Summering av entreprenadåren och info inför stämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Summering av entreprenadåren och info inför stämma"

Transkript

1 ÅKERSBERGA Summering av entreprenadåren och info inför stämma Då föreningen nu genomgått ett stort antal tekniska förändringar som varit kostsamma så kommer här enligt tidigare löfte en mera noggrann och detaljerad redogörelse. Servisledningarna: Bytet av servisledningarna påbörjades av en underentreprenör till Reinhold Gustafsson Partner AB vars bristfälliga kunskaper om schaktarbeten tyvärr bidrog till att det hela hamnade i stå. Efter diverse förseningar och brister i kommunikation från Reinholds håll valde vi att säga upp avtalet med Reinhold Gustafsson Partner AB. De vägrade att svara på våra brev och höll sig undan fram till månadsskiftet mars-april Då blev läget kritiskt då Titanias arbetare larmade oss om att det läckte bakteriologiskt vatten i källaren på hus A. Detta visade sig senare bero på att rören utanför huskroppen hade glidit isär och då valde vi att omgående anlita en ny entreprenör för att gräva upp området igen. Då läget i schaktområdet bedömdes vara akut fanns det inte tid till att be flera entreprenörer räkna in sig på uppdraget utan det hela blev tvunget att tas på löpande räkning. Med facit i hand kan vi självkritiskt konstatera att det beslutet var mindre bra men, att riskera skador i våra nybyggda badrum i etapp 1 & 2 och inte agera alls var ett mycket sämre alternativ. Det visade sig dock senare att vårt beslut var väldigt bra då rören särats så pass mycket att vi var timmar eller en dag ifrån ett totalt avloppsstopp i hus A. Sugbilen vi beställde tog bort ca 1,5 kubikmeter avloppsrester som rann ut i schakten och som var packat upp i avloppsröret som konsekvens av att rören särats efter Reinholds undermåliga arbete. Vi har från styrelsens håll avslagit all form av begäran om ersättning från Reinholds, under maj gav de upp sina försök att få betalt och meddelade att de avsade sig alla framtida krav på ersättning. Detta efter att vi genom brev framställt de skador Reinhold tillfört föreningens fastighet. Vi har inlett en förundersökning kring huruvida föreningen kan kräva Reinhold Gustafsson Partner AB på ersättning för de ekonomiska och materiella skador föreningen lidit. Vi kommer fortsatt undersöka hur våra möjligheter ser ut att få ersättning för merkostnaderna men det är i nuläget omöjligt att sia om hur utgången av det hela kommer se ut. Viktigt är dock att påpeka att vi ingalunda har släppt det hela utan fortsättningsvis kommer strida för att vår förening ska få ekonomisk kompensation för den skada vi lidit. Summering kostnader för servisledningar: Perfecta Bygg & Projektledning: kr (ursprunglig projektledare) Reinhold Gustafsson Partner AB: 0 kr av (fortsatt utredning pågår) Maskinexponering i Stockholm AB: kr (ny gräventreprenör) Turebergs åkeri AB: kr (schaktning till & från arbetsplats) Bevex AB: kr (asfaltering) Besiktning, filmning, juridik ca kr inklusive moms ca kr Som förklaring till siffrorna ovan kan konstateras att posten avseende Maskinexponering i Stockholm AB fördyrades på grund av att det rådde osäkerhet kring hur Reinholds ursprungligen lagt rören och att vårt

2 system var i drift. Problem med massorna förlängde tidsperspektivet avsevärt då posten Turebergs Åkeri AB hade en del problem med logistiken vilket gav gräventreprenören stundom långa ledtider i väntan på material. Posten Bevex AB avsåg asfaltering och här visade det sig att Reinholds entreprenör förstört trottoaren så pass att den blev tvunget att göras om, på vår bekostnad. Notera att det i det ursprungliga alternativet inte ingick någon som helst återställning (asfaltering, jord osv) så den merkostnaden hade vi åkt på ändå (ca kr+moms). Viktigt att veta är också att schaktningen inte hade varit nödvändig i det första skedet! Stambytet: Projektet inför stambytet flöt på väl, det var en tid av mycket teknikaliteter samt många frågor kring vad vi ville ha och detaljer kring utförande och etablering. Efter styrelsens enhälliga val av Titania Bygg & VVS AB gick allt väldigt fort och blickar man i backspegeln så försvann året 2011 enormt fort. Under december så meddelades styrelsen om att Perfectas projektledare Magnus Carlsson skulle sluta i bolaget under mycket märkliga och hastiga omständigheter. Vi fick senare veta att Magnus slutade på grund av att han inte ville förknippas med ett bolag som sköttes på ett så oseriöst sätt. Då vi vid den tidpunkten börjat fundera lite över de fakturor vi fick samt saftiga påslag på dessa så drog vi öronen åt oss och började granska det hela mera noggrant. Vi insåg snart att vi blev mjölkade ekonomiskt och Perfecta utnyttjade läget av deras egen skapade oreda med sina projektledare. Då vi som grädde på moset upptäckte att de ISO-certifikat Perfecta AB uppvisade då de antogs som projektledare var rena förfalskningar så tog vi tillfället att då avsluta vårt samarbete. De godtog omedelbart vår uppsägning av avtalet då vi angav deras falsarium som ett av våra incitament, det andra var givetvis att vi oroade oss för kvalitén på det projekt som snart skulle påbörjas. Vi har i efterhand anmält dessa två förfalskningar av ISO 9001 samt till utfärdaren De Norske Veritas (DNV) vilka såg mycket allvarligt på det hela. Det har på senare tid kommit till vår kännedom att Perfecta Bygg & Projektledning AB fick böta runt 1,5 mkr för detta. Genom uppsägningen av Perfecta blev då styrelsen automatiskt föreningens representant mot Titania och även projektledare. Till vår hjälp inledningsvis hade vi David Borg som också slutade på Perfecta samtidigt som Magnus och av samma anledning. Han satte inledningsvis ribban och hjälpte även till att bygga en bra grund för det fortsatta samarbetet med Titania och när han senare slutade på grund av sjukdom hade vi investerat så pass mycket tid på stambytesprojektet och relationen med Titania att resterande del av projektet fungerade väldigt bra. Titania har för föreningens del, enligt vår samlade bedömning, varit en bra samarbetspartner och utfört entreprenaden till full belåtenhet. Efter vår strävan att ha ett så friktionsfritt samarbete som möjligt har det visat sig vara enkelt att ta hand om problem vart efter de uppkommit. En del saker som lätt hade kunnat benämnas som konkreta hinder (=dyrt) har kunnat undvikas genom att tillsammans finna smidiga lösningar. Detta genom en win-win situation baserat på ett givande och tagande. Det har visat sig vara till gagn för föreningens intressen och de fördyringar servisprojektet gav har i stället reducerats genom den goda ekonomin i stambytet. Man ska alltid försöka finna smidiga vägar rent processekonomiskt för att i slutändan egentligen hamna på en nollsumma i slutfakturan. Rent konkret så har vi faktiskt fått tillbaka pengar. Avseende det negativa kring stambytet så finns det egentligen inte mycket annat än detaljer. Att konstatera är i alla fall att Titanias killar inte är några finsnickare, de har en hel del språkliga förbistringar att arbeta med och deras planeringsprocesser fungerar så där. Men när det gäller tidplaner så har de följt de stipulerade planerna till punkt och pricka, det som avvek var den forcering de begärde som avsåg de två sista etapperna. Här fungerade inte deras planeringsprocess enligt vårt tycke då man summerar det hela då det visade sig att de tillhörande källararbetena togs i avslutningen av hela entreprenaden då alla redan flyttat hem. Avslutningen fungerade enligt plan och det blir alltid en del förhandlingar och viss tandagnisslan i avslutningskeden avseende entreprenader men vi löste det på ett bra sätt.

3 Summering kostnader för stambyte: Totalpris anbud kr (traditionellt stambyte) Extrabeställning badrum kr (avser avlopp för tvättmaskin) Extrabeställning option kr (avser belysning & el i trapphus & allm.utr.) Tillägg kr (avser armaturer i trapphus, källare + tidstyrn.) Extrabeställning option kr (ny kabelförläggning i samtliga lägenheter) Extrabeställning kr (renovering hyreslokal Hackstavägen 16A) Summerat: Varav ÄTA (ändring, tillägg & avgående) för Stambytet inklusive moms: kr kr kr Att notera kring ovanstående noter är att vi genom det friktionsfria samarbetet med Titania Bygg & VVS AB arbetat hårt med kostnadsstyrning kring de produktionstekniska processerna. Detta samarbete har sparat föreningen ungefär kr. Utöver detta så hade Titania anspråk på ytterligare kr för utförda arbeten men enligt ABT 06 ska arbeten anmälas i förväg till beställaren (föreningens representanter) vilket de vid ett antal tillfällen missat. Vi enades kring den redovisade summan ovan vilket innebär en besparing för vår förening på exkl moms. Sedan får vi inte glömma att det ekonomiska utgångsläget inför entreprenaderna var mycket gott med nästan kr på banken. Ventilationen Efter moget övervägande valde en överväldigande majoritet av föreningens boende att rösta för ett byte av vår ventilationsanläggning. Detta i symbios med ett stambyte ger enligt alla vi pratat med ett enormt lyft vilket renderar en rejäl standardhöjning för boendemiljön i föreningen. Flera begärde på extrastämman att vi inte nödvändigtvis skulle söka de billigaste entreprenörerna för detta arbete. Så här i efterhand så kan vi meddela att det ändå blev den med det bästa och billigaste anbudet som fick entreprenaden. Som bekant valde vi en lokal firma i form av MK Contracting AB. Vi valde dom av flera orsaker där priset i sak var det minst viktiga, deras kännedom om vår fastighet var det som fick avgöra vårt enhälliga beslut. Vi hade dock fem anbud att välja mellan varav det som låg lägst i förhållande till MKC var kr dyrare. Som vi tidigare berättat så har vi haft tidigare godkända OVK besiktningar men det står nu klart att det inte finns en chans att de har varit sanningsenliga. Detta HAR påverkat vår inomhusmiljö och bidragit till att våra hus procentuellt sett haft ett fuktvärde som legat högre än norm. Detta kan ge en grogrund till exempelvis fuktskador och i värsta fall mögel. Funktionellt var entreprenaden slutförd i februari men sedan har vi haft ett antal efterbesiktningar där MKC fått åtgärda mindre detaljfel, dock inget som påverkat funktionen. Innan slutbesiktningen utförde MKC en OVK och målet med besiktningen var godkända till- & frånluftflöden i form av Obligatorisk Ventilations Kontroll. Resultatet av OVK är sedan av MKC skickat till Österåkers kommun och det kommunala utfärdandet finns nu anslaget på varje portuppgångs anslagstavla. Ventilationsentreprenaden lyfte även fram en annan parameter som tillkom MKCs uppdrag där vi beställde en shunt per aggregat, denna kommer sörja för att aggregaten alltid levererar korrekt inställd temperatur till lägenheterna. Luften som lämnar aggregaten är 24 grader varm för att säkerställa att ett minimum av grader alltid når lägenheterna.

4 Vidare har indikationer på kalla lägenheter uppmärksammats och detta har efter hand åtgärdats. Detta har dock inget med ventilationen att göra utan är ett konkret radiatorproblem som följd av att vårt värmesystem inte hade någon cirkulation under ett antal månader i höstas. Detta berodde på att ett matarrör sprack i källaren invid kulverten som förbinder hus A och B. Efter åtgärdande så blev konsekvensen dock hos vissa att temperaturreglagen på elementen blev igensatta vilket gjorde att elementet kändes ljummet eller inte verkade fungera alls men det har åtgärdats vartefter problemen kommit till vår kännedom. Efter entreprenader i denna storlek får man alltid räkna med att vissa justeringar krävs för att allt ska börja fungera optimalt igen. Är det något i era lägenheter som ni har problem med så är det bara att lämna en lapp i lådan på vicevärdskontoret eller meddela fastighetsskötaren på torsdagar då han finns tillgänglig för dylika arbeten. Kan ni inte vara hemma kan han utföra åtgärderna med er tillåtelse genom att gå in med huvudnyckel. Avslutningsvis har vi konstaterat att vi på grund av de konstanta förändringarna i vårt värmesystem så har den procentuella andelen syre i cirkulerande vatten blivit väldigt hög. För att bibehålla så lång livslängd som möjligt i värmesystemet är målsättningen att ha en syrenivå i vattnet som är så nära 0% som är möjligt. Det har gjort att vi beslutat att installera en avgasare i undercentralen för att driva ut dessa syrgaser, en vanlig synergi till en dylik installation är att den hjälper till att öka flödet i systemet vilket ofta leder till att man kan sänka kurvan på värmesystemet då avgasaren, på sikt, effektiviserar flödet. Summering kostnader för ventilation och avgasare: Totalpris anbud kr Extrabeställning kr (leverans och installation av shuntgrupper) ÄTA kr (rivning av stuckkanaler i källare och montage av nya rör) Extra arbeten ca kr (extra åtgärder i lägenheter för att uppnå optimalt flöde) entreprenad ink moms ca kr Kommande åtgärder: (BK-fastighetsservice kommer utföra installationen av avgasaren i undercentralen) Tillkommande för avgasare ca kr (avser leverans, material samt installation) Tvättstugan: Som vi tidigare anslagit så kommer tvättstugan få ett ansiktslyft som grädde på moset av all denna tid av entreprenader. Det blir utrustning från Electrolux, doseringsutrustning, digitalt bokningssystem, samt optimering av ventilation för tvättstugan. I och med detta upphör vicevärdens kontanthantering. Totalpris för tvättstuga: kr (avser leverans, material samt inst. enl. underhållsplan) I den bästa av världar ska vi förhoppningsvis klara oss ett tag nu och därför har vi av HSB beställt en komplett fastighetsbesiktning, detta för att slippa överraskningar som kan bli dyra. Bättre att vara ute i god tid för att kunna mota Olle i grind. Totalpris för besiktning kr Vi hoppas således att vi släckt eventuella frågor kring hur vi har arbetat de senaste 18 månaderna och att samtliga boende i vår förening är nöjda med resultatet och nu har ett boende som kommer stå sig många år framöver. Samtliga priser ovan inkluderar mervärdesskatt. Styrelsen för HSB brf Städet 2 i Österåker

5 Sammanställning av entreprenader Servisledningarna Ex moms Inkl moms Reinhold Gustafsson Partner AB Utgår helt Maskinexponering i Stockholm AB Turebergs Åkeri AB Bevex AB Kamako Konsult AB Rena avlopp AB Perfecta Bygg & Projektledning AB kr kr Stambytet Ex moms Inkl moms Anbudspris Extrabeställning (TM-avlopp) Extrabeställning (Wirths lokal) Material & färg Extrabeställning option Armatur med tidsstyrning Extrabeställning option Summa Varav ÄTA-kostnader tillkommer kr kr Ventilation Ex moms Inkl moms Anbudspris Extrabeställning shuntar Varav ÄTA-kostnader tillkommer Åtgärder i specifika lägenheter kr kr Konsulter & Besiktningsmän Ex moms Inkl moms Kenth Ståhl (Konsult Kenth Ståhl AB) Olle Lindholm (VVS-konstruktioner AB) Sven Johansson (Jan Franson Elkonsult AB) Armand Hajdaraj (Ronny Olsson VVS AB) David Borg (gm Turebergs Åkeri AB) Perfecta Bygg & Projektledning AB kr kr Tvättstugan Ex moms Inkl moms Material, maskiner Arbetskostnad, etablering

6 Undercentralen Ex moms Inkl moms Avgasare, installation samt material Fastighetsbesiktning Ex moms Inkl moms Utförande & projektering entreprenader och kommande Ex moms Inkl moms kr kr

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL konsument. anlita hantverkare

TILL konsument. anlita hantverkare TILL konsument tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2009 stor undersökning: det föreningen behöver veta MÄSS- SPECIAL! TilläggsisolerA undvik de vanligaste felen Tävla & Vinn: smart

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Analys av projekthantering

Analys av projekthantering Analys av projekthantering Tekniska förvaltningen, Luleå kommun Förord Att analysera hur projekt genomförs och ska genomföras kan göras i all oändlighet. Ändå kommer man aldrig att komma fram till någon

Läs mer

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund Ett examensarbete om Energideklarationen Examination work about Energydeclaration Av Viktor Backlund Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleteknikers

Läs mer

Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare.

Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Lärarhandledning Snart hantverkare lärarhandledning Konsumentverket 2011 Projektledare/ansvarig utgivare: Marie Myhr, Konsumentverket

Läs mer

Realismen av kostnadsbedömningar

Realismen av kostnadsbedömningar Examensarbete 10 p Realismen av kostnadsbedömningar The realism of cost estimations Utbildningsprogram: Byggteknik och ekonomi 120 p Författare: Stefan Windefalk och Ingrid Bolling Handledare: Håkan From

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Vad är egentligen en bostadsrätt?

Vad är egentligen en bostadsrätt? Huset Birger Jarlsgatan 83/Surbrunnsgatan 19 är ritat av arkitekten M. Lundstedt och blev färdigt 1918. Bilden är troligen tagen under tidigt 50-tal och fotografen har stått utanför Birger Jarlsgatan 92.

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Projektrapport Vattensparprojekt i Stenhagen

Projektrapport Vattensparprojekt i Stenhagen Projektrapport Vattensparprojekt i Stenhagen Projektnamn: Vattenspar i Stenhagen Projektnummer: 4208010605 Projektledare: Niklas Jakobsson Deltagande leverantörer: Christer Johansson Vårgårda Armatur Anders

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

Fritextsvar till enkäten

Fritextsvar till enkäten Fritextsvar till enkäten Kan bli knepigt att revidera påslagen för näringsverksamhet Risken finns att andelstalfrågor kommer att avgöras på årsmöten som i små föreningar med lite deltagande medför lobby

Läs mer

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Säljare av tjänst: Julias Rent Hus AB Mörtgatan 10, 5tr. 133 43 Saltsjöbaden 556890-8395 Följande avtal gäller mellan följande

Läs mer