Innehåll 1 Sammanfattning Uppgifter om anläggning Handlingsprogram Mål och Policy Riskpolicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppgifter om anläggning... 6 3 Handlingsprogram... 7 3.1 Mål och Policy... 7 3.1.1 Riskpolicy...7 3.1."

Transkript

1 1 Innehåll 1 Sammanfattning Uppgifter om anläggning Handlingsprogram Mål och Policy Riskpolicy Arbetsmiljöpolicy Miljö- och energipolicy Organisation och ansvar Företagsledningen Säkerhets- och miljöorganisation Befattningsbeskrivning Säkerhetsinstruktioner Utbildning av personal Identifiering av risker Styrning av driftsäkerheten Hantering av ändringar Arbetstillstånd Planering inför nödsituationer Rapportering och resultatuppföljning Utvärdering och revision Beskrivning av verksamhetens miljö Lokalisering Planfrågor och omgivande verksamheter Transportlogistik Geologiska förhållanden Recipientförhållanden Meteorologiska förhållanden Beskrivning av anläggningen Processteknisk beskrivning av produktionsenheterna Svampverket Pulververket Distaloy-/Astaloyverken Avdelning Tillsatsmaterial Lagring av råvaror och produkter Mediaförsörjning... 26

2 2 5.4 Viktiga processdelar ur miljösynpunkt Hantering av råvaror och produkter Riskkällor Brandfarliga och explosiva ämnen Giftiga eller mycket giftiga ämnen Miljöfarliga ämnen Övriga riskkällor Identifiering och analys av olycksrisker Identifiering av olycksrisker Redovisning av dimensionerande skadefall Brand i svavellager Vätgas- eller naturgasläckage vid reformer Explosion i bandugn Pulverbrand och pulver till recipient med släckvatten Skyddsåtgärder för att begränsa följderna av en olycka Brandbekämpningsutrustning Brandlarm Brandsläckare Sprinkler Brandportar/branddörrar Rökluckor Miljöbekämpningsutrustning Intern plan för räddningsinsatser Nödlägesplan Ansvar, Arbetsuppgifter och Befogenheter för Brandskyddsområdesansvarig Samverkan med Höganäs Räddningstjänst Resurser Utbildning Information till allmänheten Bilaga 1: Plan över produktionsanläggningarna på Höganäs Sweden AB:s område Bilaga 2: Detaljplan för Höganäs Sweden AB:s område Bilaga 3: Gexcon Simulering av bandugn, del 1 Bilaga 4: Gexcon Simulering av bandugn, del 2 Bilaga 5: Information till allmänheten

3 3 1 Sammanfattning Höganäs Sweden AB:s (nedan kallat Höganäs) industriområde är beläget i Höganäs kommun. Denna säkerhetsrapport är en nulägesbeskrivning av verksamheten och de risker som förknippas med densamma. Vid förändringar av verksamheten (nybyggnationer, materialhantering, etc) uppdateras denna säkerhetsrapport fortlöpande. Industriområdet ligger vid Öresund, norr om Höganäs centrum, och upptar ca 90 hektar. Det närmast omgivande landskapet ligger på en höjd av ca +10 meter över havet, industriområdet ligger något lägre på cirka +7 meter över havet. Bostadsbebyggelse finns norr, öster och söder om anläggningen med varierande avstånd från industriområdet, se figur 5.1. I väster gränsar industriområdet mot Öresund. Närmsta bostäder är belägna cirka 150 meter öster om industriområdet. Inom Höganäs anläggningar framställs järn- och stålpulver. Färdigt pulver levereras främst för tillverkning av pressade maskindetaljer, för användning inom svetsmaterialindustrin, för metallurgisk och kemisk användning med mera. Produktsortimentet upptar olegerade och legerade järn- och stålpulver samt kundblandningar och tillsatsmaterial. Pulvertillverkning sker i följande anläggningar: Svampverket; framställning av svampbaserat råpulver Pulververket; framställning av baspulver samt mindre volym legerade baspulver. Distaloyverket/Astaloyverket; framställning av legerade baspulver och kundblandningar Tillsatsmaterial; framställning av tillsatsmaterial (ferrofosfor, mangansulfid med mera) Figur 5.1 Huvudsakligt flöde för produktion vid Höganäs anläggningar i Höganäs.

4 4 Utöver de pulverproducerande anläggningarna finns följande: PoP Center; forskning och utveckling av produkter, komponenter, tillsatsmaterial och processer samt med kombinerad försöks- och produktionsanläggning av ytbelagda pulver. Pilot Centre; forskning och utveckling av produkter, tillsatsmaterial och processer samt produktion i mindre skala. Pilot XII:an; forskning och utveckling av produkter, tillsatsmaterial och processer samt produktion i mindre skala. Reformrar; produktion och lagring av vätgas för eget industriellt bruk. Industrihamnen; införsel av järnslig, koks- och antracitgrus för egen användning; införsel av lera, bauxit och andra aluminiumoxider för Calderys Refractory Solutions och Höganäs Bjuf AB. Lager; Råvarumaterial- och färdigmateriallager i anslutning till Svampverket och Distaloyverket respektive Pulververket. Utöver dessa lager finns ett antal mindre lager för främst råmaterial inom industriområdet. PoP-centre, Pilot Centre och Pilot XII:an är viktiga enheter för forskning samt utveckling av nya produkter och processer. I dessa anläggningar sker forskning med ny utrustning och nya produkter. Detta medför att riskerna i dessa anläggningar med avseende på ny teknik och nya produkter är viktiga att hantera. Skillnaden mot förhållanden i produktionen är emellertid att endast mindre mängder av farliga material hanteras i verksamheten, varför en olycka med större konsekvenser anses mindre trolig. Anläggningarna beskrivs inte vidare i denna rapport. Höganäs har emellertid samma krav på dessa anläggningar som på övrig verksamhet vad avser riskhantering. Höganäs har ett integrerat ledningssystem för miljö (ISO 14001), energi (ISO 50001), kvalitet (ISO/TS 16949), arbetsmiljö (AFS 2001:1, OHSAS 18001) samt brandskydd (SRVFS 2004:3). Höganäs är certifierat enligt ISO 14001, ISO och ISO/TS Miljöavdelningen ansvarar övergripande för bevakning och uppföljning av lagstiftning för yttre miljö, energi, kemiska produkter, teknisk arbetsmiljö och brandskydd. I detta ansvar ingår att tillse att en central, aktuell, förteckning över lagstiftning, föreskrifter, och andra regelverk finns som i huvudsak täcker den löpande verksamheten och att informera om förändringar som berör verksamheterna. Ansvar och befogenheter som berör arbetsmiljö, yttre miljö, kvalitet, elsäkerhet och brand är integrerat i linjeorganisationens ordinarie arbetsuppgifter med Miljöavdelningen och Höganäs företagshälsovård som en stödfunktion. För att upprätthålla säkerheten i anläggningen under hela dess livstid finns ett antal rutiner utarbetade. I nedanstående rapport beskrivs följande områden: Utbildning av personal Identifiering av risker Styrning av driftsäkerheten Hantering av ändringar Arbetstillstånd Planering inför nödsituationer Rapportering och resultatuppföljning Utvärdering och revision Höganäs utnyttjar en grovanalysmetod för att identifiera var i verksamheten risken för olyckor eller ohälsa kan uppstå. Grovanalysen används huvudsakligen på två sätt. Dels för att på ett tidigt

5 5 stadium i ett projekt identifiera och värdera eventuella riskkällor och dels som en inledande metod för att på en befintlig anläggning identifiera och värdera risker utan hänsyn till detaljer i systemet. För att få en gemensam värdering av miljö-/arbetsmiljöriskerna i företaget används en kalibrerad riskmatris för uppskattning av riskerna. Utifrån var riskerna hamnar i matrisen tas därefter beslut om huruvida mer detaljerade analyser skall utföras. De metoder som Höganäs normalt använder för dessa riskanalyser är: Arbetssäkerhetsanalys What-If Operatörsanalys Värdering av miljö-, energiaspekter och risker De dimensionerande skadefall som har identifierats för verksamheten med avseende på storskalig kemikalieolycka är: Brand i svavellager Vätgas- eller naturgasläckage vid reformer Explosionsmöjlighet i bandugn Pulverbrand och pulver till recipient med släckvatten Resultatet av en konservativ beräkning av en svavelbrand ger koncentrationer om 100 ppm SO 2 (IDLH-värde), 150 meter bort från lagret. Närmaste bebyggelse utanför Höganäs fabriksområde ligger ca: 300 meter från svavellagrets placering. Vid dessa avstånd är koncentrationen SO 2 ca: ppm, vilket medför att riskerna för omgivningen är begränsade även vid ett konservativt antagande. En beräkning av utströmning med antändning av vätgas har utförts för ett dimensionerande hål med 25 mm:s diameter på tank eller rörledning i vätgasbuffert ute vid reformeranläggningen. Beräkning med samma förutsättningar har även gjorts för ett naturgasläckage. Värmestrålningen från en brand visar enligt beräkningarna inte på att någon allvarlig påverkan på omgivande installationer eller personer utanför industriområdet sker. För att utreda hur avlastningen av en explosion i en bandugn sker vid olika scenario har en simulering utförts för olika fall av vätgas/luft blandningar. För de fall som bedöms som dimensionerande har åtgärder vidtagits för att begränsa följderna av en explosion. Vid en brand i ett lager för klassat råmaterial finns risken för att pulver följer med släckvattnet ut i dagvattennätet och vidare till recipienten (Öresund). Höganäs förebyggande åtgärder, materialets fysiska egenskaper och dess låga lakbenägenhet gör dock att riskerna för påverkan på recipienten är låga. Inget av de ovan redovisade skadefallen har bedömts kunna bidra till en storskalig olycka som i nämnvärd grad påverkar omgivningarna utanför Höganäs fabriksområde. Simuleringar och beräkningar finns utförda för de olika fallen och åtgärder är vidtagna för att förebygga och begränsa effekterna av händelserna. Ej heller bedöms de utökade lagringsmängderna som föranleder denna säkerhetsrapport nämnvärt påverka sannolikhet och konsekvens för verksamhetens riskkällor och således inte heller bidrar till en storskalig kemikalieolycka. Då det gäller skyddsåtgärder för att begränsa följderna av en olycka följer Höganäs SBA:s regelverk SBF 110:6 vad gäller brandlarm. Anläggningarna är skyddade enligt två modeller, totalskydd eller delskydd. Utöver detta finns brandsläckare, sprinkler, brandportar, rökluckor och miljöbekämpningsutrustning i de anläggningar där behov finns.

6 6 Intern plan för räddningsinsatser finns i form av Nödlägespärmar för varje fabriksavdelning. Pärmarna innehåller den information som krävs för att hantera en nödsituation. Höganäs har ingen egen industribrandkår eftersom Höganäs Räddningstjänst är stationerad endast ca: 500 meter från industriområdet. Företaget för en kontinuerlig dialog med Räddningstjänsten. Vid förändringar som påverkar brandberedskapen kontaktas Räddningstjänsten för information och diskussioner om lösningar. Höganäs tillhandahåller information till allmänheten om anläggningen via Höganäs hemsida ( och Höganäs kommuns hemsida ( i enlighet med 13 SRVFS 2005:2. Informationen utformas som en broschyr (se bilaga 5) och hålls ständigt aktuell samt tillgänglig via hemsidan. Miljöavdelningen ansvarar för informationsinnehållet och reviderar den vid behov. 2 Uppgifter om anläggning Anläggningens namn: Höganäs Sweden AB Organisationsnummer: Anläggningens (plats-) nummer: Koordinater RT 90: Nord: Ost: Fastighetsbeteckning: Kv. Svampen, Höganäs 35:1 Besöksadress: Bruksgatan Höganäs Kommun: Höganäs Kontaktpersoner (titel, namn, telefon, e-post): Chef samordning yttre miljö Pernilla Nydahl, , Chef kvalitet, miljö och arbetsmiljö Per Ljunggren, , Ledningssystem: ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 50001, OHSAS 18001

7 7 3 Handlingsprogram 3.1 Mål och Policy Risker är en naturlig del av allt företagande och det är styrelsens och företagsledningens uppgift att tillse att risker identifieras och hanteras effektivt. En effektiv risk managementprocess är således en väsentlig förutsättning för att kunna göra framgångsrika affärer, samtidigt som en god arbetsmiljö och yttre miljö kan upprätthållas. Nedan beskrivs kortfattat de policys som ligger tillgrund för Höganäs riskhantering inom Miljö-, Hälsa- och Säkerhetsområdena Riskpolicy Höganäs definierar riskbegreppet i sin riskpolicy enligt följande: En risk är något som negativt kan påverka Höganäs måluppfyllelse Det övergripande målet för Höganäs risk management är att bolaget i ett tidigt skede skall identifiera risker och säkerställa en professionell hantering av dessa som en naturlig del i bolagets styrning så att bolaget kan fokusera på möjligheterna uttryckta i affärsmålen. Detta kompletteras genom en konsekvent tillämpning av Höganäs loss prevention manual (LPM) och övriga relevanta policydokument för att utveckla en riskmedvetenhet och kompetens i hela företaget i syfte att säkerställa att väsentliga risker inom koncernen identifieras, värderas och hanteras systematiskt och effektivt. Syftet med LPM är att definiera ramverket för hur Höganäs ska arbeta med risk genom att beskriva mål och ansvar. I LPM-manualen beskrivs hur LPM-processen är utformad i detalj samt hur metoder och verktyg skall tillämpas. Alla metoder som används för att uppnå målen skall vara enkla ( Keep it simple ) och resultatet ska kunna presenteras på ett tydligt sätt Arbetsmiljöpolicy Höganäs har förbundit sig att göra sitt yttersta för att erbjuda alla anställda säkra och hälsosamma arbetsplatser. Detta åtagande ger ansvar till och engagerar aktivt alla anställda inom Höganäs. Frågor om hälsa och säkerhet ska hanteras med prioritet på alla platser och strävan efter kontinuerliga förbättringar innebär: På arbetet kommer säkerheten först. Målet om noll olyckor gäller. Lagstiftning, direktiv och instruktioner skall vara kända och följas. Riskbedömningar ska genomföras och hållas aktuella. Lokala skyddsronder ska genomföras regelbundet på alla arbetsplatser. Alla anställda är uppmuntrade att rapportera tillbud och arbetsskador. Anställda ska alltid ha tillräcklig utbildning och kunskap över risker på arbetsplatsen.

8 Miljö- och energipolicy Höganäs utvecklar, tillverkar och marknadsför metallpulver på en global marknad. Vi utvecklar och erbjuder metallpulverbaserade tillämpningar för lönsam tillväxt. Vår ambition är att dessa tillämpningar skall anses vara det bästa valet. Höganäs strävar efter ständiga förbättringar inom områdena miljö och energi och verkar i övrigt för en långsiktigt hållbar utveckling genom: En resurssnål produktion kännetecknad av en effektiv användning av energi och naturresurser samt med minimal avfallsuppkomst. Att förebygga utsläpp av förorening till luft, vatten och mark samt bulleremissioner och annan miljöpåverkan genom stabila processer, tillförlitliga reningsutrustningar samt andra rimliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Att ta hänsyn till miljöpåverkan och energieffektivitet vid val av leverantörer och råvaror. En god miljö- och processkunskap hos samtliga medarbetare genom information, utbildning och integration av miljöfrågorna i den dagliga verksamheten. En konstruktiv kommunikation såväl internt som externt. Att etablera och upprätthålla goda relationer med myndigheter, närboende och andra intressenter. Att upprätta miljö- och energirelaterade mål och handlingsplaner samt använda miljöledningsstandarden ISO och ISO som verktyg inom de producerande enheterna. Att utveckla och erbjuda produkter som medger energi- och miljöeffektiva lösningar för våra kunder. Att uppfylla de krav som följer av lagstiftning eller av rättssystemet i övrigt där vi bedriver verksamhet eller de längre gående krav som följer av interna standarder.

9 9 3.2 Organisation och ansvar Organisationsschema för den del av Höganäs AB som berör Höganäs Sweden AB i Höganäs. Höganäs AB Höganäs Höganäs Sweden Halmstad Höganäs Sweden Sponge Plant Iron Powder Plant Iron Powder Region Europa EPI Höganäs Sweden QES Höganäs Sweden Additives Plant Distaloy & Astaloy Plant Supply Chain Höganäs Sweden AB Logistics Purchasing High Alloys Företagsledningen Styrelsen har det övergripande ansvaret för att övervaka hanteringen av de på koncernnivå betydande riskerna. Styrelsen skall också säkerställa att relevanta risker på ett ändamålsenligt sätt rapporteras till marknaden i enlighet med gällande lagstiftning och marknadspraxis. Styrelsen godkänner årligen Höganäs riskpolicy. Koncernens VD ansvarar för införandet och genomförandet av risk management-processen inom företaget samt för den löpande rapporteringen av arbetet till styrelsen. Vidare ansvarar VD för att processen utvecklas och anpassas över tiden. Regionschefen för Europa ansvarar för att identifiera väsentliga risker inom sin region. Detta medför ansvar för att säkerställa att risker i verksamheten hanteras korrekt och i enlighet med Höganäs loss prevention manual (LPM) samt övriga styrande dokument och att organisera arbetet med riskhantering och delegera ansvaret för genomförandet. Arbetsuppgifter inom arbetsmiljö, miljö och brandskydd är delegerat till produktionschefen för Iron Powder och därefter vidare till de ansvariga för de olika fabriksenheterna enligt en beslutad delegationsordning.

10 Säkerhets- och miljöorganisation Nedan redovisas Miljöavdelningens organisation. Miljöavdelningen ansvarar övergripande för bevakning och uppföljning av lagstiftning för yttre miljö, energi, kemiska produkter, teknisk arbetsmiljö och brandskydd. I detta ansvar ingår att tillse att en central, aktuell, förteckning över lagstiftning, föreskrifter, och andra regelverk finns som i huvudsak täcker den löpande verksamheten och att informera om förändringar som berör verksamheterna. Miljöavdelningen gör årligen revisioner både vad avser arbetsmiljö, kvalité och yttre miljö. Genomförandet av dessa beskrivs i rutin 17.2 Internal audits - Quality, Environment and Energy och 17.8 Systembeskrivning Intern arbetsmiljörevision. Respektive avdelnings-/verkschef svarar generellt för att den operativa verksamheten bedrivs inom ramen för gällande lagstiftning, tillståndsvillkor och interna krav. Till sin hjälp för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på varje avdelning en lokal arbetsmiljökommitté (LAK). LAK har möten minst 4 ggr/år med en stående agenda som redovisas i rutin Lokal arbetsmiljökommitté, Operativa verksamheter. Då det gäller att upprätthålla det systematiska brandskyddsarbetet finns en brandskyddsorganisation med arbetsuppgifter beskrivna i rutin Brandskyddsorganisation och ansvar. Föreståndare för brandfarlig vara, med funktionsbeskrivning enligt rutin Funktionsbeskrivning, Föreståndare Brandfarlig vara, finns utsedd för de verksamheter där behov finns.

11 Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivningarna utfärdas av närmsta chef och sker, om så är möjligt, i samråd med respektive befattningshavare. Kopior på befattningsbeskrivningarna finns på intranätet. Samtliga original arkiveras hos respektive chef. Delegering av arbetsuppgifter inom arbetsmiljö-, miljö- och brandskyddsområdet sker enligt en beskriven delegeringsordning med möjlighet att delegera arbetsuppgifter ner till förutbestämda nivåer i organisationen. Funktionsbeskrivning för brandskyddsansvarig redovisas i kapitel Säkerhetsinstruktioner Höganäs har ett integrerat ledningssystem för miljö (ISO 14001), energi (ISO 50001), kvalitet (ISO/TS 16949), arbetsmiljö (AFS 2001:1, OHSAS 18001) samt brandskydd (SRVFS 2004:3). Höganäs är certifierat enligt ISO 14001, ISO och ISO/TS Nedan görs en genomgång av viktiga instruktioner för att upprätthålla säkerheten i anläggningen Utbildning av personal Rutin Kompetenskrav och utbildningsbehov - Ledningssystemet vägleder chefer i deras ansvar att definiera kompetenskrav och utbildningsbehov relaterade till ledningssystemet för kvalitet, miljö, energi, arbetsmiljö och brandskydd för alla direkt underställda befattningar. Respektive chef (normalt delegerande part) är ansvarig för att kompetenskrav och utbildningsbehov fastställs för personalen. Anställda ges tillräcklig introduktion i Höganäs ledningssystem och arbete med kvalitet, miljö, energi, arbetsmiljö genom att den nyanställda deltar i den introduktion som ges av avdelningarna HR och QES enligt rutin 18.5, Introduktion av nyanställda samt genomgår ett urval av kurser som är relevanta för befattningen. Visstidsanställda som är anställda kortare än 6 månader (feriearbetare) ges ingen generell introduktion till ledningssystemet. Feriearbetare får en genomgång på arbetsstället som av arbetsledaren anses nödvändig i relation till anställningens omfattning samt befattningsbeskrivningen. Information om lokala skyddsföreskrifter och andra anvisningar lämnas av respektive arbetsledare på arbetsplatsen. Nyanställd skall ges kännedom om de miljö- och energikrav som gäller för arbete inom Höganäs. Grundutbildning för nyanställda ges genom de interna utbildningarna Miljöutbildning grund och Energiutbildning grund. Kurserna anordnas normalt 2 gånger per år. Grundutbildning för nyanställda avseende arbetsmiljö ges genom den interna utbildningen Arbetsmiljö grund. Kursen anordnas normalt två gånger per år. Höganäs genomför utöver de ovan beskrivna utbildningarna en mängd kompletterande utbildningar inom områdena miljö, arbetsmiljö och processäkerhet. Det är respektive chefs ansvar att se till att personalen får den utbildning som krävs för att på ett säkert sätt klara av arbetsuppgifterna. Personalavdelningen för register på personalens genomförda utbildningar. De kurser som är periodiskt återkommande redovisas i personalsystemet.

12 Identifiering av risker För identifiering av risker gäller rutin Riskbedömning arbetsmiljö -tillämpning och metodval för arbetsmiljörisker och rutin Värdering av miljö-, energiaspekter och risker för miljörisker. Alla verksamheter vid Höganäs Sweden AB i Höganäs har genomfört en grovanalys för sitt verksamhetsområde. Vid denna analys användes en riskmatris, vilken beskrivs i rutin för grovanalys , för värdering och beslut om behov av mer detaljerade analyser. Grovanalysen fokuserar främst mot att identifiera de verksamheter där konsekvenserna av en händelse blir allvarlig. Utifrån grovanalyserna har de dimensionerande skadefall som redovisas längre fram i rapporten tagits fram. Vid genomförande av mer detaljerade analyser användes främst följande metoder: Arbetssäkerhets- och energianalys (ASA) - Metodbeskrivning rutin What-if - Metodbeskrivning rutin Operatörsanalys - Metodbeskrivning rutin Värdering av miljö-, energiaspekter och risker Brandriskanalyser utföres enligt beskrivning i rutin För försöksverksamheten finns en förenklad riskanalys Styrning av driftsäkerheten Inom Höganäs används processbeskrivningar och processkartor. Respektive process har en definierad karta där huvuddragen i processen beskrivs, tillsammans med viktiga gränssnitt, stödprocesser, stödfunktioner, rutiner och instruktioner. Processkartan är tilldelad alla som arbetar inom processen och är tillgänglig via internt nätverk. Processkartans instruktioner innefattar skyddsföreskrifter, utrymningsrutiner, Bryt och lås -rutiner, Brandskyddsrutiner, nödlägesrutiner samt direkta arbetsinstruktioner för säker drift av anläggningarna. Arbetsinstruktioner är i sin tur indelade i beskrivande handhavande instruktioner och i checklistor, som t ex. checklista för start och stopp av ugnar. All hantering av brandfarlig vara, så som naturgas och vätgas, hanteras genom checklistor. Fortlöpande tillsyn och underhåll bedrivs inom respektive process. Rondering sker enligt förutbestämda scheman (FU-ronder) och regleras av ett fristående underhållssystem. Arbeten som genereras av brister i förebyggande underhåll redovisas separat. Tredje parts besiktningar som krävs enligt föreskrifter utförs av Anmält Organ. Enligt Höganäs ledningssystem är underhåll en stödprocess till respektive produktionsprocess och har således en egen processbeskrivning och karta. Förutom de rutiner som är tillgängliga för alla processkartor innehåller underhållsprocesserna också underhållsinstruktioner. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker dagligen genom rondering med enklare protokoll. Uppföljning av städning görs på veckobasis enligt checklistor. Vissa områden har daglig uppföljning av städning (ATEX-områden). Lokala arbetsmiljökommittén (LAK) har möten minst 4 ggr/år med en stående agenda.

13 Hantering av ändringar Övergripande rutin för hantering av ändringar är Process Change Management. Denna gäller för alla Höganäs anläggningar och anger övergripande vad som krävs för analyser och dokumentation beroende på förändringens omfattning. För att på ett mer strukturerat sätt beskriva hur förändringar skall hanteras inom Höganäs anläggning i Höganäs finns rutin Riskbedömning vid förändring - metod och instruktion för arbetsmiljörisker och rutin Värdering av miljö-, energiaspekter och risker för miljörisker. Vid värdering av arbetsmiljörisker finns en definition av vad Höganäs menar skall ses som en förändring som skall analyseras för olika områden såsom process, mekanisk förändring, elsystem mm. Hur omfattande analyser och dokumentation som krävs beror på förändringens omfattning. Då det gäller miljörisker gäller rutin som ställer krav på värdering av Höganäs specificerade miljöaspekter vid ändringar i anläggningarna. Utifrån den påverkan som framkommer vid genomgången göres en riskbedömning och beslut om eventuella åtgärder tas. Brandriskanalys genomförs för att identifiera brandrisker och för att besluta om tillräckliga förebyggande åtgärder för att hindra uppkomst av brand, och efterföljande skada. Utförande av brandriskanalyser styrs av rutin Brandriskanalyser. Bedömning av organisatoriska förändringar göres enligt rutin Riskbedömning vid organisatoriska förändringar. Till denna rutin finns en blankett för dokumentation. Vid projektverksamhet gäller det att projektledaren ansvarar för att hänsyn tas till frågeställningar rörande arbetsmiljö, miljö, energi och säkerhet i både projekterings- och genomförande fasen. Projektledaren ska också ha kunskap inom den lagstiftning som gäller och ansvarar för att tillräckliga riskbedömningar blir genomförda. Vid projekt med nya eller signifikant ändrade produkter/processer används Projekthandboken. I annat fall gäller Process Change Management (12.1.1). Vid försöksverksamhet ska en riskbedömning göras innan uppstart. Till hjälp kan blankett Enkel riskanalys för försöksverksamhet användas eller kan en riskanalys med någon av de rekommenderade metoderna som t.ex what-if genomföras Arbetstillstånd Arbetstillstånd krävs vid ett flertal arbeten som utförs inom Höganäs område. Framförallt krävs arbetstillstånd vid allt arbete där brandfarliga gaser förekommer samt vid arbete med ATEXklassad utrustning både vad avser möjlig explosiv gas- och/eller dammiljö. Då det gäller markarbeten inom Höganäs område ställs kravet på att innan markarbete får påbörjas skall ett tillstånd för markarbete inhämtas. Proceduren för tillstånd för markarbete styrs av rutin Tillstånd för markarbeten och anläggande av fast installation på mark. Särskild blankett finns för ändamålet. För Heta arbeten gäller rutin Heta arbeten, tillsammans med lokala instruktioner på respektive avdelning.

14 Planering inför nödsituationer Väsentligt underlag för agerande vid nödläge finns lätt tillgängligt och samlat i en Nödlägespärm för varje brandskyddsområde som är anpassad till aktuella förhållanden för området. Underlaget anger de åtgärder som skall genomföras i akutläget. Pärmen skall användas för det interna agerandet samt utgöra hjälpmedel för räddningstjänstens insatser. Kompletta pärmar med åtgärder för samtliga brandskyddsområden finns även centralt placerade. Placering av pärmarna framgår av förteckning i rutin Planering av nödläge Nödlägespärm som tillsammans med rutin 16.2 Planering av nödläge Allmänt styr nödlägesplaneringen. Nödlägespärmarna har minst följande innehåll: Generellt agerande i nödläge Larmrutin vid brand/explosion Larmrutin vid olycksfall Larmrutin vid miljöpåverkande händelser Utrymning av arbetslokaler och samlingsutrymmen omfattande tekniska åtgärder, rutiner för utrymning, återsamling och rapportering samt övning. Avspärrning / Bevakning Information Krishantering Lokala larmrutiner Förteckning över interna Katastrofledningsgruppen. Beskriver organisation vid nödläge med angivande av samverkan med kommunala räddningstjänsten samt intern arbetsfördelning. Förteckning över interna resurspersoner Förteckning över externa resurspersoner, Myndigheter och Grannföretag Lokal insatsplan Rapportering och resultatuppföljning Verksamheten vid Höganäs följs upp med nyckeltal sk. KPI (Key Performance Indicators) för alla typer av aktiviteter, såväl finansiella som miljö- och arbetsmiljöaktiviteter. Rutin 1.4 Objectives and KPI s styr uppbyggnaden av KPI s. Nyckeltalen gås i produktionen igenom på månadsbasis och då det gäller arbetsmiljö och miljö kontrolleras nyckeltalen vid de genomgångar som utförs enligt rutin 17.2 Internal audits - Quality, Environment and Energy och rutin 17.8 Systembeskrivning Intern arbetsmiljörevision. Etablerade rutiner finns för tillbuds- och olycksrapportering genom rutin Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder eller Rapportering och uppföljning av brandoch arbetsmiljötillbud, arbetsskador och arbetssjukdomar Utvärdering och revision President Region Europe är ansvarig för att utvärdering sker av övergripande rutiner för kvalité, miljö och energi i enlighet med rutin Management Review of local management systems in Region Europe Quality, Environment, Energy. En genomgång av verksamheten skall göras minst 1 ggr/år. Vid denna genomgång skall bl.a. lagefterlevnad, KPI, utsläpp till miljön, energiförbrukning, möjliga förbättringar av verksamhetssystemet gås igenom och en handlingsplan tas fram och kommuniceras. Till hjälp för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på varje

15 15 avdelning en lokal arbetsmiljökommitté (LAK). LAK har möten minst 4 ggr/år med en stående agenda som redovisas i rutin Lokal arbetsmiljökommitté, Operativa verksamheter. Nyckeltalen för arbetsmiljö samt jämförelse med bransch-statistik görs i Årsrapport arbetsmiljö. Genomgång av de olika verksamhetsområdenas rutiner i Höganäs göres vad avses miljö i enlighet med rutin 17.2 Internal audits - Quality, Environment and Energy. Då det gäller arbetsmiljö utföres genomgången enligt rutin 17.8 Systembeskrivning Intern arbetsmiljörevision. Utöver detta sker även extern revision av ISO/TS 16949, ISO och ISO systemen. Eventuella avvikelser i övergripande rutiner identifieras i samband med utredning av rapporterade tillbud och olyckor samt inom ramen för det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddarbetet och åtgärder vidtas för att förbättra rutiner. Gällande rutiner för dessa genomgångar är Rapportering och uppföljning av brand- och arbetsmiljötillbud, arbetsskador och arbetssjukdomar, Hantering av avvikelser i Arbetsmiljöarbetet och Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder. 4 Beskrivning av verksamhetens miljö 4.1 Lokalisering Höganäs industriområde är beläget i Höganäs kommun. Industriområdet ligger vid Öresund, norr om Höganäs centrum, och upptar ca 90 hektar. Det närmast omgivande landskapet ligger på en höjd av ca +10 meter över havet, industriområdet ligger något lägre på ca +7 meter över havet. Anläggningens koordinater RT 90: nord och ost Bostadsbebyggelse finns norr, öster och söder om anläggningen med varierande avstånd från industriområdet, se figur 4.1. Närmsta bostäder är belägna ca 300 meter från produktionsanläggningarna. Industriområdet är till stora delar omgärdat med skyddsområden, där stängsel, jordvallar, murar och vegetationsridåer ökar skyddet mot tillträde, insyn, buller och diffus damning. Inga särskilda markbundna naturvärden gränsar till industriområdet. Närmaste anspråk på riksintresse för naturvård är Kullaberg. Intresset sträcker sig som längst söderut till Lerhamn, vilket är beläget ca 4 km från industriområdet.

16 Figur 4.1 Karta över Höganäs industriområde 16

17 Planfrågor och omgivande verksamheter Det finns ett antal gällande detaljplaner inom bolagets fastighet. En sammanställning av dessa visas i bilaga 2. Enligt sammanställningen är fastigheten avsedd för industriändamål. På vissa områden inom fastigheten, främst längs Öresund och i hamnområdet är bebyggelse ej tillåten. Bostadsbebyggelse är ej tillåten inom planområdet. Kommunens översiktsplan antogs år Inom eller i direkt anslutning till Höganäs industriområde bedrivs även verksamhet av följande verksamhetsutövare: Calderys Nordic AB Höganäs kommuns reningsverk Höganäs Fjärrvärme AB Höganäs Specialsnickerier På avstyckad mark inom industriområdet (se fig 4.1 ovan) bedriver Calderys Nordic AB tillverkning av främst monolitiska eldfasta material men även bränd keramisk produktion av kiselkarbid kapslar till Höganäs Sweden AB. Dessa material används främst till inmurning av olika typer av ugnar som utsätts för höga belastningar som värme, kemiska angrepp från process, mekaniska slitage etc. inom järn- och stålindustrin, kraftvärmepannor mm. Calderys är ett helägt dotterbolag till den franska koncernen Imerys. Företaget är kopplat till naturgasnätet på Höganäs område och använder naturgas till torkning och bränning av produkter. För övrigt använder de endast en liten mängd brandfarlig vara i produktionen. På avstyckad mark inom industriområdet finns även Höganäs kommuns reningsverk. Inom industriområdet återfinns Höganäs Fjärrvärme AB:s fjärrvärmecentral som levererar fjärrvärme till fastigheter inom Höganäs kommun. Fjärrvärmen genereras huvudsakligen utifrån spillvärme från Höganäs men även gas/olje-pannor används. Inom industriområdet finns även Höganäs Specialsnickerier vars huvudsakliga verksamhet består av finsnickeri. Ingen av ovanstående verksamheter bedöms ha en nämnvärd påverkan på Höganäs arbete med att förebygga och hantera storskaliga kemikalieolyckor. 4.3 Transportlogistik För att produktionen ska vara möjligt krävs transporter av råvaror, emballage och avfall, såväl internt som externt. Huvudtransportslagen för ingående material är fartyg och lastbil. Fartyg tas emot och lossas i företagets hamn. Efter lossning transporteras materialet med lastbil, försedda med täckta flak, till företagets råmateriallager. Övriga transporter av råmaterial sker med lastbil till lossning av material antingen i direkt anknytning till förbrukande produktionsenhet eller vid företagets övriga lager. Inom företagets område sker även transporter mellan olika produktionsenheter och/eller mellan de olika lager som Höganäs använder sig av. Interna transportera sker idag i huvudsak med transportband, truckar, traktorekipage eller inhyrda lastbilstransporter. Höganäs Hamnbyggnads AB är en integrerad del av Höganäs totala verksamhet, där hamnen idag främst används för att lossa ankommande råmaterial.

18 18 Utöver transporter till Höganäs verksamhet sker även transporter till övriga verksamheter inom industriområdet såsom Calderys Nordic AB, Höganäs Specialsnickeri AB, Höganäs Energi AB/Höganäs Fjärrvärme AB. 4.4 Geologiska förhållanden De naturliga jordlagren inom området består till största delen av fast lagrad mo och sand på fast lera eller fast lagrad moränlera, som vilar på en botten av sand-mo-sten (hall). Då industriområdet ligger utmed Öresund finns det viss rasrisk, hållfastheten i jorden bedöms som god och ingen bebyggelse eller infrastruktur anses vara hotad. Kuststräckan utmed industriområdet har viss erosionsbenägenhet, dock agerar hamnstrukturen och Höganäs invallning (interndeponi för inert avfall) som ett erosionsskydd. 4.5 Recipientförhållanden Grundvattennivån inom området varierar från ca 6 till 1 meter i öst-västlig riktning vilket ger att dess huvudsakliga strömningsriktning väst, sydvästlig från industriområdet till Öresund. Inom de områden där verksamhet bedrivs är ytor hårdgjorda och all avrinning från ytor går till antingen dagvatten- eller spillvattensystem. Från produktions-anläggningarna går vattnet via en sedimenteringsbassäng innan det når dagvattennätet. Recipient för dagvattnet är Öresund och för spillvattnet Höganäs kommuns reningsverk som är etablerat i närhet till anläggningen. Provtagning av lakvattenflöden och dagvattenflödet till Öresund görs enligt rutin Kontrollprogram Höganäs. Provtagning av vatten till kommunalt reningsverk görs enligt samma rutin. 4.6 Meteorologiska förhållanden Årsnederbörden för Kullabygden är ca mm. Årsmedeltemperaturen är ca: 7 C. Den förhärskande vindriktningen är från sydväst och under ca: 40% av tiden är vindhastigheten mellan m/s. Vindros för närmsta väderstation i Helsingborg visas nedan. Underlaget till vindrosen är observationer var tredje timma under 10 år. Den vind som anges är 10-minuters medelvind och gäller på 10 meters höjd över mark.

19 19 Figur 4.2 Vindros för Helsingborg (ref. SMHI) 5 Beskrivning av anläggningen Inom Höganäs anläggningar framställs järn- och stålpulver. Färdigt pulver levereras främst för tillverkning av pressade maskindetaljer, för användning inom svetsmaterialindustrin, för metallurgisk och kemisk användning med mera. Produktsortimentet upptar olegerade och legerade järn- och stålpulver samt kundblandningar och tillsatsmaterial. Pulvertillverkning sker i följande anläggningar: Svampverket; framställning av svampbaserat råpulver Pulververket; framställning av baspulver samt mindre volym legerade baspulver. Distaloyverket/Astaloyverket; framställning av legerade baspulver och kundblandningar Tillsatsmaterial; framställning av tillsatsmaterial (ferrofosfor, mangansulfid m m).

20 20 Figur 5.1 Huvudsakligt flöde för produktion vid Höganäs anläggningar i Höganäs. Utöver de pulverproducerande anläggningarna finns följande: PoP Center; forskning och utveckling av produkter, komponenter, tillsatsmaterial och processer samt med kombinerad försöks- och produktionsanläggning av ytbelagda pulver. Pilot Centre; forskning och utveckling av produkter, tillsatsmaterial och processer samt produktion i mindre skala. Pilot XII:an; forskning och utveckling av produkter, tillsatsmaterial och processer samt produktion i mindre skala. Reformrar; produktion och lagring av vätgas för eget industriellt bruk. Industrihamnen; införsel av järnslig, koks- och antracitgrus för egen användning; införsel av lera, bauxit och andra aluminiumoxider för Calderys Refractory Solutions och Höganäs Bjuf AB. Lager; Råvarumaterial- och färdigmateriallager i anslutning till Svampverket och Distaloyverket respektive Pulververket. Utöver dessa lager finns ett antal lagerbyggnader för främst råmaterial inom industriområdet.

Bilaga 1 Komplettering av säkerhetsrapport

Bilaga 1 Komplettering av säkerhetsrapport Bilaga 1 Komplettering av säkerhetsrapport Ni ska komplettera säkerhetsrapporten med den riskanalys som ligger till grund för rapporten och i övrigt i enlighet med punkterna 2 8 i länsstyrelsens yttrande

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5 Sammanfattning I detta kapitel ges en inledande orientering av processerna för metallpulvertillverkning. Vidare förklaras verksamheterna inom de stora fabriksanläggningarna Svampverket, Pulververket, Distaloy-

Läs mer

Sammanfattning. Tillsatsmaterial Planerad utökning från: 1 000 till 2 000 ton ferrofosfor per år Nya produktionslinjer i befintliga lokaler

Sammanfattning. Tillsatsmaterial Planerad utökning från: 1 000 till 2 000 ton ferrofosfor per år Nya produktionslinjer i befintliga lokaler Sammanfattning Tillsatsmaterial såsom ferrofosfor och mangansulfid för användning i kundblandningar produceras i en separat enhet. Ferrofosfor produceras utgående från ferrofosforgranulat genom malning,

Läs mer

Sammanfattning. Pulververket. Sida 1 av 7. I Pulververket tillverkas huvudsakligen svampbaserade och atomiserade baspulver.

Sammanfattning. Pulververket. Sida 1 av 7. I Pulververket tillverkas huvudsakligen svampbaserade och atomiserade baspulver. Sammanfattning Pulververket I Pulververket tillverkas huvudsakligen svampbaserade och atomiserade baspulver. Kapaciteten i Pulververket är idag cirka 350 000 ton per år och avses öka till cirka 550 000

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs

Vår framtid. Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Håkan Persson Produktionschef Höganäs Vår framtid Vår framtid En bit av en bättre framtid skapas när en produkt eller process utvecklas med miljö- och energipåverkan i fokus Planerad utökning

Läs mer

Sammanfattning av omgivningsbeskrivningar

Sammanfattning av omgivningsbeskrivningar Sammanfattning av omgivningsbeskrivningar I kapitlet beskrivs Höganäs industriområde och dess omgivningar. Byggnader och infrastruktur tillsammans med planförhållanden redovisas. Innehåll 1 Bakgrund...

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Höganäs Management System Page 1(13)

Höganäs Management System Page 1(13) Höganäs Management System Page 1(13) Document type: Area: Issue no.: ID no.: Procedure Iron Powder 6.0 HOGANAS-9-2748 Valid for: Valid from: Issued by: Sweden 2014-12-18 Eek Gustav Title: Register Nödlägespärmar

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum Process: Höganäs Sweden AB, Höganäs - Ytterområden Sida: 1 (9) Ytterområden - Allmänt 1 Trafikolycka Fortkörning m.m. Risk för personer som blir påkörda eller inblandade i krock Allmänna trafikregler gäller

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen Höganäs Management System Page 1(5) Syfte och omfattning Katastrofledningsgruppen sammankallas primärt vid olyckor som förorsakat eller riskerar att förorsaka förluster av stora värden, människoliv eller

Läs mer

Sammanfattning. Sida 1 av 7

Sammanfattning. Sida 1 av 7 Sammanfattning Forskning och utveckling, Global Development, är en del av Höganäs AB, moderbolaget, och dess verksamhet bedrivs i separata laboratorie- och experimenthallar. Verksamheten utgörs huvudsakligen

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Fördjupningsseminarie riskanalys 2014-10-07

Fördjupningsseminarie riskanalys 2014-10-07 1 Fördjupningsseminarie riskanalys Magnus Karlsson, COWI AB mgka@cowi.se 0702 64 14 64 1 System för återkommande riskanalyser samt översyn enligt Sevesolagstiftningen 2 2 Krav i Sevsolagstiftningen Seveso

Läs mer

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa F5 L kl -l6ö6!-i^ ^E^ -^^^ 12 ^ ^s^ w ^,' \ Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa arbetsmiljö-, miljö-, brandskydds-, strålskydds- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Plan för räddningsinsats avseende Seco Tools AB

Plan för räddningsinsats avseende Seco Tools AB Plan för räddningsinsats avseende Seco Tools AB Enligt Lagen(1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Upprättad 2013-09-23 av Lars Westerfors 1:e stf

Läs mer

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Bakgrund Förändringarna i Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Personalavdelningen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Enhet Kommunledningskontoret Giltigt från 2009-05-12 Utarbetat av Margita Westring och Anders Sporrong Fastställt av Kommunstyrelsen

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum Process: öganäs Sweden AB, öganäs - Pulververket Sida: (9) Undersökt del: Media Datum: 0--, rev. 0-0-0 Reformer - Naturgas / Biogas Läckage av naturgas i rum för högtryckskompressor. Läckage i anslutning

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet.

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. 1. Brands kydds policy I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn fastställs av ledningen och ska vara känd av alla i organisationen. Exempel

Läs mer

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson Sida 1 (6) Miljöriskbedömning Sammanställd mängd miljörisker Kemiska: 4200 kg kemikalier varav 1400 kg brandfarlig och 400 kg miljöfarlig varav 10 kg är ozonnedbrytande. 2000 L gas varav 160 L brandfarlig.

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 AVTAL Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar de enheter inom Infranord som utgör Infranord Sverige. 2 Inledning Arbetsmiljöarbetet ska utgå från en helhetssyn där fysiska,

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola 1(7) Dnr Mahr 15-04/34 Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola Malmö högskolas spolicy anger säkerhetsarbetets syfte och mål. Till policyn finns en handlingsplan som beskriver

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet 1 (9) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Syfte

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) BFV. Sidan 1 av 6 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring eller förlängning av tillstånd Hantering brandfarliga Förvaring av brandfarliga Annat Blanketten skickas till Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer