TNBI65 Bygglogistik 6 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TNBI65 Bygglogistik 6 hp"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET MARTIN RUDBERG ITN JANUARI 2013 Kommunikations- och transportsystem TNBI65 Bygglogistik 6 hp Preliminär Målsättning med kursen: Kursens övergripande mål är att introducera ämnet logistik, samt de specifika krav som ställs för att kunna använda logistikmodeller och verktyg inom byggbranschens försörjningskedja. Efter fullgjord kurs skall studenterna: kunna beskriva och tillämpa grundläggande begrepp, modeller, verktyg och arbetsmetoder för att observera, kartlägga och beskriva ett logistiksystem, på en generell nivå. vara förtrogen med grundläggande ekonomiska begrepp för att kunna analysera bygglogistiska förändringar ur ett företagsekonomiskt perspektiv. ha förståelse för de krav och möjligheter som byggbranschen ställs inför gällande försörjningskedjans- och byggarbetsplatsens logistik. vara förtrogen med relationerna mellan projektplanering, planering av byggarbetsplatsen och planering av försörjningskedjan kunna använda de grundläggande principerna i IT-baserade planeringssystem för projektoch logistikplanering Förkunskaper: Industriell ekonomi, Produktions- och installationsteknik, eller motsvarande Kursansvarig och examinator: Martin Rudberg, ITN Tfn: , E-post: (Spetsen, plan 7, rum 7214) Lärare: Martin Rudberg [MR] Henric Jonsson [HJ] (tfn: , e-post: Micael Thunberg [MT] (tfn: , e-post: Lars Gutwasser [LG], Logistikchef, PEAB Nina Modig [NM], Konsult och forskare, WSP Group Samuel Lindén [SL], Verksamhetschef, Svensk Bygglogistik AB Disposition: Föreläsningar: 28 h. Seminarier: 10 h. Lektioner: 4 h. Laboration: 4 h. Rek. självstudietid 114 h. Organisation: Föreläsningarna ägnas åt teorigenomgång och praktiska exempel (gästföreläsningar), seminarierna behandlar praktiska övningar och redovisningar, medan lektioner och laborationer tränar studenten i praktisk användning av modeller och verktyg. Litteratur: Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2006) Modern logistik för ökad lönsamhet, 3 uppl., Liber [MOLO]. Särtryck (kan hämtas från kurshemsidan) Kompletterande material enligt kurshemsidan (artiklar, särtryck, och OH-bilder). Examination: En skriftlig tentamen, godkänt genomförd laboration och uppgifter, samt närvaro på obligatoriska moment. Administration: Ytterligare information, schemaändringar, m.m. anslås på kursens hemsida, samt via e-post vid akuta ärenden.

2 KURSPLANERING Moment Anmärkning Beskrivning Inför föreläsning 1 Läs MOLO kap. 1 Utdrag ur Byggchefen (2006), sid 4-9 Utdrag ur Husbyggaren (2011), sid 8-10 Fö 1 MR Introduktion Kursintroduktion, introduktion till ämnet logistik och till logistik inom bygg. Dessutom en branschgenomgång kopplad till logistiska aspekter. Efter föreläsning 1 Läs igenom kurspresentationen noggrant! Inför föreläsning 2 Läs Utdrag ur Intelligent Logistik (2011) Fö 2 MR/LG Gästföreläsning: Logistik i byggbranschen PEAB presenterar deras syn på bygglogistik, hur logistiken påverkar byggbranschen och tankar om bygglogistikens betydelse i framtiden. Dessutom ges konkreta exempel från avslutade och pågående projekt. Efter föreläsning 2 Läs särtryck Rätt från mig om PEABs syn på logistik (delas ut). Inför föreläsning 3 Läs MOLO kap. 2 & 3 Fö 3 MR Logistik och totalkostnadsmodellen Introduktion till logistiksystemet och dess delar och aktiviteter, samt totalkostnadsresonemang och logistikmodeller. Introduktion till Le 1. Efter föreläsning 3 Förbered er inför logistikspelet och lektion 1. Se 1 [4h] Halvklass Läs igenom förberedelserna till spelet. Ta med papper, penna och räknare! HJ/MT Logistikspel Logistikspel med mål att skapa förståelse för försörjningskedjans olika delar och dess inbördes beroenden. Inför lektionen Läs MOLO kap. 5 & 10 Läs igenom lektionsuppgiften Le 1 HJ Totalkostnadsmodellen Genomgång av totalkostnadsmodellen med hjälp av räkneövningar och små praktikfall. Kräver aktivt deltagande av studenterna! Efter lektionen - Inför föreläsning 4 Läs Lambert & Cooper (2000) Fö 4 MR Supply Chain Management (SCM) Uppsummering och reflektion kring logistikspelet (Se 1). Presentation av ett ramverk för SCM och genomgång av hur SCM kan utveckla byggbranschen. Slutligen en introduktion till att kartlägga försörjningskedjor. Efter föreläsning 4 Läs Vrijhoef & Koskela (2000) Inför föreläsning 5 Läs Sürie och Wagner (2008) Utdrag ur Husbyggaren (2011), sid 12, 14 Fö 5 MT Mätning av SCM: SCOR-modellen och BSCOR SCOR-modellen (Supply Chain Operations Reference Model) är ett verktyg för att mäta, analysera och förbättra en försörjningskedja. Här presenteras SCOR-modellens byggstenar och mätetal, samt möjligheter och begränsningar för att använda SCOR-modellen inom byggbranschen. Efter föreläsning 5 Besök för mer information kring SCOR Besök för mer information om Byggarens SCOR Inför föreläsning 6 Läs Utdrag ur Husbyggaren (2011), sid 8-10 (se Fö 1) Fö 6 MR/NM Gästföreläsning: Byggplatslogistik och materialsamordning Samordning och koordinering av material till och på byggarbetsplatsen är centralt för att säkerställa en effektiv bygglogistik och ett effektivt bygge. Vid sidan av att beskriva hur en välplanerad byggplats kan skapas ges konkreta exempel från avslutade och pågående projekt som WSP Group driver. Efter föreläsning 6-2

3 Fö 7 Fö 8 Le 2 Fö 9 Inför föreläsning 7 Läs MOLO kap. 2.3, 2.5, 3.2 (repetition från Fö 3) MOLO kap. 8 (ej kap , samt ej avsnitt om SERV 2 i kap. 8.6) MOLO kap. 9 MR Inköp och distribution Inköpets roll inom bygg och dess påverkan på materialförsörjningen. Bestämning av lämplig inköpskvantitet, beordringstidpunkter, samt hemtagningsintervall med ekonomiska modeller. Genomgång av olika distributions- och transportalternativ och sätt att utvärdera dessa. Efter föreläsning 7 Förbered er inför lektion 2. Inför föreläsning 8 Läs MOLO 3.3 Eventuellt särtryck (meddelas senare) MR Byggplatslogistik Introduktion till byggplatsens logistik och organisation. Principer för planering av layout och interntransporter. Möjligheter att differentiera produkter och utnyttja konsolideringsterminaler för att effektivisera byggplatsens logistik. Efter föreläsning 8 - Inför lektionen Läs Titta igenom de uppgifter som kommer behandlas på lektionen. Efter lektionen MT Inköp och materialförsörjning Lektionen ägnas åt räkneövningar gällande bl.a. ekonomisk orderkvantitet, beställningspunktsystem, och artikelklassificering. Räkna igenom de uppgifter som ej behandlades på lektionen. Inför föreläsning 9 Läs MOLO kap. 2 (sid 88-90) & kap. 7. Womack & Jones (1996) MR Lean Production Genomgång av historien om Lean och Toyota Production System (TPS), samt grundläggande principer och tankesätt i Lean Thinking. Exempel på hur och när Lean kan användas och tillämpas. Dessutom en introduktion till värdeflödesanalys (VSM) och Se 4 och 5. Efter föreläsning 9 Läs Yu et al (2009) Forma grupper (3-4 studenter/grupp) och förbered Se 2 och 3. Förbered Se 2 (material att läsa meddelas senare) Se 2 MR Värdeflödesanalys, del 1 Introduktion till Värdeflödesanalys (Value Stream Mapping, VSM) och den uppgift ni skall lösa i grupp. Första steget är att kartlägga och analysera ett värdeflöde med VSM-metodiken, och ge förslag på förbättringar Fö 10 Efter seminariet Lös uppgiften i grupp. Inför föreläsning 10 Läs MOLO kap. 6 MR/SL Gästföreläsning: Logistiktjänster i byggbranschen Svensk Bygglogistik AB är ett företag som tillhandahåller logistiktjänster inom materialhantering, transportplanering, arbetsplatslogistik, mm, för att öka effektiviteten under hela byggprocessen. Föreläsningen kommer att ge exempel på den typ av tjänster som en logistikleverantör kan erbjuda inom byggbranschen, samt hur dessa tjänster påverkar logistiken och bygget som helhet, bl.a. med hjälp av praktiska exempel. Efter föreläsning 10 - Förbered redovisning av er föreslagna lösning Se 3 MR Värdeflödesanalys, del 2 Genomgång och diskussion av de förbättringsförslag som grupperna presenterar enligt VSM-metodiken. Efter seminariet - 3

4 Fö 11 Fö 12 Fö 13 Se 4 Lab 1 [4 h] Halvklass Fö 14 Inför föreläsning 11 Läs Effektivt byggande: Utmana dina processer (delas ut) MOLO kap. 5 (repetition från Le 1) MR Lean Construction Föreläsningen ägnas åt en återkoppling till VSM-övningen samt Lean inom bygg, vilket ofta benämns Lean Construction. Vi tittar också lite närmare på verktygen inom Lean Construction och lyfter fram praktiska exempel på när Lean har använts inom byggsektorn. Efter föreläsning 11 Läs utdrag ur Väg- och vattenbyggaren (2006), sid Inför föreläsning 12 Läs Pan et al (2008) Utdrag ur Industriellt bostadsbyggande (2008), sid HJ Industrialisering av byggprocessen och industriellt byggande Industrialisering av byggprocessen lyfts ofta fram som ett sätt att effektivisera byggandet. En del i detta är att öka standardisering och modularisering, men också att utveckla produktplattformar. Stora effekter kan också nås genom att flytta värdeförädling uppströms i försörjningskedjan, vilket ställer helt andra krav på logistiken jämfört med platsbyggnation. Efter föreläsning 12 Utdrag ur Industriellt bostadsbyggande (2008), sid Inför föreläsning 13 Läs Gardiner (2005), kap 9 Arditi et al. (2002a) HJ Projektplanering Genomgång av grundläggande principer för projektplanering (repetition av kunskaper inhämtade från tidigare kurser), samt genomgång av CPM- och PERT-metoderna. Huvuddelen ägnas åt en alternativ projektplaneringsmetod: Line-of-balance (LOB). Introduktion till inlämningsuppgift 2. Efter föreläsning 13 Arditi et al (2002b) Forma grupper (3-4 studenter/grupp) och lös inlämningsuppgift 2. Förbered redovisning av inlämningsuppgift 2. Efter seminariet - Inför laborationen Efter laborationen HJ Projektplanering Redovisning av inlämningsuppgift 2 kring projektplanering. Läs ( skumma ) igenom laborationshandledningen. HJ Projektplanering med VICO Control Introduktion av ett kommersiellt verktyg för att planera byggprojekt som bygger på Line-of-balance (LOB) principen. Verktyget ger möjlighet att ta hänsyn till mängder, resurser, mm., samt att simulera möjligt utfall gällande t.ex. tidsplan och kostnader baserat på olika typer av risker i projektet. Om ej godkänd på laborationstillfället lämna in skriftlig rapport. Inför föreläsning 14 Läs Halman et al (2008) Utdrag ur Husbyggaren (2011), sid Efter föreläsning 14 MR Kursavslutning och kurssummering Vart är byggandet på väg? Hur bygger vi i framtiden och hur ser effektiva lösningar ut för bygglogistiken? Exempel lyfts fram från större byggprojekt där man fokuserat mer på logistiken och där man ser logistiken som en möjliggörare för lägre kostander, mindre miljöbelastning och punktligare leveranser av såväl material som färdiga byggander. Kursen avslutas sedan med en kurssammanfattning och tentamensinformation. Läs MOLO kap. 12 & 13, och börja plugga till tentan! 4

5 TNBI65 Bygglogistik 2013 Schemastruktur v. 3 v jan ti on to fr 21-jan ti on to fr 08:-10 08:-10 Le1HJ 10:-12 Fö1MR 10:-12 13:-15 Fö2LG Fö3MR 13:-15 Se1aHJ Fö4MR 15:-17 15:-17 Se1aMT Förb Le1 17:-19 Se1bHJ 19:-21 Se1bMT v. 5 v jan ti on to fr 04-feb ti on to fr 08:-10 08:-10 Le2MT 10:-12 Fö5MT 10:-12 Fö8MR 13:-15 Fö6NM Fö7MR 13:-15 Fö9MR 15:-17 15:-17 Förb Le2 Inl 1 v. 7 v feb ti on to fr 18-feb ti on to fr 08:-10 08:-10 Fö13HJ 10:-12 Se2MR 10:-12 Fö11MR 13:-15 Fö10SL Se3MR 13:-15 Fö12HJ 15:-17 15:-17 Inl 1a Inl 1b Inl 2 v. 9 v feb ti on to fr 04-mar ti on to fr 08:-10 08:-10 10:-12 Se4HJ 10:-12 13:-1515 La1aHJ Fö14MR 13: :-17 La1aHJ 15:-17 17:-19 Inl 2 La1bHJ 19:-21 La1bHJ Undervisningsmoment Fö 1 Kursintroduktion, läget i byggbranschen Se 1** Logistikspel Halvklass Fö 2* Gästföreläsning: Logistik i byggbranschen Se 2** Värdeflödesanalys, del 1 Fö 3 Logistik och totalkostnadsmodell Se 3** Värdeflödesanalys, del 2 Fö 4 Supply Chain Management Se 4* Projektplanering Fö 5 Mätning av SCM: SCOR-modellen Fö 6* Gästföreläsning: Byggplatslogistik Fö 7 Inköp och distribution Le 1* Totalkostnadsmodellen Fö 8 Byggplatslogistik Le 2* Inköp och distribution Fö 9 Lean Production Fö 10* Gästföreläsning: Logistiktjänster Lab 1** Projektplanering med VICO Control Fö 11 Lean construction Halvklass Fö 12 Industrialisering och industriellt byggande Fö 13 Projektplanering och logistik Fö 14 Kursavslutning och kurssummering Uppgifter Schemaförklaring Inl 1* Värdeflödesanalys (VSM) * = Obligatoriskt moment (komplettering möjlig) Inl 2* Projektplanering (LOB) ** = Obligatoriskt moment (komplettering ej möjlig) Martin Rudberg, jan 2013

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp Kursbeskrivning Högskolan i Halmstad LP3 2012 Välkommen! Kursbeskrivningen hjälper dig att få en uppfattning av vad du kommer att göra i kursen. Det är viktigt att

Läs mer

Revolutionskampanjen del II

Revolutionskampanjen del II Boverket Byggkostnadsforum Revolutionskampanjen del II En satsning för att stärka logistikkompetensen i samhällsbyggnadssektorn Revolutionskampanjen del II En satsning för att stärka logistikkompetensen

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

Industriellt bostadsbyggande

Industriellt bostadsbyggande Boverket Byggkostnadsforum Industriellt bostadsbyggande - Koncept och processer utveckling Ständig utveckling Ständig Mätning och kunskapsåterföring Planering och kontroll av processen Kundfokus Tekniska

Läs mer

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär

Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär Kursinformation för kursen Logistikstrategier TETS 31 HT-2014, publicerad 2014-11-03 Maria Huge-Brodin Välkommen! Du står just i begrepp att påbörja en kurs i logistik på avancerad nivå, där fokus kommer

Läs mer

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Affärssystem Kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Logistik- och verksamhetsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun, Lärcenter Omfattning, poäng: 400 Studieort: Falköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

MIOA01 INDUSTRIELL EKONOMI AK (9hp)

MIOA01 INDUSTRIELL EKONOMI AK (9hp) Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Mona Becker KURSPROGRAM MIOA01 INDUSTRIELL EKONOMI AK (9hp) VT 2008 jan 2008 Mona Becker Kursens hemsida All information som rör kursen återfinns under följande adress:

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets Måluppfyllelse Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets övergripande mål: Verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret.

Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret. Det virtuella Luleå En stads attraktionskraft byggs upp av de verksamheter staden erbjuder samt den känsla av utveckling som staden kan förmedla. Detta skapas i gränssnittet mellan kommun, näringsliv,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell Teknologisk Instituts uppgift här har varit att utveckla en utvärderingsmodell inklusive processer och metoder för utvärdering. Detta är en skiss över hur flödesschemat

Läs mer

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Elin Larsson Emelie Rising Examensarbete för civilingenjörsutbildning vid Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet Lunds Universitet Lunds Tekniska

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Industriell Ekonomi Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Datum Version Beskrivning/ändring Författare e-post 2007-04-26 0.0 Under bearbetning Mikael Enelund mikael.enelund@chalmers.se 2007-08-29

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Lean Logistik Supply chain

Lean Logistik Supply chain Lean Logistik Supply chain kursprogram 2013 Utbildningar, konferenser, nätverk, inspiration... Tre goda skäl att använda Plan Utbildning 1. Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer