Datum. Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box , Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum. Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12 256, 102 26 Stockholm"

Transkript

1 Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum HD-PVS-37/ Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Anna Sivert E-post : Upphandlingsförfarande Urvalsförfarande enligt 15 kap 3 lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) med Säkerhetsskyddsavtal (SUA) nivå 1 (på UE ställs krav med Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, 2 eller 3) Ansökan senast Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box , Stockholm Avtalsform Totalentreprenad Avtalstid fr. o m Avtalet träder ikraft när det undertecknats av båda parter Ansökan avser Entreprenad, Teletekniska säkerhetssystem avseende Globen närpolisområde, Polismyndigheten i Stockholms län 1 INLEDNING Rikspolisstyrelsen ("RPS") är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. I Polisens organisation ingår förutom RPS, Statens kriminaltekniska laboratorium och 21 polismyndigheter ("Polisen"). RPS genomför rubricerad upphandling för Polismyndigheten i Stockholms läns räkning ("Polismyndigheten") och inbjuder er att ansöka om att få lämna anbud. Upphandlingen avser en totalentreprenad avseende Teletekniska säkerhetssystem för Globen närpolisområde (närpolisstation). Inbjudan sker genom annonsering i databasen samt genom publicering av denna Ansökningsinbjudan jämte bilagor på Rikspolisstyrelsens upphandlarprofil: Postadress Box STOCKHOLM Besöksadress Polhemsgatan 30 STOCKHOLM Telefon E-post Org.nr Hemsida Telefax v4.5.16_1

2 Anbudssökande är själv skyldig att kontrollera att fullständig Ansökningsinbjudan jämte bilagor erhållits. Ansökningsförfarandets omfattning och de krav som ställs på anbudssökande framgår av denna Ansökningsinbjudan. Om behov av klargörande uppstår önskar RPS erhålla eventuella frågor skriftligen, per e-post ställda till ansvarig upphandlare: Anna Sivert E-post: Sista dag att inkomma med frågor är Sista dag RPS lämnar svar på inkomna frågor är Endast publicerade skriftliga frågor och svar från RPS ska anses utgöra del av Ansökningsinbjudan. Samtliga inkomna frågor och avgivna svar gällande upphandlingen samt annan för upphandlingen relevant information kommer att publiceras löpande på Polisens upphandlarprofil Det är anbudssökandes skyldighet att hålla sig uppdaterad i upphandlingen genom att frekvent gå in och se vad som där publicerats i upphandlingen. 2 INFORMATION 2.1 Omfattning För närvarande pågår en byggentreprenad en hyresgästanpassning för Polismyndighetens räkning av lokaler i fastigheten Arenan 2 med adress Arenavägen 63, Stockholm- Globen (Globen närpolisstation). När förevarande upphandling avseende teletekniska säkerhetssystem är avslutad kommer byggentreprenaden vara klar. Installationerna av tele/säk kommer således inte att utföras som en sidoentreprenad utan som en installation i befintliga lokaler. Polismyndigheten har tidigare annonserat upphandling av teletekniska säkerhetssystem för Globen närpolisstation. Då den tidigare upphandlingen inte resulterade i en vinnande anbudsgivare har Polismyndigheten genomfört vissa förändringar i förfrågningsunderlaget och valt att gå ut i en helt ny upphandling. Upphandlingen är säkerhetsskyddad med krav på Säkerhetsskyddsavtal nivå 1 för totalentreprenören. Beroende på underentreprenörs ( UE ) åtagande är Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, 2 eller 3 tillämpliga för tecknande mellan UE och Polismyndigheten. Polismyndigheten kommer att bedöma nivån på SUA-avtalet utifrån underentreprenörens åtagande. Entreprenaden som upphandlas ska utföras enligt ABT 06. Entreprenadens omfattning avser i huvudsak leverans, installation och driftsättning av Polisens teletekniska säkerhetssystem för Globen närpolisstations lokaler (adress enligt ovan). Säkerhetssystemen omfattar i huvudsak följande delsystem: Sida 2(11) Ansökningsinbjudan

3 - Centraliserat övervaknings- och redovisningssystem - Inbrott- och överfallslarmsystem - Passerkontrollsystem - Intercom- och porttelefonsystem Samtliga funktioner i respektive säkerhetssystem för Globen närpolisstation ska via PLK-nät överföras till befintligt Polishus i Västberga. Samtliga funktioner ska individuellt överföras för presentation och manöver i befintligt centraliserat övervaknings- och redovisningssystem (fabrikat Nordic Alarm AB typ Integral) alternativt till separat arbetsstation/klientdator tillhörande nytt säkerhetssystem för nya Globen närpolisstation. I det fall separat arbetsstation/klientdator installeras för nya Globen närpolisstation med tillhörande arbetsstation/klientdator ska det i entreprenaden ingå att mjukvarumässigt kunna importera befintliga databaser för person- och personaldata. Befintligt Polishus i Västberga har adress Västberga gårdsväg 52, Hägersten. 2.2 Avtal Polismyndigheten har för avsikt att teckna ett avtal om entreprenad med en (1) entreprenör. 2.3 Avtalstid Avtalet träder i kraft från och med dagen då det undertecknats av båda parter. 2.4 Servicebesök Service under garantitiden ingår i totalentreprenaden. 2.5 Utbildning Entreprenören ska instruera och utbilda Polismyndighetens personal för den utrustning som installeras. Målet är att utbildad personal ska känna till utrustningen och kunna bruka den på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt. 3 URVALSFÖRFARANDE 3.1 Antagning De anbudssökande som uppfyller samtliga skall-krav i denna Ansökningsinbjudan kommer och att gå vidare till steg Anbudshantering De anbudssökande som blir godkända enligt kapitel 4 "Krav på anbudssökanden" och kapitel 5 "Förutsättning för att ta del av förfrågningsunderlag" kommer att erhålla ett komplett förfrågningsunderlag. Sida 3(11) Ansökningsinbjudan

4 Förfrågningsunderlag kommer att kunna avhämtas hos RPS eller på av RPS anvisad plats av i ärendet SUA-godkänd person. 3.3 Förutsättningar för upphandlingen Ingen som ansöker om att få lämna anbud kommer att få delta i upphandlingens steg 2 om inte ett Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, ("SUA"), se bilaga 2 tecknats mellan parterna (TE och Polismyndigheten), företagets lokaler och förvaringsmöjligheter m m godkänts samt berörda personer blivit godkända i säkerhetsprövningen. 4 KRAV PÅ ANBUDSSÖKANDEN/UE De krav som ställs på den anbudssökande och dess eventuella underentreprenör (UE) framgår nedan. Samtliga krav som ställs under denna rubrik gäller anbudssökanden. Endast följande krav ställs på eventuell/a UE: 4.2 Uteslutningsgrunder i dess helhet Kvalitetssäkringsstandarder 4.3 Socialförsäkringsavgifter och skatter i dess helhet 4.1 Företagsuppgifter Anbudssökanden skall lämna företagsuppgifter i "Ansökningsformulär-Entreprenad, Teletekniska säkerhetssystem, Globen närpolisområde" (bilaga 1) och foga till ansökan. 4.2 Uteslutningsgrunder Anbudssökanden och i förekommande fall UE skall vara fri från hinder för deltagande enligt 11 kap. 1-2 punkterna 1, 2, 4-7 LUFS och lämna fullständiga och korrekta uppgifter i anbudsansökan samt ej utelämna information av betydelse för urvalsförfarandet. Anbudssökanden skall intyga genom att underteckna (bilaga 1) "Ansökningsformulär- Entreprenad, Teletekniska säkerhetssystem, Globen närpolisområde, Polismyndigheten i Stockholms län" och foga den till ansökan att kravet enligt ovan är uppfyllt. I det fall anbudssökande avser anlita UE skall av denne behörig person underteckna bilaga 7 "Sanningsförsäkran underentreprenör" och anbudssökande skall sedan bifoga den till sin ansökan. I det TE avser anlita flera UE anlitas får anbudsökande kopiera bilaga Socialförsäkringsavgifter och skatter Socialförsäkring Anbudssökanden och underentreprenörer skall ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. RPS kommer att kontroller att svenska anbudssökanden och underleverantörer inte har restförda socialförsäkringsavgifter och skatt genom att inhämta uppgifter från Skatteverket. Sida 4(11) Ansökningsinbjudan

5 Utländska anbudssökanden och underleverantörer skall styrka att de inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet, som innehåller de uppgifter som Rikspolisstyrelsen inhämtar från Skatteverket. För information om de uppgifter som avses hänvisas Skatteverkets Blankett SKV Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet dessa ersätts av en utsaga som har avgetts hå heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbudsansökan, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudssökandens respektive underleverantörers verksamhet, såsom auktoriserad revisor Registrering Anbudsgivare och eventuella UE skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register som förs i det egna landet under förutsättning att anbudsgivare och underleverantörer är skyldiga att vara registrerade i sådant register, i enlighet med lagen i det egna landet. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att svenska anbudsgivare och UE har fullgjort sina registreringsskyldigheter genom att inhämta uppgifter från Bolagsverket. Utländska anbudsgivare och underentreprenörer skall styrka registrering enligt det egna landets bestämmelser om aktiebolagsregister, handelsregister eller motsvarande register med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet får de ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudsgivares respektive UE:s verksamhet, såsom auktoriserad revisor. 4.4 Ekonomisk ställning Kapacitet Anbudssökanden skall ha en sådan ekonomisk ställning att den kan utföra entreprenaden åt Polismyndigheten. Anbudssökanden styrker uppfyllelse av kravet genom att bifoga anbudsansökan ett utdrag från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC AB (som visar att anbudssökanden har erhållit riskklass 3 eller högre, beräknat på värden redovisade vid utgången av det senaste registrerade och avslutade räkenskapsåret) eller utdrag från likvärdigt affärs- och kreditupplysningsföretag (som visar att anbudssökanden har erhållit motsvarande riskklass). I det fall anbudssökanden har godtagbara skäl för att inte inkomma med efterfrågade handlingar eller om anbudssökandens erhållna riskklass är lägre än 3 eller motsvarande kan anbudssökanden istället visa sin ekonomiska kapacitet genom att bifoga antingen: Sida 5(11) Ansökningsinbjudan

6 a) en moderbolagsgaranti eller likvärdig garanti, utfärdad av anbudssökandens moderbolag eller annan garant som uppfyller kravet i första stycket i denna punkt, i vilken anbudssökandens åtaganden enligt avtalet garanteras som för eget åtagande; eller b) en redovisning av anbudssökandens revisor, eller annan fysisk eller juridisk person med insyn i anbudssökandens ekonomi, som visar att anbudssökanden kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Begärda handlingar i denna punkt får ej vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbudsansökan. RPS kommer att genomföra en individuell prövning av varje anbudssökandes redovisade ekonomiska kapacitet Omsättning Anbudssökanden skall under de två (2) senast föregående och avslutade räkenskapsåren haft en genomsnittlig nettoomsättning om minst 10 miljoner kronor (SEK). Detta skall styrkas genom att till ansökan bifoga de två (2) senaste årsredovisningarna. 4.5 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Tidigare åtaganden Anbudssökande skall inge två (2) Referensblad, bilaga 6 a-b, som styrker att anbudssökande har utfört (d v s färdigställda uppdrag) två (2) teletekniska säkerhetsentreprenader under de senaste fem (5) åren samt att dessa har utförts på ett tillfredsställande sätt. De uppdrag som åberopas som referenser skall vara utförda som totalentreprenader. För att uppfylla kravet om att entreprenaderna har utförts på ett tillfredställande sätt skall snittbetyget för vardera Referensblad vara tre (3) poäng eller högre. Anbudssökanden ombeds fylla i samtliga uppgifter i Referensbladen. Vardera Referensblad skall innehålla uppgift om att referensuppdraget utfördes på totalentreprenad, poängsättning och tidpunkt för totalentreprenaden. Anbudssökande skall själv ombesörja för att referenternas poängsättning fylls i Referensbladen. RPS kan komma att ringa angivna referensperson för att verifiera lämnade uppgifter Kvalitetssäkringsstandarder Installation av systemet skall utföras av Svenska Brand- och säkerhetscertifiering AB certifierad anläggarfirma enligt Svenska Stöldskyddsföreningens Norm för Anläggarfirma - inbrottslarmanläggning, SSF 1015 utgåva 2, larmklass 2 eller likvärdigt. För att styrka ovan ställda krav avseende certifiering skall anbudssökanden till ansökan bifoga giltigt certifikat avseende anläggarfirma. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera certifikatens giltighet genom kontroll på Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB:s databas, Sida 6(11) Ansökningsinbjudan

7 För det fall anbudssökande åberopar likvärdig certifiering skall dokument som styrker detta bifogas ansökan. Entreprenör har bevisbörda för att annat åberopat system är likvärdigt. Som information till anbudsökande kan i sammanhanget tilläggas att det i teknisk beskrivning (förfrågningsunderlag) kommer att ställas krav på att systemet ska utföras enligt Svenska Stöldskyddsföreningens regler Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning, SSF 130 utgåva 8, larmklass 2 samt att systemet ska vara uppbyggt med av Svenska Brand- och säkerhetscertifiering AB certifierad materiel enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm Materiel inbrottslarmanläggning, SSF 1014 utgåva 4, larmklass Miljöskyddsåtgärder Anbudssökande skall styrka att kravet uppfylls genom att bifoga anbudet antingen intyg om certifiering eller en redovisning av det egna miljöledningssystemet för verksamheten. I Polismyndighetens miljöledningssystem ingår att ta miljöhänsyn vid upphandling. Därför skall anbudssökanden ha ett strukturerat miljöarbete som uppgår till minst nivå D enligt klassificeringen nedan: A = Företag certifierat enligt ISO eller EMAS-registrerat. B = Företag miljödiplomerat, alternativt system som är granskade av tredje part. C = Företag som har ett dokumenterat miljöarbete med: o Miljöansvarig o Miljöpolicy: Med åtagande om ständiga förbättringar och att följa miljölagstiftningen. o Miljömål: Som är relevanta för verksamheten, tidssatta och följs upp årligen. o Miljöutbildning: Som samtliga medarbetare ska ha genomgått. D = Företag som uppfyller två eller tre av C:s kriterier E = Ej aktivt miljöarbete. För att uppfylla ovan ställda krav skall anbudssökanden till ansökan foga dokument/beskrivning som styrker minst nivå D Organisation Anbudsansökande skall ha en säkerhetsskyddschef/säkerhetsskyddsansvarig. För att styrka detta krav skall namn på säkerhetsskyddschefen/säkerhetsskyddsansvarige uppges i ansökan. Anbudssökanden ombeds lämna begärd uppgift i "Ansökningsformulär- Entreprenad, Teletekniska säkerhetssystem, Globen närpolisområde" (bilaga 1) och foga till ansökan. 5 FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT TA DEL AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Endast de krav som ställts i Ansökningsinbjudan med bilagor kommer att kontrolleras. Ansökningsinbjudan med bilagor innehåller ett antal skall-krav. En förutsättning för att ansökan ska kunna godkännas är att samtliga skall-krav är uppfyllda. Sida 7(11) Ansökningsinbjudan

8 RPS kommer att pröva samtliga inkomna ansökningar i två (2) på varandra följande steg enligt nedan: 5.1 Förutsättning, steg 1 Vid kvalificeringen sker en prövning om anbudssökanden uppfyller de ställda kvalifikationskraven i kapitel 4 Krav på anbudssökande samt om ansökan är korrekt inlämnad enligt kapitel 6 Administrativa bestämmelser och innehåller all den dokumentation och de uppgifter som infordrats. De anbudssökande som uppfyller kvalifikationskraven och vars ansökan är korrekt inlämnad har kvalificerat sig för nästa steg (kapitel 5.2 "Förutsättning, steg 2, Säkerhetsskyddsavtal och registerkontroll"). 5.2 Förutsättning, steg 2, Säkerhetsskyddsavtal och registerkontroll De anbudssökande som uppfyllt kraven i kapitel 5.1 "Förutsättning, steg 1" kan komma att antas som anbudsgivare och bjudas in till anbudsgivning. Dessa kommer då att erhålla ett förfrågningsunderlag som innehåller hemliga uppgifter med hänsyn till rikets säkerhet och skyddet mot terrorism. En förutsättning för att anbudssökanden ska kunna bli antagen som anbudsgivare och erhålla förfrågningsunderlaget är att anbudssökanden har tecknat ett säkerhetsskyddsavtal (SUAavtal) med Polismyndigheten, se bilaga 2 Säkerhetsskyddsavtal (nivå 1)" och företagets lokaler och förvaringsmöjligheter m m godkänts samt en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll genomförts. Anbudssökanden skall acceptera samtliga säkerhetsskyddsvillkor utan reservationer, ändringar eller tillägg. Acceptans av säkerhetsskyddsvillkoren skall bekräftas genom att bifoga anbudsansökan bilaga 1 Ansökningsformulär-Entreprenad, Teletekniska säkerhetssystem, Globen närpolisområde, Polismyndigheten i Stockholms län undertecknad av behörig företrädare för anbudssökanden. Det finns tre olika nivåer på säkerhetsskyddsavtal; 1. Nivå 1 är för de företag som kommer att hantera och förvara hemlig handling i sina egna lokaler godkända av Polismyndigheten. 2. Nivå 2 är för de företag som kommer att hantera hemlig handling hos Polismyndigheten och/eller i annans av Polismyndigheten godkänd lokal. 3. Nivå 3 är för de företag som inte kommer att hantera hemlig handling men som på grund av sin närvaro på platsen kan komma att få del av hemlig uppgift. De anbudssökandena som blir aktuella kommer att bli kontaktade av Polismyndigheten för ett företagsbesök. Vid detta besök kommer Polismyndigheten att inspektera de lokaler och den utrustning som anbudssökanden avser använda för att förvara och hantera handlingarna. Anbudssökanden kommer att beredas möjlighet att på egen bekostnad anpassa sina lokaler och sin utrustning så att de uppfyller Polismyndighetens krav för att få kvarstå som anbudssökanden. Vid detta möte skall anbudssökandes säkerhetsskyddschef/säkerhetsskyddsansvarige vara närvarande och inneha fullmakt att teckna säkerhetsskyddsavtal. Säkerhetsskyddschefen/ säkerhetsskyddsansvarige skall namnges i ansökan. Sida 8(11) Ansökningsinbjudan

9 Till detta möte skall också en lista med namn och personnummer på företagets verkställande direktör samt de personer som initialt kommer att arbeta med de hemliga handlingarna tas fram och överlämnas/översändas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten inte inom rimlig tid (två veckor från begäran om detta) bereds möjlighet till sådant möte kan leda till att anbudssökanden inte kommer att godkännas som anbudsgivare. Polismyndighetens krav på anbudsgivare ovan (avser SUA-nivå 1) är, men inte begränsade till att: det skall finnas ett säkerhetsskåp med säkerhetsklass SS3492 att låsa in hemliga handlingar i och som endast de som gjorts behöriga har tillgång till, det/de utrymmen där handlingarna hanteras skall ha individuell låsning och att endast behöriga har tillgång till nyckel/kod, det skall finnas upprättade rutiner för att säkerställa att utrymmet låses (om handlingarna ligger framme) vid toalettbesök, kafferast etc. Alternativt skall handlingarna låsas in i säkerhetsskåpet även då, handlingar som hanteras digitalt skall hanteras i en PC som ej är kopplad till ett nätverk (standalone), det skall finnas upprättad rutin för att PC:n skall låsas in i säkerhetsskåpet när den inte används (används krypterat USB-minne eller löstagbar hårddisk räcker det att dessa låses in i säkerhetsskåpet), det skall finnas upprättade rutiner som föreskriver att inga hemliga handlingar får skickas med E-post mellan behöriga personer, krav kan komma att ställas på att berörda utrymmen ska skyddas med ett inbrottslarm som den som ansvarar för handlingarna själv har rådighet över och som är kopplat till en bemannad larmcentral för aktiv åtgärd. Då Polismyndigheten i förväg ej har kännedom om hur tilltänkta lokaler ser ut kan efter företagsbesöket andra åtgärder beroende på fastighetens placering, berörda lokalers placering i fastigheten samt eventuellt andra hyresgäster behöva (på anbudssökandens egen bekostnad) vidtas innan anbudssökanden kan anses vara kvalificerad att deltaga i upphandlingen. Polismyndigheten står inte i något avseende för eventuella merkostnader som kan uppkomma med anledning av tecknande av Säkerhetsskyddsavtal Säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsprövning inklusive registerkontroll i fortsatt anbudsgivning och kommande avrop. Upphandlingen är säkerhetsskyddad med krav på Säkerhetsskyddsavtal nivå 1 för totalentreprenören. Samtliga underentreprenörer som anbudssökande vill anlita i fortsatt anbudsgivning och i kommande entreprenadförfarande skall teckna egna säkerhetsskyddsavtal med Polismyndigheten och säkerhetsprövning samt registerkontroller utföras. Då Polismyndigheten i förväg inte har kännedom i vilken utsträckning anbudsökanden avser att/ behöver anlita underentreprenör/er för att utföra uppdraget kan endera Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, 2 eller 3 bli aktuellt. Beroende på UE:s åtagande är någon av ovanstående tre säkerhetsskyddsavtal tillämpliga för tecknande mellan underentreprenören Sida 9(11) Ansökningsinbjudan

10 och Polismyndigheten. Polismyndigheten bedömer nivån på SUA-avtalet utifrån underentreprenörens åtagande. För att ge anbudsökanden information om vad de olika nivåerna innebär inkluderas samtliga nivåer (1, 2 och 3) på Säkerhetsskyddsavtal i förfrågningsunderlaget till denna upphandling. Företag eller personer vid företaget som ej blir godkända av Polismyndigheten efter sådan kontroll ska ej få tillgång till hemliga handlingar rörande anbudsförfarandet eller entreprenaden och ej heller beredas tillträde till arbetsplatsen. Gäller för de fall aktuella underentreprenörer och personer ska få ta del av hemlig handling. Polismyndigheten står inte i något avseende för eventuella merkostnader som kan uppkomma med anledning av tecknande av Säkerhetsskyddsavtal. 6 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 6.1 Anbusansökans uppställning Anbudsansökan bör följa disposition i denna Ansökningsinbjudan. 6.2 Anbudsansökans språk Anbudsansökan i denna upphandling inklusive korrespondens skall vara på svenska eller engelska. Myndighetsdokument, certifikat eller liknande officiella dokument som ej kan erhållas på svenska eller engelska, accepteras på annat språk under förutsättning att de kompletteras med vidimerad översättning av auktoriserad tolk till svenska eller engelska. 6.3 Anbudsansökans form Anbudsansökan, inklusive bilagor, skall lämnas skriftligen i en (1) originalhandling. Det är inte möjligt att lämna anbudsansökan via telefax eller e-post. 6.4 Anbudsansökans undertecknande Anbudsansökan skall vara undertecknad av behörig företrädare för anbudssökanden. Behörigen undertecknad bilaga 1 "Ansökningsformulär-Entreprenad, Teletekniska säkerhetssystem, Globen närpolisområde, Polismyndigheten i Stockholms län" av behörig företrädare för anbudssökanden accepteras såsom undertecknat anbud. 6.5 Anbudsansökans försändelse/avlämnande Anbudansökan skall ha ankommit till Rikspolisstyrelsen senast För att säkerställa sekretessen ser den upphandlande myndigheten gärna att anbudansökan lämnas i ett neutralt kuvert och märks med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbudsansökan: "HD-PVS-37/13 ANBUDSANSÖKAN Tele/säk Globen" Anbudansökan som lämnas till Rikspolisstyrelsen personligen eller via bud avlämnas vid Polhemsgatan 30 i Stockholm, vardagar mellan kl. 06:00 och kl. 20:00. Sida 10(11) Ansökningsinbjudan

11 Anbudsansökan som skickas till Rikspolisstyrelsen med post adresseras till: Rikspolisstyrelsen Att: Registratorskontoret Box Stockholm Anbudssökanden svarar för att anbud ankommer i rätt tid. Ansökan som ankommer efter sista ansökningsdag eller som lämnas via telefax eller e-post kommer inte att beaktas. 6.6 Kostnader i samband med anbudsansökan Anbudssökanden äger inte rätt till ersättning för anbudsansökan eller för kostnader i samband med anbudsansökan. 6.7 Offentlighetsprincipen Som myndighet omfattas Polisen av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Efter det att en upphandling avslutats är inkomna anbud som huvudregel offentliga. Av 31 kap. 16 offentlighets och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudssökandes affärs- eller driftsförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudssökande lider skada om uppgiften röjs. Det ankommer på Polisen att pröva en begäran om att få ta del av anbud. För att underlätta eventuell sekretessprövning ombeds anbudssökande att i anbudet skriftligen: a) begära att viss uppgift ska hållas hemlig; b) ange vilken/-a uppgift/-er som ska gälla som skyddsvärda; c) ange vilken skada anbudssökande skulle lida om uppgiften röjdes. En sekretessprövning kan endast ske i samband med en begäran från allmänheten om att få ta del av anbud. Ett beslut om att sekretessbelägga anbud eller vissa uppgifter i ett anbud kan överklagas och prövas i domstol. Bilagor 1. Ansökningsformulär-Entreprenad, Teletekniska säkerhetssystem, Globen närpolisområde, Polismyndigheten i Stockholms län 2. Säkerhetsskyddsavtal (nivå 1), med bilaga A 3. Förslag till säkerhetsskyddsinstruktion 4. Säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) 5. Säkerhetsskyddsavtal (nivå 3) 6. a-b, Referensblad 7. Sanningsförsäkran underentreprenör Sida 11(11) Ansökningsinbjudan

12 1 (2) BILAGA 1 Rikspolisstyrelsen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen HD-PVS-37/13 ANSÖKNINGSFORMULÄR-ENTREPRENAD, TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM, GLOBEN NÄRPOLISOMRÅDE, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN Vi vill vara med och lämna anbud i denna upphandling i enlighet med Er Ansökningsinbjudan daterat FÖRETAGSUPPGIFTER: Anbudsgivare (företagsnamn): Organisationsnummer: Check-lista Följande bilagor/dokument har bifogats: 1. Behörig företrädare för anbudsökanden skall ha undertecknat Anbudsformulär ansökan Entreprenad, Teletekniska säkerhetssystem, Globen närpolisområde, Polismyndigheten i Stockholms län (detta formulär): 2. Utländsk anbudssökande bifogar handling/-ar med motsvarande information som Skatteverkets Blankett SKV 4820 utfärdade av behörig officiell myndighet i hemlandet: 3. Sanningsförsäkran underentreprenör (i förekommande fall): 4. Utländsk anbudsgivare bifogar till anbudet kopia på registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket ej äldre än tre (3) månader: 5. Utdrag från UC AB (eller likvärdigt kreditbedömningsföretag) ej äldre än tre (3) månader, alt andra handlingar enligt i Ansökningsinbjudan: 6. Årsredovisningar för de två senaste och avslutade räkenskapsåren:. 7. Två (2) Referensblad enligt i Ansökningsinbjudan (bilaga 6 a-b): 8. Certifikat Svenska Brand- och säkerhetscertifiering AB eller dokument/beskrivning som styrker likvärdighet (enligt Ansökningsinbjudan): 9. Dokument/beskrivning som styrker miljöledningssystem minst nivå D (enligt Ansökningsinbjudan): 10. Namn på säkerhetsskyddschefen/säkerhetsskyddsansvarige: Ange bilaga/namn:

13 2 RIKSPOLISSTYRELSEN Sanningsförsäkran ANBUDSSÖKANDEN Anbudssökanden intygar härmed att denne är fri från hinder för deltagande enligt 11 kap. 1 och -2 punkterna 1, 2, 4-7 LUFS och lämnar fullständiga och korrekta uppgifter i anbudsansökan samt ej utelämna information av betydelse för urvalsförfarandet. Undertecknad ställföreträdare i företaget intygar nedan på heder och samvete att vare sig företaget eller ledande personer inom företaget är: Medlem i kriminell organisation Dömd för bedrägeri Dömd för bestickning Dömd för penningtvätt I konkurs, eller likvidation, under tvångsförvaltning eller är i föremål för ackord eller tillsvidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud Föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande Skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen I skuld gällande socialförsäkringsavgift eller skatt i det egna landet Om skuld förekommer skall anbudsgivaren redovisa i anbudet att skulden beror på tvistighet Underskrift av behörig företrädare för anbudssökanden innebär bekräftelse av att samtliga i Ansökningsinbjudan angivna förutsättningar för Säkerhetsskyddsavtal, nivå 1 och registerkontroll enligt 5 i Ansökningsinbjudan accepteras. Underskrift av behörig företrädare för anbudssökanden innebär bekräftelse av att Framtida kontraktsförhållanden enligt 3.3 i Ansökningsinbjudan accepteras. Underskrift Företag Behörig företrädares underskrift Ort och datum Namnförtydligande Förfrågningar beträffande denna ansökan besvaras av: Namn: Adress: Tfn: E-post:

14 HD-PVS-37/13 1 BILAGA 2 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 1) mellan Polismyndigheten i Stockholms län, ( ), Stockholm som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och Företaget AB (org.nr), adress, postadress, nedan kallat Företaget träffar följande avtal om säkerhetsskydd 1 Bakgrund Myndigheten och företaget avser att ingå ett avtal avseende att: Företaget ska få del av förfrågningsunderlag PVS /12 angående projekt Teletekniska säkerhetssystem, Globen närpolisområde, Polismyndigheten i Stockholms län. Entreprenad avseende Teletekniska säkerhetssystem, omfattande nyinstallationer för Globen närpolisområde, Polismyndigheten i Stockholms län. Uppdraget innebär att Företaget i sina egna lokaler kommer att hantera och förvara hemliga uppgifter. Säkerhetsskyddet ska förebygga; att hemliga uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga för behöriga eller förstörs (informationssäkerhet) att obehöriga får tillgång till hemliga uppgifter eller verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller till skydd mot terrorism (tillträdesbegränsning), och att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller till skydd mot terrorism (säkerhetsprövning) Andra säkerhetsskyddsåtgärder är utbildning och kontroll. Detta avtal avser säkerhetsskydd för uppgifter som på Myndigheten omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet och skyddet mot terrorism. En sådan uppgift benämns fortsättningsvis hemlig uppgift. En hemlig uppgift kan framgå av en handling, ett visst förhållande, en anläggning eller föremål av olika slag. 2 Avtalets omfattning, Detta säkerhetsskyddsavtal tillsammans med Företagets säkerhetsskyddsinstruktion reglerar vilka säkerhetsskyddsåtgärder som Företaget ska vidta i samband med Uppdraget. De ekonomiska villkoren avseende Uppdraget regleras i ett kontrakt, nedan kalla Affärsavtalet. Detta säkerhetsskyddsavtal är en förutsättning men utgör ingen utfästelse eller garanti för att Myndigheten ska teckna Affärsavtal med Företaget.

15 2 Om det förekommer motstridiga uppgifter i Affärsavtalet gäller detta säkerhetsskyddsavtal framför Affärsavtalet. Motsvarande skrivning ska även tas in i Affärsavtalet. Företaget får endast använda underleverantörer som har tecknat säkerhetsskyddsavtal med Myndigheten. 3 Säkerhetsskyddsorganisation Det ska finnas en säkerhetsskyddschef och en ställföreträdande säkerhetsskyddschef på Företaget. Säkerhetsskyddschefen ska i Uppdragets säkerhetsskyddsfrågor vara direkt underställd Företagets ledning. Säkerhetsskyddschefen leder säkerhetsskyddsverksamheten inom Företaget och är kontaktperson i säkerhetsskyddsfrågor gentemot Myndigheten. På Företaget ska det även finnas en systemsäkerhetsansvarig för IT-system som är avsedda för behandling av hemliga uppgifter.. 4 Säkerhetsskyddsåtgärder Företaget ska upprätta en säkerhetsskyddsinstruktion när säkerhetsskyddsavtalet har undertecknats. Säkerhetsskyddsinstruktionen inklusive eventuella förändringar eller tillägg i säkerhetsskyddsinstruktionen ska godkännas av Myndigheten. Företaget ska dokumentera de säkerhetsskyddsåtgärder som har vidtagits i Uppdraget. 5 Behörighet Behörig att ta del av hemliga uppgifter är endast personer som; bedöms pålitliga från säkerhetssynpunkt har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd behöver uppgifterna för sitt uppdrag eller arbete i den verksamhet där de hemliga uppgifterna förekommer Hemliga uppgifter får endast delges personer som har säkerhetsprövats och godkänts av Myndigheten. 6 Informationssäkerhet Myndigheten ska klargöra för Företaget i vilken utsträckning handlingar med mera som överlämnas till Företaget innehåller hemliga uppgifter. Om hemliga uppgifter uppkommer under Uppdragets utförande på Företaget, ska Företaget vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga. Företaget ska utan dröjsmål meddela Myndigheten om hemliga uppgifter har uppkommit samt vilka säkerhetsskyddsåtgärder som har vidtagits. Myndigheten ska alltid godkänna utrymmen som används vid hantering och förvaring av hemliga uppgifter. Hemliga uppgifter får endast hanteras i IT-system som har godkänts för sådan hantering av Myndigheten. Beträffande hemliga uppgifter i IT-miljö gäller för Uppdraget bestämmelserna i bilaga A, tillhörande denna handling. Företaget bör klargöra för Myndigheten i vilken utsträckning uppgifter avseende affärs- eller driftsförhållanden som överlämnas till Myndigheten är att anses som hemliga, samt varför Företaget kan komma att lida skada om dessa röjs (enligt offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]).

16 Företaget är dock medvetet om att Myndigheten ändå kan vara skyldig att lämna ut sådana uppgifter. 3 Företaget får inte utan Myndighetens tillstånd lämna uppgifter till massmedia som rör Uppdraget och som enligt Myndigheten innehåller hemlig uppgift. Detsamma gäller för publicering i broschyrer, tidskrifter, böcker, filmer etc., samt vid föredrag, utställningar och förevisningar dit personer som inte är behöriga ( 5) har tillträde. Företaget får inte utan Myndighetens tillstånd offentliggöra att de träffat ett säkerhetsskyddsavtal. Denna information får därmed inte användas i marknadsföring eller på annat sätt. 7 Tillträdesbegränsning Myndigheten ska i samråd med Företaget fastställa nivån på tillträdesskyddet för de lokaler och områden eller motsvarande som Företaget avser att använda vid genomförandet av Uppdraget. Detta ska ske innan Företaget får del av hemliga uppgifter eller den säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas. Företaget får inte utan Myndighetens godkännande byta eller använda andra lokaler, områden eller motsvarande för Uppdragets genomförande. Endast behöriga personer som har godkänts av Myndigheten får ha tillträde till de lokaler, områden eller motsvarande där Uppdraget genomförs. 8 Säkerhetsprövning Innan person får del av hemliga uppgifter ska Företaget genom säkerhetsprövning pröva vederbörandes lojalitet och pålitlighet från säkerhetssynpunkt. Säkerhetsprövningen ska omfatta varje person som får del av hemlig uppgift, oavsett om de blir föremål för registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) eller inte. Säkerhetsprövning ska omfatta en personbedömning samt inhämtande av betyg, intyg och referenser. Är befattningen placerad i säkerhetsklass ska säkerhetsprövningen även omfatta registerkontroll och i vissa fall särskild personutredning. Säkerhetsprövningen ska dokumenteras av Företaget och på begäran lämnas till Myndigheten. Tillsammans med uppgifter som har framkommit vid registerkontroll och särskild personutredning utgör säkerhetsprövningen underlag för Myndighetens beslut om att personen får anlitas. Företaget får inte anlita personen innan Företaget har fått del av Myndighetens beslut. Innan en ansökan om registerkontroll skickas till Myndigheten ska Företaget särskilt informera den person som ska bli föremål för registerkontroll om vad kontrollen innebär. Företaget ska i samband med detta också inhämta personens samtycke till kontrollen. Samtycket ska dokumenteras och förvaras på Företaget. Företaget ska utan dröjsmål anmäla till Myndigheten om en registerkontrollerad person på Företaget lämnar uppdraget. Myndigheten ska utan dröjsmål anmäla till Säkerhetspolisen att personen har lämnat Uppdraget. Företaget ska till Myndigheten anmäla omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av ensäkerhetsprövad persons lämplighet och pålitlighet. Om en person som har säkerhetsprövats inom ramen för detta säkerhetsskyddsavtal under Uppdragets genomförande befinns olämplig från säkerhetssynpunkt, ska Företaget vidta de åtgärder

17 4 som är lämpliga för att vederbörande inte ska få tillgång till hemliga uppgifter eller tillträde till lokaler, områden eller motsvarande där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs. 9 Intern utbildning och kontroll Myndigheten ska innan Uppdraget påbörjas ge lämplig utbildning i säkerhetsskyddsfrågor till de personer på Företaget som kan komma att få del av hemlig uppgift eller tillträde till lokaler, områden eller motsvarande där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs. Därefter ansvarar Företaget för att dessa personer ges behövlig och fortlöpande utbildning. Utbildningen ska bland annat behandla: hot och risker som från säkerhetssynpunkt föreligger mot eller är förknippade med Uppdraget säkerhetsskyddsåtgärder som enligt Företagets säkerhetsskyddsinstruktion ska vidtas mot föreliggande hot och risker Myndigheten kan vid behov och efter särskild framställan medverka i viss utbildning som Företaget ger. Företaget ska fortlöpande kontrollera att endast behöriga personer som har godkänts av Myndigheten anlitas och att säkerhetsskyddet avseende informationssäkerhet och tillträdesbegränsning iakttas, samt att skyddsnivån är jämn och tillräckligt hög. Företaget ska omedelbart underrätta Myndigheten om inträffade eller befarade händelser och omständigheter som kan påverka säkerhetsskyddet vad avser Uppdraget och personer som faller under detta avtal. 10 Tillsyn Myndigheten har rätt att kontrollera att de i säkerhetsskyddsinstruktionen redovisade och avtalade säkerhetsbestämmelserna följs. Vid en sådan tillsyn kan Myndigheten biträdas av en representant från Säkerhetspolisen och/eller Försvarsmakten. Tillsynen ska ske under Företagets ordinarie kontorstid eller på plats och tid enligt särskild överenskommelse. Tillsynen får inte vara mer ingripande för Företaget än vad som är nödvändigt. 11 Kostnader Företaget ska bära eventuella kostnader som uppkommer med anledning av detta säkerhetsskyddsavtal om inget annat avtalats i Affärsavtalet. 12 Övrigt Hemliga uppgifter som har tillförts eller uppkommit under Uppdragets genomförande ska även efter att avtalet har upphört, eller till dess att Myndigheten meddelar något annat, omfattas av tystnadsplikt. Företaget ska informera berörd personal om innebörden av tystnadsplikten och säkerhetsskyddet samt se till att personalen undertecknar sekretessförbindelser. Dessa förvaras på Företaget så länge Uppdraget pågår. När Uppdraget är slutfört lämnas sekretessförbindelserna till Myndigheten. Företaget ska utan dröjsmål anmäla till Myndigheten när någon förändring sker beträffande firma, organisationsnummer, styrelse, verkställande direktör, revisor, post- och besöksadress eller telefonnummer. Avser ändringen firma, organisationsnummer, styrelse, verkställande direktör eller revisor ska ett nytt registreringsbevis från Bolagsverket bifogas anmälan. En anmälan ska också göras om ägarförhållandena ändras, om Företaget råkar i ekonomiska svårigheter eller försätts i konkurs.

18 Samtliga handlingar, material eller övrigt som innehåller hemliga uppgifter och som har anknytning till Uppdraget är Myndighetens egendom om inget annat har avtalats. Dessa handlingar eller dylikt ska senast i samband med fullgjort Uppdrag återlämnas till Myndigheten eller vid den tidpunkt som parterna särskilt har kommit överens om. 13 Avtalsperiod Detta säkerhetsskyddsavtal träder i kraft vid undertecknandet och gäller tills vidare eller till dess det skriftligen med en uppsägningstid om tre (3) månader sägs upp av endera parten. Avtalet kan dock inte ensidigt sägas upp till en tidigare tidpunkt än den dag då Uppdraget har slutförts eller alla hemliga uppgifter har återlämnats till Myndigheten. Myndigheten kan dock ensidigt säga upp detta avtal liksom Affärsavtalet med omedelbar verkan om Företaget frångår detta avtal. Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt. 5 [Ort och datum] [Myndigheten] [Ort och datum] [Företaget AB] (Namnteckning) (Namnteckning) (Namnförtydligande) (Namnförtydligande)

19 1(12) FÖRSLAG TILL S Ä K E R H E T S S K Y D D S I N S T R U K T I O N Innehållsförteckning Sida 1. Syfte 2 2. Begreppsförklaringar 2 3. Säkerhetsskyddsorganisation 3 4. Säkerhetsskyddsmän 4 5. Val av personal och underleverantör 4 6. Framställning av hemlig handling 4 7. Registrering 5 8. Kvittering 5 9. Förvaring Låskod/Nyckel Inventering/Gallring Förlust m.m Förstöring m.m Befordran av hemlig handling Befordran med bud Befordran med post Befordran på annat sätt Röjande signal (RÖS) IT-säkerhet Tystnadsplikt/Sekretessbevis Tillträdesbegränsning Intern utbildning Kontroll Redovisning Övrigt 12

20 SÄKERHETSSKYDDSINSTRUKTION 2(12) 1. SYFTE Denna instruktion skall gälla i tillämpliga delar för Företaget AB med org.nr xxxxxx-xxxx. Nedan kallat Företaget. Detta föranlett av att Företaget effektuerar en beställning där säkerhetsskydd krävs enligt 8 säkerhetsskyddslagen (1996:627). Det åligger berörd personal inom Företaget att noggrant följa föreskrifterna i denna instruktion. 2. BEGREPPSFÖRKLARINGAR SUA-arbete Uppdrag eller arbete som med hänsyn till rikets säkerhet skall hållas hemligt enligt ett säkerhetsskyddsavtal som upprättats mellan en beställande myndighet och en leverantör. I SUA kan ingå studie/planering, utveckling/projektering, anbudsgivning, upphandling, prov och försök samt produktion. Även garantiåtgärder kan omfattas av SUA. Ett SUA-arbete föreligger fr.o.m. att en myndighet beslutat sätta igång ett projekt som efter bedömning kan antas innehålla hemliga uppgifter och där i något avseende annan myndighet, företag eller enskild person kan komma att anlitas som anbudsgivare, leverantör, entreprenör eller konsult. Beställande myndighet Staten, kommunerna, landstingen eller ett verksamhetsställe med ekonomiskt ansvar som själv tar initiativ till och ombesörjer eller påbörjar en SUA. Beställare är även den som efter ett uppdrag fullföljer av annan beställare påbörjat arbete och som enligt 8 säkerhetsskyddslagen skall träffa avtal om sådant arbete. Leverantör Myndighet, företag (aktie-, handels-, kommanditbolag, ekonomisk förening eller enskild firma) eller tillhörande filial, region- eller lokalkontor eller organisation som en beställande myndighet avser anlita för SUA såsom anbudsgivare eller leverantör. Med leverantör avses i registerkontrollsammanhang ägare, verkseller institutionschef eller, beträffande aktiebolag styrelsen och verkställande direktör. Hemlig uppgift Med hemlig uppgift förstås uppgift som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen ( 2009:400) och som rör rikets säkerhet.

21 Hemliga uppgifter kan framgå av handlingar, visst förhållande, anläggning, föremål eller muntlig uppgift. Behörig att ta del av hemliga uppgifter är endast den som 1. bedöms pålitlig från säkerhetssynpunkt, 2. har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, och 3(12) 3. behöver uppgifterna för sitt arbete i den verksamhet där de hemliga uppgifterna förekommer. Alla andra är obehöriga att ta del av hemlig uppgift. Säkerhetsskyddsavtal Ett skriftligt avtal vid SUA som ingås mellan beställande myndighet och leverantör angående det säkerhetsskydd som bedöms nödvändigt för den enskilda upphandlingen. Ett säkerhetsskyddsavtal skall träffas/bekräftas vid varje SUAupphandling. 3. SÄKERHETSSKYDDSORGANISATION Säkerhetsskyddschef med ställföreträdare skall finnas vid Företaget. Säkerhetsskyddet inom Företaget planläggs, leds och övervakas av säkerhetsskyddschefen. Säkerhetsskyddschefen skall i fråga om säkerhetsskyddstjänsten lyda direkt under Företagets ledning. Säkerhetsskyddschefen är kontaktman till beställande myndighet och skall till denna ofördröjligen anmäla om - skadegörelse skett på försändelse med hemligt innehåll, - hemlig handling, hemligt material eller hemligt arbetsmateriel förkommit eller saknas, - brister i säkerhetsskyddet, som inte enkelt kan avhjälpas, som uppmärksammas inom Företaget eller hos underleverantör - obehörig söker skaffa upplysning om hemligt förhållande - misstanke föreligger om brott såsom spioneri, sabotage eller liknande. - inbrott skett vid Företaget eller hos enskild anställd vilken deltar i SUA-arbete Säkerhetsskyddschefen skall dessutom - snarast göra en polisanmälan om dröjsmål kan innebära att

22 bevis går förlorade eller utredning av en händelse äventyras. - dokumentera förhållanden och åtgärder om säkerhetsskyddet - föra förteckning över behöriga med ev. fördelning på aktuella säkerhetsklasser. 4. SÄKERHETSSKYDDSMÄN 4(12) Vid behov utser Företaget säkerhetsskyddsmän som inom respektive arbetsområden övervakar efterlevnaden av gällande bestämmelser och till säkerhetsskyddschefen anmäler överträdelser och brister. Utsedda säkerhetsskyddsmän skall framgå av förteckning. 5. VAL AV PERSONAL OCH UNDERLEVERANTÖR Beställande myndighets skriftliga godkännande skall inhämtas avseende. - anställd person, innan denne informeras om eller tas i anspråk för SUA-arbete, - annan anställd vid Företaget vars uppgifter eller arbetsplats innebär att kännedom om hemliga uppgifter inte utan omfattande åtgärder kan undvikas, - annan person, som Företaget har för avsikt att anställa eller anlita för SUA-arbete och - underleverantör eller underentreprenör, innan sådan informeras om eller tas i anspråk för SUA-arbete. Beställande myndighets ställningstagande till lämplig personal för ett SUA-arbete och deras föreslagna inplacering i säkerhetsklass grundar sig på förslag från entreprenören/leverantören. Föreslagna personer skall därför vara kända av Företaget som lämpliga och pålitliga. Finns inte sådan kännedom skall denna införskaffas i likhet med vad som gäller för anställning av kvalificerade arbetskraft i allmänhet. Föreslagen personal skall informeras om att de kommer att registerkontrolleras (H SÄK SUA kap 3 Registerkontroll). Skriftlig bekräftelse av att berörd person lämnat sitt skriftliga samtycke till registerkontroll skall medfölja förslaget till begäran om registerkontroll. Löfte om anställning (motsv.) får under inga förhållanden lämnas innan beställande myndighets godkännande erhållits. 6. FRAMSTÄLLNING AV HEMLIG HANDLING Hemlig handling får med beställande myndighets medgivande framställas endast i det antal exemplar som oundgängligen erfordras för arbetet. Om en handling upprättas i flera exemplar skall dessa numreras. Består

23 handlingen av flera blad, skall sidorna numreras i löpande följd och 5(12) hopfästas. På första sidan skall anges antalet sidor, antalet exemplar, handlingens exemplarnummer och, om bilagor medföljer, deras antal. Såväl kopia av eller hemligt utdrag ur hemlig handing skall hemligstämplas och införas i register med angivande av datum, antal exemplar och hur dessa fördelas. På utdrag antecknas från vilken handling det gjorts. Fråga om hemligbeteckning av hemlig handling eller annat hemligt föremål skall överenskommas med beställande myndighet. Hemligt arbetsmaterial såsom koncept, extra kopior, datamedium, karbonpapper, tryckmedia eller liknande som använts vid framställning av hemlig handling, skall förstöras, när de inte längre behövs. Karta, bild eller motsvarande som upprättats med användande av hemligt kart- eller bildmaterial skall behandlas som hemlig handling. Uppkommer fråga om spridning - publicering - skall godkännande härför via beställande myndighet inhämtas hos Statens lantmäteriverk. 7. REGISTRERING Hemliga handlingar införs av säkerhetsskyddschefen eller av utsedd behörig (registrator) i särskilt register. Av registret skall framgå - datum då handlingen mottagits eller avsänts, avsändare eller adressat samt i förekommande fall postens inlämningsnummer, - registreringsnummer i förekommande fall för såväl avsändare som mottagare, - handlingens innehåll i korthet (ärendemening), och antalet bilagor, - vem som öppnat eller emballerat försändelsen, om detta inte är fastställt genom Företagets organisation, - hos vem handlingen förvaras, - anteckning då kopia eller utdrag gjorts och - datum då handling förstörts, utbytts, saknas eller förkommit. Hemlig materiel registreras på motsvarande sätt. 8. KVITTERING Hemlig handling, hemlig materiel och hemligt arbetsmateriel skall kvitteras av mottagaren om intet annat överenskommits med

24 beställande myndighet. 6(12) Kvittering skall göras med namnteckning och namnförtydligande. Detta kan ske i register, liggare, på särskild kvittoblankett e.dyl. Om särskild kvittoblankett används skall kvittot upprättas i minst två exemplar. Då handlingen eller materielen återlämnas skall kvitteringen förses med anteckning härom. Originalkvitto skall återlämnas och dubblettkvitto (register/liggare) förses med anteckning om återlämnandet. Delgivning av en handling genom läsning eller på annat sätt skall bestyrkas på särskild lista med namnteckning och namnförtydligande. Hemlig handling eller del därav som innehåller bestyrkande om delgivning av handling skall då den inte längre behövs för uppdraget återlämnas till beställande myndighet. (Jämför punkterna 11 och 13). 9. FÖRVARING Hemliga föremål, handlingar och materiel förvaras så att inte någon obehörig kan komma åt dem. Hemliga handlingar skall förvaras i förvaringsutrymme med lägst skyddsnivå motsvarande säkerhetsskåp enligt Standardiseringskommissionens normer (SIS), Svensk Standard Den som har anförtrotts och kvitterat hemliga handlingar skall ha ett eget förvaringsutrymme. Bankfack och förvaringsutrymmen på t. ex. hotell kan inte godkännas. Beställande myndighet kan efter framställan i undantagsfall bevilja avsteg. Hemliga handlingar bör om möjligt förvaras åtskilda från öppna handlingar. Förvaringsutrymme för hemliga handlingar och materiel skall hållas låst under tider, då det inte står under omedelbar uppsikt av den som har ansvaret för detsamma. Under kortare frånvaro från tjänsterum får hemliga handlingar ligga framme under förutsättning att rummet är låst och insynsskyddat så att obehörig inte kan ta del av handlingarna. Hemligt materiel skall i tillämpliga delar förvaras på samma sätt som hemlig handling. Hemlig handling (materiel), som medförs från Företaget, skall hållas under omedelbar uppsikt eller förvaras under samma skydd som vid Företaget. För sådant medförande skall det finnas fullgoda skäl och tillstånd av vederbörlig säkerhetsskyddsansvarig. 10. LÅSKOD/NYCKEL Vid inköp av förvaringsrum eller dörr till fast förvaringsutrymme skall nyckel levereras separat och direkt till Företagets säkerhetsskyddschef. Innan nyckel lämnas till den som skall ansvara för förvaringsutrymmet, skall den förvaras av säkerhetsskyddschefen eller av denne utsedd

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) A121.995/2014 1 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län (202100-0076), Box 348, 631 05 Eskilstuna som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och

Läs mer

Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen

Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen Diarienummer: 714-A532.676/2014 1 BILAGA 10 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) mellan Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen och Företaget (org.

Läs mer

RIKSPOLISSTYRELSEN, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Myndigheten

RIKSPOLISSTYRELSEN, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Myndigheten Datum 2014-04-27 Saknr och diarienummer 914-A198.231/2013 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) mellan RIKSPOLISSTYRELSEN, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Myndigheten

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

UPPHANDLING AV DUELLSTÄLL TILL SKJUTBANOR

UPPHANDLING AV DUELLSTÄLL TILL SKJUTBANOR 1 (6) Datum 2017-08-30 Diarienr (åberopas) Polismyndigheten BILAGA 5 UTKAST SÄKERHETSSYDDSAVTAL NIVÅ 3 UPPHANDLING AV DUELLSTÄLL TILL SKJUTBANOR Polismyndigheten, org.nr. 202100-0076, Box 122 56, 102 26

Läs mer

Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Uppsala län Säkerhetsskyddsavtal Datum Diarienummer 2012-04-10 PVS-913-5969/11 AA 913-2081/12 Handläggare Siv Forsberg Er referens 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (NIVÅ 3) mellan Polismyndigheten

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) Bilaga 3 PVS-714-2720/11 1(5) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) mellan RIKSPOLISSTYRELSEN Box 12256 102 26 Stockholm nedan kallad RPS och Företaget AB, org.nr. : Kontaktmän hos RPS och Företaget. RPS: (projektansvarig)

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL Diarienr (åberopas vid korrespondens) Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL Diarienr (åberopas vid korrespondens) Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen SÄKERHETSSKYDDSAVTAL Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 958 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) Bilaga 5 Datum 2014-07-16 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) mellan Polismyndigheten i Västernorrlands län Box [fylls i vid undertecknandet] Postadress/nr [fylls i vid undertecknandet] nedan kallad Polisen

Läs mer

Datum: 2011-01-04. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA).

Datum: 2011-01-04. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Datum: 2011-01-04 Diarienr: AD- SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, 202100-0076 Box 429 401 26 Göteborg nedan kallad Polismyndigheten

Läs mer

Datum 2015- Diarienr. /2015

Datum 2015- Diarienr. /2015 Bilaga 5 Sida 1 (7) Datum 2015- Diarienr. /2015 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 1) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Mellan Polismyndigheten, 202100-0076, Box 429, 401 26 Göteborg nedan kallad Polismyndigheten

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 1)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 1) Bilaga A Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 1) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Möjlighet till förlängning.

Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Möjlighet till förlängning. Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) A069.352/2014 Datum 2014-02-18 Ärendebeteckning Upphandlande myndigheter Polismyndigheten

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Säkerhetsskyddsavtal med bilaga, Nivå 1. mellan. Försvarets materielverk (FMV) 115 88 STOCKHOLM. och. Företag AB (XXXXXX-XXXX) 123 23 ORT

Säkerhetsskyddsavtal med bilaga, Nivå 1. mellan. Försvarets materielverk (FMV) 115 88 STOCKHOLM. och. Företag AB (XXXXXX-XXXX) 123 23 ORT Sida 1(5) Säkerhetsskyddsavtal med bilaga, Nivå 1 mellan Försvarets materielverk (FMV) 115 88 STOCKHOLM och Företag AB (XXXXXX-XXXX) 123 23 ORT - 1 - Sida 2(5) 1. Avtalets omfattning 1.1. Detta säkerhetsskyddsavtal

Läs mer

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1.

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1. 1 (10) Datum 2015-07-10 Diarienr (åberopas) Saknr A283.369/2015 913 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Naida Culum Ansökningsinbjudan: Ombyggnation av lokalerna i fastigheten Solna Karlsro 1, Solna (Ombyggnation

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 2 (5) 1. Omfattning och syfte Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska

Läs mer

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande Två (2) år efter avtalstecknande 12 + 12 månader

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande Två (2) år efter avtalstecknande 12 + 12 månader Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum 2013-09-30 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Västra Götaland

Läs mer

Datum 2015-02-02 Diarienr. /2015

Datum 2015-02-02 Diarienr. /2015 Bilaga 6 Sida 1 (8) Datum 2015-02-02 Diarienr. /2015 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Mellan Polismyndigheten, 202100-0076, Box 429, 401 26 Göteborg nedan kallad Polismyndigheten

Läs mer

Säkerhetsskydd en översikt. Thomas Palfelt

Säkerhetsskydd en översikt. Thomas Palfelt Säkerhetsskydd en översikt Thomas Palfelt Innehåll Begrepp och definitioner Regelverk Ansvar och ledning Säkerhetsplanering Säkerhetsprövning Informationssäkerhet IT-säkerhet Signalskydd Tillträdesbegränsning

Läs mer

Upphandling av obemannade flygfarkoster, Unmanned Aircraft Systems (UAS) (5 bilagor)

Upphandling av obemannade flygfarkoster, Unmanned Aircraft Systems (UAS) (5 bilagor) 1 (9) Datum 2015-03-27 Diarienr (åberopas) A509.532/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Cassandra Utas Stokic E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Upphandling av obemannade

Läs mer

Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer inklusive drift och underhåll i Region syd

Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer inklusive drift och underhåll i Region syd ANSÖKNINGSINBJUDAN 1 (12) Datum 2015-06-18 Diarienr (åberopas) HD-5900-19/2015 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektion, grupp 2 Bo Stålhammar Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer i Hallands län

Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer i Hallands län ANSÖKNINGSINBJUDAN 1 (11) Datum 2015-01-30 Diarienr (åberopas) HD-5900-4/2015 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektion, grupp 2 Bo Stålhammar Ramavtal teletekniska säkerhetsinstallationer i

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30

Datum 2013-04-29. Beräknad slutbesiktning Utförandeentreprenad enligt AB 04 2013-10-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-913-4593/12 Datum 2013-04-29 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Sekretessavtal. (Projekt namn)

Sekretessavtal. (Projekt namn) Datum: 2015-xx-xx Diarienr: Reviderad: Sekretessavtal (Projekt namn) Sida 1 av 6 Sekretessavtal avseende sekretessbelagda uppgifter mellan Kretslopp och vatten Box 123 424 23 Angered nedan kallat KV Och

Läs mer

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet.

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet. Bilaga 8 ANSÖKNINGSFORMULÄR avseende Hyresvärd gällande nya lokaler för Mittuniversitetet i Sundsvall Dnr MIUN 2013/1615 Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt 15 kap lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt 15 kap lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-34/12 2013-01-25 Ärendebeteckning Upphandlande myndigheter Polismyndigheten

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Ansökningsinbjudan ombyggnation polishus i Lidköping

Ansökningsinbjudan ombyggnation polishus i Lidköping 1 (10) Datum 2015-06-18 Diarienr (åberopas) Saknr A250.236/2015 913 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Bo Stålhammar Ansökningsinbjudan ombyggnation polishus i Lidköping 1. INLEDNING Polismyndigheten (Polisen)

Läs mer

Datum ANSÖKNINGSINBJUDAN. Taktiska skyddsvästar för NIK

Datum ANSÖKNINGSINBJUDAN. Taktiska skyddsvästar för NIK 1 (9) Datum 04.00 2015-12-03 Diarienummer (åberopas) A263.723/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Sara-Maj Nielsen E-post sara-maj.nielsen@polisen.se ANSÖKNINGSINBJUDAN Taktiska

Läs mer

Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor)

Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor) 1 (9) Datum 2016-09-23 Diarienr (åberopas) 918-A120.896/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg.

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg. Handläggare Datum Cassandra Utas Stokic 2015-06-05 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Diarienummer A213.913/2014 Upphandling av polisbåt understigande 15 meter 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

MODULSKISS Bilaga 1 Interaktiv utbildning utlänningsrätt Grundläggande nivå Fördjupning Repetition Examination Teori Teori Teori Teori Teori Teori Interaktiv utbildning - utlänningsrätt PVS-714-5305/10

Läs mer

Datum 2012-06-29. Anbudssökanden är själv skyldig att kontrollera att fullständig Ansökningsinbjudan enligt bilageförteckning erhållits.

Datum 2012-06-29. Anbudssökanden är själv skyldig att kontrollera att fullständig Ansökningsinbjudan enligt bilageförteckning erhållits. Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum 2012-06-29 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare

Läs mer

Datum Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box , Stockholm

Datum Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box , Stockholm Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-246-5300/12 Datum 2013-01-17 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Datum. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (11) Datum 2017-06-27 Diarienr (åberopas) 792-A229.119/2017 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Louise Evaldsson E-post louise.evaldsson@polisen.se UPPHANDLING AV MEDALJER (6

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Datum Att:

Datum Att: Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Gävleborgs län Ansvarig upphandlare Bo Stålhammar Telefon 010-56 393 23 E-post bo.stalhammar@polisen.se

Läs mer

Bilaga 5 Dnr: A /2015 1(12) POLISMYNDIGHETEN. Förslag till säkerhetsskyddsinstruktion

Bilaga 5 Dnr: A /2015 1(12) POLISMYNDIGHETEN. Förslag till säkerhetsskyddsinstruktion Dnr: A377.722/2015 1(12) POLISMYNDIGHETEN Förslag till säkerhetsskyddsinstruktion Innehållsförteckning 1. SYFTE... 2 2. BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 2 3. SÄKERHETSSKYDDSORGANISATION... 3 4. SÄKERHETSSKYDDSMÄN...

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

1. Säkerhetsskydd 2. Säkerhetsskyddad upphandling 3. Nya säkerhetsskyddslagen

1. Säkerhetsskydd 2. Säkerhetsskyddad upphandling 3. Nya säkerhetsskyddslagen Säkerhetsskydd 1. Säkerhetsskydd 2. Säkerhetsskyddad upphandling 3. Nya säkerhetsskyddslagen Maria Mia Mörk Senior Management Consultant inom säkerhet på Knowit 26 år vid Säkerhetspolisen, bland annat

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Allmänt Organisation Säkerhetsskydd Säkerhetsskyddschefens uppgifter Säkerhetsskyddsanalys...

Innehållsförteckning 1 Allmänt Organisation Säkerhetsskydd Säkerhetsskyddschefens uppgifter Säkerhetsskyddsanalys... PLAN SÄKERHETSSKYDD Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Organisation... 4 3 Säkerhetsskydd... 5 3.1 Säkerhetsskyddschefens uppgifter... 5 3.2 Säkerhetsskyddsanalys... 5 3.3 Informationssäkerhet... 5

Läs mer

Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-4/13 Datum 2013-01-14 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Generell Säkerhetsskyddsinstruktion

Generell Säkerhetsskyddsinstruktion 1 (12) Polismyndigheten D.nr A230.124/2017 BILAGA 10: UTKAST GENERELL SÄKERHETSSKYDDSINSTRUKTION Generell Säkerhetsskyddsinstruktion Innehållsförteckning Sida 1. Syfte 2 2. Begreppsförklaringar 2 3. Säkerhetsskyddsorganisation

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Michael Erilane E-post michael.erilane@polisen.se ANSÖKNINGSINBJUDAN

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Nytt staket, nya grindar och nya lekredskap till Lyckebo förskola i Juoksengi Övertorneå kommun önskar offert på material

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 2 (15) Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor)

UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands län (5 bilagor)

Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands län (5 bilagor) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Kontaktperson Datum Michal Kasina 2014-09-08 E-post michal.kasina@polisen.se Saknr och diarienummer Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands

Läs mer

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Plan/Program 2013-11-18, 190 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer