Beskrivning av person- och förmånsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av person- och förmånsinformation"

Transkript

1 Beskrivning 1(48) Beskrivning av person- och Sjuk- och Aktivitetsersättning Efterlevandepension Bostadstilläg till pensionärer Pensionsuppgifter (Ålderspension, Poänguppgifter, Premiepension) Pensionsprognos Arbetsskadelivränta Yrkesskadelivränta Handikappersättning Vårdbidrag SGI-uppgifter Levnadsintyg Personuppgifter Dagersättningsuppgifter: Sjukpenning, Tillfällig föräldrapenning, Föräldrapenning, Rehabersättning, Närståendepenning, Smittbärarersättning, Havandeskapspenning, Dagpenning till totalförsvarspliktiga, Aktivitetsstöd) Utbetalning Bostadsbidrag Barnbidrag Underhållsstöd till Extern intressent

2 Beskrivning 2(48) Ändringsförteckning Version Datum Ändring Namn Första utkast Elisabeth Enlund Tillägg under Personuppgifter samt under Elisabeth Enlund Avgränsning Förtydligande under Barnbidrag. Elisabeth Enlund Förtydligande under Bostadsbidrag. Elisabeth Enlund Förtydliganden om vad som visas. Elisabeth Enlund Mindre ändringar, flyttat avgränsningar och Johan Kjell allmänt om informationen till början av dokumentet Gett dokumentet status 1.0 Johan Kjell

3 Beskrivning 3(48) Innehållsförteckning 1 Online-fråga Online-fråga 4 2 Svarsbild Särskilda felmeddelanden Avgränsningar Allmänt om informationen 6 2 Informationsfält 8

4 Beskrivning 4(48) 1 Online-fråga 1.1. Online-fråga Extern intressent ansluter antingen in via en system till system lösning eller via Försäkringskassans webbtjänst och skickar en online-fråga. Online-frågan ska innehålla följande uppgifter: Personnummer From-datum Tom-datum Förmånsinformation För varje personnummer anges en sökperiod (Från och med datum (From) och till och med datum (Tom)) och vilken Förmånsinformation som önskas. Varje fråga ska även innehålla den frågande organisationens organisationsnummer. Uppgift som registreras Personnummer From-datum Tom-datum Förmånstyper som ska hämtas information från. Beskrivning Person som beställningen avser. Personnummer inkl sekel. Kan även vara ett samordningsnummer. 12 siffror i följd. Ex: Förmåns From-datum (datum när man vill ha från) Ex: SSÅÅMMDD Förmåns Tom-datum (datum när man vill ha från) Ex: SSÅÅMMDD Sjuk- och aktivitetsersättning Efterlevandepension Bostadstillägg till pensionärer Arbetsskadelivränta Yrkesskadelivränta Pension* Pensionsprognos Tillfällig föräldrapenning

5 Beskrivning 5(48) Sjukpenninggrundande inkomst Levnadsintyg Sjukpenning Föräldrapenning Rehabersättning Smittbärareersättning Närståendepenning Havandeskapspenning Aktivitetsstöd Dagpenning till totalförsvarspliktiga Utbetalning Handikappersättning Vårdbidrag Bostadsbidrag Barnbidrag Underhållsstöd * Förmånstyp Pension innefattar Ålderspension för personer födda 1937 (ÅP37) eller före, Ålderspension för personer födda 1938 eller senare (ÅP38), Poänguppgifter och Premiepensionsuppgifter. 2 Svarsbild De hämtade uppgifterna visas direkt i en svarsbild och består av: Personuppgifter Särskilda felmeddelanden t.ex. om uppgifter inte kan hämtas Förmånsinformation (innehåller uppgifter om de önskade förmånerna) Observera! Endast de termer som innehåller information kommer att visas i bilden. Om inga uppgifter kan hämtas för en förmån p g a tekniskt fel, visas felmeddelandet Uppgifter kan inte hämtas. System/förmån kan vara nere Särskilda felmeddelanden Felmeddelande Personen saknas i SFA. Personen har nytt personnummer. Beskrivning av värden Personen finns inte registrerad i SFA-registret. Personnummerbyte har skett

6 Beskrivning 6(48) Tekniskt fel. och man frågar på det gamla personnumret. Felmeddelandet fås även för personer med dubbla kundid. Kunddatabasen är inte tillgänglig. 2.2 Avgränsningar För Ålderspension 37 (personer födda 1937 eller tidigare) hanteras uppgifter fr.o.m. år För Ålderspension 38 (personer födda 1938 eller senare) hanteras uppgifter fr.o.m. år För Poänguppgifter hanteras uppgifter fr.o.m. intjänandeår För Arbetsskadelivränta hanteras uppgifter fr.o.m. år För Sjuk- och aktivitetsersättning hanteras uppgifter fr.o.m. år För dagersättningförmåner i gammal miljö (sjukpenning, föräldrapenning, närståendepenning, havandeskapspenning, smittbärarersättning, aktivitetsstöd, dagpenning till totalförsvarspliktiga) hanteras uppgifter 7 år bakåt i tiden (utbetalningsinformation för dessa hanteras 2 år bakåt i tiden). För Levnadsintyg hanteras nuvarande uppgifter. För Pensionsprognos hanteras de två senaste utskicksåren. För Utbetalning hanteras uppgifter fr.o.m. 1/ För Personuppgifter hanteras endast nuvarande uppgifter. För Tillfällig föräldraförsäkring kommer fältet Omfattning att vara blankt (tomt) för lyfta ärenden, d v s för ärenden fr.o.m För Bostadstillägg hanteras endast ärenden där både From och Tom är inom sökperioden. 2.3 Allmänt om informationen Nivå vad gäller utbetalning finns för närvarande för föräldrapenning och aktivitetsstöd. Finns nivå med i utbetalningen är det den som styr vilken ersättning som betalas ut, om inte nivå finns är det omfattningen som styr. Datumfält vad gäller dagersättningsärenden och utbetalningar för dem: sjukpenning, föräldrapenning, närståendepenning, havandeskapspenning, aktivitetsstöd, dagpenning till totalförsvarspliktiga, rehabersättning och smittbärarersättning innehåller i XMLfältet ett attribut som talar om datumet är ett komplett datum eller ej. I vissa fall kan from-datum i dagpenningärende innehålla endast ett årtal, ex FK kommer då att skicka ett datum med attribut datumkomplett =0.

7 Beskrivning 7(48) Om omfattning i utbetalning är 0 betyder det att det inte finns omfattning för beloppstypen. Vid specialfall av utbetalningar som görs samma dag som anmälan kommer in, måste en handläggare manuellt forcera systemet för att utbetalningen ska kunna göras samma dag. Handläggaren registrerar utbetalningen dag 1 och dagpenningärendet dag 2 eller senare. Informationen som då visas dag 1 för dagpenningärendet är anmälningsdatum (vilket är korrekt), omfattning blir 0 (= är okänt än så länge tills dagpenningärendet registreras) och ärendestatus 0 (=pågående). Informationen för utbetalningen visas som vanligt d.v.s. med from, tom, omfattning, antal dagar, beloppstyp, bruttobelopp. Dag 2 eller senare måste handläggaren korrigera dagpenningärendet manuellt och då kommer information om dagpenningärendet att visas med anmälningsdatum, from, tom, omfattning, antal dagar, ärendestatus (from, tom, omfattning och antal dagar blir samma som i utbetalningen, i vanliga utbetalningar uppdaterar systemet dagpenningärendet dessa uppgifter).

8 Beskrivning 8(48) 2 Informationsfält Personuppgifter Uppgifterna är aktuella uppgifter och inte kopplade till någon sökperiod. Personnummer / samordningsnummer Visar personens personnummer SSÅÅMMDDKKKK alternativt Namn Folkbokföringsadress samordningsnummer Visar personens fullständiga namn, d v s efternamn, ev mellannamn och förnamn. Visar personens fullständiga folkbolkföringsadress - Utdelningsadress, - ev. CO-adress - postnummer - postort Aviseringsnamn visas för personen. Med det menas fullständigt namn: efternamn, tilltalsnamn och ev mellannamn. Adresstyp Folkbokföringsadress. Särskild adress Utlandsadress Civilstånd Visar personens fullständiga särskild adress -Utdelningsadress, - ev. CO-adress - postnummer - postort Visar personens utlandsadress - utdelningsadress 1 - utdelningsadress 2 - utdelningsadress 3 - postkod - postort - landskod - land Visar personens civilstånd enligt RSV. Adresstyp Särskild adress 0 = Okänd (allting annat) 1 = Ogift (OG) 2 = Gift (G) 3 = Registrerat partnerskap (RP) 4 = Efterlevande partner (EP)

9 Beskrivning 9(48) 5 = Skild (S) 6 = Skild partner (SP) 7 = Änke/änkeman (Ä) Kommunbeteckning Särskild prövning Registrering enligt SFA Avregistrerad RSV Avregistreringsdatum Arbetsgivare organisationsnummer Visar personens kommunbeteckning. Visar om personen som de frågar på har särskild prövning Visar om personen är värnpliktig, omhändertagen eller ej bosatt i Sverige. Visar om personen är avregistrerad enligt RSV. Visar datum för avregistrering om personen är avregistrerad. Visar organisationsnummer för personens arbetsgivare., 4 tecken. 1 = Särskild prövning 0 = Har inte Särskild prövning 0 = vanlig 1 = värnpliktig 2 = omhändertagen OBS endast kassainrapporteringar från freg. Data från Kriminalvårdsstyrelsen uppdateras ej här varför informationen av detta fält är ytterst knapphändig. 5 = ej bosatt 7 = utan hemvist 8 = utvandrad 9 = avliden Kod 0, 1 och 2 betyder Bosatt. Kod 7 och 8 betyder avregistrerad SFA. Kod = 0 kommer inte att visas i svaret. Vi visar endast de som inte är vanliga. OBS! Om kod=1 Värnpliktig eller kod =2 Omhändertagen ska denna kod ej visas i svaret till frågeställaren. 0 = Registrerad/återregistrerad 1 = Avliden 2 = Utvandrad 9 = Annan anledning Kan vara:ss, SSÅÅ SSÅÅMM SSÅÅMMDD Max 3 organisationsnummer. Huvudarbetsgivaren ska hamna först.

10 Beskrivning 10(48) Samhörigs personnummer Samhörigs födelsedatum Samhörig särskild prövning Visar samhörigs personnummer. Visar samhörigs födelsedatum. Markering som visar om samhörig har särskild prövning. Om personen är gift eller är registrerad partner, visas samhörigs personnummer. SSÅÅMMDDKKKK Om samhörigs personnummer saknas, visas födelsedatum istället om sådant finns. 1 = Särskild prövning 0 = Har inte Särskild prövning Om samhörig inte har ett fullständigt personnummer ska värdet 1 (Särskild prövning) visas. Barns personnummer Visar barns personnummer. Om personen har barn, visas barns personnummer. SSÅÅMMDDKKKK Med barn menas att personen har en Vårdnadshavare-relation till barnet. Barn födelsedatum Visar barns födelsedatum. Om barns personnummer saknas, visas födelsedatum istället om sådant finns i svars_xmlen. Barn särskild prövning Markering som visar om barn har särskild prövning. 1 = Särskild prövning 0 = Har inte Särskild prövning Uppgift om studiemedel Visar uppgift om studiemedel. Om barn inte har ett fullständigt personnummer ska värdet 1 (Särskild prövning) visas. Dagens datum jämförs med datum i studiemedelsposterna. Faller dagens datum inom någon studiemedelsposts from-tom så hämtas den studiemedelsposten. I de fall där dagens datum inte passar inom något from-tom så visar man inte studiemedelstaggen. Då är den med största sannolikhet borttagen eller ej utnyttjad. Nedanstående värden visas: 0 Annat studiemedel än studiemedel 1 Ansökan 2 Beslut 4 Utbetalning

11 Beskrivning 11(48) 7 Ej utnyttjat stöd Saknas gällande CSN uppgifter visas inte uppgiften Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Alla beslutade ärenden inom frågeperioden samt alla ärenden som pågår någon del av frågeperioden ska skickas. Med detta menas att gällande SGI för frågeperioden ska visas. Pågående ärendes fr.o.m. tid. SSÅÅMMDD Ärende from Beslut from SGI-typ Årsinkomst A Årsinkomst B Karenstid Årsarbetstid dagar Årsarbetstid timmar Visar Ärende from om ärendet är pågående. Visar fr.o.m. vilken dag som beslutad SGI gäller. Visar Beslut from om ärendet är avslutat. Visar vilken typ av SGI som beslut avser Visar beslutad årsinkomst av anställning (A-inkomst) Visar beslutad årsinkomst av egen verksamhet (B-inkomst) Visar vald karenstid vid egen verksamhet (B-inkomst) Visar årsarbetstid fastställd i dagar Visar årsarbetstid fastställd i timmar SSÅÅMMDD 0 = A- eller B-inkomst (vanligt SGI) 1 = Studietids-sgi 2 = Värnplikts-sgi 3 = Livränte-sgi.. 0 = 0 dagar 3 = 3 dagar 30 = 30 dagar..

12 Beskrivning 12(48) Sjukpenning (SJP) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Sjukpenningtyp Visar typ av sjukpenning 101 = Sjukpenning 102 = Sjukpenning (Redare) 104 = Sjukpenning enligt LAF 105 = Särskild arbetsskadeersättning 106 = Sjukpenning YFL 107 = Sjukpenning YFL (RFV) 108 = Sjukpenning LSP 109 = Särskild sjukförsäkring för studerande 111 = Reseersättning (arbetsresor) 125 = Sjukpenning förlängd 126 = Sjukpenning fortsatt 131 = Förebyggande sjukpenning 141 = Sjuklönegaranti Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Tom Visar sista ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av förmånen. 0 = Ej fastställd 1 = Hel ersättning 2 = Halv ersättning 3 = Tre fjärdedels ersättning 4 = En fjärdedels ersättning 7 = Karensdag 8 = En åttondels ersättning Antal dagar Visar det antal dagar som ärendet avser. Numeriska värden ska visas i svars_xml-en. Ärendestatus Visar ärendets status. 0 = Pågående 1 = Avslutad (SJP har aldrig betalats ut p.g.a. 3:7) 2 = Avslutad (SJP har dragits in p.g.a. 3:7) 3 = Avslutad (SJP har dragits in p.g.a. 3:17) 4 = Avslutad (SJP har dragits in p.g.a. 20:3) 7 = Avslutad, ej avhörd 9 = Avslutad

13 Beskrivning 13(48) Rehabersättning (RBE) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Tom Visar sista ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av förmånen. 0 = Ej fastställd 1 = Hel ersättning 2 = Halv ersättning 3 = Tre fjärdedels ersättning 4 = En fjärdedels ersättning 8 = En åttondels ersättning Antal dagar Visar antal dagar i ärendet. Ärendestatus Visar status för ärendet. 0 = Pågående 7 = Ej avhörd 9 = Avslutad

14 Beskrivning 14(48) Föräldrapenning (FP) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende.. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag. SSÅÅMMDD Tom Visar sista ersatta dag. SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av förmånen. 0 = Ej fastställd 1 = Hel ersättning 2 = Halv ersättning 3 = Tre fjärdedels ersättning 4 = En fjärdedels ersättning 8 = En åttondels ersättning Antal dagar Visar hur många dagar som ingår i ärendet. Ärendestatus Visar ärendets status. 0 = Pågående 7 = Ej avhörd 9 = Avslutad Barns personnummer/ födelsedatum Uttagna FP-dagar Uttagna FP-dagar (garantibelopp) Visar barns personnummer om det finns, annars födelsedatum. Visar summa uttagna föräldrapenningdagar för barnet. Visar summa uttagna föräldrapenningdagar med garantibelopp för barnet. SSÅÅMMDDKKKK. Om sökpersonen inte har relation till barnet i Kundregistret visas taggen Annan vårdnadshavare istället för barnets personnummer. Taggen Annan vårdnadshavare kan ha nedanstående värden: 0 = Förälder och/eller vårdnadshavare 1 = Annan förälder och/eller vårdnadshavare

15 Beskrivning 15(48) Tillfällig föräldrapenning (TFP) Endast ett beslut per ärende finns. Dubbla uppgifter kommer att skrivas ut om personen har både A- och B-inkomst för perioden. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Tom Visar sista ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av förmånen. Olika värderymder returneras för omfattning beroende på om det är en historikpost eller ett nytt ärende. Omfattning i svaret använder sig av värderymden för historikposterna, därför konverteras omfattning i nya ärenden till svarets värden som följer: 0 (okänd) -> 0 1 (= 1/1) -> 1 2 (=3/4) -> 3 3 (=1/2) -> 2 4 (=1/4) -> 4 5 (=1/8) - > 8 där svaret kan ha: 0 - Ej fastställd 1 - Hel ersättning 2 - Halv ersättning 3 - Tre fjärdedels ersättning 4 - En fjärdedels ersättning 8 - En åttondels ersättning För lyfta ärenden kommer fältet Omfattning att vara blankt (tomt). Ersättningsslag Visar vilket ersättningsslag som ärendet avser. Följande mappning görs för att sätta ersättningsslaget i svaret: TFP: Om Sjukdomslista finns i ärendet, dvs sjukdomstyp har värde (1-7) -> 1

16 Beskrivning 16(48) Barns födelse: Om Anledning, barnsfodelse i ärendet har värde 1 -> 3 Adoption: Om Anledning, adoption i ärendet har värde 1 -> 4 Kontaktdag funktionshindrade: Om Anledning, kontaktdagfunkh i ärendet har värde 1 - > 2 Ordinarie vårdare sjuk: Om Anledning, ordvardsjukdom i ärendet har värde 1 -> 5 Från historikpost finns ersättningsslag men transformeras på följande sätt till svaret: Om 0 (=TFP)-> 1 Om 1 (=Kontaktdag) -> 2 Om 2 (=Barns födelse) -> 3 Om 3 (=Kontaktdag 6-11) -> 2 Svaret kan ha följande ersättningsslag: 1 = TFP 2 = Kontaktdag 3 = Barns födelse 4 = Adoption 5 = Ordinarie vårdare sjuk Antal dagar Visar det antal dagar som ärendet avser. Antal dagar visar det antal dagar som perioden avser. För nya ärenden saknas periodenlängden och avser alltid 1 dag för perioden och sätts därför till 1. För historik sätts den alltid till det antal dagar som perioden avser. Barns personnummer Visar barnets personnummer. SSÅÅMMDDKKKK.

17 Beskrivning 17(48) Barns födelsedatum Visar barnets födelsedatum om barnet inte har fått personnummer. Om sökpersonen inte har relation till barnet i Kundregistret visas taggen Annan vårdnadshavare istället för barnets personnummer. Taggen Annan vårdnadshavare kan ha nedanstående värden: 0 = Förälder och/eller vårdnadshavare 1 = Annan förälder och/eller vårdnadshavare Observera att denna tagg enbart visas om barnet saknar personnummer. Ärendestatus Visar ärendets status. Ärendetstatus kan vara: 0 = Pågående 7 = Ej avhörd 9 = Avslutad Historikposter: Ärendestatus tas direkt från fältet avslutsanledning. Nya ärenden: Om avslutsdatum saknas sätts ärendestatus till pågående, dvs 0. Om avslutsdatum finns är ärendet "Avslutad" (9), men om tillståndet är 91 eller 92, då skall det bli "Ej avhörd" (7).

18 Beskrivning 18(48) Havandeskapspenning (HP) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Tom Visar sista ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av förmånen. 0 = Ej fastställd 1 = Hel ersättning 2 = Halv ersättning 3 = Tre fjärdedels ersättning 4 = En fjärdedels ersättning 8 = En åttondels ersättning Antal dagar Visar det antal dagar som ingår i. ärendet. Ärendestatus Visar ärendets status. 0 = Pågående 6 = Avslag 7 = Ej avhörd 9 = Avslutad

19 Beskrivning 19(48) Närståendepenning (NP) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar ärendets första ersatta dag. SSÅÅMMDD Kan även vara ett årtal Tom Visar ärendets sista ersatta dag SSÅÅMMDD Omfattning Visar beslutad omfattning av förmån 0 = Ej fastställd 1 = Hel ersättning 2 = Halv ersättning 3 = Tre fjärdedels ersättning 4 = En fjärdedels ersättning 7 = Karensdag 8 = En åttondels ersättning Antal dagar Visar antal ersatta dagar Ärendestatus Visar ärendets status 0 = Pågående 6 = Avslag 7 = Ej avhörd 9 = Avslutad Smittbärarersättning (SBE) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Tom Visar sista ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av förmånen. 0 = Ej fastställd 1 = Hel ersättning 2 = Halv ersättning 3 = Tre fjärdedels ersättning 4 = En fjärdedels ersättning 8 = En åttondels ersättning Antal dagar Visar det antal dagar som ärendet. avser. Ärendestatus Visar ärendets status. 0 = Pågående

20 Beskrivning 20(48) 7 = Ej avhörd 9 = Avslutad Dagpenning till totalförsvarspliktiga (DPE) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Tom Visar första dag i SSÅÅMMDD utbetalningsperiod. Visar sista dag i utbetalningsperiod SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av utbetald 1 = Hel ersättning ersättning i utbetalningsperiod Antal dagar Visar antal ersatta dagar i utbetalningsperiod Ärendestatus Visar ärendets status 0 = pågående 7 = ej avhörd 9 = avslutad Om sådant värde finns.

21 Beskrivning 21(48) Aktivitetsstöd (AS) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD. From Visar ärendets första ersatta dag. SSÅÅMMDD. Kan även vara ett årtal Tom Visar ärendets sista ersatta dag SSÅÅMMDD. Omfattning Visar omfattning av utbetald ersättning i utbetalningsperiod Antal dagar Visar antal ersatta dagar i utbetalningsperiod Ärendestatus Visar ärendets status 0 = pågående 8 = avbrott 9 = avslutad Åtgärdstyp Visar vilken åtgärdstyp som ärendet avser. 0 = Ej fastställd 1 = Sjuk 2 = Förhöjd dagpenning från a-kassa vid sjukdom (tom ). 5 = Förhöjd dagpenning från a-kassa (tom ). 7 = Karensdag, aktivitetsstöd (601) 00 = AMU-upphandlad (upphörde ) OBS! om denna kod finns ersätts den med kod 50 i svaret 1 = Arbetslivsinriktad utbildning 8 = AMU-reguljär 9 = IT-utbildning (upphörde ) 11 = Start av näringsverksamhet 35 = Datortek 37 = Ungdomsgaranti 40 = Arbetspraktik 41 = Unga med funktionshinder 44 = Aktivitetsgaranti (upphörde ) 45 = Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 46 = Vägledning 50 = AMU-upphandlad (ersätter kod 00 from ) 51 = Friår 52 = Fördjupad kartläggning och

22 Beskrivning 22(48) FDPA = Förhöjd dagpenning (gäller t.o.m ) vägledning 53 = Jobb och utvecklingsgaranti 54 = Jobbgaranti för ungdomar 55 = Jobbgaranti för ungdomar

23 Beskrivning 23(48) Pensionsprognos Ett variabelt antal prognos finns per person och beror på bl.a. ålder. I dagsläget tas 1-6 prognoser fram per person. Om man har pensionsbehållning (har/har haft pensionsgrundande inkomst) så får man pensionsprognos efter följande åldrar: (Undantag: Om person har SA beräknas bara prognos vid 65 år.) Ålder Prognos vid ålder , 65, , 65, , 65, Åldern + ett år, Åldern + två år och Åldern + tre år. Ex om ålder= 64 år får man prognos för 65, 66, , Prognosbelopp Visar prognosvärden för den totala Numeriska värden ålderspension. Beloppet innefattar inkomstpension, tilläggspension och premiepension. Vid 65 år och äldre ingår även garantipension Tillväxt Vid tillväxt 0 % så beräknas en tillväxt av premiepensionen på 3.5 % och vid 2 % tillväxt beräknas tillväxten för premiepensionen med 5.5% 0 = 0 % tillväxt 2 = 2 % tillväxt 3 = Belopp vid uttag 4 = Slutligt belopp Ålder Utskicksår Ålder för vilken prognos är beräknad Det år som kunden fått sitt orange brev Numeriska värden max 3 och min 2 siffror visas i svaret, t.ex. 64 Numeriska värden visas i svaret. Ex 2007

24 Beskrivning 24(48) Pension Pension innehåller ålderspension, intjänandeuppgifter samt premiepension. För ålderspension finns minst ett ärende per år. För injänandeuppgifter finns det en uppgift per intjänandeår. För premiepension kan det finnas 0-12 poster/år. Pensionsandel Visar pensionsandel Är gemensam för tilläggspension och garantipension 0 = inget uttag 1 = 25 % 2 = 50 % 3 = 75 % 4 = 100 % Garantipension årsbelopp Visar årsbelopp för Numeriska värden garantipension. Garantipension Visar månadsbelopp för Numeriska värden månadsbelopp garantipension. Garantipension from-tid Visar fr.o.m. tid för SSÅÅMMDD garantipension. Inkomstpension årsbelopp Visar årsbelopp för Numeriska värden inkomstpension. Inkomstpension Visar månadsbelopp för Numeriska värden månadsbelopp inkomstpension. Inkomstpension from-tid Visar fr.o.m. tid för SSÅÅMMDD inkomstpension. Tilläggspension årsbelopp Visar årsbelopp för Numeriska värden tilläggspension. Tilläggspension Visar månadsbelopp för Numeriska värden månadsbelopp tilläggspension. Tilläggspension from-tid Visar fr.o.m. tid för SSÅÅMMDD Pensionspoäng Intjänandeår Premiepension månadsbelopp tilläggspension. Poängen består av summan av poäng för inkomst av anställning och egenföretagare(f-inkomst) och poäng för sjuk- och aktivitetsersättning. Poäng beräknas för personer födda Pensionspoäng beräknas t o m året man fyller 64 år. Visar året då inkomsten (pensionspoängen) tjänades in Premiepension kan betalas ut fr o m den månad kunden fyller 61 år (ÅP38) Uppgift hämtas för år 2003 och framåt. Numeriska värden 4 tecken Numeriska värden

25 Beskrivning 25(48) Premiepension From Det datum som månadsbeloppet gäller från. SSÅÅMMDD Bostadstillägg till pensionärer (BTP) Det finns endast ett beslut per ärende men det kan finnas flera ärenden per år. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. Datum ska visas oavsett format. From Visar ärendets första ersatta dag. SSÅÅMM Enligt förmånsförmedlaren består datum av sekel, år och månad. Tom Visar ärendets sista ersatta dag. SSÅÅMM Datum när BTP/ÄFS upphör (om ingen ny ansökan inkommer) Enligt förmånsförmedlaren består datum av sekel, år och månad. Typ av ärende Visar typ av ärende. 1 = Ansökan 2 = Omräkning 3 = Indrag Bokostnad brutto Visar årsbelopp bokostnad brutto. Bokostnad netto BTP + Visar årsbelopp bokostnad netto SBPT för summan av BTP och SBTP. Bokostnad netto ÄFS Visar årsbelopp bokostnad netto för ÄFS. Beviljat bostadstillägg Visar månadsbelopp för beviljat (BTP) bostadstillägg BTP. Beviljat särskilt Visar månadsbelopp för beviljat bostadstillägg (SBTP) särskilt bostadstillägg SBTP. Beviljat äldre försörjningsstöd (ÄFS) Visar månadsbelopp för beviljat äldre försörjningsstöd ÄFS. Medsökande (personnummer) Visar medsökandes personnummer. 12 siffror. SSÅÅMMDDKKKK. Om sökpersonen inte är gift eller registrerad partner med den medsökande, visas enbart taggen Annan Medsökande Finns istället för Medsökandes personnummer. Taggen Annan Medsökande Finns kan ha nedanstående värden: 0 = om medsökande är gift eller

26 Beskrivning 26(48) registrerad partner 1 = om medsökande inte är gift eller registrerad partner Efterlevandepension (EP) De ärenden som returneras har en fr.o.m. tid men saknar t.o.m. tid vilket leder till att perioder gäller tills vidare. Endast ärenden som är gällande inom frågeintervallet kommer att returneras från förmedlingstjänsten. Ärendet som skapade perioderna måste vara beslutat. Poster som bara innehåller ankomstdatum kan inte hämtas m h a förmedlingstjänsten.. Till varje besluts-from kopplas de utbetalningar där Fromtid för delförmånen (utbetalnings-from) är lika med eller senare än besluts-from och som ligger före nästa besluts-from om ett sådant finns. Finns det inget fler besluts-from så kopplas alla utbetalningar som är lika med eller senare än det besluts-from som finns, till denna. Beslutsdatum Visar datum för beslut. SSÅÅMMDD Delförmånstyp Fromtid för delförmånen Månadsbelopp per delförmån, skattepliktigt belopp Månadsbelopp per delförmån, ej Visar typ av delförmån som utbetalas. Visar fr.o.m. tid för delförmånen, dvs utbetalningsfrom. Visar skattepliktigt månadsbelopp per delförmån som utbetalningen avser. Visar ej skattepliktigt månadsbelopp per delförmån som Nedanstående förkortningar ska visas: BP = Barnpension EL-stöd = Efterlevandestöd FOP = Förlängd omställningspension FOP GARP = Garantipension till förlängd omställningspension OP = Omställningspension OP GARP = Garantipension till förlängd omställningspension SEP = Särskild efterlevandepension SEP GARP = Garantipension till särskild efterlevandepension ÄP = Änkepension ÄP GARP = Garantipension till änkepension SSÅÅMM

27 Beskrivning 27(48) skattepliktigt belopp utbetalningen avser Sjuk- och aktivitetsersättning (SA) Ett beslut kan innehålla retroaktiva perioder och/eller en period med uppgifter som gäller framåt i tiden (tillsvidare) i förhållande till beslutsdatum. Endast hela beslut returneras, dvs man kan ibland få perioder som ligger före frågans fromtid, eller perioder som ligger efter frågans tomtid. Endast beslutade ärenden inkl beräkningsunderlag kan hämtas m h a förmånstjänsten. Poster som bara innehåller ankomstdatum kan inte hämtas m h a förmedlingstjänsten.. Ankomstdatum Visar datum då ansökan om SA SSÅÅMMDD inkom till Försäkringskassan. Ankomstdatum ändras när det blir ett nytt ärende. Nya ärenden skapas vid förlängning, årsomräkning, indragning och vilande SA. Vid dessa tillfällen skapas ett nytt ärende och ankomstdatum blir då när det nya ärendet skapas. Beslut from Visar ärendets första månad. (delförmånens fr.o.m. månad) frommanad med indragsorsak betyder att delförmånen har dragits in. Max 7 och min 6 tecken ska visas t.ex. SSÅÅMM Beslut tom SA-typ SA-kombination Typ av ärende Visar t o m vilken månad beslut om tidsbegränsad SA finns. Obs, när ärendet når tommanad kommer nytt ärende att skapas med ny frommanad med indragsorsak 4. Visar vilken typ av SA ärendet avser Visar om ärendet är en kombination av S och A i samma ärende. Vid typ SA = S Visar vilken typ av ärende som avses. Max 7 och min 6 tecken ska visas t.ex. SSÅÅMM 1 = Sjukersättning (S) 2 = Aktivitetsersättning (A) S = Sjuk- och aktivitetsersättning 0 = Nybevilja 1 = Förlänga 2 = Räkna om/omprövning 3 = Vilande

28 Beskrivning 28(48) Indragningsorsak Vilande SA Period Periodtyp Period from Period tom Andel Årsbelopp ISA1 Årsbelopp GSA1 Visar orsak till indraget SA. Indragningstypen 1 (Manuellt indrag) i kombination med markering Vilande Sjuk- och aktivitetsersättning betyder att ärendet är helt vilande. Visar om vilande ersättning finns för personen. Visar om beslut avser retroaktiv period (tid före registrering av beslut) eller period framåt i tiden Visar ärendets första månad vid retroaktiv period Visar ärendets sista månad vid retroaktiv period Visar hur stor andel av Hel ISA eller GSA som SA-kunden har rätt till enligt angiven ersättningsnivå. Visar beslutat årsbelopp med inkomstrelaterad SA, exklusive avdrag och justeringsbelopp Visar beslutat årsbelopp med garantiersättning SA, exklusive avdrag och justeringsbelopp 4 = Dra in 5 = Lyft 1 = Manuellt indrag 2 = 65 år 3 = Avliden 4 = Tidsbestämd SA (tommånad har uppnåtts) 5 = 30 år och har A 6 = Personnummerbyte åldersvillkor ej uppfyllt 7 = Personnumret är spärrat 8 = Levnadsintyg saknas Nedanstående numeriska värden ska visas i svars_xml-en: 1 = Vilande S år 1 2 = Vilande S år = Vilande A 4 = Prövotid 5 = Vilande vid studier 6 = Vilande vid arbete 8 = Prövotid vid arbete 9 = Vilande vid arbete 1 = Retro 2 = Tillsvidare Max 7 och min 6 tecken ska visas t.ex. SSÅÅMM Max 7 och min 6 tecken ska visas t.ex. SSÅÅMM 0 = En fjärdedel 1 = En halv 2 = Tre fjärdedelar 3 = Hel 4 = Två tredjedelar 5 = Ingen andel

29 Beskrivning 29(48) Årsbelopp ISA2 Årsbelopp GSA2 Årsbelopp justeringsbelopp Månadsbelopp ISA Månadsbelopp GSA Årsbelopp YL-avdrag ISA Årsbelopp YL-avdrag GSA Avdrag före skatt Avdrag from Avdrag tom Avdragstyp Visar beslutat årsbelopp med inkomstrelaterad SA, inklusive avdrag och justeringsbelopp Visar beslutat årsbelopp med garantiersättning SA, inklusive avdrag och justeringsbelopp Tilläggsbelopp som har beslutats vid övergång från tidigare förtidspension Månadsbelopp, Inkomstrelaterad SA Månadsbelopp, Garantiersättning SA Årsbelopp Yrkesskadelivräntaavdrag, Inkomstrelaterad SA Årsbelopp Yrkesskadelivräntaavdrag, Garantiersättning SA Visar fr.o.m. datum för när avdraget börjar gälla. Visar t.o.m. datum för när avdraget slutar gälla. Typ av avdrag på retroaktiv utbetalning. Avdrag p.g.a. samordning enligt AFL 17:1 före skatteavdrag. 50 = SJP (Sjukpenning) 51 = Övrig dagersättning 52 = AL (Arbetsskadelivränta) 53 = SEP (Särskild efterlevande pension) 54 = ÄP-GARP (Änkepension- Garantipension) 55 = EL-stöd (Efterlevande stöd) 56 = DP (Delpension) 57 = BTP (Bostadstillägg för pensionärer) 58 = Ht (Hustrutillägg) 59 = BOB (Bostadsbidrag) 60 = Aktivitetsstöd 61 = A-kassa 62 = Restbelopp SJP 63 = Restbelopp Övr 64 = Restbelopp AL 65 = Restbelopp SEP 66 = Restbelopp ÄP-GARP 67 = Restbelopp EL-stöd 68 = Restbelopp DP 69 = Restbelopp BTP

30 Beskrivning 30(48) Avdragsbelopp 70 = Restbelopp Ht 71 = Restbelopp BOB 72 = Restbelopp Aktivitetsstöd 73 = Restbelopp A-kassa Restbelopp.

31 Beskrivning 31(48) Arbetsskadelivränta (AL) Varje svar kan innehålla ett antal ärenden med tillhörande grunduppgifter och beräknade belopp. Ett ärende berör endast en delförmån (egenlivränta eller efterlevandelivränta). Här anges från och med vilket datum som de beräknade års- och månadsbeloppen gäller. För varje ärende finns det en instans av grunduppgifter egenlivränta eller grunduppgifter efterlevandelivränta. Beloppen finns i beräkningsunderlag egenlivränta eller beräkningsunderlag efterlevandelivränta som också kan förekomma endast en gång per ärende. Flera beslutsdatum kan finnas för ärendet eftersom ett nytt omräknat belopp tas fram vid varje årsskifte. Endast ärenden där from-datum ligger inom fråge-perioden kan hämtas m h a förmånstjänsten. Poster som bara innehåller anmälningsdatum kan inte hämtas m h a förmedlingstjänsten.. Löpande livränta Visar om livräntan är löpande. 0 = Nej 1 = Ja Beslutsdatum Visar det datum då beslut om SSÅÅMMDD. livränta registreras. Fromtid Belopp Fromtid när beloppen gäller 6 tecken. Indragningsorsak Delförmån Grunduppgifter egenlivränta Skadedatum From Visar orsak till varför AL har upphört (indragen) Visar vilken delförmån som ärendet gäller. Kan vara antingen egenlivränta eller efterlevandelivränta Visar det datum som arbetsskadan inträffade för livräntetagaren. Visar avliden datum när det gäller efterlevandelivränta Visar från och med när uppgifterna om livräntan gäller. SSÅÅMM 1 = Dödsfall 2 = Indragen enligt SFN beslut 3 = Annan anledning/65 år 4 = Barnlivränta upphör 5 = Änka under 36 år 6 = Änka/änkling har ingått äktenskap 7 = OL, FOL eller SEL 8 = Vilande AL 9 = Indragen, levnadsintyg saknas 1 = Egenlivränta (ALE) 2 = Efterlevandelivränta (ALF) SSÅÅMMDD. SSÅÅMMDD.

32 Beskrivning 32(48) Tom Visar till och med när uppgifterna om livräntan gäller. Arbetsgivarkod Visar kod för arbetsgivare, 2 siffror. Årsinkomst före arbetsskadelivränta Årsinkomst efter arbetsskadelivränta Livräntefaktor Visar årsinkomst före arbetsskadelivränta. Visar årsinkomst efter arbetsskadelivränta. Visar livräntefaktor. En fastställd livränta räknas årligen om med anledning av ett särskilt tal genom en indexering. Genom att beräkna och registrera en livräntefaktor SSÅÅMMDD. 10 = Arbetsskador i allmänhet 11 = Utbildning, övrigt (SFS P) 12 = Statlig arbetsskadeersättning (ej affärsverk 13 = Krigsskadeersättning till sjömän (SFS ) 14 = Civilförsvarslagen (SFS ) 15 = Räddningstjänst (SFS ) 16 = Kriminalvården (SFS ) 17 = Statligt anordnad utbildning (SFS ) 18 = FN-tjänst 19 = Värnpliktslagen (SFS ) 20 = Frivilliga värnpliktiga (SFS P) 50 = Statens järnvägar 51 = Posten 52 = Telia 53 = Banverket 54 = Vattenfall 55 = ASSI Domän 56 = Celsius (Förenade Fabriksverken FFV) 57 = Luftfartsverket 59 = Sjöfartsverket 60 = Stiftsnämnder 82 = Swebus AB 83 = SweFerry AB 84 = EuroMaint t.ex t.ex t.ex. 10.

33 Beskrivning 33(48) kan beräkningen efterföljande år ske maskinellt. Livräntefaktorår Visar år för fastställd livräntefaktor. t.ex. 4 siffror. SSÅÅ Livränteorsak Visar orsak till livränta 1 = Arbetsoförmåga till följd av arbetssjukdom 2 = Arbetsoförmåga till följd av olycksfall i arbetet 3 = Arbetsoförmåga till följd av färdolycksfall 4 = Rehabilitering till följd av arbetssjukdom 5 = Rehabilitering till följd av olycksfall i arbetet 6 = Rehabilitering till följd av färdolycksfall Samordningsprocent Beräkningsunderlag SAK-belopp Visar den procentsats som livräntan samordnas med Sjukoch aktivitetsersättning. Samordningsprocent används vid framräkning av Bruttoförhöjningsbelopp. Visar särskild arbetsskadeersättning. Hanteras vid retro-utbetalningar Visar månadsbelopp AL efter samordning Visar årsbelopp AL före samordning Månadsbelopp AL (efter samordning) Årsbelopp AL (före samordning) Bruttoförhöjningsbelopp Visar bruttoförhöjningsbelopp, PGI AL Visar pensionsgrundande inkomst Arbetsskadelivränta Belopp kan ej lämnas (beräkningsunderlag) Grunduppgifter efterlevande Om fråga ställs vid årsskifte kan i vissa fall inte belopp lämnas p.g.a. samordning med SA eller nybeviljad AL. Beloppen levereras när årsomräkningar skett i förmånerna. Om livräntan vid tillfället för lyftet (från gammal till ny miljö) blev indragen, levereras inte några belopp. 3 = Livränta samordnas med SA, belopp kan ej lämnas 4 = Livränta samordnas med EP, belopp kan ej lämnas 8 = Livränta nybeviljad över ett årsskifte, belopp kan ej lämnas 9 = Indragen vid tillfället för lyftet, belopp kan ej lämnas

34 Beskrivning 34(48) Skadedatum Visar det datum som arbetsskadan inträffade för livräntetagaren. Visar avliden datum när det gäller efterlevandelivränta From Visar från och med när uppgifterna om livräntan gäller. Tom Visar till och med när uppgifterna om livräntan gäller. Arbetsgivarkod Visar kod för arbetsgivare, 2 siffror. SSÅÅMMDD. SSÅÅMMDD. SSÅÅMMDD. 10 = Arbetsskador i allmänhet 11 = Utbildning, övrigt (SFS P) 12 = Statlig arbetsskadeersättning (ej affärsverk 13 = Krigsskadeersättning till sjömän (SFS ) 14 = Civilförsvarslagen (SFS ) 15 = Räddningstjänst (SFS ) 16 = Kriminalvården (SFS ) 17 = Statligt anordnad utbildning (SFS ) 18 = FN-tjänst 19 = Värnpliktslagen (SFS ) 20 = Frivilliga värnpliktiga (SFS P) 50 = Statens järnvägar 51 = Posten 52 = Telia 53 = Banverket 54 = Vattenfall 55 = ASSI Domän 56 = Celsius (Förenade Fabriksverken FFV) 57 = Luftfartsverket 59 = Sjöfartsverket 60 = Stiftsnämnder 82 = Swebus AB 83 = SweFerry AB 84 = EuroMaint Årsinkomst före Visar årsinkomst före arbetsskadelivränta arbetsskadelivränta AL-typ Visar vilken typ av livränta som 1 = Änka/med änka jämställd

35 Beskrivning 35(48) Livräntefaktor Livräntefaktorår Samordningsprocent Beräkningsunderlag efterlevandelivränta Månadsbelopp AL (efter samordning) Årsbelopp AL (före samordning) Belopp kan ej lämnas (beräkningsunderlag) avses till efterlevande Visar livräntefaktor. En fastställd livränta räknas årligen om med anledning av ett särskilt tal genom en indexering. Genom att beräkna och registrera en livräntefaktor kan beräkningen efterföljande år ske maskinellt. Visar år för fastställd livräntefaktor. Visar den procentsats som livräntan samordnas med Sjukoch aktivitetsersättning. Samordningsprocent används vid framräkning av Bruttoförhöjningsbelopp. Visar månadsbelopp AL efter samordning Visar årsbelopp AL före samordning Om fråga ställs vid årsskifte kan i vissa fall inte belopp lämnas p.g.a. samordning med SA eller nybeviljad AL. Beloppen levereras när årsomräkningar skett i förmånerna. Om livräntan vid tillfället för lyftet (från gammal till ny miljö) blev indragen, levereras inte några belopp. kvinna med barn 2 = Änka/med änka jämställd kvinna utan barn 3 = Livränta till frånskild kvinna 4 = Barnlivränta 5 = Föräldralivränta 6 = Omställningslivränta 7 = Förlängd omställningslivränta 8 = Särskild efterlevandelivränta 9 = Barnlivränta, 4 siffror. SSÅÅ 3 = Livränta samordnas med SA, belopp kan ej lämnas 4 = Livränta samordnas med EP, belopp kan ej lämnas 8 = Livränta nybeviljad över ett årsskifte, belopp kan ej lämnas 9 = Indragen vid tillfället för lyftet, belopp kan ej lämnas

36 Beskrivning 36(48) Yrkesskadelivränta (YL) Till varje From (besluts-from) kopplas de utbetalningar där From belopp (utbetalnings-from) är lika med eller senare än From och som ligger före nästa From om ett sådant finns. Finns det inget fler From så kopplas alla utbetalningar som är lika med eller senare än det From som finns, till denna. En kund kan ha noll eller flera beslut och varje beslut kan ha 0 till 5 perioder per beslut. From Visar datum för beslutet. SSÅÅMMDD Förmån Visar vilken förmån beslutet gäller Förmånerna kan vara: för. YL_SV (Yrkesskadelivränta egen) YLF_SV (Yrkesskadelivränta Delförmån Visar vilken förmån beslutet gäller för. efterlevande) Följande typer gäller för YL_SV: 1 = Olycksfall, ej militär 2 = Yrkessjukdom, ej silikos 3 = Yrkessjukdom, silikos 4 = Militärskola 5 = Enbart silikostillägg Blank = Alla delförmåner Följande typer gäller för YLF SV: A = Änka/änkling B = Barn, ej över 16/19 år C = Barn, över 16/19 år D = Förälder E = Frånskild änka Blank = Alla delförmåner From Livränta Visar fromtid för livränta. SSÅÅMMDD From Belopp Visar fromtid för månadsbeloppet. SSÅÅMM Utbetalt Månadsbelopp Visar utbetalt månadsbelopp. Skattepliktigt månadsbelopp Visar utbetalt skattepliktig del.

37 Beskrivning 37(48) Handikappersättning (HE) Ett ärende kan ha ett eller flera beslut. Alla beslut som har samma datum i fältet Ärendets startdatum tillhör samma ärende. Alla beslut som är gällande under frågeperioden hämtas. Om ärendet har startat före sökperiodens from och något beslut pågår under någon del av ärendet så tas det beslutet med. Om ärendet har startat före sökperiodens from och inget beslut pågår under någon del av ärendet (inga beslut faller in under frågeperioden) så kommer inga beslut att visas. Ärendets startdatum Visar datum för start av ärendet. SSÅÅMMDD Ärendets slutdatum Visar datum för avslut av ärendet SSÅÅMMDD Beslutsdatum Visar datum för beslut. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag för 6 tecken beslutet. Tom Visar sista ersatta dag för beslutet. 6 tecken Ersättningsnivå (%) Visar ersättningsnivån i procent. Beslutskod Visar ärendets beslutskod. P= Provisoriskt B= Beviljat A= Avslag I= Indrag Förmånstyp Visar ärendets förmånstyp. H= Handikappersättning D= Daghandikappersättning Vid avslag kan fältet innehålla blankt eftersom uppgiften inte behöver fyllas i då. Vid Beslutskod=P (provisoriskt) och B (beviljat).

38 Beskrivning 38(48) Vårdbidrag (VB) Ett ärende kan ha ett eller flera beslut. Alla beslut som har samma datum i fältet Ärendets startdatum tillhör samma ärende. Alla beslut som är gällande under frågeperioden hämtas. Om ärendet har startat före sökperiodens from och något beslut pågår under någon del av ärendet så tas det beslutet med. Om ärendet har startat före sökperiodens from och inget beslut pågår under någon del av ärendet (inga beslut faller in under frågeperioden) så kommer inga beslut att visas. Ärendets startdatum Visar datum för start av ärendet. SSÅÅMMDD Ärendets slutdatum Visar datum för avslut av ärendet. SSÅÅMMDD Beslutsdatum Visar datum för beslut. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag för beslutet. Tom Visar sista ersatta dag för beslutet. VB Ersättningsnivå (%) Visar ersättningsnivån för Vårdbidrag i procent. Numeriska värden ska visas om VB utgår. Annars blankt. VB Merkostnadstillägg Visar merkostnadstillägget för Numeriska värden ska visas om VB (%) VB Inklusive-indikator FVB Ersättningsnivå (%) FVB Merkostnadstillägg (%) FVB Inklusive-indikator Vårdbidrag i procent. Visar om merkostnadstillägget för Vårdbidrag ingår i vårdbidraget eller om det är utöver vårdbidraget. Visar ersättningsnivån för Förlängt vårdbidrag i procent. Visar merkostnadstillägget för Förlängt vårdbidrag i procent. Visar om merkostnadstillägget för Förlängt vårdbidrag ingår i vårdbidraget eller om det är utöver vårdbidraget. Delat vårdbidrag Visar om vårdbidraget delas med annan person. Ja Nej Beslutskod Visar ärendets beslutskod. B Beviljat P Provisoriskt I Indrag A Avslag Barns personnummer * Visar barns personnummer. 12 siffror utgår. Annars blankt. Nedanstående värden visas: Ja (ingår i vårdbidraget) Nej (ingår inte i vårdbidraget, d.v.s. är utöver vårdbidraget) Blankt om VB inte utgår. Numeriska värden ska visas om FVB utgår. Annars blankt. Numeriska värden ska visas om FVB utgår. Annars blankt. Nedanstående värden visas: Ja (ingår i vårdbidraget) Nej (ingår inte i vårdbidraget, d.v.s. är utöver vårdbidraget) Blankt om FVB inte utgår.

39 Beskrivning 39(48) Barn förmånskod * Markering som visar om vårdbidraget avser ferievårdbidrag. * Kan förekomma 6 ggr eftersom 6 barnpersonnummer kan finnas SSÅÅMMDDKKKK Bostadsbidrag (BOB) Varje beslut gäller ett år från anmälningsdatum. Ny ansökan måste därefter göras. Om sökpersonen inte har relation till barnet i GPI visas taggen Annan vårdnadshavare istället för barnets personnummer. Taggen Annan vårdnadshavare kan ha nedanstående värden: 0 = Förälder och/eller vårdnadshavare 1 = Annan förälder och/eller vårdnadshavare V = Vårdbidrag F = Ferie- vårdbidrag Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD. Beslutsdatum Visar datum för beslut. SSÅÅMMDD. From 1 Visar ärendets första ersatta dag. 6 tecken, SSÅÅMM. From 2 Visar datum för när ärendet är 6 tecken, SSÅÅMM. behandlat igen, t.ex. vid en årsomräkning. Tom Visar ärendets sista ersatta dag 6 tecken, SSÅÅMM. Innehållande from Visar datum när beloppet är SSÅÅMMDD. Bidragsgrundande bostadskostnad Total bidragsgrundande bostadskostnad utan reducering Bidragsgrundande inkomst 1 (sökande) Bidragsgrundande inkomst 2 (sökande år 2) Bidragsgrundande inkomst (medsökande) 1 Bidragsgrundande inkomst (medsökande) 2 innehållet av fk. Visar vilken bostadskostnad som bostadsbidraget är grundat på. Kostnaden kan vara reducerad. Visar den totala bostadskostnad som bostadsbidraget är grundat på. Visar sökandes bidragsgrundande inkomst år 1. Visar sökandes bidragsgrundande inkomst år 2 (årsomräkning). Visar medsökandes bidragsgrundande inkomst år 1. Visar medsökandes bidragsgrundande inkomst år 2 (årsomräkning). t.ex t.ex t.ex t.ex t.ex t.ex

40 Beskrivning 40(48) Beviljat bostadsbidrag 1 Visar beviljat bostadsbidrag år 1. t.ex Beviljat bostadsbidrag 2 Visar beviljat bostadsbidrag år 2 t.ex. (årsomräkning) Medsökande Visar medsökande personnummer. 12 siffror. SSÅÅMMDDKKKK. (personnummer) Om sökpersonen inte är gift eller registrerad partner med den medsökande, visas enbart taggen Annan medsökande finns, istället för Medsökandes personnumer. Taggen Annan medsökande finns kan ha nedanstående värden: 0 = om medsökande är gift eller registrerad partner 1 = om medsökande inte är gift eller registrerad partner Barnbidrag (ABB) Endast den uppgift kommer som gäller vid frågeperiodens början kommer att skickas. Förändringar gjorda under perioden kommer inte att visas. Barns personnummer * Visar barnets personnummer. SSÅÅMMDDKKKK. Barn berättigad till barnbidrag * Barn berättigad till förlängt barnbidrag * Visar om barnet är berättigad till barnbidrag. Visar om barnet är berättigad till förlängt barnbidrag. Om sökpersonen inte har relation till barnet i GPI visas taggen Annan vårdnadshavare istället för barnets personnummer. Taggen Annan vårdnadshavare kan ha nedanstående värden: 0 = Förälder och/eller vårdnadshavare 1 = Annan förälder och/eller vårdnadshavare 0 = Barnet var inte berättigad till barnbidrag vid utbetalningstillfället 1 = Barnet var berättigad till barnbidrag vid utbetalningstillfället 0 = Barnet var inte berättigad till förlängt barnbidrag vid utbetalningstillfället 1 = Barnet var berättigad till förlängt barnbidrag vid utbetalningstillfället

41 Beskrivning 41(48) Barn berättigad till flerbarnstillägg * Visar om barnet är berättigad till flerbarnstillägg. Ett barn kan vara berättigad till flerbarnstillägg även om tillägget inte betalas ut, t.ex. om det bara finns ett barn i familjen. 0 = Barnet var inte berättigad till flerbarnstillägg vid utbetalningstillfället 1 = Barnet var berättigad till flerbarnstillägg vid utbetalningstillfället Barn har skolgång * Visar om barnet har skolgång. 0 = Barnet var inte markerat för skolgång vid utbetalningstillfället 1 = Barnet var markerat för skolgång vid utbetalningstillfället Barn är myndighetsplacerad * FBT-sambo FBT Barn personnummer * FBT Barn berättigad till flerbarnstillägg * * Det finns uppgifter för max 17 barn Visar om barnet är myndighetsplacerad. Visar om personen är berättigad till flerbarnstillägg för sin sambos barn. Visar barns personnummer. Visar om barnet är berättigad till flerbarnstillägg. 0 = Barnet var inte myndighetsplacerat vid utbetalningstillfället 1 = Barnet var myndighetsplacerat vid utbetalningstillfället 0 = Nej 1 = Ja. SSÅÅMMDDKKKK. Om sökpersonen inte har relation till barnet i GPI visas taggen Annan vårdnadshavare istället för barnets personnummer. Taggen Annan vårdnadshavare kan ha nedanstående värden: 0 = Förälder och/eller vårdnadshavare 1 = Annan förälder och/eller vårdnadshavare 0 = Barnet var inte berättigad till flerbarnstillägg vid utbetalningstillfället 1 = Barnet var berättigad till flerbarnstillägg vid utbetalningstillfället

42 Beskrivning 42(48) Underhållsstöd (US) En uppgift finns per år. Den 1 februari varje år görs en omräkning och ett nytt fromdatum sätts för beslutet. Ett beslut per barn. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD Beslutsdatum Visar datum beslut. SSÅÅMMDD From Visar vilken månad beslutet gäller från och med Tom Visar vilken månad beslutet gäller till och med Indraget from Visar indragningsdatum US-beslut Visar om underhållsstöd eller U = Underhållsstöd US-typ förlängt underhållsstöd. Visar vilken typ av underhållsstöd som beslutet avser. F = Förlängt underhållsstöd 1 = Helt US/FUS 2 = Reducerat US/FUS 3 = US/FUS reducerat till UHB 4 = Utfyllnad 5 = Utfyllnad reducerat 6 = Utfyllnad växelvis boende 7 = Utfyllnad växelvis boende reducerat Underhållsstöd Visar månadsbelopp för månadsbelopp underhållsstöd. Barns personnummer Visar barns personnummer. Numeriska värden 12 siffror, SSÅÅMMDDKKKK. Om sökpersonen inte har relation till barnet i GPI visas taggen Annan vårdnadshavare istället för barnets personnummer. Taggen Annan vårdnadshavare kan ha nedanstående värden: 0 = Förälder och/eller vårdnadshavare 1 = Annan förälder och/eller vårdnadshavare

43 Beskrivning 43(48) Utbetalning Per utbetalning Förmån Visar vilken förmån som utbetalningen avser. ABB = Allmänt barnbidrag BOB = Bostadsbidrag DAG = Dagersättning PLV = Pension/SA/Livräntor /Vårdbidrag HE = Handikappersättning US = Underhållsstöd SSÅÅMMDD Utbetalningsperiod from Visar fr.o.m. tid för utbetalningsperioden. Utbetalningsperiod tom Visar t.o.m. tid för SSÅÅMMDD utbetalningsperioden. Utbetalningstyp Visar typ av utbetalning. M = Månad D = Daglig R = Retro Blankt = Lokal utbetalning/manuell Totalt bruttobelopp Visar totalt bruttobelopp för utbetalningen Totalt skattebelopp Visar totalt skattebelopp för utbetalningen Totalt avdragsbelopp Visar totalt avdragsbelopp exklusive skatt för utbetalningen. Nettobelopp Visar utbetalningens nettobelopp Utbetalningsdatum Visar datum för utbetalningen. SSÅÅMMDD Per detaljrad i utbetalningen Delförmån Visar vilken delförmån som utbetalningen avser. Om förmånstyp i frågan är Pension ska delförmånerna BTG och ÅP visas. Om förmånstyp i frågan är Sjukpenning ska delförmånerna SJP, LAF, LSP, SLG, YFL visas. Om förmånstyp i frågan är Sjukpenning, Föräldrapenning, Tillfällig föräldrapenning, Rehabersättning, Smittbärarersättning, Dagpenning till totalförsvarspliktiga, Havandeskapspenning, Närståendepenning, Aktivitetsstöd

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar. Vägledning 2005:1 Version 12

Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar. Vägledning 2005:1 Version 12 Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar Vägledning 2005:1 Version 12 En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning

Läs mer

Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Efterlevandelivränta och begravningshjälp Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Beslutad 2012-10-25 Sjukförmåner Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Läs mer

är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan

är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan Pension A aktivitetsersättning * ersättning till den som är mellan 19 och 29 år och vars arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan

Läs mer

Efterlevandepension och efterlevandestöd

Efterlevandepension och efterlevandestöd Efterlevandepension och efterlevandestöd Vägledning 2010:4 version 6 Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett verksamhetsområde. Vägledningarna tas fram av Pensionsmyndigheten.

Läs mer

LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte. Allmän information

LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte. Allmän information LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte Försäkringskassan, Tjänsteleverans Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 REFERENSER... 3 2 BESKRIVNING AV -TJÄNSTEN LEFI ONLINE... 4 2.1 GRÄNSSNT...

Läs mer

Vägledning 2003:4 Version 6. Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring

Vägledning 2003:4 Version 6. Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Vägledning 2004:9 Version 6. Sjukersättning och aktivitetsersättning rätten till, beräkning m.m.

Vägledning 2004:9 Version 6. Sjukersättning och aktivitetsersättning rätten till, beräkning m.m. Sjukersättning och aktivitetsersättning rätten till, beräkning m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans

Läs mer

Anvisningar för beräkning av förlust av allmän pension och förlust av tjänstepension. Reviderat TN 2014-01-01. E-post Karlavägen 108.

Anvisningar för beräkning av förlust av allmän pension och förlust av tjänstepension. Reviderat TN 2014-01-01. E-post Karlavägen 108. Cirkulär 4-2007 Anvisningar för beräkning av förlust av allmän pension och förlust av tjänstepension Reviderat TN 2014-01-01 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Karlavägen 108 Box 24048 08-522

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars 2006 12 000 ex

2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars 2006 12 000 ex Grundbok för försäkringsrådgivare 2006 2 2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Foto Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars 2006 12 000 ex ISBN 91-566-2251-1

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Social- försäkringen

Social- försäkringen Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den

Läs mer

Användarhandbok minpension.se Minpension.se

Användarhandbok minpension.se Minpension.se Användarhandbok minpension.se Minpension.se Version 4 - uppdaterad i maj 2013 Användarhandbok Innehållsförteckning 1. Vad är Minpension.se? 4 1.1 Information om Minpension.se på andra språk 4 1.2 För vem

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 Uppdaterad 2011-07-04 Malung-Sälens kommun I samarbete med Pensionspolicy Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER

AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER SFS nr: 2010:110 Utfärdad: 2010-03-04 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1100 AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER I Inledande bestämmelser, definitioner och förklaringar 1 kap. Innehåll m.m. 1 Denna balk innehåller

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de

Läs mer

Användarhandbok. Version 5 - uppdaterad i augusti 2015. minpension.se

Användarhandbok. Version 5 - uppdaterad i augusti 2015. minpension.se Version 5 - uppdaterad i augusti 2015 minpension.se Innehållsförteckning 1. Vad är Minpension.se? 4 1.1 Information om Minpension.se på andra språk 5 1.2 För vem är Minpension.se? 5 1.2.1 Alla kan inte

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer