Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756)."

Transkript

1 Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2002 på MSEK 111 (-3 756). Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet 2002 uppgick till MSEK 78 (-320). Kassaflödet för fjärde kvartalet 2002 förbättrades väsentligt till MSEK 466. Kassaflödet för helåret uppgick till MSEK -14 (391). Affärsområde Gruvor uppvisar en fortsatt resultatförbättring under fjärde kvartalet, jämfört med första halvåret Omsättning och resultat Helår Föränd- Fjärde kvartalet Föränd- MSEK (om inte annat anges) ring i % ring i % Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 4,3-9,3-6,7-3,2 - Resultat efter finansnetto Periodens resultat Vinst per aktie 1, SEK 1,54-26,08-0,93 0, Avkastning på eget kapital (%) 5,2 12,5 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 5,8 8,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten Periodens kassaflöde Metallpriser Helår Föränd- Fjärde kvartalet Föränd- (genomsnitt LME/LBMA) ring i % ring i % Koppar (USD/lb) 0,71 0,72-1 0,71 0,65 9 Zink (USD/lb) 0,35 0, ,35 0,35 - Bly (USD/lb) 0,21 0,22-5 0,20 0,21-5 Guld (USD/oz) Silver (USD/oz) 4,60 4,37 5 4,52 4,29 5 Helår Föränd- Fjärde kvartalet Föränd- Valutakurs ring i % ring i % SEK/USD (av Boliden avräknad) 10,72 8, ,77 10,94-2 SEK/USD 9,72 10,34-6 9,10 10,57-14 USD/CAD 1,57 1,55 1 1,57 1, Full utspädning medför endast en oväsentlig minskning av resultat per aktie. Utspädning avser optioner, som utgivits av Boliden Limited och som ger rätt att erhålla aktier i Boliden AB. Optionerna ger rätt att erhålla maximalt nyemitterade aktier i Boliden AB.

2 Koncernchefens kommentar BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2002 Boliden redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på MSEK 111 (-3 756) för Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet 2002 uppgick till MSEK 78 (-320). De främsta orsakerna till resultatförbättringarna är ökad produktion vid Rönnskär samt minskade kostnader och ökad produktivitet i verksamheterna. Andra anledningar är ett förbättrat räntenetto samt ökade intäkter till följd av förbättrad avräkningskurs på den amerikanska dollarn. Lägre metallpriser och smält- och raffineringslöner samt pris- och volymfall inom Affärsområde Fabrication påverkade rörelseresultatet negativt för 2002, jämfört med föregående år. Kassaflödet för 2002 uppgick till MSEK -14 (391). Under fjärde kvartalet förbättrades kassaflödet väsentligt till MSEK 466. Anledningarna var dels ett förbättrat resultat under fjärde kvartalet, dels positiva förändringar av rörelsekapitalet. Under fjärde kvartalet stärktes priserna marginellt på de, för Boliden, viktiga basmetallerna jämfört med tredje kvartalet. Under inledningen av 2003 har metallpriserna fortsatt att stiga. Guldpriset har noterat sina högsta nivåer på 10 år, bland annat till följd av osäkerheten i världsekonomin. Boliden fortsätter att säkra delar av företagets guldproduktion på dessa prisnivåer. Bolidens tidigare säkring av dollarintäkterna för 2002 på kurser över SEK/USD 10,70 innebar att försvagningen av den amerikanska dollarn under året inte påverkade periodens intäkter. Boliden har också säkrat stora delar av sina dollarintäkter för perioden 2003 till och med andra kvartalet 2005 på kurser mellan SEK/USD 10,33-10,68, vilket skapar en ökad stabilitet i bolagets verksamheter. Inom Affärsområde Gruvor fortsatte produktionen att förbättras under andra halvåret Kopparproduktionen i Aitik ökade successivt under året, främst beroende på att den ingående kopparhalten i malmen steg och åter nådde förväntade nivåer. I Bolidenområdet och Garpenberg fortsatte produktionen att utvecklas positivt. Prospekteringsarbetet i både Bolidenområdet och Garpenberg var mycket framgångsrikt under året. En utvärdering av fyndigheterna pågår för närvarande. Syftet är bland annat att fastställa värden och volymer. Vår bedömning är dock att det rör sig om omfattande mineraliseringar. Det åtgärdsprogram, som har genomförts vid den kanadensiska gruvan i Myra Falls, har varit framgångsrikt och gruvan visar positivt resultat. Vår bedömning är att Bolidens gruvverksamhet kommer att fortsätta utvecklas positivt under innevarande år. Vid Rönnskär var produktionen högre under 2002, jämfört med föregående år. Produktionsökningen berodde främst på ökad kapacitet som resultat av den betydande expansionen av smältverket. Produktionen nådde dock inte de planerade nivåerna för året, främst på grund av lägre produktion i Aitik i början av året och försenade koncentratleveranser från externa leverantörer. De svårigheter som kännetecknade koncentratmarknaden under 2002 förväntas fortsätta även under Smält- och raffineringslönerna kommer att sjunka under 2003, dock förväntas nettoeffekten av detta medföra positiva resultateffekter på koncernen. Vid Boliden Bergsöe var produktionen stabil under såväl helåret som under fjärde kvartalet, jämfört med samma perioder Fabrications marknad för både koppar- och mässingsprodukter försvagades ytterligare under fjärde kvartalet 2002, vilket påverkade affärsområdet negativt. De omfattande kostnads- och kapitaleffektiviseringsprogrammen som har genomförts - och som pågår inom Fabrication, kunde inte kompensera för de väsentliga volym- och prisnedgångar, främst på kopparrörsmarknaden, som skedde under rapportperioden. I januari 2003 tillkännagavs att Boliden tillsammans med Hexagon avser att bilda ett gemensamt nordiskt mässingsbolag. Detta är ett initiativ till att omstrukturera och konsolidera den nordiska mässingsmarknaden samt att skapa långsiktig och uthållig lönsamhet i mässingsverksamheten. Verksamheten har utvecklas på ett positivt sätt och Boliden är idag ett betydligt starkare och effektivare företag än för ett år sedan. Effektiviseringsarbetet fortsätter och kommer att bidra positivt till Bolidens utveckling under innevarande år. Jan Johansson VD och koncernchef 2

3 Viktiga händelser Jan Mar Apr Jun Jul Nov Dec Jan Boliden förvärvar tillgångarna i den holländska kopparrörstillverkaren HME Nederland för MSEK 50. Boliden och North Atlantic Natural Resources, NAN, tecknar avtal om prospektering i Skelleftefältet. Produktionen vid den kanadensiska gruvan Myra Falls återupptas. Boliden terminssäkrar ytterligare dollarintäkter, motsvarande nästan 100 procent av uppskattade flöden för En omfattande mineralisering påträffas i Lappberget i Garpenberg. Den indikerar möjlighet till avsevärda volymer och goda halter av främst zink, bly och silver. Första malmen från Storlidengruvan anrikas i Boliden. Den innehåller höga halter. Boliden terminssäkrar ytterligare dollarintäkter för 2003 och Totalt är därmed 80 procent av Bolidens dollarflöden för dessa år säkrade. Boliden påträffar vid prospekteringsarbete i Kristinebergsgruvan i Västerbotten en ny mineralisering, innehållande främst zink och silver. Fortsatta prospekteringsframgångar i Kristinebergsgruvan. Ny mineralisering, som innehåller koppar, guld och zink, påträffas. Boliden och Hexagon tillkännager avsikten att bilda ett gemensamt nordiskt mässingsbolag. Omsättning, resultat och kassaflöde Bolidens omsättning uppgick till MSEK (10 250) för helåret 2002, varav MSEK (2 426) under fjärde kvartalet. Omsättningen påverkades under året positivt av en förbättrad avräkningskurs av den amerikanska dollarn och negativt av lägre metallpriser samt lägre smältoch raffineringslöner, jämfört med föregående år. Jämförbarheten mellan åren påverkas av att enheter har sålts (Norzink och Lomas Bayas) eller lagts ner (Laisvallgruvan slutbruten 2001).Dessa enheter bidrog med MSEK 857 till omsättningen under Rörelseresultatet för 2002 uppgick till MSEK 414 (-949), varav MSEK 154 (-78) för fjärde kvartalet. Den underliggande resultatförbättringen för året uppgår till MSEK 693, då rörelseresultatet för 2001 påverkades positivt med MSEK 54 av enheter som sålts eller lagts ner samt av jämförelsestörande poster på totalt MSEK -724 MSEK (reavinst Norzink, nedskrivning Myra Falls). Rörelseresultatförbättringen är i huvudsak hänförlig till samma orsaker som påverkade omsättningen (se ovan). Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 111 (-3 756) för helåret 2002 och till MSEK 78 (320) för fjärde kvartalet. Resultatförbättringen för rapportperioden uppgår till MSEK 3 197, efter justeringar för jämförelsestörande poster samt sålda och stängda enheter under Finansnettot förbättrades till följd av bättre lånevillkor genom den refinansiering som blev klar i augusti Dessutom ingick för 2001 negativa kursdifferenser på lån i utländsk valuta på MSEK 360 samt kostnader för de i förtid stängda valutaterminskontrakten på MSEK Boliden redovisar från och med räkenskapsåret 2002 andelar i intresseföretags resultat under rörelseresultatet enligt kapitalandelsmetoden, vilka tidigare har redovisats under finansiella poster. Periodens kassaflöde uppgick till MSEK -14 (391). Under fjärde kvartalet förbättrades kassaflödet till MSEK 466. Den verksamhet som Boliden bedriver inom affärsområdena Gruvor och Smältverk kännetecknas av stora förändringar i rörelsekapitalet från kvartal till kvartal eftersom enskilda inoch utleveranser av gruvkoncentrat samt utleveranser av produkter från smältverken betingar stora värden. Kapitalbindningen i varulager och kundfordringar var vid räkenskapsårets utgång betydligt lägre än årsgenomsnittet, vilket påverkat fjärde kvartalets kassaflöde positivt. 3

4 Omsättning och resultat Helår Föränd- Fjärde kvartalet Föränd- MSEK (om inte annat anges) ring i % ring i % Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 4,3-9,3-6,7-3,2 Resultat efter finansnetto Periodens resultat Marknad Metallmarknaden Priserna på flertalet av de metaller som Boliden producerar var lägre under 2002, jämfört med året innan. Detta förklaras främst av lägre ekonomisk tillväxt i världen under 2002, som bland annat resulterat i en svagare efterfrågan. Under fjärde kvartalet förbättrades priserna marginellt från de prisnivåer som noterades för tredje kvartalet. Guldpriset har, till skillnad från övriga metaller, dragit fördel av osäkerheten i världsekonomin och på aktiemarknaderna under Detta har medfört att guldpriset under året har stigit med cirka 24 procent. Under inledningen av 2003 har även övriga metallpriser stärkts. Boliden har prissäkrat stora delar av företagets planerade guldproduktionen för 2003 och I februari 2003 var cirka 73 procent av den planerade guldproduktionen för 2003 prissäkrad till i genomsnitt 333 USD/oz och cirka 32 procent av den planerade guldproduktionen för 2004 till i genomsnitt 372 USD/oz. Bolidens exponering mot förändringar i metallpriserna är dock fortsatt stor, eftersom endast en begränsad del av företagets totala metallproduktion har prissäkrats. Metallpriser Helår Föränd- Fjärde kvartalet Föränd- (genomsnitt LME/LBMA) ring i % ring i % Koppar (USD/lb) 0,71 0,72-1 0,71 0,65 9 Zink (USD/lb) 0,35 0, ,35 0,35 - Bly (USD/lb) 0,21 0,22-5 0,20 0,21-5 Guld (USD/oz) Silver (USD/oz) 4,60 4,37 5 4,52 4,29 5 Valutamarknaden Den amerikanska dollarn försvagades mot den svenska kronan både under helåret 2002 och under årets fjärde kvartal, jämfört med motsvarande perioder föregående år. Den amerikanska dollarn var i princip oförändrad mot den kanadensiska dollarn under helåret, liksom under det fjärde kvartalet 2002, jämfört med motsvarande perioder Bolidens dollarintäkter för 2002 var sedan tidigare säkrade till en vägd genomsnittlig kurs på SEK/USD 10,72 och på SEK/USD 10,77, inklusive hedgereserv. I juli 2002 säkrades ytterligare 20 procent för 2003 och Totalt är därmed 80 procent av de planerade dollarintäkterna för dessa år säkrade till en genomsnittskurs för 2003 på SEK/USD 10,36, SEK/USD 10,68, inklusive hedgereserv, och för 2004 på SEK/USD 10,42, SEK/USD 10,61, inklusive hedgereserv. Till och med juli 2005 har Boliden sedan tidigare säkrat 60 procent av de planerade dollarintäkterna till en genomsnittskurs på SEK/USD 10,33. Vidare har Boliden via köpta säljoptioner säkrat resterande nettoflöden till och med tredje kvartalet 2004, vilket ger ett golv vid kursen SEK/USD 9,00. Valutakurser Helår Föränd- Fjärde kvartalet Föränd- (genomsnitt) ring i % ring i % SEK/USD (av Boliden avräknad) 10,72 8, ,77 10,94-2 SEK/USD 9,72 10,34-6 9,10 10,57-14 USD/CAD 1,57 1,55 1 1,57 1,58-1 4

5 Omsättning och resultat per affärsområde Omsättningen och rörelseresultaten för Bolidens olika affärsområden under helåret och under fjärde kvartalet 2002 fördelar sig enligt nedan: Omsättning per Helår Föränd- Fjärde kvartalet Förändaffärsområde, MSEK ring i % ring i % Gruvor ) ) 12 Smältverk Fabrication Övrigt inkl elim ) ) - Totalt Rörelseresultat per Helår Föränd- Fjärde kvartalet Förändaffärsområde, MSEK ring i % ring i % Gruvor ) ) - Smältverk Fabrication Övrigt inkl elim ) ) - Totalt ) I Gruvor ingår omsättning respektive resultat från Laisvall. 2) I övrigt ingår omsättning respektive resultat från Norzink och Lomas Bayas. Gruvor Omsättningen i Bolidens gruvverksamhet under 2002 uppgick till MSEK (2 197), varav MSEK 582 (520) under det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet för året var MSEK 257 (-300), motsvarande en rörelsemarginal om 11 (-14) procent. Under fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till MSEK 112 (-18), motsvarande en rörelsemarginal om 19 (-3) procent. Rörelseresultatet påverkades positivt av ökade intäkter till följd av förbättrad avräkningskurs på den amerikanska dollarn, lägre smält- och raffineringslöner samt produktivitetsförbättringar. Samtidigt tyngdes resultatet under 2002 av lägre metallpriser, jämfört med föregående år. Helår Föränd- Fjärde kvartalet Föränd- Gruvor, MSEK ring i % ring i % Omsättning Rörelseresultat Avskrivningar Investeringar Bolidens gruvor producerar huvudsakligen metallerna koppar, zink, bly, guld och silver. Den totala produktionen av Bolidens huvudmetaller, koppar och zink, visar på en varierande utveckling under 2002, jämfört med föregående år. I Aitik, som i huvudsak producerar koppar, förbättrades de ingående halterna i den brutna malmen successivt under andra halvåret, vilket påverkade kopparproduktionen positivt. De ingående halterna kan under perioder avvika från genomsnittet, beroende på aktuellt brytningsområde. Den ökade kapaciteten i samband med att produktionsutrustning från den stängda spanska gruvan togs i bruk bidrog också positivt till utvecklingen i Aitik under andra halvåret. I Bolidenområdet fortsätter såväl malmproduktion som anrikningsresultat att utvecklas väl. Under andra halvåret 2002 anrikades flera leveranser malm från Storlidengruvan med goda resultat. Storlidengruvan ägs av NAN. Även i Garpenberg ökade produktionen under såväl helåret som under det fjärde kvartalet 2002, jämfört med motsvarande perioder förra året. 5

6 Även verksamheten vid den kanadensiska gruvan Myra Falls uppvisar en positiv utveckling. Verksamheten återupptogs i mitten av mars sedan ett omfattande åtgärdsprogram genomförts. Programmet har haft en gynnsam effekt - bland annat har kostnadsbesparingar på cirka 20 procent uppnåtts - och gruvan visar positivt resultat. Metallproduktion Helår Föränd- Fjärde kvartalet Föränd- Totalt och per gruva ring i % ring i % Totalt 1) Koppar (ton) Zink (ton) Bly (ton) Guld (ounces) Silver (tusen ounces) Bolidenområdet Koppar (ton) Zink (ton) Bly (ton) Guld (ounces) Silver (tusen ounces) Garpenberg Koppar (ton) Zink (ton) Bly (ton) Guld (ounces) Silver (tusen ounces) Aitik Koppar (ton) Guld (ounces) Silver (tusen ounces) Myra Falls 2) Koppar (ton) Zink (ton) Guld (ounces) Silver (tusen ounces) ) Exklusive sålda och nedlagda enheter under ) Verksamheten har varit tillfälligt stängd från december -01 till slutet av mars 02. 6

7 Smältverk Affärsområde Smältverks omsättning uppgick under 2002 till MSEK (6 710), varav MSEK (1 724) under det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var MSEK 248 (111), motsvarande en rörelsemarginal om 4 (2) procent. Under fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till MSEK 52 (107), motsvarande en rörelsemarginal om 3 (6) procent. Rörelseresultatet påverkades positivt av högre produktion vid Rönnskär. Lägre metallpriser samt lägre smält- och raffineringslöner hade samtidigt en negativ inverkan på resultatet. Värderingen av processlagret vid Rönnskär påverkade resultatet negativt för fjärde kvartalet med MSEK 6 och för helåret 2002 med MSEK 27. Helår Föränd- Fjärde kvartalet Föränd- Smältverk, MSEK ring i % ring i % Omsättning Rörelseresultat Avskrivningar Investeringar Bolidens smältverk (Rönnskär, Bergsöe) producerar huvudsakligen koppar, zinkklinker, bly och ädelmetaller. Den ökade produktionen vid Rönnskär under 2002, jämfört med motsvarande period föregående år, beror på att smältverkets produktion nu ligger i nivå med den tekniska produktionskapaciteten. Under året kunde dock produktionen inte upprätthållas på dessa planerade nivåer, främst på grund av lägre produktion i Aitik och försenade koncentratleveranser från externa leverantörer. Under fjärde kvartalet påverkades produktionen av ett planenligt reparationsstopp. Helår Föränd- Fjärde kvartalet Föränd- Metallproduktion ring i % ring i % Koppar(ton) Zinkklinker (ton) Bly (ton) Guld (kg) Silver (kg) Blylegering Bergsöe (ton) Fabrication Omsättningen i Affärsområde Fabrication, som är inriktat på tillverkning av kopparrör och mässingstänger, uppgick 2002 till MSEK (2 412), varav MSEK 628 (563) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet för helåret var MSEK -6 (14). Under fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till MSEK -10 (8). Efterfrågan på både kopparrörs- och mässingsmarknaden var svag under helåret På kopparrörsmarknaden medförde detta dessutom en tilltagande prispress. Under fjärde kvartalet försämrades efterfrågan ytterligare. De omfattande effektiviseringsprogrammen som genomförs inom Fabrication kunde inte kompensera för de väsentliga volym- och prisnedgångar som har skett under 2002, främst på kopparrörsmarknaden. I januari 2003 undertecknade Boliden och Hexagon en avsiktsförklaring angående bildandet av ett joint venture mellan Boliden Gusum AB och Nordic Brass AB. Det nya bolaget kommer att ägas till lika delar av Boliden och Hexagon. Genom sammanslagningen skapas ett starkt nordiskt mässingsbolag med ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. 7

8 Helår Föränd- Fjärde kvartalet Föränd- Fabrication, MSEK ring i % ring i % Omsättning Rörelseresultat Avskrivningar Investeringar Teknikförsäljning Boliden Contech, som marknadsför och säljer tekniklösningar för främst smältverk, påverkades negativt under rapportperioden av förseningar i starten av externa projekt samt av fortsatt svag försäljning av nya projekt. Försäljningsminskningen var en effekt av lägre efterfrågan, jämfört med motsvarande period förra året. Anställda Medelantalet anställda i Bolidenkoncernen uppgick vid utgången av fjärde kvartalet 2002 till personer, varav i Sverige. Justerat för genomförda förvärv (som omfattar 85 personer) under året var det en minskning med 171 personer jämfört med situationen vid årsskiftet , då antalet anställda uppgick till personer. Övrigt Bolagsstämma Bolidens ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 5 maj 2003 i Expolaris Kongresscenter Skellefteå. Utdelning Bolidens styrelse avser att föreslå bolagsstämman att utdelning ej lämnas för verksamhetsåret Årsredovisning Bolagets årsredovisning offentliggörs under april 2003 och kommer att finnas tillgänglig på Bolidens huvudkontor i Stockholm. Stockholm, Jan Johansson VD och koncernchef Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts som vid senaste årsbokslut förutom vad gäller redovisning av andelar i intressebolags resultat. Bokslutskommunikén har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle är 5 maj, Kontaktperson för information: Jan Johansson, VD och koncernchef Tel Mobil Ulf Söderström, Informationsdirektör Tel Mobil Bolidens hemsida: 8

9 RESULTATRÄKNINGAR Koncernen Helår Fjärde kvartalet MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelseintäkter och -kostnader Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar i resultat Periodens resultat Resultat exkl jämförelsestörande poster Helår Fjärde kvartalet MSEK Rörelseresultat, exkl jmfr störande poster Resultat efter finansnetto, exkl jmfr störande poster Nettoresultat, exkl jmfr störande poster Resultat per aktie 1 Helår Fjärde kvartalet SEK Resultat per aktie 1,54-26,08 0,93 0,19 Resultat per aktie, exkl jmfr störande poster 1,54-17,64 0,93 0,01 Antal aktier Jämförelsestörande poster Helår Fjärde kvartalet MSEK Nedskrivning Myra Falls Resultat försäljning Norzink Övrigt Full utspädning medför endast en oväsentlig minskning av resultat per aktie. Utspädning avser optioner, som utgivits av Boliden Limited och som ger rätt att erhålla aktier i Boliden AB. Optionerna ger rätt att erhålla maximalt nyemitterade aktier i Boliden AB. 9

10 BALANSRÄKNINGAR BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2002 Koncernen 31 dec 31 dec MSEK Immateriella anläggningstillgångar 9 8 Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt Räntebärande tillgångar 3 2 Övriga finansiella anläggningstillgångar Varulager Räntebärande kortfristiga fordringar - 6 Övriga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsandelar 1 1 Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Specifikation till förändring av eget kapital MSEK Ingående balans Periodens resultat 132 Omvärdering på grund av att intresseföretagsförhållande -4 upphör Omräkningsdifferenser -65 Utgående balans Nyckeltal Helår Helår Investeringar i anläggningar, MSEK Sysselsatt kapital, MSEK Nettoskuld, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital % 5,8-12,8 Avkastning på eget kapital % 5,2-171,8 Soliditet % 24,2 22,6 10

11 KASSAFLÖDESANALYS Helår Helår Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av dotterföretag Förvärv av rörelsegren Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 - Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 15 - Försäljning av finansiella tillgångar 22 - Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Upptagna lån Amortering av låneskulder Amortering pensionsskuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel -5 5 Likvida medel vid årets slut Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

12 INFORMATION PER VERKSAMHETSOMRÅDE MSEK Fjärde kvartalet 2002 Gruvor Smältverk Fabrication Övrigt, inkl Koncernen elim Nettoomsättning Rörelseresultat Avskrivningar Investeringar Fjärde kvartalet 2001 Gruvor Smältverk Fabrication Övrigt, inkl Koncernen elim Nettoomsättning Rörelseresultat Avskrivningar Investeringar Helår 2002 Gruvor Smältverk Fabrication Övrigt, inkl Koncernen elim Nettoomsättning Rörelseresultat Avskrivningar Investeringar Helår 2001 Gruvor Smältverk Fabrication Övrigt, inkl Koncernen elim Nettoomsättning Rörelseresultat Avskrivningar Investeringar Känslighetsanalys 2003 I tabellen ges en uppskattning av effekterna av förändringar i metallpriser, valutakurser och smältlöner (TC/RC) på Bolidens resultat för hela året, utgående från planerade produktionsnivåer för Känsligheten beaktar inte effekterna av metallprissäkringar. % MSEK Koppar Zink Bly Guld Silver USD/SEK TC Koppar RC Koppar TC Zink TC Bly

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER oktober 2002

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER oktober 2002 23 oktober 2002 Boliden redovisar ett resultat efter finansiella poster för årets första nio månader 2002 på MSEK 33 (-3 436) trots försämrade metallpriser. Resultatförbättringen uppgick till MSEK 2 847,

Läs mer

Boliden redovisar förbättrat kassaflöde och fortsatt positivt resultat för andra kvartalet 2002

Boliden redovisar förbättrat kassaflöde och fortsatt positivt resultat för andra kvartalet 2002 14 augusti 2002 Boliden redovisar förbättrat kassaflöde och fortsatt positivt resultat för andra kvartalet 2002 Resultat efter finansiella poster för första halvåret 2002 uppgick till MSEK 21 (-624). Resultatförbättringen

Läs mer

Boliden visar vinst för första kvartalet 2002

Boliden visar vinst för första kvartalet 2002 29 april 2002 Boliden visar vinst för första kvartalet 2002 Boliden redovisar vinst efter finansiella poster för första kvartalet 2002 på MSEK 17 (-558). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 97 (-88) motsvarande

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-september Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1

Boliden. Delårsrapport januari-september Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-september 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt kvartal 3, 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2003 Jan Johansson, VD och koncernchef 6 maj 2003

Delårsrapport januari mars 2003 Jan Johansson, VD och koncernchef 6 maj 2003 Delårsrapport januari mars 2003 Jan Johansson, VD och koncernchef 6 maj 2003 1 LME kopparpris och lager USc/t 95 Ton 1000000 90 900000 85 800000 80 700000 75 600000 70 500000 65 400000 60 300000 2 USc/t

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-december 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion 6 % - Zn-konsumtion

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Boliden

Boliden 1 USc/lb 85 Ton 1000000 80 900000 75 800000 70 700000 65 600000 60 500000 jan-02 mar-02 maj-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 mar-03 maj-03 jul-03 2 ! USc/lb 40 Ton 800000 38 700000 36 600000 34 500000 32

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-juni Gruvor Smältverk Zink Koppar

Boliden. Delårsrapport januari-juni Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden Delårsrapport januari-juni 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt kvartal 2, 2004 Globalt - Cu-konsumtion 5 % - Cu-produktion 1 % - Zn-konsumtion 5 % - Zn-produktion

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 3 maj 2012 Boliden AB (publ) Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Delårsrapport januari-mars 2012 Första kvartalet 2012 Försäljningsintäkter

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 - Försäljningen ökade med 33,5% till 11,2 Mkr (8,4) - Resultatet efter finansnetto ökade med 26,4% till 2,4 Mkr (1,9) - Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI augusti 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI augusti 2003 Omsättningen uppgick till MSEK 4 636 (5 056) för första halvåret 2003 och till MSEK 2 298 (2 651) för andra kvartalet. Resultat efter finansiella poster förbättrades till MSEK 69 (21) för första halvåret

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Boliden Kv 4 och helår 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Boliden Kv 4 och helår 2001 Boliden Kv 4 och helår 2001 Bolidens rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till MSEK -78 (-4 482) och för helåret 2001 till MSEK -949 (-4 937). Ökad produktion från Rönnskär och en starkare USD

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Delårsrapport. 6 februari 2006. Boliden redovisar ett rekordresultat för 2005

Delårsrapport. 6 februari 2006. Boliden redovisar ett rekordresultat för 2005 6 februari 2006 Delårsrapport Boliden AB (publ) Investor Relations Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.se Reg. nr 556051-4142 Bokslutskommuniké 2005 Nyckeltal

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Fortsatt resultatförbättring i Bolidens kvarvarande verksamhet

Fortsatt resultatförbättring i Bolidens kvarvarande verksamhet BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fortsatt resultatförbättring i Bolidens kvarvarande verksamhet Strukturaffären mellan Boliden och Outokumpu slutfördes planenligt i slutet av december 2003. Affären innebar att Boliden

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99).

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99). 3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001 Nettoomsättningen minskade med 5,0 procent till MSEK 176,5 (185,7). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Tidningsrörelsens rörelseresultat var

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2009 Högre priser och stabil gruvproduktion under andra kvartalet

Delårsrapport januari juni 2009 Högre priser och stabil gruvproduktion under andra kvartalet 2009-07-20 sdelårsrapport Boliden AB (publ) Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige Tel +46 8 610 15 00, Fax +46 8 31 55 45 www.boliden.com Reg. nr 556051-4142 Delårsrapport januari juni 2009 Högre priser och

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002. Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4).

9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002. Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4). 9 MÅNADER 2002 D ELÅRSRAPPORT J ANUARI SEPTEMBER 2002 Nettoomsättningen ökade marginellt till MSEK 520,5 (519,4). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (13,4), inklusive en reavinst om MSEK 2,2 och extrakostnader

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-juni Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB

Boliden. Delårsrapport januari-juni Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB Boliden Delårsrapport januari-juni 2005 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1 Boliden AB 2 Fortsatt stark tillväxt i Kina lägre tillväxttakt i övriga världen Globalt Kv 2 2005* - Cu-konsumtion -0,7

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002

Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002 Försäljningen ökade med 4 procent till 6 850 MSEK (6 564) Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 1 245 MSEK (1 046) Resultatet före skatt ökade med 19 procent till

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

THE EMPIRE AB (publ) Bokslutskommuniké 1 februari 2000. 1. Pressrelease

THE EMPIRE AB (publ) Bokslutskommuniké 1 februari 2000. 1. Pressrelease THE EMPIRE AB (publ) Bokslutskommuniké 1 februari 2000. 1. Pressrelease År 1999 visar en förlust på ca 4 MSEK före skatt och ca 3 MSEK efter skatt. Den genomgripande omstruktureringen av koncernen har

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer

KVARTALSRAPPORT. 1 januari - 30 september 1999

KVARTALSRAPPORT. 1 januari - 30 september 1999 KVARTALSRAPPORT 1 januari - 30 september Resultat före skatt 33 MSEK (-09-30; 54 MSEK). Substansvärde 10 SEK per aktie (-06-30; 10 SEK). Svag fraktmarknad under tredje kvartalet. FINANSIELL STÄLLNING Resultat

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Stabiliserad marknad goda volymer

Stabiliserad marknad goda volymer Pressrelease den 23 oktober 2002 från Gorthon Lines AB Kvartalsrapport juli september 2002 Stabiliserad marknad goda volymer Resultat före skatt januari-september 39,5 MSEK (7,1) Resultat före skatt för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 Tekniska verken-koncernen MILT VÄDER OCH LÅGA ELPRISER HÅLLER TILLBAKA INTÄKTERNA. BETYDANDE ENGÅNGSPOST (+66 MNKR) FÖR ELNÄTSANSLUTNING

Läs mer

Försämrat resultat till följd av lägre priser. Provdrift i nya Garpenbergsgruvan.

Försämrat resultat till följd av lägre priser. Provdrift i nya Garpenbergsgruvan. Kvartal 12 mån Helår MSEK 1-1-213 4-213 apr-mar 213 Försäljningsintäkter 8 55 9 249 8 653 33 71 34 49 Rörelseresultat exkl. omvärdering av processlager 385 751 548 1 96 2 271 Rörelseresultat 265 695 486

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer