Boliden visar vinst för första kvartalet 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boliden visar vinst för första kvartalet 2002"

Transkript

1 29 april 2002 Boliden visar vinst för första kvartalet 2002 Boliden redovisar vinst efter finansiella poster för första kvartalet 2002 på MSEK 17 (-558). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 97 (-88) motsvarande en rörelsemarginal om 4,0 (-3,0) procent. Ökad produktion vid Rönnskärsverken och en starkare USD kurs har påverkat rörelseresultatet positivt under perioden. Lägre metallpriser, smält- och raffineringslöner, samt minskad produktion från gruvverksamheten har påverkat resultatet i motsatt riktning. I januari förvärvade Boliden tillgångarna i den holländska kopparrörstillverkaren HME Nederland för MSEK 50. Genom förvärvet etablerar sig Boliden som en av de största tillverkarna av kopparrör i Europa. Produktionen vid den kanadensiska gruvan Myra Falls återupptogs efter att ett effektiviseringsprogram genomförts. Detta möjliggör väsentligt effektivare produktion vid gruvan. Boliden har terminssäkrat ytterligare dollarintäkter, motsvarande nästan 100 procent av uppskattade flöden för år Vidare har också större delen av guldproduktionen säkrats till och med första kvartalet Bolidens lån under låneavtalet som ingicks 2001, kan nu åter klassificeras som långfristiga. Omsättning och resultat MSEK (om inte annat anges) Kv 1 Kv 1 Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 4,0-3,0 Resultat efter finansnetto Periodens resultat Vinst per aktie 1, SEK 0,20-5,36 Avkastning på eget kapital (%) 2,7-171,8 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 5,4-12,8 Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Periodens kassaflöde Metallpriser Föränd- (genomsnitt LME/LBM) Kv 1 Kv 1 ring i % Koppar (USD/lb) 0,71 0,80-11 Zink (USD/lb) 0,36 0,46-22 Bly (USD/lb) 0,22 0,22 0 Guld (USD/oz) Silver (USD/oz) 4,49 4,54-1 Valutakurs USD/SEK 10,45 9,75 7 USD/CAD 1,59 1, Full utspädning medför endast oväsentlig minskning av resultat per aktie. Utspädning avser optioner som utgivits av Boliden Limited som ger rätt att erhålla aktier i Boliden AB. Optionerna ger rätt att erhålla maximalt nyemitterade aktier i Boliden AB.

2 Koncernchefens kommentar DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2002 Boliden redovisar återigen vinst. För första kvartalet 2002 uppgick resultatet efter finansiella poster till MSEK 17 (-558). Rörelseresultatet blev MSEK 97 jämfört med MSEK -88 under samma period i fjol, motsvarande en rörelsemarginal om 4,0 (-3,0) procent. De främsta orsakerna till det förbättrade resultatet är ökad produktion vid Rönnskär och en väsentligt starkare kurs på den amerikanska dollarn. Lägre metallpriser, smält- och raffineringslöner samt produktion från gruvorna har påverkat utvecklingen för första kvartalet 2002 negativt, jämfört med första kvartalet Metallpriserna har under första kvartalet i år stärkts jämfört med fjärde kvartalet Delvis kan detta förklaras av minskad gruvproduktion på världsmarknaden i kombination med signaler om förbättrad konjunktur i världen. Fortsatt höga lager av metaller bedöms dock i det korta perspektivet ha en återhållande effekt på metallpriserna. Kontraktsnivåerna på smält- och raffineringslönerna är lägre för 2002 jämfört med 2001 främst orsakat av brist på koncentrat med hög kvalitet i kombination med god tillgång på smält- och raffineringskapacitet i världen. Boliden har under rapportperioden valt att säkra ytterligare dollarintäkter för Anledningen till detta är att vi vill säkerställa de planer som vi har lagt fast för våra olika verksamheter för innevarande år. Vidare har också en större del av guldproduktionen säkrats till och med första kvartalet Bolidens lån under låneavtalet som ingicks 2001, kan nu åter klassificeras som långfristiga. Inom Affärsområde Gruvor har produktionen under första kvartalet 2002 minskat, främst beroende på att produktionen nu bedrivs från färre gruvor efter förra årets omfattande omstrukturering av framförallt Bolidens utländska gruvverksamhet. Gruvproduktionen för jämförbara enheter visar på en varierande utveckling jämfört med motsvarande period förra året. I Aitik har produktionen under kvartalet varit lägre främst beroende på lägre ingående halter i den brutna malmen. Halterna förväntas förbättras under senare delen av året. Vidare inträffade ett tillfälligt produktionsstopp i början på året orsakat av ett haveri på malmtransportbandet mellan gruvan och anrikningsverket. I Bolidenområdet fortsätter ädelmetallproduktionen att sätta nya rekord samtidigt som produktionen vid Garpenberg visar på en stark utveckling under första kvartalet Verksamheten vid den kanadensiska gruvan Myra Falls, som varit stängd sedan december 2001, återupptogs i mitten av mars. En omfattande åtgärdsplan har genomförts vilket möjliggör en väsentligt effektivare produktion vid gruvan. Gruvan beräknas visa positivt rörelseresultat från och med tredje kvartalet i år. Storlidenprojektet löper planenligt och huvudrampen färdigställdes i slutet av mars. Den kommersiella produktionen beräknas kunna starta i juni. En omfattande mineralisering har påträffats i Garpenberg. Borrhålsträffar och geofysiska mätningar indikerar möjlighet till avsevärd volym och goda halter. Vid Rönnskär har produktionen varit högre under första kvartalet 2002 jämfört med motsvarande period förra året främst beroende på ökad kapacitet efter den genomförda expansionsinvesteringen vid smältverket. Produktionsökningen begränsades av produktionsstoppet i Aitik samt försenade koncentratleveranser från Chile. Lägre smält- och raffineringslöner har påverkat resultatet vid Rönnskär negativt. Vid Boliden Bergsöe har produktionen legat på i princip samma nivå som motsvarande kvartal Affärsområde Fabrication har påverkats negativt av lägre aktivitet på både koppar- och mässingsmarknaden i Europa jämfört med motsvarande period förra året. Marknaden förväntas återhämta sig under andra halvåret. I början av året förvärvade Boliden tillgångarna i den holländska kopparrörstillverkaren HME, vilket bidrar till att vi väsentligt stärker vår ställning på marknaden för sanitära kopparrör i Europa. Åtgärdsprogrammet inom vår engelska mässingsverksamhet löper planenligt och kommer, tillsammans med vårt förvärv av HME, att bidraga positivt till rörelseresultatet inom Fabrication under resten av året. Förra årets omfattande rekonstruktion och refinansiering av Boliden har lett fram till att vi idag har en verksamhet med goda möjligheter att fortsätta utvecklas i en positiv riktning, trots låga metallpriser, vilket resultatet under första kvartalet visar. Jan Johansson VD och koncernchef 2

3 Viktiga händelser under rapportperioden Jan Boliden förvärvar tillgångarna i den holländska kopparrörstillverkaren HME Nederland för MSEK 50. Mars Boliden och North Atlantic Natural Resources, NAN, tecknar avtal om prospektering i Skelleftefältet. Produktionen vid den kanadensiska gruvan Myra Falls återupptas. Huvudrampen vid Storlidengruvan färdigställs. Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA, föreslås som ny styrelseledamot i Boliden. Omsättning, resultat och kassaflöde Bolidens omsättning uppgick till MSEK (2 897) för första kvartalet 2002, en minskning med 17 procent jämfört med motsvarande period förra året. Jämförbarheten mellan åren har påverkats av att enheter har sålts (Norzink och Lomas Bayas) eller lagts ner (Laisvallgruvan slutbruten 2001). Dessa enheter bidrog med MSEK 495 till omsättningen och med MSEK 77 till bruttoresultatet för första kvartalet Rörelseresultatet för perioden var positivt och uppgick till MSEK 97 (-88) motsvarande en rörelsemarginal om 4,0(-3,0) procent. Rörelseresultatet har under rapportperioden påverkats positivt av ökad produktion på Rönnskär och av starkare kurs på USD och negativt av väsentligt lägre metallpriser och smält- och raffineringslöner samt lägre produktion i gruvverksamheten. Rörelseresultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 17 (-558). Finansnettot har förbättrats främst beroende på förbättrade lånevillkor genom den refinansiering som blev klar i augusti Dessutom ingår negativa kursdifferenser på MSEK 275 bland de finansiella posterna föregående år. Boliden har valt att från och med räkenskapsåret 2002 visa andelar i intresseföretags resultat under rörelseresultatet, vilka tidigare redovisats under finansiella poster samt som skatt. Periodens kassaflöde uppgick till MSEK -328 ( -23). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -196 MSEK (MSEK 43) och förvärv och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till sammanlagt MSEK 131 (MSEK 160). Av periodens kassaflöde på MSEK 328 är MSEK 211 en anpassning av leverantörskrediter till normal nivå. Därutöver har finansiering av NAN:s Storlidenprojekt och förvärvet av HME påverkat periodens rörelsekapital negativt. Omsättning och resultat Föränd- MSEK (om inte annat anges) Kv 1 Kv 1 ring % Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 4-3 Resultat efter finansnetto Periodens resultat

4 Marknad Metallmarknaden Flertalet av de metaller som Boliden producerar har under första kvartalet 2002 noterats till lägre priser än under motsvarande period förra året. Boliden har under perioden prissäkrat cirka 90 procent av den planerade produktionen av guld till och med kvartal 1, 2003, till i genomsnitt 300 USD/oz. Bolidens exponering mot förändringar i metallpriser är fortsatt omfattande då endast en begränsad del prissäkrats. De lägre metallpriserna under första kvartalet jämfört med motsvarande period förra året kan delvis förklaras av den lägre ekonomiska tillväxten i världen under 2001, vilket medfört svagare efterfrågan. Dock har priset på flertalet av de metaller som Boliden producerar ökat under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet Den förbättrade prisbilden på metallerna förklaras till viss del av förbättrade signaler om världskonjunkturen samt minskat utbud. Guldpriset har under första kvartalet stärkts, delvis orsakat av utvecklingen i Mellanöstern och ökad efterfrågan från japanska investerare. Metallpriser Föränd- (genomsnitt LME/LBM) Kv 1 Kv 1 ring % Koppar (USD/lb) 0,71 0,80-11 Zink (USD/lb) 0,36 0,46-22 Bly (USD/lb) 0,22 0,22 0 Guld (USD/oz) Silver (USD/oz) 4,49 4,54-1 Valutamarknaden Värdet på den amerikanska dollarn var i genomsnitt högre under första kvartalet 2002 jämfört med motsvarande period förra året. Jämfört med fjärde kvartalet 2001 har dock den amerikanska dollarn försvagats. Den senaste tidens kronförstärkning kan delvis förklaras av en allmänt ökad tro på ett svenskt EMU-medlemskap. Boliden har under rapportperioden säkrat ytterligare dollarintäkter. Totalt är nu nästan 100 procent av bolagets uppskattade dollarintäkter säkrade för 2002 till en genomsnittlig kurs på USD/SEK 10,48, inklusive en hedgereserv är den genomsnittliga kursen på USD/SEK 10,79. Anledningen till att ytterligare dollarintäkter nu säkrats är att säkerställa de planer som Boliden lagt fast för verksamheterna under året. Valutakurs Föränd- (genomsnitt) Kv 1 Kv 1 ring % USD/SEK 10,45 9,75 7 USD/CAD 1,59 1,53 4 4

5 Omsättning och resultat per affärsområde Rörelseresultaten för Bolidens olika affärsområden för första kvartalet 2002 fördelar sig enligt nedan: Omsättning och Omsättning Rörelseresultat rörelseresultat per affärsområde, MSEK Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Gruvor Smältverk Fabrication Övrigt ) ) Totalt ) I övrigt ingår resultaten från Norzink och Lomas Bayas. Gruvor Omsättningen från Bolidens gruvverksamhet uppgick för första kvartalet 2002 till MSEK 480 (479). Rörelseresultatet redovisas till MSEK 10 (-168), motsvarande en rörelsemarginal om 2,1 (-35,1) procent. Rörelseresultatet har påverkats positivt av en starkare USD och negativt av väsentligt lägre metallpriser samt lägre produktion under första kvartalet 2002, jämfört med motsvarande period förra året Föränd- Gruvor, MSEK Kv 1 Kv 1 ring % Omsättning Rörelseresultat Avskrivningar Investeringar Bolidens gruvor producerar huvudsakligen metallerna koppar, zink, bly, guld och silver. Den totala produktion av Bolidens huvudmetaller koppar och zink var lägre jämfört med motsvarande period förra året främst beroende på att produktionen bedrivs från färre gruvor. I Aitik, som i huvudsak producerar koppar, har produktionen under kvartalet varit lägre främst beroende på lägre ingående halter i den brutna malmen. De ingående halterna kan under perioder avvika från den genomsnittliga ingående halten beroende på aktuellt brytningsområde. Halterna förväntas förbättras under senare delen av året. Vidare inträffade ett tillfälligt produktionsstopp i början på året orsakat av ett haveri på malmtransportbandet mellan gruvan och anrikningsverket. I Bolidenområdet fortsätter guldproduktionen att utvecklas väl och i Garpenberg sattes produktionsrekord för både zink och silver under första kvartalet. I mitten av mars återupptogs verksamheten vid den kanadensiska gruvan Myra Falls efter att ett åtgärdsprogram genomförts, vilket väsentligt effektiviserat produktionen. Produktionen har sedan starten successivt ökat och har nu nått sin planerade produktionsnivå. Överföringen av maskinell utrustning till Aitik från den stängda spanska gruvan Los Frailes påbörjades i enlighet med den överenskommelse som Boliden gjort med den lokala regeringen i Andalusien. Huvudrampen vid Storlidengruvan färdigställdes och kommersiell produktion beräknas enligt tidplan kunna påbörjas i juni. Full produktion i gruvan beräknas uppnås mot slutet av året. En omfattande mineralisering har påträffats i Garpenberg. Borrhålsträffar och geofysiska mätningar indikerar möjlighet till avsevärd volym och goda halter. 5

6 Metallproduktion Föränd- Totalt och per gruva Kv 1 Kv 1 ring % Totalt Koppar (ton) Zink (ton) Bly (ton) Guld (ounces) Silver (tusen ounces) Bolidenområdet Koppar (ton) Zink (ton) Bly (ton) Guld (ounces) Silver (tusen ounces) Garpenberg Koppar (ton) Zink (ton) Bly (ton) Guld (ounces) Silver (tusen ounces) Aitik Koppar (ton) Guld (ounces) Silver (tusen ounces) Myra Falls Koppar (ton) Zink (ton) Guld (ounces) Silver (tusen ounces)

7 Smältverk Affärsområde Smältverks omsättning minskade med 2 procent till MSEK (1 830) för första kvartalet 2002 jämfört med motsvarande period förra året. Rörelseresultat blev MSEK 94 (-10), motsvarande en rörelsemarginal på 5,2 (-0,5) procent. Rörelseresultatet har påverkats positivt av högre produktion på Rönnskär samt starkare USD och negativt av lägre metallpriser och lägre smält- och raffineringslöner Föränd- Smältverk MSEK Kv 1 Kv 1 ring % Omsättning Rörelseresultat Avskrivningar Investeringar Bolidens smältverk (Rönnskär, Bergsöe) producerar huvudsakligen koppar, zinkklinker, bly och ädelmetaller. Den ökade produktionen på Rönnskär under första kvartalet 2002 jämfört med motsvarande period förra året beror på att produktionen successivt uppnått smältverkets tekniska produktionskapacitet. Under första kvartalet 2002 har dock produktionen inte nått planerade nivåer orsakat främst av produktionsstopp i Aitik samt försenade koncentratleveranser från Chile Föränd- Metallproduktion Kv 1 Kv 1 ring % Koppar (ton) Zinkklinker (ton) Bly (ton) Guld (kg) Silver (kg) Blylegering Bergsöe (ton) Fabrication Affärsområde Fabrication, som är inriktat på tillverkning av kopparrör och mässingsstänger, minskade sin försäljning till MSEK 587 (706) för första kvartalet 2002 jämfört med motsvarande period Rörelseresultat blev MSEK 4 (10), motsvarande en rörelsemarginal om 0,7 (1,4) procent. Verksamheten har påverkats negativt av lägre volymer för mässingsprodukter, främst i England där ett omfattande åtgärdsprogram löper enligt plan. I januari 2002 förvärvade Boliden tillgångarna i en holländsk kopparrörstillverkare vilket bidragit positivt till periodens försäljning och resultat Föränd- Fabrication MSEK Kv 1 Kv 1 ring % Omsättning Rörelseresultat Avskrivningar Investeringar Teknikförsäljning Boliden Contech, som marknadsför och säljer tekniklösningar för främst smältverk, har utvecklats enligt plan under första kvartalet

8 Anställda Medelantalet anställda uppgick vid utgången av första kvartalet 2002 till personer, en minskning från årets början med 18 personer då antalet anställda uppgick till personer. Stockholm, 29 april 2002 Jan Johansson VD och koncernchef Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts som vid senaste årsbokslut. Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle är 14 augusti, Kontaktperson för information: Jan Johansson, VD och koncernchef Tel Mobil tel Ulf Söderström, Informationsdirektör Tel Mobil tel Ruben Ornstein, Finansdirektör Tel Mobil tel Bolidens hemsida: 8

9 RESULTATRÄKNINGAR Koncernen Kvartal 1 Helår MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelseintäkter och -kostnader Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar i resultat Periodens resultat Resultat exkl jämförelsestörande poster Kvartal 1 Helår MSEK Rörelseresultat, exkl jmfr störande poster Resultat efter finansnetto, exkl jmfr st poster Nettoresultat, exkl jmfr störande poster Resultat per aktie Kvartal 1 Helår SEK Resultat per aktie 0,20-5,36-26,08 Resultat per aktie, exkl jämförelsestörande poster 0,20-5,35-17,64 Antalet aktier Jämförelsestörande poster Kvartal 1 Helår MSEK Nedskrivning Myra Falls Resultat försäljning Norzink 478 Övrigt

10 BALANSRÄKNINGAR Koncernen 31 mars 31 dec MSEK Immateriella anläggningstillgångar 9 8 Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Räntebärande tillgångar 3 2 Övriga finansiella anläggningstillgångar Varulager Räntebärande kortfristiga 0 6 fordringar Övriga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsandelar 1 1 Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 6 5 Räntebärande kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Specifikation till förändring av eget kapital MSEK Ingående balans Periodens resultat 17 Omräkningsdifferenser -49 Utgående balans Nyckeltal 31 mars Helår Investeringar i anläggningar, MSEK Sysselsatt kapital, MSEK Nettoskuld, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital % 5,4-12,8 Avkastning på eget kapital % 2,7-171,8 Soliditet % 22,9 22,6 10

11 KASSAFLÖDESANALYS MSEK Janmars 2002 Janmars 2001 Helår 2001 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av dotterföretag Förvärv av rörelsegren -52 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Janmars 2002 Janmars 2001 Helår 2001 Kassa och bank Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

12 INFORMATION PER VERKSAMHETSOMRÅDE MSEK Per mars 2002 Gruvor Smältverk Fabrication Övrigt, inkl elim Koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat Investeringar Avskrivningar Per mars 2001 Gruvor Smältverk Fabrication Övrigt, inkl elim Koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat Investeringar Avskrivningar Per december 2001 Gruvor Smältverk Fabrication Övrigt, inkl elim Koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat Investeringar Avskrivningar

Boliden redovisar förbättrat kassaflöde och fortsatt positivt resultat för andra kvartalet 2002

Boliden redovisar förbättrat kassaflöde och fortsatt positivt resultat för andra kvartalet 2002 14 augusti 2002 Boliden redovisar förbättrat kassaflöde och fortsatt positivt resultat för andra kvartalet 2002 Resultat efter finansiella poster för första halvåret 2002 uppgick till MSEK 21 (-624). Resultatförbättringen

Läs mer

Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756).

Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756). Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756). Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet 2002 uppgick till MSEK 78 (-320). Kassaflödet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER oktober 2002

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER oktober 2002 23 oktober 2002 Boliden redovisar ett resultat efter finansiella poster för årets första nio månader 2002 på MSEK 33 (-3 436) trots försämrade metallpriser. Resultatförbättringen uppgick till MSEK 2 847,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Boliden Kv 4 och helår 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Boliden Kv 4 och helår 2001 Boliden Kv 4 och helår 2001 Bolidens rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till MSEK -78 (-4 482) och för helåret 2001 till MSEK -949 (-4 937). Ökad produktion från Rönnskär och en starkare USD

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI augusti 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI augusti 2003 Omsättningen uppgick till MSEK 4 636 (5 056) för första halvåret 2003 och till MSEK 2 298 (2 651) för andra kvartalet. Resultat efter finansiella poster förbättrades till MSEK 69 (21) för första halvåret

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2003 Jan Johansson, VD och koncernchef 6 maj 2003

Delårsrapport januari mars 2003 Jan Johansson, VD och koncernchef 6 maj 2003 Delårsrapport januari mars 2003 Jan Johansson, VD och koncernchef 6 maj 2003 1 LME kopparpris och lager USc/t 95 Ton 1000000 90 900000 85 800000 80 700000 75 600000 70 500000 65 400000 60 300000 2 USc/t

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-december 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion 6 % - Zn-konsumtion

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Fortsatt resultatförbättring i Bolidens kvarvarande verksamhet

Fortsatt resultatförbättring i Bolidens kvarvarande verksamhet BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fortsatt resultatförbättring i Bolidens kvarvarande verksamhet Strukturaffären mellan Boliden och Outokumpu slutfördes planenligt i slutet av december 2003. Affären innebar att Boliden

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Boliden

Boliden 1 USc/lb 85 Ton 1000000 80 900000 75 800000 70 700000 65 600000 60 500000 jan-02 mar-02 maj-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 mar-03 maj-03 jul-03 2 ! USc/lb 40 Ton 800000 38 700000 36 600000 34 500000 32

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-september Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1

Boliden. Delårsrapport januari-september Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-september 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt kvartal 3, 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Pressmeddelande 8/2005. Finansiella rapporter omräknade med hänsyn till ny affärssegmentsindelning och IFRS. Stockholm 21 april 2005

Pressmeddelande 8/2005. Finansiella rapporter omräknade med hänsyn till ny affärssegmentsindelning och IFRS. Stockholm 21 april 2005 Pressmeddelande 8/2005 Stockholm 21 april 2005 Finansiella rapporter omräknade med hänsyn till ny affärssegmentsindelning och IFRS Bolidens styrelse och ledning har beslutat att från och med 2005 segmentsredovisa

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-juni Gruvor Smältverk Zink Koppar

Boliden. Delårsrapport januari-juni Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden Delårsrapport januari-juni 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt kvartal 2, 2004 Globalt - Cu-konsumtion 5 % - Cu-produktion 1 % - Zn-konsumtion 5 % - Zn-produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER oktober 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER oktober 2003 Omsättningen uppgick till MSEK 6 962 (7 252) för de första nio månaderna 2003 och till MSEK 2 326 (2 196) för tredje kvartalet. Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK 80 (33) för de första nio

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer