! Rapport Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!"

Transkript

1 Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård

2 Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System Innehållsförteckning Allmänt 3 Uppdragsbeskrivning 3 Syfte 3 Omfattning 3 Slutsats 3 2 av 13 Bakgrund 4 Fuktkrav 4 Fuktsäkerhetsprojektering 4 Förutsättningar 5 Beräkningsprogram 5 Väggtyper 5 Kritisk RF 5 Indata 5 Byggfukt 6 Insida av väggen 6 Kritiska snitt 6 Utvärdering 6 Beräkningsresultat 7 1. Ventilerad fasad, 200 mm PIR 7 2. Ventilerad fasad, 80 mm PIR och infälld träregel 8 3. Putsad fasad, 200 mm PIR Putsad fasad, 80 mm PIR och infälld träregel 11

3 Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System Allmänt av 13 Uppdragsbeskrivning KDC AB har på uppdrag av Finja Prefab AB/Avd Foam System undersökt fuktförhållanden i en standardvägg med 200 mm PIR-isolering och infrästa träreglar. Två varianter på fasadlösning har studerats, det ena med ventilerad spalt bakom fasadbeklädnaden och den andra varianten med tjockputs direkt på PIR-väggens utsida. Syfte Rapporten syftar till att klarlägga hur fuktrörelser i standardväggen förhåller sig till normkrav och om det finns skäl att använda ventilerad spalt eller inte sett ur risker med fuktdiffusion. Omfattning Analyser i fuktberäkningsprogrammet WUFI har utförts på standardväggen med PIRisolering med infrästa träreglar. Två fasadalternativ har sedan analyserats. Det är en 20 mm ventilerad spalt på utsidan av PIR-isoleringen respektive en lösning där putsskiktet applicerats direkt på PIR-isoleringen. Slutsats Standardväggen med PIR-isolering och infrästa träreglar uppfyller dagens byggregler och krav. Både lösningen med ventilerad spalt och puts direkt på PIR-isoleringen ger fuktsäkra konstruktioner med avseende på beräkningar som utförs i WUFI. Linköping september 2014 Per Karnehed Civilingenjör Fuktsakkunnig och certifierad Energiexpert

4 Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System Bakgrund av 13 Fuktkrav Styrande krav är bland annat Boverkets byggregler, BBR, som under punkt 6:5 Fukt, anger följande: Under kap 6:51 anges att Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobielltillväxt som kan påverka människors hälsa. Under kap 6:52, Högsta tillåtna fukttillstånd, anges bland annat För material och materialytor, där mögel och bakterier kan växa, ska väl undersökta och dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. Om det kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75% användas som kritiskt fukttillstånd. Under kap 6:53 Fuktsäkerhet, anges bland annat Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmet i byggnaden kan skadas av fukt. Fuktsäkerhetsprojektering I rådstexten under kap 6:51 i BBR anges att Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering. Denna rapport utgör en grundläggande del i den fuktsäkerhetsprojektering som BBR föreskriver för en standardvägg med 200 mm PIR-isolering och infrästa träreglar från Foam System.

5 Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System Förutsättningar av 13 Beräkningsprogram Programvaran WUFI Pro 5.2 från Fraunhofer IBP har använts. Programmet beräknar de hygrotermiska förhållandena i byggnadskonstruktionen med reella påkänningar. Klimatdata kan väljas för flera orter i Sverige eller Europa. De största fuktbelastningarna på fasader uppstår vid slagregn och på ställen där konstruktionen inte får torka ut mellan nedfuktningarna. Ogynnsammast har då visat sig vara sydsverige i Göteborg eller Lund där slagregn pressar på fasader samtidigt som det är fuktigt stora delar av året. Beräkningar har även skett med klimatdata för Luleå, norra Sverige, och utfallet visar på att RF i kritiska delar är lägre, dvs torrare längre norrut än vad beräkning med klimatdata från Lund medför. Väggtyper Beräkningarna har utförts med två olika fasadlösningar. Eftersom väggen har en infräst träregel i ett snitt, har både snittet med ren PIR-isolering studerats och snittet med den infällda träregeln. Detta innebär att sammanlagt fyra olika beräkningsfall föreligger. 1. Ventilerad fasad, 200 mm PIR 2. Ventilerad fasad, 80 mm PIR och infälld träregel 3. Putsad fasad, 200 mm PIR 4. Putsad fasad, 80 mm PIR och infälld träregel Kritisk RF För att utvärdera resultaten har relativ luftfuktighet i kritiska snitt granskats för varje beräkningstillfälle. Kritisk RF för träreglarna är satt till 75%. Kritisk RF för PIR-isoleringen har antagits till 90% RF vid 20. Mikrobiologisk tillväxt gynnas vid temperatur runt 20 medan den avstannar vid temperaturer ner mot 8 trots högre RF. Indata Materialdata har tagits från WUFI-programmet som har en materialdatabas sammanställd från leverantörer och framstående forskningsinstitut samt från materialtillverkare. PIR-isoleringen har en tät beläggning på båda sidor och µ-värdet har angetts till Sd-värdet för 200 mm PIR = 400 m. Sd-värdet anger vilken lufttjocklek som materialet motsvarar för vattenångan som ska diffundera igenom materialet, dvs en sträcka på 400 m.

6 Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System av 13 Byggfukt Beräkningen utgår från att byggnadsdelen har blivit utsatt för regn och har en relativt hög fukthalt när uttorkningen påbörjas. Temperaturen i byggnadsdelen är 8 vid beräkningens början. Detta antagande visar sig ge högst fukttillstånd i väggen som efter ca 1,5 år börjar torka ut till sitt jämviktsläge och därefter pendlar kring en jämn nivå beroende på sommar eller vinterbelastningen. Insida av väggen De infrästa träreglarna ger en invändig luftspalt på 25 mm som används för installationer. På väggreglarna monteras en 12 mm OSB-skiva, (hård träfiberskiva) och mot insidan en 12 mm kartongklädd gipsskiva. Inomhusklimatet har angetts till 21 med ett fukttillskott under uppvärmningssäsong på 4 g/m3, vilket ger ett RF inomhus på vintern kring 50% och under sommaren 65%. Eftersom väggkonstruktionen saknar en traditionell invändig ångspärr i form av en tät PEfolie, kan vattenånga torka inåt vilket gör att konstruktionens fuktsäkerhet ökar markant vad gäller förmågan att hantera byggfukt och eventuellt inläckande vatten under drift. Kritiska snitt Förutom analysen av den sammansatta väggens totala fuktinnehåll och prestanda, är det de yttre delarna av träregeln samt insidan mot OSB-skivan som kan vara intressanta att studera. En viktig detalj att studera i denna rapport har även varit frågan om väggens fuktsäkerhet ökar med en luftspalt i fasaden eller inte. Utvärdering RF i samtliga beräkningsfall underskrider kritisk RF på 75% för träregeln och 90% RF vid 20 för PIR-isoleringen. Även vid simulering med 0,5 och 1% inläckande andel av slagregnet i PIR-isoleringen fås en uttorkande effekt i väggen beroende på avsaknad av invändig PE-folie. Väggen kan därför betraktas som relativt robust med sin homogena PIR-isolering på utsidan och öppnare insida med träreglar och installationskanal bakom OSB och gipsskivan.

7 Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System Beräkningsresultat av Ventilerad fasad, 200 mm PIR Utsida Ventilerad PIR-isolering Insida spalt Fig 1. Avsaknad av inre PE-folie gör att byggfukt kan torka åt båda hållen och RF i PIRisoleringen ligger under kritisk RF som är satt till 90%.

8 Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System Ventilerad fasad, 80 mm PIR och infälld träregel Utsida Ventilerad PIR-isolering Träregel Insida spalt 8 av 13 Fig 2. Beräkningen med PIR och infälld träregel ger inte förhöjda fuktvärden jämfört med tidigare beräkning.

9 Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System av 13 Fig 3. Diagrammet ovan visar hur temperatur och RF utvecklas under byggnadens första två år. Den gröna kurvan som initialt ligger kring 71% RF minskar med tiden och efter två år är RF på den kallaste och fuktigaste delen av träregeln nere kring 65%, dvs i samma nivå som inomhusklimatet. Konstruktionen har uttorkande egenskaper.

10 Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System Putsad fasad, 200 mm PIR Utsida Puts PIR-isolering Insida 10 av 13 Fig 4. Ovanstående konstruktion har ett putsskikt som appliceras direkt på PIR-isoleringen. Putsen fästes in med hjälp av ett galvaniserat stålnät vars infästning sker med bricka och skruv till den bärande träregeln. Putsen motsvarar en traditionell tjockputs, dvs den ackumulerar regnvatten. Beräkningen visar att RF i väggen stabiliseras efter ett år och fuktmängden i den yttre delen av PIR-isoleringen ligger under kritisk nivå för RF som är satt till 90% vid 20. Insidan som ligger mot OSB-skivan påverkas inte av att en ventilerande spalt saknas på utsidan av väggen. RF anpassar sig snabbt till inomhusklimatet. Jämför med Fig.1.

11 Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System Putsad fasad, 80 mm PIR och infälld träregel Utsida Puts PIR-isolering Träregel Insida 11 av 13 Fig 5. Ovanstående konstruktion har ett putsskikt som appliceras direkt på PIR-isoleringen. Putsen fästes in med hjälp av ett galvaniserat stålnät vars infästning sker med bricka och skruv till den bärande träregeln. Putsen motsvarar en traditionell tjockputs, dvs den ackumulerar regnvatten. Kritiskt snitt är mitt i bilden där den infällde träregeln möter PIR-isoleringen. RF i detta snitt anpassas snabbt till inomhusklimatet eftersom en invändig ångspärr saknas. Utförandet medger att byggfukt torkar inåt. RF i den kritiska delen ligger strax över 60%, dvs under kritiska nivån som är satt till 75% för trä.

12 Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System av 13 Diagram över temperatur och RF i den infrästa träregelns kallaste snitt mot PIR-isoleringen. Fig 6. Diagrammet ovan visar hur temperatur och RF utvecklas under två år i snittet vid träregelns svagaste punkt, den del som är infräst och ligger an mot PIR-isoleringen. Den gröna kurvan som till vänster går upp till 71% RF avtar därefter och efter två år är RF på den kallaste och fuktigaste delen av träregeln nere mot 63%, dvs i samma nivå som inomhusklimatet. Konstruktionen har därmed uttorkande egenskaper trots en relativt ångtät PIR-isolering.

13 Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System av 13 Fig 7. Ovanstående graf visar hur RF och temperatur utvecklas under två år i det mest kritiska snittet på träregeln. Snittet är den infällda träregelns yta mot den ångtätare PIRisoleringen. RF stabiliseras runt 65%.

Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors

Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors Erik Arvidsson Examensarbete i byggnadsteknik, KTH Byggvetenskap, Stockholm Förord Examensarbetet har utförts under 2011 på

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus Eva Sikander, Svein Ruud Energiteknik SP Rapport 2013:14 Lätt att bygga rätt Klimatskal

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med IsoCell miljöbyggsystem går det att bygga sunda hus eller hus som andas,

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning Pernilla Johansson, Ingemar Samuelson, Annika Ekstrand-Tobin, Kristina Mjörnell, Per Ingvar Sandberg, Eva Sikander Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Läs mer

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur EXAMENSARBETE Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat Ida Hallebrand 2015 Teknologie kandidatexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhallsbyggnad och naturresurser

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 Fasadmatris Referenser Fasadprinciper Brand - Fasadskiss Bländning Solnavägen SIDA 1 BILAGA 1 Fasadmatris Krav Dubbelskalsfasad

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

Tak utan ventilationsspalt en riskkonstruktion?

Tak utan ventilationsspalt en riskkonstruktion? Tak utan ventilationsspalt en riskkonstruktion? Tak brukar ventileras. Både branta tak och tak med mindre lutning brukar förses med luftspalt. Särskilt branta tak med stor ventilerad luftvolym anses behöva

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

ALAN HAMID HOGER AKRAM

ALAN HAMID HOGER AKRAM FUKTFÖRHÅLLANDE MELLAN VÄGGAR SOM BEHANDLATS MED KALKSTARK OCH IMPREGNERAD MED C2, ENDAST IMPREGNERAD MED C2, ELLER OIMPREGNERAD RELATIVE HUMIDITY BETWEEN WALLS THATS BEEN TREATED WITH STRONGLIME AND IMPREGNATED

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata DE SVENSKA HUSHÅLLENS SKULDSÄTTNING OCH BETALNINGSFÖRMÅGA EN ANALYS PÅ HUSHÅLLSDATA Trots den kraftiga kreditexpansion

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Konsultens ansvar för skada på byggnad med oventilerad fasad

Konsultens ansvar för skada på byggnad med oventilerad fasad ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 12-01169--SE Konsultens ansvar för skada på byggnad med oventilerad fasad The building designer s liability for damages on a building constructed with the EIFS-method Författare:

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer