FROM THE COLLEGIUM FOR DEVELOPMENT STUDIES DEC Kvicksilver en global miljöfara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FROM THE COLLEGIUM FOR DEVELOPMENT STUDIES DEC 2005. Kvicksilver en global miljöfara"

Transkript

1 No1 FROM THE COLLEGIUM FOR DEVELOPMENT STUDIES DEC 2005 Kvicksilver en global miljöfara Emma Frankl För Kollegiet för utvecklingsstudier, Uppsala universitet Flaskor med 34,5 kg kvicksilver i vardera, från bl a EU (den blå till vänster), som spridits i en guldgrävarby på Filippinerna. I Sverige är kvicksilvrets negativa effekter på människa och miljö välkända,och vi har kommit långt när det gäller att avveckla användningen av kvicksilver.även i Europa begränsas användningen av kvicksilver alltmer. Marknaden finns nu främst i u-länder, där det bland annat används i småskalig guldutvinning, vilket får enorma hälso- och miljökonsekvenser för invånarna både på kort och lång sikt. Stora kvantiteter (30 40 ton) kvicksilver utvinns ur exporterad svensk zinkmalm och det finns misstankar om att detta kvicksilver används bland annat i guldutvinningen. Den 16 november 2004 anordnade Kollegiet för utvecklingsstudier vid Uppsala universitet och forskarskolan vid Centrum för Miljö- och Utvecklingsstudier (Cemus) ett seminarium med rubriken Vart tar Sveriges kvicksilver vägen? Om miljöfarlig verksamhet i utvecklingsländer. Kollegiet för utvecklingsstudier Övre Slottsgatan 1 SE Uppsala, Sweden

2 Seminariet behandlade problematiken med giftiga produkter från rika länder, som hamnar i fattigare länder, och vilka konsekvenser detta kan få. Vad gör Sverige för att minska användningen av kvicksilver globalt? Vad kan svenska gruvföretag göra för att se till att kvicksilvret inte hamnar i orätta händer? Vilka miljökrav kan man ställa på fattiga länder? Vilket ansvar har u-länderna själva när det gäller användandet av kvicksilver? Vad finns det för alternativa guldutvinningstekniker? Vilken roll kan svenska konsumenter spela genom att efterfråga guld som utvunnits på ett mer miljövänligt sätt? Farligt miljögift Kvicksilver (Hg) är ett av de allra farligaste miljögifterna och har, även vid låga halter, negativa hälsoeffekter på människor och däggdjur, framförallt på nervsystemet och dess utveckling. Gravida kvinnor överför giftet från maten till fostret, och detta kan då hämmas i sin mentala utveckling. Kvicksilver är ett grundämne och kan aldrig brytas ned eller förstöras genom kemiska reaktioner. Istället omvandlar mikroorganismer i mark och vatten den giftiga metallen till en ännu giftigare förening, metylkvicksilver, vilken lätt tas upp av organismer. Denna förening bioackumuleras, dvs. lagras i biologiskt material. Halterna ökar genom hela näringskedjan, när man går från växtätare upp till rovdjur. Befolkningsgrupper som äter mycket marin mat, t.ex. fisk, drabbas hårt. Kvicksilver som en gång spridits i miljön utgör alltså ett hot mot människor, djur och natur under en lång tid framöver. Kvicksilver har ett högt ångtryck, vilket gör att det avdunstar lätt, även från fast tillstånd. Eftersom metallångan kan transporteras i atmosfären över långa avstånd och under upp till ett år innan den deponeras till exempel med regn, är användningen av kvicksilver ett globalt miljöproblem (Selinus et al., 2003:370 ff.). Största delen av det kvicksilver som faller ner över Sverige kommer från utsläpp i Europa, men vi får också över oss kvicksilver från andra delar av världen. Man räknar med att det faller ner 4,2 ton kvicksilver per år över Sverige, trots att svenska utsläpp endast är 0,7 ton. Genom denna luftdeposition ökar halten av kvicksilver i svensk skogsmark med 0,5 procent per år (Kemikalieinspektionen, 2004). Enligt Förenta Nationernas miljöprogram (UNEP) släpps det ut 2000 ton kvicksilver varje år. Idag är det förbränning av kol som är den enskilt största källan till det globalt spridda kvicksilvret (UNEP, 2002). Kvicksilver används främst som analyskemikalie och i produkter som batterier, lampor, elektriska komponenter och tandamalgam. Det används även för att producera klor och lut och vid småskalig guldutvinning, då man använder sig av den så kallade amalgameringsmetoden. De industrialiserade länderna håller dock på att fasa ut användningen av kvicksilver (Selinus et al., 2003:371). Bland annat kommer klor-alkaliindustrin i EU inom de närmaste åren att byta till kvicksilverfri teknik (Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, 2004). Enligt Lars Hylander, forskare och docent vid Uppsala universitet och en av talarna vid seminariet, är nu det främsta användningsområdet för kvicksilver troligen småskalig guldutvinning i utvecklingsländer runt om i världen. Andra bedömare (EU, 2004) menar dock att batteritillverkning i Asien kan vara det största användningsområdet. Småskalig utvinning i stor skala Metoden att utvinna guld med kvicksilver kallas för amalgamering; den användes mycket i Amerika på till talen. Under större delen av 1900-talet användes knappt denna teknik, men den kom i ropet igen i början på 1980-talet, då guldpriserna sköt i höjden (Hylander och Meili, 2005). Själva metoden är enkel: man krossar malm som sedan Mald jord masseras mot plåtar täckta med kvicksiler för att guldkorn ska fastna i detta. Amalgam bildas. blandas med vatten och kvicksilver. Kvicksilvret reagerar då med det guld som finns i malmen och bildar amalgam. För att inte missa något guld tillsätter man kvicksilver i överskott. Därefter lägger man amalgamet på en spade eller liknande och hettar upp det. Eftersom kvicksilver har en förhållandevis låg kokpunkt, avdunstar det lätt och kvar blir metallerna som har amalgamerats, främst guld (Selinus et al., 2003:371). Den avdunstande kvicksilverångan är mycket giftig, och guldgrävarna drabbas ofta av kvicksilverförgiftning med bland annat tunnelseende och balansrubbningar.så småningom regnar kvicksilverångan ner och rinner ut i floder och sjöar, där den omvandlas till den ännu giftigare föreningen metylkvicksilver. Med amalgamering kan man utvinna ungefär hälften av allt guld som finns i malmen.att utvinna guld med hjälp av cyanid är mer effektivt (ca 90 procent) 2

3 Det bildade amalgamet upphettas därefter på en spade så att kvicksilvret avdunstar men samtidigt mer kostsamt och denna metod används därför främst i storskalig utvinning. Från malm på Filippinerna fås en metallblandning som består av 60 procent guld och 40 procent silver. Guldproduktion med hjälp av kvicksilvermetoden uppskattas till ca ton guld per år,vilket svarar för ca procent av det guld som utvinns, totalt sett. I ett fåtal länder är den småskaliga guldutvinningen den dominerande, men vanligtvis utgör den en femtedel till en tredjedel av guldutvinningen i landet. Utvinningen medför mycket stora emissioner av kvicksilver,ca ton per år, alltså ungefär är lika mycket som det guld som utvinns (Hylander och Meili, 2005). Enligt Hylander är det emellertid problematiskt att använda begreppet småskalig guldutvinning. Dels är det ofta är en ganska storskalig och mekaniserad industri, dels kan man missledas och guldet blir kvar på spaden. Bilderna kommer från guldutvinning i Venezuela. att tro att det omfattar ett litet antal utövare, vilket inte heller stämmer. Idag räknar man med att denna industri sysselsätter cirka miljoner människor i 50 olika länder runt om i hela världen, bland annat i Latinamerika, Afrika, Kina, Filippinerna och Indonesien. Kvicksilver i överflöd Enligt Hylander är den enkla tekniken en av förklaringarna till att man använder sig av kvicksilver vid utvinningen. Men för guldgrävarna är det också en ekonomiskt gynnsam metod, eftersom de inte betalar för miljökostnaderna. Ett gram guld köper nästan ett kilo kvicksilver, på grund av att kvicksilverpriset rasat till mindre än en tiondel sedan 1960-talet, då man började förstå hur giftigt kvicksilver var och produktionen minskade drastiskt producerades ton nytt kvicksilver, och år 2000 hade produktionen sjunkit till ca ton, 1 främst därför att man i de industrialiserade länderna försöker ersätta kvicksilver med mindre giftiga alternativ (Hylander och Meili, 2005). Sverige har till exempel strikta restriktioner för utsläpp av kvicksilver, liksom exportförbud (kvicksilver, kemiska föreningar, avfall), förbud att tillverka, sälja, importera och exportera vissa varor samt krav på slutförvaring av kvicksilver och kvicksilverhaltigt avfall (Kemikalieinspektionen, 2004). Som en konsekvens av ett regeringsuppdrag 2003 lade Kemikalieinspektionen (KemI) 2004 fram en utredning med bland annat förslag på ett generellt kvicksilverförbud i Sverige. Världens viktigaste producent av kvicksilver finns idag i Almadén i Spanien (Hylander och Meili, 2005). Det är dock oklart huruvida denna gruva fortfarande är i drift eller inte sedan juli Men även Sverige bidrar till kvicksilverproduktionen i världen. Kvicksilver förekommer naturligt även i svensk berggrund, och vid malmbrytning förädlas malmen till koncentrat eller slig (exempelvis kopparslig eller zinkslig) vilka är förorenade med kvicksilver. Eftersom det inte finns något svenskt zinksmältverk, exporteras zinksligen till Norge, Finland, Belgien och Tyskland. Där avskiljs kvicksilvret och behandlas olika, beroende på de nationella regler som gäller. Enligt Hylander säljs kvicksilvret till fattiga länder med mindre strikt utformad miljölagstiftning, till exempel Brasilien, som importerar det som tandamalgam. Men 90 procent av det kvicksilver som enligt importen är avsett för tandamalgam används illegalt i den småskaliga guldutvinningen. Exporten av den svenska zinksligen är inte förbjuden och omfattas inte heller av KemIs nya förslag till generellt förbud av kvicksilver. I regeringsuppdraget till KemI om utredning ingick inte att utreda begränsning av utförsel av naturligt förekommande kvicksilver, vilket gjorde att man missade denna typ av export. Enligt Petra Ekblom, ekotoxikolog på KemI och ytterligare en av föreläsarna på seminariet samt den som 3

4 ledde utredningsarbetet, fanns det heller ingen möjlighet att göra detta inom den givna tidsramen. Hon menar att det mest effektiva sättet att komma åt denna export är att införa strängare regler inom EU och globalt, för att på så sätt begränsa användningen av kvicksilver. Sverige har också försökt påverka EUkommissionens förslag till strategi för att skydda människor och miljö från kvicksilver. Strategin blev klar den 28 januari 2005 och omfattar produktion, användning, utsläpp och avfallshantering (Commission of the European Communities,2005). Kommissionen föreslår bland annat införandet av ett exportförbud 2011, vilket enligt Ekblom måste ses som ett stort framsteg även om Sverige hade velat sätta ett tidigare datum. Inom FN jobbar UNEP med att få länder att bli uppmärksamma på problemen kring kvicksilver, och man har nu diskuterat frågorna på en rad så kallade regeringsmöten (governing councils).vid det senaste, som hölls i Nairobi i februari 2005, drev EUs medlemsländer gemensamt kravet om bindande regler på global nivå för att begränsa utsläpp och användning av kvicksilver, men man fick tyvärr inte gehör för det. Det är främst USA som motsätter sig bindande begränsningar. Istället beslutade man att fortsätta använda sig av frivilliga styrmedel och satsa på information om riskerna med kvicksilver, dvs. samma strategi som redan tillämpas utan nämnvärd framgång. Om två år ska frågan tas upp inom UNEP igen. Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har tagit fram en gemensam svensk strategi rörande bland annat kvicksilver (2004), där man driver frågor som: exportförbud för kvicksilver från EU. Eftersom EU håller på att ställa om sin klor-alkaliindustri till kvicksilverfri teknik kommer det inom de närmaste åren att frigöras upp till ton kvicksilver. Länderna bör själva ta ansvar för sitt kvicksilver och slutförvara det för att förhindra att det kommer ut på världsmarknaden och dumpar priserna ytterligare; Varför används kvicksilver? Enkel teknik Tillsätt, rör om, spola och bränn! stopp för nyproduktion av kvicksilver; fortsatt utfasning av kvicksilver i produkter (t.ex. tandamalgam, batterier och mätinstrument) med total utfasning som mål; stopp för återvinning av kvicksilver, som bör tas ut ur kretsloppet och slutförvaras; användande av tillgänglig teknik för att minska kvicksilverutsläpp; en aktiv EU-roll i arbetet för att få till stånd globala åtgärder mot kvicksilver. Vems ansvar? Men vems är då egentligen ansvaret för den miljöfarliga hanteringen av kvicksilver inom den småskaliga guldutvinningen? Vilket ansvar kan och bör exempelvis företagen som tillhandahåller produkten ta? Svenska gruvföretag vet, enligt Lars- Åke Lindahl från svenska gruvbranschorganisationen SweMin, vart de skickar sina produkter, och all zinkslig säljs inom EU (samt till Norge). Han menar emellertid att företagens eller producenternas moraliska ansvar för de produkter GULD Fysiskt möjligt Smältpunkt 39 C (jfr Au 1 065) Löser upp guld Kokpunkt 357 C (jfr Au 3 700) Ekonomiskt gynnsamt 1 g Au kan köpa nästan 1 kg Hg Tre anledningar till att kvicksilver används för guldutvinning. Källa: Lars Hylander. de sätter på marknaden inte kan sträcka sig hur långt som helst. Man säljer till en kund, som i sin tur säljer till en annan kund,som i sin tur producerar något som sätts på marknaden, osv. Boliden, exempelvis, exporterar zinkslig till sitt dotterbolag i Finland, som i sin tur renar den men inte får deponera kvicksilvret inom landet. Därför exporteras det till kunder i Europa, varifrån det ibland exporteras vidare, eventuellt till u-länder. Men enligt Lindahl har Boliden följt upp sina kunder utan att upptäcka några oegentligheter, även om de inte vet vem som är slutförbrukare av deras kvicksilver. Att koppla ihop den svenska exporten av kvicksilverhaltig zinkslig till Finland med problemen kring den småskaliga guldutvinningen är olyckligt, menar Lindahl vidare. Istället borde man se stora seriösa gruvföretag som en del av lösningen på problemet. Det är viktigt att ta fram nya attraktiva tekniker, och där kan gruvföretag spela en viktig roll med sitt tekniska kunnande. Boliden har varit engagerat i teknikutveckling inom olika Sidaprojekt. Gruvbranschen kan även jobba med utbildning och lokalt samarbete för att minska användningen av 4

5 kvicksilver. Men detta förutsätter politisk vilja i de länder som har guldutvinning, och inom EU när det gäller regler för export, slutförvaring osv. Vilket ansvar har då utvecklingsländerna själva när det gäller problemen kring kvicksilver vid guldutvinningen? Lars-Erik Birgegård, miljödebattör i miljöoch utvecklingsfrågor samt seminarieföreläsare, menar att det finns ett antal aktörer (stat, företag och allmänhet) som agerar utifrån olika förutsättningar,som man måste ta hänsyn till och som styr handlandet. Ibland vet man men kan inte agera på grund av en svag stat eller brist på val. Ibland vet man och kan men vill inte agera på grund av korruption, höga kostnader, företagens vinstintresse eller därför att man gör andra bedömningar. Det kan också handla om att man inte vet och på grund av bristande kunskap agerar i god tro. Det är den svaga och ofta korrumperade staten i fattiga länder tillsammans med de ofta utländska företagens vinstintressen som utgör de största hindren mot att driva miljöfrågor, menar Birgegård. Det bästa och mest effektiva sättet för att komma åt problemen är att stödja krafter i det civila samhället. Miljölagstiftning är troligtvis inte lika effektivt men visar på en vilja som bör stödjas av i-länder. Det är dessutom mycket viktigt att driva på lagstiftningen i i-länderna, eftersom mindre seriösa företag struntar i frivilliga överenskommelser om straffansvar inte finns, varvid seriösa företag kan slås ut. Med ett förbud inom EU mot produkter som innehåller kvicksilver blir det inte lika ekonomiskt lönsamt att producera sådana varor, eftersom man inte kan exportera dem till flera i-länder. Inom Sverige bör vi också fundera kring vårt eget perspektiv och hur relevant det är i andra sammanhang. I Sverige finns ett allmänintresse för miljön, en stark politisk vilja och en långt driven ambition. Men är denna ambition relevant i ett annat sammanhang? Ibland måste vi kanske sänka ribban och ta det som är riktigt viktigt, menar Birgegård. Det är också viktigt att ställa kvicksilverproblematiken mot det faktum att flera miljoner människor är sysselsatta inom den småskaliga guldutvinningen, påpekade Lindahl. Om man räknar med att dessa i sin tur försörjer sina familjer är det åtskilliga miljoner som är indirekt beroende av utvinningen för att överleva. Jenny Öhlander och Sofie Lücke Guldhaltig jord spolas ner i kvarn och centrifug. Utvinning i Brasilien. (studenter vid Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet) som nyligen gjort ett examensarbete bland guldgrävare på Filippinerna presenterade liknande erfarenheter. En del av guldgrävarna konstaterade där: Mercury is keeping us alive (Lücke, 2004; Öhlander, 2005). Att så skulle vara fallet är ofta en missuppfattning, enligt Hylander. De som använder kvicksilver i småskalig guldutvinning är ofta personer som har uthålliga försörjningsalternativ som lantbruk och fiske, men de tjänar för tillfället bättre på guldutvinningen. När guldet tagit slut, kan en återgång till fiske däremot vara omöjlig på grund av förgiftning. Miljövänligt guld Hur ser då vårt eget ansvar som guldkonsumenter ut, när det gäller användningen av kvicksilver? Det mesta av guldet som produceras används för att göra smycken som köps i rika länder. Den enskilde konsumenten kan påverka genom att aktivt efterfråga guld som producerats på ett mer miljövänligt sätt. Frågan är om det är möjligt att särskilja guld som utvunnits med hjälp av kvicksilver och guld som utvunnits med hjälp av andra, mer miljövänliga metoder så kallat grönt eller rent guld. Mycket guld återvinns, och det är svårt att spåra ursprunget. Intresset från konsumenter, juvelerare och leverantörer har hittills varit mycket svagt, enligt Hylander. Detta bekräftas av de erfarenheter Boliden gjort, då de velat marknadsföra sin svenska guldproduktion som ren. Man vinner förmodligen juvelerarnas intresse för miljöcertifiering bäst, om man undanröjer okunskapen bland konsumenterna om länken mellan kvicksilver och guldutvinning en okunskap som gör intresset svalt från såväl producenter som guldhandlare att marknadsföra kvicksilverfritt eller grönt guld. När efterfrågan uppstår, kan guldhandlarna börja ställa krav på producenterna.birgegård menar att konsumenternas makt i just detta fall troligtvis är mycket viktig, ja, viktigare än både lagstiftning och ny teknik. Ny alternativ teknik Vilka alternativa metoder finns för att producera grönt guld? En ny, lovande, ren teknik är en amerikansk uppfinning, där man använder sig av magnetrännor. Hittills har den bara prövats på ett fåtal platser men med positiva resultat: man har ibland fått ut upp till 90 procent av guldet (att jämföras med amalgameringsmetodens 50 procent). Med hjälp av ett magnetiskt skikt i botten på en aluminiumränna sedimenterar partiklar med hög densitet (guld) och 5

6 lägger sig i botten av rännan. Partiklarna som fastnat i räfflorna skrapas ner i en vaskpanna,varefter man vaskar fram guldet på traditionellt vis.tekniken måste göras minst lika effektiv och enkel att använda som amalgameringsmetoden för att kunna bli ett alternativ för guldgrävarna, men den är redan förhållandevis enkel och billig och därför ett ekonomiskt möjligt alternativ. Magnetrännorna innebär en investering på ca kronor, vilket motsvarar två månadsransoner kvicksilver. Men det är en engångskostnad som man tjänar in på ganska kort tid (Lücke, 2004; Öhlander, 2005). För att kunna övertala brukarna att gå över till en ny teknik är det dock, enligt Birgegård, viktigt att guldgrävarna själva är med och tar fram och/eller utvecklar tekniken.det är brukaren som måste stå i centrum, och utgångspunkten måste vara att det är en bra teknik för dem; de vet precis vad de behöver. Det är också viktigt att marknaden blir intresserad. Den största utmaningen när det gäller spridning av kvicksilver är troligtvis de ca ton kvicksilver som förväntas frigöras inom EU, då man övergår till kvicksilverfri teknik inom klor-alkaliindustrin (Hylander och Meili, 2005). Eftersom avfallet är så pass rent, ser många det inte som ett avfall utan som en produkt man kan sälja vidare. Risken är att priset sjunker ytterligare, om detta kvicksilver kommer ut på världsmarknaden. Den nya kvicksilverstrategin som kommissionen presenterade i början av året, och som beslutades av Europeiska Rådet i juni 2005, var ett steg i rätt riktning. Det är därför viktigt att försöka få till stånd en tidigareläggning av exportförbudet från 2011 samt ett beslut om slutförvaring. En bindande konvention på global nivå är också av yttersta vikt. Länken mellan kvicksilver och guld är ganska okänd för de flesta som köper smycken. Det krävs mer information för att väcka såväl konsumenternas som producenternas intresse för grönt kvicksilverfritt guld. Om konsumenternas konsumtionsmönster får styra produktionen av guld kan det leda till ett minskat användande av kvicksilver. Men här finns också en stor och viktig utmaning för de företag som vill marknadsföra sig som miljömedvetna och som skulle kunna gå i förväg. Billigt kvicksilver blir dyrt Lösningen på kvicksilverproblematiken är säkerligen inte bara en utan omfattar såväl ny teknik, skärpta lagar och regler (inte minst i de industrialiserade länderna) som konsumentinformation för att få igång en efterfrågan på grönt kvicksilverfritt guld. Även det nya svenska förslaget till kvicksilverförbud innehåller en del undantag,beroende på att man menar att det saknas realistiska alternativ till bland annat lysrör. Men kostnaderna för att sanera det kvicksilver man släpper ut i miljön är enorma, och det billiga kvicksilvret blir sannolikt mycket dyrt i längden. 1 En hel del kvicksilver återanvänds också återvanns ton kvicksilver (Maxson 2004) Referenser: Commission of the European Communities Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Community Strategy Concerning Mercury [SEC(2005) 101]. (4 april 2005) Hylander, L.D. and Meili, M The rise and fall of mercury: converting a resource to refuse after 500 years of mining and pollution. Critical Reviews Environmental Science and Technology. 34:1 36. Kemikalieinspektionen Kvicksilver Utredning om ett generellt nationellt förbud. Rapport 2/04. (4 april 2005) Lücke, S Evaluation of a new, mercuryfree method for small-scale gold mining in the Philippines. Minor Field Study 109, Arbetsgruppen för Tropisk Ekologi, (Committee of Tropical Ecology), Uppsala University, Uppsala, Sweden. Maxson, P Mercury flows in Europe and the world:the impact of decommissioned chlor-alkali plants. Prepared by Concorde East/West Sprl for the European Commission (Environment Directorate), final report, Brussels, Belgium. (4 april 2005) (4 april 2005) Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen Strategi för arbetet med kvicksilver, kadmium och bly inom EU och internationellt. (4 april 2005) Selinus, O., Hylander, L. D., Rydén, L. och Migula, P Metal Flows and Environmental Impact. : L. Rydén, P. Migula and M. Andersson (red.) Environmental Science. Understanding, protecting, and managing the environment in the Baltic Sea region. Uppsala: Baltic University Press, pp United Nations Environmental Programme (UNEP) Global Mercury Assessment Chemicals. United Nations Environmental Programme Report No , Geneva: Switzerland port/final%20assessment%20report.htm (4 april 2005) Öhlander, J An investigation of an environmentally benign method for small-scale gold mining in the Philippines. Minor Field Study 111,Arbetsgruppen för tropisk ekologi (Committee of Tropical Ecology), Uppsala University, Uppsala, Sweden. 6

7 Peopled Economies: Conversations with Stephen Gudeman Staffan Löfving, editor Reviewed and funded by the Swedish Research Council Distributed by Almqvist & Wiksell International Uppsala: Collegium for Development Studies, 2005 ISBN Price: SEK 134,- The dominance of neoclassical economics within organizations like IMF, the World Bank and even the UN is currently subject to critique from a wide range of perspectives, including the sociology and anthropology of economy. But disciplinary boundaries hamper the emergence of new theory and of viable alternatives to the regime of neoclassical economics. In contrast, Peopled Economies contributes to a reassessment of issues like poverty, development, and the power of globalization by offering a series of transdisciplinary conversations on economic life, and by asking key questions about the relation between culture and economy. It centres on the writings of one of the world leading economic anthropologists, Stephen Gudeman, who ends the book with a response to his critics and an extension of his work. Peopled Economies is the first volume of INTERFACE a new publication series from the Seminar for Development Studies and a forum for transdisciplinary exchanges of research and scholarly curiosity. It aims at critically exploring issues traditionally associated with the field of development studies. Individual articles and theme-oriented volumes engage with a variety of theoretical debates in social science and the humanities. It encourages an open dialogue between scholars with different experiences of life and research on topics such as colonialism, democracy, economy, ethnicity, feminism, geo-politics, globalisation, imperialism, nationalism, poverty, rights, violence, and the past and future of the division between socalled first and third world countries and concerns. This original, state-of-the-art volume not only honors the pathbreaking achievement of Stephen Gudeman but also represents a key document in the critique of neoclassical economics and the reconstruction of economic anthropology. James C. Scott, Sterling Professor of Political Science and Anthropology,Yale University The essays in this collection are singularly well argued and relevant. Read, enjoy and take part in the discussion! Richard Swedberg, Professor of Sociology, Cornell University Peopled Economies will be an important asset to students and researchers representing various fields of scholarship at the intersection of culture, narrative and the economy Gislí Pálsson, Professor of Anthropology, University of Iceland Orders could be sent to: Akademibokhandeln City P.O.Box 7634 SE Stockholm Phone: Fax:

8 from the Collegium for Development Studies kommer från och med december 2005 att ersätta Kollegiets tidigare serie Newsletters. I Notes kommer vi att ge korta referat från seminarier samt kommentarer till aktuella utvecklingsfrågor i form av fristående artiklar. Notes kommer att finnas dels i en tryckt version som kan beställas från Kollegiet, dels publicerad på vår hemsida. I serien Newsletters har följande nummer utgivits: Nr 1: Knowledge as a Public Good Also for the Poor? Nr 2: Is Poverty a Structural Cause of Violence? Nr 3: Participatory Action Research and Participation in Development Nr 4: EMU-debatt med fokus på global rättvisa.vad innebär EMU för världens fattiga? Nr 5: Internally Displaced Persons a Structural Problem or a Contingency? The Case of Colombia Nr 6: Paramilitarism and the Demobilisation Process in Colombia Samtliga Newsletters kan laddas ner från Kollegiets hemsida Editor: Mia Melin Foto: Lars Hylander Print: Reklam & Katalogtryck

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet?

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet? Vuxenfrågor 1. Fairtrade är en produktmärkning som skapar förutsättningar för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Var odlas de flesta Fairtrade-certifierade bananer

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Bin, bidöd och neonikotinoider

Bin, bidöd och neonikotinoider Bin, bidöd och neonikotinoider Ola Lundin PhD, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekologi, Uppsala Örebro 2014-11-05 Bin och pollinering 87 av 115 de globalt sett största grödorna

Läs mer

Vad är det du exporterar? och till vem?

Vad är det du exporterar? och till vem? Vad är det du exporterar? och till vem? produktion: Säkerhetspolisen grafisk formgivning och illustrationer: Typisk Form designbyrå tryck: Edita Bobergs, juni 2015 Vad är det du exporterar? och till vem?

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden. - Ett EU-rättsligt perspektiv. Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden. - Ett EU-rättsligt perspektiv. Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden - Ett EU-rättsligt perspektiv Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Upplägg EU:s kompetens på energiområdet Relationen mellan förnybarhetsdirektivet

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Köttindustrin och hållbar utveckling

Köttindustrin och hållbar utveckling Köttindustrin och hållbar utveckling Hållbar matproduktion innebär att vi producerar mat så att alla kan äta sig mätta utan att förstöra miljön eller framtida generationers möjligheter att äta sig mätta.

Läs mer

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Underlagsrapport till uppdrag om ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall Rapport 5245 okt 2002 Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Internationell Politik

Internationell Politik Internationell Politik 733G20 Jensen Emma, Johnsson Gustav, Juholt Anton, Järneteg Anna, Kant Albertina 2012-05-22 Inledning Miljön debatteras ständigt och avtal för att minska utsläppen stiftas mellan

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Att navigera mellan klimatskeptiker & domedagsprofeter Föredrag för GAME & Näringslivets miljöchefer Göteborg Fysisk resursteori Energi & Miljö, Chalmers Norra halvklotets medeltemperatur under de senaste

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15 Fusionsreaktor Innehållsförteckning Historia bakom fusionsreaktor 2-3 Energiomvandling som sker 4-5 Hur fungerar en fusionsreaktor 6-7 ITER 8-9 Miljövänlig 10 Användning av Fusionsreaktor 11 Framtid för

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Peritonealdialys Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Miljömässigt hållbar peritonealdialys Personal inom Fresenius Medical Care förväntas ta kloka beslut för att säkra företagets

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare Argumentkort Justitieutskottet ARGUMENT FÖR JA Argument för Ja Hur uppnår vi bäst säkerhet? Det viktigaste för säkerheten just nu är att organisationer som Grön Fred förs upp på terrorlistan. Då vet polisen

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden Mikael Olsson Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden 15 juni 2012 NÖTKÖTTSMARKNADEN Brasilien Exporten till EU fortsätter att öka under april och maj månad. Gapet mellan förra

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet Promemoria 2015-05-12 Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Genomförande av ändringar i batteridirektivet och ändringar i undantagen till kvicksilverförbudet 1. Inledning Promemorians förslag:

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. gör upp handlingsplaner för att skapa hög djurhälsa. säkerställer en minskad antibiotikaanvändning.

Läs mer

År 2013 publicerades ett försök att bryta ned metodiken för planetära gränsvärden till ett svenskt perspektiv.

År 2013 publicerades ett försök att bryta ned metodiken för planetära gränsvärden till ett svenskt perspektiv. Syfte/Bakgrund Syftet med detta dokument är att sammanställa information som rör biologisk mångfald från två vetenskapliga studier kopplade till planetära gränsvärden, och att samtidigt beskriva den svenska

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015

Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015 Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015 Feminist Economic Theory Applies the same models to women and men Uses terminology consistently and logically

Läs mer

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Källa USGS Källa USGS Källa USGS Källa USGS Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Pär Weihed Professor Malmgeologi Luleå tekniska universitet KVA Inspirationsdagar - Jordens resurser

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Välkommen till Naturväktarna EKO

Välkommen till Naturväktarna EKO Välkommen till Naturväktarna EKO Naturväktarna EKO tar reda på hur energi och resurser hanteras i närsamhället. I vår del av världen har det materiella välståndet ökat stort sedan andra världskriget. Många

Läs mer

Efter Köpenhamn. Vad gäller och vad gör vi?

Efter Köpenhamn. Vad gäller och vad gör vi? Efter Köpenhamn. Vad gäller och vad gör vi? Olle Björk Sammanhanget: Milstolpar i klimatförhandlingarna Klimatkonventionen i Rio 1992 Kyotoprotokollet 1997 Bali Action Plan 2007 Köpenhamn 2009 Mexiko 2010

Läs mer

100 % förnybart 2050.!?

100 % förnybart 2050.!? 100 % förnybart 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svenska solenergiföreningen (Sekr.) International Solar Energy Society (Board) Svenska fjordhästföreningen (Styrelsen)

Läs mer