Läkemedelsgenomgångar för Dalarnas patienter. primärvården och läkemedelsgenomgångar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsgenomgångar för Dalarnas patienter. primärvården och läkemedelsgenomgångar"

Transkript

1 Fokus på minskad antibiotikaförskrivning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har enats om en prestationsbaserad ersättningsmodell för säkerhetsarbete i landstingen. Ett av områdena berör antibiotikaförskrivning, där 100 miljoner kronor kommer att delas mellan de landsting som uppfyller kraven. En förutsättning för att få ta del av pengarna 2011 är att det finns en lokal STRAMA-grupp (Strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) med tydligt uppdrag från landstingsledningen samt erforderlig finansiering. Dessutom skall antalet förskrivna antibiotikarecept minska till 314 per 1000 invånare och år (10% av den del som överstiger 250, se nedan) under perioden 1 oktober 2010 till 30 september forts nästa sida Wåra läkemedel nr Läkemedelsgenomgångar för Dalarnas patienter Basläkemedel 2011 Kommentarer till ändringar sid 2 Mellansvenskt läkemedelsforum Årets höjdpunkt för en allmänmedicinare! sid 4 Nytt från TLV sid Från och med januari 2011 har läkemedelsavdelningen utökats med sju apotekare som arbetar med läkemedelsgenomgångar. Fem apotekare är verksamma inom primärvården i Dalarna, fördelade enligt de gamla närsjukvårdsområdena. Två apotekare arbetar inom slutenvården med placering Medicinkliniken vid Mora lasarett och Medicinkliniken vid Falu lasarett. Apotekarnas uppdrag är att arbeta med multiprofessionella läkemedelsgenomgångar i primärvården och läkemedelsgenomgångar inklusive läkemedelsavstämningar i slutenvården. Under 2010 var apotekarna projektanställda för att arbeta med läkemedelsgenomgångar och utarbetade under denna tid rutiner för hur läkemedelsgenomgångar kan gå till inom slutenvård, på vårdcentral, inom hemsjukvård och på särskilda boenden. Mer information samt de utarbetade rutinerna går att hitta via läkemedelskommittens hemsida på lakemedel under fliken läkemedelsgenomgångar. Om du är intresserad av att veta mer eller önskar komma i kontakt med våra apotekare, maila till se. Ansvarig utgivare och redaktör: Annika Braman Eriksson, distriktsläkare och ordförande i läkemedelskommittén Redaktör: Maria Gradén, apotekare läkemedelsavdelningen Läkemedelskommittén, Landstinget Dalarna, Hus 17:1, Falun Layout: Michael Marklund, informationsavdelningen Tryck: Tryckcenter, Landstinget Dalarna, Falun

2 forts från förstasidan Fokus på minskad antibiotikaförskrivning Målet är att vi år 2014 skall komma ner till 250 recept per 1000 invånare och år. Dalarna har legat relativt bra till i jämförelse med andra län vad gäller antibiotikaförskrivning. Vi ligger på tredje plats i landet. Tyvärr har dock tendensen varit att vi ökar förskrivningen och dessutom ökar mest i landet. Den 31 december 2010 förskrevs 327 recept per 1000 invånare och år. Stimulanspengarna kommer att ges ut även men målsättningen är då en minskning på 30% av den del som överstiger 250 per år! Ett område där vi i Dalarna ligger sämre till i förskrivningsstatistik än genomsnittet för riket är urinvägsantibiotika. Vi ligger på plats 17 av 21. Vad gäller val av antibiotika verkar vi följa de rekommenderade preparaten ganska väl. Ett av Stramas mål i öppenvård är att andelen förskrivna kinolonrecept bör utgöra max 10% av förskriven antibiotika mot urinvägsinfektion till kvinnor år. Vi ligger på ungefär 14%. Förskrivningen av urinvägsantibiotika till män verkar följa mönstret i riket men däremot har vi klart högre förskrivning till kvinnor. Den största ökningen verkar vara hos kvinnor > 75 år. Sannolikt har vi inte högre sjuklighet i Dalarna är riket i övrigt. Endast symtomgivande urinvägsinfektion skall behandlas. ABU (asymtomatisk bakteriuri) skall inte behandlas förutom hos gravida och inför urologiska ingrepp. ABU hos äldre är mycket vanligt och förekommer hos 25-50% av äldre kvinnor i särskilda boenden. Starkt illaluktande urin är ingen indikation för antibiotika. Urinsticka bör inte tas om patienten inte har symtom på urinvägsinfektion. Sammanfattningsvis skall vi självfallet använda antibiotika när det är till gagn för patienten men en onödig användning kan vara till nackdel för både individ och samhälle. Astrid Danielsson, biträdande smittskyddsläkare, hygienläkare, STRAMA Dalarna Basläkemedel 2011 kommentarer till ändringar Det lilla häftet Basläkemedel utges årligen av läkemedelskommittén. Årets version är blå till färgen och utkom i början av året. Arbetet med att ta fram rekommendationer görs av Dalarnas egna terapigrupper med specialister inom respektive område. Listan Basläkemedel syftar till en enhetlig, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i länet. Önskar du fler exemplar eller har du ej fått Basläkemedel 2011, tag kontakt med läkemedelsavdelningen via lakemedel. Nedan följer kommentarer till ändringar i årets upplaga, nedtecknade av läkemedelskommitténs sekreterare Elisabeth Kallin. Blod Clopidogrel ersätter Plavix pga. patentutgång. Diabetes Mindiab flyttar från att ha varit ett av förstahandsmedlen till andrahandsalternativ till metformin. Gynekologi Nexplanon är nytt namn på Implanon. Hjärta Kärl Metoprolol ersätter verapamil vid hjärtarytmier och frekvensreglering. Metoprolol ersätter bisoprolol som förstahandsalternativ vid hypertoni och hjärtsvikt pga. prissänkning. Furix retard är inte längre ett förstahandsval vid hjärtsvikt. Losartan ersätter Cozaar pga. patentutgång. 2

3 Metoprolol tillkommer som andrahandsalternativ vid hypertoni pga. prissänkning. Enalapril hydroklortiazid flyttas till andrahandsalternativen vid hypertoni. Amlodipin ersätter Cardizem Unotard som förstahandsalternativ vid ischemisk hjärtsjukdom pga. prissänkning. Nitromex försvinner från marknaden i maj. Hud Basiron gel ersätter Duac gel, innehåller enbart bensoylperoxid. Hedrin ersätter Prioderm vid huvudlöss. Hedrin innehåller 4 % dimetikon i kombination med en flyktig, cyklisk silikon, dekametylcyclopentasiloxan och är en medicinteknisk produkt. Luftvägar Allergi Medel vid rökavvänjning har tillkommit. Nikotinersättningsmedel som t.ex. plåster är förstahandsalternativ, men ingår ej i läkemedelsförmånen. Champix är andrahandsalternativ och ingår i förmånen endast i kombination med rådgivning. Beroendesjukdomar nytt kapitel har tillkommit Antabus och Naltrexon är förstahandsalternativ och Campral andrahandsalternativ vid alkoholberoende. Öron Diproderm, innehållande betametason grupp IIIsteroid, tillkommer som alternativ till Terracortril med Polymyxin B vid extern otit. Ny upphandling av läkemedel Nu är årets läkemedelsupphandling färdig. Det gäller vissa läkemedel som används inom sjukvården och beställs på rekvisition. Upphandlingen har gjorts i samarbete med landstingen i Gävleborg, Uppsala och Västmanland och gäller i två år med möjlighet till ytterligare förlängning. Förteckningen över aktuella läkemedel skickas ut till alla verksamhetschefer och läkemedelsansvariga sjuksköterskor. Funderingar och frågor? Mejla till 3

4 Rapport från Mellansvenskt läkemedelsforum februari i Örebro Mellansvenskt läkemedelsforum Årets höjdpunkt för en allmänmedicinare Läkemedelskommittéerna i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala län, Värmland, Västmanland och Örebro län anordnar sedan några år tillbaka årliga utbildningsdagar för läkare. Utbildningen består av korta föredrag som innehåller aktuell evidensbaserad kunskap inom olika ämnesområden. Föredragen belyser och besvarar ofta frågor av praktiskt värde för vården. Man diskuterar hur och när ett läkemedel bör användas och målet är att vi ska få ett bättre beslutsunderlag vid förskrivning. Dagarna är helt fria från information från läkemedelsbolag och andra medicinska företag. På plats finns också arrangörerna, dvs. de olika landstingens läkemedelskommittéer, med sina framtagna beslutsstöd för t.ex. läkemedelsbehandling av olika sjukdomsgrupper och patientkategorier med tips på hur man kan utforma lathundar som får plats i fickan. Vi hittade bl.a. flera varianter av Äldre och läkemedel men även Stramas terapirekommendationer i fickformat. Årets föredrag berörde ämnesområdena Hjärta - kärl Astma KOL Osteoporos Psykiatri: Beroendesjukdomar och ADHD Nedre luftvägsinfektioner och influensa Komplementär medicin. Hjärta kärl Professor Maj-Lis Hellenius, KI, berättade att man har funnit god evidens för att s.k. Medelhavsmat minskar risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar, cancer och även neurodegenerativa sjukdomar såsom demens och Parkinsons sjukdom. Enligt WHO är fysisk inaktivitet nummer 4 av de viktigaste orsakerna till ohälsa och för tidig död. Fysisk aktivitet lär även skydda mot cancer i mag-tarmkanalen. Vardagsaktiviteter som att cykla till och från jobbet är viktigt. Stillasittande en stor del av dagen är i sig starkt kopplat till metabola syndromet och för tidig död även om man motionerar regelbundet. Ulf Dahlström professor och överläkare vid kardiologkliniken i Linköping påvisade skillnaden mellan äldre och yngre hjärtsviktspatienter och påpekade att äldre patienter skall ha samma läkemedelsbehandling som yngre. Alla ska ha både RAAS-blockad och betareceptorblockad. Hos äldre behöver man dock vara försiktigare med låg startdos och långsammare upptitrering till terapeutisk nivå. Man får även följa elektrolyter och njurfunktion tätare, vara observant på utveckling av ortostatisk hypotension och bradyarytmi. Behandlingen styrs av koncentrationen i blodet av NT-proBNP. Professor Christian Berne, Uppsala universitet, talade om de nya nationella riktlinjerna för diabetesvården 2010 och med huvudinriktning diabetes typ 2. Metformin är förstahandsvalet med SU-preparat eller insulin som andrahandsval vid intolerans eller kontraindikation. Av insulinerna är det NPH-insulin som gäller i första hand om inte patienten har betydande risk för hypoglykemier. Man måste komma ihåg att när man ska förebygga diabeteskomplikationer är det viktigt med rökstopp och fysisk aktivitet men även kontroll av blodtryck och blodfetter. Astma och KOL Allmänläkare Mikael Lundborgs astmaföreläsning handlade om astmadiagnostik inklusive spirometribedömningar samt behandlingsstegen. Han berättade att en normal spirometri utesluter KOL men den utesluter inte astma. En astmatiker bör ha en patologisk spirometri bara vid pågående påtagliga obstruktiva besvär. Man får helt enkelt sätta in behandling med en inhalationsste- 4

5 roid och utvärdera efter några veckor. Han lyfte fram den rena inhalationssteroiden som basbehandling efter vid behovs-medicinering med snabbverkande betastimulerare. Professor Christer Janssons föreläsning om KOL handlade om när KOL-patienten har nytta av läkemedel. Han betonade att man inte kan sätta diagnosen KOL utan spirometri. Det enda riktigt bevisade som har effekt när det gäller behandlingsmålet bibehållen lungfunktion är rökstopp! KOL är inte bara en lokal sjukdom i lungorna utan en systemsjukdom med påverkan även på hjärta, muskulatur, skelett (osteoporos), lever bl.a. med hög risk för metabolt syndrom med typ 2-diabetes. I den basala handläggningen redan vid stadium 1 ingår därför, förutom rökstopp, även allmän hälsoinformation inklusive råd om fysisk träning, en utredning och ev. behandling av kardiovaskulära riskfaktorer. Vad gäller antiinflammatorisk behandling så är det bara patienter med exacerbationer som behöver detta. Vad gäller behandling av KOL i övrigt så finns ju behandlingstrappan för stadium 1-4 att följa. Car-Axel Hederos, Barn- och ungdomsmedicinkliniken i Karlstad, föredrag handlade om astma ur ett barnperspektiv. Ett barn under 2 år som söker för obstruktivitet i samband med en förkylning första gången kan man prova att behandla med bronkdilaterande medel typ Bricanyl i mixturform men efter flera obstruktiva attacker så bör man utrustas med bronkdilaterare i inhalationsform med spacer för intermittent behandling. Akutbehandling av barn 0-2 år i övrigt enligt Läkemedelsverkets rekommendationer från Flera studier har visat att peroral akutbehandling med steroider endast har god effekt till de sämsta. Vid akuta astmaattacker bör man bara röntga lungorna vid onormalt förlopp. Enligt studier har man sett att det ser ut som de flesta/många(?) i akut skede har infiltrat vid hilus som inte är tecken på pneumoni men som kan misstolkas vara det och leda till en onödig antibiotikakur. Hans slutsatser i övrigt var att intermittent inhalationsbehandling är OK, man kan ge högre och tätare doser av bronkdilaterare i hemmet, man ska optimera behandlingen med inhalationssteroider innan man väljer ett kombinationspreparat och montelukast (Singulair) kan väljas främst vid astma där atopi inte är påvisad. Osteoporos Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin från Reumatologkliniken vid Falu lasarett höll ett inspirerande föredrag om hur benskörhet påverkas av sol, hormoner och läkemedel, men också att fysisk inaktivitet och rökning är stora riskfaktorer. Individer med mörk hudpigmentering eller som har en klädsel med hög täckningsgrad av huden löper förstås också högre risk för osteoporos och osteomalaci om de är bosatta på våra nordliga breddgrader. Vid kortisonbehandling bör man lägga till kalktabletter med D-vitamin om behandlingen sträcker sig mer än 3 månader och överstiger 2,5 mg Prednisolon per dag. Vid osteoporos som ej svarar på kalcium och D-vitamin är nästa steg behandling med bifosfonater. Kom ihåg bentäthetsmätning som görs på Reumatologen, Falu lasarett, vid lågenergifrakturer! Alternativ medicin Edzard Ernst, professor i komplementär medicin i Exeter UK, redogjorde för aktuell forskning kring vilka bevis det finns för att olika alternativa metoder har en påvisbar effekt. Tydligen var resultatet mycket nedslående för dem som förordar dessa alternativa metoder. Effekter gick inte att bevisa och för vissa metoder (exempelvis kiropraktik) fanns betydande risker. Annika Lindell Lang, Chefläkare, Distriktsläkare VC Solsidan, Ludvika Presentationer från delar av programmet under Mellansvenskt läkemedelsforum finns att hitta på Reservera redan nu den 1-2 februari 2012 för nästa Mellansvenskt läkemedelsforum som går av stapeln i Västerås. 5

6 Nytt från Cozaar ut ur högkostnadsskyddet De blodtryckssänkande ARB-läkemedlen Cozaar, Cozaar Comp och Cozaar Comp Forte har förlorat sina patent. Detta innebär att det nu finns generiskt losartan i samma prisnivå som ACEhämmare. Därför tar TLV bort den begränsning på losartan som medförde att substansen endast subventionerades för patienter som prövat men inte kunde använda ACE-hämmare. Samtidigt utesluts Cozaarprodukterna ur högkostnadsskyddet då de inte längre är kostnadseffektiva. Beslutet gäller från 1 maj 2011, och innebär att generiskt losartan måste förskrivas för att det ska ingå i högkostnadsskyddet. Enligt en ny föreskrift i utbytesreglerna för apoteken kommer recept på Cozaar utfärdade före 1 maj 2011 att bytas ut till generiskt losartan vid receptexpedition. Esomeprazol kvar i högkostnadsskyddet TLV beslutade i slutet av 2010 att Nexium skulle utgå ur högkostnadsskyddet, efter bedömningen att det finns likvärdiga läkemedel till lägre pris. Man har nu omprövat sitt beslut efter en kraftig prissänkning på Nexium 40 mg, i förpackningen 100 tabletter. Det finns idag även två generiska alternativ av esomeprazol, som kostnadsmässigt ligger i nivå med Nexium. När det gäller styrkan 20 mg, samt andra förpackningar än 100 tabletter måste generiskt esomeprazol förskrivas, eftersom apoteken inte gör utbyten på varor utanför högkostnadsskyddet. Dalarnas läkemedelskommitté rekommenderar endast omeprazol av protonpumpshämmarna även i fortsättningen. 6

7 Goda lästips FAS UT 3 Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling I denna tredje upplaga har författaren Claes Lundgren samverkat med experter i 14 landsting för att få en bred nationell förankring. Elva nya läkemedelsområden har tillkommit. FAS UT 3 har delats ut under våren av läkemedelsavdelningen, och kommer att finnas på elektronisk länk via hemsidan: Läkemedelsboken Producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd Nu finns en ny utgåva av Läkemedelsboken. Nyheter denna gång är mer information om läkemedel för barn, olagliga läkemedel och läkemedelsbehandling av äldre. Läkemedelsverket tog över ansvaret för Läkemedelsboken från Apoteket AB år Läkemedelsboken distribueras till alla förskrivare av läkemedelskommittén. I juni kommer en elektronisk version via 7

8 Ordinerat av ordförande Äntligen har vårvärmen gjort entré med grönska och uppstickande blommor. Solen har också väckt och tinat upp en gammal bekant, Wåra Läkemedel, som legat i ide de senaste tre åren. Tack vare att Läkemedelsavdelningen fått förstärkning med nya medarbetare kan vi återuppta utgivningen och på så vis erbjuda aktuell information i läkemedelsfrågor på ett överskådligt och lättsmält sätt. Ambitionen i år är att klara av två utgivningar, förutom det här också ett höstnummer. Wåra Läkemedel kommer att finnas både i digital- och pappersversion och vi är förstås väldigt tacksamma för era synpunkter på allt som rör tidningen. Läkemedelskommittén har som uppgift att verka för säker och rationell läkemedelsanvändning. Till sin hjälp har kommittén 17 terapigrupper som årligen utvärderar aktuella läkemedel och presenterar bästa val i det lilla häftet Basläkemedel. Årets nyheter presenteras i en separat artikel. Att det är svårt att hålla en hög standard på läkemedelsinformation inom vården och till patienterna är ett välkänt problem. I samband med införandet av det nya journalsystemet Take Care läggs stor möda på att få gemensamma och säkra funktioner där rekommenderade läkemedel och ordinationsstöd i form av interaktioner och biverkningar, TLV-beslut och graviditetsvarningar ska vara lättillgängliga i ordinationsögonblicket. Den dag journalsystemet är infört kommer samtliga enheter i sjukvården att ha gemensam läkemedelslista vilket kommer att kräva disciplin och samsyn för att vi ska få ut den efterlängtade, samlade informationen på bästa sätt. En viktig förberedelse som alla kan göra är att städa läkemedelslistorna redan nu, det kommer att underlätta i nästa steg. Att alltid ge patienterna en uppdaterad läkemedelslista efter varje besök kommer också att minska de problem som finns i dag med sammanblandningen med apotekens Mina sparade recept. Kunskapspåfyllning är både nödvändigt och roligt. Läkemedelskommittéerna i Mellansverige arrangerar årligen Mellansvenskt läkemedelsforum. Läs referatet från årets möte i Örebro och skriv in datumen 1-2 februari 2012 och Västerås i kalendern! Ett varierat program med kunniga föreläsare utlovas även den här gången och precis som tidigare är det information obunden från industrin. Läkemedelsavdelningen har under våren hunnit besöka de flesta arbetsplatserna i länet och vi vill tacka alla för det intresse och engagemang vi mött. Vår förhoppning är att få återkomma under hösten och återföra statistik och presentera nyheter. För att kunna utforma programmet så att det ger största möjliga nytta för er är vi tacksamma för synpunkter och idéer. Till sist önskar Läkemedelskommittén och Läkemedelsavdelningen er alla en riktigt skön sommar. En timme i hängmattan tre gånger i veckan, under semestern är ordinerat! Annika Braman Eriksson Ordförande Läkemedelskommittén Dalarna 8

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning MIRA-projektet Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning Stramadagen 2014 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 DEFINITIONER AV OSTEOPOROS En reducerad mängd ben som

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna

Regionala Medicinska Riktlinjer. Fysisk aktivitet vuxna Regionala Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet vuxna Terapigrupp Fysisk Aktivitet Anders Mellén klinisk farmakolog, ordförande Anna Cavrak leg. sjukgymnast/fysioterapeut,

Läs mer

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 NÖLK verksamhetsberättelse 2008 Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Innehåll... 2 Nordöstra läkemedelskommittén... 3 Uppdrag... 3 Mål... 3 Arbetsområden och arbetssätt...

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (5) Instruktionen omfattar alla vårdcentraler i Västmanland, Lungsektionen vid Medicinkliniken i Västerås, Medicinkliniken i Köping samt medicinmottagningarna i Sala och Fagersta.

Läs mer

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Läksak och Stockholms läkemedelskommittéers FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Obunden evidensbaserad fortbildning inom läkemedelsområdet framtagen av Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer Aktuella

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Diabetesvård i Västerbotten

Diabetesvård i Västerbotten Diabetesvård i Västerbotten Herbert Sandström Distr. Läk. Doc Allmänmedicin Enheten för Allmänmedicin. VLL/Umeå Universitet Hur kan ÖJ bidra till att utveckla och förbättra diabetesvården? Exempel från

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Bakgrund Ungefär 0,5 procent (cirka 40 000 personer) av befolkningen i riket har typ 1-diabetes Cirka 5 procent av kvinnorna och 7

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Utbildning för Primärvårdens Diabetes-team. 2015-05-22 Kl08.30 16.00 Blå Korset

Utbildning för Primärvårdens Diabetes-team. 2015-05-22 Kl08.30 16.00 Blå Korset Utbildning för Primärvårdens Diabetes-team 2015-05-22 Kl08.30 16.00 Blå Korset Program 08.30 09.00 Inledning. Programråd diabetes 09.00 09.45 Körkortsintyg samt läkemedelsbehandling vid akut sjukdom. Jarl

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Dagordning Stramamöte 140205

Dagordning Stramamöte 140205 Dagordning Stramamöte 140205 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 13-12-03 3. Budget för Stramas arbete 2014 4. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning Aktuella resultat

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se Läkemedelsrevisioner Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv BAKGRUND Allmänläkare förskriver mer än hälften av alla läkemedel Allmänläkare förskriver 2/3 av alla läkemedel som förskrivs till

Läs mer

Vårdhygien i primärvård. Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten

Vårdhygien i primärvård. Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Vårdhygien i primärvård Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Plan för passet med primärvård 10.30 11.30 Kort om såromläggning som ett exempel på risk för spridning mellan patienter Vad

Läs mer

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen 2010-01-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Typ 2-diabetes. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Typ 2-diabetes vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-33-4 Artikelnr 2010-6-16 Redaktör Charlotta Munter Text Elin Linnarsson Foton Matton Sättning

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland

Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland Närvarande: Förhindrade: Göran Almkvist Salvatore Ascione Kjell Gunnarsson Kjell Jansson Göran Leijon Per Ohlsson Anna-Maria

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-09-28 Vår beteckning 515/2004 SÖKANDE GlaxoSmithKline Box 263 431 23 Mölndal Företrädare: Kenneth Parenmalm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-03-27

BESLUT. Datum 2015-03-27 BESLUT 1 (5) Datum 2015-03-27 Vår beteckning SÖKANDE Meda AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård 2015

Nationella riktlinjer för diabetesvård 2015 Riktlinjeprocessen 2015-06-01 Anders Hallberg Karin Lundberg 1 (13) Nationella riktlinjer för diabetesvård 2015 Inledning Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för diabetesvård från

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa

Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa Ronnie Willenheimer Docent i kardiologi, Lunds Universitet Medicinsk chef, Hjärtkärl-kliniken Potentiell intressekonflikt: Försörjning huvudsakligen

Läs mer

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet i medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Kloka råd 2012 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering

Läs mer

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 3/2 2015 Närvarande Familjeläkare Anna Janson, ordförande Familjeläkare Elisabet Ekman Överläkare Maria Söderlin Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika Uppdrag från Folkhälsomyndigheten Katarina Hedin, Malin André, Annika Brorsson, Hedvig Gröndahl, Joaquim Soares, Eva-Lena

Läs mer

Kommunapotekare som processstöd för god läkemedelsbehandling till äldre

Kommunapotekare som processstöd för god läkemedelsbehandling till äldre PROJEKTRAPPORT 1 (7) Kommunapotekare som processstöd för god läkemedelsbehandling till äldre Projektägare: Mats Brännström (Norrbottens Läns Landsting) och Roger Kempainen (Kommunförbundet Norrbotten)

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex.

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. FaR, kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal ge många människor bättre

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Värt att veta om urinvägsinfektion

Värt att veta om urinvägsinfektion Värt att veta om urinvägsinfektion Hej! Denna broschyr handlar om urinvägsinfektion, ett vanligt besvär som drabbar cirka 400 000 kvinnor varje år. Här får du bland annat reda på vad sjukdomen beror på,

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

Gothia Forum. Claes Hegen 2009-11-06 Chefläkare Primärvården Fyrbodal. Primärvården FyrBoDal

Gothia Forum. Claes Hegen 2009-11-06 Chefläkare Primärvården Fyrbodal. Primärvården FyrBoDal Gothia Forum Claes Hegen 2009-11-06 Chefläkare Primärvården Fyrbodal Kvalitetsuppföljning av medicinska data via primärvårdens vårddatabas i Västra Götaland * Vad är kvalitet Servicekvalitet Patientupplevd

Läs mer

Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket

Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Förskrivares roll vid generiskt utbyte Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Konsekvenser av utebliven information...(patienten) brukar ha Triatec utskrivet och sen har det blivit utbytt

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes

Genomgången av läkemedel vid diabetes D I A B ET E S Genomgången av läkemedel vid diabetes En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare, Björn Södergård Hälsoekonom, Mikael Moutakis Jurist, Anna Märta Stenberg TLV:s beslut i genomgången

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård 1 (12) Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård Gapanalysen och kartläggningen riktar in sig på: Rekommendationer (gapanalys) Indikatorer Behov av stöd till implementering

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

2009-09-03. Socialstyrelsen Projektledare Tony Holm

2009-09-03. Socialstyrelsen Projektledare Tony Holm 2009-09-03 Socialstyrelsen Projektledare Tony Holm Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009 Svenska Diabetesförbundet har inbjudits till att lämna synpunkter på den preliminära versionen av Nationella

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Diabetes typ 2 Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2014 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin?

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Kammarrätten i Stockholms dom, TLV./. Region Skåne v.v. Stockholm den 27 augusti 2014 Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Agenda Inledning

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer