Boliden ÅRsRedovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boliden ÅRsRedovisning 2007"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Det här är Boliden Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra viktiga metaller som utvinns och framställs är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Marknad, Smältverk och Gruvor. Boliden har cirka 4500 medarbetare. Bolidens Affärsidé är att utvinna mineraler och produ cera högkvalita tiva metaller på ett kostnads effektivt och miljöanpassat sätt samt att tillvarata de affärsmöjlig heter som marknaden erbjuder och därigenom skapa värde för aktieägarna. huvudkontor Stockholm Affärsområde marknad* Stockholm Rönnskär Leamington Spa Neuss Affärsområde smältverk Rönnskär kopparsmältverk Harjavalta koppar smältverk Odda zinksmältverk Kokkola zinksmältverk Bergsöe blysmältverk Odda Aitik Bolidenområdet Rönnskär Garpenberg Stockholm Kokkola Harjavalta Affärsområde gruvor Aitik koppargruva Bolidenområdet zinkgruvor Garpenberg zink gruva Tara zinkgruva Tara Bergsöe *Affärsområde Marknad finns också representerat på respektive smältverk. Leamington Spa Neuss bolidens metaller Cu Zn Pb Au Ag Boliden är den näst största koppar leverantören i Europa stod koppar för 42 procent av Bolidens försäljnings intäkter. Allt koppar koncentrat från de egna gruvorna förädlas i koncernens smältverk. Den färdiga koppar metallen säljs främst till europeiska tillverkare av halvfabrikat, till exempel vals tråd. Slutanvändarna av koppar finns framför allt inom bygg-, el- och elektronik industrierna. Boliden är den tredje största zinkleverantören i Europa stod zink för 40 procent av Bolidens försälj nings intäkter. Merparten av zinkkon centraten från de egna gruvorna förädlas i koncernens smältverk. Den f ärdiga zinkmetallen säljs i huvudsak till den nordeuropiska stålindustrin. Slutanvändarna av zink finns framför allt inom bygg- och transportindustrierna. Boliden producerar varje år cirka ton bly och blylegeringar, varav 63 procent kommer från återvunna blybatterier stod bly för 5 procent av Bolidens försäljningsintäkter. Globalt används cirka 80 procent av allt bly inom batteriindustrin. Av Bolidens produktion går cirka 75 procent till batterier och cirka 15 procent till byggindustrin och 10 procent till övrig användning. Boliden producerar omkring kilo guld per år stod guld för 6 procent av Bolidens försäljnings intäkter. Smyckesindustrin står för närmare 60 procent av den globala guldkonsumtionen. En femtedel av Bolidens guldproduktion kommer från egna koppar- och zink gruvor, medan resten huvudsak ligen kommer från elektronikskrotåtervinningen stod silver för 3 procent av Bolidens försäljnings intäkter. Produktionen av silver uppgår till cirka kilo om året. En betydande del silver finns som biprodukt i zink- och koppar gruvor. Med el- och elektronikindustrierna som viktiga användare har silverpriset en koppling till utvecklingen i världs ekonomin.

3 2007 i korthet rörelseresultat msek avkastning på sysselsatt kapital procent Vinst per aktie sek nyckeltal, koncernen Försäljningsintäkter, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 13,37 21,66 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % Nettoskuld, MSEK Nettoskuldsättningsgrad, % 43 1 Produktion Smältverk (ton) Zink Koppar Bly Guld, kg Silver, kg Svavelsyra Produktion Gruvor (ton) Zink Koppar Bly viktiga händelser Lennart Evrell utsedd till ny vd, tillträdde den 1 januari Fortsatta framgångar i den gruvnära prospekteringen bidrog till att de totala malmreserverna och mineraltillgångarna ökade i samtliga gruvområden med undantag för Tara. Rekordproduktion i Garpenberg och Kokkola. Expansionsprojektet i Harjavalta slutfört. Tillstånd för Hötjärnsmagasinet i Bolidenområdet. Tillstånd för utbyggnad av Aitik till 36 miljoner ton produktionskapacitet. Dollarförsvagningen påverkade resultatet negativt. Styrelsen föreslår utdelning om 4 (4) sek. Guld, kg Silver, kg

4 Boliden ÅRsredovisning VD-ord 4 Om verksamheten 8 Mål och strategier 10 Metallmarknader och omvärld 16 Affärsområde Marknad 22 Affärsområde Smältverk 30 Affärsområde Gruvor 40 Hållbar utveckling 44 Bolagsstyrning 48 Styrelse 50 Koncernledning 52 Bolidenaktien 55 Förvaltningsberättelse 64 Resultaträkningar koncernen 66 Balansräkningar koncernen 68 Förändringar i eget kapital koncernen 69 Kassaflödesanalyser koncernen 70 Resultaträkningar moderbolaget 70 Balansräkningar moderbolaget 71 Förändringar i eget kapital moderbolaget 71 Kassaflödesanalyser moderbolaget 72 Redovisningsprinciper 76 Noter 94 Revisionsberättelse 95 Malmreserver och mineraltillgångar 98 Femårsöversikt 102 Ordlista 103 Definitioner 104 Adresser

5 Kopplingen mellan Bolidens resultatutveckling och förändringar i metallpriser, valutakurser och smältlöner kommer att bestå. Volati li teten är en del av oss den gör Bolidenaktien till en möjlighet för investerare att vara exponerade mot metallmarknaden. Lennart Evrell, VD och koncernchef

6 VD-ord Stabil grund i en föränderlig värld M itt uppdrag som vd för Boliden har fått en händelserik start. Jag har tillbringat mycket tid ute i verksamheten. Till de bestående intrycken hör det stora engagemanget bland Bolidens medarbetare och den höga standard som kännetecknar arbetsmetoder, tekniknivå och miljöprestanda vid våra gruvor och smältverk. Det gångna året Bolidens känslighet för förändringar i zinkpris och dollarkurs blev väldigt tydlig vid presen tationen av resultatet för det fjärde kvartalet Försäljningsintäkterna för helåret 2007 uppgick till (35 213) msek och rörelseresultatet till (8 522) msek, vilket innebar en rörelseresultatmarginal på 16 (24) procent. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 29 (52) procent. En bra produktionsnivå i flera av enheterna bidrog till att dämpa de negativa priseffekterna. Zink gruvan Garpenberg och zinksmältverket Kokkola uppnådde båda nya rekordnivåer i produktionen medan andra enheter uppvisade lägre produktion. Våra prospekteringssatsningar gav positiva utfall i malmreserverna och mineraltillgångarna och lade grunden för nya satsningar i flera områden. Mot bakgrund av den starka balansräkningen återfördes förra året msek till Bolidens aktieägare i form av ordinarie utdelning, inlösen av aktier samt återköp av egna aktier. Aktie med koppling till metallmarknaden Metallmarknaden fascinerar mig av många anledningar. Efterfrågan på basmetaller visar en stark tillväxt när bnp per capita går från till dollar. Det är då nationer utvecklas från jordbrukssamhällen till industrisamhällen. Under ett antal decennier kunde världens länder delas in i två kategorier; västvärlden som låg över det intressanta spannet och resten av världen som låg under. Nu befinner vi oss i ett läge där viktiga länder, bland andra Kina, ligger däremellan. Där pågår en intensiv uppbyggnad och modernisering, vilket kräver stora mängder metaller. Vi ser en fundamental efterfrågan med god tillväxt. Av allt att döma kommer behovet av Bolidens metaller att vara stort under många år framöver. Metallpriser och valutakurser kan vi inte styra och kopplingen mellan dessa och Bolidens resultatutveckling kommer att bestå. Vi kan däremot påverka produktionsvolymer, kostnader och rörelsekapital. Stabilitet inom dessa områden gör att utvecklingen i Bolidens verksamhet blir lättare att följa och förutsäga. Verksamhet med spetskompetenser Sverige är en gruvnation med långa traditioner och Boliden har genom åren byggt upp en gedigen kunskap om gruvdrift. Det är en viktig förklaring till Bolidens förmåga att med hög kostnads effektivitet utvinna mineraler ur relativt låghaltiga gruvor, ofta med komplexa malmer. I smältverken förädlar Boliden stora material flöden till högkvalitativ metall. Ett ständigt pågående förbättringsarbete, med erfarenhetsutbyten mellan smältverken, effekti viserar våra processer. Utöver huvudmetallerna zink och koppar bidrar produkter som bly, guld, silver, nickel, svavelsyra och aluminiumfluorid i väsentlig grad till Bolidens lönsamhet. Flexibiliteten i smältprocesserna möjliggör också storskalig, lönsam framställning av metaller från elektronikskrot och andra återvinningsmaterial. 2

7 VD-ord Våra prospekteringssatsningar gav positiva utfall i malmreserverna och mineraltillgångarna och lade grunden för nya satsningar i flera områden. Mer än basmetaller Vi fortsätter arbetet att utveckla partnerskap med våra kunder. Genom flexibla logistiklösningar och produktanpassningar som effektiviserar kundernas processer ser vi till att Bolidens leveranser innefattar mer än bara metaller av högsta kvalitet. Vår strävan att hålla hög miljö- och säkerhetsprestanda är viktig för alla delar av verksamheten. Den skärper effektiviteten och gör Boliden till den första hållbara länken i våra kunders, och deras kunders, verksamheter. Lika viktig är den för vår attraktionskraft som arbetsgivare. Fokus på förbättrad stabilitet För att fortsätta vara en konkurrenskraftig partner för våra kunder krävs investeringar i projekt som effektiviserar och ökar produktionen i våra enheter. Men lika viktigt är att vi alla arbetar enligt en gemensam produktionsfilosofi; vi måste dela synen på hur Boliden skapar värden och hur dessa värden ska mätas. Höga ambitioner i hållbarhetsarbetet är ett självklart inslag i vår produktionsfilosofi. Under 2007 fortsatte arbetet att öka säkerhetsmedvetandet hos medarbetarna, vilket till stor del handlar om att förändra attityder. Certifieringen av miljöledningssystemen i kopparsmältverket Rönnskär och zinkgruvan Tara innebär att sex av nio enheter nu är miljöcertifierade enligt iso Vi är nu på god väg mot målet att samtliga enheter ska ha certifierade miljöledningssystem före ut gång en av Vid den tidpunkten ska alla gruvor och smältverk även ha certifierade energiledningssystem. och tillväxt Försörjningen av råmaterial från gruvorna är avgörande för fortsatt tillväxt. Vår prospekteringsorganisation, som bedriver sitt arbete både i närheten av befintliga gruvor och i nya områden, spelar en central roll. Flera viktiga framsteg gjordes under 2007, bland annat i Bolidenområdet och i Garpenberg. Vi är Europas största prospekteringsaktör inom basmetaller. Vi utvärderar samtidigt intressanta möjligheter till förvärv och långsiktiga partnerskap. En viktig del av Bolidens fokus på tillväxt gäller möjligheterna att framställa metaller från elektronikskrot och andra återvinningsmaterial. Förmågan att hantera och bearbeta många slags mineraler och komplexa koncentrat, en god kostnadskontroll samt viljan till ständiga förbättringar i verksamheten ger Boliden förutsättningar att skapa betydande värden. Vi ökar ansträngningarna att nyttja all den kunskap och erfarenhet som finns i koncernen. Det gäller inte minst i våra pågående tillväxtprojekt, som bland annat innefattar expansionen av koppargruvan Aitik. Vi är Europas näst största leverantör av kopparkatoder, men har ett stort beroende av externa leveranser av koncentrat, eftersom endast 20 procent av vår smältverkskapacitet täcks av koncentrat från Bolidens gruvor. Expan sions projektet kommer att fördubbla kapaciteten i Aitik, som redan idag är en av Europas största koppargruvor. Projektet är Bolidens hittills största satsning och produktionen i de nya anläggningarna kommer att starta Jag ser med stor glädje och starkt engagemang fram emot att tillsammans med kunder, leverantörer, medarbetare och ägare fortsätta att driva Bolidens utveckling. Stockholm, mars 2008 Lennart Evrell vd och koncernchef 3

8 Om verksamheten En av de ledande i Europa inom zink och koppar Boliden är ett av de ledande europeiska metallföretagen med spetskompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra viktiga metaller som framställs är bly, guld och silver. Boliden är en av Europas största leverantörer av zink och koppar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge och Irland och redovisas i segmenten Smältverk och Gruvor. Zink metallen säljs i huvudsak till den nordeuropeiska stålindustrin och koppar kunderna är främst europeiska tillverkare av halvfabrikat. Koncernen har cirka anställda. Under 2007 uppgick Bolidens försäljningsintäkter till (35 213) miljoner kronor och rörelseresultatet till (8 522) miljoner kronor. Resultatnedgången förklaras framför allt av en svagare dollar, en lägre produktion samt förändrade priser och villkor jämfört med föregående år. Affärsidén Bolidens affärsidé är att utvinna mineraler och producera högkvalitativa metaller på ett kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt, samt att tillvarata de affärsmöjligheter marknaden erbjuder och därigenom skapa värde för aktieägarna. Metaller för moderna samhällen Bolidens mission är att producera metaller som får det moderna samhället att fungera. De högkvalitativa bas- och ädelmetallerna som framställs genom prospektering, gruvdrift, smältverksamhet och återvinning ska möta metallbehoven för offentlig, industriell och privat konsumtion. Det moderna samhället förutsätter en hållbar utveckling. Produktion och leveranser med ansvar för människor och miljö är därför centrala frågor för Boliden. Metallpartner i världsklass Bolidens vision är att vara en metallpartner i världsklass. Det innebär en strävan att tillhöra de främsta i branschen när det gäller: ansvarstagande i termer av etisk och långsiktigt hållbar hantering av miljö, medarbetare och samhälle. pålitlighet gentemot kunder och leverantörer i termer av kvalitet i arbetssätt. kundtillfredsställelse som innebär att vi lever upp till eller överträffar kundernas förväntningar. 4

9 Ett attraktivt bolag i metallsektorn Boliden är positionerat i de första stegen i metallkedjan. Vår kärnkompetens samt gruv- och smältverkstillgångar skapar stort utrymme för värdeskapande metall affärer. Vi skapar uthållig värdetillväxt för våra aktieägare genom: Förstärkt tillväxt Världens behov av basmetaller är stort och med pågående strukturella förändringar i be folk ningstäta länder som Kina och Indien väntas behoven öka. Bolidens huvudmetaller zink och koppar är viktiga insatsvaror i byggnads-, el-, elektronikoch transportindustrierna. Mot denna bakgrund vill vi säkerställa en för koncernen långsiktig tillväxt, vilket förutsätter en god tillgång på metall råvaror. Vårt tillväxtfokus är: utökad prospektering i närheten av befintliga gruvor i kombination med fältprospektering i nya områden. förvärv av och/eller partnerskap i gruvprojekt. utökad återvinningskapa citet för framställning av metall ur elektronikskrot, metallaskor och andra återvinningsmaterial. Effektivitet i världsklass En långsiktigt konkurrenskraftig metallverksamhet måste drivas med hög produktivitet och effektivitet. Bolidens gruvor hör redan idag till de mest produktiva i världen och tack vare vår gruvkompetens kan vi fortsätta att förfina både brytningsmetoder och anrikningsprocesser. Det gör att vi kan bedriva lönsam gruvdrift även vid svårare förhållanden, som exempelvis låga metallhalter, komplexa malmer och lägre metallpriser. Våra smältverk kännetecknas av hög flexibilitet i smältprocesserna, det vill säga förmåga att med god lönsamhet utvinna metaller ur olika slags metallkoncentrat och återvinningsmaterial. Det inne bär att smältverken vid sidan av huvudmetallerna zink och koppar också kan förädla värde fulla biprodukter som bly, guld, silver och svavelsyra. Boliden har under många år satsat på ökad miljöprestanda i både gruvdriften och smält- och återvinningsverksamheten. Det har medfört både hög energieffektivitet och en stärkt konkurrens kraft som ansvarsfull metallpartner. Kund- och affärsutveckling Boliden verkar i en bransch som i huvudsak framställer bulkvaror med begränsade möjligheter till differentiering. Vi eftersträvar att erbjuda kunderna mer än bara högkvalitativ zink- och kopparmetall. Exempel på sådana mervärden är: effektiva logistiklösningar som bidrar till att minska kundernas kapitalbindning. produktanpassningar som effektiviserar kundernas processer och förbättrar produ k t ens egenskaper. ansvar för miljö och människa som ger en hållbar värdekedja från prospektering till färdig metall. Optimering av interna och externa flöden Genom effektiv styrning av materialflöden, mellan såväl egna gruvor och smältverk som från externa leverantörer, säkerställer vi ett högt och jämnt resursutnyttjande i smältverken. För att trygga smältverkens material för sörjning eftersträvar Boliden fleråriga avtal med externa gruvor för leveranser av metall koncentrat och leverantörer av elektronik- och metallskrot. God kontroll över materialflödena bidrar även till att effektivisera Bolidens lagerhållning och hantering av kundfordringar.

10 Om verksamheten Bolidens verksamhet bedrivs i tre affärsområden, som vart och ett besitter spets kompetenser och tillgångar som är viktiga för en konkurrenskraftig metallverksamhet. Redovisningen sker i två segment, Smältverk och Gruvor där Affärsområde Marknad ingår i segment Smältverk. segment smältverk affärsområde marknad Bolidens försäljning av zink- och kopparmetaller samt övriga produkter handhas av Affärsområde Marknad. Affärsområdet ansvarar också för råvaruförsörjningen till Bolidens smältverk och hanterar flödena mellan gruvor, smältverk och kunder. Affärsområdets 93 medarbetare finns på huvudkontoret i Stockholm, försäljningskontor i Tyskland och Storbritannien samt vid koncernens smältverk. affärsområde smältverk Bolidens smältning, raffinering och återvinning av metaller bedrivs i Affärsområde Smältverk. Vi har zinksmältverken Kokkola i Finland och Odda i Norge, kopparsmält verken Rönnskär i Sverige och Harjavalta i Finland samt blysmältverket Bergsöe i Sverige. Vid smält verken förädlas metallkoncentraten till i huvudsak zink- och kopparmetaller samt biprodukter som bly, guld, silver och svavelsyra. Dessutom producerar vi aluminium fluorid och förädlar nickelkoncentrat. Rönnskär återvinner även stora mängder metall- och elektronikskrot, samt andra sekundärmaterial. Affärsområdet har medarbetare. segment gruvor affärsområde gruvor Bolidens prospektering, gruvbrytning och anrikning de första stegen i metallframställning bedrivs inom Affärsområde Gruvor. Vi är aktiva i fyra gruvområden: Aitik, Garpenberg och Bolidenområdet i Sverige samt Tara i Irland och har sammantaget sju gruvor i drift. Huvudmetallerna är zink och koppar, men malmerna som bryts innehåller även bly, guld och silver. Prospekteringen, vars omfattning har ökat betydligt under de senaste åren, bedrivs både i anslutning till befintliga gruvor och i nya områden. Efter brytning, krossning och malning transporteras malmerna till gruvområdenas anrikningsverk där de förädlas till metallkoncentrat. Affärsområdet har medarbetare. 6

11 Om verksamheten styrkefaktorer värdedrivare Effektiv och samordnande organisation. Affärsområdet hanterar och optimerar koncentrat- och metallflöden inom Boliden. Djup teknisk kompetens. Bolidens medarbetare kombinerar djup teknisk kompetens med god förståelse för såväl kundernas behov som deras kunders behov, vilket bland annat möjliggör kunddriven produktutveckling. Prispremier. Utöver LME-priset betalar kunden en premie. Premien speglar den regionala utbuds- och efterfrågesituationen och tar bland annat hänsyn till transportkostnader och importtullar. Relationer med leverantörer och kunder. Långsiktiga relationer med leverantörer och kunder säkrar smältverkens tillgång på metallkoncentrat samt avsättning för metallprodukter. Effektiva materialflöden. Effektiv styrning av fysiska flöden bidrar till effektivare lager hållning och hantering av kundfordringar, vilket minskar kapitalbindningen. Flexibla och effektiva processer med hög teknisk nivå. Bolidens smältverk har flexibla produktionsprocesser och konkurrenskraftig teknik, vilket medför kostnadseffektivitet och möjligheter att bearbeta även komplexa metallkoncentrat, elektronikskrot samt andra sekundärmaterial. De kan också utvinna värdefulla biprodukter som guld, silver och svavelsyra. Utöver det betalbara metallinnehållet från gruvorna innebär en hög utvinningsgrad en betydande del fria metaller. Fördelaktig miljöprofil. Samtliga smältverk är miljöcertifierade och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete enligt ISO Kostnadseffektiva transportsystem. Smältverken har tillgång till effektiva transportlösningar för externa ut- och inleveranser, bland annat genom egna tågsystem och hamnar. Kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Hos medarbetarna finns mångårig erfarenhet av benchmarking av smältverksprocessernas olika delar, vilket gör att nya förbättringsområden ständigt identifieras. Smältlöner och priseskalatorer. Tillgången på metallkoncentrat påverkar smältlönerna; en god tillgång ger högre smältlöner och vice versa. Bolidens balans mellan smältverkskapacitet och den egna gruvproduktionen av främst zink begränsar känsligheten för förändringar i zinksmältlöner. Avtalen med gruvor kan innehålla priseskalatorer, som innebär att gruvor och smältverk delar förändringar i LME-priserna. Flexibilitet och effektivitet. Smältverksprocessernas flexibilitet styr förmågan att effektivt vidareförädla komplexa och/eller orena metallkoncentrat som betingar högre smältlöner. Kapacitetsutnyttjande och råvaruförsörjning. Som processindustrin i övrigt är smältverk beroende av ett högt och jämnt kapacitetsutnyttjande, vilket gör råvaruförsörjningen viktig. Energipriser. Metallframställning, i synnerhet i zinksmältverk, är elintensiv vilket innebär att energikostnader får betydande effekt på lönsamheten. Dollarkursen. Metallpriser samt smält- och raffineringslöner prissätts i usd. Förändringar i dollarkursen påverkar intäkter och resultat. Hög teknisk nivå, automatiseringsgrad och tillgänglighet. Bolidens gruvor har, på grund av låga metallhalter i flera av gruvorna, utvecklat effektiva brytningsmetoder och anrikningsverk med hög processautomation. Detta har resulterat i en mycket konkurrenskraftig produktivitet. Med nära anslutning till transportvägar levereras metallkoncentraten i täta intervaller och med effektiva transportupplägg till våra smältverk. Djup kompetens och lång erfarenhet. Flera moment inom gruvverksamhet, som malmbrytning, är svåra att automatisera. Bolidenmedarbetarnas kompetenser och erfarenheter är därför mycket viktiga tillgångar. Kraftfull prospekteringsstrategi. Våra fördubblade satsningar inom prospektering har under 2007 inneburit rekrytering och uppbyggnad av organisationen samt ut ökade malmreserver och mineraltillgångar. Ambitionen är att över tid ha minst tio års produktionsframförhållning i varje gruvområde. Metallhalter. Metallhalten i brutna malmer påverkar mängden producerad metall, vilket i sin tur påverkar såväl intäkter som kostnader per producerad enhet. Zink- och kopparpriser. LME-priserna påverkas av tillgång och efterfrågan samt finansiella aktörers agerande. Bolidens policy är att hålla huvudmetallerna osäkrade har dock cirka två tredjedelar av kopparproduktionen säkrats med anledning av Aitikexpansionen, vilket begränsar känsligheten för kopparprisförändringar. Produktivitet och effektivitet. Gruvdriftens produktivitet och effektivi tet påverkar kostnaden per producerad enhet och därmed lönsamheten. Malmreserver. Malmreserver och mineraltillgångar avgör en gruvas produktionsmässiga livslängd och därmed dess lång siktiga tillväxtpotential. Dollarkursen. Metallpriser samt smält- och raffineringslöner prissätts i usd. Förändringar i dollarkursen påverkar intäkter och resultat. 7

12 Mål och strategier En metallpartner i världsklass Bolidens övergripande mål och strategier har fokus på utökade gruvtillgångar, fördjupade partnerskap och återvinning av sekundär material samt drift av gruvor och smältverk i absolut världsklass. marknadsmål måluppfyllelse 2007 Europas ledande leverantör av zink och koppar i termer av volym och kundtillfredsställelse. Världsledande inom elektronikåtervinning samt utveckla möjligheterna inom andra sekundärmaterial. Kontinuerligt öka gruvtillgångarna. Som tredje största leverantör av zink och näst största leverantör av koppar behöll Boliden positionen som en ledande europeisk leverantör. Vår marknadsandel inom zink uppgick till 18 (18) procent och inom koppar till 13 (14) procent i Europa. Boliden var den näst största återvinnaren av elektronikskrot i världen och ledande i termer av effektiv energianvändning och hög miljöprestanda. Boliden har under året kunnat visa på ökade malmreserver i bland annat Bolidenområdet och Garpenberg. Vi är idag störst i Europa på prospektering av koppar och zink. operationellt mål måluppfyllelse 2007 En av världens mest kostnadseffektiva metallproducenter och därmed tillhöra den bästa tredjedelen i branschen med avseende på cash cost. Med avseende på cash cost hörde hälften av våra gruvor och smältverk till den bästa tredjedelen i världen. finansiella mål måluppfyllelse 2007 Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 10 procent över en konjunkturcykel. Nettoskuldsättningsgrad på cirka 40 procent. Utdelning motsvarande cirka en tredjedel av netto resultatet över en konjunkturcykel. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 29 (52) procent. Nettoskuldsättningsgraden var 43 ( 1) procent. Styrelsen föreslår en utdelning om 4 (4) kronor per aktie, vilket motsvarar 30 procent av nettoresultatet. 8

13 Mål och strategier strategi Kontinuerligt effektivisera verksamheterna. Genomföra organiska tillväxtprojekt. Expandera prospekteringen. Delta i konsolideringen. Utveckla och expandera återvinningen. genomförande Produktiviteten och kostnadseffektiviteten stärks framför allt genom kontinuerliga processförbättringar med fokus på samspelet mellan teknik, processer och människor. Genom löpande intern och extern benchmark etableras effektiva arbetsmetoder och processer. Affärsområdena Smältverk och Gruvor utvärderar kontinuerligt verksamheterna för att utifrån sina respektive tillgångar och kärnkompetenser nyttja möjligheter som metallmarknaden erbjuder samt skalfördelar i produktionen. Intensifierad prospektering och samarbeten med prospekteringspartners säkerställer en minst tioårig framförhållning i gruvproduktionen. Positionen på gruv- och metallmarknaden används för att tillvarata attraktiva konsolideringsmöjligheter med industriell logik och till ett rimligt värde över en konjunkturcykel. Bolidens teknik och kunskap inom återvinning bidrar till att säkerställa smältverkens långsiktiga materialförsörjning och lönsamhet. 9

14 Efterfrågan på basmetaller fortsatt stark Zinkpriset sjönk kraftigt under senare delen av 2007, men snittpriset för helåret höll sig i nivå med Andra metaller fortsatte upp och den kraftigaste uppgången hade blypriset. Boliden är en aktör på både gruvmarknaden och marknaden för färdiga metaller. Prissättningen på dessa marknader är i huvudsak global även om det förekommer vissa skillnader mellan olika regioner. Det innebär att Boliden i hög grad påverkas av utvecklingen av den globala tillgången och efterfrågan på koncentrat, metaller och återvinningsmaterial, trots att verksamheten och kunderna uteslutande finns i Europa. BALANS I PRODUKTION OCH KONSUMTION 2007 När efterfrågan på koppar började ta fart i mitten av 2003 var företagen i metallbranschen kraftigt underinvesterade. Den ökade efterfrågan från såväl västvärlden som Kina och andra asiatiska tillväxtländer översteg metallproduktionen, vilket fick de globala kopparlagren att sjunka och priserna att stiga. Lager- och prisutvecklingen för zink, vars efterfrågecykel historiskt har släpat efter koppar, började visa liknande mönster under De senaste årens prisuppgångar har ökat investeringsviljan i metallbranschen och därmed produktionskapaciteten. Under 2007 uppnådde kopparmarknaden i stort sett balans mellan produktion och konsumtion. Zinkproduktionen låg något över konsumtionen och de globala lagren av zink steg under årets andra hälft, vilket fick priset på zink att vända nedåt. CYKLISKA OCH STRUKTURELLA FAKTORER STYR EFTERFRÅGAN Efterfrågan på basmetaller som zink och koppar har en tydlig cyklisk karaktär. Tillväxten i världsekonomin i allmänhet och industriproduktionen i synnerhet påverkar metallernas prisutveckling. Ett globalt ekonomiskt uppsving sätter ofta ett första avtryck i kopparpriserna eftersom koppar är en viktig metall vid upp- och ombyggnad av grundläggande infrastruktur. Zinkmetaller efterfrågas något senare i konjunkturcykeln och uppbyggnadsfasen, när anläggning av exempelvis byggnader och vägar tar fart. I ett ännu senare skede ökar efterfrågan på konsumentprodukter som exempelvis bilar, vilket i sin tur ytterligare ökar behovet av zink och koppar. Den globala ekonomin genomgår för närvarande en kraftfull strukturell omvandling. Moderniseringen av befolkningstäta länder som Kina och Indien ligger bakom en stor del av den innevarande starka efterfrågan på basmetaller. Dock konsumerar Kina och Indien samt länder i östra Europa och Sydamerika fortfarande en liten mängd basmetall per capita, mellan två och fem kilo jämfört med cirka tio kilo i västvärlden. Det innebär att den globala efterfrågan på basmetaller förväntas vara fortsatt stark under de kommande 20 till 30 åren. Enligt International Monetary Fund (imf) ökade den globala industriproduktionen med 4,9 procent under imf:s bedömning för 2008 är en tillväxt på cirka 4,1 procent. VAD PÅVERKAR BASMETALLPRISERNA? Basmetaller handlas dagligen på London Metal Exchange (lme), vilket lägger grunden för prissättningen av metallkoncentrat och färdiga metaller över hela världen. Gruvornas och smältverkens produktionskostnader har en stor långsiktig prispåverkan. Kostnadsnivån har ökat under de senaste åren, vilket kräver högre priser för att upprätthålla lönsam gruvbrytning och metallframställning. Det har samtidigt gjort kostnadskontroll till ett än viktigare konkurr ensmedel. På kortare sikt påverkas priserna av finansiella aktörers agerande på marknaden samt tillfälliga utbudsstörningar till följd av exempelvis strejker, extrema väderförhållanden och energibrist. 10

15 Metallmarknader och omvärld Zink CIS Europa Kina Nordamerika Asien Latinamerika Afrika Oceania Koppar CIS Nordamerika Europa Kina Afrika Asien Latinamerika Oceania Källa: Brook Hunt global Gruvproduktion Zink 11,2 miljoner ton Koppar 15,6 miljoner ton global Metallproduktion Zink 11,3 miljoner ton Koppar 18,2 miljoner ton global Metallkonsumtion Zink 11,6 miljoner ton Koppar 18,2 miljoner ton 11

16 Metallmarknader och omvärld Prissättning i metallkedjan Priserna på basmetaller sätts dagligen på London Metal Exchange (lme). Handeln på denna internationella marknad lägger grunden för gruv- och smältverksföretagens prissättning över hela världen. SMÄLTVERKENS INTÄKTER Smältverkens prissättning av metalleveranserna till kund baseras på lme-priserna. Vid försäljning av den färdiga metallen till kund tillkommer en prispremie som speglar regionala transport- och finansieringskostnader samt eventuella tullkostnader. Premiens värde för de enskilda metalleverantörerna påverkas av deras respektive förmåga att hantera transport- och finansieringslösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Smältverkens intäkter för förädlingen av koncentrat till försäljningsbara metaller består av flera komponenter. Inköpspriserna för råmaterial utgår från koncentratens metallinnehåll multiplicerat med en schablonuppskattning av det metallinnehåll som smältverken i praktiken kan vidareförädla. Det innebär att smältverk med goda tekniska förutsättningar kan generera en del av sina försäljningsintäkter från fri metall, det vill säga metall som framställs utan kostnader för råmaterial. Smältlönen avser smältningsoch raffineringsprocesserna och förhandlas fram mellan gruva och smältverk. I tider med god tillgång på metallkoncentrat stiger smältlönerna och vice versa. Avtalen kan innehålla en klausul med så kallade priseskalatorer, som fördelar eventuella förändringar i lme-priserna mellan parterna. GRUVFÖRETAGENS INTÄKTER Gruvornas intäkter utgår från koncentratens metallhalter det betalbara metallinnehållet multiplicerat med lme-priset. Från det priset dras smältverkens ersättning för att förädla koncentrat till metall. metallprisets komponenter LMEpriset Regional prispremie smältverkens intäkter Regional prispremie + Smält- och raffineringslöner + Fri metall (den del av råvaran som ligger utöver betalbart metallinnehåll) +/ Eventuella priseskalatorer gruvornas intäkter Koncentratens betalbara metallinnehåll l m e -priset Smältverkens ersättning (smält- och raffineringslön) för vidareförädling till färdig metall +/ Eventuella priseskalatorer Nivåerna i lme:s officiella metallager i olika delar av världen fungerar som temperaturmätare på regional och global efterfrågan. Lagernivåerna offentliggörs dagligen och förändringar får en direkt påverkan på lme-priserna. Under 2007 har lme-lagren av zink visat relativt kraftiga svängningar, som framför allt förklaras av att Kina har pendlat mellan att vara nettoexportör och nettoimportör av zink. ZINK- OCH KOPPARMARKNADEN 2007 Merparten av världens produktion av färdiga metaller sker i länder och regioner med hög metallkonsumtion. Kina är den största producenten av zinkmetall med en marknadsandel på 33 procent, följt av Australien, Kanada, Japan och Sydkorea. Sammantaget står dessa länder för 56 procent av den globala produktionen av zinkmetall. Europa producerar 21 procent av världens zinkmetall, vilket inte täcker regionens behov och därmed har medfört en stor nettoimport. Enbart Kina konsumerar närmare 30 procent av all zinkmetall och sammantaget står Asien för drygt hälften av den globala konsumtionen. I västvärlden är usa och Tyskland de största zinkkonsumenterna. De närmaste årens expansion av smältverkskapacitet förväntas främst ske i Kina och övriga Asien samt i forna Sovjetunionen. Produktionen av kopparmetall kopparkatoder sker till stora delar i nära anslutning till halvfabrikat- och komponenttillverkare i Europa, Asien och Nordamerika. Undantaget är Chile som efter Kina är störst i världen inom kopparkatoder och en stor nettoexportör till både Asien och Europa. Asien, som konsumerar hälften av den globala katodproduktionen, visar den snabbaste ökningen i både konsumtion och produktion. Europa använder cirka 23 procent av den globala produktionen. Med en självförsörjningsgrad på endast 50 procent är Europa starkt beroende av kopparimport, i huvudsak från Chile. Lager- och prisutveckling Under 2007 uppnådde marknaden för zinkmetall en balans mellan utbud och efterfrågan. Den globala konsumtionen ökade med 4 procent till 11,6 miljoner ton, med fortsatt stark efterfrågan från Kina. Produktionen steg samtidigt med 7 procent till 11,3 miljoner ton, med stora bidrag från nya smältverk i Kina och Indien. Periodvis exporterades betydande mängder zinkmetall från Kina. Vid utgången av 2007 fanns cirka ton i lme-lagren, vilket motsvarade 4,5 dagars global zinkkonsumtion. Trots en ökning jämfört med 2006 förblev zinklagren på historiskt låga nivåer års uppgång av lme-priserna för zink förbyttes i nedgång i slutet av 2007, men det genomsnittliga priset var oförändrat mellan åren. Den globala konsumtionen av kopparkatoder var i linje med produktionen under Konsumtionen ökade 4 procent till 18,2 miljoner ton jämfört med produktionsökningen på 5 procent till 18,2 miljoner ton. Detta inkluderar förutom produktionen från gruvkoncentrat också produktionen från kopparskrot och direktlakning (SxEw).Vid utgången av året fanns cirka ton koppar katoder i lme-lagren, vilket motsvarade 4,8 dagar av global konsumtion. Trots ökningen jämfört med 2006 är lagren fortfarande att betrakta som låga ur ett historiskt perspektiv. Under 2007 steg det genomsnittliga lme-priset på koppar med 6 procent till dollar per ton. GRUVMARKNADEN 2007 Till skillnad från de färdiga metallerna transporteras zink- och kopparkoncentrat vid behov över hela världen för vidareförädling i smältverken. 12

17 Metallmarknader och omvärld De största producerande länderna av zinkkoncentrat är Kina, Australien och Peru med en gemensam marknadsandel på 53 procent. Störst är Kina med en marknadsandel på 28 procent. Europa, med endast 8 procent av världens gruvproduktion inom zink, fortsätter att vara nettoimportör av zinkkoncentrat. Gruvproduktionen av koppar är koncentrerad till Sydamerika, Nordamerika och Sydostasien, men stora fyndigeter finns också i Afrika. Chile är, med en marknadsandel på 36 procent, den största gruvnationen i världen inom koppar. Europa producerar endast 6 procent av kopparkoncentraten och är därmed en stor nettoimportör. Tillgång på metallkoncentrat och smältlöner De senaste årens uppgångar av basmetallpriserna har stimulerat investeringar i såväl befintliga gruvor som prospektering efter nya fyndigheter. Under 2007 ökade den globala gruvproduktionen av zink med 8 procent, varav gruvor i Kina, Peru och Kazakstan stod för en betydande del av ökningen. Konkurrensen om kopparkoncentraten fortsatte att öka, i synnerhet från Kina. Tekniska problem och strejker framför allt i Chile hämmade gruvproduktionen av koppar under Sammantaget ökade produktionen av kopparkoncentrat med cirka 3 procent, vilket inte räckte för att möta den globala efterfrågan. Koncentratbristen innebar en fortsatt press nedåt på ersättningen till kopparsmältverken. METALLÅTERVINNING EN SNABBVÄXANDE RÅMATERIALBAS Intresset för återvinning av metaller växer i takt med den generellt ökande globala konsumtionen och miljömedvetenheten. Smältverken har sedan länge återvunnit sekundärmaterial som metallskrot och askor från stål- och metallindustrin. På senare år har elektronikskrot, med anledning av ökad tillgång, skärpta regler och lagstiftning samt kortare produktlivscykler, blivit det snabbast växande sekundärmaterialet. Sedan mitten av 2005, när det så kallade weee-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) trädde i kraft, har euländerna infört eller anpassat lagstiftningen så att den reglerar hur uttjänta el- och elektronikprodukter omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Inom eu produceras kilo elektronikskrot per capita, vilket väntas öka med cirka 3 procent per år. Smältverk med teknik som effektivt kan bearbeta och återvinna elektronikskrot har därmed tillgång till en materialförsörjningskälla som inte styrs av cykliska faktorer. Elektronikskrot har framförallt betydelse för utvinning av ädelmetaller. Återvinningsgraden för blybatterier ligger sedan många år på en hög nivå. I västvärlden ligger återvinningsgraden på över 90 procent. Utvunnet bly utgör nästan 50 procent av den globala blykonsumtionen. AKTÖRER PÅ METALLMARKNADEN Företagen på världsmarknaden för basmetaller är av många olika slag, gällande såväl metallmix som position i förädlingskedjan. Den förbättrade lönsamheten hos såväl gruv- som smältverksaktörer och jakten på ytterligare stordriftsfördelar har drivit den konsolideringsvåg som inleddes några år in på 2000-talet. Före tagens ambition att diversifiera produktutbudet samt att säkra framtida tillväxt och leve rans förmåga driver också på utvecklingen. Trenden fortsatte under 2007 med ett antal större strukturaffärer. Freeport McMo Rans förvärv av Phelps Dodge är ett exempel från kopparsidan. På zinksidan knoppade Boliden tillhör Europas största zink- och kopparaktörer Största zinkaktörerna Metallproduktion i Europa 2006 zink användningsområden procent Xstrata Nyrstar Boliden Största kopparaktörerna Metallproduktion i Europa 2006 Norddeutsche Affinerie (NA) KGHM Galvanisering 55 Mässingsprodukter 15 Lättmetall 13 Oxider & kemikalier 7 Valsade produkter 6 Övrigt 4 Cumerio Boliden Källa: Brook Hunt Atlantic Copper zink pris- och lagerutveckling (LME) USD/ton TON Koppar pris- och lagerutveckling (LME) USD/TON TON koppar användningsområden procent Pris Lager Källa: Ecowin Pris Lager Byggindustri 35 Elektronikprodukter 32 Industrimaskiner 12 Transportsektorn 11 Konsumentprodukter Källa: Ecowin Källa: Brook Hunt 13

18 Metallmarknader och omvärld Intresset för metallåtervinning växer i takt med ökad global konsumtion och miljömedvetenhet. Boliden tillhör världsledarna inom återvinning av elektronikskrot. 14

19 Metallmarknader och omvärld Umicore och Zinifex av sina zinksmältverk till det nybildade och sedermera börsnoterade företaget Nyrstar. Smältverksaktörer Metallmarknaden domineras av ett fåtal stora smältverksaktörer, som ofta har något slags koppling till de stora gruvföretagen. Därutöver finns en mängd relativt små smältverk. För de metallkonsumerande företagen, det vill säga tillverkare av halvfabrikat och komponenter, blir närheten till leverantörerna allt viktigare. Mindre och tätare leveranser och nära relationer med leverantörerna minskar lageruppbyggnaden och onödig kapitalbindning. Till skillnad från gruvföretagen konkurrerar smältverken i huvudsak på regional nivå. Mätt i volym är Boliden, med en marknadsandel på 18 procent, den tredje största producenten av zinkmetall i Europa. Xstrata är den största aktören och följs av Nyrstar. Inom kopparkatoder är Boliden, med en marknadsandel på 14 procent, Europas fjärde största producent. Nord deutsche Affinerie (na) är den största europeiska aktören, följd av kghm och Cumerio. Samtliga tre är dock integrerade framåt i värde kedjan, vilket innebär att stora delar av deras produktion används i egen verksamhet och därmed inte konkurrerar direkt med Bolidens. Baserat på volymen koppar katoder som når marknaden är vi näst största leverantör i Europa efter chilenska Codelco. Aktörer inom återvinning Endast ett fåtal smältverk i världen har teknik och processer som klarar återvinning av elektronikskrot på ett miljömässigt godtagbart sätt. Boliden är volymmässigt näst störst i världen och ledande när det gäller miljöprestanda. Kanadensiska Xstrata är störst. Huvud kon kur renterna på den europeiska marknaden är Norddeutsche Affinerie och Umicore. Zink- och kopparaskor samt stålverksstoft är andra viktiga återvinningsnischer inom vilka Bolidens kopparsmältverk Rönnskär har teknikmässiga försprång i förhållande till konkurrenterna. Gruvaktörer Liksom marknaden för färdig metall domineras gruvmarknaden av ett fåtal mycket stora aktörer. Marknaden för zinkkoncentrat är dock mer fragmenterad än kopparmarknaden. De fem största aktörerna Xstrata, Teck Cominco, Zinifex, Hindustan Zinc och Anglo American står för drygt 30 procent av den globala produktionen. Boliden är sjunde största aktör med en marknadsandel på 3 procent. I Europa är vår andel av producerade zinkkoncentrat 34 procent, vilket gör oss till största europeiska aktör. De sex största producenterna av kopparkoncentrat Codelco, Freeport McMoRan, bhp Billiton, Xstrata, Rio Tinto och Anglo American har en marknadsandel på omkring 45 procent. Bolidens andel av den globala marknaden är cirka 0,5 procent, medan motsvarande andel i Europa uppgår till 9 procent. MARKNADEN FÖR BOLIDENS ÖVRIGA PRODUKTER Bly Mer än tre fjärdedelar av den globala blyproduktionen används inom batteriindustrin. Kina, Australien, usa och Peru är exempel på stora gruvproducenter, medan raffinering främst sker i Kina, usa och Tyskland. Blypriset visade en kraftig uppgång under 2007 till följd av en fortsatt god efterfrågan och låga lagernivåer. Det genomsnittliga lmepriset steg med 102 procent till dollar per ton. Tillgången på blykoncentrat förbättrades i Europa, bland annat som en följd av Kinas minskade import, vilket fick ersättningen till smältverken att stiga under Guld Smyckesindustrin står för närmare 60 procent av den globala guldkonsumtionen. De största guldproducerande nationerna är Sydafrika, usa, Kina, Australien, Peru och Ryssland. Prisutvecklingen styrs inte primärt av tillgång och efterfrågan på den fysiska varan, utan av investerare som använder guld som ett placeringsalternativ i tider av inflation och geopolitisk oro. Under 2007 steg det genomsnittliga guldpriset med 15 procent till 696 dollar per troy uns. Guld säljs av London Bullion Market Association (lbma). Silver Silverindustrin är mer fragmenterad än guldframställningen. Peru, Mexiko, Kina, Australien, Chile och Polen är största producentländer. En betydande del av silvret utvinns också som biprodukt i koppar- och zinkgruvor. Till skillnad från guld styrs silverprisutvecklingen främst av tillgång och efterfrågan från industriella processer bland annat inom el- och elektronikindustri och har därmed en tydligare koppling till utvecklingen i världs ekonomin än guld. Under 2007 steg det genomsnittliga silverpriset med 16 procent till 13,38 dollar per troy uns i lbma-handeln. Svavelprodukter Svavel förekommer i de metallkoncentrat som vidareförädlas i smältverken. Vid förädlingsprocessen frigörs svavlet och bildar svaveldioxid, som efter rening kan bli till svavelsyra och flytande svaveldioxid. Mätt i volym är svavelsyra världens mest använda kemikalie och används främst inom pappers- och massaindustrin och kemisk industri samt vid framställning av konstgödsel och direktlakning i gruvindustrin. Flytande svaveldioxid används främst av pappers- och massaindustrin. Aluminiumfluorid Aluminiumfluorid är en nödvändig kemikalietillsats vid framställning av aluminiummetall. Den framställs i form av ett pulver genom en torrprocess, där svavelsyra är en av de viktigaste insatsvarorna. bly användningsområden procent guld användningsområden procent silver användningsområden procent Batterier bytes 42 Övrigt ej batterier 21 Batterier original 14 Batterier stationära 13 Batterier transport 10 Smycken 58 Investeringar 19 Övrigt bl a elektronik 16 Samlat tackor 6 Industri 51 Smycken 20 Foto 17 Silversaker 7 Mynt och medaljer 5 Källa: Brook Hunt Källa: GFMS 2007 Källa: GFMS

20

21 affärsområde marknad

22 Affärsområde Marknad ulf söderström chef för Affärsområde Marknad Affärsområde Marknad skapades för att än bättre ta tillvara Bolidens förutsättningar att vara ledande leverantör av basmetaller. Under vårt första år som eget affärsområde har vi etablerat den nya organisationen och infört nya arbetssätt. Lans eringen av ZiNiGal vår nyutvecklade zink- och nickellegering är ett mycket bra exempel på vår förmåga att omsätta kundförståelsen i värdeskapande produkter och tjänster. Precis som Bolidens övriga två affärsom råden arbetar vi med ständiga förbättringar. En viktig uppgift för Marknad är att ta tillvara samverkansfördelarna mellan gruvdrift, smältverksamhet och återvinning. Effektiv hantering av koncernens flöden bidrar till att minska Bolidens kapitalbindning. Bolidens verksamhet redovisas i segment Smältverk och segment Gruvor. Affärsområde Marknads verksamhet ingår redovisningsmässigt i segment Smältverk. Bildtext? Hamnen i Odda. Mervärde i varje steg Affärsområde Marknad ansvarar för Bolidens metallförsäljning och koncernens råmaterialflöden. Tillförlitliga leveranser av högkvalitativa produkter gör oss till kundens förstahandsval. VERKSAMHETEN Affärsområde Marknads främsta uppgift är att sälja Bolidens metaller inom ramen för långsiktiga kundrelationer. Tillförlitliga leveranser av högkvalitativa metaller med tilläggsservice i form av flexibla logistiklösningar, kundanpassade produkter och teknisk kundsupport etablerar och stärker relationer med finansiellt starka kunder. Vi säkrar också smältverkens försörjning av metallkoncentrat och återvinningsmaterial genom inköp från externa leverantörer. Med välfungerande hantering av flöden, och därigenom rörelsekapitalet, kan lager hållas på låga nivåer. Till ansvarsområdet hör även hantering av de valuta- och metallprisrisker som uppstår vid metallaffärerna. Affärsområde Marknad har sammanlagt 93 medarbetare. VIKTIGA STEG 2007 Etableringen av Marknad som eget affärsområde i början av året genomfördes i första hand för att skapa bättre förutsättningar för Boliden att öka effektiviteten och förbättra servicen till kunder och leverantörer. För att samla kunskap och effektivisera arbetsmetoderna har den nya organisationen sammanförts i Stockholm. Boliden har också försäljningskontor i England och Tyskland i syfte att säkerställa vår geografiska marknadsnärvaro i Europa. Under året fortsatte Bolidens tekniska kundsupport att utvecklas. Våra tekniskt kunniga medarbetare tillbringar mycket tid hos kunderna för att kunna bidra till att utveckla deras processer. I juni 2007 lanserades ZiNiGal, Bolidens nya zink- och nickellegering, som möter effektiviseringsbehov hos kunder inom den generella galvaniseringsindustrin. Ambitionen att minska beroendet av ett fåtal stora kunder och att bredda kundbasen på marknader utanför Norden, exempelvis i Central- och Östeuropa, ledde under året till att nya kundrelationer etablerades inom både zink och koppar. KUND-, AFFÄRS- OCH PRODUKTUTVECKLING Med ett synsätt som alltid utgår från kunden rör vi oss mot att vara en samarbetspartner som erbjuder mer än bara basmetaller. Bolidens produkter, i synnerhet koppar, är och förblir bulkvara. Det gör kundlojaliteten särskilt viktig. För att förstärka banden till kopparkunderna arbetar vi framför allt med flexibla logistiklösningar och tekniskt kundstöd. Inom zink är utrymmet för kundanpassade produkter däremot större. I nära samarbete med kunder utvecklar Bolidens smältverk och tekniska kundsupport zinkmetaller med nya egenskaper som underlättar kundernas processer. 18

Årsredovisning 2006 Metallpartner i världsklass. Global Reports LLC

Årsredovisning 2006 Metallpartner i världsklass. Global Reports LLC Årsredovisning 2006 Metallpartner i världsklass Innehåll VD-ord 2 Metallmarknader och omvärld 5 Koncernens verksamhet och affärsmodell 12 Mål och måluppfyllelse 16 Strategier 18 Hållbar utveckling 21 Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2007 Svante Nilsson, tf vd och koncernchef

Delårsrapport januari-september 2007 Svante Nilsson, tf vd och koncernchef Delårsrapport januari-september 2007 Svante Nilsson, tf vd och koncernchef Boliden AB 1 Metallmarknaden Boliden AB 2 Utveckling Marknad Q1-Q3 2007 BNP prognos 2007-2008 Global (IMF) 5,2% 2007 4,8% 2008

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 Lennart Evrell VD och koncernchef Carina Wång T.f. Ekonomi- och finansdirektör Boliden AB 1 Boliden AB 2 Viktiga händelser kvartal 1 Marknad Stabil global efterfrågan på

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 preliminär. Full-year Report 2007

Bokslutskommuniké 2007 preliminär. Full-year Report 2007 Boliden AB 1 Bokslutskommuniké 2007 preliminär Full-year Report 2007 Lennart Evrell, VD och koncernchef Lennart Evrell, President & CEO Boliden AB 2 Viktiga händelser kvartal 4 Rörelseresultatet kv 4 uppgick

Läs mer

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Boliden levererar metaller till det moderna samhället Ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering,

Läs mer

Boliden AB Boliden. Delårsrapport januari september 2006

Boliden AB Boliden. Delårsrapport januari september 2006 Boliden AB 1-1-31 Boliden Delårsrapport januari september Gruvor Smältverk Zink Koppar Fortsatt stark global efterfrågan på koppar och zink Globalt 9 månader * - Cu-konsumtion 4,2 % - Cu-produktion 4,

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

2 Det här är Boliden 4 VD-ord 6 Affärsidé och affärsmodell 7 Mål och måluppfyllelse 8 Strategier 9 Hållbar utveckling 11 Metallmarknad och omvärld

2 Det här är Boliden 4 VD-ord 6 Affärsidé och affärsmodell 7 Mål och måluppfyllelse 8 Strategier 9 Hållbar utveckling 11 Metallmarknad och omvärld Årsredovisning 2008 2 Det här är Boliden 4 VD-ord 6 Affärsidé och affärsmodell 7 Mål och måluppfyllelse 8 Strategier 9 Hållbar utveckling 11 Metallmarknad och omvärld FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17 Om verksamheten

Läs mer

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Boliden 1 E-skrotexpansion i korthet Investeringslogik Tillgång på kopparkoncentrat fortsatt

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-december 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion 6 % - Zn-konsumtion

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-juni Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB

Boliden. Delårsrapport januari-juni Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB Boliden Delårsrapport januari-juni 2005 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1 Boliden AB 2 Fortsatt stark tillväxt i Kina lägre tillväxttakt i övriga världen Globalt Kv 2 2005* - Cu-konsumtion -0,7

Läs mer

Boliden. Bokslutskommuniké 2005. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2006-02-06

Boliden. Bokslutskommuniké 2005. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2006-02-06 Boliden Bokslutskommuniké 2005 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1 Fortsatt stark tillväxt i Kina lägre tillväxttakt i övriga världen Globalt Kv 4 2005* - Cu-konsumtion 4,0 % - Cu-produktion 5,1

Läs mer

Boliden är en medelstor producent av bly från smältverk och gruvor. Återvunna batterier utgör 75 procent av råvaran i Bolidens blyproduktion.

Boliden är en medelstor producent av bly från smältverk och gruvor. Återvunna batterier utgör 75 procent av råvaran i Bolidens blyproduktion. årsredovisning 21 årsredovisning 21 hållbarhetsredovisning 21 innehåll Boliden i korthet 2 VD-ord 4 Bolidens affärsmodell 6 Bolidens omvärld 8 Bolidens profil 12 Bolidens strategiska fokus 14 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boliden Årsr Årsredovisning 2005 edovisning 2005

Boliden Årsr Årsredovisning 2005 edovisning 2005 Årsredovisning 2005 Boliden producerar metaller so r som får det moderna samhället att fungera INNEHÅLL Översikt 4 VD-ord 6 Metallmarknaden 10 Strategier 16 Prospektering 20 Produktsegment Koppar 24 Produktsegment

Läs mer

Fallande metallpriser orsakar resultatnedgång i tredje kvartalet

Fallande metallpriser orsakar resultatnedgång i tredje kvartalet Delårsrapport januari september 2008 Fallande metallpriser orsakar resultatnedgång i tredje kvartalet Tredje kvartalet 2008 Försäljningsintäkterna uppgick till 7 513 (8 166) msek. Rörelseresultatet var

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2009 Högre priser och stabil gruvproduktion under andra kvartalet

Delårsrapport januari juni 2009 Högre priser och stabil gruvproduktion under andra kvartalet 2009-07-20 sdelårsrapport Boliden AB (publ) Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Delårsrapport januari juni 2009 Högre priser och

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011 Inkörningsproblem i Aitik

Delårsrapport januari-mars 2011 Inkörningsproblem i Aitik 3 maj 2011 Boliden AB (publ) Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Delårsrapport januari-mars 2011 Inkörningsproblem i Aitik Första

Läs mer

AITIK 36 Ett expansionsprojekt i världsklass

AITIK 36 Ett expansionsprojekt i världsklass Bildplatshållare AITIK 36 Ett expansionsprojekt i världsklass SveMins höstmöte Hans Jönsson Projektledare Boliden 1 Bolidens produktionsenheter Aitik (Sverige) Koppargruva Rönnskär Boliden (Sverige) Kopparsmältverk

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-juni Gruvor Smältverk Zink Koppar

Boliden. Delårsrapport januari-juni Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden Delårsrapport januari-juni 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt kvartal 2, 2004 Globalt - Cu-konsumtion 5 % - Cu-produktion 1 % - Zn-konsumtion 5 % - Zn-produktion

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-september Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1

Boliden. Delårsrapport januari-september Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-september 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt kvartal 3, 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion

Läs mer

Höga metallhalter och ökad smältverksproduktion

Höga metallhalter och ökad smältverksproduktion 2009-10-26 sdelårsrapport Boliden AB (publ) Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Delårsrapport januari september 2009 Höga metallhalter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2003 Jan Johansson, VD och koncernchef 6 maj 2003

Delårsrapport januari mars 2003 Jan Johansson, VD och koncernchef 6 maj 2003 Delårsrapport januari mars 2003 Jan Johansson, VD och koncernchef 6 maj 2003 1 LME kopparpris och lager USc/t 95 Ton 1000000 90 900000 85 800000 80 700000 75 600000 70 500000 65 400000 60 300000 2 USc/t

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

www.boliden.com ÅRSREDOVISNING 2012

www.boliden.com ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisningen 2012 är Bolidens första integrerade rapport där information om företagets finansiella utveckling beskrivs tillsammans med arbetet med hållbarhetsfrågorna

Läs mer

Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB

Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB Jan-mars 2009 Fakturerat malmvärde plus retroaktiv priskorrigering uppgick till 7,0 MSEK (8,1 jan-mars 2008). Rörelseresultatet efter avskrivningar

Läs mer

Försämrat resultat till följd av lägre priser. Provdrift i nya Garpenbergsgruvan.

Försämrat resultat till följd av lägre priser. Provdrift i nya Garpenbergsgruvan. Kvartal 12 mån Helår MSEK 1-1-213 4-213 apr-mar 213 Försäljningsintäkter 8 55 9 249 8 653 33 71 34 49 Rörelseresultat exkl. omvärdering av processlager 385 751 548 1 96 2 271 Rörelseresultat 265 695 486

Läs mer

Bolidens värderingar. Entusiasm för förbättringar. Ansvar för värdekedjan. Personligt engagemang

Bolidens värderingar. Entusiasm för förbättringar. Ansvar för värdekedjan. Personligt engagemang Det här är Boliden Nordiskt metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning Bryter, producerar och säljer koppar, zink, bly, silver

Läs mer

Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756).

Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756). Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756). Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet 2002 uppgick till MSEK 78 (-320). Kassaflödet

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2011 Ökad malmproduktion i Aitik

Delårsrapport januari-juni 2011 Ökad malmproduktion i Aitik 19 juli 2011 Boliden AB (publ) Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Delårsrapport januari-juni 2011 Ökad malmproduktion i Aitik

Läs mer

Vad Visar omslaget? del Av MAlMKroPPEn. CAd ritning Av MAlMKroPP i 3d SoM SolidModEll. CAd ritning Av MAlMKroPP i 3d SoM trådmodell

Vad Visar omslaget? del Av MAlMKroPPEn. CAd ritning Av MAlMKroPP i 3d SoM SolidModEll. CAd ritning Av MAlMKroPP i 3d SoM trådmodell årsredovisning 2 11 Vad Visar omslaget? omslaget zoomar in en tredimensionell CAD-ritning (Computer Aided Design) av en malmkropp som så kallad trådmodell. Ritningen gör det möjligt att förstå malmkroppens

Läs mer

sdelårsrapport Delårsrapport januari juni 2010 Ökad gruvproduktion men högre kostnader Andra kvartalet 2010

sdelårsrapport Delårsrapport januari juni 2010 Ökad gruvproduktion men högre kostnader Andra kvartalet 2010 2010-07-19 sdelårsrapport Boliden AB (publ) Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Delårsrapport januari juni 2010 Ökad gruvproduktion

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 3 maj 2012 Boliden AB (publ) Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Delårsrapport januari-mars 2012 Första kvartalet 2012 Försäljningsintäkter

Läs mer

New Boliden Way November 2012

New Boliden Way November 2012 New Boliden Way November 2012 Vår nyckel till fortsatta framgångar Boliden verkar i en global och utpräglat cyklisk bransch. Bara de bästa aktörerna på marknaden de som satsar på kontinuerliga förbättringar

Läs mer

Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB

Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB Kvartalet, april-juni 2008 Fakturerat malmvärde uppgick till 7,6 MSEK (10,6 april-juni 2007). Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 7,6 MSEK (5,6),

Läs mer

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka Piteå Rotaryklubb Brunnsprojekt i Sri Lanka Miningdag 26 augusti 2010 Furunäset hotell & konferens Piteå Dagens Program 14:00 Välkomna! Piteå Rotaryklubb 14:15 Wiking Mineral Vd Dick Levin 15:00 Endomines

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

sdelårsrapport Delårsrapport januari mars 2009 Positivt resultat i fortsatt svag marknad Första kvartalet 2009

sdelårsrapport Delårsrapport januari mars 2009 Positivt resultat i fortsatt svag marknad Första kvartalet 2009 29 april 2009 sdelårsrapport Boliden AB (publ) Investor Relations Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Delårsrapport januari mars

Läs mer

Stabil utveckling under första kvartalet

Stabil utveckling under första kvartalet Delårsrapport januari mars 2008 Stabil utveckling under första kvartalet Första kvartalet 2008 Försäljningsintäkterna steg till 9 303 (8 455) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 231 (1 286) MSEK. Resultatet

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Under 2009 uppgick försäljningsintäkterna till 27 635 (30 987) Msek och rörelseresultatet till 3 623 (1 004) Msek.

Under 2009 uppgick försäljningsintäkterna till 27 635 (30 987) Msek och rörelseresultatet till 3 623 (1 004) Msek. Årsredovisning 2009 Boliden är ett ledande metall företag inom prospek tering, gruvor, smältverk och åter vinning. Huvudmetallerna är zink och koppar med bly, guld och silver som andra viktiga metaller.

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 102 (385) MSEK. Ökad gruvproduktion och förbättrade utbyten i Garpenberg.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 102 (385) MSEK. Ökad gruvproduktion och förbättrade utbyten i Garpenberg. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 102 (385) MSEK. Effekten av starkare USD och förbättrade smältvillkor översteg påverkan från lägre metallpriser. Flera mindre processtörningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Årsstämma i Securitas AB

Årsstämma i Securitas AB 4 maj 2011 Årsstämma i Securitas AB Alf Göransson, VD och koncernchef När allting ser likadant ut, är priset den enda skillnaden 2 Bevisa skillnaden 3 Differentiering genom specialisering Erbjud kunskap

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh INVESTERARPRESENTATION Kvartal 3 2017 Lennart Eberleh 1 INNEHÅLL Kort om Rottneros: Hållbar tillväxt i utvalda nischer Marknaden Tredje kvartalet Vägen framåt 2 HÅLLBAR TILLVÄXT I UTVALDA NISCHER 3 ROTTNEROSKONCERNEN

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Pressmeddelande 8/2005. Finansiella rapporter omräknade med hänsyn till ny affärssegmentsindelning och IFRS. Stockholm 21 april 2005

Pressmeddelande 8/2005. Finansiella rapporter omräknade med hänsyn till ny affärssegmentsindelning och IFRS. Stockholm 21 april 2005 Pressmeddelande 8/2005 Stockholm 21 april 2005 Finansiella rapporter omräknade med hänsyn till ny affärssegmentsindelning och IFRS Bolidens styrelse och ledning har beslutat att från och med 2005 segmentsredovisa

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Hög produktion för Gruvor trots produktionsstörningar. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 257 (374) MSEK.

Hög produktion för Gruvor trots produktionsstörningar. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 257 (374) MSEK. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 257 (374) MSEK. Fritt kassaflöde var 1 557 (920) MSEK. Hög produktion för Gruvor trots produktionsstörningar i Aitik. Underhållsstopp i Smältverk

Läs mer

Analytiker: Eric Sävendahl Antonia Wijkström

Analytiker: Eric Sävendahl Antonia Wijkström Lundin Mining är ett diversifierat basmetallgruvföretag med produktion av koppar, nickel, bly och zink. Trots två tuffa år för gruvindustrin har företaget nyligen investerat i ytterligare en gruva. Ett

Läs mer

Lägre zinkpriser och svagare dollar gav försämrat resultat

Lägre zinkpriser och svagare dollar gav försämrat resultat Delårsrapport januari juni 2008 Lägre zinkpriser och svagare dollar gav försämrat resultat andra kvartalet 2008 Försäljningsintäkterna uppgick till 7 885 (9 292) MSEK. Rörelseresultatet var 406 (2 220)

Läs mer

Sjunkande metallpriser under kvartalet. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var (711) MSEK.

Sjunkande metallpriser under kvartalet. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var (711) MSEK. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 055 (711) MSEK. Fritt kassaflöde var 953 (728) MSEK och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 24 (35) procent. Sjunkande metallpriser under

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Innehåll. Boliden på kartan

Innehåll. Boliden på kartan ÅRSREDOVISNING 213 ÅRSREDOVISNING 213 GRI APPENDIX 213 Innehåll Boliden på kartan Introduktion 213 i korthet 1 Boliden i korthet 4 Aitik VD-ord 6 Aktien 8 Bolidenområdet Strategi Marknad och prisutveckling

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Delårsrapport. 6 februari 2006. Boliden redovisar ett rekordresultat för 2005

Delårsrapport. 6 februari 2006. Boliden redovisar ett rekordresultat för 2005 6 februari 2006 Delårsrapport Boliden AB (publ) Investor Relations Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.se Reg. nr 556051-4142 Bokslutskommuniké 2005 Nyckeltal

Läs mer

Lovisagruvan AB, org.nr

Lovisagruvan AB, org.nr Sidan 1 av 8 LOVISAGRUVAN AB (PUBL) Kvartalsrapport nr 1, 2011, januari-mars Intäkterna från malmleveranserna under första kvartalet 2011 uppgick till 15,5 MSEK (mot 10,1 för samma period 2010), en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2010 Stark avslutning på 2010

Bokslutskommuniké januari december 2010 Stark avslutning på 2010 2011-02-11 Boliden AB (publ) Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Bokslutskommuniké januari december 2010 Stark avslutning på 2010

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Boliden visar vinst för första kvartalet 2002

Boliden visar vinst för första kvartalet 2002 29 april 2002 Boliden visar vinst för första kvartalet 2002 Boliden redovisar vinst efter finansiella poster för första kvartalet 2002 på MSEK 17 (-558). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 97 (-88) motsvarande

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Koppargruvan Kylylahti ingår från 1 oktober.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Koppargruvan Kylylahti ingår från 1 oktober. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Rekordproduktion i Harjavalta och Odda under 2014. Starkare USD kompenserade för lägre metallpriser. Koppargruvan Kylylahti

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Boliden

Boliden 1 USc/lb 85 Ton 1000000 80 900000 75 800000 70 700000 65 600000 60 500000 jan-02 mar-02 maj-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 mar-03 maj-03 jul-03 2 ! USc/lb 40 Ton 800000 38 700000 36 600000 34 500000 32

Läs mer

Smartare återvinningsteknik

Smartare återvinningsteknik Smartare återvinningsteknik SveMins höstkonferens 27/11-2014 Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Ing-Marie Andersson Drugge Direktör Teknologi & Strategi Boliden Smelters Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011

Delårsrapport januari-september 2011 25 oktober 2011 Boliden AB (publ) Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Delårsrapport januari-september 2011 Tredje kvartalet 2011

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING

ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING TIO HÄNDELSRIKA ÅR 2004 blev Zinkgruvan Mining en del av Lundin Mining-koncernen. Mycket har hänt sedan dess och både företaget och koncernen har

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning metaller och mineral Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning april 214 Nästa nummer kommer 14 maj nytt rekord för svensk malmproduktion under 213 213 blev ytterligare ett rekordår för malmproduktionen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

Boliden redovisar förbättrat kassaflöde och fortsatt positivt resultat för andra kvartalet 2002

Boliden redovisar förbättrat kassaflöde och fortsatt positivt resultat för andra kvartalet 2002 14 augusti 2002 Boliden redovisar förbättrat kassaflöde och fortsatt positivt resultat för andra kvartalet 2002 Resultat efter finansiella poster för första halvåret 2002 uppgick till MSEK 21 (-624). Resultatförbättringen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer