Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Huddinge kommun satsar på att tillgängliggöra årsredovisningen 2014 i form av en webbplats. Där finns fler redaktionella texter samt filmer, utöver innehållet i denna trycksak. Se huddinge.se/arsredovisning2014 PRODUKTION: Kommunstyrelsens förvaltning. April OMSLAG: 2014 utsågs Huddinge till landets bästa naturvårdskommun och länets bästa friluftskommun. Foto: Maja Brand.

3 Innehåll Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6 Samlad måluppfyllelse 7-8 Kommundirektörens kommentar 9 Nöjda invånare Hållbar samhällsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Intern kontroll 24 Förvaltningsberättelse ekonomi Förvaltningsberättelse personal Bolagens och kommunalförbundets verksamhet Verksamhetsberättelser Resultaträkning, kassaflödesanalys 55 Balansräkning 56 Noter Drift, investering, exploatering 66 Nyckeltal Redovisningsprinciper Revisionsberättelse 74 Organisation 77 3

4 FÖRORD Från ord till handling 2014 var ett intensivt år i politiken med val till europaparlament, riksdag, landsting och kommun. För min och många andras del innebar det två intensiva men framförallt roliga valrörelser. I Huddinge kunde vi konstatera att vi fått ett ovanligt parlamentariskt läge efter valet. Inget av de tydliga blocken fick egen majoritet. Vi fem partier som styrt Huddinge den gångna mandatperioden valde att söka samarbete med ett sjätte Huddingepartiet för att tillsammans styra kommunen i minoritet. Vi har stor samsyn, inte minst i viktiga tillväxt- och utvecklingsfrågor och är överens om att tillsammans jobba för att den positiva utveckling som kommunen befinner sig i just nu fortsätter. Vi är dock tydliga med att det är ett nytt läge som kräver mer av samarbete och samsyn och breda överenskommelser kring många av Huddinges utvecklingsfrågor var ett framgångsrikt år på många sätt. Det haglade utmärkelser över kommunen. Landets bästa naturvårdskommun, länets bästa friluftskommun, näst bästa tillväxtkommun är några exempel och det kanske mest oväntade var vår 9:e plats i tidningen Fokus rankning av landets 290 kommuner där det är Bäst att leva och bo var också året då Huddinge gick från ord och planer till handling och byggkranar. 900 bostäder byggstartade under året. En stor del av dessa var student- och ungdomsbostäder i Flemingsberg. Glädjande nog kunde vi ta ett första spadtag i Flemingsbergsdalen för den första etappen som innehåller bostäder, kommersiell service och ett nytt sportcenter. Lite längre upp i Flempan, intill Karolinska universitetssjukhuset, startade bygget av Technology for Health en unik mötesplats för vård och omsorg, akademi och en världsledande medicinteknisk industri. I byggnaden intill planerar Röda korsets högskola att starta sin sjuksköterskeutbildning bredvid KTH som tredubblar sin utbildningsverksamhet i Flemingsberg. I januari 2015 startade Polishögskolan vid Södertörns högskola. I Storängen börjar nu de första bostäderna byggas i ett område som tillsammans med Huddinge centrum ska rymma över nya bostäder. I slutet av året meddelade IKEA/IKANO att det vill göra en gigantisk satsning i Kungens kurva, med nytt varuhus och en ny galleria. Bara denna satsning är lika stor som Mall of Scandinavia. Kommunens snabba tillväxt kommer att ställa höga krav på vår förmåga att planera. Utbyggnaden av förskolor, skolor och övrig kommunal service måste ske i samma takt. I slutet av 2014 fattades viktiga beslut om en ny organisation för samhällsbyggnadsfrågor i syfte att vässa vår planering ytterligare. Vi kan nu lägga ännu ett intensivt år till handlingarna och konstatera att stora steg mot framtidens Huddinge tagits. Ekonomin är i ordning och kommunens verksamheter visar som helhet god kvalitet. Med dessa ord vill jag rikta mitt varmaste tack till alla er som jobbar i kommunen och varje dag sliter för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun där det är bra att leva och där det finns utrymme att växa. Daniel Dronjak Nordqvist (M) Kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun 4

5 HUDDINGES STYRMODELL Huddinges styrmodell Huddinges styrmodell är att med systematik föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra (Förbättringshjulet/PUFF). Arbetsprocessen tillsammans med den levande dialogen leder till ständiga förbättringar. I årsredovisningen för 2014 följer kommunen upp sin verksamhet utifrån beslutad plan I årsredovisningen beskrivs och bedöms måluppfyllelse för året. Årsredovisningen med bedömning av måluppfyllelse blir då ett viktigt underlag för dialog och prioritering av förbättringsområden. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier. Det som utvärderas är hur väl kommunen har lyckats nå de mål för året som sattes i planen. Kriterier för bedömning av måluppfyllelse Dessa kriterier används för att bedöma måluppfyllelsen Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen Mycket god över den nivå som är planerad God i nivå med vad som är planerat Godtagbar under den nivå som är planerad, annat kan ha skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån Ej godtagbar under den nivå som är planerad Som grund för bedömning används Resultat o o o Jämfört med etappmål Förändring över tid Jämfört med andra Kommunfullmäktiges generella uppdrag Analyser i årsredovisningen, inkluderar att ta hänsyn till annat som har skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån 5

6 VARUMÄRKE Huddinges vision och kärnvärden Huddinges vision En av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Under året har ett viktigt steg tagits för att skapa en tydligare röd tråd mellan visionen, våra ambitioner med ett hållbart Huddinge samt de delmål kommunen jobbar mot. Genom detta steg har visionen blivit mer tydlig i målbilden och fungerar därmed ännu bättre som styrmedel. Under året har några olika modeller för att mäta eller värdera visionen tagits fram, men det kvarstår fortfarande ett arbete att göra det på ett rimligt och bra sätt. En indikator som kan användas är tidning Fokus bäst att bo index som placerar Huddinge på en hedrande nionde plats i landet i vår kategori. En ny imagemätning kring bilden av Huddinge genomfördes mot slutet av året. Resultatet visar att den externa bilden i Stockholms län gällande Huddinge har blivit tydligare och mer positiv under de senaste fyra åren. Det är bra att Huddinge får en tydligare plats i länet hos invånare, besökare och företagare. Fem år i sammandrag Samtliga förvaltningar arbetar med hela eller delar av varumärkesplattformen utifrån den situation och de förutsättningar som funnits. Till detta har ett arbete kring arbetsgivarvarumärket påbörjats som väl jackar in i den befintliga plattformen. Kärnvärden och erbjudande En central komponent i varumärkesplattformen är de antagna kärnvärdena mod, driv, omtänksamhet och mångfald. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor i alla verksamheter och visa vad vi som arbetar i Huddinge står för och att vi är en organisation som agerar samfällt och med ett ansikte utåt. Erbjudandet Huddinge präglas av stark utveckling och erbjuder närhet till storstadens puls och vidsträckta naturområdens lugn är också en viktig komponent när vi presenterar Huddinge som ort. Allt det vi säger och gör påverkar bilden av Huddinge. Under året har kärnvärden och erbjudandet konsekvent använts i den strategiska kommunikationen och även gjort ett visst avtryck i medvetandet oss många invånare både i Huddinge och i länet i övrigt. Bland annat har bilden av Huddinge som en tillgänglig naturkommun stärkts rejält under Antal invånare 31/ Utdebitering, kr 19,95 19,95 19,95 19,95 19,85 Egen skattekraft i relation till rikets Antal årsarbetare Personalkostnader, Mnkr Verksamhetens nettokostnader, Mnkr Skatteintäkter och statsbidrag, Mnkr Nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag 96,0 95,6 97,9 96,9 97,8 Resultat, Mnkr Nettoinvesteringar, Mnkr Nettoinvesteringar i % av verksamhetens nettokostnader 4,2 4,1 6,7 2,6 5,5 Anläggningstillgångar, Mnkr Soliditet inkl. total pensionsskuld, % 28,1 16,8 17,6 17,9 19,7 Soliditet enligt blandad modell, pensionsskuld, % 56,6 33,4 33,7 34,3 35,3 Borgensåtaganden, kr/inv

7 SAMLAD MÅLUPPFYLLELSE Samlad måluppfyllelse Sammanvägd bedömning Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse för 2014 är god. Redovisade resultat och arbetet med mål och uppdrag bedöms vara i nivå med vad som planerades för året. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. En del mätningar genomförs inte varje år och när nya resultat saknas bygger bedömningarna i större utsträckning på arbetet med planerade åtaganden. Därmed anses också att måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål är god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Förbättringsområden Även om den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelse visar på goda resultat redovisas även avvikelser där planerad nivå inte uppnåtts. Utifrån dessa avvikelser lyfts här fram några förbättringsområden att prioritera för att kommunen ska nå en ökad måluppfyllelse. Fortsätta arbetet med att förbättra kapaciteten inom samhällsbyggnadsprocessen för att möta kommunfullmäktiges utökade uppdrag i översiktsplanen med 700 nya bostäder per år med tillhörande samhällsservice. Kommunen behöver bli bättre på att få ihop balansen mellan befolkningsutvecklingen och byggande av verksamhetslokaler. För att åstadkomma detta har ett åtgärdsprogram i 17 punkter tagits fram. En viktig del är att analysera vilken effekt bostadsbyggandet ger över tiden per område avseende behovet av grundoch förskolelokaler, samt hur man kan skapa den lokalkapacitet som behövs för att matcha behovet. Fortsatt fokus på målet positivt näringslivsklimat för att kunna förändra bilden av Huddinge som företagskommun och förbättra servicen till dem som nyttjar kommunens tjänster. Redovisade resultat visar att arbetet för ökad jämlikhet har fortsatt hög prioritet. Fortsätta arbetet med insatser för att minska sjukskrivningar, både korttidsfrånvaro samt långa sjukskrivningar, framförallt gentemot arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Nöjda invånare Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet Nöjda invånare vara god. Flertalet av nämndernas brukarundersökningar visar att invånarna är nöjda med kommunens tjänster, vissa resultat har försämrats till exempel hemtjänstens medan andra har förbättrats, till exempel äldreomsorgen och nöjdheten inom skolans senaredel. Generella uppdrag har såvitt kan bedömas utförts väl. Sju nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan två gjorde bedömningen att den var godtagbar. Hållbar samhällsutveckling Måluppfyllelsen för Hållbar samhällsutveckling bedöms vara god. En ny översiktsplan 2030, antogs av kommunfullmäktige i juni Valdeltagandet i Huddinge steg med 5 procentenheter i Europaparlamentetsvalet, men minskade i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Samtidigt ökade förstagångsväljarna med 1 procentenhet i valet till kommunfullmäktige. Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde för årskurs 9. Kommunens resultat är över rikets genomsnitt och i linje med genomsnittsresultaten i länet. För att öka andelen elever i gymnasiet som uppnår examen behöver åtgärder vidtas för att nå en bättre måluppfyllelse. Huddinge kommun minskade sina utsläpp av växthusgaser med 48 procent mellan år 1990 och 2012 och uppnått målet för Nämnder redovisar goda resultat för andel 7

8 SAMLAD MÅLUPPFYLLELSE ekologisk mat i kommunens verksamheter. Energianvändning i kommunens lokaler har minskat, men koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter ökar. Det finns tydliga skillnader i levnadsvillkor mellan invånare boende i olika delar av kommunen som inte ser ut att minska. Upplevd diskriminering har ökat från sju till nio procent i Huddinge kommun som ort och är högst i Vårby samt Flemingsberg. Attraktiv arbetsgivare Sammantaget bedöms måluppfyllelse för målet Attraktiv arbetsgivare vara god. Huddinge kommuns samlade resultat av medarbetarenkäten, den så kallade prestationsnivån, är 72,8 (73,1 för kvinnor och 71,7 för män), vilket är ett gott resultat i jämförelse med det validerade riktvärdet på 70 och även ett bra resultat i jämförelse med andra kommuner med samma mätmodell. En hög prestationsnivå innebär att medarbetarna generellt sett har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete och kraft att utveckla och förändra. Även ledarskapsprofilen och medarbetarprofilen, som också mäts i medarbetarenkäten, har värden över sina respektive riktvärden. Samtliga områden som mäts i medarbetarenkäten har ett högre värde än föregående år. Däremot fortsätter sjukfrånvaron att öka jämfört med tidigare år. Det är den långa sjukfrånvaron som ökar, den korta sjukfrånvaron har minskat marginellt. Måluppfyllelsen för målet Attraktiv arbetsgivare för respektive nämnd varierar från godtagbar till mycket god. Sund ekonomi Årets resultat uppgår till 185 mnkr eller 100 mnkr exklusive exploateringar. Kommunens resultat, exklusive exploatering, har varit positivt de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget. Nämnderna har sammantaget redovisat ett överskott nio av de senaste tio åren. Sju av nio nämnder bedömer sin måluppfyllelse som god och två nämnder bedömer sin måluppfyllelse som mycket god. Måluppfyllelsen för Sund ekonomi är sammantaget i linje med den planerade nivån och bedöms därför som god för år

9 KOMMUNDIREKTÖRENS KOMMENTAR Nya steg mot visionen Nya steg togs 2014 mot Huddinges vision att bli en av de tre populäraste kommunerna att bo, besöka och verka i. Under 2014 togs ett stort steg mot vår vision genom alla de nya byggprojekt som kunde påbörjas. Jag vill särskilt framhålla utvecklingen i Flemingsbergsdalen där flera år av planering nu lett fram till byggstart av en helt ny och modern stadsdel som kommer att inrymma bostäder, sportcenter och service. Det är dock inte bara i Flemingsberg som utvecklingen nu tar fart i Huddinge. Totalt kan vi räkna in byggstarter för cirka 900 bostäder runt om i kommunen. Lägg då till alla de satsningar som görs i Kungens kurva och andra områden så framträder en expansiv kommun med höga ambitioner. Något som i sammanhanget känns mycket viktigt att lyfta fram är att vi under året fick vår nya översiktsplan antagen. Översiktplanen hjälper oss att använda kommunens mark på ett klokt sätt och lyfter fram betydelsen av en långsiktigt hållbar utveckling och skapandet av levande stadsmiljöer samtidigt som större grönområden värnas. Huddinge har en fantastisk natur och läget nära centrala Stockholm gör oss väldigt attraktiva för människor som vill komma ut i skog och mark. Vi gläds dessutom åt att Huddinge blev utsedd till landets bästa naturvårdskommun och fjärde bästa friluftskommun På tal om mätningar vill jag också framhålla Huddinges fina placering i tidningen Fokus årliga undersökning bäst att bo. Huddinge hamnade på en mycket hedrande niondeplats i landet vilket gör mig både glad och stolt! Det är lätt att hitta många positiva saker som händer i Huddinge. Jag vill dock även säga att vi har förbättringsområden. Huddinge är en inflyttningskommun som växer snabbt. Det här har medfört att vi hamnat på efterkälken när det gäller utbyggnaden av förskolor och grundskolor. Jag är inte nöjd med den nuvarande situationen och vi lägger nu stor kraft på att komma ikapp den efterfrågan på platser som finns. Vi har emellertid kommit igång med en åtgärdsplan och de kommande tio åren planerar vi för 19 förskolor och 10 grundskolor. Överlag är jag mycket nöjd med kommunens verksamheter alltifrån den succébetonade öppningen av konstcentret Fullersta gård till det bästa meritvärdet någonsin i grundskolans årskurs nio. Bokslutet visar på starka siffror och måluppfyllelsen är generellt god. En viktig förklaring till det positiva resultatet är att skatteintäkterna har varit fortsatt starka under 2014 samtidigt som vi haft bra kontroll över vår ekonomi. Mina ambitioner är att fortsätta driva på Huddinges utveckling mot fler pallplatser i visionens anda under de kommande åren! Vesna Jovic Kommundirektör 9

10 NÖJDA INVÅNARE Nöjda invånare Huddinge en av landets bästa hbtqkommuner RFSL genomförde under året en undersökning där de utvärderade Sveriges 290 kommuners arbete med hbtq-frågor inom olika områden: skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Huddinge placerade sig i topp, som nummer två i länet och på plats 12 i landet. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har jobbat mycket aktivt med mångfaldsfrågor de senaste åren och har tagit fram ett eget utbildningsmaterial. Materialet omfattar alla diskrimineringsgrunder och används för att öka medvetenheten om mångfaldsfrågor och jämlikhet bland medarbetarna. Jämlikhetsarbetet börjar hos var och en av oss. Vi har alla ett ansvar för att öka vår medvetenhet, och fundera över hur våra egna uppfattningar påverkar hur vi bemöter andra, säger Britt-Marie Karlén som är social- och äldreomsorgsdirektör i Huddinge. I Huddinge finns två hbt-certifierade verksamheter, familjecentralen i Skogås samt ungdomsmottagningen. Äldreomsorgsnämnden har dessutom i augusti fattat beslut om att hbt-certifiera en del av Tallgårdens äldreboende. Det genomförs även kompetenshöjande utbildningar i hbtqfrågor i flera av kommunens förvaltningar. Ett målinriktat jämlikhetsarbete leder till en god arbetsmiljö fri från diskriminering, samtidigt som det ger positiva effekter för hela verksamheten. Ytterst handlar det om att ge våra invånare ett gott bemötande, säger Britt-Marie Karlén. Huddinge - länets bästa friluftskommun 2014 Huddinge är bäst i länet och fyra i hela landet när det gäller friluftsliv. Det meddelade Svenskt Friluftsliv när man offentliggjorde en undersökning. Bakom initiativet står Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen. Att vi är bäst i länet förstärker ytterligare bilden av att Huddinge är väl värt att bo i eller besöka. Det är nära centrala Stockholm och vår natur erbjuder en mångfald av miljöer att vistas i, säger Roger Höglund, kommunikationsdirektör i Huddinge kommun. Utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2014 baseras på en enkät som besvarades av 262 av landets 290 kommuner. Undersökningen har fokuserat på tre områden: planer för friluftsliv, information och samarbeten kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv. Vår förhoppning är att fler kommuner inspireras och tar friluftsfrågorna på större allvar i sin planering och att fler väljer att stärka sitt samarbete med friluftsorganisationerna, säger Ulf Silvander, Generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv. Nio av tio svenskar ägnar sig varje år åt friluftsliv i någon form och nästan 2 miljoner svenskar är medlemmar i någon av Svenskt Friluftslivs 23 medlemsorganisationer av dessa är barn och ungdomar. 10

11 Invånarna nöjda med kommunens tjänster NÖJDA INVÅNARE Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Nöjd-Region-Index 2013: 62 (2011: 60) Kvinnor: 62 (62) Män: 61 (58) God kommunal verksamhet (1.2) Nöjd-Medborgar-Index 2013: 56, (2011: 57) Kvinnor: 57 (60) Män: 56 (55) Föräldrar nöjda med sitt barns förskola, kommunal regi, styrtal Totalt: 8,1 (8,1) Föräldrar till flickor: 8,1 (8,2) Föräldrar till pojkar: 8,1 (8,0) Elever nöjda med skolan tidigaredel, % Totalt: 89 (89) Flickor: 90 (89) Pojkar: 88 (89) Elever nöjda med skolan senaredel, % Totalt: 77 (74) Flickor: 78 (75) Pojkar: 79 (74) Jag kan rekommendera min gymnasieskola Totalt: 66 till andra elever, elever nationella program, % Flickor: 65 Pojkar: 67 Kunder nöjda med äldreboende (alla äldreboenden där det bor en person med biståndsbeslut från Huddinge kommun), % Kunder nöjda med hemtjänsten (alla hemtjänstutförare godkända av Huddinge kommun), % Totalt: 80 (76) Kvinnor: 77 (78) Män: 86 (71) Totalt: 86 (88) Kvinnor: 87 (88) Män: 84 (87) Inflytande i vardagen (1.3) Nöjd-Inflytande-Index 2013: 44, (2011: 43) Kvinnor: 44 (45) Män: 44 (40) Valfrihet med kvalitet (1.4) Antalet valfrihetssystem 10 st (2012: 10 st) Likvärdig behandling (1.5) Andel personer som upplever att de blivit diskriminerade i mötet med Huddinge kommuns verksamhet, % 1,5 (2) Måluppfyllelse Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet Nöjda invånare vara god. Flertalet av nämndernas brukarundersökningar visar att invånarna är nöjda med kommunens tjänster, vissa resultat har försämrats till exempel hemtjänstens medan andra har förbättrats, till exempel äldreomsorgen och nöjdheten inom skolans senaredel Generella uppdrag har såvitt kan bedömas utförts väl. Sju nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan två gjorde bedömningen att den var godtagbar. Bra att leva och bo i Huddinge Huddinge blev 2014 utsedd till årets naturvårdskommun av Naturskyddsföreningen. Naturvård handlar om att skydda, vårda och förvalta värdefull natur. Kommunen blev även länets bästa friluftskommun. Nöjdheten med den offentliga utemiljön har ökat under året inom de flesta områden även om det fortfarande finns stort missnöje vad gäller till exempel vinterunderhållhet. Nöjdheten varier stort mellan kommunens områden. 11

12 NÖJDA INVÅNARE Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde för första gången en undersökning med syftet att få reda på vad invånarna i kommunens nybyggda områden tycker är bra och mindre bra. Resultaten visade på att trygghet i området, goda kommunikationer och en bra utemiljö är de tre viktigaste aspekterna för ett attraktivt område. Under året har det brottsförebyggande arbetet utvecklats utifrån erfarenheterna med den så kallade Bandidosvillan. En strategisk plan mot organiserad brottslighet har varit på remiss och sociala insatsgrupper har utvecklats för att få ungdomar att kliva av den kriminella banan. Under året har 151 personer erbjudits anställning inom satsningen 150 Huddingejobb. Av de som har avslutat insatsen Huddingejobb under 2014 är 73 procent självförsörjande. Andelen föräldrar som får sitt barn placerat i den förskola de valt i förstahand är låg på grund av bristen på platser. Under året har samarbetet mellan inblandade förvaltningar intensifierats och beslut om en omorganisation har tagits. Omorganisationen ska leda till att kommunen bättre kan möta målsättningen om en jämn takt mellan bostadsbyggande och utbyggnad av samhällsservice. God kommunal verksamhet Resultaten för kommunens servicecenter är goda, 88 procent av de som varit i kontakt med växeln upplever att de fått ett bra bemötande och service. Insatser kommer ändå göras under året för att öka kundnöjdheten gällande bemötande samt att avsluta fler ärenden direkt i servicecentret. Antalet öppethållandetimmar på biblioteken minskade något totalt under året vilket förklaras helt av att biblioteket i Vårby var stängt en månad för renovering. I de brukarundersökningar som har genomförts har det framkommit önskemål om utökat öppethållande på kvällstid vilket resulterat i att biblioteket i Skogås numera har öppet tre kvällar i veckan. Biblioteken kan numera erbjuda sina besökare uppkoppling till ett trådlöst nätverk. Inom ungdomsverksamheten har antalet verksamhetstimmar utökats utifrån ungdomarnas önskemål. Huddingehallen hade för första gången, på prov, simhallen öppen över påskhelgen. Då det resulterade i många besökare kommer hallen även fortsättningsvis att vara öppen under påskhelgen. Fullersta gård har fortsatt utvecklas under året, bland annat har öppettiderna utökats till att omfatta flera dagar per vecka och verksamheten har utökats. En barnkulturdag genomfördes för första gången på Fullersta gård och den drog cirka besökare. Förskoleenkäten 2014 visar att en majoritet av föräldrarna är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola och att de kan rekommendera förskolan till andra. Föräldrarnas nöjdhet ligger på en hög nivå år efter år. Det är inga skillnader mellan föräldrar till flickor och föräldrar till pojkar. I skolan finns knappt heller några skillnader mellan flickor och pojkar. Inom grundskolan är 89 procent av eleverna inom tidigaredelen och 77 procent inom senaredelen nöjda. Det innebär att nöjdheten har ökat inom senaredelen sen förra året och är tillbaka på samma nivå som Från och med i år ingår kommunen i ett regionalt samarbete, inom ramen för Kommunförbundet Stockholms län (KSL), gällander enkätundersökningar i gymnasieskolan. Enkäten är inte likadan som den som tidigare användes i kommunen och resultaten är därmed inte jämförbara. Resultaten visar att 66 procent av gymnasieeleverna i årskurs 2 på de nationella programmen kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever. Motsvarande siffra är cirka 74 procent för eleverna som läser grundläggande vuxenutbildning eller gymnasial vuxenutbildning, vilket dock är lägre än genomsnittet i länet. 74 procent av de som studerar svenska för invandrare (SFI) kan rekommendera sin skola till andra. Socialnämndens brukarundersökning riktade sig 2014 till verksamheter med myndighetsutövning. Resultaten visade att skillnaden mellan hur kvinnor och män upplever tillgängligheten är stor. Totalt sett är 65 procent nöjda med tillgängligheten medan 58 procent av kvinnorna är nöjda jämfört med 73 procent av männen. På grund av förändringar i undersökningen är det svårt att jämföra resultaten med förra årets resultat. 74 procent av brukarna är nöjda med bemötandet och bemötande är det område som brukarna lyfter fram som det viktigaste. 71 procent är nöjda med möjligheten till delaktighet. Vad gäller tjänsternas kvalitet så är 73 procent av brukarna nöjda. Hemtjänstens resultat vad gäller nöjdhet har försämrats sedan förra året och i jämförelse med länets kommuner kommer hemtjänsten i Huddinge på plats 17 bland 26 kommuner jämfört med plats 14 förra året. Resultatet för äldreboende har dock förbättrats och här har kommunen klättrat i rankingen från 19:e plats till 12:e plats bland de 25 kommuner som deltar i undersökningen. Inflytande i vardagen För att invånarna ska ha möjlighet att tycka till om kommunen finns en gemensam klagomålshantering på huddinge.se där invånare kan lämna in synpunkter. Under året tog vi emot 702 klagomål via den funktionen. Flest klagomål gäller trafik och vägar samt natur och miljö. Utöver detta tar vi emot klagomål på flera andra sätt. Vi har ett digitalt frågeforum där besökare kan ställa frågor och skicka in synpunkter. Vi har även olika sociala kanaler som Facebook och Twitter där vi får in klagomål och synpunkter från våra invånare. I flera verksamheter finns också blanketten Hjälp oss att bli bättre tillgänglig för brukarna. 12

13 NÖJDA INVÅNARE I Huddinge kommun finns en äldreombudsman som har till uppgift att opartiskt informera, stödja och råda äldre, deras anhöriga och närstående. Äldreombudsmannen kan ta emot förslag på förbättringar, klagomål på kommunens verksamheter eller önskemål. Under året handlades 133 nya ärenden varav 60 informationsärenden och 73 klagomålsärenden. Valfrihet Huddinge kommun har tio olika valfrihetssystem som numera omfattar stora delar av verksamheten. I Huddinge finns 72 kommunala förskolor och 36 godkända fristående förskolor, samt 27 kommunala grundskolor och sju fristående. Det finns även fyra kommunala gymnasieskolor och två fristående gymnasieskolor. Andelen förskolebarn som fått sitt förstahandsval under 2014 var 37 procent. Vid antagningen till grundskolan höstterminen 2014 fick 81 procent sitt förstahandsval tillgodosett. Det är lika stor andel som 2013 men en minskning jämfört med tidigare år fick 86 procent sitt förstahandsval tillgodosett och 2011 var motsvarande siffra 91 procent. Minskningen beror på att antalet elever har ökat vilket medfört att det blivit trångt på fler skolor då antalet platser inte blivit fler. Utbyggnaden av skolor har inte hängt med utvecklingen av antalet barn i grundskoleålder. 70 procent av kommunens ungdomar som sökte till kommunens gymnasieskolor kom in på sitt förstahandsval. När invånarna står inför val av utförare är det viktigt att de erbjuds relevant och neutral information om samtliga valbara utförare i syfte att underlätta valsituationen. I webbtjänsten Jämför service kan invånarna jämföra utförare inom förskola, grundskola, hemtjänst, funktionshinderområdet, äldreboende, servicehus och familjerådgivning. Tjänsten hade cirka unika sidvisningar under året, jämfört med året innan. Sidorna för att jämföra förskola och grundskola var mest populära. Likvärdig behandling I årets befolkningsundersökning framgår att två procent upplevt sig diskriminerade i kontakt med någon av kommunens verksamheter, varav män i lite större utsträckning än kvinnor. Både grundskolan och gymnasieskolan arbetar med planer för likabehandling. Ett led i arbetet är att alla grundskolor gemensamt har prioriterat att ta fram åtgärder för att fler elever ska ha en förtroendefull vuxenrelation i skolan. Gymnasieskolan har även mera aktivt börjat arbeta med kartläggning av orsaken till frånvaro, vilket är ytterligarare en möjlighet att få reda på otrivsel i allmänhet och kränkningar och otrygghet i synnerhet. Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde i samarbete med studieförbundet vuxenskolan en tjejfestival. Festivalen genomfördes på grund av att tjejer och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar är underrepresenterade i de fritidsaktiviteter som finns i kommunen. Festivalen hade ungefär 90 besökare. Under året genomfördes även Dalarölägret som är ett samarbete mellan Haninge, Tyresö, Nacka, Stockholm och Huddinge. 100 tonåringar med någon form av funktionsnedsättning fick åka till Dalarö för en fullspäckad lägerdag med ett 20-tal aktiviteter, grillning och disco. 13

14 HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Hållbar samhällsutveckling Ny översiktsplan antogs nya bostäder i Huddinge till år Det är en av ambitionerna med Huddinge kommuns nya översiktsplan som tar sikte på hållbar utveckling, levande stadsmiljöer, utveckling av de lokala centrumen, attraktiva parker, nya bostäder och nya arbetsplatser. Den 10 juni beslutade kommunfullmäktige att anta Översiktsplan Översiktsplanen visar på kommunens vilja för hur Huddinge ska utvecklas under de kommande femton åren med fokus på markanvändning och bebyggelse. Den övergripande inriktningen är en långsiktig hållbar utveckling med skapande av levande stadsmiljöer som ska underlätta ett bra vardagsliv samtidigt som större grönområden värnas och klimatutsläppen minskar. Levande stadsmiljöer betyder miljöer där människor har nära till affärer, restauranger och attraktiva parker, där det också finns arbetsplatser och bra kollektivtrafik. Fortsatt storsatsning på naturområden En ny undersökning bekräftar Huddinges tätposition som naturvårdskommun men pekar också på några förbättringsområden när det gäller tillgänglighet och entréer. Nu drar en storsatsning igång som bland annat ska leda till fler naturstigar som är tillgängliga för alla. Undersökningen visar att Huddinges invånare värderar sina naturområden högt och att en tredjedel av de tillfrågade vandrar i skogarna, badar i sjöarna, motionerar eller gör familjeaktiviteter i naturen minst en gång i veckan. Resultatet visar att naturen är lika populär vinter som sommar och att nöjdheten med städning och skötsel har ökat sedan enkäten senast genomfördes Resultatet visar även på vissa utvecklingsområden, till exempel tillgång till toaletter, tydliga skyltar och tillgänglighet inom naturområdena. I stort är det ett bra resultat som bekräftar vår utmärkelse som årets bästa naturvårdskommun Men det är viktigt att vi tar till oss av vad invånarna tycker kan bli bättre och nu drar vi, på miljönämndens uppdrag, igång en stor entrésatsning där vi förbättrar nästan 100 entréer till Huddinges naturreservat, säger Anne-Li Fiskesjö, naturvårdschef i Huddinge kommun. Satsningen kommer att pågå till 2017 och innebär förbättrade parkeringsmöjligheter för cykel och bil, fler stigmarkeringar ut i reservaten, soptunnor och toaletter. Dessutom pågår ett arbete för att öka antalet och längden leder som är tillgängliga för personer med olika funktionsvariationer, vilket sker just nu i bland annat Gladövik. Många av oss vistas dagligen i bullriga och stressiga miljöer. Vårt behov av avkoppling och att få röra på oss gör att både närhet och tillgänglighet till naturen blir allt viktigare. Miljönämnden värnar människors hälsa och biologisk mångfald i våra naturreservat och med vår satsning vill vi ge fler möjligheten att hitta ut i och upptäcka Huddinges fantastiska natur, säger Ellinor Avsan, miljönämndens ordförande i Huddinge kommun. 14

15 På väg till ett hållbart Huddinge HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Ekosystem i balans (2.1) Utsläpp av växthusgas per invånare 2,0 ton/inv (2,2) Ranking i länet 9/ (jmf 2011) SMED (Svenska- MiljöEmissionsData) Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter (ton/invånare) 555 ton (498) 2013 (jmf 2011) statistik från resebyrå, drivmedelsleverantör och kommunens ekonomisystem Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna 36,2 (34,4) Ranking i länet 2/ (jmf 2011) Leverantörsstatistik Andel källsorterat material av totalt insamlat hushållsavfall 15 (15) 2013 (jmf 2010) SRV Energianvändning i kommunens lokaler 186 kwh/m2/år (194) 2013 (jmf 2012) (Huge fastigh. AB) Demokrati (2.2) Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna (Skala 1 5 ) Kvinnor 4,0 (4,2) Män 3,9 (4,2) Intern politikerenkät 2012 (2009) Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun 15 (2011: 20) Kvinnor 10 (17) Män 20 (23 ) 2013 SCB (jmf 2011) Medborgarundersökning Jämlikhet (2.3) Upplevd diskriminering i samhället, andel 9 (2012:7) Kvinnor 9 (7) Män 9 (7) Segeltorp: 3 (5)3 Vårby: 16 (10) (jmf 2012) Befolkningsundersökning Andel barn 0-17 år i hushåll med försörjningsstöd SCB Ansvarsfullt bostadsbyggande (2.4) Andel respektive upplåtelseformer äganderätter, bostadsrätter, hyresrätter 41,6 (41,6), 25,6 (25,4), 32,8 (33,0) 2012 (jmf 2011). Område: Vårby 78,3 (78,5) Segeltorp 4,3 (4,2) SCB Andel bostäder som har max 400 meter gångavstånd till en dagligvarubutik 2013:35 (2012:36) Huddinge kommun Andel invånare som har max 500 meter gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid 2013:82 (2012:83) Huddinge kommun Kunskap och livslångt lärande (2.5) Genomsnittligt meritvärde, åk 9 220,9 (217) Flickor 230,1 (225) Pojkar 211,4 (210) 2014 (2013) LIS Andelen elever som klarar de nationella läs- och skrivproven i åk 3 87 (87) Flickor 88 (90) Pojkar 87 (84) 2014 (2013) LIS Andel elever behöriga till yrkesförberedande program i gymnasieskolan 90 (89) Flickor 89 (88) Pojkar 90 (90) 2014 (2013) LIS Andel elever med gymnasieexamen 70,7 Flickor 73,9 Pojkar 67, (2013) LIS Andel elever med högskoleförberedande examen 73,4 Flickor 78,6 Pojkar 68, (2013) LIS Antal besök per invånare på biblioteken 4,2 (4,7) Stockholms län 6,5 (6,8) 2013 (jmf 2012) Egen statistik KUF 15

16 HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Positivt näringslivsklimat för fler jobb (2.6) Företagarnas betyg på kommunens service (index 1 100) 65 (72) Ranking i länet 22/26 SBA serviceundersökning 2013 (2011) (jmf medel Stockholmsregionens kommuner) Placering i Svenskt Näringslivs mätning 103 (100) Ranking i länet 20/ (jmf 2013) Svenskt Näringslivs Ranking Nystartade företag per 1000 invånare 6,5 (6,1) 2013 (jmf 2012) Nyföretagarbarometern Antal konkurser 47 (60) 2013 (jmf 2012) UC Obalanstal 1 5,4 % (5,9) Kvinnor 5,4 % (5,9) Män 5,3 % (5,9) Ranking i länet 19/26 SCB per (jmf 2013) Område: Vårby: 12,1 (12,5) Stuvsta-Snättringe: 2,3 (3,0) Folkhälsa (2.7) Ohälsotal 2 20,1 (19,5) Kvinnor 23,9 (23,3) Män 16,3 (15,8) Ranking i länet 14/26 Område: Vårby 34,3 (33,9) Stuvsta-Snättringe 11,6 (11,0) 2013 (jmf 2012) SCB Försörjningsstöd: Andel biståndsmottagare i befolkningen 3,8 (3,5) Ranking i länet 14/ (jmf 2012) Socialstyrelsen Andelen i åk 4-6 respektive tränar/motionerar 1 gång per vecka eller mindre (förutom i skolans idrottsundervisning) Flickor åk 4-6: 28 Pojkar åk 4-6: 14 Flickor åk 7-9 :38 Pojkar åk 7-9: Ung livsstil-undersökning 1 Obalanstalet beskriver arbetslösa inklusive sökande i program, år 2 Summan av antalet dagar med sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och rehabiliteringsersättning, dividerat med befolkningen år Måluppfyllelse Måluppfyllelsen för Hållbar samhällsutveckling bedöms vara god. En ny översiktsplan, antogs av kommunfullmäktige i juni. Valdeltagandet i Huddinge steg med 5 procentenheter i Europaparlamentetsvalet, men minskade i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Förstagångsväljarna ökade med 1 procentenhet i valet till kommunfullmäktige. Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde för årskurs 9. Kommunens resultat är över rikets genomsnitt och i linje med genomsnittsresultaten i länet. För att öka andelen elever i gymnasiet som uppnår examen behöver åtgärder vidtas för att nå en bättre måluppfyllelse. Huddinge kommun minskade sina utsläpp av växthusgaser med 48 procent mellan år 1990 och 2012 och har uppnått målet för Nämnder redovisar goda resultat för andel ekologisk mat i kommunens verksamheter. Energianvändning i kommunens lokaler har minskat, men koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter ökar. Det finns tydliga skillnader i levnadsvillkor mellan invånare boende i olika delar av kommunen som inte ser ut att minska. Upplevd diskriminering har ökat från sju till nio procent i Huddinge kommun som ort och är högst i Vårby samt Flemingsberg. Film om ny ÖP: Ekosystem i balans Huddinge kommun minskade sina utsläpp av växthusgaser med 48 procent mellan år 1990 och Senaste mätvärdet är från 2012 och uppmätte en nivå på 2,0 ton koldioxidekvivalenter per capita. Det innebär att målet för 2020 uppnåddes. Nästa mål att nå är 1 ton per capita till år De nu uppnådda utsläppsminskningarna beror främst på omställning till förnyelsebara bränslen i energiförsörjningssektorn. Den största utsläppskällan i Huddinge kommun utgörs av trafiken, som står för lite mer än hälften av totala utsläpp. Här har ingen minskning skett utan nivåerna ligger på ungefär desamma. Siffrorna bygger på det som förbränns inom kommunens gränser och inte det som konsumeras, men där produktion sker utanför kommunen. 16

17 HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Huddinge är fortfarande näst bäst i länet på andel ekologisk mat i kommunens verksamheter och resultaten har återigen förbättrats jämfört med förra året. Energianvändning i kommunens lokaler har minskat, men koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter ökar. Arbetet med att minska utsläppen från tjänste- och arbetsresor löper enligt plan, men prognosen är trots det att mål inte kommer nås. Det är alltjämt en utmaning att nå miljökvalitetsnormerna för Huddinges sjöar, där kommunen bara är en av flera aktörer som kan bidra. Kommunfullmäktige beslutade i juni om tre nya naturreservat, Lissma, Gladö och Drevviken. Arbetet med en utökning av befintligt naturreservat Lännaskogen avvaktar bland annat fastighetsregleringar och beräknas vara klart under Andelen skyddad natur har ökat från 34 procen till 37 procent. Mer om kommunens miljömål och indikatorer, se Miljöbarometern: Demokrati 2014 var ett så kallat supervalår. Val till europaparlamentet i maj och val till riksdag, kommun och landsting i september. I samband med valet i september genomfördes debatter mellan politiska partier på alla kommunala gymnasier och den kommunala vuxenutbildningen. Valdeltagandet i Huddinge ökade i Europaparlamentetsvalet med 5 procent, men minskade i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Förstagångsväljarna ökade med 1 procent i valet till kommunfullmäktige. Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun har minskat till 15 procent. Dubbelt så många män som kvinnor kan tänka sig att arbeta politiskt. Att skapa goda förutsättningar för de förtroendevaldas arbete är viktigt för att demokratin ska fungera. I senaste politikerenkäten gav politikerna sina arbetsförutsättningar betyget 4,0 (av 5) Arbetet med delaktighet bedrivs brett i förvaltningarna från att utveckla medborgardialogen i samhällsbyggnadsprocessen till digital delaktighet i biblioteks- och kulturverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram en modell för att få in ungdomars synpunkter inför beslut som berör dem som de erbjuder alla förvaltningar att använda. Film om valdebatter för gymnasier och grundvux Jämlikhet Upplevd diskriminering har ökat till nio procent i Huddinge kommun som ort och gäller i lika hög grad för män som kvinnor. Högst är siffran i Vårby samt Flemingsberg. Oftast har diskriminering skett på arbetet eller i skolan. Kön och etnisk tillhörighet anges som den vanligaste diskrimineringsgrunden. Gruppen funktionsnedsatta anger i stor utsträckning att de blir diskriminerade. Huddinge kommun har kommit en bit på väg i att implementera arbetet för jämlikhet i ordinarie styr- och ledningsprocesser med fokus på jämställdhet- och områdesperspektiv. Nämnderna beskriver verksamheterna i allt högre grad utifrån brukares könstillhörighet och bostadsort och då skillnader identifierats beskrivs allt oftare analyser och åtgärder. En handlingsplan är framtagen med mål och åtgärder för Vårby med sikte på att skapa mer jämlika levnadsvillkor. All personal inom social- och äldreomsorgsförvaltningen har under året arbetat med handboken Blandat är bäst som syftar till bättre bemötande och att skapa jämställd och jämlik service. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Inom grundskolan finns en nätverksgrupp för likabehandling som under året arbetat med att utveckla likvärdigheten gällande rutiner och syn på dokumentation, anmälningsplikt, kartläggning med mera elever har under året svarat på frågor i en kartläggning som ger information om hur grundskolan ska utforma det framtida arbetet. Ansvarsfullt bostadsbyggande Bostadsbyggandet har börjat ta fart och det har påbörjats ett antal projekt under året omfattande sammanlagt 900 lägenheter. Det arbete som påbörjats vad gäller styrning och arbetssätt måste fortsätta för att säkerställa att vi lyckas med utmaningen att bygga 700 bostäder om året. En viktig fråga i sammanhanget är att planeringen av lokaler för skola och förskola måste gå i takt med befolkningsutvecklingen. Arbetet med fördjupade översiktsplaner i Flemingsberg och Kungens kurva Skärholmen är förskjutna i tid och beräknas kunna färdigställas först under Nya mätningar visar att andel bostäder som har max 400 meter gångavstånd till en dagligvarubutik gradvis blir lägre. Även andelen invånare som har max 500 meter gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid har en negativ trend. Arbetet med att minska utsläppen från tjänste- och arbetsresor löper enligt plan, men prognosen är att det uppsatta målet för minskningen fram till det första kvartalet 2015 kommer vara svårt att nå. Mått för blandade upplåtelseformer visar på stora skillnader mellan olika kommundelar. När ny bebyggelse planeras behöver blandade upplåtelseformer och bostadstyper eftersträvas i samtliga områden för att öka sammanhåll- 17

18 HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING ningen och för att det ska vara möjligt att bo kvar i området oberoende av livssituation. Kunskap och livslångt lärande Resultatbilden från kunskapsresultaten i årskurs 3 är ojämn. I en jämförelse på riks- och länsnivå ser vi att resultaten ligger över genomsnittet. Årskurs 6 har lägre resultat än föregående års elevkull men även här ligger Huddinge över riksgenomsnittet i nationella ämnesproven. I länet har kommunens resultat stigit och i svenska är kommunen på fjärde plats i ranking. Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde för årskurs 9. Kommunens resultat är över rikets genomsnitt medan i jämförelse med länet är kommunen i linje med genomsnittsresultaten. Gymnasiets kunskapsresultat kan inte jämföras med tidigare års resultat då årets årskurs 3 elever på gymnasiet är de första eleverna som tar examen enligt nytt betygssystem. Vid jämförelser med nationell statistik bedöms gymnasieskolornas resultat som helhet vara godtagbara. Jämförelserna med Stockholms län och riket visar tydligt att gymnasieskolorna i Huddinge behöver vidta åtgärder för att nå en bättre måluppfyllelse, framförallt när det gäller att öka andelen elever som uppnår gymnasieexamen. Positivt företagsklimat för fler jobb Huddinge är en kommun där nyföretagandet är högt. Av 290 kommuner i Sverige hamnar Huddinge på plats 54 när det gäller nystartade företag per 1000 invånare. Detta är en bra siffra, men den kan bli ännu bättre om entreprenörskapet ökar i grupper som traditionellt inte driver företag, såsom unga, utrikes födda och kvinnor. Huddinge har minskat tre placeringar i svenskt näringslivs mätning. Ett fortsatt fokus på positivt näringslivsklimat behövs för att kunna förändra bilden av Huddinge som företagskommun och förbättra servicen till dem som nyttjar kommunens tjänster. Utvecklingen av universitetsområdet i Flemingsberg fortsätter. Under året beslutades att polishögskolans grundutbildning förläggs till Södertörns Högskola. Röda Korsets högskola flyttar sin verksamhet och Kungliga Tekniska Högskolan delar av sin verksamhet till den byggnad som uppförs i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset I Flemingsberg har utbyggnaden av ett nytt kommersiellt centrum påbörjats i Flemingsbergsdalen. Projektets första etapp omfattar handel, sportanläggning samt bostäder. Nya mätningar visar att obalanstalet, det vill säga arbetslösa inklusive sökande i program år är lägre jämfört med föregående år. Folkhälsa Sju av tio i Huddinge bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som gott eller mycket gott i befolkningsundersökningen Fler yngre än äldre karaktäriserar sitt hälsotillstånd som gott. Män upplever i högre grad att de har ett bra hälsotillstånd. Funktionsnedsatta skattar sin hälsa mycket lägre än övriga grupper. Den självuppskattade hälsan är högst i Segeltorp och lägst i Vårby. Den självskattade psykiska hälsan hos unga visar på skillnader mellan kommundelar och är väsentligt lägre för flickor. Nya mätningar visar att ohälsotalet ökar och är högst för kvinnor och för boende i Vårby. Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har blivit färre under 2014 vilket berott på minskat inflöde försörjningsstödstagare samt att fler får insatser som leder till egen försörjning. 18

19 Attraktiv arbetsgivare Lättillgängliga förmåner för medarbetarna i Huddinge kommun Som ett led i att attrahera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare har Huddinge kommun tagit fram ett attraktivt förmånserbjudande. Den 1 september 2014 lanserades Förmånsmenyn, en webbaserad portal med samlad information om förmånerna för medarbetarna i Huddinge kommun. Genom Förmånsmenyn tillgängliggörs och tydliggörs de förmåner som finns för medarbetarna i Huddinge kommun. Förmånsmenyn kombinerar ett ökat värde och en ökad flexibilitet i förmånsutbudet med minskad administrativ hantering. Tanken med Förmånsmenyn är att på ett enkelt sätt, för både medarbetaren och arbetsgivaren, erbjuda attraktiva förmåner och visa på helheten i arbetsgivarerbjudandet, berättar Henric Magnusson, personaldirektör i Huddinge kommun. ATTRAKTIV ARBETSGIVARE I Förmånsmenyn finns samlad information om det totala erbjudandet från arbetsgivaren; individualiserad information om tjänstepension, friskvårdspeng och löneutbetalning samt information om försäkringar, personalföreningar och förmåner i form av brutto- eller nettolöneavdrag samt rabatter via Personalkortet. Att erbjuda Förmånsmenyn till våra medarbetare är ett led i vårt arbete att attrahera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare, säger Henric Magnusson. Fakta om Förmånsmenyn Alla medarbetare med månadslön (cirka 6 000) har tillgång till Förmånsmenyn. Under de fyra första månaderna har två tredjedelar av alla medarbetare loggat in i Förmånsmenyn. I genomsnitt har dessa medarbetare besökt Förmånsmenyn fem gånger. De mest nyttjade förmånerna under samma period är friskvårdspeng, semesterdagsväxling, rabatterat pris på SL:s årskort samt massage och träningskort på olika anläggningar. De mest besökta erbjudandena via Personalkortet gäller elektronikvaror, bio och hotellövernattningar. 19

20 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Medarbetare med goda förutsättningar Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Ledarskap (3.1) Står för det samlade resultatet av svaren från delfrågorna effektivitet, återkoppling, ledarskap, målkvalitet Mätskala Medarbetarenkät Ledarskapsprofil Kvinnor Män Vilja och förmåga (3.2) Står för det samlade resultatet av svaren Medarbetarenkät från delfrågorna delaktighet, socialt klimat, Medarbetaprofil lärande i arbetet, medarbetarskap Mätskala Kvinnor Män Goda förutsättningar (3.3) Står för det samlade resultatet av medarbetarenkäten Medarbetarenkät Prestationsnivå Kvinnor Män Sjukfrånvaro (%) Kvinnor Män Korttidsfrånvaro 0 14 dagar (%) Kvinnor Män 71,3 (70,2) 71,8 (70,8) 69,8 (68,9) 77,7 (77,3) 77,9 (77,5) 77,3 (76,5) 72,8 (72,0) 73,1 (72,4) 71,7 (70,9) 7,5 (7,0) 8,2 (7,5) 4,9 (4,9) 2,6 (2,7) 2,7 (2,8) 2,2 (2,2) Riktvärde 68 Riktvärde 75 Riktvärde 70 Sjukfrånvaro 2014 Sjukfrånvaro 2014 Måluppfyllelse Sammantaget bedöms måluppfyllelse för målet Attraktiv arbetsgivare vara god. Huddinge kommuns samlade resultat av medarbetarenkäten, den så kallade prestationsnivån, är 72,8 (73,1 för kvinnor och 71,7 för män), vilket är ett gott resultat i jämförelse med det validerade riktvärdet på 70 och även i jämförelse med andra kommuner med samma mätmodell. En hög prestationsnivå innebär att medarbetarna generellt sett har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete och kraft att utveckla och förändra. Även ledarskapsprofilen och medarbetarprofilen, som också mäts i medarbetarenkäten, har värden över sina respektive riktvärden. Samtliga områden som mäts i medarbetarenkäten har ett högre värde än föregående år. Däremot fortsätter sjukfrånvaron att öka jämfört med tidigare år. Det är den långa sjukfrånvaron som ökar, den korta sjukfrånvaron har minskat marginellt. Måluppfyllelsen för målet Attraktiv arbetsgivare för respektive nämnd varierar från godtagbar till mycket god. Ledarskap Ett gott ledarskap är avgörande för att nå goda resultat i verksamheten. Ledarskap handlar om att leda och ta tillvara medarbetares motivation så att de kan göra ett bra arbete, känna arbetsglädje och utvecklas i takt med verksamhetens utveckling och krav. Huddinge kommuns chefer får ett bra resultat i ledarskapsprofilen, 71,3 (71,8 för kvinnor och 69,8 för män) att ställa mot riktvärdet på 68. Resultatet har ökat jämfört med föregående år. Genom att analysera delområdena effektivitet, återkoppling och ledarskap, som ingår i ledarskapsprofilen, kan man se att cheferna är tydliga i sin kommunikation, ger klara besked om vad som förväntas och ger medarbetarna möjlighet att utveckla sin kompetens. Delområdet målkvalitet uppvisar dock fortsatt förbättringspotential där målen behöver bli mer realistiska och påverkbara för den enskilde medarbetaren. Under året har såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika chefsutbildningsinatser genomförts. Dessa 20

21 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE har även kompletterats med Huddingeanpassade digitala utbildningar för chefer. Vilja och förmåga Medarbetarskapet ska kännetecknas av motivation och engagemang, professionalism, ansvars- och servicekänsla samt en vilja att utvecklas och att bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Huddinge kommun har ansvarstagande och utvecklingskraftiga medarbetare enligt medarbetarprofilen som har ett värde på 77,7 (77,9 för kvinnor och 77,3 för män). Detta är ett gott resultat i förhållande till riktvärdet 75 och ett bättre värde än jämfört med tidigare år. Medarbetarprofilen består av områdena delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap. Profilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande och lärande. Under året har en förmånsmeny för medarbetare införts för att ge en samlad och tydlig överblick över vilka förmåner kommunen erbjuder samt individualiserad information om medarbetarens lön, förmåner, pension etcetera. Förmånsmenyn bidrar även till att förenkla administrationen av uttag av förmåner, såsom friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling, etcetera. Ett antal nya förmåner har även införts. För nyanställda medarbetare har två introduktionsdagar genomförts under året. Goda förutsättningar För att medarbetare och chefer ska kunna bidra med sin vilja och förmåga krävs att kommunen som arbetsgivare ger goda förutsättningar för att utveckla och ta tillvara medarbetarnas engagemang. Detta ställer krav på ett långsiktigt strategiskt arbete med bland annat insatser för kompetensutveckling, karriärmöjligheter, arbetsmiljö och jämställdhet och mångfald. En väl fungerande IT-miljö är för de allra flesta av kommunens chefer och medarbetare också en viktig förutsättning för att kunna göra ett bra arbete. Kommunens samlade resultat i medarbetarenkäten, den så kallade prestationsnivån, är 72,8 (73,1 för kvinnor och 71,7 för män), vilket är ett gott resultat i jämförelse med det validerade riktvärdet på 70. En hög prestationsnivå innebär att medarbetarna generellt sett har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete och att kraft finns i organisationen att hantera förändringar. Prestationsnivån har ökat jämfört med föregående år och i jämförelse med andra kommuner med samma mätmodell har Huddinge kommun en hög prestationsnivå. Kompetensutveckling och karriärmöjligheter Kompetensutvecklingsinsatser som genomförts under året, utöver chefutvecklingsinsatserna, är bland annat satsningar på att öka andelen behöriga lärare och förskolelärare, processutvecklingsutbildning och projektledarutbildning. Grundskolan har hittills inrättat 126 förstelärartjänster inom samtliga rektorsområden, Förskolan har under våren 2014 inrättat en försteförskollärartjänst inom Vårby förskoleområde. Förskolan har också under året haft språkutvecklingstjänster som arbetat med stöd till förskolorna. Även inom gymnasiet så har förstelärartjänster samt lektorer, särskilt skickliga lärare med forskningsanknytning, inrättats. Arbetsmiljö och sjukfrånvaron Den totala sjukfrånvaron fortsätter att öka och är för ,5 procent (8,2 procent för kvinnor och 4,9 procent för män). Ökningen finns i kvinnornas sjukfrånvaro och i de långa sjukskrivningarna (över 90 dagar). Den korta sjukfrånvaron (0-14 dagar) har minskat marginellt i jämförelse med föregående år. Förskolan och äldreomsorgen är de verksamheter som har högst sjukfrånvaro samt stigande trend. En genomlysning av kommunens arbete med sjukskrivningar och rehabilitering har genomförts och arbete påbörjats med de förbättringsåtgärder som kartläggningen påvisat. En översyn av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har också genomförts under Personalfunktionerna har tillsammans med Personalhälsan gjort regelbundna genomgångar av rehabiliteringsärenden i syfte att systematisera och förkorta rehabiliteringsprocessen. Personalhälsan har prioriterat arbete inriktat mot att minska längre sjukfrånvaro samt riktade åtgärder mot de enheter och grupper som uppvisar högst sjukfrånvaro. Inom barnoch utbildningsförvaltningen fortgår satsningen på utbildning i hälsosamt ledarskap för chefer. Jämställdhet och mångfald Jämställdhets- och mångfaldsarbete är viktigt för att alla anställda i Huddinge kommun ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 84,5 procent av medarbetarna med barn under 12 år anser att arbetsplatsen underlättar att förena arbete med föräldraskap. Det är en ökning jämfört med tidigare år. På social- och äldreomsorgsförvaltningen har arbetet fortsatt med att sprida kunskap om och göra medarbetarna medvetna om mångfaldsfrågornas betydelse. Ett stöd- och utbildningsmaterial med mångfaldsfrågor, Blandat är bäst, har använts på arbetsplatsträffar i hela förvaltningen under året. 21

22 SUND EKONOMI Sund ekonomi Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kommentar Budgethållning (4.1) Långsiktig balans (4.2) Nämndernas utfall i förhållande till budget (mnkr) Finansiellt årligt mål: positivt resultat exkl. exploateringsvinst (mnkr) +56,4 (2013: 2,4) +100 (2013: +159) Konsolidering, genomsnittligt resultat, 3,7 (2013: 4,1) exkl. exploateringsvinst, senaste treårsperioden i förhållande till eget kapital (%) Successivt minskat skatteuttag (4.3) Investeringsutrymme, investeringar i förhållande till summan av avskrivningar och årets resultat, senaste treårsperioden (bör inte överstiga 100 procent över en treårsperiod) Kommunal skattesats (öre per skattekrona) 87 (2013: 74) 19,85 (2013: 19,95) Södertörnssnitt 2014: 19,88 Länssnitt 2014: 19,10 Måluppfyllelse Årets resultat uppgår till 185 mnkr eller 100 mnkr exklusive exploateringar. Kommunens resultat, exklusive exploatering, har varit positivt de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget. Nämnderna har sammantaget redovisat ett överskott nio av de senaste tio åren. Sju av nio nämnder bedömer sin måluppfyllelse som god och två nämnder bedömer sin måluppfyllelse som mycket god. Måluppfyllelsen för Sund ekonomi är sammantaget i linje med den planerade nivån och bedöms därför som god för år Budgethållning En förutsättning för en sund ekonomi i balans är god budgetföljsamhet. Både nämnderna och kommunen i sin helhet har under ett antal år haft en ekonomi i balans. Nämndernas utfall i förhållande till budget visar ett överskott (+56,4 mnkr) så väl detta år som de senaste fem åren (+15,0 mnkr). År 2014 uppgår nämndernas budgetomslutning till mnkr. Samtliga nämnder klarar målet om en budget i balans. Kommunstyrelsen avslutar året med ett överskott (+3,8 mnkr) som bland annat beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser i början av året och på lägre konsultkostnader. Förskolenämnden redovisar ett överskott (+6,9 mnkr) främst till följd av att antalet inskrivna barn blev färre än planerat. Även grundskolenämnden redovisar ett överskott (+2,8 mnkr) som beror på mindre volymer. Gymnasienämndens överskott (+12,1 mnkr) beror på lägre kostnader för vuxenutbildning men även på färre antal elever. Socialnämnden redovisar sammantaget ett mindre överskott (+2,5 mnkr). Äldreomsorgsnämndens överskott (+9,3 mnkr) är en följd av god budgethållning inom flertalet enheter i egen regi samt av att hemtjänsttimmarna inom servicehus har sjunkit. Samhällsbyggnadsnämndens överskott (+17,6 mnkr) beror främst på högre intäkter. Kulturoch fritidsnämnden samt miljönämnden har i stort sett ett resultat i enlighet med budget (+1,0 respektive -0,3 mnkr). Den samlade bedömningen av nämndernas budgethållning är att måluppfyllelsen är god. Långsiktig balans För att uppnå en långsiktig balans behöver kommunen ha ett gott finansiellt resultat, en god konsolidering och ett rimligt investeringsutrymme som inte påverkar det finansiella utrymmet negativt. Resultatet, exklusive exploateringsvinster, för år 2014 blev 60 mnkr högre än det ekonomiska målet. Även snittet för de senaste fem åren är positivt (+149 mnkr). Kommunens resultat per invånare uppgick till kronor (år 2013), vilket gör att Huddinge hamnar på plats 11 av 27 i länet. Måluppfyllelsen för måttet bedöms därmed vara mycket god. Konsolideringen för året uppgår till 2,5 procent och överstiger etappmålet (2 procent). Snittet för den senaste 22

23 SUND EKONOMI treårsperioden uppgår till 3,7 procent och är något lägre jämfört med förra året (4,1 procent). Jämfört med länet hamnar Huddinge på plats 15 av 27. Måluppfyllelsen för måttet bedöms därmed vara god. Från år 2012 värderas investeringarnas storlek i förhållande till summan av avskrivningar och årets resultat. Måttet bör helst inte överstiga 100 procent för att vara optimalt. Under 2014 uppgick investeringsutrymmet till 96 procent, vilket är i enlighet med etappmålet. Sett över den senaste treårsperioden uppgår investeringsutrymmet till 87 procent. Eftersom måluppfyllelsen för måttet är i linje med planerad nivå anses den vara god. Enligt kommunens nya regelverk för balansering av resultat har storleken på nämndernas egna kapital begränsats till maximalt 3 procent av budgetomslutningen från och med år Under 2014 har samtliga nämnder ett positivt eget kapital som totalt uppgår till 86 mnkr och utgör 1,8 procent av budgetomslutningen. Det treåriga snittet ligger på 1,7 procent. Sammantaget innebär det att måluppfyllelsen för balanserat resultat är uppfyllt och bedöms därmed som god. Under året genomfördes en uppföljning av kommunens kreditvärdering, genom Standard & Poor, varvid kommunen behöll näst högsta kreditbetyg, AA+. Den samlade bedömningen av kommunens långsiktiga balans är att måluppfyllelsen är god. Successivt minskat skatteuttag För att Huddinge ska fortsätta vara en attraktiv kommun att bo och verka i måste skattesatsen upplevas som rimlig. På sikt bör kommunen ha en skattesats som i vart fall inte överstiger genomsnittet bland länets kommuner. Detta ska ske i en ansvarfull takt så att verksamheterna samtidigt kan utvecklas och bli bättre. Kommunalskatten ska sänkas genom att verksamheterna blir effektiv. Inför 2014 bedömdes de ekonomiska förutsättningarna ge ett utrymme för att sänka kommunalskatten med 10 öre till 19,85 öre per skattekrona. 23

24 INTERN KONTROLL Intern kontroll Intern kontroll är en process där kommunens styrelse, nämnder, ledning och personal samverkar och som är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå målen inom följande områden: - Effektiv och ändamålsenlig verksamhet - Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten - Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och regler. Kortfattat kan man säga att det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen, samt andra för kommunen relevanta mål, uppfylls. Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, att veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En väl uppbyggd och fungerande intern kontroll är därför en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Nämndernas planer för intern kontroll tas fram och beslutas som särskilda ärenden i samband med att verksamhetsplanerna fastställs. De risker nämnden har prioriterat för åtgärder under verksamhetsåret ska redovisas i verksamhetsplanen och därefter följas upp i delårsrapporteringen och i verksamhetsberättelsen. Redovisningen ska enligt anvisningarna fokusera på uppnådda resultat, men också beskriva kortfattat om arbetet i övrigt följer beslutad plan. Samtliga nämnder planerade åtgärder för året för att minska identifierade risker och redovisar arbetet med intern kontroll i sina verksamhetsberättelser för Nämnderna har kommit olika långt när det gäller struktur, innehåll och uppföljning av arbetet, och det är i delar svårt att av rapporteringen bedöma hur arbetet går. Bedömning Samtliga nämnder har identifierat relevanta risker för året och redovisar genomförda åtgärder. Samtliga nämnder redovisar också att de har kvarvarande åtgärder som slutförs under 2015, men i flera fall saknas redovisning av när olika åtgärder ska utföras samt om arbetet löper enligt plan. Utifrån det som rapporteras blir helhetsbedömningen ändå att arbetet löper på ett godtagbart sätt. Detta mot bakgrund av att många relevanta risker har identifierats, att många riskreducerande åtgärder har genomförts samt att det allmänna intrycket är att nämnderna överlag har tagit ett eller flera kliv framåt när det gäller internkontrollarbetet. 24

25 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI Finansiell analys Sammanfattning Huddinge kommun redovisar ett positivt resultat på 185 mnkr (184 mnkr) inklusive exploateringsvinster och på 100 mnkr (159 mnkr) exklusive exploateringsvinster. Det är en god marginal över det ekonomiska målet som var 40 mnkr. I förhållande till det statliga balanskravet (efter reservering till resultat- och utjämningsreserven), där även exploateringsvinster inräknas, uppgår resultatet till 157 mnkr (73 mnkr). Resultatnivån ligger för tionde året i rad på en god nivå. Den främsta orsaken till att resultatet överträffar det ekonomiska målet är att nämnderna redovisar ett överskott med 56 mnkr jämfört med vad som budgeterats. Verksamhetens nettokostnader (exklusive exploatering) ökar med 4,7 procent jämfört med Det är högre än den genomsnittliga ökningstakten för de senaste fem åren (3,7 procent). Skatteintäkter och utjämning ökar med 2,4 procent jämfört med 2013, vilket också är lägre än den genomsnittliga ökningstakten för de senaste fem åren (4,2 procent). God ekonomisk hushållning Kommuner ska enligt kommunallagen ange mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet, vilket är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Huddinge kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning definieras av de mål och delmål som finns för sund ekonomi. Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är de mål och delmål som finns för nöjda invånare, hållbar samhällsutveckling samt attraktiv arbetsgivare. En samlad bedömning av de finansiella målen och verksamhetsmålen är att måluppfyllelsen anses vara god och att kommunen därmed uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Omvärldsanalys Global konjunktur i otakt Det globala konjunkturläget i omvärlden är splittrat. Delar av världsekonomin visar en god utveckling medan den på andra håll är svagare. USA och Storbritannien visar en relativt stark tillväxt som främst beror på att investeringarna ökat snabbt. Tillväxten i euroländerna är däremot mycket svagare. Krisen i Ukraina och de handelssanktioner med Ryssland som följt har påverkat, likväl som den svagare tillväxten i bland annat Kina. Tyskland, som vanligtvis är en stor drivkraft i euroområdet, har på grund av låg efterfrågan tappat fart. Även i flera tillväxtekonomier som Ryssland och Brasilien har utvecklingen varit svag. Råvarupriserna som väntas ha en fortsatt mycket svag utveckling bedöms däremot ge en positiv stimulans till tillväxten och öka konsumtionen i många länder framöver. Både livsmedelspriserna och råoljepriset befinner sig på den lägsta nivån sedan år Sammantaget har den globala BNP-tillväxten legat på 3,4 procent år Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet lider av en alltför låg inhemsk efterfrågan. Både offentlig konsumtion och privat konsumtion växer svagt och trots tillgång till kapital och låga räntor är investeringsuppgången i euroområdet väldigt trög. Riskerna för en svagare utveckling dominerar fortfarande bland annat på grund av geopolitiska händelser, såsom konflikten i Ukraina, men även på grund av den höga offentliga skuldsättningen samt andra strukturella problem. Även om resultaten av den Europeiska Centralbankens (ECB) banköversyn gav positiva besked och visar att risken för en kreditåtstramning har minskat, är detta inte helt uteslutet. Inflationen i euroområdet har fortsatt falla och ligger under ECB:s mål om cirka två procent. År 2014 uppgår BNP-tillväxten i euroområdet till 0,8 procent och i hela Europa till 1,4 procent. Trög återhämtning i svensk ekonomi Den svaga konjunkturutvecklingen i världen, främst i euroområdet, gör att återhämtningen i den svenska ekonomin går trögt. Den svaga efterfrågan har hållit tillbaka den svenska exporten och indirekt även näringslivets investeringar. Exporten uppgick år 2014 till 2,4 procent. Det är ingen stark tillväxt, vilket innebär att exporten inte har varit en lika stor drivkraft som under tidigare konjunkturåterhämtningar. Det gör att den inhemska efterfrågan har varit en allt viktigare faktor i återhämtningen. De senaste åren har efterfrågan därför hållits uppe genom en expansiv finanspolitik med allt lägre räntor för att på så vis öka hushållens konsumtion. Enligt KI väntas den för svensk import mest viktiga investeringsutvecklingen i euroområdet inte växla upp förrän i slutet av I december 2014 uppgick BNP-tillväxten i Sverige till 1,9 procent. Sysselsättningen fortsätter att växa Trots en relativt låg tillväxt har sysselsättningen i landet utvecklats överraskande bra. Samtidigt har arbetslösheten hållit sig oförändrad, vilket i stort beror på att antalet personer i arbetskraften fortsätter att öka. Enligt SCB uppgår 25

26 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI arbetslösheten till 7,0 procent i december Sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta i förhållande till hela befolkningen, är samma period 65,9 procent. Enligt SKL:s ekonomirapport från december 2014 har befolkningen i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) ökat med cirka personer sedan år Det största tillskottet till arbetskraften har under perioden utgjorts av personer födda utanför Europa. Trots att gruppen endast uppgick till omkring 6 procent av befolkningen år 2005 svarade den för drygt 60 procent av arbetskraftsökningen mellan 2005 och 2013 samt för något mindre än 60 procent av sysselsättningsökningen. De kommande åren väntas de utbudsstimulerande åtgärderna nästan nå full effekt och sysselsättningsuppgången kommer då lyckas slå igenom tydligare på arbetslösheten, enligt SKL. Låg inflation och sänkt reporänta Den svaga konjunkturen i omvärlden och i Sverige har gett en låg inflation i flera år. Under 2014 har inflationen mätt med KPIF (KPI med fast bostadsränta) legat på endast 0,5 procent. Den låga nivån är delvis en följd av låga energipriser men även en följd av att priserna på varor och tjänster har varit låga. I december 2014 sänkte Riksbanken reporäntan till noll procent och signalerade att den inte kommer att höjas förrän inflationen närmar sig målet om 2 procent. Enligt arbetsförmedlingen uppgår den öppna arbetslösheten i Huddinge till 2,9 procent eller 1946 personer i december Det kan jämföras med december 2013 när arbetslösheten var 3,1 procent eller antalet arbetslösa uppgick till 2012 personer. Sett över året har arbetslösheten pendlat mellan 3,2 procent i februari och augusti till som lägst 2,8 procent i maj. Under hela året har den öppna arbetslösheten varit lägre i Huddinge än i länet. Alltsedan januari 2012 har kommunen haft en arbetslöshet i nivå med eller lägre än länet. Ungdomsarbetslösheten (andelen arbetslösa år) har ökat något. I december 2014 är ungdomsarbetslösheten 2,5 procent jämfört med 2,3 procent samma period förra året. Främst är det arbetslösheten bland männen som ökat. Finansiella nyckeltal BNP till marknadspris 6,0 2,7-0,3 1,3 1,7 BNP kalenderkorrigerad 5,7 2,7 0,1 1,3 1,9 Antal sysselsatta 0,6 2,3 0,7 1,0 1,5 Arbetslöshet (december) 8,6 7,8 8,0 8,0 7,0 Arbetade timmar totalt 2,6 2,0-0,1 0,3 1,6 Timlöner hela ekonomin 2,6 2,4 3,0 2,5 3,0 Timlön kommuner 2,7 2,3 2,7 2,9 3,0 KPI 1,3 3,0 0,9-0,1-0,2 KPIF (med fast bostadsränta) 1,6 1,4 1,0 0,8 0,5 Reporänta (vid årets slut) 1,30 1,75 1,00 0,75 0,00 Tioårig statsobligationsränta (vid årets slut) 2,8 2,6 1,6 2,1 1,7 Procent avser arbetslöshet, reporänta samt tioårig statsobligation, övriga nyckeltal visar årlig procentuell förändring. (Källa: Konjunkturinstitutet och Statistiska Centralbyrån). Starkare arbetsmarknad i Huddinge Huddinge fortsätter växa År 2012 passerade Huddinge invånare och kommunen fortsätter att växa. Med invånare vid årsskiftet är Huddinge den näst största kommunen i länet. Den befolkningsmängden vid årsskiftet 2014/2015 motsvarar en befolkningsökning med 1596 personer eller 1,6 procent, vilket är en utveckling i nivå med befolkningsökningen för Såväl in- och utflyttningen blev något större än väntat. Nettoökningen uppgår till cirka 750 personer och förklaras nästan helt av inflyttning från utlandet. 26

27 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI Årets resultat har en god marginal över det ekonomiska målet som var 40 mnkr. Den stora orsaken till utfallet är att nämnderna gör ett överskott med 56 mnkr (+2 mnkr). Andra större positiva avvikelser mot budget är reserverade medel med 16 mnkr och avskrivningar med 8 mnkr. Utfallet för skatt, utjämning och bidrag blev nästan 17 mnkr lägre än budgeterat på grund av något lägre utveckling av skatteunderlaget i riket (-11 mnkr) och ett sämre utfall för övrig utjämning och generella statsbidrag (-6 mnkr). Finansnettot visar ett överskott med 17 mnkr till följd av lägre uppräkning av pensionsskulden (+7 mnkr), försäljning av värdepapper (+3 mnkr) samt på en större egen likviditet vilket genererar mer ränteintäkter (+6 mnkr). Under 2014 har antalet barn i förskoleåldern (1-5 år) ökat med 138 barn. För åldersgrupperna 6-9 år och år skedde en ökning med 175 respektive 287 barn. För ungdomar i gymnasieåldern (16-18 år) skedde en minskning med 29 personer. Gruppen ålderspensionärer över 65 år blev 353 personer fler, varav 55 av dessa var 80 år och äldre. Under den kommande femårsperioden väntas befolkningen öka för alla åldersgrupper, utom för unga vuxna (19-24 år) där ingen markant förändring förväntas. De grupper som väntas öka mest är barn i åldern år samt ålderspensionärer över 80 år. Mellan åren 2013 och 2014 har nettokostnaderna (exklusive exploateringsvinster) stigit mer än skatteintäkter och bidrag. Nettokostnadsökningen uppgår år 2014 till 4,7 procent och ökningen för skatteintäkter och utjämning till 2,4 procent. Det kan jämföras med det femåriga genomsnittet som är 3,7 procent för nettokostnaderna och 4,2 procent för skatter och utjämning. Resultatutveckling Kommunens positiva resultatutveckling fortsätter. För tionde året i rad redovisas ett stabilt positivt resultat. Den resultatnivå som bör följas över tiden är resultat exklusive exploateringsvinster, vilket är lika med kommunens ekonomiska mål. Analysen visar att det sammanlagda resultatet för femårsperioden uppgår till 743 mnkr. Förändring i procent Utfall Prognos ålder ,6% 6,2% 1-5 7,4% 5,5% 6 12,8% 8,5% ,1% 5,7% ,9% 8,0% ,0% 12,8% ,8% 12,7% ,4% 0,3% ,9% 5,8% ,0% 7,4% ,6% 5,7% 80-w 9,8% 12,2% Summa 6,5% 6,7% Resultat och kapacitet Det totala resultatet för år 2014 uppgår till 185 mnkr och är drygt 1 mnkr högre än förra årets resultat. Exklusive exploaterings- och realisationsvinster uppgår resultatet till 100 mnkr, 59 mnkr lägre än året innan. Den främsta orsaken till differensen mellan år 2013 och 2014 gäller en återbetalning från AFA Försäkring AB vilket höjde resultatet för 2013 med cirka 61 mnkr. Resultatmarginalen (årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning) har de senaste åren legat på eller över nivån för god ekonomisk hushållning (2 procent av skatt och utjämning). Resultatmarginal, Mnkr Resultat före extraordinära poster 243,6 245,3 172,7 183,7 185,0 Resultat enligt balanskravet 243,5 244,5 171,7 183,7 185,0 Resultat enligt ekonomiskt mål 195,9 133,7 154,4 159,1 99,9 Resultatmarginal 4,6% 3,1% 3,4% 3,3% 2,0% Några förklaringar till utvecklingen är bättre budgethållning genom att nämnderna successivt effektiviserat sin verksamhet. En omvärldsfaktor är att den ekonomiska tillväxten i landet, trots omständigheterna i världsekono- 27

28 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI min, inneburit god tillväxt av skatteunderlaget och därmed ökade skatteintäkter. Under år 2010 genomförde nämnderna en effektivisering med 2 procent. Det återbetalda statliga konjunkturstödet (+120 mnkr) förstärkte resultatet för år 2011 och de återbetalda försäkringspremierna från AFA försäkringar förbättrade resultatet för åren 2012 och 2013 (+66 respektive +61 mnkr). En större negativ effekt under femårsperioden har varit pensionsskuldsförändringen (förändrad diskonteringsränta) åren 2011 och 2013 som försämrade resultatet (-32 respektive -22 mnkr). Balanskravet Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 157 mnkr. Vid avstämning mot balanskravet har realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar eliminerats från resultatet. Åren avsattes totalt 250 mnkr som omstruktureringskostnad för framtida ökade pensionskostnader. Även om dessa öronmärkningar inte är resultatpåverkande har de räknats bort i balanskravsutredningen eftersom de i en framtida utredning kommer att kunna tillgodoräknas vid inlösen av pensionsåtagandet. Från och med januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven ska kunna användas för att utjämna intäkter över tid i syfte att kunna täcka underskott vid ekonomiskt tuffa tider. År 2013 fattade Huddinge beslut om att reservera totalt 464 mnkr till RUR för åren År 2014 reserveras ytterligare 28 mnkr. I tabellen nedan redovisas reserveringen specificerat för respektive år. Den maximala nivån för avsättning till RUR är 10 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Det ackumulerade balanserade resultatet efter reserveringen uppgår till mnkr. Balanskravsutredning, Mnkr Årets resultat 243,6 245,3 172,7 183,7 185,0 Reavinst försäljning materiella anl. tillg. -0,1 0,0-0,1 0,0-0,1 Reavinst försäljning finansiella anl. tillg. 0,0-0,8-0,8 0,0 0,0 Orealiserade förluster i värdepapper ,0 0,0 Återföring av orealiserade förluster i värdepapper ,0 0,0 Årets resultat efter balanskravsjustering 243,5 244,5 171,7 183,7 184,9 Medel till RUR -153,7-89,8-109,0-111,1-27,8 Medel från RUR ,0 Årets balanskravsresultat 89,8 154,7 62,7 72,6 157,1 Ackumulerat balanskravsresultat 713,5 868,2 930, , ,7 28

29 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag Balans mellan intäkter och kostnader är en avgörande förutsättning för en sund ekonomi. Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens resultat ska utgöra minst två procent av skatter och bidrag. Andelen nettokostnad av skatter och bidrag ska således inte överskrida 98 procent. De löpande kostnaderna, inklusive exploateringar, tog i anspråk 98 procent av skatteintäkter och bidrag år Det betyder att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna. Relationen mellan kostnader och intäkter har försämrats något mot förra året. Däremot finns ingen skillnad i nettoeffekten, det vill säga relationen exklusive finansnettot. Sett över femårsperioden har relationen dock försämrats något. Finansnettots bidrag har förstärkts under perioden, vilket bland annat beror på internbankens tillkomst. Nettokostnadsandelen de senaste fem åren har i snitt legat på 95 procent (96 procent), vilket är en mycket bra nivå. Snittet för riket uppgår år 2013 till 97 procent och för Stockholms län till 96 procent. Andel nettokostnad av skatter och bidrag Verksamhetens nettokostnad 94,6% 94,1% 96,3% 95,1% 95,9% Avskrivning 1,4% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9% Summa löpande kostnader 96,0% 95,6% 97,9% 96,9% 97,8% Finansnetto -1,8% -1,2% -1,8% -0,7% -1,6% Total nettokostnad 94,2% 94,4% 96,2% 96,2% 96,2% Intäkts- och kostnadsslag Verksamhetens intäkter (exklusive exploateringsintäkter) är 32,0 mnkr eller 3,5 procent lägre än förra året. Bidragsintäkterna visar en minskning med 43,5 mnkr. Då ingår en återbetalning av försäkringspremier med 61,2 mnkr som AFA Försäkring AB gjorde till kommunen år Räknas återbetalningen bort uppvisar bidragsintäkter en ökning med 17,7 mnkr. Försäljning av verksamhet har minskat med 3,8 mnkr och övriga intäkter ökat med 2,3 mnkr. Intäkterna har i snitt ökat med 4,9 procent den senaste femårsperioden. Verksamhetens kostnader (exklusive exploateringskostnader) är 186,0 mnkr eller 3,3 procent högre än förra året. Kostnaderna för varor och tjänster har minskat med 44,2 mnkr och kostnaderna för utbetalda bidrag med 14,2 mnkr. De poster som ökat mest jämfört med förra året är kostnaderna för personal (+148,3 mnkr), köp av verksamhet (+68,5 mnkr) och lokaler (+16,4 mnkr). Totalt har kostnaderna i snitt ökat med 4,0 procent den senaste femårsperioden. Personalkostnader Personalkostnaderna utgör den största kostnadsposten för kommunen. År 2014 uppgår kostnaderna (exklusive inhyrd personal) till mnkr, en ökning med 5,3 procent jämfört med år Under de senaste fem åren har kostnaderna för personal ökat med i snitt 3,4 procent. Personalkostnaderna ökar som en kombination av högre löneökningar och ökade volymer i verksamheten som innebär fler anställda. 29

30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI Lokalkostnad Andel av verksamhetens nettokostnad, % 12,9% 12,3% 11,8% 11,7% 11,7% Köp av verksamhet Kostnaderna för köp av verksamhet (exklusive konsulter och stödverksamhet), som är den näst största kostnadsposten för kommunen, fortsätter att öka. Under 2014 uppgår kostnaderna till mnkr, vilket är en ökning mot förra året med 5,4 procent. Ökningen avser främst köp av förskola, grundskola och äldreomsorg. Ökningstakten har under de senaste fem åren legat på cirka 8,5 procent i snitt. Andelen kärnverksamhet som utförs i extern regi ökar över tid. Det är en följd av utökad möjlighet för brukarna att välja olika alternativ plus att LOV, lagen om valfrihetssystem, öppnat för andra producenter. Lokalkostnaderna (inklusive eventuella hyresintäkter) för kommunens samtliga lokaler visar en liten nedgång med i snitt minus 1,4 procent per år för perioden Det som i första hand drar ner snittet är den kraftiga minskningen (-14,2 procent) som skedde år Minskningen beror dels på en hyressänkning som gjordes, dels på reducerade räntekostnader för Huge Fastigheter AB (avseende ett lån till kommunen som omvandlades till aktiekapital). Snittet för uppvisar en ökning med 1,8 procent per år. Ökningen för 2014 uppgår till 2,9 procent. Lokaler Lokalkostnaderna utgör den tredje största kostnadsposten för kommunen och avser verksamhetslokaler, bostadsrätter, naturvård och exploateringshus. Den totala lokalytan för verksamhetslokalerna uppgår till kvm. I lokalkostnaderna ingår extern hyra, husbyggnadsentreprenader, fastighetsservice, material, larm, brandskydd samt energikostnader. År 2014 uppgår lokalkostnaderna till 562 mnkr och utgör 11,7 procent av verksamhetens nettokostnader. Det är något lägre än snittet för den senaste femårsperioden som är 12,1 procent. Den totala kostnaden för lokaler, exklusive eventuella hyresintäkter, uppgår år 2014 till 628 mnkr och utgör 13,1 procent av verksamhetens nettokostnader. Hyreskostnaden (inklusive hyresintäkter) utgör år 2014 ungefär 96 procent av lokalkostnaderna och uppgår i slutet av året till 541,6 mnkr. Det är en ökning med 3,5 procent jämfört med Sammantaget har hyreskostnaderna under de senaste fem åren ökat med 1,5 procent i genomsnitt. Sedan år 2011 betalas inte längre hyrorna för fristående förskolor och skolor av kommunen då alla fristående enheter som vistats i kommunens lokaler har tecknat egna hyresavtal med Huge. Övriga kostnader Varor och tjänster uppgår till 482,4 mnkr och utgör den största delen av övriga kostnader. Jämfört med fjolåret är det konsulter och inhyrd personal samt diverse kostnader som ökar (+11,2 mnkr), resterande kostnader minskar. Sammantaget minskar övriga kostnader med 47,2 mnkr, där 44,2 mnkr avser varor och tjänster. Snittet för den senaste femårsperioden är en ökning med 4,2 procent. 30

31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI Investeringar Årets nettoinvesteringar uppgår till 265 mnkr, vilket är 150 mnkr lägre än budget och 143 mnkr högre än förra året. Förändringen mot förra året beror på att ett större vägprojekt (Södertörnsleden) avbröts, vilket bidrog till att kommunens tidigare utbetalda bidrag till Trafikverket återbetalades (55 mnkr). Bortsett från detta är förändringen jämfört med förra året 88 mnkr. Nettoinvesteringar, Mnkr Nämnder Samhällsbyggnadsprojekt Summa Budget Avvikelse Lokaler Summa inkl. lokaler Kommunens största investeringar avser samhällsbyggnadsprojekt. Samtliga nämnder redovisar överskott mot budget. De största avvikelserna mot budget avser samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsprojekt, sammantaget med ett överskott på 113 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att flera större projekt är förskjutna i tid. Äldreomsorgsnämnden har en positiv avvikelse mot budget med 19 mnkr. Avvikelsen avser dels planerade investeringar i datasystem för verksamheten, dels passersystem inom särskilt boende som inte genomfördes under Socialnämnden och miljönämnden har en avvikelse med vardera drygt 5 mnkr. Övriga nämnder har mindre avvikelser. Investeringarnas andel av de totala nettokostnaderna uppgår till 5,5 procent. Andel nettoinvesteringar av verksamhetens nettokostnad Andel inkl. lokaler, % 11,6 12,1 11,6 9,4 13,0 Andel exkl. lokaler, % 4,2 4,1 6,7 2,6 5,5 Byggnation av verksamhetslokaler görs av Huge. Inkluderas dessa lokalinvesteringar uppgår andelen till 13,0 procent. Investeringstakten har stigit för varje år sedan 2008 och minskade för första gången år Sammantaget har investeringstakten för de senaste fem åren legat på 11,5 procent inklusive lokalinvesteringar och på 4,6 procent exklusive lokalinvesteringar. Kommunen har under 2014 ett investeringsutrymme som uppgår till 96 procent. Investeringsutrymmet anger investeringarnas storlek i förhållande till summan av årets avskrivningar och resultat. Om måttet inte överstiger 100 procent bedöms den inte påverka kommunens finansiella utrymme negativt. I snitt har investeringsutrymmet för de senaste fem åren legat på 75 procent. Utrymme för Investeringar, Mnkr Avskrivningar Årets resultat Summa Investeringar Investeringsutrymme 56% 55% 121% 46% 96% Exploateringar Exploateringsresultatet för året uppgår till 85 mnkr och understiger budget med 15 mnkr. Försäljning av mark i Rosenhill har på grund av lång avtalsprocess försenats. Större försäljningar som genomförts under året är bland annat inom Visättra ängar och västra Balingsnäs. I budget ingick även projekt i planeringsskede, där mark bedömdes kunna säljas under 2014, men där antagen detaljplan och avtal för genomförande saknas. Resultat, Mnkr Bostäder 24,3 63,0 5,3 1,8 58,5 Arbetsplatser -0,1 21,1 1,3 1,2 9,5 Övriga ändamål 23,4 26,7 10,8 21,6 17,1 Exploateringar 47,6 110,8 17,4 24,6 85,1 Risk och flöde Internbanken Huvuddelen av all extern skuldförvaltning för kommunkoncernen är sedan år 2011 samordnad till kommunens internbank med vidareutlåning till Huge och Söderenergi AB. Internbankens upplåning, Mnkr Långfristig upplåning Kortfristig upplåning Totalt Internbankens utlåning, Mnkr Huge Söderenergi AB Refinansiering leasing för Söderenergi AB Totalt Skillnaden mellan internbankens upplåning och utlåning utgör kommunens egen likviditet. Enligt kommunens regelverk ska denna i första hand användas till att minska koncernens låneskuld. Likviditeten kommer därför att variera över tid. All finansiering medför ett visst mått av risktagande. En finanspolicy och en finansinstruktion finns därför som reglerar hur riskerna ska hanteras och rapporteras. 31

32 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI Fakta skuldportfölj per Tillåtet enligt finansinstruktion Genomsnittlig ränta - 1,9 % Räntebindning - 2,5 år min 2 år - max 4 år Kapitalbindning - 3,6 år min 2 år - max 5 år Låneförfall 0-1 år - 38% min 20% - max 40% Låneförfall 1-2 år - 14% - Låneförfall 2-3 år - 24% - Låneförfall 3-4 år - 2% - Betalningskapacitet inklusive kontokredit och lånelöften Mnkr God betalningsberedskap Internbanken tillgodoser kommunkoncernens behov av kapital på såväl kort som lång sikt, det vill säga både lån och likvida medel. Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) är negativt från år 2011 till 2014 på grund av att all medelsförvaltning hanteras genom internbanken. Rörelsekapitalet har däremot ökat med 147 mnkr jämfört med förra året. De likvida medlen i balansräkningen ökar också och uppgår till 842 mnkr, en förbättring mot förra året med 370 mnkr. Kassalikviditeten uppgår i december 2014 till 40 procent. Snittet för den senaste femårsperioden är 51 procent (68 procent). Nivån innebär dock ingen försämring av betalningsberedskapen som är fortsatt god genom att kommunen har olika krediter att ta i anspråk. Genom dessa kreditavtal tillgodoses kommunkoncernens kapitalbehov. Upplåningsrisken begränsas genom att aktivt sprida upplåningen på olika finansieringskällor och löptider. Anläggningar, Mnkr Materiella Mark, byggnader o tekniska Maskiner o inventarier Finansiella Värdepapper, andelar och aktier Långfristiga fordringar Summa Av anläggningstillgångarna är det främst mark och byggnader som ökar mest (+15 procent) jämfört med förra året (+3 procent). Maskiner och inventarier ökar med 7 procent (+8 procent) medan finansiella anläggningstillgångar minskar med 3 procent (+1 procent). Soliditet Soliditetsutvecklingen är beroende av förändringen av det egna kapitalet men även av tillgångsförändringen. År 2014 uppgår soliditeten till drygt 35 procent, en ökning med en procentenhet jämfört med Den stora förändringen under femårsperioden beror på att all upplåning inom kommunkoncernen sker genom internbanken, som i sin tur vidareutlånar till bolagen. Det betyder att alla lån redovisas i kommunens balansräkning som får en nästan fördubblad omslutning. Exklusive vidareutlåning har soliditeten legat stabilt runt 74 procent de senaste fem åren. Genomsnittet i riket uppgick år 2013 till 50,3 procent och i länet till 48,2 procent. Kassalikviditet Kassalikviditet % Rörelsekapital, Mnkr Låneskuld Låneskulden uppgår till mnkr och utlåningen till kommunens bolag till mnkr. Det betyder att kommunen lånar ut mnkr av egen likviditet. Enligt redovisningsrekommendationer klassificeras lånen utifrån löptiden. För en korrekt bild av låneskulden ska därför både korta- och långfristiga lån summeras. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna ökade kraftigt från Ökningen berodde dels på införandet av internbanken, dels på en ny redovisningsrekommendation som trädde i kraft. Rekommendationen innebar omklassificeringar från kortfristiga fordringar till finansiella anläggningstillgångar samt från finansiella anläggningstillgångar till kortfristiga placeringar. År 2012 ökade anläggningstillgångarna med ytterligare 4 procent. År 2013 blev ökningen 1 procent och år 2014 blev det en minskning med motsvarande procent. Soliditet % Soliditet 56,6 33,4 33,7 34,3 35,3 Inkl. pensionsskuld före ,1 16,8 17,6 17,9 19,7 Tillgångsförändring 16,6 81,5 4,0 2,8 1,7 Förändring av eget kapital 7,8 7,3 4,8 4,8 4,7 Borgensåtaganden Det totala borgensåtagandet (inklusive pensionsåtagandet) uppgick vid årsskiftet till mnkr, en minskning med 310 mnkr jämfört med förra året. Minskningen avser i huvudsak Huge. Under perioden har inga garantier infriats. Borgensåtaganden, Mnkr Helägda bolag Huge Fastigheter AB Delägda bolag/förbund Övriga Bostadsrättsföreningar Övriga Föreningar Förlustansvar för egna hem Summa

33 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI Pensionsskuld Den totala pensionsskulden inklusive löneskatt år 2014 uppgår till mnkr, en minskning med 1,1 procent jämfört med år Den totala ökningen för de fem senaste åren är 16,1 procent. Då har diskonteringsräntan sänkts vid två tillfällen. Avsättningen till nya pensioner ökar andelsmässigt varje år medan den så kallade ansvarsförbindelsen minskar i motsvarande grad. Detta förhållande kommer att accelerera för varje år. Pensioner, Mnkr Avsättning Äldre än Total skuld Pensionsportfölj Kommunen beslutade år 2013 att pensionsmedelsförvaltningen i huvudsak ska ske inom ramen för internbankens ordinarie skuldförvaltning. Detta i syfte att minska administrativa kostnader och externa kreditrisker. Det innebär att pensionsportföljen placerar huvuddelen av kapitalet i internbanken till marknadsmässiga villkor. Marknadsvärden pensionsportfölj, Mnkr Realränteobligationer svenska staten Realränteobligationer övriga Nominella ränteobligationer Obligationsfonder Aktiefonder Aktieindexobligationer Placering internbanken Likvida medel Totalt Känslighetsanalys Kommunens ekonomiska läge påverkas av olika händelser i omvärlden och inom den egna organisationen. För att ha beredskap och kunna hantera sådana händelser behövs därför marginaler i ekonomin. För att beskriva behovet av marginaler redovisas nedan en känslighetsanalys som visar hur förändringar av några viktiga faktorer påverkar kommunens ekonomi. Känslighetsanalys, Mnkr 10 öre förändring av kommunalskatten 20,6 1 procents löneförändring 29,2 1 procents prisförändring 21,2 1 procents förändring försörjningsstöd 0,9 1 procents hyresförändring 6,0 1 procents avgiftsförändring 2,1 10 heltidstjänster 5,7 Kontroll och styrning Prognossäkerhet En viktig del i styrning och kontroll av ekonomin är de uppföljningar som görs under året. Två helårsprognoser görs, en per mars och en per augusti. Helårsprognosen i augusti visade ett utfall med 190 mnkr och 95 mnkr exklusive exploateringsvinster. Det är en mindre avvikelse mot det verkliga utfallet med sammanlagt 5 mnkr. Den största avvikelsen mot årets andra prognos redovisas av nämnderna med 33 mnkr. Utfallet för skatteintäkter och utjämning blev 23 mnkr lägre än prognostiserat. Centrala poster fick ett lägre utfall mot prognos med 16 mnkr och finansnettot ett högre utfall med 7 mnkr. Bortsett från de oförutsedda händelser som skett under året är prognossäkerheten sammantaget god inom såväl nämnder som på övergripande nivå. Trenden är vidare att prognoserna är försiktiga i början av året och mer säkra i augusti. Helårsprognoser 2014, Mnkr Mars Augusti Bokslut Nämnder Centrala poster Exploateringar Skatter och utjämning Finansnetto Årets resultat Resultat ekonomiskt mål Budgetavvikelser En förutsättning för en sund ekonomi i balans är god budgetföljsamhet. Nämnderna visar sammantaget en avvikelse med 1 procent mot budget. Kommunens största verksamhetsområde grundskolan gör ett mindre underskott med 1 mnkr. Andra verksamheter som redovisar underskott är vård och behandling (-7 mnkr) samt arbetsmarknadsåtgärder (-6 mnkr). De fem största verksamhetsområdena (grundskola, förskola, gymnasium, funktionshinder och äldreomsorg) som omsluter mnkr av budgeten, visar sammantaget ett överskott mot budget med 20 mnkr eller 0,4 procent. Finansnettot visar ett överskott till följd av lägre uppräkning av pensionsskulden (+7 mnkr), försäljning av värdepapper (+3 mnkr) samt på en större likviditet vilket genererar mer ränteintäkter (+6 mnkr). Utfallet för skatt, utjämning och bidrag blev lägre än budgeterat på grund av något lägre utveckling av skatteunderlaget i riket (-11 mnkr) och ett sämre utfall för övrig utjämning och generella statsbidrag (-6 mnkr). Det kan jämföras med åren där skatteintäkter och utjämning växte med i snitt 42 mnkr per år. 33

34 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI Budgetavvikelser, Mnkr Budgeterat resultat 122,3 110,8 128,1 133,5 140,3 Avvikelser nämnder 11,4-0,2 5,0 2,4 56,4 Reserverade medel 10,7 5,6 5,8 13,5 16,0 Pensioner 7,3 4,5-8,5 7,1-21,1 Avskrivningar 14,8 16,6 5,7 5,3 7,9 Exploateringsvinst -2,4 40,8-72,6-50,4-15,0 Skatteintäkter och generella statsbidrag 54,5 75,9 18,3 18,8-16,5 Finansnetto 15,5-12,7 26,4-8,3 16,6 Övriga avvikelser 9,4 4,0 64,5 61,8 0,3 Årets resultat 243,5 245,3 172,7 183,7 185,0 Samtliga nämnder har ett bättre eller ungefär samma resultat som förra året. Nämndernas totala nettokostnader visar en ökning med drygt 2,8 procent. Procentuellt ökar nettokostnaderna för miljönämnden mest (+18,6 procent) men även nettokostnaderna för kommunstyrelsen (+5,6 procent), grundskolenämnden (+5,4 procent), förskolenämnden (+4,2 procent) och äldreomsorgsnämnden (+3,8 procent) ökar mer än genomsnittet. Nettokostnaderna för samhällsbyggnadsnämnden visar däremot en minskning (-16,3 procent) jämfört med förra året. Budgetavvikelser nämnderna, Mnkr Kommunstyrelse 10,0 2,2 12,4 4,1 3,8 Förskolenämnd -5,0-7,3 12,7 5,1 6,9 Grundskolenämnd 10,3 3,8-0,1-4,4 2,8 Gymnasienämnd 10,4 6,2 7,9 8,9 12,1 Socialnämnd 3,9-2,0-23,7-3,3 2,5 Äldreomsorgsnämnd 1,0 2,6-5,7 5,9 9,3 Kultur- och fritidsnämnd 0,6 0,5 0,9 0,3 1,0 Samhällsbyggnadsnämnd -20,1-6,1-1,2-15,9 17,6 Miljönämnd 0,3-0,5 1,2 0,6-0,3 Revision 0,1 0,4 0,6 1,1 0,6 Summa nämnder 11,5-0,2 5,0 2,4 56,4 Kommunstyrelsens överskott beror huvudsakligen på lägre personalkostnader till följd av vakanser i början av året, lägre konsultkostnader, lägre kostnader för datakommunikation samt på senarelagda projekt. Förskolenämndens överskott beror i huvudsak på att antalet inskrivna barn blev 86 färre än det fanns medel för. Den minskade volymmängden motsvarar ett överskott med 5,7 mnkr. Servicegraden (andel inskrivna barn av totalt antal barn i befolkningen) för 1-5 åringar var vid årsskiftet 87,2 procent (87,7 procent). Grundskolenämndens överskott beror på att de kommunala skolorna (inklusive särskoleverksamheten) totalt sett redovisar ett överskott. Antalet grundskoleelever blev 192 färre än det fanns medel för. Antalet elever i grundsärskola var enligt plan. Gymnasienämndens överskott beror på lägre kostnader för vuxenutbildning samt på att antalet elever i ungdomsgymnasiet och i gymnasiesärskola blev färre än budgeterat. Inom ungdomsgymnasiet rör det sig om 93 elever och inom gymnasiesärskolan om 47 elever. Socialnämnden redovisar sammantaget ett mindre överskott. Ekonomiskt bistånd redovisar ett bättre utfall än budget till följd av minskat försörjningsstöd, medan arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett sämre utfall. Funktionshinder och socialpsykiatri redovisar sammanlagt ett överskott. Individ- och familjeomsorg redovisar underskott på grund av ökade kostnader för institutionsvård och externa öppenvårdsinsatser. Äldreomsorgsnämndens överskott är en följd av god budgethållning inom flertalet enheter i egen regi samt på att hemtjänsttimmarna har sjunkit då de äldre som bor på servicehus haft mindre omsorgsbehov än tidigare år. Samhällsbyggnadsnämndens överskott beror främst på nya markupplåtelser, ökat antal bygglov och stora planärenden, vilket ger högre intäkter. Kultur- och fritidsnämnden samt miljönämnden har i stort sett ett resultat i enlighet med budget. Framtidsutsikter Huddinge är en tillväxtkommun med en ökande befolkning och som väntas fortsätta öka framöver. De senaste åren har det varit barn i förskoleåldern som ökat mest. Befolkningsprognosen för den kommande perioden ( ) visar att det framöver kommer att vara framförallt barn i grundskoleåldern (6-15 år) som kommer att öka mest. Ökningen kommer att innebära ett ökat behov av att fler förskolor och grundskolor byggs. Antalet gymnasieungdomar som minskat de senaste åren väntas återigen börja öka omkring år Ålderspensionärerna (65 år och äldre) fortsätter att öka och om några ytterligare år kommer behovet av omsorg att bli större och resultera i utbyggnad av fler nya boenden. Samtidigt som volymerna ökar minskar den produktiva delen av befolkningen och färre behöver försörja fler. Det gör utmaningen att finansiera omsorgen desto större. Den långsiktiga planeringen blir därför en allt viktigare faktor och behöver vara inriktad på hur eventuella omprioriteringar ska genomföras mellan olika verksamhetsområden. Detta för att kunna möta ökningen inom de äldsta grupperna och för att kunna hantera ekonomiskt kärvare tider. De demografiska förändringarna kommer att vara en stor utmaning för hela kommunsektorn framöver. Under de senaste tio åren har de demografiska förändringarna inneburit ökade resursbehov med 0,5 procent per år. De fem kommande åren beräknas dessa uppgå till omkring 1,3 procent per år. Med bokslutet för 2014 och ekonomiplanen för 2015 som utgångspunkt är Huddinge kommun i ett läge med god ekonomisk hushållning och hög grad av måluppfyllelse 34

35 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI inom verksamheterna. Även om den samlade bilden är positiv finns det riskfaktorer som kan påverka ekonomin negativt, som till exempel utvecklingen av konjunkturen och därmed skatteunderlagets tillväxt. En ökad konkurrens inom flera verksamhetsområden, som bland annat gymnasiet, ställer högre krav på en effektiv egen verksamhet. Återhållsamhet och långsiktighet i ekonomiska beslut är fortsatt av stor vikt för en långsiktigt sund ekonomi. 35

36 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONAL Personalanalys Kommunens medarbetare Antal anställda Tillsvidare 80 % 79 % 80 % 80 % 81 % Visstid 12 % 13 % 12 % 13 % 11 % Timavlönad 8 % 8 % 8 % 7 % 8 % I slutet av 2014 hade kommunen anställda, vilket är en ökning med cirka 1 procent jämfört med tidigare år. Ökningen har framför allt skett inom funktionshinderområdet. Kommunen är den näst största arbetsgivaren i Huddinge. 81 procent av de anställda är tillsvidareanställda, 11 procent är visstidsanställda och 8 procent har en timanställning. Medelåldern för de anställda är 45 år. Av de anställda är 79 procent kvinnor och 21 procent män. Fördelningen bland chefer är 75 procent kvinnor och 25 procent män. Flest medarbetare, cirka 60 procent, arbetar inom skola och förskola. Bland våra största yrkesgrupper finns lärare, förskollärare, barnskötare samt omsorgspersonal såsom vårdare eller undersköterskor (se diagram nedan). Andel utrikesfödda bland de anställda har ökat med en procent sedan föregående år och är 27 procent, och totalt har 33 procent utländsk bakgrund. Störst är andelen utrikesfödda och anställda med utländsk bakgrund inom äldreomsorgen. Andelen utrikesfödda invånare i Huddinge kommun var 27 procent Jämställdhets- och mångfaldsarbetet fortgår Arbetet med jämställdhet och mångfald syftar till att främja alla individers rätt i fråga om arbete, anställningsoch andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Arbetet har under året fortgått enligt jämställdhets- och mångfaldsplanen för åren I planen tydliggörs förvaltningarnas åtgärder för jämställdhets- och mångfaldsarbete inom områdena: arbetsförhållanden, rekrytering, föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling samt lön. Lönekartläggning genomfördes under året och en handlingsplan har tagits fram för att åtgärda de löneskillnader mellan kvinnor och män som inte har kunnat förklaras. Åtgärderna har hanterats i samband med löneöversynsprocessen. På social- och äldreomsorgsförvaltningen har arbetet fortsatt med att sprida kunskap om och göra medarbetarna medvetna om mångfaldsfrågornas betydelse. Ett stöd- och utbildningsmaterial med mångfaldsfrågor, Blandat är bäst, har använts på arbetsplatsträffar i hela förvaltningen under året. Anställda per de största yrkeskategorierna - Huddinge kommun Lärare Barnskötare Vårdare, vårdbiträde, skötare Undersköterska Förskolelärare Chef, ledning Handläggare Kock, måltidspersonal Administratör Socialsekreterare Fritidspedagog, fritidsledare Lokalvårdare Personlig assistent Elevassistent Vaktmästare Sjuksköterska Biståndsbedömare Ingenjör Antal anställda

37 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONAL Projektet Attraktiv arbetsgivare Under 2014 har ett kommunövergripande projekt pågått med syfte att ta fram en strategisk plattform för Huddinge kommuns arbetsgivarvarumärke. Målet är att skapa ett arbetsgivarvarumärke som uppfattas som attraktivt och särskiljande för kommunens nuvarande och framtida medarbetare. Den strategiska plattformen kommer att ligga till grund för fortsatt arbete med att utveckla och implementera arbetsgivarvarumärket samt för att ta fram en kommunikationsstrategi och utforma kommunikationsmaterial i syfte att ge arbetsgivarvarumärket ett bra genomslag både externt och internt. Den strategiska plattformen för Huddinge kommuns arbetsgivarvarumärke bygger på fem fundament: - En spännande utvecklingsmiljö där den hållbara samhällsutvecklingen ger oss växtkraft och driver oss framåt mot mål Samhällsuppdraget i centrum som innebär att ta ansvar för att bidra till ett rikare liv för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge kommun. - Våra gemensamma kärnvärden: mod, driv, omtänksamhet och mångfald - Den autentiska kulturen återgiven av medarbetarna: En vänlig och öppen arbetsmiljö som bejakar mångfald, en hög trivsel och goda arbetskollegor med mycket kompetens och framåtanda. - En mångfald av möjligheter förstärkt av vår storlek och vår närhet till Stockholm. Det innebär en variationsrikedom bland annat vad gäller yrken, förmåner, karriärvägar, utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Förmåner i Huddinge kommun Den 1 september 2014 lanserades förmånsmenyn, en webbportal där medarbetare kan se individualiserad information om sin lön och sina förmåner. Medarbetarna kan nyttja en rad valbara förmåner som hushållsnära tjänster, ögonoperation, träningskort samt ta del av olika rabatter genom kommunens personalkort. I förmånsmenyn finns information om kommunens förmåner såsom friskvård, information om kommunens personalförening Humpe, tjänstepension, försäkringar, möjlighet till växling av semesterdagstillägg, etcetera. Positiv utveckling i årets medarbetarenkät Den årliga medarbetarenkäten är ett viktigt verktyg för ett fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete och en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunen. Enkäten är vetenskapligt baserad och mäter de viktigaste faktorerna som påverkar arbetsgruppens arbetssituation och arbetsmiljö. Varje förbättringsområde har ett vetenskapligt framtaget riktvärde. För att påvisa positiva värden måste man uppnå ett värde över riktvärdet Resultat medarbetarenkäten ,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 72,8 77,7 71,3 Huddinge kommuns samlade resultat av medarbetarenkäten, den så kallade prestationsnivån, är 72,8 (73,1 för kvin-nor och 71,7 för män), vilket är ett gott resultat i jämförelse med det validerade riktvärdet på 70 och även att gott resultat i jämförelse med andra kommuner med samma mätmodell. En hög prestationsnivå innebär att medarbetarna generellt sett har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete och kraft att utveckla och förändra. Även ledarskapsprofilen och medarbetarprofilen har värden över sina respektive riktvärden. Samtliga områden som mäts i medarbetarenkäten har ett högre värde än föregående år. Hållbart medarbetarengagemang (HME) Riktvärde Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett mått för att mäta medarbetarnas engagemang och organisationens och chefernas förmåga att tillvarata och utveckla detta engagemang. Detta mått kallas Hållbart medarbetarengagemang (HME) och består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. Huddinge kommun mätte HME för första gången 2014 och fick ett totalt värde på 77. Av 290 kommuner i riket har ungefär ett 60-tal kommuner inrapporterat sina uppmätta HME-värden för Huddinge kommuns samlade HME-värde är relativt sett lågt jämfört med inrapporterade värden. Detta gäller även för de 10-tal kommuner som återfinns i Stockholms län. Genomsnittet i riket för HME 2014 var 79. Verksamhetsområdet kultur- och fritid utmärker sig med höga värden, även i jämförelse med andra kommuner, medan äldreomsorgen visar lägre värden än de övriga verksamhetsområdena. 37

38 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONAL Chefsutveckling i fokus Kommunens chefer erbjuds årligen ett antal obligatoriska utbildningar och fördjupningsutbildningar. De obligatoriska utbildningarna som genomfördes var grundkurs för nya chefer, ledarskapsutbildning för nya chefer, arbetsmiljöutbildning, PLUS-utbildning (utbildning i planeringsoch utvecklingssamtal), arbetsrätt, löne- och bedömningssamtal, träffsäkra rekryteringar samt utbildningar i det personaladministrativa system Heroma. Därutöver genomfördes fördjupningsutbildning i time management och förändringsledarutbildning för chefer och nyckelpersoner i Flemingsberg och Vårby. För arbetsledare, samordnare och motsvarande genomfördes utbildningen praktisk ledarskapsutbildning för arbetsledare. En ny omgång av kommunens chefsidentifierings- och chefsförberedande program, Ledarskapsforum, startades. Detta genomförs tillsammans med Södertälje kommun och Södertörns brandförsvarsförbund. Utmaningar vad gäller personalförsörjning Befolkningen i Huddinge ökar främst inom åldersintervallen år samt ålderpensionärer (80+ år), vilket ställer krav på en ökad kommunal service inom framförallt grundskola och äldreomsorg. Till detta läggs de rekryteringsbehov som uppstår när personal slutar, går i pension eller är tjänstlediga. En rad initiativ har tagits för att möta utmaningarna vad gäller personalförsörjningen av bristyrkesgrupper. Kommunens traineeprogram för socionomstudenter, Huddingetrainee: socionom, är nu inne på sitt femte år och under 2014 har åtta av nio traineer som genomgått programmet anställts i verksamheten. Ett samarbete har inletts inom detta område med Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner. Traineeprogrammet för ingenjörer och arkitekter, Huddingetrainee: ingenjör och arkitekt, är inne på sitt femte år deltog sex traineer och av dessa har tre anställts av verksamheterna. Programmet har successivt utökats och har fått ett nytt namn i form av Huddingetrainee: Miljö och samhällsbyggnad och inkluderar nu alla utbildningsinriktningar inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet. Barn och utbildningsförvaltningen har under året skapat karriärtjänster dels inom förskolan i form av förste förskollärartjänster och dels inom grundskolan där förvaltningen utöver den statliga förstelärarreformen har inrättat 14 förstelärartjänster som arbetar övergripande för samtliga grundskolor inom sitt ämnesområde. Detta är oförändrat jämfört med föregående år. Under 2014 har drygt 500 medarbetare i Huddinge kommun avslutat sin anställning i kommunen eller gått i pension. Den interna personalomsättningen bland tillsvidareanställda för 2014 är 4,4 procent, vilket är något lägre än föregående år. Personalomsättningen varier mellan olika yrkeskategorier och bland kommunens större personalkategorier har biståndshandläggare och socialsekreterare en hög personalomsättning tillsammans med sjuksköterskor och förskolelärare. Även chefernas personalomsättning är högre än kommunens genomsnitt. Gymnasielärare, barnskötare och vårdare tillhör yrkesgrupper med relativt låg personalomsättning. Störst är personalomsättningen i åldersgruppen av yngre medarbetare (0-34 år). Generationsväxlingen pågår Andel tillsvidareanställda som är 60 år eller äldre ligger på samma nivå som föregående år, cirka 12 procent. Att andelen är relativt jämn mellan åren ger en jämn takt i generationsväxlingen. Cirka 570 anställda, varav cirka 50 chefer, beräknas gå i pension inom en femårsperiod (se diagram nedan). Pensionsprognos Sjukfrånvaron ökar Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år Den totala sjukfrånvaron fortsätter att öka och är för 2014 totalt 7,5 procent. En generell ökning av sjukfrånvaro i riket finns i de nationella mätningarna av sjukpenningtalet från Försäkringskassan Personalomsättningen varierar stort mellan olika yrkesgrupper Andelen tillsvidareanställda som 2014 lämnat kommunen för annan arbetsgivare eller gått i pension var 8,8 procent. 38

39 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONAL Sjukfrånvaron ökar främst bland de längre sjukskrivningarna (över 90 dagar). De korta sjukskrivningarna (0-14 dagar) har minskat marginellt jämfört med föregående år (se diagram nedan). Sjukfrånvaro senaste 5 åren per intervall Sjukfrånvarodagar - intervall Total 0 2 Procent ,9 1,3 2,6 2, Kvinnor har betydligt högre sjukfrånvaro än män, 8,2 procent respektive 4,9 procent, och det är framför allt kvinnornas sjukfrånvaro som ökar. Sjukfrånvaron har ett samband med ålder och ökar med stigande ålder. Förskolan och äldreomsorgen är de verksamheter som har högst sjukfrånvaro samt stigande trend. Se även tabell Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning på sidan 65. Personalhälsans insatser Personalhälsan har under året riktat insatser för att minska sjukskrivningar, både korttidsfrånvaro samt långa sjukskrivningar, framförallt gentemot arbetsplatser med hög sjukfrånvaro samt kontinuerligt följt sjukfrånvarostatistiken. Detta har skett i samverkan med förvaltningarnas personalavdelningar samt Försäkringskassan. 7,5 Rehabiliteringsinsatserna har intensifierats med arbetsförmågebedömningar samt arbetsplatsnära stöd. Utbildningar i rehabilitering för chefer har utförts och fortsätter löpande. Arbetet med att förebygga och minska stress har fortgått, bland annat som öppna stressföreläsningar, stresshanteringsgrupper och sömngrupper. Projektet Hållbart ledarskap BUF för ledningsgrupp samt rektorer i grundskolan startades upp. Övriga utbildningar som Personalhälsan utfört är bland annat tobaksavväjning och hälsoinspiratörsutbildning. Hälsodagen har utvecklats och innehöll fler uppskattade aktiviteter. Utvecklingsarbete av FAR (fysisk aktivitet på recept) har startat och personalhälsan har bidragit i översyn av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete samt deltagande i kommunens projektgrupp för nytt kommunalhus. Personalhälsan har också bidragit aktivt i inomhusklimatarbetet på Tekniska nämndhuset. Personalkostnadernas utveckling Personalkostnad, Mnkr Personalkostnad, inkl. inhyrd personal, total Sjuklönekostnad Inhyrd personal Övertid Fyllnadstid De totala personalkostnaderna har ökat med 3 procent med anledning av lönekostnadsökningen efter årets löneöversyn samt att antalet anställda ökat. Dessa faktorer påverkar även i sin tur sjuklönekostnaden. Löneöversynen resulterade i en löneökning på 2,75 procent för tillsvidareanställda. Att sjukfrånvaron ökat är en av förklaringarna till att kostnaderna för inhyrd personal stigit. 39

40 BOLAGENS OCH KOMMUNALFÖRBUNDETS VERKSAMHET Bolagens och kommunalförbundets verksamhet Koncernen finansiell analys Koncernen fem år i sammandrag Årets resultat, mnkr Balansomslutning, mnkr Soliditet % Lång-/kortfristiga lån, mnkr Pensionsförpliktelser intjänade före 1998, mnkr Huddinge kommunkoncern består av ett helägt bolag och två delägda bolag som tillsammans med kommunen utgör en ekonomisk enhet gentemot omvärlden. Koncernredovisningen omfattar kommunen samt de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande i eller där kommunens andel uppgår till minst 20 procent. De bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer ingår i koncernen motsvarande den ägda andelen. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av den totala kommunala verksamhetens ekonomi och åtaganden, oavsett i vilken juridisk form den bedrivs. Huddinge kommun är även medlem (andelstal 18,97 procent) i Södertörns brandförsvarsförbund, vilket dock inte ingår inte i den sammanställda redovisningen. För presentation av respektive bolag, se nedan. Resultat Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat på 284 mnkr (317 mnkr). Resultatet hänför sig framför allt till kommunens utfall på 185 mnkr. Alla bolag i koncernen, 40

41 BOLAGENS OCH KOMMUNALFÖRBUNDETS VERKSAMHET Huge Fastigheter AB (40 mnkr), Södertörns Energi AB (78 mnkr) och SRV återvinning AB (10 mnkr) redovisar positiva resultat. Även intressebolaget Söderenergi, där Huddinges ägarandel uppgår till 29 procent, redovisar vinst (99 mnkr). Den senaste femårsperioden har koncernens balansomslutning ökat med totalt mnkr eller 20 procent. Under samma period har de lång- och kortfristiga lånen ökat med mnkr eller 15 procent. Till följd av ändrade redovisningsrekommendationer klassificeras lånen utifrån löptiden. För en korrekt bild av låneskulden ska därför både kort- och långfristiga lån summeras. Soliditeten har förstärkts med 5 procentenheter under perioden. Intäkter Årets intäkter, inklusive skatt, uppgår till mnkr, vilket är en ökning med knappt 1 procent mot förra året. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 115 mnkr och utgör 67 procent av koncernens intäkter. Kommunens verksamhetsintäkter, som består av hyror, taxor och avgifter för bland annat energi samt återvinning, ökade med 19 mnkr eller 2 procent mot förra året. Kommunens intäkter, inklusive skatter, står för huvudparten (81 procent) av intäkterna. Kostnader Årets kostnader uppgår till mnkr, en ökning med knappt 2 procent jämfört med förra året. Kommunens andel av de totala kostnaderna uppgår till cirka 85 procent. I kostnaderna ingår avskrivningar med 458 mnkr (364 mnkr). Inom koncernen står kommunen för cirka 20 procent av avskrivningarna och Huge Fastigheter AB för 66 procent. Finansnetto Finansnettot blev minus 190 mnkr, vilket är en förbättring med 37 mnkr eller 16 procent jämfört med Förbättringen mellan åren 2013 och 2014 beror i stort sett på att de finansiella kostnaderna ökade mer än vanligt år 2013, då diskonteringsräntan förändrades och gav en högre pensionsskuld. Sett över fem år har finansnettots utveckling förbättrats med sammanlagt 18 mnkr. I snitt innebär det att finansnettot vuxit med omkring 4 mnkr per år. Den genomsnittliga räntesatsen för upplåning uppgår till 1,73 procent, vilket är lägre än i fjol då räntan låg på 2,43 procent. Kommunen begränsar sin ränterisk genom att sprida räntebindningen över tiden. Vid årsskiftet var räntebindningstiden i genomsnitt 2,5 år, dvs ingen skillnad mot förra året. Kapitalbindningstiden för den totala upplåningen är 3,6 år vid årsskiftet jämfört med 3,5 år för Soliditet Balansomslutningen har sedan föregående årsskifte ökat med 814 mnkr till mnkr. Soliditeten uppgår till 26 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med förra året. Då har inte hänsyn tagits till eventuella övervärden som kan finnas i de olika bolagens balansräkningar. Utöver detta har kommunen mnkr i skuld för pensioner som redovisas som ansvarsförbindelse. Jämfört med övriga kommunkoncerner i länet är Huddinges soliditet lägre. Genomsnittet för länet låg kring 41 procent år Investeringar Koncernens totala investeringar uppgår till mnkr (806 mnkr). Huge Fastigheter har de största investeringarna (658 mnkr), vilka främst avser kommunala verksamhetslokaler. Kommunens investeringar uppgår till 265 mnkr och avser i huvudsak infrastruktur, inventarier och IT. Kommunen och Huge står tillsammans för 79 procent av koncernens investeringar. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Huddinge kommun har därför definierat ett antal mål och delmål för kommunens verksamhet och ekonomi. Utöver detta ska en balans finnas mellan de löpande intäkterna och kostnaderna inom hela kommunkoncernen. Sammantaget redovisar kommunkoncernen ett positivt resultat åren (se tabell Koncernen fem år i sammandrag). En samlad bedömning av kommunens finansiella mål och verksamhetsmål samt av kommunkoncernens positiva resultat över tid, är att koncernen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Huge Fastigheter AB Verksamhet Huge Fastigheter AB äger och förvaltar bostäder och lokaler i Huddinge kommun. Bolaget har totalt kvm uthyrningsbara ytor varav kvm var outhyrda i slutet av året. Huddinge kommun hyr kvm av bolagets lokaler. De outhyrda lokalytorna består främst av lokaler under ombyggnad, förrådslokaler och små butiks- och kontorslokaler i mindre attraktiva lägen. Ekonomiskt utfall Ekonomiskt utfall Mnkr Omsättning Årets resultat efter finansnetto Balansomslutning Årets investeringar Soliditet, % 24,5 23,7 23,2 23,5 22,8 Antal årsarbetare den 31/ Huge redovisar ett resultat efter finansnetto med 40 mnkr. Det är en förbättring med 17 mnkr jämfört med fjolårets resultat. Resultatet är dessutom bättre jämfört med budget, vilket är en följd av ökad ekonomistyrning samt av att större delen av underhållet blir aktiverat i balansräkningen 41

42 BOLAGENS OCH KOMMUNALFÖRBUNDETS VERKSAMHET i och med nya redovisningsregler, så kallade K3, som bland annat innebär att fastigheter ska redovisas till verkligt värde. Investeringarna uppgår till 658 mnkr varav 635 avser byggnader, 16 mnkr avser mark och 6 mnkr avser inventarier. Årets investeringar består till största delen av om- och tillbyggnation av förskolor, skolor, äldreboenden, stamrenoveringar i bostadshus och en bostadsfastighet. Årets händelser Under året har fastigheter sålts för 12 mnkr, av dessa utgör 3 mnkr försäljning av andelar i bostadsrättsföreningar. Försäljningen avser två bostadsrätter på Klockarvägen i centrala Huddinge, Klockspelets förskola och omsorgsfastigheten Svarvaren. Huge har även förvärvat fastigheterna Posthemmet 7, Väktaren 18 och Skansen 22. I juni 2014 tillträdde Sophia Mattsson Linnala som ny vd på Huge. Hon ersätter Åsa Hedenberg som avslutade sin tjänst i april samma år. Framtidsutsikter 2015 Huge står inför utmaningar. En stor del av det befintliga fastighetsbeståndet behöver renoveras. Det är därför en fråga som bolaget arbetar med. Huddinge kommun växer och efterfrågan på bostäder är stor. Målet för Huge är att starta minst ett bostadsprojekt per år. Kommunen i sin tur är i behov av att det byggs förskolor, skolor och äldreboenden. SRV återvinning AB Verksamhet SRV återvinning AB är verksamt på Södertörn, har sitt säte i Huddinge och ägs gemensamt av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Bolaget har ägarkommunernas uppdrag att svara för insamling och behandling av hushållsavfall i ägarkommunerna. Ägarkommunernas samarbete i SRV härrör från år 1972, då dessa ingick ett konsortialavtal om att genom bolaget SRV gemensamt fullgöra kommunernas lagstadgade skyldigheter inom renhållningsområdet. Ekonomiskt utfall Ekonomiskt utfall Mnkr Omsättning Årets resultat efter finansnetto Balansomslutning Årets investeringar Soliditet, % 26,3 16,0 26,2 30,0 30,8 Antal årsarbetare den 31/ Resultatet efter finansnetto för 2014 uppgår till 10 mnkr, vilket är 3 mnkr lägre än förra året. Fjolårets resultat var kraftigt påverkat av en utbetald försäkringsersättning (16 mnkr) som avsåg några bränder som bröt ut på återvinningsanläggningen under Resultatet för själva verksamheten var en förlust med drygt 2 mnkr. Bortsett ifrån fjolårets försäkringsersättning är årets resultat en förbättring med 14 mnkr. En höjning av taxan i kombination med en effektivisering av verksamheten är de främsta förklaringarna till årets resultatförbättring. Att bolaget inte har haft några bränder under 2014 är ett resultat av det säkerhetsarbete som genomförts under året. Totalt investerades för 44 mnkr under året, vilket är 25 mnkr lägre än för Årets händelser Under 2012 påbörjades källsortering av matavfall i Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner. Under 2013 har SRV fortsatt att lansera tjänsten även i Nynäshamn och Salem. Av de hushåll som fått möjlighet att ta del av tjänsten har drygt 50 procent gjort det. Från och med 2014 har tjänsten även börjat erbjudas till flerbostadshus. Under 2013 påbörjades uppbyggnaden av den personallokal som totalförstördes vid branden Den 1 april 2014 kunde inflyttning i de nya lokalerna ske. Förra året upphandlades ett nytt transportsystem. Systemet syftar till att effektivisera ruttplaneringen av all insamling av avfall samt att effektivisera administrationen kring insamlingen. Under 2014 har anpassning av systemet skett och implementering påbörjats. Under 2015 kommer systemet fullt ut integreras i verksamheten. I början av året tecknades avtal med Scandinavian Biogas Fuels (SBF) om att inleda ett samarbete kring framställning av fordonsgas. SBF kommer att uppföra en biogasanläggning intill SRV:s förbehandlingsanläggning. Byggnationen av biogasanläggningen pågår för fullt och väntas kunna driftsättas under hösten SRV och SBF har under året startat ett gemensamägt bolag, Scandinavian Biogas Recycling AB, som hyr SRV:s förbehandlingsanläggning och som har övertagit allt ansvar för behandling av matavfall. SRV äger 40 procent av bolaget och SBF äger resterande 60 procent. I februari 2014 lämnade bolagets tidigare vd, Robert Falck, bolaget. Bolagets vice vd, Ingela Sandström, utsågs till tillförordnad vd och ersätts den 1 april 2015 av Kajsa Hedberg som då tillträder som ny vd. Framtidsutsikter 2015 Återvinning av textilier förväntas bli nästa stora utvecklingsområde inom återvinningsbranschen och SRV har påbörjat utsorteringen av textilier för återvinning. Denna verksamhet kommer att utökas de närmaste åren. Än så länge finns ingen behandlingsanläggning för textilier i Sverige, vilket gör att verksamheten sker i en begränsad omfattning. 42

43 BOLAGENS OCH KOMMUNALFÖRBUNDETS VERKSAMHET Södertörns Energi AB Verksamhet Södertörns Energi AB är ett holdingbolag, med säte i Botkyrka kommun, som ägs till hälften vardera av Huddinge och Botkyrka kommuner. Den egentliga verksamheten sker i det helägda dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme AB och i intressebolaget Söderenergi. Bolaget har till uppgift att genom dotterbolagen bedriva produktion och distribution av värme respektive kyla. I samband med värmeproduktionen produceras även el som säljs vid den nordiska börsen, Nord Pool. Ekonomiskt utfall Ekonomiskt utfall Mnkr Omsättning Årets resultat efter finansnetto Balansomslutning Årets investeringar Soliditet, % -0,4-2,5 3,0-33,0-29,0 Antal årsarbetare den 31/ Koncernresultatet efter finansnetto är 78 mnkr. Låneskulden för Södertörns Energi har minskat från mnkr 2013 till mnkr I april 2015 beräknas 40 mnkr kunna amorteras. Soliditeten uppgår till minus 29 procent. Årets händelser Se Årets händelser för Södertörns Fjärrvärme AB och Söderenergi AB. Framtidsutsikter 2015 De låga räntorna på kapitalskulden påverkar moderbolagets resultat positivt. Om genomsnittsräntan bibehålls med 1,48 procent (som per den sista december 2014), kan amorteringen öka från 30 mnkr till 40 mnkr per år. Södertörns Energi fick i uppdrag av ägarna, Huddinge och Botkyrka, att ta fram en riskanalys över fjärrvärmeverksamhetens samlade risker fram till år 2025 (Fjärrvärme 2025). Under 2015 kommer arbetet med risker att utökas till en tidshorisont som sträcker sig fram till år Precis som med rapporten Fjärrvärme 2025 kommer samtliga bolag i koncernen att involveras i arbetet. Södertörns Fjärrvärme AB Verksamhet Södertörns Fjärrvärme AB säljer och distribuerar värme till företag, offentlig förvaltning och cirka hushåll i Botkyrka, Huddinge och Salem. Av den levererade värmen som bolaget säljer köps 92 procent från Söderenergi AB, 6 procent produceras i egen regi i Skogås och resterande 2 procent köps från Fortum AB. Ekonomiskt utfall Ekonomiskt utfall Mnkr Omsättning Årets resultat efter finansnetto Balansomslutning Årets investeringar Soliditet, % 42,0 46,0 45,0 46,0 47,0 Antal årsarbetare den 31/ Årsresultatet efter finansnetto för dotterbolaget uppgår till 102 mnkr, vilket är 12 mnkr bättre än budgeterat. Totalt investerades för 43 mnkr under året, vilket är 15 mnkr mer än för Soliditeten uppgår till 47 procent, en förbättring jämfört med de senaste fem åren. Årets händelser Under 2014 har utvecklingen för nybyggnationen i Stockholmsregionen varit positiv. Många gånger har fjärrvärme varit förstahandsvalet, särskilt när det gäller bostäder. Marknaden är samtidigt priskänslig och konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar växer. Under 2014 har bolaget utarbetat nya prismodeller som ska ge en rättvisare prissättning till kunderna i förhållande till deras kostnadsbild. Dessa prismodeller kommer att införas under Inför byggstarten av Förbifart Stockholm har bolaget i samarbete med Trafikverket utfört omläggningar av fjärrvärmeledningar vid Vårby allé samt fjärrvärme- och fjärrkylaledningar vid Kungens kurva. Omläggningarna slutförs Under året genomförde Norske Veritas två revisioner som resulterade i bra betyg. Bolaget är fortsatt certifierat enligt ISO Under 2014 har Södertörns Fjärrvärme även utökat antalet serviceavtal, Trygg Värme. Tanken med Trygg Värme är att hjälpa kunderna med drift och underhåll av fjärrvärmecentralen. Under 2014 är cirka10 procent av alla kunder anslutna till olika Trygg Värme-avtal och andelen anslutna väntas öka framöver. Framtidsutsikter 2015 I kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem finns mark för byggnation med närhet till goda kommunikationer. Marknaden för nybyggnation har dock mattats av och de stora bostadsbolagen har aviserat att investeringarna de närmaste åren framförallt kommer att fokuseras på upprustning av nuvarande fastighetsbestånd. På längre sikt ser Södertörns Fjärrvärme emellertid ett ökat behov av bostäder och ett intresse för företag att etablera sig i området. Med utgångspunkt från de planer företaget för närvarande känner till, görs bedömningen att nyanslutningarna kommer att ligga på runt 5-10 GWh per år de närmaste åren. 43

44 BOLAGENS OCH KOMMUNALFÖRBUNDETS VERKSAMHET Det motsvarar 0,5-1,0 procent av den årliga försäljning och är i nivå med de senaste åren. Söderenergi AB Verksamhet Söderenergi AB är en renodlad produktionskoncern som producerar fjärrvärme till distributions- och försäljningsbolaget Södertörns Fjärrvärme AB i Huddinge, Botkyrka och Salem samt till distributions- och försäljningsbolaget Telge Nät AB i Södertälje. Ett värmesamarbete med Fortum AB gör att en del av leveranserna även går till Fortums kunder i södra Stockholm. Ekonomiskt utfall Ekonomiskt utfall Mnkr Omsättning Årets resultat efter finansnetto Balansomslutning Årets investeringar Soliditet, % 6,9 6,1 8,4 11,1 9,7 Antal årsarbetare den 31/ Helårsresultatet för 2014 uppgår till 99 mnkr, vilket är 30 mnkr bättre än budget. Resultatet har överträffat budget trots en osedvanligt varm höst. Leveransen till Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät har varit lägre än budgeterat, liksom leveransen till Fortum, medan elproduktionen i stort sett hamnade på budgeterad nivå. Det finns flera faktorer bakom det goda resultatet. Bolaget har haft en hög tillgänglighet i basproduktionen och utvecklingen överlag på de bränslemarknader som Söderenergi handlar på har under 2014 inneburit sänkta kostnadsnivåer. Störst genomslag ekonomiskt får bolaget dock när de ersätter dyrare bränslen med billigare alternativ som att exempelvis öka användningen av returflis och minska andelen skogsflis. Detta är något som Söderenergi på ett successivt och kontrollerat sätt gjort i kraftvärmeverket, vilket förbättrar ekonomin i produktionen. Årets händelser Att effektivisera transporter och lagerytor är prioriterat och bolaget har under året fortsatt med detta arbete som är delfinansierat av EU-kommissionen (5 mnkr). Arbetet avser en fördjupad utredning för att öka andelen sjötransporter till Igelstaverket, ett arbete som det beslutades om år Målstyrning med LEAN har fortsatt under året med målet att arbeta på ett mera processorienterat sätt i företaget. Ledarutveckling har genomförts för alla chefer och arbetsledare i bolaget. Framtidsutsikter 2015 Kommande energieffektiviseringar i de stora bostadsområdena leder till lägre behov av värme. Ökad konkurrens på värmemarknaden kan också leda till minskad värmeförsäljning. Söderenergis värmeleverans till Fortum kommer att minska när Fortums nya kraftvärmeverk i Värtan tas i drift. Sammantaget leder detta till en minskad värmeproduktion för Söderenergi, en utmaning som företaget måste klara genom att fortsätta effektivisera verksamheten. Effektiviseringen sker genom att arbeta med bränsleinköp och se till att bränslemixen till pannorna är kostnadseffektiva. En väsentlig del i detta är att öka andelen returflis till kraftvärmeanläggningen. En annan viktig del är att ständigt ha genomarbetade planer för nödvändiga underhållsåtgärder och investeringar. Södertörns brandförsvarsförbund Verksamhet Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i kommunerna Huddinge, Botkyrka, Ekerö, Haninge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. I förbundsområdet finns nu cirka invånare. Inom medlemskommunerna finns åtta heltidsstationer, tre deltidsstyrkor, åtta räddningsvärn och en regional räddningscentral. På dagtid vardagar finns dessutom fem mindre räddningsstyrkor och under övrig tid finns extra personal i beredskap. Räddningscentralen Stockholms län drivs sedan 2009 tillsammans med Brandkåren Attunda. Räddningscentralen hanterar medlemskommunernas och Brandkåren Attundas uppdrag. Därmed omfattar förbundets räddningsregion idag 16 kommuner. Ekonomiskt utfall Ekonomiskt utfall Mnkr Omsättning Årets resultat efter finansnetto Balansomslutning Årets investeringar Soliditet, % 23,1 22,5 23,2 19,6 19,3 Antal årsarbetare den 31/ Årets resultat är ett överskott med 4 mnkr. Överskottet beror främst på vakanser som inte tillsatts av vikarier varav en i staben som ska tillsättas under En fortsatt effektivare personalplanering gör att övertidskostnaderna är lägre än budgeterad nivå. Behovet av timanställda har varit lägre än budget, det gäller framförallt i räddningscentralen. Förbundet har fått ersättning (4 mnkr) för ökade kostnader i samband med branden i Västmanland. Av den totala ersättningen har drygt 2 mnkr reserverats till inventarier och material som kasserats under och efter räddningstjänstarbetet. Årets resultat avsätts för att täcka de ökade pensionsutbetalningar som når sin kulmen Årets händelser Under året genomfördes drygt räddningsinsatser i medlemskommunerna, det vill säga 500 fler än föregående 44

45 BOLAGENS OCH KOMMUNALFÖRBUNDETS VERKSAMHET år. Av dessa var ungefär en tredjedel till akuta uppdrag med nödläge. Förbundet har också utfört omkring 900 tillsyner och haft cirka 700 övriga ärenden där tillstånd för brandfarlig vara och yttrande om offentlig tillställning är mest förekommande. Under året har förbundet utbildat personer i brandskydd. Framtidsutsikter 2015 Framtidens utmaningar gör att förbundet delvis behöver andra kompetenser än de som återfinns idag. Nya tekniker och verktyg bidrar till effektiva insatser men utan kunskap kan dessa inte nyttjas på bästa sätt. I kombination med stora pensionsavgångar blir rekryteringen därför en stor nyckelfråga för den närmaste framtiden. 45

46 VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunstyrelsen Sammanvägd bedömning Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse visar att arbetet med mål och utvecklingsåtaganden i huvudsak har genomförts enligt plan, eller med smärre avvikelser och med ett ekonomiskt resultat i balans. När styrelsen väger samman uppnådda resultat inom de övergripande målen Nöjda invånare och Hållbar samhällsutveckling samt de strategiska målen Attraktiv arbetsgivare och Sund ekonomi tillsammans med arbetet med intern kontroll och processorientering blir den balanserade bedömningen att arbetet med kommunstyrelsens mål, uppdrag och åtaganden i stort har bedrivits planenligt och att måluppfyllelsen för helåret är god. Årets händelser En ny översiktsplan för Huddinge kommun, Översiktsplan 2030, antogs av kommunfullmäktige. Bostadsbyggandet har tagit fart och det påbörjades projekt omfattande sammanlagt 900 lägenheter. Arbetet som påbörjats gällande styrning och arbetssätt måste fortsätta för att säkerställa att kommunen lyckas med utmaningen att bygga 700 bostäder om året. Beslut fattades om att genomföra en omorganisation för att möta den stora utmaningen med ökat bostadsbyggande, en stark befolkningstillväxt och etablering av verksamheter för fler arbetstillfällen. Utvecklingen av universitetsområdet i Flemingsberg fortsätter. Under året beslutades att Polishögskolans grundutbildning ska förläggas till Södertörns högskola. Röda Korsets Högskola flyttar hela sin verksamhet och Kungliga Tekniska Högskolan delar av sin verksamhet till den byggnad som uppförs i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Utbyggnaden av ett nytt kommersiellt centrum har påbörjats i Flemingsbergsdalen. Projektets första etapp omfattar handel, sportanläggning och bostäder. I april invigdes första etappen av Kungens kurva Shoppingcenter som Ikano Retail Centres Stockholm uppfört. I slutet av året fattades beslut om planuppdrag för att möjliggöra byggandet av ett nytt Ikeavaruhus och utveckling av en andra etapp av Kungens kurva Shoppingcenter. Ett förvaltningsövergripande processutvecklingsprogram slutfördes, där 6 verksamhetsprocesser utvecklades och 30 personer utbildats till processledare var ett så kallat supervalår, då två val genomfördes samma år, val till europaparlamentet i maj och val till riksdag, kommun och landsting i september. I samband med valet i september genomfördes debatter mellan politiska partier på alla kommunala gymnasier och den kommunala vuxenutbildningen. Ett ramverk för värdestyrning har tagits fram och beslutats. De tre nivåerna utgörs av vision, mål och kärnvärden som den övergripande delen, värdegrund anpassad utifrån varje förvaltnings verksamhet samt en etisk kod som utgör den grundläggande delen. Förbättringsområden Kommunen behöver bli bättre på att få ihop balansen mellan befolkningsutvecklingen och byggande av verksamhetslokaler. För att åstadkomma detta har ett åtgärdsprogram i 17 punkter tagits fram. En viktig del är att analysera vilken effekt bostadsbyggandet ger över tiden per område avseende behovet av grundoch förskolelokaler, samt hur man kan skapa den lokalkapacitet som behövs för att matcha behovet. Vi måste ha fortsatt fokus på målet positivt näringslivsklimat för att kunna förändra bilden av Huddinge som företagskommun och förbättra servicen till dem som nyttjar kommunens tjänster. Utvecklingsarbetet kring förvaltningens styrande och stödjande roll behöver också fortsätta. Ekonomi Kommunstyrelsen redovisar ett plus med 3,8 mnkr. Överskott beror huvudsakligen på lägre personalkostnader till följd av vakanser i början av året, lägre konsultkostnader, lägre kostnader för datakommunikation samt på senarelagda projekt. 46

47 VERKSAMHETSBERÄTTELSER Förskolenämnden Sammanvägd bedömning Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att måluppfyllelsen är god. Uppdragen genomförs enligt plan och flera av uppdragen är ständigt pågående vilket innebär att de kommer fortgå i det dagliga arbetet. För målen Hållbar samhällsutveckling och Nöjda invånare är den samlade bedömningen god vilket innebär att det finns utvecklingsområden, vilka nämnden kommer att arbeta med under Årets händelser En majoritet av de vårdnadshavare som har en förskoleplats är nöjda med sitt barns förskola och under året har samtliga förskolechefer vidtagit åtgärder för att förbättra föräldrarnas delaktighet i förskolans arbete. För att nå framgång arbetar nämnden medvetet med att lyfta upp goda exempel från verksamheterna, och att utveckla ett kollegialt samarbete och en reflektionskultur. Det görs bland annat med hjälp av olika typer av forum. Ett av dessa är utbildningsmässan Huddinge Visar och ett annat är Pedagog Huddinge, som är en webbplats för inspiration och erfarenhetsutbyte mellan Huddinges pedagoger. Årets pedagog 2013 blev Lisa Hielle, förskollärare och pedagogisk handledare på Hagens förskola i Segeltorp. Huddinge utsågs under 2014 till den andra bästa kommunen i Stockholms län vad gäller inköp av ekologiska livsmedel. Det stod klart när priset EKO-matsligan 2014 delades ut. Sett till alla kommuner i Sverige ligger Huddinge på en tionde plats. Förskolan Svalan i Skogås ingår tillsammans med kulturskolan och Galleri Lyktan i Skogås i ett samarbete med Huddinges danska vänort Lyngby-Taarbæk, utanför Köpenhamn. Som en del i samarbetet hölls under hösten en barnkonstutställning på Galleri Lyktan, Konst går runt, Utveckla Kreativa Språkkunskaper genom Konstnärliga uttryck. Under några månader och i vissa områden har det varit stora svårigheter att erbjuda förskoleplatser utifrån vårdnadshavares önskemål och behov av plats. Förbättringsområden Under 2015 fortsätter arbetet utifrån de prioriterade områdena språkutveckling, matematikutveckling och IT i undervisningen. Matematik är ett område där Sverige allt tydligare halkar efter när det gäller elevernas resultat i internationella jämförelser. Språket är grunden för allt lärande och har en särskild betydelse inom all undervisning. Läsförståelse har också nationellt, i samband med redovisning av PISAresultat, pekats ut som ett förbättringsområde. Förskolan har en viktig uppgift att stimulera och utveckla läsoch språkutvecklingen. Modersmålsstödet och den modersmålsbaserade undervisningen är områden som behöver utvecklas. Arbetet med den pedagogiska plattformen är fortsatt prioriterat. Under 2015 kommer förvaltningen följa upp placeringsarbetet och regelbundet redovisa andelen familjer som fått den förskola de önskat samt fortsätta arbetet med att synliggöra kön till förskolan på webben. Andra förbättringsområden är att följa upp förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandling, arbeta med en giftfri förskolemiljö, fortsätta arbetet med pedagogisk dokumentation och kompetensutvecklingsinsatser för chefer och personal på tal- och språkavdelningarna. Rekryteringen av förskollärare har fortsatt hög prioritet under 2015, då också nya förskolor kommer att öppna som påverkar rekryteringsbehovet ytterligare. Ekonomi Förskolenämnden redovisar ett överskott om 6,9 mnkr, varav 5,7 mnkr avser 86 färre inskrivna barn jämfört med tilldelad budget. Förskoleområdena hade sammantaget ett överskott. 47

48 VERKSAMHETSBERÄTTELSER Grundskolenämnden Sammanvägd bedömning Trots fortsatta svårigheter att uppfylla vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand är grundskolenämndens sammanvägda bedömning att måluppfyllelsen för 2014 är god. Resultaten blir stadigt bättre i årskurs 9. Nämnden har ett utvecklat systematiskt arbetssätt inom flera områden, främst i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling men även i arbetet rörande analyser och åtgärder i den pedagogiska verksamheten. Nämnden gör också ett mycket bra ekonomiskt resultat där alla skolor går in i 2015 med en budget i balans. Årets händelser Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde för årskurs 9. Även resultaten för de andra indikatorerna i årskurs 9 har höjts. Kommunens resultat är över rikets genomsnitt medan i jämförelse med länet är kommunen i linje med genomsnittsresultaten. Elevkullen i årskurs 6 har lägre resultat än föregående års elevkull men även här ligger Huddinge över riksgenomsnittet i nationella ämnesproven. I länet har kommunens resultat stigit generellt och i svenska är kommunen på fjärde plats i ranking. Utvecklingsarbetet mot diskriminering och kränkande behandling har haft en positiv utveckling. Årets elevenkät visar en svag nedgång för de yngre eleverna och resultatet för de äldre eleverna blir i stort sett det omvända, en svag förbättring. Glädjande är att helhetsomdömet nöjdhet med fritidshemmet totalt sätt har ökat från 93 till 94 procent. Införandet av Pedagog Huddinge som ett transparent fönster för skolutveckling inom kommunen. Huddinge utsågs under 2014 till den andra bästa kommunen i Stockholms län vad gäller inköp av ekologiska livsmedel. Det stod klart när priset EKO-matsligan 2014 delades ut. Sett till alla kommuner i Sverige ligger Huddinge på en tionde plats. Trots en kraftig kapacitetsutökning så har kommunen fortfarande stora svårigheter att möta vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand. Förbättringsområden Den största utmaningen inom grundskolan är att öka likvärdigeten vad gäller kunskaper och betyg mellan olika skolor i kommunen. En annan lika stor utmaning är hur nämnden ska hantera den stora lokalbristen rörande grundskole- och fritidshemslokaler. Färdigställa upphandlingen och sjösätta en gemensam kommunikationsyta för samtliga grundskolor. Antalet nyanlända elever ökar och inför 2015 kommer det att bli en stor utmaning för kommunen att hantera alla nytillkomna. Särskilt med tanke på vårt behov av att utöka likvärdigheten mellan olika skolor som nämnts tidigare. Ekonomi Grundskolenämnden uppvisar ett plus med 2,8 mnkr för året. Det som framförallt präglar årets resultat är att de kommunala skolorna är i ekonomisk balans för hösten och redovisar ett samlat överskott på 6,1 mnkr samt att underskott på 6 mnkr redovisas för ökade lokalkostnader för nya skollokaler till följd av fler elever samt eftersatt lokalutbyggnad och underhåll. Antalet grundskoleelever blev 192 färre än tilldelad budget. Antalet elever i grundsärskola var enligt plan. 48

Årsredovisning för Huddinge kommun 2014

Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/1343.181 1 (12) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Årsredovisning

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

PRODUKTION: Kommunstyrelsens förvaltning. TRYCK: Kommuntryckeriet mars 2013.

PRODUKTION: Kommunstyrelsens förvaltning. TRYCK: Kommuntryckeriet mars 2013. Årsredovisning 2012 Huddinge kommun satsar på att tillgängliggöra årsredovisningen 2012 i form av en webbplats. Där finns fler redaktionella texter samt filmer, utöver innehållet i denna trycksak. Se huddinge.se/arsredovisning2012

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

maj 2012 www.huddinge.se

maj 2012 www.huddinge.se www.huddinge.se FAKTA maj 2012 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

2014/1005.181. Delårsrapport per 31 augusti 2014 för Huddinge kommun

2014/1005.181. Delårsrapport per 31 augusti 2014 för Huddinge kommun 2014/1005.181 Delårsrapport per 31 augusti 2014 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning SEPTEMBER 2014 Innehåll Bedömning och prognos för kommunens arbete... 3 Kommunens vision... 4 Huddinge kommuns

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE. DATUM DIARIENR SIDA 13 mars 2013 KS 2012/1040.181 2 (12)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE. DATUM DIARIENR SIDA 13 mars 2013 KS 2012/1040.181 2 (12) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 13 mars 2013 KS 2012/1040.181 1 (12) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Årsredovisning

Läs mer

Verktyg för jämlikhetsanalyser och styrning Huddinge kommun. Marcel Moritz Ledare Hållbarhetsteamet Kommunstyrelsens förvaltning

Verktyg för jämlikhetsanalyser och styrning Huddinge kommun. Marcel Moritz Ledare Hållbarhetsteamet Kommunstyrelsens förvaltning Verktyg för jämlikhetsanalyser och styrning Huddinge kommun Marcel Moritz Ledare Hållbarhetsteamet Kommunstyrelsens förvaltning Upplägg Om Huddinge Vad är jämlikhet och jämlik styrning i Huddinge På lång

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr KK13/232 STRATEGI Strategi för integration och social sammanhållning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-11 144 Dnr KK13/232 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Tankarna bakom styrkortet. Pia Borg, planeringsledare Stadsledningskontoret 2013-01-11

Tankarna bakom styrkortet. Pia Borg, planeringsledare Stadsledningskontoret 2013-01-11 Tankarna bakom styrkortet Pia Borg, planeringsledare Stadsledningskontoret 2013-01-11 Varför ett styrkort? En del av ordinarie uppföljning Skarp uppföljning och verksamhetsutveckling Balanserad styrning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun 2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun Flens Kommun 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrdokument... 2 Nationella mål... 2 Färdplan Flen 2014-17... 2 Strategidokumentet...

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Hällefors kommuns inriktningsmål mandatperiod

Hällefors kommuns inriktningsmål mandatperiod Hällefors kommuns inriktningsmål mandatperiod 2015-2018 2(5) Innehåll 1 God ekonomisk hushållning... 3 2 Mål... 3 3 Inriktningsmål... 3 3.1 Mandatperioden 2015-2018... 4 3.1.1 Finansiella mål... 4 3.1.2

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september Bilaga till KS mål och budget 2014-2016 OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september nytt nyckeltal nytt i förhållande till nyckeltalen 2012 nyckeltal med * = utkast/förslag

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun

Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun Ve 2014-11-20 Årsrapport 2014 I denna rapport redovisas senast tillgänglig data för Umeås folkhälsoindikatorer. Rapporten har tagits fram av Miljöbarometern AB på uppdrag

Läs mer

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Innehållsförteckning VISION OCH UPPDRAG 2014... 3 SEKTORNS PRIORITERADE OMRÅDEN 2014... 3 RESULTAT... 4 UPPDRAG 2014... 4 INTERN KONTROLL... 11 SAM... 11 HME...

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg Enhetsplan läsåret 2014-2015 Rektor Sture Wängberg Information och dialog i Resam den 29 sep 2014 Verksamhetsidé: Beskrivning av verksamheten på Vårbergskolan. Skolan ligger i ett område med fin natur

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Vision för Ronneby Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-23 Utvecklingsförvaltningen 1 (8) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie-

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Andra viktiga områden: Utveckla demokratin Nya mötesplatser Andra viktiga områden: Underlätta för näringsliv och nyföretagande Ungdomar i arbete, företagande och utbildning

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004 Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004 Gnosjöanda i skolan - samverkan för elevens bästa med inriktning mot en lärande organisation. Vart är organisationen på väg? VISION VERKSAMHETSIDÉ Hur kommer vi

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer