Årsredovisning för Huddinge kommun 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Huddinge kommun 2014"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ (12) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist Kommunstyrelsen Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 godkänns. 2. Av årets resultat, exklusive exploatering, på 99,9 mnkr avsätts 27,8 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv. Efter avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 491,4 mnkr. 3. Över- och underskott i nämndernas driftbudget 2014 överförs enligt tabell 2 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2015 och redovisas under eget kapital. 4. Överföringar av ej utnyttjad investeringsram för nämnderna år 2014, med motsvarande tillägg till investeringsbudgeten för 2015, godkänns enligt tabell 3 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars Nämndernas verksamhetsberättelser för 2014 godkänns. Sammanfattning Nämnderna har inkommit med verksamhetsberättelser för 2014 enligt kommunstyrelsens instruktioner. Årsredovisning och nämndernas verksamhetsberättelser biläggs kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 mars Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse 2014 är god. Redovisade resultat och arbetet med mål och uppdrag bedöms vara i nivå med vad som planerades för året. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. Kommunens resultat, exklusive exploatering, är positivt (99,9 mnkr) och har varit det de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget (56 mnkr). I förhållande till det statliga balanskravet, där även exploateringsvinster inräknas, uppgår POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge Kommun Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. resultatet till 185 mnkr. Därmed anses också att måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål vara god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en resultatöverföring för nämnderna med 5,5 mnkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2014 blir då 83,5 mnkr. Av årets resultat, exklusive exploatering, på 99,9 mnkr föreslås 27,8 mnkr avsättas till kommunens resultatutjämningsreserv. Efter avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 491,4 mnkr. Ärendet Sammanvägd måluppfyllelse och förbättringsområden Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse för 2014 är god. Redovisade resultat och arbetet med mål och uppdrag bedöms vara i nivå med vad som planerades för året. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. En del mätningar genomförs inte varje år och när nya resultat saknas bygger bedömningarna i större utsträckning på arbetet med planerade åtaganden. I nämndernas verksamhetsberättelser redovisas och analyseras uppnådda resultat och hur nämnderna under året har arbetet med mål och uppdrag. Nämndernas verksamhetsberättelser visar generellt på en god uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och uppdrag för Nämnderna har för vissa mål bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar för att man inte riktigt nått resultat eller fullgjort uppdrag som planerat. Utifrån sina analyser redovisas vilka förbättringsområden man har identifierat. Kommunstyrelsens förvaltning delar nämndernas bedömningar av måluppfyllelsen. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. Därmed anses också måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål vara god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Förbättringsområden Även om den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelse visar på goda resultat redovisas även avvikelser där planerad nivå inte uppnåtts. Utifrån dessa avvikelser lyfts här fram några förbättringsområden att prioritera för att kommunen ska nå en ökad måluppfyllelse. Fortsätta arbetet med att förbättra kapaciteten inom samhällsbyggnadsprocessen för att möta kommunfullmäktiges utökade uppdrag i översiktsplanen med 700 nya bostäder per år med tillhörande samhällsservice. 2 (12)

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Kommunen behöver bli bättre på att få ihop balansen mellan befolkningsutvecklingen och byggande av verksamhetslokaler. För att åstadkomma detta har ett åtgärdsprogram i 17 punkter tagits fram. En viktig del är att analysera vilken effekt bostadsbyggandet ger över tiden per område avseende behovet av grund- och förskolelokaler, samt hur man kan skapa den lokalkapacitet som behövs för att matcha behovet. Fortsatt fokus på målet positivt näringslivsklimat för att kunna förändra bilden av Huddinge som företagskommun och förbättra servicen till dem som nyttjar kommunens tjänster. Redovisade resultat visar att arbetet för ökad jämlikhet har fortsatt hög prioritet. Fortsätta arbetet med insatser för att minska sjukskrivningar, både korttidsfrånvaro samt långa sjukskrivningar, framförallt gentemot arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Nöjda invånare Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet Nöjda invånare vara god. Flertalet av nämndernas brukarundersökningar visar att invånarna är nöjda med kommunens tjänster, vissa resultat har försämrats till exempel hemtjänstens medan andra har förbättrats, till exempel äldreomsorgen och nöjdheten inom skolans senaredel. Generella uppdrag har såvitt kan bedömas utförts väl. Sju nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan två gjorde bedömningen att den var godtagbar. Hållbar samhällsutveckling Måluppfyllelsen för Hållbar samhällsutveckling bedöms vara god. En ny översiktsplan 2030, antogs av kommunfullmäktige i juni Valdeltagandet i Huddinge steg med 5 procentenheter i Europaparlamentetsvalet, men minskade i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Samtidigt ökade förstagångsväljarna med 1 procentenhet i valet till kommunfullmäktige. Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde för årskurs 9. Kommunens resultat är över rikets genomsnitt och i linje med genomsnittsresultaten i länet. För att öka andelen elever i gymnasiet som uppnår examen behöver åtgärder vidtas för att nå en bättre måluppfyllelse. Huddinge kommun minskade sina utsläpp av växthusgaser med 48 procent mellan år 1990 och 2012 och har uppnått målet för Nämnder redovisar 3 (12)

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. goda resultat för andel ekologisk mat i kommunens verksamheter. Energianvändning i kommunens lokaler har minskat, men koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter ökar. Det finns tydliga skillnader i levnadsvillkor mellan invånare boende i olika delar av kommunen som inte ser ut att minska. Upplevd diskriminering har ökat från sju till nio procent i Huddinge kommun som ort och är högst i Vårby samt Flemingsberg. Attraktiv arbetsgivare Sammantaget bedöms måluppfyllelse för målet Attraktiv arbetsgivare vara god. Huddinge kommuns samlade resultat av medarbetarenkäten, den så kallad prestationsnivån, är 72,8 (73,1 för kvinnor och 71,7 för män), vilket är ett gott resultat i jämförelse med det validerade riktvärdet på 70 och även ett bra resultat i jämförelse med andra kommuner med samma mätmodell. En hög prestationsnivå innebär att medarbetarna generellt sett har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete och kraft att utveckla och förändra. Även ledarskapsprofilen och medarbetarprofilen, som också mäts i medarbetarenkäten, har värden över sina respektive riktvärden. Samtliga områden som mäts i medarbetarenkäten har ett högre värde än föregående år. Däremot fortsätter sjukfrånvaron att öka jämfört med tidigare år. Det är den långa sjukfrånvaron som ökar, den korta sjukfrånvaron har minskat marginellt. Måluppfyllelsen för målet Attraktiv arbetsgivare för respektive nämnd varierar från godtagbar till mycket god. Sund ekonomi Kommunens resultat, exklusive exploatering, är positivt (99,9 mnkr) och har varit det de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget (56 mnkr). I förhållande till det statliga balanskravet, där även exploateringsvinster inräknas, uppgår resultatet till 185 mnkr. Nämnderna har sammantaget redovisat ett överskott nio av de senaste tio åren. Sju av nio nämnder bedömer sin måluppfyllelse som god och två nämnder bedömer sin måluppfyllelse som mycket god. Måluppfyllelsen för Sund ekonomi är sammantaget i linje med den planerade nivån och bedöms därför som god för år Intern kontroll Samtliga nämnder har identifierat relevanta risker för året och redovisar genomförda åtgärder. Samtliga nämnder redovisar också att de har kvarvarande åtgärder som slutförs under 2015, men i flera fall saknas redovisning av när olika åtgärder ska utföras samt om arbetet löper enligt 4 (12)

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. plan. Utifrån det som rapporteras blir helhetsbedömningen ändå att arbetet löper på ett godtagbart sätt. Detta mot bakgrund av att många relevanta risker har identifierats, att många riskreducerande åtgärder har genomförts samt att det allmänna intrycket är att nämnderna överlag har tagit ett eller flera kliv framåt när det gäller internkontrollarbetet. Resultatutjämningsreserv Kommunfullmäktige beslutade 2014 att inrätta en resultatutjämningsreserv enligt den nya lagstiftningen. Av resultaten för har totalt 463,6 mnkr satts av. Enligt reglerna för reservering är det möjligt att reservera 27,8 mnkr av 2014 års resultat till resultatutjämningsreserven. Den ackumulerade avsättningen till resultatutjämningsreserv är då 491,4 mnkr, vilket motsvarar maximal avsättning enligt beslutade lokala riktlinjer (10 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning). Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 27,8 mnkr av årets resultat avsätts till resultatutjämningsreserven. Tabell 1: Resultatutjämningsreserv, inkl. förslag till avsättning av 2014 års resultat, mnkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Årets resultat 243,6 245,3 172,7 183,7 185,0 realisationsvinster -0,1-0,8-0,9 0,0-0,1 exploateringsverksamhet -47,6-110,8-17,4-24,6-85,0 Årets resultat enligt ekonomiska målet 195,9 133,7 154,3 159,1 99,9 5 (12) Summa skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 4 224, , , , ,3 1 procent av summa skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 42,2 43,9 45,3 48,0 49,1 Max att reservera (>1 procent) 153,7 89,8 109,0 111,1 50,8 Max att reservera (10 procent av skatt/utjämning) 422,5 438,5 453,0 479,9 491,4 Ackumulerad reservering 153,7 243,5 352,5 463,6 491,4 Överföring av nämndernas driftresultat Enligt ekonomistyrningsprinciperna för Huddinge kommun, för nämnd med sig hela balansresultatet (över-/underskott) till nästa år. Nämnd ska i verksamhetsberättelsen begära hos kommunstyrelsen om resultatöverföring. Kommunstyrelsen ska pröva om undantag mot normalregeln ska göras. I prövningen ska hänsyn tas till nämnds utförda prestationer och grad av måluppfyllelse. Resultatet för vinterunderhåll behandlas särskilt. Nämndens egna kapital får maximalt uppgå till 3 procent av nämndens

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. budgetomslutning. För miljönämnden får det uppgå till 3 procent eller högst 500 tkr. Förvaltningens förslag till resultatöverföring Nämnderna har ett samlat resultat för 2014 med plus tkr. Nämndernas måluppfyllelse för 2014 bedöms inte föranleda någon justering av resultatöverföringen. Justering av underlag för resultatöverföring på grund av lägre prestationer föreslås för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. Föreslagen överföring av resultat för kommunstyrelsen, gymnasienämnden, äldreomsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden är nedjusterade med hänsyn till regeln om att nämndens egna kapital maximalt får uppgå till 3 procent av nämndens budgetomslutning (500 tkr för miljönämnden). Totalt föreslås en överföring av 2014 års resultat med tkr. Nämndernas balanserade resultat till och med 2014 är tkr. Samtliga nämnder har balanserade resultat som är positiva. Tabell 2: Förslag till överföring avbalanserat resultat 2014, tkr Resultat Justering Justerat Justering Förslag Nämnd IB resultat 3 procent överföring UB Kommunstyrelse Förskolenämnd Grundskolenämnd Gymnasienämnd Socialnämnd Äldreomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Miljönämnd Revision Summa Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse visar att arbetet med mål och utvecklingsåtaganden i huvudsak har genomförts enligt plan, eller med smärre avvikelser och med ett ekonomiskt resultat i balans. När styrelsen väger samman uppnådda resultat inom de övergripande målen Nöjda invånare och Hållbar samhällsutveckling samt de strategiska målen Attraktiv arbetsgivare och Sund ekonomi tillsammans med arbetet med intern kontroll och processorientering blir den balanserade bedömningen att arbetet med kommunstyrelsens mål, uppdrag och åtaganden i stort har bedrivits planenligt och att måluppfyllelsen för helåret är god. 6 (12)

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Kommunstyrelsens resultat för 2014 är plus tkr och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att detta blir underlag för kommunstyrelsens resultatöverföring. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till 539 tkr. Det balanserade resultat för 2014 är då plus tkr, tre procent av kommunstyrelsens budgetomslutning. Förskolenämnden Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att måluppfyllelsen är god. Uppdragen genomförs enligt plan och flera av uppdragen är ständigt pågående vilket innebär att de kommer fortgå i det dagliga arbetet. För målen Hållbar samhällsutveckling och Nöjda invånare är den samlade bedömningen god vilket innebär att det finns utvecklingsområden, vilka nämnden kommer att arbeta med under Förskolenämndens resultat är plus tkr. Inskrivna barn i förskolan har i genomsnitt varit 6 858, vilket är 86 färre än tilldelad budget och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att underlaget för förskolenämndens resultatöverföring justeras till 0 tkr. Det balanserade resultat för 2014 är då oförändrat plus tkr och understiger tre procent av förskolenämndens budgetomslutning. Grundskolenämnden Trots fortsatta svårigheter att uppfylla vårdnadshavarnas önskemål om placering på den skola de önskat i första hand är grundskolenämndens sammanvägda bedömning att måluppfyllelsen för 2014 är god. Resultaten blir stadigt bättre i årskurs 9. Nämnden har ett utvecklat systematiskt arbetssätt inom flera områden, främst i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling men även i arbetet rörande analyser och åtgärder i den pedagogiska verksamheten. Nämnden gör också ett mycket bra ekonomiskt resultat där alla skolor går in i 2015 med en budget i balans. Grundskolenämndens resultat är plus tkr. Elever i grundskolan var i genomsnitt under 2014, 190 färre än i budget. Antalet elever i skolbarnomsorg 6-9 år var 69 färre och antal elever i skolbarnomsorg år var 11 färre. Elever i särskolan var i genomsnitt 114, vilket stämmer väl med budget. Sammantaget ligger prestationerna under budgeterad nivå. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att underlaget för grundskolenämndens resultatöverföring justeras till 0 tkr. Grundskolenämndens balanserade resultat för 2014 är då oförändrat plus tkr och understiger tre procent av budgetomslutningen. Gymnasienämnden Den samlade måluppfyllelsen för gymnasienämnden bedöms vara god. Vid jämförelser med nationell statistik som publicerats av skolverket i december 7 (12)

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. bedöms gymnasieskolornas resultat som helhet vara godtagbara och även målet Hållbar samhällsutveckling bedöms därför som godtagbar. Måluppfyllelsen för Nöjda invånare och Attraktiv arbetsgivare bedöms som goda och för Sund ekonomi som mycket goda. Gymnasienämndens resultat är plus tkr. I genomsnitt gick Huddingeelever i ungdomsgymnasium, 93 färre än beräknat i budget. Antalet elever i gymnasiesärskolan var i nivå med budget. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att underlaget för gymnasienämndens resultatöverföring justeras till tkr. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till 233 tkr. Gymnasienämndens balanserade resultat är då plus tkr, tre procent av budgetomslutningen. Socialnämnden Socialnämndens sammanvägda bedömning är att måluppfyllelsen är god. Bedömningen grundar sig på att måluppfyllelsen för tre av nämndens fyra mål är god. För det fjärde målet om Sund ekonomi bedöms måluppfyllelsen vara mycket god. I bedömningen ingår också arbetet med generella uppdrag och strategiska utvecklingsområden. För samtliga mål är bedömningen gjord utifrån resultat i förhållande till etappmål, jämförelse mot tidigare resultat och i vissa fall jämförelser med resultat i länet samt övrigt arbete som skett under året. Socialnämnden redovisar ett positivt resultat på tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att nämndens resultat är underlag för resultatöverföring. Socialnämndens balanserade resultat är då plus tkr och understiger tre procent av socialnämndens budgetomslutning. Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens sammanvägda bedömning är att måluppfyllelsen är god. Bedömningen grundar sig på att måluppfyllelsen för nämndens två övergripande mål och två strategiska mål är god. I bedömningen ingår också arbetet med generella uppdrag och strategiska utvecklingsområden. För samtliga mål är bedömningen gjord utifrån resultat på mått i förhållande till etappmål, jämförelser mot tidigare resultat och i vissa fall även jämförelser med resultat i länet samt övrigt arbete som skett under året. Äldreomsorgsnämndens resultat är plus tkr och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att detta blir underlag för äldreomsorgsnämndens resultatöverföring. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till tkr. Det balanserade resultat för 2014 är då plus tkr, tre procent av äldreomsorgsnämndens budgetomslutning. 8 (12)

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens sammanvägda bedömning av måluppfyllelsen är god. Inom tre av de fyra målområdena är måluppfyllelsen god samt mycket god gällande attraktiv arbetsgivare. Uppsatta etappmål, generella uppdrag och riktade uppdrag från tidigare år med tillhörande åtaganden har i stort sett uppfyllts. Nämndens resultat är plus tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kultur- och fritidsnämndens resultat är underlag för årets resultatöverföring. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till 260 tkr. Kultur- och fritidsnämndens balanserade resultat är då plus tkr, tre procent av budgetomslutningen. Samhällsbyggnadsnämnden En lägre måluppfyllelse för målen Hållbar samhällsutveckling och Attraktiv arbetsgivare gör att samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den samlade måluppfyllelsen för året är godtagbar. Nämndens resultat är plus tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att samhällsbyggnadsnämndens resultat är underlag för årets resultatöverföring. Med hänsyn tagen till 3-procentsregeln föreslås överföringen till -228 tkr. Samhällsbyggnadsnämndens balanserade resultat är då plus tkr, tre procent av budgetomslutningen. Miljönämnden En lägre måluppfyllelse för Hållbar samhällsutveckling och Attraktiv arbetsgivare gör att miljönämnden bedömer att den samlade måluppfyllelsen är godtagbar. Nämndens resultat är minus 335 tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att miljönämndens resultat är underlag för årets resultatöverföring. Miljönämndens balanserade resultat är då 165 tkr. Överföring av investeringsmedel Enligt ekonomistyrningsprinciperna för Huddinge kommun ska nämnd hemställa till kommunstyrelsen om balansering av medel för projekt som inte avslutats. 9 (12)

10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. Tabell 3: Förslag till överföring av investeringsmedel 2014, tkr Nämnd Avvikelse (budgetutfall) Nämndens förslag till överföring Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till överföring Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden varav till kommunstyrelsen varav till natur- och byggnadsnämnden Miljönämnden varav till kommunstyrelsen varav till natur- och byggnadsnämnden varav till tillsynsnämnden Samhällsbyggnadsprojekt Summa (12) Kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden och kultur- och fritidsnämnden har inte utnyttjat hela sina budgeterade investeringsutrymmen. Nämnderna föreslår inte någon överföring till Socialnämndens outnyttjade investeringsmedel (5,6 mnkr) var avsedda för bland annat bemanningssystem för personalpoolen, datasystem för verksamheten och inköp av datorer och inventarier. Nämnden föreslår att 5,1 mnkr överförs till 2015 för att fullfölja pågående investeringar. Äldreomsorgsnämnden har 19,3 mnkr i outnyttjade investeringsmedel 2014 och avser bland annat datasystem för verksamheten, elektroniskt passersystem, larm och inventarier. Nämnden föreslår att 15,8 mnkr av saldot överförs till Samhällsbyggnadsnämnden har pågående projekt som fortsätter under 2015 och begär att 40,4 mnkr i investeringsutrymme överförs till nästa år. Den nya nämndorganisationen från och med den 1 januari 2015 innebär att ansvaret för vissa pågående projekt kommer att föras över till kommunstyrelsen. Projekt som ingår i den föreslagna överföringen till kommunstyrelsen är lekparksupprustning Vårbyparken (3,6 mnkr), lekparksupprustning Rådsparken (1,6 mnkr), lekparksupprustning Solgården (0,3 mnkr), Nytorps mosse skatepark (4,7 mnkr), infartsparkeringar (0,1 mnkr), gång- och cykelbana Solfagaravägen (4,5 mnkr), vägvisningsplan (2,0 mnkr), lekplatsupprustning Kurirparken (0,8 mnkr), förstudie gemensam trafik- och vägdatabas (1,0 mnkr), strategiska cykelåtgärder (2,4 mnkr), bullerdämpande

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. åtgärder (3,0 mnkr). Totalt föreslås 23,8 mnkr föras över till kommunstyrelsens investeringsbudget för Projekt som ingår i den föreslagna överföringen till den nyinrättade natur- och byggnadsnämnden är maskininvesterinvesteringar (3,8 mnkr), gatubelysning (3,2 mnkr), åtgärder broar och tunnlar (4,0 mnkr), lantmäteriavdelningen (1,8 mnkr), naturvårdsavdelningen (4,4 mnkr). Totalt föreslås 17,2 mnkr föras över till natur- och byggnadsnämndens investeringsram för Samhällsbyggnadsnämnden begär också att 7,6 mnkr av investeringsutrymmet för samhällsbyggnadsprojekt överförs till kommunstyrelsens investeringsbudget för Här avses arbeten med trimningsåtgärder Kungens kurva (0,6 mnkr), gång- och cykelväg Katrinebergsvägen-Huddingevägen (1,0 mnkr), offentlig miljö i Flemingsberg (6,0 mnkr). Miljönämnden begär att 5,2 mnkr av investeringsutrymmet 2014 överförs till Ansvaret för investeringarna kommer även här att ändras till följd av den nya nämndorganisationen från och med den 1 januari Saldo som avser Tyresåprojektet (2,7 mnkr) föreslås föras över till kommunstyrelsens investeringsbudget Saldo som avser geografiska entréer (1,1 mnkr) och vandringsleder mellan Sundby och Björksättra (0,5 mnkr) föreslås överföras till natur- och byggnadsnämndens investeringsbudget Saldo som avser investering i ärendehanteringssystem (0,9 mnkr) förseslås överföras till tillsynsnämndens investeringsbudget Nämnderna har tillsammans investerat för 265 mnkr, vilket är 150 mnkr mindre än vad som var budgeterat för Totalt begär nämnderna att 74 mnkr i investeringsutrymme överförs till Detta avser projekt som inte hunnit slutföras eller påbörjas under 2014, men som beräknas att genomföras under 2015 utöver den budgetram som tilldelats nämnderna. Kommunen bör vara restriktiv med att investera, men samtidigt tillämpa principer som leder till ett långsiktigt ekonomiskt handlande. Sammantaget har nämnderna inte förbrukat investeringsramen för 2014, och vill förskjuta den del av avvikelsen som redan är intecknad till år Kommunstyrelsens förvaltning förslår att 74 mnkr av 2014 års investeringsmedel överförs till 2015 enligt tabell (12)

12 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/ Error! No text of specified style in document. Error! No text of specified style in document. 12 (12) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Bilagor 1. Årsredovisning Nämndernas verksamhetsberättelser Beslutet delges Samtliga nämnder Ralph Strandqvist Budgetansvarig

13 Årsredovisning 2014

14 Huddinge kommun satsar på att tillgängliggöra årsredovisningen 2014 i form av en webbplats. Där finns fler redaktionella texter samt filmer, utöver innehållet i denna trycksak. Se huddinge.se/arsredovisning2014 PRODUKTION: Kommunstyrelsens förvaltning. Mars OMSLAG: 2014 utsågs Huddinge till landets bästa naturvårdskommun och länets bästa friluftskommun. Foto: Maja Brand.

15 Innehåll Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6 Samlad måluppfyllelse 7-8 Kommundirektörens kommentar 9 Nöjda invånare Hållbar samhällsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Intern kontroll 24 Förvaltningsberättelse ekonomi Förvaltningsberättelse personal Bolagens och kommunalförbundets verksamhet Verksamhetsberättelser Resultaträkning, kassaflödesanalys 55 Balansräkning 56 Noter Drift, investering, exploatering 66 Nyckeltal Redovisningsprinciper Revisionsberättelse 74 Organisation 75 3

16 FÖRORD Från ord till handling 2014 var ett intensivt år i politiken med val till europaparlament, riksdag, landsting och kommun. För min och många andras del innebar det två intensiva men framförallt roliga valrörelser. I Huddinge kunde vi konstatera att vi fått ett ovanligt parlamentariskt läge efter valet. Inget av de tydliga blocken fick egen majoritet. Vi fem partier som styrt Huddinge den gångna mandatperioden valde att söka samarbete med ett sjätte Huddingepartiet för att tillsammans styra kommunen i minoritet. Vi har stor samsyn, inte minst i viktiga tillväxt- och utvecklingsfrågor och är överens om att tillsammans jobba för att den positiva utveckling som kommunen befinner sig i just nu fortsätter. Vi är dock tydliga med att det är ett nytt läge som kräver mer av samarbete och samsyn och breda överenskommelser kring många av Huddinges utvecklingsfrågor var ett framgångsrikt år på många sätt. Det haglade utmärkelser över kommunen. Landets bästa naturvårdskommun, länets bästa friluftskommun, näst bästa tillväxtkommun är några exempel och det kanske mest oväntade var vår 9:e plats i tidningen Fokus rankning av landets 290 kommuner där det är Bäst att leva och bo var också året då Huddinge gick från ord och planer till handling och byggkranar. 900 bostäder byggstartade under året. En stor del av dessa var student- och ungdomsbostäder i Flemingsberg. Glädjande nog kunde vi ta ett första spadtag i Flemingsbergsdalen för den första etappen som innehåller bostäder, kommersiell service och ett nytt sportcenter. Lite längre upp i Flempan, intill Karolinska universitetssjukhuset, startade bygget av Technology for Health en unik mötesplats för vård och omsorg, akademi och en världsledande medicinteknisk industri. I byggnaden intill planerar Röda korsets högskola att starta sin sjuksköterskeutbildning bredvid KTH som tredubblar sin utbildningsverksamhet i Flemingsberg. I januari 2015 startade Polishögskolan vid Södertörns högskola. I Storängen börjar nu de första bostäderna byggas i ett område som tillsammans med Huddinge centrum ska rymma över nya bostäder. I slutet av året meddelade IKEA/IKANO att det vill göra en gigantisk satsning i Kungens kurva, med nytt varuhus och en ny galleria. Bara denna satsning är lika stor som Mall of Scandinavia. Kommunens snabba tillväxt kommer att ställa höga krav på vår förmåga att planera. Utbyggnaden av förskolor, skolor och övrig kommunal service måste ske i samma takt. I slutet av 2014 fattades viktiga beslut om en ny organisation för samhällsbyggnadsfrågor i syfte att vässa vår planering ytterligare. Vi kan nu lägga ännu ett intensivt år till handlingarna och konstatera att stora steg mot framtidens Huddinge tagits. Ekonomin är i ordning och kommunens verksamheter visar som helhet god kvalitet. Med dessa ord vill jag rikta mitt varmaste tack till alla er som jobbar i kommunen och varje dag sliter för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun där det är bra att leva och där det finns utrymme att växa. Daniel Dronjak Nordqvist (M) Kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun 4

17 HUDDINGES STYRMODELL Huddinges styrmodell Huddinges styrmodell är att med systematik föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra (Förbättringshjulet/PUFF). Arbetsprocessen tillsammans med den levande dialogen leder till ständiga förbättringar. I årsredovisningen för 2014 följer kommunen upp sin verksamhet utifrån beslutad plan I årsredovisningen beskrivs och bedöms måluppfyllelse för året. Årsredovisningen med bedömning av måluppfyllelse blir då ett viktigt underlag för dialog och prioritering av förbättringsområden. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier. Det som utvärderas är hur väl kommunen har lyckats nå de mål för året som sattes i planen. Kriterier för bedömning av måluppfyllelse Dessa kriterier används för att bedöma måluppfyllelsen Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen Mycket god över den nivå som är planerad God i nivå med vad som är planerat Godtagbar under den nivå som är planerad, annat kan ha skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån Ej godtagbar under den nivå som är planerad Som grund för bedömning används Resultat o Jämfört med etappmål o Förändring över tid o Jämfört med andra Kommunfullmäktiges generella uppdrag Analyser i årsredovisningen, inkluderar att ta hänsyn till annat som har skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån 5

18 VARUMÄRKE Huddinges vision och kärnvärden Huddinges vision En av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Fem år i sammandrag Under året har ett viktigt steg tagits för att skapa en tydligare röd tråd mellan visionen, våra ambitioner med ett hållbart Huddinge samt de delmål kommunen jobbar mot. Genom detta steg har visionen blivit mer tydlig i målbilden och fungerar därmed ännu bättre som styrmedel. Under året har några olika modeller för att mäta eller värdera visionen tagits fram, men det kvarstår fortfarande ett arbete att göra det på ett rimligt och bra sätt. En indikator som kan användas är tidning Fokus bäst att bo index som placerar Huddinge på en hedrande nionde plats i landet i vår kategori. En ny imagemätning kring bilden av Huddinge genomfördes mot slutet av året. Resultatet visar att den externa bilden i Stockholms län gällande Huddinge har blivit tydligare och mer positiv under de senaste fyra åren. Det är bra att Huddinge får en tydligare plats i länet hos invånare, besökare och företagare. Samtliga förvaltningar arbetar med hela eller delar av varumärkesplattformen utifrån den situation och de förutsättningar som funnits. Till detta har ett arbete kring arbetsgivarvarumärket påbörjats som väl jackar in i den befintliga plattformen. Kärnvärden och erbjudande En central komponent i varumärkesplattformen är de antagna kärnvärdena mod, driv, omtänksamhet och mångfald. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor i alla verksamheter och visa vad vi som arbetar i Huddinge står för och att vi är en organisation som agerar samfällt och med ett ansikte utåt. Erbjudandet Huddinge präglas av stark utveckling och erbjuder närhet till storstadens puls och vidsträckta naturområdens lugn är också en viktig komponent när vi presenterar Huddinge som ort. Allt det vi säger och gör påverkar bilden av Huddinge. Under året har kärnvärden och erbjudandet konsekvent använts i den strategiska kommunikationen och även gjort ett visst avtryck i medvetandet oss många invånare både i Huddinge och i länet i övrigt. Bland annat har bilden av Huddinge som en tillgänglig naturkommun stärkts rejält under Antal invånare 31/ Utdebitering, kr 19,95 19,95 19,95 19,95 19,85 Egen skattekraft i relation till rikets Antal årsarbetare Personalkostnader, Mnkr Verksamhetens nettokostnader, Mnkr Skatteintäkter och statsbidrag, Mnkr Nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag 96,0 95,6 97,9 96,9 97,8 Resultat, Mnkr Nettoinvesteringar, Mnkr Nettoinvesteringar i % av verksamhetens nettokostnader 4,2 4,1 6,7 2,6 5,5 Anläggningstillgångar, Mnkr Soliditet inkl. total pensionsskuld, % 28,1 16,8 17,6 17,9 19,7 Soliditet enligt blandad modell, pensionsskuld, % 56,6 33,4 33,7 34,3 35,3 Borgensåtaganden, kr/inv

19 SAMLAD MÅLUPPFYLLELSE Samlad måluppfyllelse Sammanvägd bedömning Den sammanvägda bedömningen är att kommunens måluppfyllelse för 2014 är god. Redovisade resultat och arbetet med mål och uppdrag bedöms vara i nivå med vad som planerades för året. Måluppfyllelsen för respektive övergripande och strategiskt mål bedöms också som god. Sju av nio nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god. Samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden har bedömt sin måluppfyllelse som godtagbar. En del mätningar genomförs inte varje år och när nya resultat saknas bygger bedömningarna i större utsträckning på arbetet med planerade åtaganden. Därmed anses också att måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål är god och att kommunen uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Förbättringsområden Även om den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelse visar på goda resultat redovisas även avvikelser där planerad nivå inte uppnåtts. Utifrån dessa avvikelser lyfts här fram några förbättringsområden att prioritera för att kommunen ska nå en ökad måluppfyllelse. Fortsätta arbetet med att förbättra kapaciteten inom samhällsbyggnadsprocessen för att möta kommunfullmäktiges utökade uppdrag i översiktsplanen med 700 nya bostäder per år med tillhörande samhällsservice. Kommunen behöver bli bättre på att få ihop balansen mellan befolkningsutvecklingen och byggande av verksamhetslokaler. För att åstadkomma detta har ett åtgärdsprogram i 17 punkter tagits fram. En viktig del är att analysera vilken effekt bostadsbyggandet ger över tiden per område avseende behovet av grundoch förskolelokaler, samt hur man kan skapa den lokalkapacitet som behövs för att matcha behovet. Fortsatt fokus på målet positivt näringslivsklimat för att kunna förändra bilden av Huddinge som företagskommun och förbättra servicen till dem som nyttjar kommunens tjänster. Redovisade resultat visar att arbetet för ökad jämlikhet har fortsatt hög prioritet. Fortsätta arbetet med insatser för att minska sjukskrivningar, både korttidsfrånvaro samt långa sjukskrivningar, framförallt gentemot arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Nöjda invånare Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för målet Nöjda invånare vara god. Flertalet av nämndernas brukarundersökningar visar att invånarna är nöjda med kommunens tjänster, vissa resultat har försämrats till exempel hemtjänstens medan andra har förbättrats, till exempel äldreomsorgen och nöjdheten inom skolans senaredel. Generella uppdrag har såvitt kan bedömas utförts väl. Sju nämnder har bedömt sin måluppfyllelse som god, medan två gjorde bedömningen att den var godtagbar. Hållbar samhällsutveckling Måluppfyllelsen för Hållbar samhällsutveckling bedöms vara god. En ny översiktsplan 2030, antogs av kommunfullmäktige i juni Valdeltagandet i Huddinge steg med 5 procentenheter i Europaparlamentetsvalet, men minskade i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Samtidigt ökade förstagångsväljarna med 1 procentenhet i valet till kommunfullmäktige. Huddinge har återigen ett rekordår i meritvärde för årskurs 9. Kommunens resultat är över rikets genomsnitt och i linje med genomsnittsresultaten i länet. För att öka andelen elever i gymnasiet som uppnår examen behöver åtgärder vidtas för att nå en bättre måluppfyllelse. Huddinge kommun minskade sina utsläpp av växthusgaser med 48 procent mellan år 1990 och 2012 och uppnått målet för Nämnder redovisar goda resultat för andel 7

20 SAMLAD MÅLUPPFYLLELSE ekologisk mat i kommunens verksamheter. Energianvändning i kommunens lokaler har minskat, men koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter ökar. Det finns tydliga skillnader i levnadsvillkor mellan invånare boende i olika delar av kommunen som inte ser ut att minska. Upplevd diskriminering har ökat från sju till nio procent i Huddinge kommun som ort och är högst i Vårby samt Flemingsberg. Attraktiv arbetsgivare Sammantaget bedöms måluppfyllelse för målet Attraktiv arbetsgivare vara god. Huddinge kommuns samlade resultat av medarbetarenkäten, den så kallad prestationsnivån, är 72,8 (73,1 för kvinnor och 71,7 för män), vilket är ett gott resultat i jämförelse med det validerade riktvärdet på 70 och även ett bra resultat i jämförelse med andra kommuner med samma mätmodell. En hög prestationsnivå innebär att medarbetarna generellt sett har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete och kraft att utveckla och förändra. Även ledarskapsprofilen och medarbetarprofilen, som också mäts i medarbetarenkäten, har värden över sina respektive riktvärden. Samtliga områden som mäts i medarbetarenkäten har ett högre värde än föregående år. Däremot fortsätter sjukfrånvaron att öka jämfört med tidigare år. Det är den långa sjukfrånvaron som ökar, den korta sjukfrånvaron har minskat marginellt. Måluppfyllelsen för målet Attraktiv arbetsgivare för respektive nämnd varierar från godtagbar till mycket god. Sund ekonomi Årets resultat uppgår till 185 mnkr eller 100 mnkr exklusive exploateringar. Kommunens resultat, exklusive exploatering, har varit positivt de senaste tio åren. Det höga resultatet för 2014 beror främst på att nämnderna redovisar ett överskott i förhållande till budget. Nämnderna har sammantaget redovisat ett överskott nio av de senaste tio åren. Sju av nio nämnder bedömer sin måluppfyllelse som god och två nämnder bedömer sin måluppfyllelse som mycket god. Måluppfyllelsen för Sund ekonomi är sammantaget i linje med den planerade nivån och bedöms därför som god för år

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE. DATUM DIARIENR SIDA 13 mars 2013 KS 2012/1040.181 2 (12)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE. DATUM DIARIENR SIDA 13 mars 2013 KS 2012/1040.181 2 (12) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 13 mars 2013 KS 2012/1040.181 1 (12) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Årsredovisning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6

Innehåll. Förord 4 Huddinges styrmodell 5 Huddinges vision och kärnvärden 6 Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2014 Huddinge kommun satsar på att tillgängliggöra årsredovisningen 2014 i form av en webbplats. Där finns fler redaktionella texter samt filmer, utöver innehållet i denna trycksak. Se huddinge.se/arsredovisning2014

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-07 AN-2016/188.112 1 (3) HANDLÄGGARE Mirja Backlund 08-535 30212 Mirja.Backlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

maj 2012 www.huddinge.se

maj 2012 www.huddinge.se www.huddinge.se FAKTA maj 2012 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016

Äldreombudsmannens rapport januari mars 2016 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-05-04 AN-2016/225.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning 2013-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/563-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning Förslag

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 25 mars 2013 KS-2013/293 1 (3) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för förvaltning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 19 augusti 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer