Årsredovisning för Huddinge kommun 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Huddinge kommun 2014"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ (12) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist Kommunstyrelsen Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 godkänns. 2. Av årets resultat, exklusive exploatering, på 99,9 mnkr avsätts 27,8 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv. Efter avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 491,4 mnkr. 3. Över- och underskott i nämndernas driftbudget 2014 överförs enligt tabell 2 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 och redovisas under eget kapital. 4. Överföringar av ej utnyttjad investeringsram för nämnderna år 2014, med motsvarande tillägg till investeringsbudgeten för 2015, godkänns enligt tabell 3 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars Nämndernas verksamhetsberättelser för 2014 godkänns. Sammanfattning Nämnderna har inkommit med verksamhetsberättelser för 2014 enligt kommunstyrelsens instruktioner. Årsredovisning och nämndernas verksamhetsberättelser biläggs kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse 2014 är god. Redovisade resultat och arbetet med mål och uppdrag bedöms vara i nivå med vad som planerades för året. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. Kommunens resultat, exklusive exploatering, är positivt (99,9 mnkr) och har varit det de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget (56 mnkr). I förhållande till det statliga balanskravet, där även exploateringsvinster inräknas, uppgår POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge Kommun Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. resultatet till 185 mnkr. Därmed anses också att måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål vara god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en resultatöverföring för nämnderna med 5,5 mnkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2014 blir då 83,5 mnkr. Av årets resultat, exklusive exploatering, på 99,9 mnkr föreslås 27,8 mnkr avsättas till kommunens resultatutjämningsreserv. Efter avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 491,4 mnkr. Ärendet Sammanvägd måluppfyllelse och förbättringsområden Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse för 2014 är god. Redovisade resultat och arbetet med mål och uppdrag bedöms vara i nivå med vad som planerades för året. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. En del mätningar genomförs inte varje år och när nya resultat saknas bygger bedömningarna i större utsträckning på arbetet med planerade åtaganden. I nämndernas verksamhetsberättelser redovisas och analyseras uppnådda resultat och hur nämnderna under året har arbetet med mål och uppdrag. Nämndernas verksamhetsberättelser visar generellt på en god uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och uppdrag för Nämnderna har för vissa mål bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar för att man inte riktigt nått resultat eller fullgjort uppdrag som planerat. Utifrån sina analyser redovisas vilka förbättringsområden man har identifierat. Kommunstyrelsens förvaltning delar nämndernas bedömningar av måluppfyllelsen. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. Därmed anses också måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål vara god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Förbättringsområden Även om den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelse visar på goda resultat redovisas även avvikelser där planerad nivå inte uppnåtts. Utifrån dessa avvikelser lyfts här fram några förbättringsområden att prioritera för att kommunen ska nå en ökad måluppfyllelse. Fortsätta arbetet med att förbättra kapaciteten inom samhällsbyggnadsprocessen för att möta kommunfullmäktiges utökade uppdrag i översiktsplanen med 700 nya bostäder per år med tillhörande samhällsservice. 2 (12)

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Kommunen behöver bli bättre på att få ihop balansen mellan befolkningsutvecklingen och byggande av verksamhetslokaler. För att åstadkomma detta har ett åtgärdsprogram i 17 punkter tagits fram. En viktig del är att analysera vilken effekt bostadsbyggandet ger över tiden per område avseende behovet av grund- och förskolelokaler, samt hur man kan skapa den lokalkapacitet som behövs för att matcha behovet. Fortsatt fokus på målet positivt näringslivsklimat för att kunna förändra bilden av Huddinge som företagskommun och förbättra servicen till dem som nyttjar kommunens tjänster. Redovisade resultat visar att arbetet för ökad jämlikhet har fortsatt hög prioritet. Fortsätta arbetet med insatser för att minska sjukskrivningar, både korttidsfrånvaro samt långa sjukskrivningar, framförallt gentemot arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Nöjda invånare Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet Nöjda invånare vara god. Flertalet av nämndernas brukarundersökningar visar att invånarna är nöjda med kommunens tjänster, vissa resultat har försämrats till exempel hemtjänstens medan andra har förbättrats, till exempel äldreomsorgen och nöjdheten inom skolans senaredel. Generella uppdrag har såvitt kan bedömas utförts väl. Sju nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan två gjorde bedömningen att den var godtagbar. Hållbar samhällsutveckling Måluppfyllelsen för Hållbar samhällsutveckling bedöms vara god. En ny översiktsplan 2030, antogs av kommunfullmäktige i juni Valdeltagandet i Huddinge steg med 5 procentenheter i Europaparlamentetsvalet, men minskade i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Samtidigt ökade förstagångsväljarna med 1 procentenhet i valet till kommunfullmäktige. Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde för årskurs 9. Kommunens resultat är över rikets genomsnitt och i linje med genomsnittsresultaten i länet. För att öka andelen elever i gymnasiet som uppnår examen behöver åtgärder vidtas för att nå en bättre måluppfyllelse. Huddinge kommun minskade sina utsläpp av växthusgaser med 48 procent mellan år 1990 och 2012 och har uppnått målet för Nämnder redovisar 3 (12)

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. goda resultat för andel ekologisk mat i kommunens verksamheter. Energianvändning i kommunens lokaler har minskat, men koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter ökar. Det finns tydliga skillnader i levnadsvillkor mellan invånare boende i olika delar av kommunen som inte ser ut att minska. Upplevd diskriminering har ökat från sju till nio procent i Huddinge kommun som ort och är högst i Vårby samt Flemingsberg. Attraktiv arbetsgivare Sammantaget bedöms måluppfyllelse för målet Attraktiv arbetsgivare vara god. Huddinge kommuns samlade resultat av medarbetarenkäten, den så kallad prestationsnivån, är 72,8 (73,1 för kvinnor och 71,7 för män), vilket är ett gott resultat i jämförelse med det validerade riktvärdet på 70 och även ett bra resultat i jämförelse med andra kommuner med samma mätmodell. En hög prestationsnivå innebär att medarbetarna generellt sett har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete och kraft att utveckla och förändra. Även ledarskapsprofilen och medarbetarprofilen, som också mäts i medarbetarenkäten, har värden över sina respektive riktvärden. Samtliga områden som mäts i medarbetarenkäten har ett högre värde än föregående år. Däremot fortsätter sjukfrånvaron att öka jämfört med tidigare år. Det är den långa sjukfrånvaron som ökar, den korta sjukfrånvaron har minskat marginellt. Måluppfyllelsen för målet Attraktiv arbetsgivare för respektive nämnd varierar från godtagbar till mycket god. Sund ekonomi Kommunens resultat, exklusive exploatering, är positivt (99,9 mnkr) och har varit det de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget (56 mnkr). I förhållande till det statliga balanskravet, där även exploateringsvinster inräknas, uppgår resultatet till 185 mnkr. Nämnderna har sammantaget redovisat ett överskott nio av de senaste tio åren. Sju av nio nämnder bedömer sin måluppfyllelse som god och två nämnder bedömer sin måluppfyllelse som mycket god. Måluppfyllelsen för Sund ekonomi är sammantaget i linje med den planerade nivån och bedöms därför som god för år Intern kontroll Samtliga nämnder har identifierat relevanta risker för året och redovisar genomförda åtgärder. Samtliga nämnder redovisar också att de har kvarvarande åtgärder som slutförs under 2015, men i flera fall saknas redovisning av när olika åtgärder ska utföras samt om arbetet löper enligt 4 (12)

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. plan. Utifrån det som rapporteras blir helhetsbedömningen ändå att arbetet löper på ett godtagbart sätt. Detta mot bakgrund av att många relevanta risker har identifierats, att många riskreducerande åtgärder har genomförts samt att det allmänna intrycket är att nämnderna överlag har tagit ett eller flera kliv framåt när det gäller internkontrollarbetet. Resultatutjämningsreserv Kommunfullmäktige beslutade 2014 att inrätta en resultatutjämningsreserv enligt den nya lagstiftningen. Av resultaten för har totalt 463,6 mnkr satts av. Enligt reglerna för reservering är det möjligt att reservera 27,8 mnkr av 2014 års resultat till resultatutjämningsreserven. Den ackumulerade avsättningen till resultatutjämningsreserv är då 491,4 mnkr, vilket motsvarar maximal avsättning enligt beslutade lokala riktlinjer (10 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning). Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 27,8 mnkr av årets resultat avsätts till resultatutjämningsreserven. Tabell 1: Resultatutjämningsreserv, inkl. förslag till avsättning av 2014 års resultat, mnkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Årets resultat 243,6 245,3 172,7 183,7 185,0 realisationsvinster -0,1-0,8-0,9 0,0-0,1 exploateringsverksamhet -47,6-110,8-17,4-24,6-85,0 Årets resultat enligt ekonomiska målet 195,9 133,7 154,3 159,1 99,9 5 (12) Summa skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 4 224, , , , ,3 1 procent av summa skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 42,2 43,9 45,3 48,0 49,1 Max att reservera (>1 procent) 153,7 89,8 109,0 111,1 50,8 Max att reservera (10 procent av skatt/utjämning) 422,5 438,5 453,0 479,9 491,4 Ackumulerad reservering 153,7 243,5 352,5 463,6 491,4 Överföring av nämndernas driftresultat Enligt ekonomistyrningsprinciperna för Huddinge kommun, för nämnd med sig hela balansresultatet (över-/underskott) till nästa år. Nämnd ska i verksamhetsberättelsen begära hos kommunstyrelsen om resultatöverföring. Kommunstyrelsen ska pröva om undantag mot normalregeln ska göras. I prövningen ska hänsyn tas till nämnds utförda prestationer och grad av måluppfyllelse. Resultatet för vinterunderhåll behandlas särskilt. Nämndens egna kapital får maximalt uppgå till 3 procent av nämndens

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. budgetomslutning. För miljönämnden får det uppgå till 3 procent eller högst 500 tkr. Förvaltningens förslag till resultatöverföring Nämnderna har ett samlat resultat för 2014 med plus tkr. Nämndernas måluppfyllelse för 2014 bedöms inte föranleda någon justering av resultatöverföringen. Justering av underlag för resultatöverföring på grund av lägre prestationer föreslås för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. Föreslagen överföring av resultat för kommunstyrelsen, gymnasienämnden, äldreomsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden är nedjusterade med hänsyn till regeln om att nämndens egna kapital maximalt får uppgå till 3 procent av nämndens budgetomslutning (500 tkr för miljönämnden). Totalt föreslås en överföring av 2014 års resultat med tkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2014 är tkr. Samtliga nämnder har balanserade resultat som är positiva. Tabell 2: Förslag till överföring avbalanserat resultat 2014, tkr Resultat Justering Justerat Justering Förslag Nämnd IB resultat 3 procent överföring UB Kommunstyrelse Förskolenämnd Grundskolenämnd Gymnasienämnd Socialnämnd Äldreomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Miljönämnd Revision Summa Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse visar att arbetet med mål och utvecklingsåtaganden i huvudsak har genomförts enligt plan, eller med smärre avvikelser och med ett ekonomiskt resultat i balans. När styrelsen väger samman uppnådda resultat inom de övergripande målen Nöjda invånare och Hållbar samhällsutveckling samt de strategiska målen Attraktiv arbetsgivare och Sund ekonomi tillsammans med arbetet med intern kontroll och processorientering blir den balanserade bedömningen att arbetet med kommunstyrelsens mål, uppdrag och åtaganden i stort har bedrivits planenligt och att måluppfyllelsen för helåret är god. 6 (12)

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Kommunstyrelsens resultat för 2014 är plus tkr och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att detta blir underlag för kommunstyrelsens resultatöverföring. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till 539 tkr. Det balanserade resultat för 2014 är då plus tkr, tre procent av kommunstyrelsens budgetomslutning. Förskolenämnden Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att måluppfyllelsen är god. Uppdragen genomförs enligt plan och flera av uppdragen är ständigt pågående vilket innebär att de kommer fortgå i det dagliga arbetet. För målen Hållbar samhällsutveckling och Nöjda invånare är den samlade bedömningen god vilket innebär att det finns utvecklingsområden, vilka nämnden kommer att arbeta med under Förskolenämndens resultat är plus tkr. Inskrivna barn i förskolan har i genomsnitt varit 6 858, vilket är 86 färre än tilldelad budget och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att underlaget för förskolenämndens resultatöverföring justeras till 0 tkr. Det balanserade resultat för 2014 är då oförändrat plus tkr och understiger tre procent av förskolenämndens budgetomslutning. Grundskolenämnden Trots fortsatta svårigheter att uppfylla vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand är grundskolenämndens sammanvägda bedömning att måluppfyllelsen för 2014 är god. Resultaten blir stadigt bättre i årskurs 9. Nämnden har ett utvecklat systematiskt arbetssätt inom flera områden, främst i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling men även i arbetet rörande analyser och åtgärder i den pedagogiska verksamheten. Nämnden gör också ett mycket bra ekonomiskt resultat där alla skolor går in i 2015 med en budget i balans. Grundskolenämndens resultat är plus tkr. Elever i grundskolan var i genomsnitt under 2014, 190 färre än i budget. Antalet elever i skolbarnomsorg 6-9 år var 69 färre och antal elever i skolbarnomsorg år var 11 färre. Elever i särskolan var i genomsnitt 114, vilket stämmer väl med budget. Sammantaget ligger prestationerna under budgeterad nivå. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att underlaget för grundskolenämndens resultatöverföring justeras till 0 tkr. Grundskolenämndens balanserade resultat för 2014 är då oförändrat plus tkr och understiger tre procent av budgetomslutningen. Gymnasienämnden Den samlade måluppfyllelsen för gymnasienämnden bedöms vara god. Vid jämförelser med nationell statistik som publicerats av skolverket i december 7 (12)

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. bedöms gymnasieskolornas resultat som helhet vara godtagbara och även målet Hållbar samhällsutveckling bedöms därför som godtagbar. Måluppfyllelsen för Nöjda invånare och Attraktiv arbetsgivare bedöms som goda och för Sund ekonomi som mycket goda. Gymnasienämndens resultat är plus tkr. I genomsnitt gick Huddingeelever i ungdomsgymnasium, 93 färre än beräknat i budget. Antalet elever i gymnasiesärskolan var i nivå med budget. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att underlaget för gymnasienämndens resultatöverföring justeras till tkr. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till 233 tkr. Gymnasienämndens balanserade resultat är då plus tkr, tre procent av budgetomslutningen. Socialnämnden Socialnämndens sammanvägda bedömning är att måluppfyllelsen är god. Bedömningen grundar sig på att måluppfyllelsen för tre av nämndens fyra mål är god. För det fjärde målet om Sund ekonomi bedöms måluppfyllelsen vara mycket god. I bedömningen ingår också arbetet med generella uppdrag och strategiska utvecklingsområden. För samtliga mål är bedömningen gjord utifrån resultat i förhållande till etappmål, jämförelse mot tidigare resultat och i vissa fall jämförelser med resultat i länet samt övrigt arbete som skett under året. Socialnämnden redovisar ett positivt resultat på tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att nämndens resultat är underlag för resultatöverföring. Socialnämndens balanserade resultat är då plus tkr och understiger tre procent av socialnämndens budgetomslutning. Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens sammanvägda bedömning är att måluppfyllelsen är god. Bedömningen grundar sig på att måluppfyllelsen för nämndens två övergripande mål och två strategiska mål är god. I bedömningen ingår också arbetet med generella uppdrag och strategiska utvecklingsområden. För samtliga mål är bedömningen gjord utifrån resultat på mått i förhållande till etappmål, jämförelser mot tidigare resultat och i vissa fall även jämförelser med resultat i länet samt övrigt arbete som skett under året. Äldreomsorgsnämndens resultat är plus tkr och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att detta blir underlag för äldreomsorgsnämndens resultatöverföring. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till tkr. Det balanserade resultat för 2014 är då plus tkr, tre procent av äldreomsorgsnämndens budgetomslutning. 8 (12)

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens sammanvägda bedömning av måluppfyllelsen är god. Inom tre av de fyra målområdena är måluppfyllelsen god samt mycket god gällande attraktiv arbetsgivare. Uppsatta etappmål, generella uppdrag och riktade uppdrag från tidigare år med tillhörande åtaganden har i stort sett uppfyllts. Nämndens resultat är plus tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kultur- och fritidsnämndens resultat är underlag för årets resultatöverföring. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till 260 tkr. Kultur- och fritidsnämndens balanserade resultat är då plus tkr, tre procent av budgetomslutningen. Samhällsbyggnadsnämnden En lägre måluppfyllelse för målen Hållbar samhällsutveckling och Attraktiv arbetsgivare gör att samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den samlade måluppfyllelsen för året är godtagbar. Nämndens resultat är plus tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att samhällsbyggnadsnämndens resultat är underlag för årets resultatöverföring. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till -228 tkr. Samhällsbyggnadsnämndens balanserade resultat är då plus tkr, tre procent av budgetomslutningen. Miljönämnden En lägre måluppfyllelse för Hållbar samhällsutveckling och Attraktiv arbetsgivare gör att miljönämnden bedömer att den samlade måluppfyllelsen är godtagbar. Nämndens resultat är minus 335 tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att miljönämndens resultat är underlag för årets resultatöverföring. Miljönämndens balanserade resultat är då 165 tkr. Överföring av investeringsmedel Enligt ekonomistyrningsprinciperna för Huddinge kommun ska nämnd hemställa till kommunstyrelsen om balansering av medel för projekt som inte avslutats. 9 (12)

10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Tabell 3: Förslag till överföring av investeringsmedel 2014, tkr Nämnd Avvikelse (budgetutfall) Nämndens förslag till överföring Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till överföring Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden varav till kommunstyrelsen varav till natur- och byggnadsnämnden Miljönämnden varav till kommunstyrelsen varav till natur- och byggnadsnämnden varav till tillsynsnämnden Samhällsbyggnadsprojekt Summa (12) Kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden och kultur- och fritidsnämnden har inte utnyttjat hela sina budgeterade investeringsutrymmen. Nämnderna föreslår inte någon överföring till Socialnämndens outnyttjade investeringsmedel (5,6 mnkr) var avsedda för bland annat bemanningssystem för personalpoolen, datasystem för verksamheten och inköp av datorer och inventarier. Nämnden föreslår att 5,1 mnkr överförs till 2015 för att fullfölja pågående investeringar. Äldreomsorgsnämnden har 19,3 mnkr i outnyttjade investeringsmedel 2014 och avser bland annat datasystem för verksamheten, elektroniskt passersystem, larm och inventarier. Nämnden föreslår att 15,8 mnkr av saldot överförs till Samhällsbyggnadsnämnden har pågående projekt som fortsätter under 2015 och begär att 40,4 mnkr i investeringsutrymme överförs till nästa år. Den nya nämndorganisationen från och med den 1 januari 2015 innebär att ansvaret för vissa pågående projekt kommer att föras över till kommunstyrelsen. Projekt som ingår i den föreslagna överföringen till kommunstyrelsen är lekparksupprustning Vårbyparken (3,6 mnkr), lekparksupprustning Rådsparken (1,6 mnkr), lekparksupprustning Solgården (0,3 mnkr), Nytorps mosse skatepark (4,7 mnkr), infartsparkeringar (0,1 mnkr), gång- och cykelbana Solfagaravägen (4,5 mnkr), vägvisningsplan (2,0 mnkr), lekplatsupprustning Kurirparken (0,8 mnkr), förstudie gemensam trafik- och vägdatabas (1,0 mnkr), strategiska cykelåtgärder (2,4 mnkr), bullerdämpande

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. åtgärder (3,0 mnkr). Totalt föreslås 23,8 mnkr föras över till kommunstyrelsens investeringsbudget för Projekt som ingår i den föreslagna överföringen till den nyinrättade natur- och byggnadsnämnden är maskininvesterinvesteringar (3,8 mnkr), gatubelysning (3,2 mnkr), åtgärder broar och tunnlar (4,0 mnkr), lantmäteriavdelningen (1,8 mnkr), naturvårdsavdelningen (4,4 mnkr). Totalt föreslås 17,2 mnkr föras över till natur- och byggnadsnämndens investeringsram för Samhällsbyggnadsnämnden begär också att 7,6 mnkr av investeringsutrymmet för samhällsbyggnadsprojekt överförs till kommunstyrelsens investeringsbudget för Här avses arbeten med trimningsåtgärder Kungens kurva (0,6 mnkr), gång- och cykelväg Katrinebergsvägen-Huddingevägen (1,0 mnkr), offentlig miljö i Flemingsberg (6,0 mnkr). Miljönämnden begär att 5,2 mnkr av investeringsutrymmet 2014 överförs till Ansvaret för investeringarna kommer även här att ändras till följd av den nya nämndorganisationen från och med den 1 januari Saldo som avser Tyresåprojektet (2,7 mnkr) föreslås föras över till kommunstyrelsens investeringsbudget Saldo som avser geografiska entréer (1,1 mnkr) och vandringsleder mellan Sundby och Björksättra (0,5 mnkr) föreslås överföras till natur- och byggnadsnämndens investeringsbudget Saldo som avser investering i ärendehanteringssystem (0,9 mnkr) förseslås överföras till tillsynsnämndens investeringsbudget Nämnderna har tillsammans investerat för 265 mnkr, vilket är 150 mnkr mindre än vad som var budgeterat för Totalt begär nämnderna att 74 mnkr i investeringsutrymme överförs till Detta avser projekt som inte hunnit slutföras eller påbörjas under 2014, men som beräknas att genomföras under 2015 utöver den budgetram som tilldelats nämnderna. Kommunen bör vara restriktiv med att investera, men samtidigt tillämpa principer som leder till ett långsiktigt ekonomiskt handlande. Sammantaget har nämnderna inte förbrukat investeringsramen för 2014, och vill förskjuta den del av avvikelsen som redan är intecknad till år Kommunstyrelsens förvaltning förslår att 74 mnkr av 2014 års investeringsmedel överförs till 2015 enligt tabell (12)

12 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 12 (12) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Bilagor 1. Årsredovisning Nämndernas verksamhetsberättelser Beslutet delges Samtliga nämnder Ralph Strandqvist Budgetansvarig

13 Årsredovisning 2014

14 Huddinge kommun satsar på att tillgängliggöra årsredovisningen 2014 i form av en webbplats. Där finns fler redaktionella texter samt filmer, utöver innehållet i denna trycksak. Se huddinge.se/arsredovisning2014 PRODUKTION: Kommunstyrelsens förvaltning. Mars OMSLAG: 2014 utsågs Huddinge till landets bästa naturvårdskommun och länets bästa friluftskommun. Foto: Maja Brand.

15 Innehåll Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6 Samlad måluppfyllelse 7-8 Kommundirektörens kommentar 9 Nöjda invånare Hållbar samhällsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Intern kontroll 24 Förvaltningsberättelse ekonomi Förvaltningsberättelse personal Bolagens och kommunalförbundets verksamhet Verksamhetsberättelser Resultaträkning, kassaflödesanalys 55 Balansräkning 56 Noter Drift, investering, exploatering 66 Nyckeltal Redovisningsprinciper Revisionsberättelse 74 Organisation 75 3

16 FÖRORD Från ord till handling 2014 var ett intensivt år i politiken med val till europaparlament, riksdag, landsting och kommun. För min och många andras del innebar det två intensiva men framförallt roliga valrörelser. I Huddinge kunde vi konstatera att vi fått ett ovanligt parlamentariskt läge efter valet. Inget av de tydliga blocken fick egen majoritet. Vi fem partier som styrt Huddinge den gångna mandatperioden valde att söka samarbete med ett sjätte Huddingepartiet för att tillsammans styra kommunen i minoritet. Vi har stor samsyn, inte minst i viktiga tillväxt- och utvecklingsfrågor och är överens om att tillsammans jobba för att den positiva utveckling som kommunen befinner sig i just nu fortsätter. Vi är dock tydliga med att det är ett nytt läge som kräver mer av samarbete och samsyn och breda överenskommelser kring många av Huddinges utvecklingsfrågor var ett framgångsrikt år på många sätt. Det haglade utmärkelser över kommunen. Landets bästa naturvårdskommun, länets bästa friluftskommun, näst bästa tillväxtkommun är några exempel och det kanske mest oväntade var vår 9:e plats i tidningen Fokus rankning av landets 290 kommuner där det är Bäst att leva och bo var också året då Huddinge gick från ord och planer till handling och byggkranar. 900 bostäder byggstartade under året. En stor del av dessa var student- och ungdomsbostäder i Flemingsberg. Glädjande nog kunde vi ta ett första spadtag i Flemingsbergsdalen för den första etappen som innehåller bostäder, kommersiell service och ett nytt sportcenter. Lite längre upp i Flempan, intill Karolinska universitetssjukhuset, startade bygget av Technology for Health en unik mötesplats för vård och omsorg, akademi och en världsledande medicinteknisk industri. I byggnaden intill planerar Röda korsets högskola att starta sin sjuksköterskeutbildning bredvid KTH som tredubblar sin utbildningsverksamhet i Flemingsberg. I januari 2015 startade Polishögskolan vid Södertörns högskola. I Storängen börjar nu de första bostäderna byggas i ett område som tillsammans med Huddinge centrum ska rymma över nya bostäder. I slutet av året meddelade IKEA/IKANO att det vill göra en gigantisk satsning i Kungens kurva, med nytt varuhus och en ny galleria. Bara denna satsning är lika stor som Mall of Scandinavia. Kommunens snabba tillväxt kommer att ställa höga krav på vår förmåga att planera. Utbyggnaden av förskolor, skolor och övrig kommunal service måste ske i samma takt. I slutet av 2014 fattades viktiga beslut om en ny organisation för samhällsbyggnadsfrågor i syfte att vässa vår planering ytterligare. Vi kan nu lägga ännu ett intensivt år till handlingarna och konstatera att stora steg mot framtidens Huddinge tagits. Ekonomin är i ordning och kommunens verksamheter visar som helhet god kvalitet. Med dessa ord vill jag rikta mitt varmaste tack till alla er som jobbar i kommunen och varje dag sliter för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun där det är bra att leva och där det finns utrymme att växa. Daniel Dronjak Nordqvist (M) Kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun 4

17 HUDDINGES STYRMODELL Huddinges styrmodell Huddinges styrmodell är att med systematik föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra (Förbättringshjulet/PUFF). Arbetsprocessen tillsammans med den levande dialogen leder till ständiga förbättringar. I årsredovisningen för 2014 följer kommunen upp sin verksamhet utifrån beslutad plan I årsredovisningen beskrivs och bedöms måluppfyllelse för året. Årsredovisningen med bedömning av måluppfyllelse blir då ett viktigt underlag för dialog och prioritering av förbättringsområden. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier. Det som utvärderas är hur väl kommunen har lyckats nå de mål för året som sattes i planen. Kriterier för bedömning av måluppfyllelse Dessa kriterier används för att bedöma måluppfyllelsen Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen Mycket god över den nivå som är planerad God i nivå med vad som är planerat Godtagbar under den nivå som är planerad, annat kan ha skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån Ej godtagbar under den nivå som är planerad Som grund för bedömning används Resultat o Jämfört med etappmål o Förändring över tid o Jämfört med andra Kommunfullmäktiges generella uppdrag Analyser i årsredovisningen, inkluderar att ta hänsyn till annat som har skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån 5

18 VARUMÄRKE Huddinges vision och kärnvärden Huddinges vision En av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Fem år i sammandrag Under året har ett viktigt steg tagits för att skapa en tydligare röd tråd mellan visionen, våra ambitioner med ett hållbart Huddinge samt de delmål kommunen jobbar mot. Genom detta steg har visionen blivit mer tydlig i målbilden och fungerar därmed ännu bättre som styrmedel. Under året har några olika modeller för att mäta eller värdera visionen tagits fram, men det kvarstår fortfarande ett arbete att göra det på ett rimligt och bra sätt. En indikator som kan användas är tidning Fokus bäst att bo index som placerar Huddinge på en hedrande nionde plats i landet i vår kategori. En ny imagemätning kring bilden av Huddinge genomfördes mot slutet av året. Resultatet visar att den externa bilden i Stockholms län gällande Huddinge har blivit tydligare och mer positiv under de senaste fyra åren. Det är bra att Huddinge får en tydligare plats i länet hos invånare, besökare och företagare. Samtliga förvaltningar arbetar med hela eller delar av varumärkesplattformen utifrån den situation och de förutsättningar som funnits. Till detta har ett arbete kring arbetsgivarvarumärket påbörjats som väl jackar in i den befintliga plattformen. Kärnvärden och erbjudande En central komponent i varumärkesplattformen är de antagna kärnvärdena mod, driv, omtänksamhet och mångfald. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor i alla verksamheter och visa vad vi som arbetar i Huddinge står för och att vi är en organisation som agerar samfällt och med ett ansikte utåt. Erbjudandet Huddinge präglas av stark utveckling och erbjuder närhet till storstadens puls och vidsträckta naturområdens lugn är också en viktig komponent när vi presenterar Huddinge som ort. Allt det vi säger och gör påverkar bilden av Huddinge. Under året har kärnvärden och erbjudandet konsekvent använts i den strategiska kommunikationen och även gjort ett visst avtryck i medvetandet oss många invånare både i Huddinge och i länet i övrigt. Bland annat har bilden av Huddinge som en tillgänglig naturkommun stärkts rejält under Antal invånare 31/ Utdebitering, kr 19,95 19,95 19,95 19,95 19,85 Egen skattekraft i relation till rikets Antal årsarbetare Personalkostnader, Mnkr Verksamhetens nettokostnader, Mnkr Skatteintäkter och statsbidrag, Mnkr Nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag 96,0 95,6 97,9 96,9 97,8 Resultat, Mnkr Nettoinvesteringar, Mnkr Nettoinvesteringar i % av verksamhetens nettokostnader 4,2 4,1 6,7 2,6 5,5 Anläggningstillgångar, Mnkr Soliditet inkl. total pensionsskuld, % 28,1 16,8 17,6 17,9 19,7 Soliditet enligt blandad modell, pensionsskuld, % 56,6 33,4 33,7 34,3 35,3 Borgensåtaganden, kr/inv

19 SAMLAD MÅLUPPFYLLELSE Samlad måluppfyllelse Sammanvägd bedömning Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse för 2014 är god. Redovisade resultat och arbetet med mål och uppdrag bedöms vara i nivå med vad som planerades för året. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. En del mätningar genomförs inte varje år och när nya resultat saknas bygger bedömningarna i större utsträckning på arbetet med planerade åtaganden. Därmed anses också att måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål är god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Förbättringsområden Även om den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelse visar på goda resultat redovisas även avvikelser där planerad nivå inte uppnåtts. Utifrån dessa avvikelser lyfts här fram några förbättringsområden att prioritera för att kommunen ska nå en ökad måluppfyllelse. Fortsätta arbetet med att förbättra kapaciteten inom samhällsbyggnadsprocessen för att möta kommunfullmäktiges utökade uppdrag i översiktsplanen med 700 nya bostäder per år med tillhörande samhällsservice. Kommunen behöver bli bättre på att få ihop balansen mellan befolkningsutvecklingen och byggande av verksamhetslokaler. För att åstadkomma detta har ett åtgärdsprogram i 17 punkter tagits fram. En viktig del är att analysera vilken effekt bostadsbyggandet ger över tiden per område avseende behovet av grundoch förskolelokaler, samt hur man kan skapa den lokalkapacitet som behövs för att matcha behovet. Fortsatt fokus på målet positivt näringslivsklimat för att kunna förändra bilden av Huddinge som företagskommun och förbättra servicen till dem som nyttjar kommunens tjänster. Redovisade resultat visar att arbetet för ökad jämlikhet har fortsatt hög prioritet. Fortsätta arbetet med insatser för att minska sjukskrivningar, både korttidsfrånvaro samt långa sjukskrivningar, framförallt gentemot arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Nöjda invånare Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet Nöjda invånare vara god. Flertalet av nämndernas brukarundersökningar visar att invånarna är nöjda med kommunens tjänster, vissa resultat har försämrats till exempel hemtjänstens medan andra har förbättrats, till exempel äldreomsorgen och nöjdheten inom skolans senaredel. Generella uppdrag har såvitt kan bedömas utförts väl. Sju nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan två gjorde bedömningen att den var godtagbar. Hållbar samhällsutveckling Måluppfyllelsen för Hållbar samhällsutveckling bedöms vara god. En ny översiktsplan 2030, antogs av kommunfullmäktige i juni Valdeltagandet i Huddinge steg med 5 procentenheter i Europaparlamentetsvalet, men minskade i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Samtidigt ökade förstagångsväljarna med 1 procentenhet i valet till kommunfullmäktige. Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde för årskurs 9. Kommunens resultat är över rikets genomsnitt och i linje med genomsnittsresultaten i länet. För att öka andelen elever i gymnasiet som uppnår examen behöver åtgärder vidtas för att nå en bättre måluppfyllelse. Huddinge kommun minskade sina utsläpp av växthusgaser med 48 procent mellan år 1990 och 2012 och uppnått målet för Nämnder redovisar goda resultat för andel 7

20 SAMLAD MÅLUPPFYLLELSE ekologisk mat i kommunens verksamheter. Energianvändning i kommunens lokaler har minskat, men koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter ökar. Det finns tydliga skillnader i levnadsvillkor mellan invånare boende i olika delar av kommunen som inte ser ut att minska. Upplevd diskriminering har ökat från sju till nio procent i Huddinge kommun som ort och är högst i Vårby samt Flemingsberg. Attraktiv arbetsgivare Sammantaget bedöms måluppfyllelse för målet Attraktiv arbetsgivare vara god. Huddinge kommuns samlade resultat av medarbetarenkäten, den så kallad prestationsnivån, är 72,8 (73,1 för kvinnor och 71,7 för män), vilket är ett gott resultat i jämförelse med det validerade riktvärdet på 70 och även ett bra resultat i jämförelse med andra kommuner med samma mätmodell. En hög prestationsnivå innebär att medarbetarna generellt sett har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete och kraft att utveckla och förändra. Även ledarskapsprofilen och medarbetarprofilen, som också mäts i medarbetarenkäten, har värden över sina respektive riktvärden. Samtliga områden som mäts i medarbetarenkäten har ett högre värde än föregående år. Däremot fortsätter sjukfrånvaron att öka jämfört med tidigare år. Det är den långa sjukfrånvaron som ökar, den korta sjukfrånvaron har minskat marginellt. Måluppfyllelsen för målet Attraktiv arbetsgivare för respektive nämnd varierar från godtagbar till mycket god. Sund ekonomi Årets resultat uppgår till 185 mnkr eller 100 mnkr exklusive exploateringar. Kommunens resultat, exklusive exploatering, har varit positivt de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget. Nämnderna har sammantaget redovisat ett överskott nio av de senaste tio åren. Sju av nio nämnder bedömer sin måluppfyllelse som god och två nämnder bedömer sin måluppfyllelse som mycket god. Måluppfyllelsen för Sund ekonomi är sammantaget i linje med den planerade nivån och bedöms därför som god för år

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/398.181 Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 21 oktober 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Välkommen till Väsby!

Välkommen till Väsby! ÅRSREDOVISNING FÖRORD Nya kommunalråd efter valet. Från vänster. Lars Valtersson (MP), Anders Rosén (V), Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande, Ann-Christin Martens (S) och Roland Storm (VB) Välkommen

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2013-04-08 Tid 2013-04-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Årsredovisning för Botkyrka kommun

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-03-17 Årsredovisningen kommer att kompletteras med bilder och annan layout efter kommunfullmäktiges sammanträde. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för kommunal verksamhet...

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2014 Årsredovisning 2014 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2014? Fem

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer