Läkemedelsgenomgångar för Dalarnas patienter. primärvården och läkemedelsgenomgångar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsgenomgångar för Dalarnas patienter. primärvården och läkemedelsgenomgångar"

Transkript

1 Fokus på minskad antibiotikaförskrivning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har enats om en prestationsbaserad ersättningsmodell för säkerhetsarbete i landstingen. Ett av områdena berör antibiotikaförskrivning, där 100 miljoner kronor kommer att delas mellan de landsting som uppfyller kraven. En förutsättning för att få ta del av pengarna 2011 är att det finns en lokal STRAMA-grupp (Strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) med tydligt uppdrag från landstingsledningen samt erforderlig finansiering. Dessutom skall antalet förskrivna antibiotikarecept minska till 314 per 1000 invånare och år (10% av den del som överstiger 250, se nedan) under perioden 1 oktober 2010 till 30 september forts nästa sida Wåra läkemedel nr Läkemedelsgenomgångar för Dalarnas patienter Basläkemedel 2011 Kommentarer till ändringar sid 2 Mellansvenskt läkemedelsforum Årets höjdpunkt för en allmänmedicinare! sid 4 Nytt från TLV sid Från och med januari 2011 har läkemedelsavdelningen utökats med sju apotekare som arbetar med läkemedelsgenomgångar. Fem apotekare är verksamma inom primärvården i Dalarna, fördelade enligt de gamla närsjukvårdsområdena. Två apotekare arbetar inom slutenvården med placering Medicinkliniken vid Mora lasarett och Medicinkliniken vid Falu lasarett. Apotekarnas uppdrag är att arbeta med multiprofessionella läkemedelsgenomgångar i primärvården och läkemedelsgenomgångar inklusive läkemedelsavstämningar i slutenvården. Under 2010 var apotekarna projektanställda för att arbeta med läkemedelsgenomgångar och utarbetade under denna tid rutiner för hur läkemedelsgenomgångar kan gå till inom slutenvård, på vårdcentral, inom hemsjukvård och på särskilda boenden. Mer information samt de utarbetade rutinerna går att hitta via läkemedelskommittens hemsida på lakemedel under fliken läkemedelsgenomgångar. Om du är intresserad av att veta mer eller önskar komma i kontakt med våra apotekare, maila till se. Ansvarig utgivare och redaktör: Annika Braman Eriksson, distriktsläkare och ordförande i läkemedelskommittén Redaktör: Maria Gradén, apotekare läkemedelsavdelningen Läkemedelskommittén, Landstinget Dalarna, Hus 17:1, Falun Layout: Michael Marklund, informationsavdelningen Tryck: Tryckcenter, Landstinget Dalarna, Falun

2 forts från förstasidan Fokus på minskad antibiotikaförskrivning Målet är att vi år 2014 skall komma ner till 250 recept per 1000 invånare och år. Dalarna har legat relativt bra till i jämförelse med andra län vad gäller antibiotikaförskrivning. Vi ligger på tredje plats i landet. Tyvärr har dock tendensen varit att vi ökar förskrivningen och dessutom ökar mest i landet. Den 31 december 2010 förskrevs 327 recept per 1000 invånare och år. Stimulanspengarna kommer att ges ut även men målsättningen är då en minskning på 30% av den del som överstiger 250 per år! Ett område där vi i Dalarna ligger sämre till i förskrivningsstatistik än genomsnittet för riket är urinvägsantibiotika. Vi ligger på plats 17 av 21. Vad gäller val av antibiotika verkar vi följa de rekommenderade preparaten ganska väl. Ett av Stramas mål i öppenvård är att andelen förskrivna kinolonrecept bör utgöra max 10% av förskriven antibiotika mot urinvägsinfektion till kvinnor år. Vi ligger på ungefär 14%. Förskrivningen av urinvägsantibiotika till män verkar följa mönstret i riket men däremot har vi klart högre förskrivning till kvinnor. Den största ökningen verkar vara hos kvinnor > 75 år. Sannolikt har vi inte högre sjuklighet i Dalarna är riket i övrigt. Endast symtomgivande urinvägsinfektion skall behandlas. ABU (asymtomatisk bakteriuri) skall inte behandlas förutom hos gravida och inför urologiska ingrepp. ABU hos äldre är mycket vanligt och förekommer hos 25-50% av äldre kvinnor i särskilda boenden. Starkt illaluktande urin är ingen indikation för antibiotika. Urinsticka bör inte tas om patienten inte har symtom på urinvägsinfektion. Sammanfattningsvis skall vi självfallet använda antibiotika när det är till gagn för patienten men en onödig användning kan vara till nackdel för både individ och samhälle. Astrid Danielsson, biträdande smittskyddsläkare, hygienläkare, STRAMA Dalarna Basläkemedel 2011 kommentarer till ändringar Det lilla häftet Basläkemedel utges årligen av läkemedelskommittén. Årets version är blå till färgen och utkom i början av året. Arbetet med att ta fram rekommendationer görs av Dalarnas egna terapigrupper med specialister inom respektive område. Listan Basläkemedel syftar till en enhetlig, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i länet. Önskar du fler exemplar eller har du ej fått Basläkemedel 2011, tag kontakt med läkemedelsavdelningen via lakemedel. Nedan följer kommentarer till ändringar i årets upplaga, nedtecknade av läkemedelskommitténs sekreterare Elisabeth Kallin. Blod Clopidogrel ersätter Plavix pga. patentutgång. Diabetes Mindiab flyttar från att ha varit ett av förstahandsmedlen till andrahandsalternativ till metformin. Gynekologi Nexplanon är nytt namn på Implanon. Hjärta Kärl Metoprolol ersätter verapamil vid hjärtarytmier och frekvensreglering. Metoprolol ersätter bisoprolol som förstahandsalternativ vid hypertoni och hjärtsvikt pga. prissänkning. Furix retard är inte längre ett förstahandsval vid hjärtsvikt. Losartan ersätter Cozaar pga. patentutgång. 2

3 Metoprolol tillkommer som andrahandsalternativ vid hypertoni pga. prissänkning. Enalapril hydroklortiazid flyttas till andrahandsalternativen vid hypertoni. Amlodipin ersätter Cardizem Unotard som förstahandsalternativ vid ischemisk hjärtsjukdom pga. prissänkning. Nitromex försvinner från marknaden i maj. Hud Basiron gel ersätter Duac gel, innehåller enbart bensoylperoxid. Hedrin ersätter Prioderm vid huvudlöss. Hedrin innehåller 4 % dimetikon i kombination med en flyktig, cyklisk silikon, dekametylcyclopentasiloxan och är en medicinteknisk produkt. Luftvägar Allergi Medel vid rökavvänjning har tillkommit. Nikotinersättningsmedel som t.ex. plåster är förstahandsalternativ, men ingår ej i läkemedelsförmånen. Champix är andrahandsalternativ och ingår i förmånen endast i kombination med rådgivning. Beroendesjukdomar nytt kapitel har tillkommit Antabus och Naltrexon är förstahandsalternativ och Campral andrahandsalternativ vid alkoholberoende. Öron Diproderm, innehållande betametason grupp IIIsteroid, tillkommer som alternativ till Terracortril med Polymyxin B vid extern otit. Ny upphandling av läkemedel Nu är årets läkemedelsupphandling färdig. Det gäller vissa läkemedel som används inom sjukvården och beställs på rekvisition. Upphandlingen har gjorts i samarbete med landstingen i Gävleborg, Uppsala och Västmanland och gäller i två år med möjlighet till ytterligare förlängning. Förteckningen över aktuella läkemedel skickas ut till alla verksamhetschefer och läkemedelsansvariga sjuksköterskor. Funderingar och frågor? Mejla till 3

4 Rapport från Mellansvenskt läkemedelsforum februari i Örebro Mellansvenskt läkemedelsforum Årets höjdpunkt för en allmänmedicinare Läkemedelskommittéerna i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala län, Värmland, Västmanland och Örebro län anordnar sedan några år tillbaka årliga utbildningsdagar för läkare. Utbildningen består av korta föredrag som innehåller aktuell evidensbaserad kunskap inom olika ämnesområden. Föredragen belyser och besvarar ofta frågor av praktiskt värde för vården. Man diskuterar hur och när ett läkemedel bör användas och målet är att vi ska få ett bättre beslutsunderlag vid förskrivning. Dagarna är helt fria från information från läkemedelsbolag och andra medicinska företag. På plats finns också arrangörerna, dvs. de olika landstingens läkemedelskommittéer, med sina framtagna beslutsstöd för t.ex. läkemedelsbehandling av olika sjukdomsgrupper och patientkategorier med tips på hur man kan utforma lathundar som får plats i fickan. Vi hittade bl.a. flera varianter av Äldre och läkemedel men även Stramas terapirekommendationer i fickformat. Årets föredrag berörde ämnesområdena Hjärta - kärl Astma KOL Osteoporos Psykiatri: Beroendesjukdomar och ADHD Nedre luftvägsinfektioner och influensa Komplementär medicin. Hjärta kärl Professor Maj-Lis Hellenius, KI, berättade att man har funnit god evidens för att s.k. Medelhavsmat minskar risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar, cancer och även neurodegenerativa sjukdomar såsom demens och Parkinsons sjukdom. Enligt WHO är fysisk inaktivitet nummer 4 av de viktigaste orsakerna till ohälsa och för tidig död. Fysisk aktivitet lär även skydda mot cancer i mag-tarmkanalen. Vardagsaktiviteter som att cykla till och från jobbet är viktigt. Stillasittande en stor del av dagen är i sig starkt kopplat till metabola syndromet och för tidig död även om man motionerar regelbundet. Ulf Dahlström professor och överläkare vid kardiologkliniken i Linköping påvisade skillnaden mellan äldre och yngre hjärtsviktspatienter och påpekade att äldre patienter skall ha samma läkemedelsbehandling som yngre. Alla ska ha både RAAS-blockad och betareceptorblockad. Hos äldre behöver man dock vara försiktigare med låg startdos och långsammare upptitrering till terapeutisk nivå. Man får även följa elektrolyter och njurfunktion tätare, vara observant på utveckling av ortostatisk hypotension och bradyarytmi. Behandlingen styrs av koncentrationen i blodet av NT-proBNP. Professor Christian Berne, Uppsala universitet, talade om de nya nationella riktlinjerna för diabetesvården 2010 och med huvudinriktning diabetes typ 2. Metformin är förstahandsvalet med SU-preparat eller insulin som andrahandsval vid intolerans eller kontraindikation. Av insulinerna är det NPH-insulin som gäller i första hand om inte patienten har betydande risk för hypoglykemier. Man måste komma ihåg att när man ska förebygga diabeteskomplikationer är det viktigt med rökstopp och fysisk aktivitet men även kontroll av blodtryck och blodfetter. Astma och KOL Allmänläkare Mikael Lundborgs astmaföreläsning handlade om astmadiagnostik inklusive spirometribedömningar samt behandlingsstegen. Han berättade att en normal spirometri utesluter KOL men den utesluter inte astma. En astmatiker bör ha en patologisk spirometri bara vid pågående påtagliga obstruktiva besvär. Man får helt enkelt sätta in behandling med en inhalationsste- 4

5 roid och utvärdera efter några veckor. Han lyfte fram den rena inhalationssteroiden som basbehandling efter vid behovs-medicinering med snabbverkande betastimulerare. Professor Christer Janssons föreläsning om KOL handlade om när KOL-patienten har nytta av läkemedel. Han betonade att man inte kan sätta diagnosen KOL utan spirometri. Det enda riktigt bevisade som har effekt när det gäller behandlingsmålet bibehållen lungfunktion är rökstopp! KOL är inte bara en lokal sjukdom i lungorna utan en systemsjukdom med påverkan även på hjärta, muskulatur, skelett (osteoporos), lever bl.a. med hög risk för metabolt syndrom med typ 2-diabetes. I den basala handläggningen redan vid stadium 1 ingår därför, förutom rökstopp, även allmän hälsoinformation inklusive råd om fysisk träning, en utredning och ev. behandling av kardiovaskulära riskfaktorer. Vad gäller antiinflammatorisk behandling så är det bara patienter med exacerbationer som behöver detta. Vad gäller behandling av KOL i övrigt så finns ju behandlingstrappan för stadium 1-4 att följa. Car-Axel Hederos, Barn- och ungdomsmedicinkliniken i Karlstad, föredrag handlade om astma ur ett barnperspektiv. Ett barn under 2 år som söker för obstruktivitet i samband med en förkylning första gången kan man prova att behandla med bronkdilaterande medel typ Bricanyl i mixturform men efter flera obstruktiva attacker så bör man utrustas med bronkdilaterare i inhalationsform med spacer för intermittent behandling. Akutbehandling av barn 0-2 år i övrigt enligt Läkemedelsverkets rekommendationer från Flera studier har visat att peroral akutbehandling med steroider endast har god effekt till de sämsta. Vid akuta astmaattacker bör man bara röntga lungorna vid onormalt förlopp. Enligt studier har man sett att det ser ut som de flesta/många(?) i akut skede har infiltrat vid hilus som inte är tecken på pneumoni men som kan misstolkas vara det och leda till en onödig antibiotikakur. Hans slutsatser i övrigt var att intermittent inhalationsbehandling är OK, man kan ge högre och tätare doser av bronkdilaterare i hemmet, man ska optimera behandlingen med inhalationssteroider innan man väljer ett kombinationspreparat och montelukast (Singulair) kan väljas främst vid astma där atopi inte är påvisad. Osteoporos Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin från Reumatologkliniken vid Falu lasarett höll ett inspirerande föredrag om hur benskörhet påverkas av sol, hormoner och läkemedel, men också att fysisk inaktivitet och rökning är stora riskfaktorer. Individer med mörk hudpigmentering eller som har en klädsel med hög täckningsgrad av huden löper förstås också högre risk för osteoporos och osteomalaci om de är bosatta på våra nordliga breddgrader. Vid kortisonbehandling bör man lägga till kalktabletter med D-vitamin om behandlingen sträcker sig mer än 3 månader och överstiger 2,5 mg Prednisolon per dag. Vid osteoporos som ej svarar på kalcium och D-vitamin är nästa steg behandling med bifosfonater. Kom ihåg bentäthetsmätning som görs på Reumatologen, Falu lasarett, vid lågenergifrakturer! Alternativ medicin Edzard Ernst, professor i komplementär medicin i Exeter UK, redogjorde för aktuell forskning kring vilka bevis det finns för att olika alternativa metoder har en påvisbar effekt. Tydligen var resultatet mycket nedslående för dem som förordar dessa alternativa metoder. Effekter gick inte att bevisa och för vissa metoder (exempelvis kiropraktik) fanns betydande risker. Annika Lindell Lang, Chefläkare, Distriktsläkare VC Solsidan, Ludvika Presentationer från delar av programmet under Mellansvenskt läkemedelsforum finns att hitta på Reservera redan nu den 1-2 februari 2012 för nästa Mellansvenskt läkemedelsforum som går av stapeln i Västerås. 5

6 Nytt från Cozaar ut ur högkostnadsskyddet De blodtryckssänkande ARB-läkemedlen Cozaar, Cozaar Comp och Cozaar Comp Forte har förlorat sina patent. Detta innebär att det nu finns generiskt losartan i samma prisnivå som ACEhämmare. Därför tar TLV bort den begränsning på losartan som medförde att substansen endast subventionerades för patienter som prövat men inte kunde använda ACE-hämmare. Samtidigt utesluts Cozaarprodukterna ur högkostnadsskyddet då de inte längre är kostnadseffektiva. Beslutet gäller från 1 maj 2011, och innebär att generiskt losartan måste förskrivas för att det ska ingå i högkostnadsskyddet. Enligt en ny föreskrift i utbytesreglerna för apoteken kommer recept på Cozaar utfärdade före 1 maj 2011 att bytas ut till generiskt losartan vid receptexpedition. Esomeprazol kvar i högkostnadsskyddet TLV beslutade i slutet av 2010 att Nexium skulle utgå ur högkostnadsskyddet, efter bedömningen att det finns likvärdiga läkemedel till lägre pris. Man har nu omprövat sitt beslut efter en kraftig prissänkning på Nexium 40 mg, i förpackningen 100 tabletter. Det finns idag även två generiska alternativ av esomeprazol, som kostnadsmässigt ligger i nivå med Nexium. När det gäller styrkan 20 mg, samt andra förpackningar än 100 tabletter måste generiskt esomeprazol förskrivas, eftersom apoteken inte gör utbyten på varor utanför högkostnadsskyddet. Dalarnas läkemedelskommitté rekommenderar endast omeprazol av protonpumpshämmarna även i fortsättningen. 6

7 Goda lästips FAS UT 3 Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling I denna tredje upplaga har författaren Claes Lundgren samverkat med experter i 14 landsting för att få en bred nationell förankring. Elva nya läkemedelsområden har tillkommit. FAS UT 3 har delats ut under våren av läkemedelsavdelningen, och kommer att finnas på elektronisk länk via hemsidan: Läkemedelsboken Producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd Nu finns en ny utgåva av Läkemedelsboken. Nyheter denna gång är mer information om läkemedel för barn, olagliga läkemedel och läkemedelsbehandling av äldre. Läkemedelsverket tog över ansvaret för Läkemedelsboken från Apoteket AB år Läkemedelsboken distribueras till alla förskrivare av läkemedelskommittén. I juni kommer en elektronisk version via 7

8 Ordinerat av ordförande Äntligen har vårvärmen gjort entré med grönska och uppstickande blommor. Solen har också väckt och tinat upp en gammal bekant, Wåra Läkemedel, som legat i ide de senaste tre åren. Tack vare att Läkemedelsavdelningen fått förstärkning med nya medarbetare kan vi återuppta utgivningen och på så vis erbjuda aktuell information i läkemedelsfrågor på ett överskådligt och lättsmält sätt. Ambitionen i år är att klara av två utgivningar, förutom det här också ett höstnummer. Wåra Läkemedel kommer att finnas både i digital- och pappersversion och vi är förstås väldigt tacksamma för era synpunkter på allt som rör tidningen. Läkemedelskommittén har som uppgift att verka för säker och rationell läkemedelsanvändning. Till sin hjälp har kommittén 17 terapigrupper som årligen utvärderar aktuella läkemedel och presenterar bästa val i det lilla häftet Basläkemedel. Årets nyheter presenteras i en separat artikel. Att det är svårt att hålla en hög standard på läkemedelsinformation inom vården och till patienterna är ett välkänt problem. I samband med införandet av det nya journalsystemet Take Care läggs stor möda på att få gemensamma och säkra funktioner där rekommenderade läkemedel och ordinationsstöd i form av interaktioner och biverkningar, TLV-beslut och graviditetsvarningar ska vara lättillgängliga i ordinationsögonblicket. Den dag journalsystemet är infört kommer samtliga enheter i sjukvården att ha gemensam läkemedelslista vilket kommer att kräva disciplin och samsyn för att vi ska få ut den efterlängtade, samlade informationen på bästa sätt. En viktig förberedelse som alla kan göra är att städa läkemedelslistorna redan nu, det kommer att underlätta i nästa steg. Att alltid ge patienterna en uppdaterad läkemedelslista efter varje besök kommer också att minska de problem som finns i dag med sammanblandningen med apotekens Mina sparade recept. Kunskapspåfyllning är både nödvändigt och roligt. Läkemedelskommittéerna i Mellansverige arrangerar årligen Mellansvenskt läkemedelsforum. Läs referatet från årets möte i Örebro och skriv in datumen 1-2 februari 2012 och Västerås i kalendern! Ett varierat program med kunniga föreläsare utlovas även den här gången och precis som tidigare är det information obunden från industrin. Läkemedelsavdelningen har under våren hunnit besöka de flesta arbetsplatserna i länet och vi vill tacka alla för det intresse och engagemang vi mött. Vår förhoppning är att få återkomma under hösten och återföra statistik och presentera nyheter. För att kunna utforma programmet så att det ger största möjliga nytta för er är vi tacksamma för synpunkter och idéer. Till sist önskar Läkemedelskommittén och Läkemedelsavdelningen er alla en riktigt skön sommar. En timme i hängmattan tre gånger i veckan, under semestern är ordinerat! Annika Braman Eriksson Ordförande Läkemedelskommittén Dalarna 8

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

2011-09-20. Falu lasarett, Hus 17 ADM, sammanträdesrum Visionen. Annika hälsar alla hjärtligt välkomna till höstens första möte och första heldagen.

2011-09-20. Falu lasarett, Hus 17 ADM, sammanträdesrum Visionen. Annika hälsar alla hjärtligt välkomna till höstens första möte och första heldagen. Läkemedelskommittén MÖTESANTECKNINGAR 2011-09-20 Tid Tisdag den 20 september, kl 09.15-16.00 Plats Närvarande Övriga Falu lasarett, Hus 17 ADM, sammanträdesrum Visionen Annika Braman Eriksson, Åsa Wiberg,

Läs mer

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande LÄKEMEDELSKOMMITTÉ MÖTESANTECKNINGAR 2010-01-19 Tid Tisdag den 19 januari 2010, kl 13.30 16.45 Plats Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen Närvarande Annika Braman Eriksson Åsa Wiberg Kristin

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun sammanträdesrum Rådslaget

Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun sammanträdesrum Rådslaget LÄKEMEDELSKOMMITTÉ MÖTESANTECKNINGAR 2011-03-14 Tid Måndag 14 mars 2011, klockan 13.30 16.40 Plats Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun sammanträdesrum Rådslaget Närvarande Annika Braman Ordförande Eriksson

Läs mer

Astma Back to basics. Mikael Lundborg

Astma Back to basics. Mikael Lundborg Astma Back to basics Mikael Lundborg 2010-04-22 *Allmänläkare, Viktoriakliniken Halmstad *Ordförande, Läkemedelskommittén Halland *Sekreterare, SFAM:s Nätverk för Astma- allergioch KOL-intresserade allmänläkare

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 LS2017-0070 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2017-01-25 Enheten för kunskapsstöd Agneta Eklund Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 Läkemedelskommittén verkar på uppdrag av regionstyrelsen. Läkemedelsteamet

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Underhållsbehandling av astma hos barn

Underhållsbehandling av astma hos barn 1(8) Underhållsbehandling av astma hos barn Mål för behandlingen av barn: Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2015

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2015 Regionens hus Ansvarig Andreas Lägermo Titel Strama-koordinator Fastställt 2015-02-06 Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2015 Övergripande mål Att arbeta med att sammanställa och aktivt förmedla kunskap

Läs mer

58. Nya medlemmar i LMK Lena Tillman, infektionskliniken, är ersättare för Victoria Lindmo

58. Nya medlemmar i LMK Lena Tillman, infektionskliniken, är ersättare för Victoria Lindmo CENTRAL FÖRVALTNING LÄKEMEDELS- KOMMITTÉN PROTOKOLL 2012-09-14 Tid Tisdagen den 28 augusti 2012, kl 09.15-16.00 Plats Närvarande Övriga tjänstemän Falu lasarett, Entré M, sammanträdesrum Visionen Annika

Läs mer

2010-05-24. Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Visionen. Ordförande

2010-05-24. Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Visionen. Ordförande LÄKEMEDELSKOMMITTÉ MÖTESANTECKNINGAR 2010-05-24 Tid Måndag den 24 maj 2010, kl 13.30 16.45 Plats Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Visionen Närvarande Annika Braman Eriksson Ann Eriksson Kristin

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Sammanfattning Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt fortskridande luftrörssjukdom som karakteriseras av ständiga andningsbesvär. Tobaksrökning

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR LÄKEMEDELSKOMMITTÉ Tid Måndag den 22 november september 2010, kl

MÖTESANTECKNINGAR LÄKEMEDELSKOMMITTÉ Tid Måndag den 22 november september 2010, kl MÖTESANTECKNINGAR LÄKEMEDELSKOMMITTÉ 2010-11-22 Tid Måndag den 22 november september 2010, kl 13.30 16.30 Plats Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Visionen, plan 6 Närvarande Annika Braman Eriksson

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien Nya data från PRAXIS studien Christer Janson PRAXIS-studien 1 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Publicerad i november 2015 2 PRAXIS-studien astma/kol 2005 Strukturenkät 14 sjukhus + 56 vårdcentraler

Läs mer

Regionstyrelsens uppföljning 2016 om läkemedel. Patientens samlade läkemedelslista: Alla patienter ska ha en komplett läkemedelslista i COSMIC/Pascal

Regionstyrelsens uppföljning 2016 om läkemedel. Patientens samlade läkemedelslista: Alla patienter ska ha en komplett läkemedelslista i COSMIC/Pascal 1(6) 2016-06-28 RS/1072/2016 Karin Lindgren Tfn: 063-154160 E-post: karin.lindgren@regionjh.se Regionstyrelsens uppföljning 2016 om läkemedel Uppföljningsrapporten ger en nulägesbeskrivning av läkemedelsområdet.

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes. Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010

Genomgången av läkemedel vid diabetes. Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010 Genomgången av läkemedel vid diabetes Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på och subvention

Läs mer

Omprövad subvention av ARB-läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

Omprövad subvention av ARB-läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Omprövad subvention av ARB-läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Presenterades 9 mars 2011 Besluten träder i kraft den 1 maj 2011 Bakgrund TLV inledde en omprövning

Läs mer

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet

3,2 miljoner. Ca 84 tusen. Otillräcklig fysisk aktivitet Otillräcklig fysisk aktivitet 3,2 miljoner Ca 84 tusen 1 Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens Folkhälsoinstitut, 2011 Nationella folkhälsoenkäten, Gävleborg 2010 Definition

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

rörigt då utsatta och slutexpedierade läkemedel fanns med. Det sistnämnda kunde dock Inera relativt snabbt avhjälpa.

rörigt då utsatta och slutexpedierade läkemedel fanns med. Det sistnämnda kunde dock Inera relativt snabbt avhjälpa. nr 2 2012 Pascal hjälp eller stjälp? I maj 2012 övergick Landstinget Dalarna från att ordinera dosdispenserade läkemedel i E-dos till att ordinera i Pascal. Anledningen till bytet var att E-dos var Apoteket

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:37 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 Genomgången av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär Presenterades 1 juli 2010 Presenterades 1 juli 2010 Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 De granskade läkemedlen De granskade läkemedlen

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning MIRA-projektet Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning Stramadagen 2014 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009 Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009 Fått låna dessa bilder av Halmstad-födde: Mats Eliasson Docent, överläkare Sunderby Sjukhus, Luleå Prioriteringsordförande Nationella Riktlinjer Diabetes 1

Läs mer

Antikolinergikavid KOL (och lite till)

Antikolinergikavid KOL (och lite till) Antikolinergikavid KOL (och lite till) Rolf Rosin AnnaLena Falknell Terapigrupp allergi/obstruktiva lungsjukdomar Mentometerfråga 1: Vilken yrkeskategori tillhör du? 1. Sjuksköterska 2. Läkare 3. Arbetar

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 92-28 43 3 Nr 2 25 INNEHÅLL Antibiotikaförbrukning i Norrbotten...1 Antibiotikaförbrukning

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2016-09-16 Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre Christine Fransson och Kristina Persson Leg.apotekare 2016-09-16 Stockholms läns

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar I många av indikatorerna inom psykiatrin har landstinget resultat i nivå med riket samt inom områdena; typ-1 diabetes, ortopedi, RA samt delvis inom hjärtsjukvård.

Läs mer

Återföringsdagen 27/4 2011 Sunderby Folkhögskola. Marianne Gjörup Överläkare, sektionschef Diabetes och endokrinologi Sunderby sjukhus

Återföringsdagen 27/4 2011 Sunderby Folkhögskola. Marianne Gjörup Överläkare, sektionschef Diabetes och endokrinologi Sunderby sjukhus Återföringsdagen 27/4 2011 Sunderby Folkhögskola Marianne Gjörup Överläkare, sektionschef Diabetes och endokrinologi Sunderby sjukhus Lite bakgrundsinformation Uppskattningsvis 10 000 diabetiker i Norrbotten

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Rapporten redovisar kortfattat de viktigaste förändringarna i läkemedelsförsäljningen under 2008. Utförligare information finns på Apoteket AB:s hemsida

Läs mer

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 DEFINITIONER AV OSTEOPOROS En reducerad mängd ben som

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013 Dessa riktlinjer har utarbetats av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland på uppdrag av HoS-ledningen, godkänts av Hälsoval, Division

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 3, 2011

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 3, 2011 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 3, 2011 Bilder 2-8 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 2. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Bakgrund Ungefär 0,5 procent (cirka 40 000 personer) av befolkningen i riket har typ 1-diabetes Cirka 5 procent av kvinnorna och 7

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regionala DiabetesRådet (RDR) Stefan Jansson, ordf 2 (6) 1 Innehållsförteckning 1. Möten under året... 3 2. Aktiviteter under året... 3 3. Framtidsspaning... 5 3 (6) 1. Möten

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, 2012 Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012 Bilder 3-9 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 3. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad,

Läs mer

Plevnagården, Malmköping

Plevnagården, Malmköping Gösta Lööf, 016-10 45 81, acj PROTOKOLL Protokoll från sammanträde med läkemedelskommittén Datum: 2010-09-28 Tid: Kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Plevnagården, Malmköping Anders Stjerna Ruth Lööf Marie

Läs mer

Tid Måndag 30 maj 2011, klockan Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun Rådslaget. Ordförande

Tid Måndag 30 maj 2011, klockan Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun Rådslaget. Ordförande LÄKEMEDELSKOMMITTÉ MÖTESANTECKNINGAR 2011-05-31 Tid Måndag 30 maj 2011, klockan 13.15 16.30 Plats Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun Rådslaget Närvarande Annika Braman Eriksson Åsa Wiberg Elisabeth Kallin

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Presenterades 16 februari 2010 Besluten träder i kraft den 15 maj

Läs mer

Plats Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Visionen, plan 6

Plats Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Visionen, plan 6 LÄKEMEDELSKOMMITTÉ MÖTESANTECKNINGAR 2010-09-14 Tid Måndag den 13 september 2010, kl 13.30 16.45 Plats Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Visionen, plan 6 Närvarande Annika Braman Ordförande Eriksson

Läs mer

Handlingsplan Modell Västerbotten

Handlingsplan Modell Västerbotten Stina Saitton Flik 8.15. Leg apotekare, PhD Läkemedelscentrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå Tel: 090-785 31 95 Fax: 090-12 04 30 E-mail: stina.saitton@vll.se (kommunen bokar LMgenomgång) Handlingsplan

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Läkemedelsgenomgångar nya riktlinjer i Stockholm Monica Bergqvist Leg. Sjuksköterska, med.dr Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting Läkemedelsgenomgången bör utformas och genomföras

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Mars 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Arbetsgrupp... 3 Läkemedelsdokumentation...

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

Läkemedelskommitté PROTOKOLL

Läkemedelskommitté PROTOKOLL Tid: 2013-11-19,kl 13-16 Plats: sal B, Landstingets kansli Närvarande: Lars Abrahamsson Mats Bojestig Jonatan Buhr Juris Marie Bäckström-Andersson Sören Hansen Helene Frisk-Carlsson Jörgen Kuylenstierna

Läs mer

Läkemedelsstämma 2015

Läkemedelsstämma 2015 Läkemedelsstämma 2015 Hålltider: Inledning Karin Lindgren, läkemedelsstrateg 08.30- Förebyggande av hjärtkärlsjukdom - levnadsvanor och farmakologi Jan Håkansson, distriktsläkare 09.30 Fika 10.00 forts

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, 2011

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, 2011 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, 2011 Bilder 2-8 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 2. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande

Läs mer

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1030: Varför är PPI en långlivad gäst på våra medicinlistor och dosordinationer?

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

PrimärvårdsKvalitet. Ett stöd för kvalitetsarbete på vårdcentralen och 08 Eva Arvidsson

PrimärvårdsKvalitet. Ett stöd för kvalitetsarbete på vårdcentralen och 08 Eva Arvidsson PrimärvårdsKvalitet Ett stöd för kvalitetsarbete på vårdcentralen 2017-02-01och 08 Eva Arvidsson eva.arvidsson@rjl.se Primärvårdens FoU-enhet, Futurum 2017-02-09 Innehåll Bakgrund & Syfte Vad är och hur

Läs mer

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna Regionala Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Terapigrupp Fysisk Aktivitet Anders Mellén klinisk farmakolog, ordförande Anna Cavrak leg. sjukgymnast/fysioterapeut,

Läs mer

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Utbyte av läkemedel Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Innehåll Första timmen: Läkemedelsverket (LV) Andra timmen: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) TLV:s uppdrag, organisation och

Läs mer

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:...

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:... MEQ 4 (17 poäng) En 45-årig lantbrukare söker på din vårdcentral på grund av ökad andnöd Han berättar att han i samband med förkylningar kunnat känna så sedan flera år tillbaka, men nu känner han det också

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Infektionsambassadör. Vad är det?

Infektionsambassadör. Vad är det? Välkomna! Infektionsambassadör Vad är det? Infektionsambassadör Ni kan bidra till utveckling och god medicinsk kvalité 4 Värdegrund: Ständigt bättre patienten alltid först! Andra sjukdomar Undernäring/brister

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Behandlingsmål för läkemedels behandling i primärvården i Jämtlands län

Behandlingsmål för läkemedels behandling i primärvården i Jämtlands län jämtmedel nr 4/212. Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands läns landsting. www.jll.se/lakemedel Redaktör och ansvarig utgivare: Per Magnusson. Redaktion: s hälsocentral. Skolvägen 29. 83

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

Allergirond på Kungsängens VC

Allergirond på Kungsängens VC Allergirond på Kungsängens VC 100120 Ronden inleddes med en presentationsrunda. Därefter berättade sjuksköterskorna och verksamhetschefen på Kungsängens vårdcentral om hur man lagt upp arbetet med spirometrier.

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Årsrapport Regional Biverkningsfunktion

Årsrapport Regional Biverkningsfunktion Årsrapport 2012 Läkemedelsverket Uppsala - Klinisk farmakologi US Linköping Under året har vi totalt haft 111 tillfällen i regionen där vi har informerat/undervisat om misstänkta läkemedelsbiverkningar

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Ändringar i REK-lista 2015. TLV-omprövningar av subvention,

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Remissversion publicerad i november 2014 Bakgrund Astma och KOL är vanliga luftvägssjukdomar Idag lever 800 000 personer i Sverige med

Läs mer

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård 1 (12) Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård Gapanalysen och kartläggningen riktar in sig på: Rekommendationer (gapanalys) Indikatorer Behov av stöd till implementering

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Bondesson Apotekare 040-675 36 99 Asa.C.Bondesson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-26 Dnr 1602223 1 (5) Socialstyrelsen Dnr: 4.1.1-14967/2016 Yttrande om Remiss avseende

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer