Magelungen och vattendomarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magelungen och vattendomarna 1959-67"

Transkript

1 Magelungen och vattendomarna Magelungen på 1950-talet var en redan näringsrik sjö, som snabbt mådde allt sämre. Det var problem med otillräckligt renade avloppsutsläpp från det snabbt växande Stockholm och de nya förorter som byggdes i söderort. Huddinge reningsverk låg vid sjön Trekanten högre upp i samma vattensystem och förorenat vatten rann genom Ågestasjön och vidare till Magelungen. Det nybyggda Farsta ökade trycket på sjön. Grunden till Magelungens igenväxningsproblem började redan med sjösänkningsföretag med början på 1800-talet. Den snabba utbyggnaden av bostäder motsvarades inte av något byggande av reningsverk och avloppsledningar med tillräcklig effektivitet eller kapacitet. Magelungens intresseförening bildades den 1:a juni Initiativet till detta kom som en direkt följd av att Österbygdens Vattendomstol i en dom den 30 maj 1959 gav AB Atomenergi tillstånd att släppa ut radioaktivt spillvatten mm i Magelungen. Enligt planerna skulle spillvattenledningen läggas ut i den djupaste delen av sjön och mynna ut på ett flertal ställen i närheten av bebyggelsen i Mellansjö. De boende vid Magelungen hade tidigare under våren samlats till ett möte i Stortorp, där talesmännen för AB Atomenergi och de andra intressenterna kommit med arroganta svar på frågor om faror i samband med radioaktiva utsläpp. En advokat från Hässelby, Staffan Briem, åkte runt och samlade upp klienter, speciellt med sjötomter, som kunde beröras av vattendomen. Det var ytterligare ett skäl för invånarna att samlas i en intresseförening. Denna intresseförening kom sedan inte att godkännas som direkt juridisk part i domstolen, men det underlag som togs fram kunde användas indirekt i processen. Aktiviteten under intresseföreningens första år var omfattande. Över 140 föreningar och enskilda deltog. Ett stort arbete med flera utredningar genomfördes för att överklaga domen i Österbygdens vattendomstol till Kungliga Vattenöverdomstolen. Man drev fram att undersökningar av sjön gjordes, liksom enkäter till omkringboende vad gäller vattenanvändning, vilka grönsaker som odlades mm. Vid denna tid användes Magelungen fortfarande av en del av hushållen som dricksvattentäkt och i stor utsträckning för bevattning av trädgårdar. Med hjälp av Lars Fredriksson från Ultuna statliga försöksanstalt skulle man få fram hur stor risk det var från de matväxter som odlades för radioaktiv kontaminering. Ett noggrant undersökningsprotokoll upprättades som skulle besvaras av hushållen. För den mest skadliga isotopen av Strontium 90 var det ex. minst aktivitet i blomkål och potatis, avsevärt högre i rotfrukter som morötter och rödbetor och högst koncentration i bladväxter som spenat, sallad och olika kålsorter. Det spreds en oro om vad som odlades på den egna täppan. Undersökningar av djup- och strömförhållanden och enkäter till de närmast boende var bara en del av det material som skulle lämnas in till Vattenöverdomstolen. Den internationella vetenskapliga expertisen var ännu inte etablerad i fråga om gränsvärden för radioaktiva utsläpp. Det av FN godkända organet ICRP, bestående av ledande vetenskapsmän inom området, fastställde normer vars innebörd och tolkningar diskuterades Flera detaljer i AB Atomenergis resonemang kan förefalla märkliga i dagens ljus. En anledning till att man valde Magelungen som recipient (mottagare av avloppsvatten) och ville undvika sjön Orlången var att det fanns betande kor på sjöängarna vid Orlången.

2 Man ville inte riskera att radioaktivitet skulle kunna spridas genom mjölken. Kunskaper om anrikningskedjan i naturen och faran för genetiska skador även av små radioaktiva doser var inte okända. Det fördes statistiska resonemang om att stråldosen var så låg att den knappast kunde skiljas ut från den normala bakgrundsstrålningen. Men det fanns uppenbara missar i det material som lämnats till Österbygdens vattendomstol. Ett gränsvärde för årlig dos av utsläpp till omgivningen var 30 gånger för högt enligt ICRP:s normer. Den angivna stråldosen gällde för personal som arbetade i anläggningen. Detta påpekades redan i den broschyr som Lennart Malmgren ( i ett särtryck HSB:s tidning Att bo) gav ut Från broschyr 1959, författare Lennart Malmgren. Att ett utsläpp av spillvatten skulle göras i Magelungen var en kostnadsfråga, dessutom inte stor i sammanhanget. Lennart Malmgren, under hela den här perioden ordförande i Magelungens intresseförening, hävdade att det inte skulle kosta mer än årligen (i 1959 års penningvärde) för att reningsverk genom indunstning och bassänger skulle kunna ta hand om hela det radioaktiva avfallet. Men det kunde få en prejudicerande verkan för kostnaderna i den framtida kärnkraftsutvecklingen och vara ogynnsam för kärnkraftsindustrins framtid. För AB Atomenergi innebar det att man i framtiden ville ha möjlighet att i framtiden bygga kärnkraft med utsläpp innehållande radioaktivitet upp till gränsvärdet i flera sjöar och vattendrag över hela landet. Åren mellan det att Intresseföreningen överklagat domen i Österbygdens Vattendomstol och till dess att en ny dom i Övervattendomstolen vunnit laga kraft och Atomvärmeverket kunde starta, rådde en livlig debatt i föreningsliv, lokalpress och även i rikspressen. AB Atomenergis utställning i det blivande Farsta Centrum 1960 möttes av protestplakat med bild stort uppslaget i Farsta-bladet.

3 Innan vattendomen om utsläppen i Magelungen avgjordes i Övervattendomstolen, var vattendomarna i fråga om Marviken och Studsvik klara. Svenska Dagbladet kunde i oktober 1963 meddela att Söderbygdens vattendomstol i Norrköping skurit ned till en tiondel (vad gäller strålningsvärden) jämfört med vad Vattenfalls styrelse begärt i huvudförhandlingen. Men det fanns redan innan domen en uppgörelse om en nedskärning med 90 procent under en prövotid på ett par tre år. Det innebar alfastrålning till högst 2 curie per år eller 0,12 mikrocurie per kubikmeter utsläppt vatten. För ospecificerad beta och gammastrålning högst 20 curie per år eller 1,2 mikrocurie per kubikmeter utsläppt vatten. För tritium högst 3000 curie per år eller 180 mikrocurie per kubikmeter utsläppt vatten. Den mängd vatten från Bråviken som beräknade användas var c:a en kubikmeter/sekund. 13 av de 14 strandtomtsägarna begärde inlösen, men frågan hade förskjutits från att först ha handlat om farlig strålning till att mer beröra ersättning för förlorat fiske, trivsel etc. Men vattendomarna för de anläggningar som låg vid Östersjökusten var betydligt mindre kontroversiella än Magelungen eftersom det rådde helt andra recipientförhållanden. För Magelungen kom den statliga strålskyddsnämnden fram till ett förslag med högsta utsläppsvärden: 0,1 curie alfastrålning, 0,03 curie strontium och kalcium, 24 curie tritium och 2 curie övriga betastrålare, allt räknat i årsutsläpp. Liksom i fallet med Marviken skulle de nedskurna värdena gälla under en prövotid. Förhandlingarna i Vattenöverdomstolen avslutades Samma år startade driften av Ågestareaktorn R3 / Adam och den var sedan i drift mellan Kraven på minskade strålningsvärden för en avloppsledning till Magelungen var betydligt skärpta i Överdomstolen. Magelungens intresseförening tog åt sig en del av äran att vara bland de första som medverkade till att det ställdes hårdare krav på säkerheten omkring kärnkraften.

4 Vattendomen från 1963 är inte upphävd, men föråldrad så att den i praktiken inte har någon betydelse längre. Själva principbeslutet från 1959 är det enda man på något sätt behöver hantera i dag. I dagens läge skulle man förmodligen aldrig förlägga en liknande kärnanläggning med ett litet sötvattensystem som recipient. Debatten, både i lokalpressen och i rikspressen var livlig innan domen i Vattenöverdomstolen kom. När verksamheten i Ågesta väl hade startat lugnade det hela ned sig. Vattendomen förnyades 1967 men väckte inte samma uppmärksamhet. Väl att märka var det de normala utsläppen som diskuterades och inte oplanerade utsläpp eller missöden. Det kontrollprogram som skulle föras enligt vattendomen, och där man mätte radioaktivitet i avloppsvattnet från Ågesta kvartalsvis upphörde 1:a juli Vattenfall fick i fortsättningen rättigheter att ha radioaktivt material i stationen enligt föreskrifter från SSI (Statens strålskyddsinstitut ). En sammanfattning av drifterfarenheten gjord av Vattenfall, Alf Lindfors m.fl. och fastställd av K-E Sandstedt säger att trots omfattande bränsleskador 1968 höll sig det radioaktiva utsläppet hela tiden under 5 % av tillåtet och totala stråldosen till all personal var i genomsnitt 5 manrem/år motsvarande 0,2 manrem/mwe och år. Turbinanläggningen med konventionella kvalitetskrav på t.ex. ventiler har ej fungerat helt tillfredsställande. Men i stort sett är man i denna rapport nöjda med att anläggningen uppfyllt högt ställda krav och att den höga kvaliteten varit mycket lönsam. De rapporter om avloppsvatten från Ågesta som finns sträcker sig fram till Det som finns kvar att kontrollera i dag är det vattendrag som rinner mot Fräkenbotten i Orlången och grundvattnet från berget vid Ågesta. Framgångar Den komplicerade frågan om utsläppen från kärnkraftverket och hela domstolsprocessen satte sin prägel på intresseföreningens arbete under många år, och det definitiva utslaget kom egentligen inte förrän 1970, när beslutet om nedläggning kom. Men redan det första året Intresseföreningen existerade kunde man notera stora framgångar i opinionsarbetet, vilket framgår i verksamhetsberättelsen från 1960:

5 Debatten pågick som livligast mellan 1959 och 1963 då förhandlingarna i Vattenöverdomstolen slutfördes. Behovet av en oberoende strålskyddsmyndighet hade påpekats redan under 50-talet, men någon sådan skulle inte komma till stånd förrän En oberoende myndighet för kärnkraftsinspektion tillkom ännu senare. Lennart Hannerz, fiskerikonsulent i Lysekil, gjorde en utredning 1962 som visade på bristerna. På det vattenbiologiska området har hittills ingen systematisk kontroll eller övervakning stått till förfogande. Man har hittills nödgats med stora svårigheter söka draga sig fram med tillfälliga sakkunnigförordnanden. På grund av bristen på expertis inom landet har till och med underhand övervägts möjligheten att anlita utländsk sakkunskap för redan föreliggande övervakningsuppgifter och för förestående domstolsbehandling av ansökningar om nya atomenergianläggningar. Även lämplig utländsk expertis har emellertid visat sig vara svår att finna och utvägen att anlita sådan har av olika skäl visat sig vara icke lämplig eller av mera allmänna orsaker till och med direkt betänklig. AB Atomenergi hade för sina kontrollundersökningar knutit till sig en särskild avdelning med vattenbiologiska och vattenkemiska arbetsuppgifter. Lennart Hannertz, som dittills varit den ende som stått till förfogande för en opartisk tillsynsverksamhet, menade att det måste finnas heltidsanställd personal för att utföra dessa uppgifter, antingen knuten till strålskyddsnämnden eller till vatteninspektionen. Eftersom radioaktivt utsläpp kan medföra menliga ekonomiska följder för fisket var en anknytning till fiskeristyrelsen också tänkbar. Hur pass oberoende Lennart Hannerz var är diskutabelt, men han föreslog i alla fall ett mycket omfattande undersökningsprogram för Magelungen. Det kom mer att likna ett forskningsprogram än rutinkontroller av ett avloppssystem.

6 Den mest systematiserade kunskapen härrörde sig från White Oak Lake i Tennessee, USA. Sjön, innan den blev utdikad, utgjorde recipient för de experiment som gjordes under 40-talet på Oak Lake National Laboratory. Mätningarna gjordes mellan 1950 och 1953, och man fann en del förändringar som troligtvis kunde härröras till ökad strålning. En del fiskarter hade helt försvunnit, andra hade krympt i storlek men det fanns inget jämförelsematerial längre tillbaka i tiden. Men Lennart Hannertz menade också att kunskapsunderlaget över lag var för lågt, eller som han uttryckte det i en artikel i GHT juni 1962: Vi vet slutligen mycket litet om den genetiska verkan på fiskbestånd som i generationer vistas i en radioaktiv miljö. Såväl när det gäller upptagandet och återkoncentrationen av radioaktiva isotoper i vattenorganismer som när det gäller inverkan av en förhöjd strålningsnivå på dem är vi ännu mycket okunniga. Det krävs mycket forskning innan vi kan anses oss väl rustade att bedöma vilken kapacitet olika vattenområden har såsom recipienter för radioaktiva avfall. En riksdagsmotion tog upp frågan om att det behövdes en oberoende strålskyddsmyndighet. Det var några medlemmar i Folkpartiet med Per-Olof Hansson, borgarråd i Stockholms kommun som tog upp frågan, möjligtvis påverkad av uppvaktningar från lokalt aktiva i Magelungens Intresseförening. I riksdagsmotionen hävdades det att man borde "överväga att överflytta den strålningskontrollerande verksamheten jämte granskning och tillståndsgivning till en med allsidig sakkunskap utrustad ojävig och oberoende institution för vilken offentlighetsprincipen bör gälla. Per-Olof Hansson skrev i Dagens Nyheter den 6 april 1962: Det var lite hipp som happ i början kring Ågestareaktorn, och det är väl tvivelaktigt om den fått den förläggning den har om de ansvariga myndigheterna i dag skulle ha tagit ställning. Han var nöjd med att statsutskottet hade lämnat klart besked i sitt svar på riksdagsmotionen, att man säkrar en oberoende handläggning av säkerhetskontrollen och utesluter möjligheten av pliktkollision för enskilda tjänstemän. Det var i augusti 1959 de första kontakterna togs med Linus Pauling för att han skulle bistå kärandesidan i överklagandeprocessen. Linus Pauling var i Stockholm för en konferens mot atomvapen och advokaten Staffan Briem träffade honom på Grand Hotel. I stället för en kort sammanfattning var han tvungen att översätta alla relevanta dokument i frågan, för att AB Atomenergi skulle kunna godkänna inlagan som en del i rättegångshandlingarna. Initiativet att kontakta Linus Pauling sägs också ha tagits av Intresseföreningens sekreterare Anna-Greta Björkander, men det finns inte belagt i någon brevväxling. Det första brevet till Linus Pauling var daterat 15 februari Staffan Briem förklarade att målet skulle vara begränsat till att det bara skulle handla om vattenfrågan. Allt annat vad gäller byggnadstillstånd var redan reglerat och godkänt av regeringen redan så långt tillbaka som Vattendomstolen skulle nu bestämma om det var giltigt enligt svensk lag att släppa ut lågaktivt spillvatten från atomstationen till sjön Magelungen. Målet skulle ha blivit mycket enklare om Atomenergi i den lägre domstolens huvudförhandling hade tvingats avslöja kostnaderna för alternativa metoder för att rena det radioaktiva spillvattnet innan man släppte ut det i Magelungen.

7 Staffan Briems tekniska medhjälpare E. Berne hade flera gånger frågat om detta. Det hade framkommit senare att nästan fullständig rening skulle vara möjlig för en relativt sett liten extra kostnad. Det fanns också andra synpunkter som den lägre domstolen ignorerat och inte tagit med. För den nya domstolsförhandlingen skulle det behövas en uttolkning av de nya normerna från ICRP, speciellt den generella principen att all höjning av radioaktiv strålning över den naturliga bakgrundsstrålningen i ett tätbefolkat område måste ses som skadlig för folkhälsan på grund av genetiska effekter som alltid måste räknas med kunna inträffa. Briem var mer beroende av ett fylligt uttalande från Linus Pauling än han först hade tänkt sig när de möttes på Grand Hotel. Det hade nämligen visat sig vara omöjligt att få några ledande svenska vetenskapsmän att ställa upp som experter när det bara gällde lokala intressen som stod mot Atomenergi. Alla var redan engagerade på ett eller annat sätt i forskning för vilket det delvis statligt ägda Atomenergi hade ansvaret. Så försvaret för den lokala befolkningens intressen måste nästan helt utgå från Paulings uttalanden, medan Atomenergi har kommer att få stöd från hela sin stab av experter. Att få stöd från Linus Pauling var en prestigevinst. Han är den förste som blivit individuell nobelpristagare i två ämnen, 1954 i kemi för studier av kemiska bindningar i komplexa substanser och 1962 som fredspristagare bla för sina insatser att få slut på kärnvapenproven. Men Pauling var samtidigt kontroversiell. I det längsta vägrades han utresetillstånd för att hämta kemipriset 1954,,,,,,,,,, 1959 hade varit en extremt varm och torr sommar och man hade mätt flödet från Magelungen: 85 liter per sekund i juli, 40 liter/sekund i augusti och 18 liter/sekund i september. Men det var tre somrar under 50-talet som var ungefär lika torra och det stod i kontrast till de värden som stod i ansökan: 700 liter/sekund i medeltal, 210, 220 och 340 under de torra sommarmånaderna. Siffrorna på vattenomsättningen i sjön var bara en av de detaljfrågor som behövde revideras. Briem fortsatte översätta och skicka information om hur Ågesta behandlades i riksdagen och i de berörda kommunerna. Ett av riksdagsutskotten tog upp, utan att blanda sig i själva domstolsfrågan, att andra möjliga lösningar borde utredas, som att leda bort vattnet i en pipeline eller indunstning en välkänd teknik inom processindustrin. Paulings svar blev fördröjt och domstolen var otålig att gå vidare före sommaren, så att företaget fick den tid som behövdes att planera byggandet. Linus Paulings svar blev ett typfall, utan speciell referens till Magelungen, om effekterna för en befolkning på invånare som utsätts för 312 milliröntgen per år, två procent av detta per vecka. De beräkningar Pauling sedan gör baserar sig mest på amerikanska undersökningar. Av de fyra procent som föds med allvarliga fysiska eller mentala defekter, beror en stor del på genetiska orsaker, speciellt muterade gener. Bakgrundsstrålningen står för 100 milliröntgen per år, motsvarande 3 röntgen på en generation (30 år) kom en rapport om the biological effects of atomic radiation utarbetad för ett nationellt vetenskapsråd i USA där man med stöd från de ledande genetikerna menade att tio procent av alla mutationer kunde

8 härledas till bakgrundsstrålningen. Om ytterligare 312 milliröntgen tillfördes per år skulle det innebära antalet barn med genetiska defekter skulle stiga med 31,2 procent.. En befolkning på föder 200 barn per år, av vilka fyra procent = 8 har allvarliga genetiska defekter. I räkneexemplet skulle en ökning av strålningen med 300 milliröntgen/år innebära ytterligare 5,6 födda med allvarliga fysiska eller mentala defekter. Dessutom skulle det ske en 70-procentig ökning av barn med mindre genetiska defekter. Förutom genetiska förändringar refererar Pauling till några undersökningar om olika former av cancer, och för strålning gäller det speciellt leukemi, bencancer och thyroid. En del av undersökningarna handlar om effekterna från Hiroshima och Nagasaki. En stor undersökning hade gjorts i staten New York på de barn som föddes mellan där man delade upp befolkningen i den del som bodde i områden med olika geologiska skillnader (granit och skiffer respektive sedimentära bergarter) och med olika grundstrålningsvärden. Forskarna fann statiska skillnader i medfödda defekter. En annan tio års studie från Skottland, som kom att bli speciellt kritiserad för felaktiga och missvisande beräkningar, handlar om bakgrundsstrålningens inverkan för leukemi. Även mycket små skillnader i bakgrundsstrålning mellan olika landsdelar resulterade i skillnader vad beträffar antalet fall av leukemi. I en undersökning från England och Wales av alla barn som dog av cancer innan tio års ålder mellan fann man en signifikant skillnad om barnet blivit röntgat eller ej under graviditeten, motsvarande 2 röntgen. Sammantaget ville Pauling visa att det inte fanns några absoluta gränsvärden man kunde gå efter, att även små skillnader eller avvikelser från bakgrundsstrålningen innebar ökade hälsorisker för befolkningen. Ett tackbrev till Linus Pauling från advokaten Briem sänds 28 oktober 1960 med den långa rubriken Population around Lake Magelungen near Stockholm versus AB Atomenergi concerning right to discharge radioactive waste water into lake Magelungen from an atomic driven heat and power station at Ågesta Atomenergis invändningar, är enligt Briem, överraskande lama och undvikande. Atomenergi menar att uttalandet från professor Pauling måste vara ämnat att från de överklagandes sida underminera förtroendet för ICRP:s rekommendationer. Dessa rekommendationer är resultatet av överväganden gjorda av ledande teknologiska och medicinska experter inom strålningsskydd från hela världen, och professor Paulings utbildning och arbetsverksamhet ligger till sin huvuddel utanför det området. Eftersom det handlar om strålningsskador som uppträder först efter en mycket lång period, och extremt låga begärda strålningsnivåer, kan det inte finnas några risker med en mindre felräkning av hälsoriskerna i dagens läge. De undersökningar som Pauling använder är inte heller så klara att man kan dra några entydiga slutsatser. Visserligen begärde inte Linus Pauling någon ersättning för sin insats, men på advokatens förslag satte han en kompensation på c:a 100 $, som skulle betalas ut för den händelse Atomenergi förlorade målet.

9 Något som kommer att visa sig senare är att de begärda högsta utsläppsnivåerna är mycket högre än vad som sedan behövs i den normala driften av Ågesta både i luft och vatten. Kvartalsrapporterna om utsläpp till Magelungen och i Orlångsdiket visar på bara någon procent eller negligerbara värden. Spillvattnet går igenom tre olika bassänger där filtreringar sker av radioaktiva ämnen och andra skadliga ämnen som hydrazin (som binder syret). Jämfört med det tillstånd som gavs i den första vattendomen rör det sig om promillevärden. Det gav ett stort utrymme för oavsiktliga utsläpp, om sådana skulle inträffa, utan att man kom upp i nivåer där man skulle bli skadeansvarig enligt vattendomen. Vid ett par tillfällen befarade man att större utsläpp hade skett, ex. vid kylsystemshaveriet 1969 men så var inte fallet när mätningar gjordes. För det mesta kunde man i kvartalsrapporten sätta utsläppsvärdena till noll. Jämfört med strålningen i den nederbörd, som kunde registreras efter de stora vätebombsproven i början av 60-talet, var det försumliga värden. Den avancerade indunstningsmaskin som fanns i Ågesta kom aldrig till användning. Det är möjligt att man tänkte sig att den bara skulle träda i funktion i händelse av en nödsituation. Den tekniska personalen provkörde den ibland för att kontrollera att den fungerade, och man skojade om att den borde användas till något nyttigt brygga öl till exempel. Lennart Malmgren var 2005 förvånad över att det fanns en indunstingsmaskin som aldrig användes. Det var en sådan han redan 1959 föreslog skulle användas för att undvika utsläpp i Magelungen. Årskostnaderna för en fullständig rening skulle inte bli mer än :- (i 1959 års penningvärde) men man var rädda för ett prejudikat som skulle bli besvärligt att hantera i framtiden. Göthe Malmlöw, representant för Atomenergi sade på ett möte hos ASEA i Västerås att om det bara handlade om R3 Adam skulle vi kunna gå med på fullständig indunstning. Men vi måste ta hänsyn till hela programmet. International Commission on Radiological Protection (ICRP) bildades 1928, och deras rekommendationer ligger till grund för lagstiftning i nästan alla världens länder. Linus Paulings beräkningar är gjorda med förutsättningen om ett linjärt samband mellan stråldoser och genetiska skador eller cancersjukdomar. Det var 1955 som ICRP övergav den tidigare teorin om tröskelvärden och införde LNT (Linear No Treshold), den linjära hypotesen. Man antog att det inte fanns någon lägre gräns för där strålning kunde ex. förorsaka cancer. Rekommendationer gavs dock inte hur man skulle hantera den naturliga bakgrundsstrålningen. Men som man kan se i de forskningsrapporter Pauling åberopade, fanns det redan omfattande undersökningar i England och USA.

10 Den linjära hypotesen (LNT) får till följd att man kunde ange statistiska siffervärden för ex.cancerrisker vid strålning ända ner till noll, dvs långt under den bakgrundsstrålning som finns överallt. Det finns inga experimentella bevis för några samband mellan låga stråldoser och cancerutbrott, och man har senare kritiserat LNT för att både underskatta och grovt överskatta risker. Den oenigheten bland forskarna består fortfarande. För befolkningen runt Magelungen med begränsad insikt om hur strålningsriskerna var beräknade, var det oroande information. I tidningen Vi:s reportage från 1963 innan ärendet skulle avgöras i Övervattendomstolen kunde det stå: Vem ska nu bära ansvaret för de fem barn av 200 (enligt Nobelpristagaren Linus Paulings speciella beräkningar för Magelungenfallet) som föds varje år och som kan bli svårt missbildade på grund av det extra strålningstillskottet? Kommer vi med rent samvete att kunna se dessa rullstolsburna barn i ögonen? Det finns flera andra exempel på tveksamma resonemang, som fördes fram. Att bada i Magelungen skulle komma att innebära att man utsatte sig för en extra strålningsrisk. Men man slapp inte undan även om man stannade på stranden för att solbada. I och med de stora nivåskillnaderna i sjöns vattenstånd under året skulle man ändå bli utsatt för ökad strålning från sanden. Vad som var överdrifter eller felaktigheter var inte lätt att avgöra. Den psykologiska effekterna förstärktes av de hot och de skador som fanns mer påtagligt i samtiden. Det var samma år som skadeverkningarna av DDT i naturen uppmärksammades genom Rachel Carsons Tyst Vår. Det var också samma år som de missbildade neurosedyn-barnen väckte stor uppmärksamhet. Otillräcklig kontroll inom forskningen gjorde att man släppte ut sömnmedlet neurosedyn, som förorsakade svåra fosterskador under de första graviditetsveckorna. Om betydelsen av förhöjd bakgrundsstrålning var minimal i Magelungen-fallet skulle frågan komma tillbaka i andra sammanhang många år senare. Den första radonmätningen inomhus gjordes i Sverige av Bengt Hultqvist, på initiativ av Rolf Sievert. Den visade höga radonhalter i hus byggda av lättbetong med alunskiffer (s.k. blåbetong) samt i ett fåtal lägenheter med mycket dålig ventilation. Blåbetongen var en biprodukt i de områden man bröt uran. Alunskiffer innehåller mer radium än andra

11 bergarter, vilket ger upphov till radon i inomhusluften. Gränsvärden diskuterades, men infördes aldrig däremot menade man att det av flera skäl var viktigt med en god luftomsättning. Under 60-talet undersöktes radonhalter i vattenledningsvatten, och livsmedelsverket satte med anledning av resultaten ett gränsvärde på 3700 Bq (Bequerel) per liter. Gränsvärden för radonhalten sattes också inom gruvverksamheten Nya undersökningar av radon och luftomsättning gjordes i början av 70-talet, och tillverkningen av blåbetong lades ned 1974 efter det att SSI hade informerat om att det inte längre skulle bli tillåtet som byggnadsmaterial. Då hade materialet använts sedan 1929, och under 50- och 60-talet hade hälften av alla hus byggts med mer eller mindre andel blåbetong. Det var 1977 som ICRP för första gången tog med rekommendationer där naturlig strålning inte var undantagen. Samtidigt blev man mer uppmärksamma på problemen med markradon, radon som trängde upp i husen från berggrunden. En viktig orsak till att problemen med radon i bostäderna förvärrades under 70-talet, var att husen blev bättre isolerade för att spara energi. Radongasen bildar kemiska föreningar med dammpartiklar som fastnar i luftvägarna, vilket ökar riskerna speciellt för rökare. Enligt statistiska beräkningar orsakar radon i bostäderna mellan 300 och 400 dödsfall per år, den ojämförligt största hälsofaran vad gäller strålning. Men siffran kan vara en underskattning och en del forskare anger en siffra på 900 som mer trolig.

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Joniserande strålning

Joniserande strålning Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 Nummer 1 April 2008 Årgång 21 Sekretariat/distribution

Läs mer

en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt

en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr 1 2001, årgång 19] [tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se] Livstidsrisk att drabbas av lungcancer för rökare (cirka 10 cigaretter

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 17 november 2010 Kärnavfallsrådet har följande

Läs mer

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10.1 Gällande rätt Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva. Detta innebär bl.a. att domstolen har en utredningsskyldighet i sådana

Läs mer

Strålskyddsnytt. Nya fakta om strålningen i världen lars erik holm, ordförande i unscear, berättar om den kommande rapporten. [nr 3 2000, årgång 18]

Strålskyddsnytt. Nya fakta om strålningen i världen lars erik holm, ordförande i unscear, berättar om den kommande rapporten. [nr 3 2000, årgång 18] en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr 3 2000, årgång 18] [tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se] Tjernobyl april 1986. Nya fakta om strålningen i världen lars erik holm,

Läs mer

en tidning från ssi statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr

en tidning från ssi statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr en tidning från ssi statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr 2 2006, årgång 24] [tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se] Foto: SSI Info, BA Grupparbeten under Transparensforums seminarium 2 resulterade

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

Var står vi idag? På väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: En internationell bedömning

Var står vi idag? På väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: En internationell bedömning På väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: Var står vi idag? En internationell bedömning KÄRNENERGIBYRÅN (NEA) ORGANISATIONEN FÖR EKONOMISKT SAMARBETE OCH UTVECKLING (OECD) 3 Kommentus Förlag

Läs mer

Olyckan i Fukushima är långtifrån över

Olyckan i Fukushima är långtifrån över NUMMER 2 3 ÅR 2011 ÅRGÅNG 2 4000 SKOLOR INFORMERAS OM RISKER MED LASER SÅ FUNGERAR ER ETT HAVERIFILT Solexpert Johan Gulliksson: SOLVANOR LEDER TILL ATT FLER FÅR HUDCANCER TEMA A JAPAN Olyckan i Fukushima

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö Boverket God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Strålskyddsnytt. Kompression kan spara stråldoser. [nr 2 2001, årgång 19]

Strålskyddsnytt. Kompression kan spara stråldoser. [nr 2 2001, årgång 19] en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr 2 2001, årgång 19] [tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se] Foto: Susanna Ask Med sin nya kompressionsanordning klarar Lena Harning

Läs mer

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg 1 Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:77 Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Personlig assistans en ifrågasatt rättighet. Humanas juridiska årsbok 2012

Personlig assistans en ifrågasatt rättighet. Humanas juridiska årsbok 2012 Personlig assistans en ifrågasatt rättighet Humanas juridiska årsbok 2012 Förord Allt fler får allt svårare att få sina hjälpbehov tillgodosedda genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Joniserande strålning

Joniserande strålning Joniserande strålning 2 Joniserande strålning Vi är ständigt utsatta för strålning från rymden och från radioaktiva äm nen runt omkring oss. Även din egen kropp och födan du äter inne hål ler ra dio ak

Läs mer

Hemlös 2011. En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet

Hemlös 2011. En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet Hemlös 2011 En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet Innehåll Förord... 3 1. Nationella politiska åtaganden... 4 Av professor Hans Swärd

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

INFORMATIONSBEREDSKAP FÖR 2000-TALETS KRISER

INFORMATIONSBEREDSKAP FÖR 2000-TALETS KRISER INFORMATIONSBEREDSKAP FÖR 2000-TALETS KRISER En studie om lokala myndigheters planering Mia Dahlström Bertil Flodin 1 Utgiven av Styrelsen för psykologiskt försvar ISSN 1401-2537 Omslagsfoto: Kalle Eriksson

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum:, klockan 15.00-17.30 Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer