Årsredovisning för Huddinge kommun 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Huddinge kommun 2014"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ (12) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist Kommunstyrelsen Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 godkänns. 2. Av årets resultat, exklusive exploatering, på 99,9 mnkr avsätts 27,8 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv. Efter avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 491,4 mnkr. 3. Över- och underskott i nämndernas driftbudget 2014 överförs enligt tabell 2 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 och redovisas under eget kapital. 4. Överföringar av ej utnyttjad investeringsram för nämnderna år 2014, med motsvarande tillägg till investeringsbudgeten för 2015, godkänns enligt tabell 3 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars Nämndernas verksamhetsberättelser för 2014 godkänns. Sammanfattning Nämnderna har inkommit med verksamhetsberättelser för 2014 enligt kommunstyrelsens instruktioner. Årsredovisning och nämndernas verksamhetsberättelser biläggs kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse 2014 är god. Redovisade resultat och arbetet med mål och uppdrag bedöms vara i nivå med vad som planerades för året. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. Kommunens resultat, exklusive exploatering, är positivt (99,9 mnkr) och har varit det de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget (56 mnkr). I förhållande till det statliga balanskravet, där även exploateringsvinster inräknas, uppgår POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge Kommun Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. resultatet till 185 mnkr. Därmed anses också att måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål vara god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en resultatöverföring för nämnderna med 5,5 mnkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2014 blir då 83,5 mnkr. Av årets resultat, exklusive exploatering, på 99,9 mnkr föreslås 27,8 mnkr avsättas till kommunens resultatutjämningsreserv. Efter avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 491,4 mnkr. Ärendet Sammanvägd måluppfyllelse och förbättringsområden Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse för 2014 är god. Redovisade resultat och arbetet med mål och uppdrag bedöms vara i nivå med vad som planerades för året. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. En del mätningar genomförs inte varje år och när nya resultat saknas bygger bedömningarna i större utsträckning på arbetet med planerade åtaganden. I nämndernas verksamhetsberättelser redovisas och analyseras uppnådda resultat och hur nämnderna under året har arbetet med mål och uppdrag. Nämndernas verksamhetsberättelser visar generellt på en god uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och uppdrag för Nämnderna har för vissa mål bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar för att man inte riktigt nått resultat eller fullgjort uppdrag som planerat. Utifrån sina analyser redovisas vilka förbättringsområden man har identifierat. Kommunstyrelsens förvaltning delar nämndernas bedömningar av måluppfyllelsen. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. Därmed anses också måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål vara god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Förbättringsområden Även om den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelse visar på goda resultat redovisas även avvikelser där planerad nivå inte uppnåtts. Utifrån dessa avvikelser lyfts här fram några förbättringsområden att prioritera för att kommunen ska nå en ökad måluppfyllelse. Fortsätta arbetet med att förbättra kapaciteten inom samhällsbyggnadsprocessen för att möta kommunfullmäktiges utökade uppdrag i översiktsplanen med 700 nya bostäder per år med tillhörande samhällsservice. 2 (12)

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Kommunen behöver bli bättre på att få ihop balansen mellan befolkningsutvecklingen och byggande av verksamhetslokaler. För att åstadkomma detta har ett åtgärdsprogram i 17 punkter tagits fram. En viktig del är att analysera vilken effekt bostadsbyggandet ger över tiden per område avseende behovet av grund- och förskolelokaler, samt hur man kan skapa den lokalkapacitet som behövs för att matcha behovet. Fortsatt fokus på målet positivt näringslivsklimat för att kunna förändra bilden av Huddinge som företagskommun och förbättra servicen till dem som nyttjar kommunens tjänster. Redovisade resultat visar att arbetet för ökad jämlikhet har fortsatt hög prioritet. Fortsätta arbetet med insatser för att minska sjukskrivningar, både korttidsfrånvaro samt långa sjukskrivningar, framförallt gentemot arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Nöjda invånare Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet Nöjda invånare vara god. Flertalet av nämndernas brukarundersökningar visar att invånarna är nöjda med kommunens tjänster, vissa resultat har försämrats till exempel hemtjänstens medan andra har förbättrats, till exempel äldreomsorgen och nöjdheten inom skolans senaredel. Generella uppdrag har såvitt kan bedömas utförts väl. Sju nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan två gjorde bedömningen att den var godtagbar. Hållbar samhällsutveckling Måluppfyllelsen för Hållbar samhällsutveckling bedöms vara god. En ny översiktsplan 2030, antogs av kommunfullmäktige i juni Valdeltagandet i Huddinge steg med 5 procentenheter i Europaparlamentetsvalet, men minskade i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Samtidigt ökade förstagångsväljarna med 1 procentenhet i valet till kommunfullmäktige. Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde för årskurs 9. Kommunens resultat är över rikets genomsnitt och i linje med genomsnittsresultaten i länet. För att öka andelen elever i gymnasiet som uppnår examen behöver åtgärder vidtas för att nå en bättre måluppfyllelse. Huddinge kommun minskade sina utsläpp av växthusgaser med 48 procent mellan år 1990 och 2012 och har uppnått målet för Nämnder redovisar 3 (12)

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. goda resultat för andel ekologisk mat i kommunens verksamheter. Energianvändning i kommunens lokaler har minskat, men koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter ökar. Det finns tydliga skillnader i levnadsvillkor mellan invånare boende i olika delar av kommunen som inte ser ut att minska. Upplevd diskriminering har ökat från sju till nio procent i Huddinge kommun som ort och är högst i Vårby samt Flemingsberg. Attraktiv arbetsgivare Sammantaget bedöms måluppfyllelse för målet Attraktiv arbetsgivare vara god. Huddinge kommuns samlade resultat av medarbetarenkäten, den så kallad prestationsnivån, är 72,8 (73,1 för kvinnor och 71,7 för män), vilket är ett gott resultat i jämförelse med det validerade riktvärdet på 70 och även ett bra resultat i jämförelse med andra kommuner med samma mätmodell. En hög prestationsnivå innebär att medarbetarna generellt sett har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete och kraft att utveckla och förändra. Även ledarskapsprofilen och medarbetarprofilen, som också mäts i medarbetarenkäten, har värden över sina respektive riktvärden. Samtliga områden som mäts i medarbetarenkäten har ett högre värde än föregående år. Däremot fortsätter sjukfrånvaron att öka jämfört med tidigare år. Det är den långa sjukfrånvaron som ökar, den korta sjukfrånvaron har minskat marginellt. Måluppfyllelsen för målet Attraktiv arbetsgivare för respektive nämnd varierar från godtagbar till mycket god. Sund ekonomi Kommunens resultat, exklusive exploatering, är positivt (99,9 mnkr) och har varit det de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget (56 mnkr). I förhållande till det statliga balanskravet, där även exploateringsvinster inräknas, uppgår resultatet till 185 mnkr. Nämnderna har sammantaget redovisat ett överskott nio av de senaste tio åren. Sju av nio nämnder bedömer sin måluppfyllelse som god och två nämnder bedömer sin måluppfyllelse som mycket god. Måluppfyllelsen för Sund ekonomi är sammantaget i linje med den planerade nivån och bedöms därför som god för år Intern kontroll Samtliga nämnder har identifierat relevanta risker för året och redovisar genomförda åtgärder. Samtliga nämnder redovisar också att de har kvarvarande åtgärder som slutförs under 2015, men i flera fall saknas redovisning av när olika åtgärder ska utföras samt om arbetet löper enligt 4 (12)

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. plan. Utifrån det som rapporteras blir helhetsbedömningen ändå att arbetet löper på ett godtagbart sätt. Detta mot bakgrund av att många relevanta risker har identifierats, att många riskreducerande åtgärder har genomförts samt att det allmänna intrycket är att nämnderna överlag har tagit ett eller flera kliv framåt när det gäller internkontrollarbetet. Resultatutjämningsreserv Kommunfullmäktige beslutade 2014 att inrätta en resultatutjämningsreserv enligt den nya lagstiftningen. Av resultaten för har totalt 463,6 mnkr satts av. Enligt reglerna för reservering är det möjligt att reservera 27,8 mnkr av 2014 års resultat till resultatutjämningsreserven. Den ackumulerade avsättningen till resultatutjämningsreserv är då 491,4 mnkr, vilket motsvarar maximal avsättning enligt beslutade lokala riktlinjer (10 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning). Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 27,8 mnkr av årets resultat avsätts till resultatutjämningsreserven. Tabell 1: Resultatutjämningsreserv, inkl. förslag till avsättning av 2014 års resultat, mnkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Årets resultat 243,6 245,3 172,7 183,7 185,0 realisationsvinster -0,1-0,8-0,9 0,0-0,1 exploateringsverksamhet -47,6-110,8-17,4-24,6-85,0 Årets resultat enligt ekonomiska målet 195,9 133,7 154,3 159,1 99,9 5 (12) Summa skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 4 224, , , , ,3 1 procent av summa skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 42,2 43,9 45,3 48,0 49,1 Max att reservera (>1 procent) 153,7 89,8 109,0 111,1 50,8 Max att reservera (10 procent av skatt/utjämning) 422,5 438,5 453,0 479,9 491,4 Ackumulerad reservering 153,7 243,5 352,5 463,6 491,4 Överföring av nämndernas driftresultat Enligt ekonomistyrningsprinciperna för Huddinge kommun, för nämnd med sig hela balansresultatet (över-/underskott) till nästa år. Nämnd ska i verksamhetsberättelsen begära hos kommunstyrelsen om resultatöverföring. Kommunstyrelsen ska pröva om undantag mot normalregeln ska göras. I prövningen ska hänsyn tas till nämnds utförda prestationer och grad av måluppfyllelse. Resultatet för vinterunderhåll behandlas särskilt. Nämndens egna kapital får maximalt uppgå till 3 procent av nämndens

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. budgetomslutning. För miljönämnden får det uppgå till 3 procent eller högst 500 tkr. Förvaltningens förslag till resultatöverföring Nämnderna har ett samlat resultat för 2014 med plus tkr. Nämndernas måluppfyllelse för 2014 bedöms inte föranleda någon justering av resultatöverföringen. Justering av underlag för resultatöverföring på grund av lägre prestationer föreslås för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. Föreslagen överföring av resultat för kommunstyrelsen, gymnasienämnden, äldreomsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden är nedjusterade med hänsyn till regeln om att nämndens egna kapital maximalt får uppgå till 3 procent av nämndens budgetomslutning (500 tkr för miljönämnden). Totalt föreslås en överföring av 2014 års resultat med tkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2014 är tkr. Samtliga nämnder har balanserade resultat som är positiva. Tabell 2: Förslag till överföring avbalanserat resultat 2014, tkr Resultat Justering Justerat Justering Förslag Nämnd IB resultat 3 procent överföring UB Kommunstyrelse Förskolenämnd Grundskolenämnd Gymnasienämnd Socialnämnd Äldreomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Miljönämnd Revision Summa Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse visar att arbetet med mål och utvecklingsåtaganden i huvudsak har genomförts enligt plan, eller med smärre avvikelser och med ett ekonomiskt resultat i balans. När styrelsen väger samman uppnådda resultat inom de övergripande målen Nöjda invånare och Hållbar samhällsutveckling samt de strategiska målen Attraktiv arbetsgivare och Sund ekonomi tillsammans med arbetet med intern kontroll och processorientering blir den balanserade bedömningen att arbetet med kommunstyrelsens mål, uppdrag och åtaganden i stort har bedrivits planenligt och att måluppfyllelsen för helåret är god. 6 (12)

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Kommunstyrelsens resultat för 2014 är plus tkr och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att detta blir underlag för kommunstyrelsens resultatöverföring. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till 539 tkr. Det balanserade resultat för 2014 är då plus tkr, tre procent av kommunstyrelsens budgetomslutning. Förskolenämnden Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att måluppfyllelsen är god. Uppdragen genomförs enligt plan och flera av uppdragen är ständigt pågående vilket innebär att de kommer fortgå i det dagliga arbetet. För målen Hållbar samhällsutveckling och Nöjda invånare är den samlade bedömningen god vilket innebär att det finns utvecklingsområden, vilka nämnden kommer att arbeta med under Förskolenämndens resultat är plus tkr. Inskrivna barn i förskolan har i genomsnitt varit 6 858, vilket är 86 färre än tilldelad budget och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att underlaget för förskolenämndens resultatöverföring justeras till 0 tkr. Det balanserade resultat för 2014 är då oförändrat plus tkr och understiger tre procent av förskolenämndens budgetomslutning. Grundskolenämnden Trots fortsatta svårigheter att uppfylla vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand är grundskolenämndens sammanvägda bedömning att måluppfyllelsen för 2014 är god. Resultaten blir stadigt bättre i årskurs 9. Nämnden har ett utvecklat systematiskt arbetssätt inom flera områden, främst i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling men även i arbetet rörande analyser och åtgärder i den pedagogiska verksamheten. Nämnden gör också ett mycket bra ekonomiskt resultat där alla skolor går in i 2015 med en budget i balans. Grundskolenämndens resultat är plus tkr. Elever i grundskolan var i genomsnitt under 2014, 190 färre än i budget. Antalet elever i skolbarnomsorg 6-9 år var 69 färre och antal elever i skolbarnomsorg år var 11 färre. Elever i särskolan var i genomsnitt 114, vilket stämmer väl med budget. Sammantaget ligger prestationerna under budgeterad nivå. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att underlaget för grundskolenämndens resultatöverföring justeras till 0 tkr. Grundskolenämndens balanserade resultat för 2014 är då oförändrat plus tkr och understiger tre procent av budgetomslutningen. Gymnasienämnden Den samlade måluppfyllelsen för gymnasienämnden bedöms vara god. Vid jämförelser med nationell statistik som publicerats av skolverket i december 7 (12)

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. bedöms gymnasieskolornas resultat som helhet vara godtagbara och även målet Hållbar samhällsutveckling bedöms därför som godtagbar. Måluppfyllelsen för Nöjda invånare och Attraktiv arbetsgivare bedöms som goda och för Sund ekonomi som mycket goda. Gymnasienämndens resultat är plus tkr. I genomsnitt gick Huddingeelever i ungdomsgymnasium, 93 färre än beräknat i budget. Antalet elever i gymnasiesärskolan var i nivå med budget. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att underlaget för gymnasienämndens resultatöverföring justeras till tkr. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till 233 tkr. Gymnasienämndens balanserade resultat är då plus tkr, tre procent av budgetomslutningen. Socialnämnden Socialnämndens sammanvägda bedömning är att måluppfyllelsen är god. Bedömningen grundar sig på att måluppfyllelsen för tre av nämndens fyra mål är god. För det fjärde målet om Sund ekonomi bedöms måluppfyllelsen vara mycket god. I bedömningen ingår också arbetet med generella uppdrag och strategiska utvecklingsområden. För samtliga mål är bedömningen gjord utifrån resultat i förhållande till etappmål, jämförelse mot tidigare resultat och i vissa fall jämförelser med resultat i länet samt övrigt arbete som skett under året. Socialnämnden redovisar ett positivt resultat på tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att nämndens resultat är underlag för resultatöverföring. Socialnämndens balanserade resultat är då plus tkr och understiger tre procent av socialnämndens budgetomslutning. Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens sammanvägda bedömning är att måluppfyllelsen är god. Bedömningen grundar sig på att måluppfyllelsen för nämndens två övergripande mål och två strategiska mål är god. I bedömningen ingår också arbetet med generella uppdrag och strategiska utvecklingsområden. För samtliga mål är bedömningen gjord utifrån resultat på mått i förhållande till etappmål, jämförelser mot tidigare resultat och i vissa fall även jämförelser med resultat i länet samt övrigt arbete som skett under året. Äldreomsorgsnämndens resultat är plus tkr och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att detta blir underlag för äldreomsorgsnämndens resultatöverföring. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till tkr. Det balanserade resultat för 2014 är då plus tkr, tre procent av äldreomsorgsnämndens budgetomslutning. 8 (12)

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens sammanvägda bedömning av måluppfyllelsen är god. Inom tre av de fyra målområdena är måluppfyllelsen god samt mycket god gällande attraktiv arbetsgivare. Uppsatta etappmål, generella uppdrag och riktade uppdrag från tidigare år med tillhörande åtaganden har i stort sett uppfyllts. Nämndens resultat är plus tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kultur- och fritidsnämndens resultat är underlag för årets resultatöverföring. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till 260 tkr. Kultur- och fritidsnämndens balanserade resultat är då plus tkr, tre procent av budgetomslutningen. Samhällsbyggnadsnämnden En lägre måluppfyllelse för målen Hållbar samhällsutveckling och Attraktiv arbetsgivare gör att samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den samlade måluppfyllelsen för året är godtagbar. Nämndens resultat är plus tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att samhällsbyggnadsnämndens resultat är underlag för årets resultatöverföring. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till -228 tkr. Samhällsbyggnadsnämndens balanserade resultat är då plus tkr, tre procent av budgetomslutningen. Miljönämnden En lägre måluppfyllelse för Hållbar samhällsutveckling och Attraktiv arbetsgivare gör att miljönämnden bedömer att den samlade måluppfyllelsen är godtagbar. Nämndens resultat är minus 335 tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att miljönämndens resultat är underlag för årets resultatöverföring. Miljönämndens balanserade resultat är då 165 tkr. Överföring av investeringsmedel Enligt ekonomistyrningsprinciperna för Huddinge kommun ska nämnd hemställa till kommunstyrelsen om balansering av medel för projekt som inte avslutats. 9 (12)

10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Tabell 3: Förslag till överföring av investeringsmedel 2014, tkr Nämnd Avvikelse (budgetutfall) Nämndens förslag till överföring Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till överföring Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden varav till kommunstyrelsen varav till natur- och byggnadsnämnden Miljönämnden varav till kommunstyrelsen varav till natur- och byggnadsnämnden varav till tillsynsnämnden Samhällsbyggnadsprojekt Summa (12) Kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden och kultur- och fritidsnämnden har inte utnyttjat hela sina budgeterade investeringsutrymmen. Nämnderna föreslår inte någon överföring till Socialnämndens outnyttjade investeringsmedel (5,6 mnkr) var avsedda för bland annat bemanningssystem för personalpoolen, datasystem för verksamheten och inköp av datorer och inventarier. Nämnden föreslår att 5,1 mnkr överförs till 2015 för att fullfölja pågående investeringar. Äldreomsorgsnämnden har 19,3 mnkr i outnyttjade investeringsmedel 2014 och avser bland annat datasystem för verksamheten, elektroniskt passersystem, larm och inventarier. Nämnden föreslår att 15,8 mnkr av saldot överförs till Samhällsbyggnadsnämnden har pågående projekt som fortsätter under 2015 och begär att 40,4 mnkr i investeringsutrymme överförs till nästa år. Den nya nämndorganisationen från och med den 1 januari 2015 innebär att ansvaret för vissa pågående projekt kommer att föras över till kommunstyrelsen. Projekt som ingår i den föreslagna överföringen till kommunstyrelsen är lekparksupprustning Vårbyparken (3,6 mnkr), lekparksupprustning Rådsparken (1,6 mnkr), lekparksupprustning Solgården (0,3 mnkr), Nytorps mosse skatepark (4,7 mnkr), infartsparkeringar (0,1 mnkr), gång- och cykelbana Solfagaravägen (4,5 mnkr), vägvisningsplan (2,0 mnkr), lekplatsupprustning Kurirparken (0,8 mnkr), förstudie gemensam trafik- och vägdatabas (1,0 mnkr), strategiska cykelåtgärder (2,4 mnkr), bullerdämpande

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. åtgärder (3,0 mnkr). Totalt föreslås 23,8 mnkr föras över till kommunstyrelsens investeringsbudget för Projekt som ingår i den föreslagna överföringen till den nyinrättade natur- och byggnadsnämnden är maskininvesterinvesteringar (3,8 mnkr), gatubelysning (3,2 mnkr), åtgärder broar och tunnlar (4,0 mnkr), lantmäteriavdelningen (1,8 mnkr), naturvårdsavdelningen (4,4 mnkr). Totalt föreslås 17,2 mnkr föras över till natur- och byggnadsnämndens investeringsram för Samhällsbyggnadsnämnden begär också att 7,6 mnkr av investeringsutrymmet för samhällsbyggnadsprojekt överförs till kommunstyrelsens investeringsbudget för Här avses arbeten med trimningsåtgärder Kungens kurva (0,6 mnkr), gång- och cykelväg Katrinebergsvägen-Huddingevägen (1,0 mnkr), offentlig miljö i Flemingsberg (6,0 mnkr). Miljönämnden begär att 5,2 mnkr av investeringsutrymmet 2014 överförs till Ansvaret för investeringarna kommer även här att ändras till följd av den nya nämndorganisationen från och med den 1 januari Saldo som avser Tyresåprojektet (2,7 mnkr) föreslås föras över till kommunstyrelsens investeringsbudget Saldo som avser geografiska entréer (1,1 mnkr) och vandringsleder mellan Sundby och Björksättra (0,5 mnkr) föreslås överföras till natur- och byggnadsnämndens investeringsbudget Saldo som avser investering i ärendehanteringssystem (0,9 mnkr) förseslås överföras till tillsynsnämndens investeringsbudget Nämnderna har tillsammans investerat för 265 mnkr, vilket är 150 mnkr mindre än vad som var budgeterat för Totalt begär nämnderna att 74 mnkr i investeringsutrymme överförs till Detta avser projekt som inte hunnit slutföras eller påbörjas under 2014, men som beräknas att genomföras under 2015 utöver den budgetram som tilldelats nämnderna. Kommunen bör vara restriktiv med att investera, men samtidigt tillämpa principer som leder till ett långsiktigt ekonomiskt handlande. Sammantaget har nämnderna inte förbrukat investeringsramen för 2014, och vill förskjuta den del av avvikelsen som redan är intecknad till år Kommunstyrelsens förvaltning förslår att 74 mnkr av 2014 års investeringsmedel överförs till 2015 enligt tabell (12)

12 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 12 (12) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Bilagor 1. Årsredovisning Nämndernas verksamhetsberättelser Beslutet delges Samtliga nämnder Ralph Strandqvist Budgetansvarig

13 Årsredovisning 2014

14 Huddinge kommun satsar på att tillgängliggöra årsredovisningen 2014 i form av en webbplats. Där finns fler redaktionella texter samt filmer, utöver innehållet i denna trycksak. Se huddinge.se/arsredovisning2014 PRODUKTION: Kommunstyrelsens förvaltning. Mars OMSLAG: 2014 utsågs Huddinge till landets bästa naturvårdskommun och länets bästa friluftskommun. Foto: Maja Brand.

15 Innehåll Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6 Samlad måluppfyllelse 7-8 Kommundirektörens kommentar 9 Nöjda invånare Hållbar samhällsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Intern kontroll 24 Förvaltningsberättelse ekonomi Förvaltningsberättelse personal Bolagens och kommunalförbundets verksamhet Verksamhetsberättelser Resultaträkning, kassaflödesanalys 55 Balansräkning 56 Noter Drift, investering, exploatering 66 Nyckeltal Redovisningsprinciper Revisionsberättelse 74 Organisation 75 3

16 FÖRORD Från ord till handling 2014 var ett intensivt år i politiken med val till europaparlament, riksdag, landsting och kommun. För min och många andras del innebar det två intensiva men framförallt roliga valrörelser. I Huddinge kunde vi konstatera att vi fått ett ovanligt parlamentariskt läge efter valet. Inget av de tydliga blocken fick egen majoritet. Vi fem partier som styrt Huddinge den gångna mandatperioden valde att söka samarbete med ett sjätte Huddingepartiet för att tillsammans styra kommunen i minoritet. Vi har stor samsyn, inte minst i viktiga tillväxt- och utvecklingsfrågor och är överens om att tillsammans jobba för att den positiva utveckling som kommunen befinner sig i just nu fortsätter. Vi är dock tydliga med att det är ett nytt läge som kräver mer av samarbete och samsyn och breda överenskommelser kring många av Huddinges utvecklingsfrågor var ett framgångsrikt år på många sätt. Det haglade utmärkelser över kommunen. Landets bästa naturvårdskommun, länets bästa friluftskommun, näst bästa tillväxtkommun är några exempel och det kanske mest oväntade var vår 9:e plats i tidningen Fokus rankning av landets 290 kommuner där det är Bäst att leva och bo var också året då Huddinge gick från ord och planer till handling och byggkranar. 900 bostäder byggstartade under året. En stor del av dessa var student- och ungdomsbostäder i Flemingsberg. Glädjande nog kunde vi ta ett första spadtag i Flemingsbergsdalen för den första etappen som innehåller bostäder, kommersiell service och ett nytt sportcenter. Lite längre upp i Flempan, intill Karolinska universitetssjukhuset, startade bygget av Technology for Health en unik mötesplats för vård och omsorg, akademi och en världsledande medicinteknisk industri. I byggnaden intill planerar Röda korsets högskola att starta sin sjuksköterskeutbildning bredvid KTH som tredubblar sin utbildningsverksamhet i Flemingsberg. I januari 2015 startade Polishögskolan vid Södertörns högskola. I Storängen börjar nu de första bostäderna byggas i ett område som tillsammans med Huddinge centrum ska rymma över nya bostäder. I slutet av året meddelade IKEA/IKANO att det vill göra en gigantisk satsning i Kungens kurva, med nytt varuhus och en ny galleria. Bara denna satsning är lika stor som Mall of Scandinavia. Kommunens snabba tillväxt kommer att ställa höga krav på vår förmåga att planera. Utbyggnaden av förskolor, skolor och övrig kommunal service måste ske i samma takt. I slutet av 2014 fattades viktiga beslut om en ny organisation för samhällsbyggnadsfrågor i syfte att vässa vår planering ytterligare. Vi kan nu lägga ännu ett intensivt år till handlingarna och konstatera att stora steg mot framtidens Huddinge tagits. Ekonomin är i ordning och kommunens verksamheter visar som helhet god kvalitet. Med dessa ord vill jag rikta mitt varmaste tack till alla er som jobbar i kommunen och varje dag sliter för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun där det är bra att leva och där det finns utrymme att växa. Daniel Dronjak Nordqvist (M) Kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun 4

17 HUDDINGES STYRMODELL Huddinges styrmodell Huddinges styrmodell är att med systematik föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra (Förbättringshjulet/PUFF). Arbetsprocessen tillsammans med den levande dialogen leder till ständiga förbättringar. I årsredovisningen för 2014 följer kommunen upp sin verksamhet utifrån beslutad plan I årsredovisningen beskrivs och bedöms måluppfyllelse för året. Årsredovisningen med bedömning av måluppfyllelse blir då ett viktigt underlag för dialog och prioritering av förbättringsområden. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier. Det som utvärderas är hur väl kommunen har lyckats nå de mål för året som sattes i planen. Kriterier för bedömning av måluppfyllelse Dessa kriterier används för att bedöma måluppfyllelsen Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen Mycket god över den nivå som är planerad God i nivå med vad som är planerat Godtagbar under den nivå som är planerad, annat kan ha skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån Ej godtagbar under den nivå som är planerad Som grund för bedömning används Resultat o Jämfört med etappmål o Förändring över tid o Jämfört med andra Kommunfullmäktiges generella uppdrag Analyser i årsredovisningen, inkluderar att ta hänsyn till annat som har skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån 5

18 VARUMÄRKE Huddinges vision och kärnvärden Huddinges vision En av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Fem år i sammandrag Under året har ett viktigt steg tagits för att skapa en tydligare röd tråd mellan visionen, våra ambitioner med ett hållbart Huddinge samt de delmål kommunen jobbar mot. Genom detta steg har visionen blivit mer tydlig i målbilden och fungerar därmed ännu bättre som styrmedel. Under året har några olika modeller för att mäta eller värdera visionen tagits fram, men det kvarstår fortfarande ett arbete att göra det på ett rimligt och bra sätt. En indikator som kan användas är tidning Fokus bäst att bo index som placerar Huddinge på en hedrande nionde plats i landet i vår kategori. En ny imagemätning kring bilden av Huddinge genomfördes mot slutet av året. Resultatet visar att den externa bilden i Stockholms län gällande Huddinge har blivit tydligare och mer positiv under de senaste fyra åren. Det är bra att Huddinge får en tydligare plats i länet hos invånare, besökare och företagare. Samtliga förvaltningar arbetar med hela eller delar av varumärkesplattformen utifrån den situation och de förutsättningar som funnits. Till detta har ett arbete kring arbetsgivarvarumärket påbörjats som väl jackar in i den befintliga plattformen. Kärnvärden och erbjudande En central komponent i varumärkesplattformen är de antagna kärnvärdena mod, driv, omtänksamhet och mångfald. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor i alla verksamheter och visa vad vi som arbetar i Huddinge står för och att vi är en organisation som agerar samfällt och med ett ansikte utåt. Erbjudandet Huddinge präglas av stark utveckling och erbjuder närhet till storstadens puls och vidsträckta naturområdens lugn är också en viktig komponent när vi presenterar Huddinge som ort. Allt det vi säger och gör påverkar bilden av Huddinge. Under året har kärnvärden och erbjudandet konsekvent använts i den strategiska kommunikationen och även gjort ett visst avtryck i medvetandet oss många invånare både i Huddinge och i länet i övrigt. Bland annat har bilden av Huddinge som en tillgänglig naturkommun stärkts rejält under Antal invånare 31/ Utdebitering, kr 19,95 19,95 19,95 19,95 19,85 Egen skattekraft i relation till rikets Antal årsarbetare Personalkostnader, Mnkr Verksamhetens nettokostnader, Mnkr Skatteintäkter och statsbidrag, Mnkr Nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag 96,0 95,6 97,9 96,9 97,8 Resultat, Mnkr Nettoinvesteringar, Mnkr Nettoinvesteringar i % av verksamhetens nettokostnader 4,2 4,1 6,7 2,6 5,5 Anläggningstillgångar, Mnkr Soliditet inkl. total pensionsskuld, % 28,1 16,8 17,6 17,9 19,7 Soliditet enligt blandad modell, pensionsskuld, % 56,6 33,4 33,7 34,3 35,3 Borgensåtaganden, kr/inv

19 SAMLAD MÅLUPPFYLLELSE Samlad måluppfyllelse Sammanvägd bedömning Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse för 2014 är god. Redovisade resultat och arbetet med mål och uppdrag bedöms vara i nivå med vad som planerades för året. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. En del mätningar genomförs inte varje år och när nya resultat saknas bygger bedömningarna i större utsträckning på arbetet med planerade åtaganden. Därmed anses också att måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål är god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Förbättringsområden Även om den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelse visar på goda resultat redovisas även avvikelser där planerad nivå inte uppnåtts. Utifrån dessa avvikelser lyfts här fram några förbättringsområden att prioritera för att kommunen ska nå en ökad måluppfyllelse. Fortsätta arbetet med att förbättra kapaciteten inom samhällsbyggnadsprocessen för att möta kommunfullmäktiges utökade uppdrag i översiktsplanen med 700 nya bostäder per år med tillhörande samhällsservice. Kommunen behöver bli bättre på att få ihop balansen mellan befolkningsutvecklingen och byggande av verksamhetslokaler. För att åstadkomma detta har ett åtgärdsprogram i 17 punkter tagits fram. En viktig del är att analysera vilken effekt bostadsbyggandet ger över tiden per område avseende behovet av grundoch förskolelokaler, samt hur man kan skapa den lokalkapacitet som behövs för att matcha behovet. Fortsatt fokus på målet positivt näringslivsklimat för att kunna förändra bilden av Huddinge som företagskommun och förbättra servicen till dem som nyttjar kommunens tjänster. Redovisade resultat visar att arbetet för ökad jämlikhet har fortsatt hög prioritet. Fortsätta arbetet med insatser för att minska sjukskrivningar, både korttidsfrånvaro samt långa sjukskrivningar, framförallt gentemot arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Nöjda invånare Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet Nöjda invånare vara god. Flertalet av nämndernas brukarundersökningar visar att invånarna är nöjda med kommunens tjänster, vissa resultat har försämrats till exempel hemtjänstens medan andra har förbättrats, till exempel äldreomsorgen och nöjdheten inom skolans senaredel. Generella uppdrag har såvitt kan bedömas utförts väl. Sju nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan två gjorde bedömningen att den var godtagbar. Hållbar samhällsutveckling Måluppfyllelsen för Hållbar samhällsutveckling bedöms vara god. En ny översiktsplan 2030, antogs av kommunfullmäktige i juni Valdeltagandet i Huddinge steg med 5 procentenheter i Europaparlamentetsvalet, men minskade i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Samtidigt ökade förstagångsväljarna med 1 procentenhet i valet till kommunfullmäktige. Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde för årskurs 9. Kommunens resultat är över rikets genomsnitt och i linje med genomsnittsresultaten i länet. För att öka andelen elever i gymnasiet som uppnår examen behöver åtgärder vidtas för att nå en bättre måluppfyllelse. Huddinge kommun minskade sina utsläpp av växthusgaser med 48 procent mellan år 1990 och 2012 och uppnått målet för Nämnder redovisar goda resultat för andel 7

20 SAMLAD MÅLUPPFYLLELSE ekologisk mat i kommunens verksamheter. Energianvändning i kommunens lokaler har minskat, men koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter ökar. Det finns tydliga skillnader i levnadsvillkor mellan invånare boende i olika delar av kommunen som inte ser ut att minska. Upplevd diskriminering har ökat från sju till nio procent i Huddinge kommun som ort och är högst i Vårby samt Flemingsberg. Attraktiv arbetsgivare Sammantaget bedöms måluppfyllelse för målet Attraktiv arbetsgivare vara god. Huddinge kommuns samlade resultat av medarbetarenkäten, den så kallad prestationsnivån, är 72,8 (73,1 för kvinnor och 71,7 för män), vilket är ett gott resultat i jämförelse med det validerade riktvärdet på 70 och även ett bra resultat i jämförelse med andra kommuner med samma mätmodell. En hög prestationsnivå innebär att medarbetarna generellt sett har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete och kraft att utveckla och förändra. Även ledarskapsprofilen och medarbetarprofilen, som också mäts i medarbetarenkäten, har värden över sina respektive riktvärden. Samtliga områden som mäts i medarbetarenkäten har ett högre värde än föregående år. Däremot fortsätter sjukfrånvaron att öka jämfört med tidigare år. Det är den långa sjukfrånvaron som ökar, den korta sjukfrånvaron har minskat marginellt. Måluppfyllelsen för målet Attraktiv arbetsgivare för respektive nämnd varierar från godtagbar till mycket god. Sund ekonomi Årets resultat uppgår till 185 mnkr eller 100 mnkr exklusive exploateringar. Kommunens resultat, exklusive exploatering, har varit positivt de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget. Nämnderna har sammantaget redovisat ett överskott nio av de senaste tio åren. Sju av nio nämnder bedömer sin måluppfyllelse som god och två nämnder bedömer sin måluppfyllelse som mycket god. Måluppfyllelsen för Sund ekonomi är sammantaget i linje med den planerade nivån och bedöms därför som god för år

Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6

Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2014 Huddinge kommun satsar på att tillgängliggöra årsredovisningen 2014 i form av en webbplats. Där finns fler redaktionella texter samt filmer, utöver innehållet i denna trycksak. Se huddinge.se/arsredovisning2014

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 19 augusti 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Delårsrapport per 31 mars 2015 för Huddinge kommun

Delårsrapport per 31 mars 2015 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 11 maj 2015 KS 2015/376.181 1 (8) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Delårsrapport

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/398.181 Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS

Införande av kundval daglig verksamhet, LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-22 SN-2014/2246.183 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Införande av kundval daglig verksamhet, LSS Förslag

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Avstämningsärende nämndernas verksamhetsplaner 2015

Avstämningsärende nämndernas verksamhetsplaner 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 1 (15) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Mål och budget 2016 och planeringsramar för 2017-2018 för Huddinge kommun

Mål och budget 2016 och planeringsramar för 2017-2018 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 maj 2015 KS 2015/284.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Mål och budget

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer