Samarbete på Elevhälsoarenan. Specialpedagogisk Rikskonferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete på Elevhälsoarenan. Specialpedagogisk Rikskonferens 20141113"

Transkript

1 Samarbete på Elevhälsoarenan Specialpedagogisk Rikskonferens

2 I mångprofessionella team ska varje profession bidra med unik kompetens professioner lära av varandra resultatet bli mer än summan av delarna

3 Risker med teamarbete i flerprofessionella team Minsta gemensamma nämnare Dominans av en profession Revirstrider

4 Vad säger forskningen? Använder inte bredden i den professionella kompetensen (Blomqvist, 2009). Mångprofessionaliteten är svårigheten ( Herrman, Trauer & Warnock, 2002). Professions- baserad etnocentricitet (Shoefield & Amodeo, 1999) Okunnighet om andras kompetensområden Oklarhet om roller (WaskeX, 1996), mål, gemensam vision. Ojämlikt inflytande i (Pagliari & Grimshaw, 2002).

5 Elevhälsoprojektet FOKUSGRUPPSTUDIE (14 grupper) Professionernas föreställningar om: innebörden av elevhälsa samverkan ärendehantering ledarskap och organisation TEAM OBSERVATIONSSTUDIE (12 möten) samverkan i elevhälsoteam ÅTGÄRDSPROGRAM (30 ÅP, 256 enkäter) resultat av samverkan

6 När jag säger Elevhälsa Vad tänker ni då?

7 Innebörden av elevhälsa Alla professioner överens om: Generella åtgärder och Hälsofrämjande Helt i enlighet med skollagen: Hälsofrämjande Förebyggande Stödja elevernas måluppfyllelse Tillgång `ll skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt specialpedagogisk kompetens

8 Retorik och Prak`k Prak`ken är individuell och inriktad på sjukdomar och brister Skillnad mellan retorik och prak`k

9 Men man hinner inte prata! Det finns inga möjligheter ax hinna prata och ha den här funk`onen som då i viss mån handledande, bollplank föra in nyx och hjälpa `ll och tolka och så. Det finns inte `d, man springer runt som i ekorrhjul allihop.

10 Varför skillnad mellan retorik och prak`k? Ingen gemensam hälsofrämjande teori och metod Förlegade förväntningar på varandra Elevhälsomötens funk`on och struktur Formaliserad ärendehantering Avsaknad av involvering i åtgärdsprogram Organisering och föreställningar om organisering

11 TIDIG INSATS Rädda barn från ax drunkna PREVENTION SäXa på barn flytvästar HÄLSOFRÄMJANDE Lära barn ax simma

12 Hälsofrämjande teori Antonovsky Sjukt Friskt Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet

13 Generella insatser Ohälsa Patogen Prevention Screening ANTI program Hälsa Salutogen Främjande Utveckla skolan Retorik Enskilda insatser Individprevention Utredning Behandling Praktik Främjande Samverkan Samarbete Handledning Konsultation Efer Guvå & Hylander, 2011

14 Elevhälsofrämjande - att utgå från ett helhetsperspektiv ALLA professioner (utom rektor) sa: Vi har ett helhetsperspektiv. DET är specifikt för vår profession! Hylander, 2014

15 Som specialpedagog tycker jag all`d ax jag för barnens talan Jag kan jobba i alla fall - möta ex barn utan ax det här barnet har en diagnos - för dom kan har samma problema`k ändå även fast de inte har den här diagnosen

16 Professionernas helhetsbilder Rektor Spec.ped Psykolog Kurator Skolsköte Läkare Hela eleven Individ grupp och organisa`on Spindeln i nätet Hela individen Från vaggan `ll graven

17 . Kunskapsdomäner i elevhälsan

18 Önskade domäner Professionerna vill utöka sin medverkan inom den pedagogiska domänen Kuratorer och psykologer vill utöka det organisatoriska arbetet

19 Specialpedagogens uppfaxning om domän`llhörighet och önskan om utvidgning

20 Föreställningar om sig själv och andra SJÄLV FARHÅGOR ANDRA REKTOR Delade meningar? Höga SPECIAL- PEDAGOG Handledning Endast direkt hjälp till enskilda elever Motstridiga PSYKOLOG 1. Organisation 2. Konsultation 3. Enskilda elever Endast utredningar 1. Enskilda elever 2. Konsultation/ handledning KURATOR Otydliga Otydliga Otydliga Väl accepterade SKOL. SKÖTER SKA Nationella riktlinjer Hälsosamtal Endast sjuk- och akutvård Mångfacetterade LÄKARE Mycket varierande Medicinska kontroller Mycket oklara

21 Special- pedagog/lärare Ny roll, otydlig roll motstridiga förväntningar Handledning direkt arbete För barnens talan Medvetandegöra lärare om förhållningssäx Inte lägga på eleven Sälja in sig Magiska lösningar Rektors högra hand Samarbetar med många

22 Professionell jurisdiktion kontroll över en domän eller professionell insats Läkare: hela medicinska området Skolsköterskor: vaccinationer, hälsosamtal Skolpsykologer: psykologiska utredningar och test legitimerade professioner vill inte förknippas med enbart dessa områden! Hylander, 2014

23 MISSION Jag skulle vilja få andra ax bli medvetna om six eget förhållningssäx det är det jag skulle vilja. Vad kan jag göra för ax förändra

24 Professionernas mission Rektor Spec.ped. Psykolog Kurator Skolsköt Läkare Förändra lärares förhållningssäx Förändra i organisa`onen Förändra rela`oner Omvårdnad bevaka ax barns behov `llgodoses Utvärdera, införa ex vetenskapligt perspek`v

25 ÄRENDETRAPPAN Steg 1 Läraren upplever problem med elev Steg 2 Eleven blir ett Fall för rektor Steg 3 Eleven blir ett Ärende för EH

26 STRUKTUR INFORMELL Psykologer vill strukturera samverkan Kuratorer och specialpedagoger vill ha mer struktur kring sin roll i samarbetet Skolsköterskor informella vägar till samarbete och samverkan Lärare vill lätt kunna komma i kontakt med elevhälsan Hylander, 2014

27 Elevhälsoteam möten Diskuterades i termer av: vem som ska vara med hur ofta de ska mötas hur formellt samarbetet ska vara hur värdefulla möten är Men INTE om målet med mötet Hylander, 2014

28 Föreställningar om elevhälsomötens funk`on Prioritet från Närvaro av Fokus Frekvens Problemlösning Psykolog Lärare De som är involverade Ett fall Vid behov Fördelning Tankesmedja Teamutveckling Utveckla elevhälsa Interprofessionellt lärande Psykolog Rektor Sköterska Kurator Special ped. Läkare Rektor (I) Rektor (I) Special ped Alla professioner Flera fall Regelbundet Alla professioner Flera fall Regelbundet Alla professioner Systems fokus Regelbundet Systems fokus Hylander, 2014

29 Slutsats om elevhälsoteamsmöten från fokusgrupperna Generella diskussioner om elevhälsa förekommer sällan Kan förekomma i centrala team ej i lokala Alla professioner vill ha mer av elevhälsodiskussioner men förväntar sig inte ax de förekommer på teammöten

30 Slutsats från analys av inspelade teammöten Få motstridiga synpunkter Motstridiga synpunkter ledde inte `ll fortsax diskussion Inga förhandlingar om perspek`v Strävan efer konsensus

31 Strävan efter konsensus p.g.a. Alla professioner utom läkare och rektorer uttryckte att: Andra professioner är bättre på att framhäva sin professionella roll De kände sig ensamma De undertryckte sin kompetens för att anpassa sig till övriga De önskade att någon annan (rektor eller skolläkare) skulle framhålla deras kompetens Hylander, 2014

32 En känsla av ensamhet Och sen så rapporteras, skriver utvecklingsplaner och verksamhetsberättelser och hej och hå. Men jag är ensam då (psykolog) jo men absolut sen är man ju ensam ute och måste förhålla sig till rektor till personal överhuvudtaget så (specialpedagog) Och här sitter jag ensam och har jättemycket information, men jag kan inte delge de andra, jag kan inte diskutera med de andra och jag kan inte Nej, det kan vara svårt. (Sköterska) Hylander, 2014

33 AX göra sin röst hörd Vi är inte alltid så bra på att profilera oss som andra som säger att dom kan, och vi håller oss tillbaka (Psykolog ). För man går inte ut själv och säger så här liksom jag kan det här och det här så utan det märks ju på rummet på mottagningen när man jobbar (Sköterska). vi kan inte bara själva göra det, kanske arbeta mer med ledningen, rektororganisation, skolledning. Vi måste få rollen stärkt från våra chefer (Kurator). Hylander, 2014

34 Jag säger ofa vad jag tycker och jag kan gå emot och så där. Men ax det är svårt om det sixer fyra andra lärare, skolsyster och någon annan också tycker dom något annat. Man lägger problemet på barnet hela `den. Det känner jag ax, när jag pratar med andra specialpedagoger, så har jag något helt annat gehör hur man ser på problemen

35 Förväntan på rektors roll vid elevhälsomöten Rektor ska stöxa professionerna i ax profilera sig Ska hålla i mötet Ini`era diskussioner om elevhälsans utveckling

36 Specialistperspek`v Generalistperspek`v Psykologer Kuratorer Läkare Specialpedagoger Man får inte glömma vår professionella roll i sammanhanget dom har ju också sin roll som är viktig att framhålla, de får liksom inte suddas ut Skolsköterskor Lärare Rektorer det har blivit lite otydligt men det är bra för då är det fler som kan hjälpas åt

37 Elevhälsans involvering i uppräxande av åtgärdsprogram (ÅP) Döda dokument inte levande verktyg En affär mellan specialpedagog och lärare Psykologer använder sig av ÅP men är inte med vid `llkomsten Kuratorer anser ax de borde vara med i större utsträckning

38 LEDARSKAP PRIORITERAD NIVÅ A. ENHETLIGT LEDARSKAP 1. Lokal nivå Lokalt team Prioriteras av: Rektorer Lärare HIERARKISK. B. DELAT LEDARSKAP Lokal elevhälsa Prioriteras av: Kuratorer Skolsköterskor Specialpedagoger MATRIS 2. Central nivå Centralt elevhälsoteam Prioriteras av: Skolläkare Centralt konsultteam Prioriteras av: Psykologer (Specialpedagoger) TEAM PROJEKT

39 SammanfaXning Alla professioner vill u`från sin kompetens agera hälsofrämjande och undanröja hinder för barns utveckling och lärande Retoriken skiljer sig från prak`ken pga: Strukturen för ärendehantering leder `ll ax enskilda elever fokuseras istället för skolans hälsofrämjande miljö Arbetsuppgifer med patologisk inriktning tradi`onella tydliga och begränsade Hälsofrämjande uppgifer är gemensamma och otydliga. Professionerna förväntar sig hälsofrämjande från den egna professionen men tradi`onella uppgifer från andra Elevhälsan saknar gemensam teori och specifika metoder för hälsofrämjande. Rädsla för ax yrkesiden`teten utplånas i teamet leder `ll onödiga revirstrider Rädsla för ax profilera yrkesrollen p.g.a. en föreställning om ax dexa leder `ll konflikter. Ingen arena för diskussioner om utveckling av elevhälsan

40 Slutsatser Använd teammöten `ll lärande, utveckling av elevhälsan och reflek`on om yrkesroller och rollfördelning Diskutera vad hälsofrämjande innebär för varje profession och `llsammans Se över gamla strukturer Utveckla en gemensam social prak`k u`från allas yrkesroller inklusive lärarnas

41 . Ingrid Hylander Docent, Leg psykolog Forskningsledare, Cefam, NVS, Karolinska Ins`tutet Elevhälsoprojektet sök på elevhälsa sök på FOG (FOG rapport 62,65,67,69,70,71)

42 Projektmedlemmar Ingrid Hylander, Assoc.prof Gunilla Guvå, PhD Elisabeth Ahlstrand, PhD CharloXe Einarsson, PhD Suzanne Blomqvist, PhD Gunilla Jedeskog, Assoc. prof. Marina Reuterswärd, MS, Robert Thornberg, Assoc. prof.

A bstract. The study was supported by a grant from The Swedish Research Council.

A bstract. The study was supported by a grant from The Swedish Research Council. Institutionen för Beteendevetenskap och lärande Forum för organisations- ochh gruppforskning Elevhälsans professioner egna och andras föreställningar Ingrid Hylander FOG RAPPORT NR 70/2011 A bstract This

Läs mer

ELEVHÄLSOTEAMSMÖTET SOM INTERPROFESSIONELL MÖTESARENA. Gunilla Guvå

ELEVHÄLSOTEAMSMÖTET SOM INTERPROFESSIONELL MÖTESARENA. Gunilla Guvå ELEVHÄLSOTEAMSMÖTET SOM INTERPROFESSIONELL MÖTESARENA Gunilla Guvå INNEHÅLLSFÖRTECKNING Elevhälsoteamsmötet som interprofessionell mötesarena... 1 Introduktion... 4 Bakgrund... 4 Tidigare forskning om

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun.

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen w * «v 1(14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Beta School Resultat

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser Revisionsrapport Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser Inklusive samverkansgranskning Barn och ungdomar med ADHD - ur ett genusperspektiv Övertorneå kommun September 2010 Andreas O. Jönsson

Läs mer

Barn och ungdomar med ADHD ur ett genusperspektiv Gällivare kommun

Barn och ungdomar med ADHD ur ett genusperspektiv Gällivare kommun Revisionsrapport Barn och ungdomar med ADHD ur ett genusperspektiv Gällivare kommun Augusti 2010 Andreas O. Jönsson Lars-Börje Sehlberg 2010-08-30 Lars-Börje Sehlberg, projektledare Hans Forsström, uppdragsledare

Läs mer

I forskningen kring elevvård möts olika discipliner

I forskningen kring elevvård möts olika discipliner Aktuell forskare I forskningen kring elevvård möts olika discipliner Åsa Backlund Lektor vid Socialhögskolan i Stockholm När jag som 20-åring i slutet på 80-talet började socionomutbildningen i Lund, hade

Läs mer

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie.

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Våren 2013 Sektionen för lärande och miljö Master i utbildningsvetenskap Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Författare Annette Byström Handledare Sören Augustinsson Examinator

Läs mer

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år.

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år. Vårt arbete Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan 89 barn och unga, mellan 7-20 år Barnet som expert Metoden Unga Direkt - läs mer på: www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Enköpings Kommun Projektledare Dagmar Mardi dagmar.mardi@vasterled.enkoping.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Syfte och målsättning...

Läs mer

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER 2009-2011 ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR UPPSALA UNIVERSITET, JUNI 2012 INNEHÅLL Kunskaps- och kompetenspåfyllnad... 1 förmedlat av suf-kunskapscenter

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Projektavslutsrapport

Projektavslutsrapport Projektnamn: Sociala insatsgrupper Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Förvaltningschef Kerstin Melén Gyllensten Närpolischef Patrik Isacsson Avdelningschef Jörgen Larsson Projektledare:

Läs mer

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Design for all - A perspective on the concept of

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa

Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa FÖRFATTARE: PROGRAM/KURS: OMFATTNING: HANDLEDARE: EXAMINATOR: Jenny Linansky Ekholm Pia Rosenqvist Specialistsjuksköterskeprogrammet med

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt FORSKNINGSRAPPORT 6 En Läsande Skola Rapport 6 Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt Susanne Lindberg Åkerberg 2015 Förord Föreliggande rapport syftar till att beskriva metod, genomförande och resultat

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer