Innehåll 1 Sammanfattning Uppgifter om anläggning Handlingsprogram Mål och Policy Riskpolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppgifter om anläggning... 6 3 Handlingsprogram... 7 3.1 Mål och Policy... 7 3.1.1 Riskpolicy...7 3.1."

Transkript

1 1 Innehåll 1 Sammanfattning Uppgifter om anläggning Handlingsprogram Mål och Policy Riskpolicy Arbetsmiljöpolicy Miljö- och energipolicy Organisation och ansvar Företagsledningen Säkerhets- och miljöorganisation Befattningsbeskrivning Säkerhetsinstruktioner Utbildning av personal Identifiering av risker Styrning av driftsäkerheten Hantering av ändringar Arbetstillstånd Planering inför nödsituationer Rapportering och resultatuppföljning Utvärdering och revision Beskrivning av verksamhetens miljö Lokalisering Planfrågor och omgivande verksamheter Transportlogistik Geologiska förhållanden Recipientförhållanden Meteorologiska förhållanden Beskrivning av anläggningen Processteknisk beskrivning av produktionsenheterna Svampverket Pulververket Distaloy-/Astaloyverken Avdelning Tillsatsmaterial Lagring av råvaror och produkter Mediaförsörjning... 26

2 2 5.4 Viktiga processdelar ur miljösynpunkt Hantering av råvaror och produkter Riskkällor Brandfarliga och explosiva ämnen Giftiga eller mycket giftiga ämnen Miljöfarliga ämnen Övriga riskkällor Identifiering och analys av olycksrisker Identifiering av olycksrisker Redovisning av dimensionerande skadefall Brand i svavellager Vätgas- eller naturgasläckage vid reformer Explosion i bandugn Pulverbrand och pulver till recipient med släckvatten Skyddsåtgärder för att begränsa följderna av en olycka Brandbekämpningsutrustning Brandlarm Brandsläckare Sprinkler Brandportar/branddörrar Rökluckor Miljöbekämpningsutrustning Intern plan för räddningsinsatser Nödlägesplan Ansvar, Arbetsuppgifter och Befogenheter för Brandskyddsområdesansvarig Samverkan med Höganäs Räddningstjänst Resurser Utbildning Information till allmänheten Bilaga 1: Plan över produktionsanläggningarna på Höganäs Sweden AB:s område Bilaga 2: Detaljplan för Höganäs Sweden AB:s område Bilaga 3: Gexcon Simulering av bandugn, del 1 Bilaga 4: Gexcon Simulering av bandugn, del 2 Bilaga 5: Information till allmänheten

3 3 1 Sammanfattning Höganäs Sweden AB:s (nedan kallat Höganäs) industriområde är beläget i Höganäs kommun. Denna säkerhetsrapport är en nulägesbeskrivning av verksamheten och de risker som förknippas med densamma. Vid förändringar av verksamheten (nybyggnationer, materialhantering, etc) uppdateras denna säkerhetsrapport fortlöpande. Industriområdet ligger vid Öresund, norr om Höganäs centrum, och upptar ca 90 hektar. Det närmast omgivande landskapet ligger på en höjd av ca +10 meter över havet, industriområdet ligger något lägre på cirka +7 meter över havet. Bostadsbebyggelse finns norr, öster och söder om anläggningen med varierande avstånd från industriområdet, se figur 5.1. I väster gränsar industriområdet mot Öresund. Närmsta bostäder är belägna cirka 150 meter öster om industriområdet. Inom Höganäs anläggningar framställs järn- och stålpulver. Färdigt pulver levereras främst för tillverkning av pressade maskindetaljer, för användning inom svetsmaterialindustrin, för metallurgisk och kemisk användning med mera. Produktsortimentet upptar olegerade och legerade järn- och stålpulver samt kundblandningar och tillsatsmaterial. Pulvertillverkning sker i följande anläggningar: Svampverket; framställning av svampbaserat råpulver Pulververket; framställning av baspulver samt mindre volym legerade baspulver. Distaloyverket/Astaloyverket; framställning av legerade baspulver och kundblandningar Tillsatsmaterial; framställning av tillsatsmaterial (ferrofosfor, mangansulfid med mera) Figur 5.1 Huvudsakligt flöde för produktion vid Höganäs anläggningar i Höganäs.

4 4 Utöver de pulverproducerande anläggningarna finns följande: PoP Center; forskning och utveckling av produkter, komponenter, tillsatsmaterial och processer samt med kombinerad försöks- och produktionsanläggning av ytbelagda pulver. Pilot Centre; forskning och utveckling av produkter, tillsatsmaterial och processer samt produktion i mindre skala. Pilot XII:an; forskning och utveckling av produkter, tillsatsmaterial och processer samt produktion i mindre skala. Reformrar; produktion och lagring av vätgas för eget industriellt bruk. Industrihamnen; införsel av järnslig, koks- och antracitgrus för egen användning; införsel av lera, bauxit och andra aluminiumoxider för Calderys Refractory Solutions och Höganäs Bjuf AB. Lager; Råvarumaterial- och färdigmateriallager i anslutning till Svampverket och Distaloyverket respektive Pulververket. Utöver dessa lager finns ett antal mindre lager för främst råmaterial inom industriområdet. PoP-centre, Pilot Centre och Pilot XII:an är viktiga enheter för forskning samt utveckling av nya produkter och processer. I dessa anläggningar sker forskning med ny utrustning och nya produkter. Detta medför att riskerna i dessa anläggningar med avseende på ny teknik och nya produkter är viktiga att hantera. Skillnaden mot förhållanden i produktionen är emellertid att endast mindre mängder av farliga material hanteras i verksamheten, varför en olycka med större konsekvenser anses mindre trolig. Anläggningarna beskrivs inte vidare i denna rapport. Höganäs har emellertid samma krav på dessa anläggningar som på övrig verksamhet vad avser riskhantering. Höganäs har ett integrerat ledningssystem för miljö (ISO 14001), energi (ISO 50001), kvalitet (ISO/TS 16949), arbetsmiljö (AFS 2001:1, OHSAS 18001) samt brandskydd (SRVFS 2004:3). Höganäs är certifierat enligt ISO 14001, ISO och ISO/TS Miljöavdelningen ansvarar övergripande för bevakning och uppföljning av lagstiftning för yttre miljö, energi, kemiska produkter, teknisk arbetsmiljö och brandskydd. I detta ansvar ingår att tillse att en central, aktuell, förteckning över lagstiftning, föreskrifter, och andra regelverk finns som i huvudsak täcker den löpande verksamheten och att informera om förändringar som berör verksamheterna. Ansvar och befogenheter som berör arbetsmiljö, yttre miljö, kvalitet, elsäkerhet och brand är integrerat i linjeorganisationens ordinarie arbetsuppgifter med Miljöavdelningen och Höganäs företagshälsovård som en stödfunktion. För att upprätthålla säkerheten i anläggningen under hela dess livstid finns ett antal rutiner utarbetade. I nedanstående rapport beskrivs följande områden: Utbildning av personal Identifiering av risker Styrning av driftsäkerheten Hantering av ändringar Arbetstillstånd Planering inför nödsituationer Rapportering och resultatuppföljning Utvärdering och revision Höganäs utnyttjar en grovanalysmetod för att identifiera var i verksamheten risken för olyckor eller ohälsa kan uppstå. Grovanalysen används huvudsakligen på två sätt. Dels för att på ett tidigt

5 5 stadium i ett projekt identifiera och värdera eventuella riskkällor och dels som en inledande metod för att på en befintlig anläggning identifiera och värdera risker utan hänsyn till detaljer i systemet. För att få en gemensam värdering av miljö-/arbetsmiljöriskerna i företaget används en kalibrerad riskmatris för uppskattning av riskerna. Utifrån var riskerna hamnar i matrisen tas därefter beslut om huruvida mer detaljerade analyser skall utföras. De metoder som Höganäs normalt använder för dessa riskanalyser är: Arbetssäkerhetsanalys What-If Operatörsanalys Värdering av miljö-, energiaspekter och risker De dimensionerande skadefall som har identifierats för verksamheten med avseende på storskalig kemikalieolycka är: Brand i svavellager Vätgas- eller naturgasläckage vid reformer Explosionsmöjlighet i bandugn Pulverbrand och pulver till recipient med släckvatten Resultatet av en konservativ beräkning av en svavelbrand ger koncentrationer om 100 ppm SO 2 (IDLH-värde), 150 meter bort från lagret. Närmaste bebyggelse utanför Höganäs fabriksområde ligger ca: 300 meter från svavellagrets placering. Vid dessa avstånd är koncentrationen SO 2 ca: ppm, vilket medför att riskerna för omgivningen är begränsade även vid ett konservativt antagande. En beräkning av utströmning med antändning av vätgas har utförts för ett dimensionerande hål med 25 mm:s diameter på tank eller rörledning i vätgasbuffert ute vid reformeranläggningen. Beräkning med samma förutsättningar har även gjorts för ett naturgasläckage. Värmestrålningen från en brand visar enligt beräkningarna inte på att någon allvarlig påverkan på omgivande installationer eller personer utanför industriområdet sker. För att utreda hur avlastningen av en explosion i en bandugn sker vid olika scenario har en simulering utförts för olika fall av vätgas/luft blandningar. För de fall som bedöms som dimensionerande har åtgärder vidtagits för att begränsa följderna av en explosion. Vid en brand i ett lager för klassat råmaterial finns risken för att pulver följer med släckvattnet ut i dagvattennätet och vidare till recipienten (Öresund). Höganäs förebyggande åtgärder, materialets fysiska egenskaper och dess låga lakbenägenhet gör dock att riskerna för påverkan på recipienten är låga. Inget av de ovan redovisade skadefallen har bedömts kunna bidra till en storskalig olycka som i nämnvärd grad påverkar omgivningarna utanför Höganäs fabriksområde. Simuleringar och beräkningar finns utförda för de olika fallen och åtgärder är vidtagna för att förebygga och begränsa effekterna av händelserna. Ej heller bedöms de utökade lagringsmängderna som föranleder denna säkerhetsrapport nämnvärt påverka sannolikhet och konsekvens för verksamhetens riskkällor och således inte heller bidrar till en storskalig kemikalieolycka. Då det gäller skyddsåtgärder för att begränsa följderna av en olycka följer Höganäs SBA:s regelverk SBF 110:6 vad gäller brandlarm. Anläggningarna är skyddade enligt två modeller, totalskydd eller delskydd. Utöver detta finns brandsläckare, sprinkler, brandportar, rökluckor och miljöbekämpningsutrustning i de anläggningar där behov finns.

6 6 Intern plan för räddningsinsatser finns i form av Nödlägespärmar för varje fabriksavdelning. Pärmarna innehåller den information som krävs för att hantera en nödsituation. Höganäs har ingen egen industribrandkår eftersom Höganäs Räddningstjänst är stationerad endast ca: 500 meter från industriområdet. Företaget för en kontinuerlig dialog med Räddningstjänsten. Vid förändringar som påverkar brandberedskapen kontaktas Räddningstjänsten för information och diskussioner om lösningar. Höganäs tillhandahåller information till allmänheten om anläggningen via Höganäs hemsida (www.hoganas.com\seveso) och Höganäs kommuns hemsida (www.hoganas.se) i enlighet med 13 SRVFS 2005:2. Informationen utformas som en broschyr (se bilaga 5) och hålls ständigt aktuell samt tillgänglig via hemsidan. Miljöavdelningen ansvarar för informationsinnehållet och reviderar den vid behov. 2 Uppgifter om anläggning Anläggningens namn: Höganäs Sweden AB Organisationsnummer: Anläggningens (plats-) nummer: Koordinater RT 90: Nord: Ost: Fastighetsbeteckning: Kv. Svampen, Höganäs 35:1 Besöksadress: Bruksgatan Höganäs Kommun: Höganäs Kontaktpersoner (titel, namn, telefon, e-post): Chef samordning yttre miljö Pernilla Nydahl, , Chef kvalitet, miljö och arbetsmiljö Per Ljunggren, , Ledningssystem: ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 50001, OHSAS 18001

7 7 3 Handlingsprogram 3.1 Mål och Policy Risker är en naturlig del av allt företagande och det är styrelsens och företagsledningens uppgift att tillse att risker identifieras och hanteras effektivt. En effektiv risk managementprocess är således en väsentlig förutsättning för att kunna göra framgångsrika affärer, samtidigt som en god arbetsmiljö och yttre miljö kan upprätthållas. Nedan beskrivs kortfattat de policys som ligger tillgrund för Höganäs riskhantering inom Miljö-, Hälsa- och Säkerhetsområdena Riskpolicy Höganäs definierar riskbegreppet i sin riskpolicy enligt följande: En risk är något som negativt kan påverka Höganäs måluppfyllelse Det övergripande målet för Höganäs risk management är att bolaget i ett tidigt skede skall identifiera risker och säkerställa en professionell hantering av dessa som en naturlig del i bolagets styrning så att bolaget kan fokusera på möjligheterna uttryckta i affärsmålen. Detta kompletteras genom en konsekvent tillämpning av Höganäs loss prevention manual (LPM) och övriga relevanta policydokument för att utveckla en riskmedvetenhet och kompetens i hela företaget i syfte att säkerställa att väsentliga risker inom koncernen identifieras, värderas och hanteras systematiskt och effektivt. Syftet med LPM är att definiera ramverket för hur Höganäs ska arbeta med risk genom att beskriva mål och ansvar. I LPM-manualen beskrivs hur LPM-processen är utformad i detalj samt hur metoder och verktyg skall tillämpas. Alla metoder som används för att uppnå målen skall vara enkla ( Keep it simple ) och resultatet ska kunna presenteras på ett tydligt sätt Arbetsmiljöpolicy Höganäs har förbundit sig att göra sitt yttersta för att erbjuda alla anställda säkra och hälsosamma arbetsplatser. Detta åtagande ger ansvar till och engagerar aktivt alla anställda inom Höganäs. Frågor om hälsa och säkerhet ska hanteras med prioritet på alla platser och strävan efter kontinuerliga förbättringar innebär: På arbetet kommer säkerheten först. Målet om noll olyckor gäller. Lagstiftning, direktiv och instruktioner skall vara kända och följas. Riskbedömningar ska genomföras och hållas aktuella. Lokala skyddsronder ska genomföras regelbundet på alla arbetsplatser. Alla anställda är uppmuntrade att rapportera tillbud och arbetsskador. Anställda ska alltid ha tillräcklig utbildning och kunskap över risker på arbetsplatsen.

8 Miljö- och energipolicy Höganäs utvecklar, tillverkar och marknadsför metallpulver på en global marknad. Vi utvecklar och erbjuder metallpulverbaserade tillämpningar för lönsam tillväxt. Vår ambition är att dessa tillämpningar skall anses vara det bästa valet. Höganäs strävar efter ständiga förbättringar inom områdena miljö och energi och verkar i övrigt för en långsiktigt hållbar utveckling genom: En resurssnål produktion kännetecknad av en effektiv användning av energi och naturresurser samt med minimal avfallsuppkomst. Att förebygga utsläpp av förorening till luft, vatten och mark samt bulleremissioner och annan miljöpåverkan genom stabila processer, tillförlitliga reningsutrustningar samt andra rimliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Att ta hänsyn till miljöpåverkan och energieffektivitet vid val av leverantörer och råvaror. En god miljö- och processkunskap hos samtliga medarbetare genom information, utbildning och integration av miljöfrågorna i den dagliga verksamheten. En konstruktiv kommunikation såväl internt som externt. Att etablera och upprätthålla goda relationer med myndigheter, närboende och andra intressenter. Att upprätta miljö- och energirelaterade mål och handlingsplaner samt använda miljöledningsstandarden ISO och ISO som verktyg inom de producerande enheterna. Att utveckla och erbjuda produkter som medger energi- och miljöeffektiva lösningar för våra kunder. Att uppfylla de krav som följer av lagstiftning eller av rättssystemet i övrigt där vi bedriver verksamhet eller de längre gående krav som följer av interna standarder.

9 9 3.2 Organisation och ansvar Organisationsschema för den del av Höganäs AB som berör Höganäs Sweden AB i Höganäs. Höganäs AB Höganäs Höganäs Sweden Halmstad Höganäs Sweden Sponge Plant Iron Powder Plant Iron Powder Region Europa EPI Höganäs Sweden QES Höganäs Sweden Additives Plant Distaloy & Astaloy Plant Supply Chain Höganäs Sweden AB Logistics Purchasing High Alloys Företagsledningen Styrelsen har det övergripande ansvaret för att övervaka hanteringen av de på koncernnivå betydande riskerna. Styrelsen skall också säkerställa att relevanta risker på ett ändamålsenligt sätt rapporteras till marknaden i enlighet med gällande lagstiftning och marknadspraxis. Styrelsen godkänner årligen Höganäs riskpolicy. Koncernens VD ansvarar för införandet och genomförandet av risk management-processen inom företaget samt för den löpande rapporteringen av arbetet till styrelsen. Vidare ansvarar VD för att processen utvecklas och anpassas över tiden. Regionschefen för Europa ansvarar för att identifiera väsentliga risker inom sin region. Detta medför ansvar för att säkerställa att risker i verksamheten hanteras korrekt och i enlighet med Höganäs loss prevention manual (LPM) samt övriga styrande dokument och att organisera arbetet med riskhantering och delegera ansvaret för genomförandet. Arbetsuppgifter inom arbetsmiljö, miljö och brandskydd är delegerat till produktionschefen för Iron Powder och därefter vidare till de ansvariga för de olika fabriksenheterna enligt en beslutad delegationsordning.

10 Säkerhets- och miljöorganisation Nedan redovisas Miljöavdelningens organisation. Miljöavdelningen ansvarar övergripande för bevakning och uppföljning av lagstiftning för yttre miljö, energi, kemiska produkter, teknisk arbetsmiljö och brandskydd. I detta ansvar ingår att tillse att en central, aktuell, förteckning över lagstiftning, föreskrifter, och andra regelverk finns som i huvudsak täcker den löpande verksamheten och att informera om förändringar som berör verksamheterna. Miljöavdelningen gör årligen revisioner både vad avser arbetsmiljö, kvalité och yttre miljö. Genomförandet av dessa beskrivs i rutin 17.2 Internal audits - Quality, Environment and Energy och 17.8 Systembeskrivning Intern arbetsmiljörevision. Respektive avdelnings-/verkschef svarar generellt för att den operativa verksamheten bedrivs inom ramen för gällande lagstiftning, tillståndsvillkor och interna krav. Till sin hjälp för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på varje avdelning en lokal arbetsmiljökommitté (LAK). LAK har möten minst 4 ggr/år med en stående agenda som redovisas i rutin Lokal arbetsmiljökommitté, Operativa verksamheter. Då det gäller att upprätthålla det systematiska brandskyddsarbetet finns en brandskyddsorganisation med arbetsuppgifter beskrivna i rutin Brandskyddsorganisation och ansvar. Föreståndare för brandfarlig vara, med funktionsbeskrivning enligt rutin Funktionsbeskrivning, Föreståndare Brandfarlig vara, finns utsedd för de verksamheter där behov finns.

11 Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivningarna utfärdas av närmsta chef och sker, om så är möjligt, i samråd med respektive befattningshavare. Kopior på befattningsbeskrivningarna finns på intranätet. Samtliga original arkiveras hos respektive chef. Delegering av arbetsuppgifter inom arbetsmiljö-, miljö- och brandskyddsområdet sker enligt en beskriven delegeringsordning med möjlighet att delegera arbetsuppgifter ner till förutbestämda nivåer i organisationen. Funktionsbeskrivning för brandskyddsansvarig redovisas i kapitel Säkerhetsinstruktioner Höganäs har ett integrerat ledningssystem för miljö (ISO 14001), energi (ISO 50001), kvalitet (ISO/TS 16949), arbetsmiljö (AFS 2001:1, OHSAS 18001) samt brandskydd (SRVFS 2004:3). Höganäs är certifierat enligt ISO 14001, ISO och ISO/TS Nedan görs en genomgång av viktiga instruktioner för att upprätthålla säkerheten i anläggningen Utbildning av personal Rutin Kompetenskrav och utbildningsbehov - Ledningssystemet vägleder chefer i deras ansvar att definiera kompetenskrav och utbildningsbehov relaterade till ledningssystemet för kvalitet, miljö, energi, arbetsmiljö och brandskydd för alla direkt underställda befattningar. Respektive chef (normalt delegerande part) är ansvarig för att kompetenskrav och utbildningsbehov fastställs för personalen. Anställda ges tillräcklig introduktion i Höganäs ledningssystem och arbete med kvalitet, miljö, energi, arbetsmiljö genom att den nyanställda deltar i den introduktion som ges av avdelningarna HR och QES enligt rutin 18.5, Introduktion av nyanställda samt genomgår ett urval av kurser som är relevanta för befattningen. Visstidsanställda som är anställda kortare än 6 månader (feriearbetare) ges ingen generell introduktion till ledningssystemet. Feriearbetare får en genomgång på arbetsstället som av arbetsledaren anses nödvändig i relation till anställningens omfattning samt befattningsbeskrivningen. Information om lokala skyddsföreskrifter och andra anvisningar lämnas av respektive arbetsledare på arbetsplatsen. Nyanställd skall ges kännedom om de miljö- och energikrav som gäller för arbete inom Höganäs. Grundutbildning för nyanställda ges genom de interna utbildningarna Miljöutbildning grund och Energiutbildning grund. Kurserna anordnas normalt 2 gånger per år. Grundutbildning för nyanställda avseende arbetsmiljö ges genom den interna utbildningen Arbetsmiljö grund. Kursen anordnas normalt två gånger per år. Höganäs genomför utöver de ovan beskrivna utbildningarna en mängd kompletterande utbildningar inom områdena miljö, arbetsmiljö och processäkerhet. Det är respektive chefs ansvar att se till att personalen får den utbildning som krävs för att på ett säkert sätt klara av arbetsuppgifterna. Personalavdelningen för register på personalens genomförda utbildningar. De kurser som är periodiskt återkommande redovisas i personalsystemet.

12 Identifiering av risker För identifiering av risker gäller rutin Riskbedömning arbetsmiljö -tillämpning och metodval för arbetsmiljörisker och rutin Värdering av miljö-, energiaspekter och risker för miljörisker. Alla verksamheter vid Höganäs Sweden AB i Höganäs har genomfört en grovanalys för sitt verksamhetsområde. Vid denna analys användes en riskmatris, vilken beskrivs i rutin för grovanalys , för värdering och beslut om behov av mer detaljerade analyser. Grovanalysen fokuserar främst mot att identifiera de verksamheter där konsekvenserna av en händelse blir allvarlig. Utifrån grovanalyserna har de dimensionerande skadefall som redovisas längre fram i rapporten tagits fram. Vid genomförande av mer detaljerade analyser användes främst följande metoder: Arbetssäkerhets- och energianalys (ASA) - Metodbeskrivning rutin What-if - Metodbeskrivning rutin Operatörsanalys - Metodbeskrivning rutin Värdering av miljö-, energiaspekter och risker Brandriskanalyser utföres enligt beskrivning i rutin För försöksverksamheten finns en förenklad riskanalys Styrning av driftsäkerheten Inom Höganäs används processbeskrivningar och processkartor. Respektive process har en definierad karta där huvuddragen i processen beskrivs, tillsammans med viktiga gränssnitt, stödprocesser, stödfunktioner, rutiner och instruktioner. Processkartan är tilldelad alla som arbetar inom processen och är tillgänglig via internt nätverk. Processkartans instruktioner innefattar skyddsföreskrifter, utrymningsrutiner, Bryt och lås -rutiner, Brandskyddsrutiner, nödlägesrutiner samt direkta arbetsinstruktioner för säker drift av anläggningarna. Arbetsinstruktioner är i sin tur indelade i beskrivande handhavande instruktioner och i checklistor, som t ex. checklista för start och stopp av ugnar. All hantering av brandfarlig vara, så som naturgas och vätgas, hanteras genom checklistor. Fortlöpande tillsyn och underhåll bedrivs inom respektive process. Rondering sker enligt förutbestämda scheman (FU-ronder) och regleras av ett fristående underhållssystem. Arbeten som genereras av brister i förebyggande underhåll redovisas separat. Tredje parts besiktningar som krävs enligt föreskrifter utförs av Anmält Organ. Enligt Höganäs ledningssystem är underhåll en stödprocess till respektive produktionsprocess och har således en egen processbeskrivning och karta. Förutom de rutiner som är tillgängliga för alla processkartor innehåller underhållsprocesserna också underhållsinstruktioner. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker dagligen genom rondering med enklare protokoll. Uppföljning av städning görs på veckobasis enligt checklistor. Vissa områden har daglig uppföljning av städning (ATEX-områden). Lokala arbetsmiljökommittén (LAK) har möten minst 4 ggr/år med en stående agenda.

13 Hantering av ändringar Övergripande rutin för hantering av ändringar är Process Change Management. Denna gäller för alla Höganäs anläggningar och anger övergripande vad som krävs för analyser och dokumentation beroende på förändringens omfattning. För att på ett mer strukturerat sätt beskriva hur förändringar skall hanteras inom Höganäs anläggning i Höganäs finns rutin Riskbedömning vid förändring - metod och instruktion för arbetsmiljörisker och rutin Värdering av miljö-, energiaspekter och risker för miljörisker. Vid värdering av arbetsmiljörisker finns en definition av vad Höganäs menar skall ses som en förändring som skall analyseras för olika områden såsom process, mekanisk förändring, elsystem mm. Hur omfattande analyser och dokumentation som krävs beror på förändringens omfattning. Då det gäller miljörisker gäller rutin som ställer krav på värdering av Höganäs specificerade miljöaspekter vid ändringar i anläggningarna. Utifrån den påverkan som framkommer vid genomgången göres en riskbedömning och beslut om eventuella åtgärder tas. Brandriskanalys genomförs för att identifiera brandrisker och för att besluta om tillräckliga förebyggande åtgärder för att hindra uppkomst av brand, och efterföljande skada. Utförande av brandriskanalyser styrs av rutin Brandriskanalyser. Bedömning av organisatoriska förändringar göres enligt rutin Riskbedömning vid organisatoriska förändringar. Till denna rutin finns en blankett för dokumentation. Vid projektverksamhet gäller det att projektledaren ansvarar för att hänsyn tas till frågeställningar rörande arbetsmiljö, miljö, energi och säkerhet i både projekterings- och genomförande fasen. Projektledaren ska också ha kunskap inom den lagstiftning som gäller och ansvarar för att tillräckliga riskbedömningar blir genomförda. Vid projekt med nya eller signifikant ändrade produkter/processer används Projekthandboken. I annat fall gäller Process Change Management (12.1.1). Vid försöksverksamhet ska en riskbedömning göras innan uppstart. Till hjälp kan blankett Enkel riskanalys för försöksverksamhet användas eller kan en riskanalys med någon av de rekommenderade metoderna som t.ex what-if genomföras Arbetstillstånd Arbetstillstånd krävs vid ett flertal arbeten som utförs inom Höganäs område. Framförallt krävs arbetstillstånd vid allt arbete där brandfarliga gaser förekommer samt vid arbete med ATEXklassad utrustning både vad avser möjlig explosiv gas- och/eller dammiljö. Då det gäller markarbeten inom Höganäs område ställs kravet på att innan markarbete får påbörjas skall ett tillstånd för markarbete inhämtas. Proceduren för tillstånd för markarbete styrs av rutin Tillstånd för markarbeten och anläggande av fast installation på mark. Särskild blankett finns för ändamålet. För Heta arbeten gäller rutin Heta arbeten, tillsammans med lokala instruktioner på respektive avdelning.

14 Planering inför nödsituationer Väsentligt underlag för agerande vid nödläge finns lätt tillgängligt och samlat i en Nödlägespärm för varje brandskyddsområde som är anpassad till aktuella förhållanden för området. Underlaget anger de åtgärder som skall genomföras i akutläget. Pärmen skall användas för det interna agerandet samt utgöra hjälpmedel för räddningstjänstens insatser. Kompletta pärmar med åtgärder för samtliga brandskyddsområden finns även centralt placerade. Placering av pärmarna framgår av förteckning i rutin Planering av nödläge Nödlägespärm som tillsammans med rutin 16.2 Planering av nödläge Allmänt styr nödlägesplaneringen. Nödlägespärmarna har minst följande innehåll: Generellt agerande i nödläge Larmrutin vid brand/explosion Larmrutin vid olycksfall Larmrutin vid miljöpåverkande händelser Utrymning av arbetslokaler och samlingsutrymmen omfattande tekniska åtgärder, rutiner för utrymning, återsamling och rapportering samt övning. Avspärrning / Bevakning Information Krishantering Lokala larmrutiner Förteckning över interna Katastrofledningsgruppen. Beskriver organisation vid nödläge med angivande av samverkan med kommunala räddningstjänsten samt intern arbetsfördelning. Förteckning över interna resurspersoner Förteckning över externa resurspersoner, Myndigheter och Grannföretag Lokal insatsplan Rapportering och resultatuppföljning Verksamheten vid Höganäs följs upp med nyckeltal sk. KPI (Key Performance Indicators) för alla typer av aktiviteter, såväl finansiella som miljö- och arbetsmiljöaktiviteter. Rutin 1.4 Objectives and KPI s styr uppbyggnaden av KPI s. Nyckeltalen gås i produktionen igenom på månadsbasis och då det gäller arbetsmiljö och miljö kontrolleras nyckeltalen vid de genomgångar som utförs enligt rutin 17.2 Internal audits - Quality, Environment and Energy och rutin 17.8 Systembeskrivning Intern arbetsmiljörevision. Etablerade rutiner finns för tillbuds- och olycksrapportering genom rutin Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder eller Rapportering och uppföljning av brandoch arbetsmiljötillbud, arbetsskador och arbetssjukdomar Utvärdering och revision President Region Europe är ansvarig för att utvärdering sker av övergripande rutiner för kvalité, miljö och energi i enlighet med rutin Management Review of local management systems in Region Europe Quality, Environment, Energy. En genomgång av verksamheten skall göras minst 1 ggr/år. Vid denna genomgång skall bl.a. lagefterlevnad, KPI, utsläpp till miljön, energiförbrukning, möjliga förbättringar av verksamhetssystemet gås igenom och en handlingsplan tas fram och kommuniceras. Till hjälp för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på varje

15 15 avdelning en lokal arbetsmiljökommitté (LAK). LAK har möten minst 4 ggr/år med en stående agenda som redovisas i rutin Lokal arbetsmiljökommitté, Operativa verksamheter. Nyckeltalen för arbetsmiljö samt jämförelse med bransch-statistik görs i Årsrapport arbetsmiljö. Genomgång av de olika verksamhetsområdenas rutiner i Höganäs göres vad avses miljö i enlighet med rutin 17.2 Internal audits - Quality, Environment and Energy. Då det gäller arbetsmiljö utföres genomgången enligt rutin 17.8 Systembeskrivning Intern arbetsmiljörevision. Utöver detta sker även extern revision av ISO/TS 16949, ISO och ISO systemen. Eventuella avvikelser i övergripande rutiner identifieras i samband med utredning av rapporterade tillbud och olyckor samt inom ramen för det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddarbetet och åtgärder vidtas för att förbättra rutiner. Gällande rutiner för dessa genomgångar är Rapportering och uppföljning av brand- och arbetsmiljötillbud, arbetsskador och arbetssjukdomar, Hantering av avvikelser i Arbetsmiljöarbetet och Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder. 4 Beskrivning av verksamhetens miljö 4.1 Lokalisering Höganäs industriområde är beläget i Höganäs kommun. Industriområdet ligger vid Öresund, norr om Höganäs centrum, och upptar ca 90 hektar. Det närmast omgivande landskapet ligger på en höjd av ca +10 meter över havet, industriområdet ligger något lägre på ca +7 meter över havet. Anläggningens koordinater RT 90: nord och ost Bostadsbebyggelse finns norr, öster och söder om anläggningen med varierande avstånd från industriområdet, se figur 4.1. Närmsta bostäder är belägna ca 300 meter från produktionsanläggningarna. Industriområdet är till stora delar omgärdat med skyddsområden, där stängsel, jordvallar, murar och vegetationsridåer ökar skyddet mot tillträde, insyn, buller och diffus damning. Inga särskilda markbundna naturvärden gränsar till industriområdet. Närmaste anspråk på riksintresse för naturvård är Kullaberg. Intresset sträcker sig som längst söderut till Lerhamn, vilket är beläget ca 4 km från industriområdet.

16 Figur 4.1 Karta över Höganäs industriområde 16

17 Planfrågor och omgivande verksamheter Det finns ett antal gällande detaljplaner inom bolagets fastighet. En sammanställning av dessa visas i bilaga 2. Enligt sammanställningen är fastigheten avsedd för industriändamål. På vissa områden inom fastigheten, främst längs Öresund och i hamnområdet är bebyggelse ej tillåten. Bostadsbebyggelse är ej tillåten inom planområdet. Kommunens översiktsplan antogs år Inom eller i direkt anslutning till Höganäs industriområde bedrivs även verksamhet av följande verksamhetsutövare: Calderys Nordic AB Höganäs kommuns reningsverk Höganäs Fjärrvärme AB Höganäs Specialsnickerier På avstyckad mark inom industriområdet (se fig 4.1 ovan) bedriver Calderys Nordic AB tillverkning av främst monolitiska eldfasta material men även bränd keramisk produktion av kiselkarbid kapslar till Höganäs Sweden AB. Dessa material används främst till inmurning av olika typer av ugnar som utsätts för höga belastningar som värme, kemiska angrepp från process, mekaniska slitage etc. inom järn- och stålindustrin, kraftvärmepannor mm. Calderys är ett helägt dotterbolag till den franska koncernen Imerys. Företaget är kopplat till naturgasnätet på Höganäs område och använder naturgas till torkning och bränning av produkter. För övrigt använder de endast en liten mängd brandfarlig vara i produktionen. På avstyckad mark inom industriområdet finns även Höganäs kommuns reningsverk. Inom industriområdet återfinns Höganäs Fjärrvärme AB:s fjärrvärmecentral som levererar fjärrvärme till fastigheter inom Höganäs kommun. Fjärrvärmen genereras huvudsakligen utifrån spillvärme från Höganäs men även gas/olje-pannor används. Inom industriområdet finns även Höganäs Specialsnickerier vars huvudsakliga verksamhet består av finsnickeri. Ingen av ovanstående verksamheter bedöms ha en nämnvärd påverkan på Höganäs arbete med att förebygga och hantera storskaliga kemikalieolyckor. 4.3 Transportlogistik För att produktionen ska vara möjligt krävs transporter av råvaror, emballage och avfall, såväl internt som externt. Huvudtransportslagen för ingående material är fartyg och lastbil. Fartyg tas emot och lossas i företagets hamn. Efter lossning transporteras materialet med lastbil, försedda med täckta flak, till företagets råmateriallager. Övriga transporter av råmaterial sker med lastbil till lossning av material antingen i direkt anknytning till förbrukande produktionsenhet eller vid företagets övriga lager. Inom företagets område sker även transporter mellan olika produktionsenheter och/eller mellan de olika lager som Höganäs använder sig av. Interna transportera sker idag i huvudsak med transportband, truckar, traktorekipage eller inhyrda lastbilstransporter. Höganäs Hamnbyggnads AB är en integrerad del av Höganäs totala verksamhet, där hamnen idag främst används för att lossa ankommande råmaterial.

18 18 Utöver transporter till Höganäs verksamhet sker även transporter till övriga verksamheter inom industriområdet såsom Calderys Nordic AB, Höganäs Specialsnickeri AB, Höganäs Energi AB/Höganäs Fjärrvärme AB. 4.4 Geologiska förhållanden De naturliga jordlagren inom området består till största delen av fast lagrad mo och sand på fast lera eller fast lagrad moränlera, som vilar på en botten av sand-mo-sten (hall). Då industriområdet ligger utmed Öresund finns det viss rasrisk, hållfastheten i jorden bedöms som god och ingen bebyggelse eller infrastruktur anses vara hotad. Kuststräckan utmed industriområdet har viss erosionsbenägenhet, dock agerar hamnstrukturen och Höganäs invallning (interndeponi för inert avfall) som ett erosionsskydd. 4.5 Recipientförhållanden Grundvattennivån inom området varierar från ca 6 till 1 meter i öst-västlig riktning vilket ger att dess huvudsakliga strömningsriktning väst, sydvästlig från industriområdet till Öresund. Inom de områden där verksamhet bedrivs är ytor hårdgjorda och all avrinning från ytor går till antingen dagvatten- eller spillvattensystem. Från produktions-anläggningarna går vattnet via en sedimenteringsbassäng innan det når dagvattennätet. Recipient för dagvattnet är Öresund och för spillvattnet Höganäs kommuns reningsverk som är etablerat i närhet till anläggningen. Provtagning av lakvattenflöden och dagvattenflödet till Öresund görs enligt rutin Kontrollprogram Höganäs. Provtagning av vatten till kommunalt reningsverk görs enligt samma rutin. 4.6 Meteorologiska förhållanden Årsnederbörden för Kullabygden är ca mm. Årsmedeltemperaturen är ca: 7 C. Den förhärskande vindriktningen är från sydväst och under ca: 40% av tiden är vindhastigheten mellan m/s. Vindros för närmsta väderstation i Helsingborg visas nedan. Underlaget till vindrosen är observationer var tredje timma under 10 år. Den vind som anges är 10-minuters medelvind och gäller på 10 meters höjd över mark.

19 19 Figur 4.2 Vindros för Helsingborg (ref. SMHI) 5 Beskrivning av anläggningen Inom Höganäs anläggningar framställs järn- och stålpulver. Färdigt pulver levereras främst för tillverkning av pressade maskindetaljer, för användning inom svetsmaterialindustrin, för metallurgisk och kemisk användning med mera. Produktsortimentet upptar olegerade och legerade järn- och stålpulver samt kundblandningar och tillsatsmaterial. Pulvertillverkning sker i följande anläggningar: Svampverket; framställning av svampbaserat råpulver Pulververket; framställning av baspulver samt mindre volym legerade baspulver. Distaloyverket/Astaloyverket; framställning av legerade baspulver och kundblandningar Tillsatsmaterial; framställning av tillsatsmaterial (ferrofosfor, mangansulfid m m).

20 20 Figur 5.1 Huvudsakligt flöde för produktion vid Höganäs anläggningar i Höganäs. Utöver de pulverproducerande anläggningarna finns följande: PoP Center; forskning och utveckling av produkter, komponenter, tillsatsmaterial och processer samt med kombinerad försöks- och produktionsanläggning av ytbelagda pulver. Pilot Centre; forskning och utveckling av produkter, tillsatsmaterial och processer samt produktion i mindre skala. Pilot XII:an; forskning och utveckling av produkter, tillsatsmaterial och processer samt produktion i mindre skala. Reformrar; produktion och lagring av vätgas för eget industriellt bruk. Industrihamnen; införsel av järnslig, koks- och antracitgrus för egen användning; införsel av lera, bauxit och andra aluminiumoxider för Calderys Refractory Solutions och Höganäs Bjuf AB. Lager; Råvarumaterial- och färdigmateriallager i anslutning till Svampverket och Distaloyverket respektive Pulververket. Utöver dessa lager finns ett antal lagerbyggnader för främst råmaterial inom industriområdet.

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Riskhänsyn vid ny bebyggelse

Riskhänsyn vid ny bebyggelse 2000:01 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer Räddnings- och säkerhetsavdelningen Förord Ett flertal allvarliga olyckor och tillbud

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil.

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil. Kompletteringar till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken SSAB Tunnplåt AB har beretts möjlighet att lämna in kompletteringar i mål M 2350-08 i enlighet med önskemål från Fiskeriverket, Naturvårdsverket,

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri En färd från myt till verklighet Slutrapport till Miljömålsrådet Sammanställd i april, 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Räddningstjänst och miljö

Räddningstjänst och miljö Cecila Alfredsson & Claes-Håkan Carlsson (red) Räddningstjänst och miljö Cecilia Alfredsson tjänstgör sedan 1998 som projektledare vid Räddningsverket. Hon har en magisterexamen i biologi och är utbildad

Läs mer

Studie Helhetsbild av risk inom industriparker. Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk

Studie Helhetsbild av risk inom industriparker. Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk Studie Helhetsbild av risk inom industriparker Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk 2 MSB:s kontaktpersoner: Helena Fridh, helena.fridh@msb.se, 010-240 51 32 Helena Håkanson, helena.hakanson@msb.se,

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer