Magelungen och vattendomarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magelungen och vattendomarna 1959-67"

Transkript

1 Magelungen och vattendomarna Magelungen på 1950-talet var en redan näringsrik sjö, som snabbt mådde allt sämre. Det var problem med otillräckligt renade avloppsutsläpp från det snabbt växande Stockholm och de nya förorter som byggdes i söderort. Huddinge reningsverk låg vid sjön Trekanten högre upp i samma vattensystem och förorenat vatten rann genom Ågestasjön och vidare till Magelungen. Det nybyggda Farsta ökade trycket på sjön. Grunden till Magelungens igenväxningsproblem började redan med sjösänkningsföretag med början på 1800-talet. Den snabba utbyggnaden av bostäder motsvarades inte av något byggande av reningsverk och avloppsledningar med tillräcklig effektivitet eller kapacitet. Magelungens intresseförening bildades den 1:a juni Initiativet till detta kom som en direkt följd av att Österbygdens Vattendomstol i en dom den 30 maj 1959 gav AB Atomenergi tillstånd att släppa ut radioaktivt spillvatten mm i Magelungen. Enligt planerna skulle spillvattenledningen läggas ut i den djupaste delen av sjön och mynna ut på ett flertal ställen i närheten av bebyggelsen i Mellansjö. De boende vid Magelungen hade tidigare under våren samlats till ett möte i Stortorp, där talesmännen för AB Atomenergi och de andra intressenterna kommit med arroganta svar på frågor om faror i samband med radioaktiva utsläpp. En advokat från Hässelby, Staffan Briem, åkte runt och samlade upp klienter, speciellt med sjötomter, som kunde beröras av vattendomen. Det var ytterligare ett skäl för invånarna att samlas i en intresseförening. Denna intresseförening kom sedan inte att godkännas som direkt juridisk part i domstolen, men det underlag som togs fram kunde användas indirekt i processen. Aktiviteten under intresseföreningens första år var omfattande. Över 140 föreningar och enskilda deltog. Ett stort arbete med flera utredningar genomfördes för att överklaga domen i Österbygdens vattendomstol till Kungliga Vattenöverdomstolen. Man drev fram att undersökningar av sjön gjordes, liksom enkäter till omkringboende vad gäller vattenanvändning, vilka grönsaker som odlades mm. Vid denna tid användes Magelungen fortfarande av en del av hushållen som dricksvattentäkt och i stor utsträckning för bevattning av trädgårdar. Med hjälp av Lars Fredriksson från Ultuna statliga försöksanstalt skulle man få fram hur stor risk det var från de matväxter som odlades för radioaktiv kontaminering. Ett noggrant undersökningsprotokoll upprättades som skulle besvaras av hushållen. För den mest skadliga isotopen av Strontium 90 var det ex. minst aktivitet i blomkål och potatis, avsevärt högre i rotfrukter som morötter och rödbetor och högst koncentration i bladväxter som spenat, sallad och olika kålsorter. Det spreds en oro om vad som odlades på den egna täppan. Undersökningar av djup- och strömförhållanden och enkäter till de närmast boende var bara en del av det material som skulle lämnas in till Vattenöverdomstolen. Den internationella vetenskapliga expertisen var ännu inte etablerad i fråga om gränsvärden för radioaktiva utsläpp. Det av FN godkända organet ICRP, bestående av ledande vetenskapsmän inom området, fastställde normer vars innebörd och tolkningar diskuterades Flera detaljer i AB Atomenergis resonemang kan förefalla märkliga i dagens ljus. En anledning till att man valde Magelungen som recipient (mottagare av avloppsvatten) och ville undvika sjön Orlången var att det fanns betande kor på sjöängarna vid Orlången.

2 Man ville inte riskera att radioaktivitet skulle kunna spridas genom mjölken. Kunskaper om anrikningskedjan i naturen och faran för genetiska skador även av små radioaktiva doser var inte okända. Det fördes statistiska resonemang om att stråldosen var så låg att den knappast kunde skiljas ut från den normala bakgrundsstrålningen. Men det fanns uppenbara missar i det material som lämnats till Österbygdens vattendomstol. Ett gränsvärde för årlig dos av utsläpp till omgivningen var 30 gånger för högt enligt ICRP:s normer. Den angivna stråldosen gällde för personal som arbetade i anläggningen. Detta påpekades redan i den broschyr som Lennart Malmgren ( i ett särtryck HSB:s tidning Att bo) gav ut Från broschyr 1959, författare Lennart Malmgren. Att ett utsläpp av spillvatten skulle göras i Magelungen var en kostnadsfråga, dessutom inte stor i sammanhanget. Lennart Malmgren, under hela den här perioden ordförande i Magelungens intresseförening, hävdade att det inte skulle kosta mer än årligen (i 1959 års penningvärde) för att reningsverk genom indunstning och bassänger skulle kunna ta hand om hela det radioaktiva avfallet. Men det kunde få en prejudicerande verkan för kostnaderna i den framtida kärnkraftsutvecklingen och vara ogynnsam för kärnkraftsindustrins framtid. För AB Atomenergi innebar det att man i framtiden ville ha möjlighet att i framtiden bygga kärnkraft med utsläpp innehållande radioaktivitet upp till gränsvärdet i flera sjöar och vattendrag över hela landet. Åren mellan det att Intresseföreningen överklagat domen i Österbygdens Vattendomstol och till dess att en ny dom i Övervattendomstolen vunnit laga kraft och Atomvärmeverket kunde starta, rådde en livlig debatt i föreningsliv, lokalpress och även i rikspressen. AB Atomenergis utställning i det blivande Farsta Centrum 1960 möttes av protestplakat med bild stort uppslaget i Farsta-bladet.

3 Innan vattendomen om utsläppen i Magelungen avgjordes i Övervattendomstolen, var vattendomarna i fråga om Marviken och Studsvik klara. Svenska Dagbladet kunde i oktober 1963 meddela att Söderbygdens vattendomstol i Norrköping skurit ned till en tiondel (vad gäller strålningsvärden) jämfört med vad Vattenfalls styrelse begärt i huvudförhandlingen. Men det fanns redan innan domen en uppgörelse om en nedskärning med 90 procent under en prövotid på ett par tre år. Det innebar alfastrålning till högst 2 curie per år eller 0,12 mikrocurie per kubikmeter utsläppt vatten. För ospecificerad beta och gammastrålning högst 20 curie per år eller 1,2 mikrocurie per kubikmeter utsläppt vatten. För tritium högst 3000 curie per år eller 180 mikrocurie per kubikmeter utsläppt vatten. Den mängd vatten från Bråviken som beräknade användas var c:a en kubikmeter/sekund. 13 av de 14 strandtomtsägarna begärde inlösen, men frågan hade förskjutits från att först ha handlat om farlig strålning till att mer beröra ersättning för förlorat fiske, trivsel etc. Men vattendomarna för de anläggningar som låg vid Östersjökusten var betydligt mindre kontroversiella än Magelungen eftersom det rådde helt andra recipientförhållanden. För Magelungen kom den statliga strålskyddsnämnden fram till ett förslag med högsta utsläppsvärden: 0,1 curie alfastrålning, 0,03 curie strontium och kalcium, 24 curie tritium och 2 curie övriga betastrålare, allt räknat i årsutsläpp. Liksom i fallet med Marviken skulle de nedskurna värdena gälla under en prövotid. Förhandlingarna i Vattenöverdomstolen avslutades Samma år startade driften av Ågestareaktorn R3 / Adam och den var sedan i drift mellan Kraven på minskade strålningsvärden för en avloppsledning till Magelungen var betydligt skärpta i Överdomstolen. Magelungens intresseförening tog åt sig en del av äran att vara bland de första som medverkade till att det ställdes hårdare krav på säkerheten omkring kärnkraften.

4 Vattendomen från 1963 är inte upphävd, men föråldrad så att den i praktiken inte har någon betydelse längre. Själva principbeslutet från 1959 är det enda man på något sätt behöver hantera i dag. I dagens läge skulle man förmodligen aldrig förlägga en liknande kärnanläggning med ett litet sötvattensystem som recipient. Debatten, både i lokalpressen och i rikspressen var livlig innan domen i Vattenöverdomstolen kom. När verksamheten i Ågesta väl hade startat lugnade det hela ned sig. Vattendomen förnyades 1967 men väckte inte samma uppmärksamhet. Väl att märka var det de normala utsläppen som diskuterades och inte oplanerade utsläpp eller missöden. Det kontrollprogram som skulle föras enligt vattendomen, och där man mätte radioaktivitet i avloppsvattnet från Ågesta kvartalsvis upphörde 1:a juli Vattenfall fick i fortsättningen rättigheter att ha radioaktivt material i stationen enligt föreskrifter från SSI (Statens strålskyddsinstitut ). En sammanfattning av drifterfarenheten gjord av Vattenfall, Alf Lindfors m.fl. och fastställd av K-E Sandstedt säger att trots omfattande bränsleskador 1968 höll sig det radioaktiva utsläppet hela tiden under 5 % av tillåtet och totala stråldosen till all personal var i genomsnitt 5 manrem/år motsvarande 0,2 manrem/mwe och år. Turbinanläggningen med konventionella kvalitetskrav på t.ex. ventiler har ej fungerat helt tillfredsställande. Men i stort sett är man i denna rapport nöjda med att anläggningen uppfyllt högt ställda krav och att den höga kvaliteten varit mycket lönsam. De rapporter om avloppsvatten från Ågesta som finns sträcker sig fram till Det som finns kvar att kontrollera i dag är det vattendrag som rinner mot Fräkenbotten i Orlången och grundvattnet från berget vid Ågesta. Framgångar Den komplicerade frågan om utsläppen från kärnkraftverket och hela domstolsprocessen satte sin prägel på intresseföreningens arbete under många år, och det definitiva utslaget kom egentligen inte förrän 1970, när beslutet om nedläggning kom. Men redan det första året Intresseföreningen existerade kunde man notera stora framgångar i opinionsarbetet, vilket framgår i verksamhetsberättelsen från 1960:

5 Debatten pågick som livligast mellan 1959 och 1963 då förhandlingarna i Vattenöverdomstolen slutfördes. Behovet av en oberoende strålskyddsmyndighet hade påpekats redan under 50-talet, men någon sådan skulle inte komma till stånd förrän En oberoende myndighet för kärnkraftsinspektion tillkom ännu senare. Lennart Hannerz, fiskerikonsulent i Lysekil, gjorde en utredning 1962 som visade på bristerna. På det vattenbiologiska området har hittills ingen systematisk kontroll eller övervakning stått till förfogande. Man har hittills nödgats med stora svårigheter söka draga sig fram med tillfälliga sakkunnigförordnanden. På grund av bristen på expertis inom landet har till och med underhand övervägts möjligheten att anlita utländsk sakkunskap för redan föreliggande övervakningsuppgifter och för förestående domstolsbehandling av ansökningar om nya atomenergianläggningar. Även lämplig utländsk expertis har emellertid visat sig vara svår att finna och utvägen att anlita sådan har av olika skäl visat sig vara icke lämplig eller av mera allmänna orsaker till och med direkt betänklig. AB Atomenergi hade för sina kontrollundersökningar knutit till sig en särskild avdelning med vattenbiologiska och vattenkemiska arbetsuppgifter. Lennart Hannertz, som dittills varit den ende som stått till förfogande för en opartisk tillsynsverksamhet, menade att det måste finnas heltidsanställd personal för att utföra dessa uppgifter, antingen knuten till strålskyddsnämnden eller till vatteninspektionen. Eftersom radioaktivt utsläpp kan medföra menliga ekonomiska följder för fisket var en anknytning till fiskeristyrelsen också tänkbar. Hur pass oberoende Lennart Hannerz var är diskutabelt, men han föreslog i alla fall ett mycket omfattande undersökningsprogram för Magelungen. Det kom mer att likna ett forskningsprogram än rutinkontroller av ett avloppssystem.

6 Den mest systematiserade kunskapen härrörde sig från White Oak Lake i Tennessee, USA. Sjön, innan den blev utdikad, utgjorde recipient för de experiment som gjordes under 40-talet på Oak Lake National Laboratory. Mätningarna gjordes mellan 1950 och 1953, och man fann en del förändringar som troligtvis kunde härröras till ökad strålning. En del fiskarter hade helt försvunnit, andra hade krympt i storlek men det fanns inget jämförelsematerial längre tillbaka i tiden. Men Lennart Hannertz menade också att kunskapsunderlaget över lag var för lågt, eller som han uttryckte det i en artikel i GHT juni 1962: Vi vet slutligen mycket litet om den genetiska verkan på fiskbestånd som i generationer vistas i en radioaktiv miljö. Såväl när det gäller upptagandet och återkoncentrationen av radioaktiva isotoper i vattenorganismer som när det gäller inverkan av en förhöjd strålningsnivå på dem är vi ännu mycket okunniga. Det krävs mycket forskning innan vi kan anses oss väl rustade att bedöma vilken kapacitet olika vattenområden har såsom recipienter för radioaktiva avfall. En riksdagsmotion tog upp frågan om att det behövdes en oberoende strålskyddsmyndighet. Det var några medlemmar i Folkpartiet med Per-Olof Hansson, borgarråd i Stockholms kommun som tog upp frågan, möjligtvis påverkad av uppvaktningar från lokalt aktiva i Magelungens Intresseförening. I riksdagsmotionen hävdades det att man borde "överväga att överflytta den strålningskontrollerande verksamheten jämte granskning och tillståndsgivning till en med allsidig sakkunskap utrustad ojävig och oberoende institution för vilken offentlighetsprincipen bör gälla. Per-Olof Hansson skrev i Dagens Nyheter den 6 april 1962: Det var lite hipp som happ i början kring Ågestareaktorn, och det är väl tvivelaktigt om den fått den förläggning den har om de ansvariga myndigheterna i dag skulle ha tagit ställning. Han var nöjd med att statsutskottet hade lämnat klart besked i sitt svar på riksdagsmotionen, att man säkrar en oberoende handläggning av säkerhetskontrollen och utesluter möjligheten av pliktkollision för enskilda tjänstemän. Det var i augusti 1959 de första kontakterna togs med Linus Pauling för att han skulle bistå kärandesidan i överklagandeprocessen. Linus Pauling var i Stockholm för en konferens mot atomvapen och advokaten Staffan Briem träffade honom på Grand Hotel. I stället för en kort sammanfattning var han tvungen att översätta alla relevanta dokument i frågan, för att AB Atomenergi skulle kunna godkänna inlagan som en del i rättegångshandlingarna. Initiativet att kontakta Linus Pauling sägs också ha tagits av Intresseföreningens sekreterare Anna-Greta Björkander, men det finns inte belagt i någon brevväxling. Det första brevet till Linus Pauling var daterat 15 februari Staffan Briem förklarade att målet skulle vara begränsat till att det bara skulle handla om vattenfrågan. Allt annat vad gäller byggnadstillstånd var redan reglerat och godkänt av regeringen redan så långt tillbaka som Vattendomstolen skulle nu bestämma om det var giltigt enligt svensk lag att släppa ut lågaktivt spillvatten från atomstationen till sjön Magelungen. Målet skulle ha blivit mycket enklare om Atomenergi i den lägre domstolens huvudförhandling hade tvingats avslöja kostnaderna för alternativa metoder för att rena det radioaktiva spillvattnet innan man släppte ut det i Magelungen.

7 Staffan Briems tekniska medhjälpare E. Berne hade flera gånger frågat om detta. Det hade framkommit senare att nästan fullständig rening skulle vara möjlig för en relativt sett liten extra kostnad. Det fanns också andra synpunkter som den lägre domstolen ignorerat och inte tagit med. För den nya domstolsförhandlingen skulle det behövas en uttolkning av de nya normerna från ICRP, speciellt den generella principen att all höjning av radioaktiv strålning över den naturliga bakgrundsstrålningen i ett tätbefolkat område måste ses som skadlig för folkhälsan på grund av genetiska effekter som alltid måste räknas med kunna inträffa. Briem var mer beroende av ett fylligt uttalande från Linus Pauling än han först hade tänkt sig när de möttes på Grand Hotel. Det hade nämligen visat sig vara omöjligt att få några ledande svenska vetenskapsmän att ställa upp som experter när det bara gällde lokala intressen som stod mot Atomenergi. Alla var redan engagerade på ett eller annat sätt i forskning för vilket det delvis statligt ägda Atomenergi hade ansvaret. Så försvaret för den lokala befolkningens intressen måste nästan helt utgå från Paulings uttalanden, medan Atomenergi har kommer att få stöd från hela sin stab av experter. Att få stöd från Linus Pauling var en prestigevinst. Han är den förste som blivit individuell nobelpristagare i två ämnen, 1954 i kemi för studier av kemiska bindningar i komplexa substanser och 1962 som fredspristagare bla för sina insatser att få slut på kärnvapenproven. Men Pauling var samtidigt kontroversiell. I det längsta vägrades han utresetillstånd för att hämta kemipriset 1954,,,,,,,,,, 1959 hade varit en extremt varm och torr sommar och man hade mätt flödet från Magelungen: 85 liter per sekund i juli, 40 liter/sekund i augusti och 18 liter/sekund i september. Men det var tre somrar under 50-talet som var ungefär lika torra och det stod i kontrast till de värden som stod i ansökan: 700 liter/sekund i medeltal, 210, 220 och 340 under de torra sommarmånaderna. Siffrorna på vattenomsättningen i sjön var bara en av de detaljfrågor som behövde revideras. Briem fortsatte översätta och skicka information om hur Ågesta behandlades i riksdagen och i de berörda kommunerna. Ett av riksdagsutskotten tog upp, utan att blanda sig i själva domstolsfrågan, att andra möjliga lösningar borde utredas, som att leda bort vattnet i en pipeline eller indunstning en välkänd teknik inom processindustrin. Paulings svar blev fördröjt och domstolen var otålig att gå vidare före sommaren, så att företaget fick den tid som behövdes att planera byggandet. Linus Paulings svar blev ett typfall, utan speciell referens till Magelungen, om effekterna för en befolkning på invånare som utsätts för 312 milliröntgen per år, två procent av detta per vecka. De beräkningar Pauling sedan gör baserar sig mest på amerikanska undersökningar. Av de fyra procent som föds med allvarliga fysiska eller mentala defekter, beror en stor del på genetiska orsaker, speciellt muterade gener. Bakgrundsstrålningen står för 100 milliröntgen per år, motsvarande 3 röntgen på en generation (30 år) kom en rapport om the biological effects of atomic radiation utarbetad för ett nationellt vetenskapsråd i USA där man med stöd från de ledande genetikerna menade att tio procent av alla mutationer kunde

8 härledas till bakgrundsstrålningen. Om ytterligare 312 milliröntgen tillfördes per år skulle det innebära antalet barn med genetiska defekter skulle stiga med 31,2 procent.. En befolkning på föder 200 barn per år, av vilka fyra procent = 8 har allvarliga genetiska defekter. I räkneexemplet skulle en ökning av strålningen med 300 milliröntgen/år innebära ytterligare 5,6 födda med allvarliga fysiska eller mentala defekter. Dessutom skulle det ske en 70-procentig ökning av barn med mindre genetiska defekter. Förutom genetiska förändringar refererar Pauling till några undersökningar om olika former av cancer, och för strålning gäller det speciellt leukemi, bencancer och thyroid. En del av undersökningarna handlar om effekterna från Hiroshima och Nagasaki. En stor undersökning hade gjorts i staten New York på de barn som föddes mellan där man delade upp befolkningen i den del som bodde i områden med olika geologiska skillnader (granit och skiffer respektive sedimentära bergarter) och med olika grundstrålningsvärden. Forskarna fann statiska skillnader i medfödda defekter. En annan tio års studie från Skottland, som kom att bli speciellt kritiserad för felaktiga och missvisande beräkningar, handlar om bakgrundsstrålningens inverkan för leukemi. Även mycket små skillnader i bakgrundsstrålning mellan olika landsdelar resulterade i skillnader vad beträffar antalet fall av leukemi. I en undersökning från England och Wales av alla barn som dog av cancer innan tio års ålder mellan fann man en signifikant skillnad om barnet blivit röntgat eller ej under graviditeten, motsvarande 2 röntgen. Sammantaget ville Pauling visa att det inte fanns några absoluta gränsvärden man kunde gå efter, att även små skillnader eller avvikelser från bakgrundsstrålningen innebar ökade hälsorisker för befolkningen. Ett tackbrev till Linus Pauling från advokaten Briem sänds 28 oktober 1960 med den långa rubriken Population around Lake Magelungen near Stockholm versus AB Atomenergi concerning right to discharge radioactive waste water into lake Magelungen from an atomic driven heat and power station at Ågesta Atomenergis invändningar, är enligt Briem, överraskande lama och undvikande. Atomenergi menar att uttalandet från professor Pauling måste vara ämnat att från de överklagandes sida underminera förtroendet för ICRP:s rekommendationer. Dessa rekommendationer är resultatet av överväganden gjorda av ledande teknologiska och medicinska experter inom strålningsskydd från hela världen, och professor Paulings utbildning och arbetsverksamhet ligger till sin huvuddel utanför det området. Eftersom det handlar om strålningsskador som uppträder först efter en mycket lång period, och extremt låga begärda strålningsnivåer, kan det inte finnas några risker med en mindre felräkning av hälsoriskerna i dagens läge. De undersökningar som Pauling använder är inte heller så klara att man kan dra några entydiga slutsatser. Visserligen begärde inte Linus Pauling någon ersättning för sin insats, men på advokatens förslag satte han en kompensation på c:a 100 $, som skulle betalas ut för den händelse Atomenergi förlorade målet.

9 Något som kommer att visa sig senare är att de begärda högsta utsläppsnivåerna är mycket högre än vad som sedan behövs i den normala driften av Ågesta både i luft och vatten. Kvartalsrapporterna om utsläpp till Magelungen och i Orlångsdiket visar på bara någon procent eller negligerbara värden. Spillvattnet går igenom tre olika bassänger där filtreringar sker av radioaktiva ämnen och andra skadliga ämnen som hydrazin (som binder syret). Jämfört med det tillstånd som gavs i den första vattendomen rör det sig om promillevärden. Det gav ett stort utrymme för oavsiktliga utsläpp, om sådana skulle inträffa, utan att man kom upp i nivåer där man skulle bli skadeansvarig enligt vattendomen. Vid ett par tillfällen befarade man att större utsläpp hade skett, ex. vid kylsystemshaveriet 1969 men så var inte fallet när mätningar gjordes. För det mesta kunde man i kvartalsrapporten sätta utsläppsvärdena till noll. Jämfört med strålningen i den nederbörd, som kunde registreras efter de stora vätebombsproven i början av 60-talet, var det försumliga värden. Den avancerade indunstningsmaskin som fanns i Ågesta kom aldrig till användning. Det är möjligt att man tänkte sig att den bara skulle träda i funktion i händelse av en nödsituation. Den tekniska personalen provkörde den ibland för att kontrollera att den fungerade, och man skojade om att den borde användas till något nyttigt brygga öl till exempel. Lennart Malmgren var 2005 förvånad över att det fanns en indunstingsmaskin som aldrig användes. Det var en sådan han redan 1959 föreslog skulle användas för att undvika utsläpp i Magelungen. Årskostnaderna för en fullständig rening skulle inte bli mer än :- (i 1959 års penningvärde) men man var rädda för ett prejudikat som skulle bli besvärligt att hantera i framtiden. Göthe Malmlöw, representant för Atomenergi sade på ett möte hos ASEA i Västerås att om det bara handlade om R3 Adam skulle vi kunna gå med på fullständig indunstning. Men vi måste ta hänsyn till hela programmet. International Commission on Radiological Protection (ICRP) bildades 1928, och deras rekommendationer ligger till grund för lagstiftning i nästan alla världens länder. Linus Paulings beräkningar är gjorda med förutsättningen om ett linjärt samband mellan stråldoser och genetiska skador eller cancersjukdomar. Det var 1955 som ICRP övergav den tidigare teorin om tröskelvärden och införde LNT (Linear No Treshold), den linjära hypotesen. Man antog att det inte fanns någon lägre gräns för där strålning kunde ex. förorsaka cancer. Rekommendationer gavs dock inte hur man skulle hantera den naturliga bakgrundsstrålningen. Men som man kan se i de forskningsrapporter Pauling åberopade, fanns det redan omfattande undersökningar i England och USA.

10 Den linjära hypotesen (LNT) får till följd att man kunde ange statistiska siffervärden för ex.cancerrisker vid strålning ända ner till noll, dvs långt under den bakgrundsstrålning som finns överallt. Det finns inga experimentella bevis för några samband mellan låga stråldoser och cancerutbrott, och man har senare kritiserat LNT för att både underskatta och grovt överskatta risker. Den oenigheten bland forskarna består fortfarande. För befolkningen runt Magelungen med begränsad insikt om hur strålningsriskerna var beräknade, var det oroande information. I tidningen Vi:s reportage från 1963 innan ärendet skulle avgöras i Övervattendomstolen kunde det stå: Vem ska nu bära ansvaret för de fem barn av 200 (enligt Nobelpristagaren Linus Paulings speciella beräkningar för Magelungenfallet) som föds varje år och som kan bli svårt missbildade på grund av det extra strålningstillskottet? Kommer vi med rent samvete att kunna se dessa rullstolsburna barn i ögonen? Det finns flera andra exempel på tveksamma resonemang, som fördes fram. Att bada i Magelungen skulle komma att innebära att man utsatte sig för en extra strålningsrisk. Men man slapp inte undan även om man stannade på stranden för att solbada. I och med de stora nivåskillnaderna i sjöns vattenstånd under året skulle man ändå bli utsatt för ökad strålning från sanden. Vad som var överdrifter eller felaktigheter var inte lätt att avgöra. Den psykologiska effekterna förstärktes av de hot och de skador som fanns mer påtagligt i samtiden. Det var samma år som skadeverkningarna av DDT i naturen uppmärksammades genom Rachel Carsons Tyst Vår. Det var också samma år som de missbildade neurosedyn-barnen väckte stor uppmärksamhet. Otillräcklig kontroll inom forskningen gjorde att man släppte ut sömnmedlet neurosedyn, som förorsakade svåra fosterskador under de första graviditetsveckorna. Om betydelsen av förhöjd bakgrundsstrålning var minimal i Magelungen-fallet skulle frågan komma tillbaka i andra sammanhang många år senare. Den första radonmätningen inomhus gjordes i Sverige av Bengt Hultqvist, på initiativ av Rolf Sievert. Den visade höga radonhalter i hus byggda av lättbetong med alunskiffer (s.k. blåbetong) samt i ett fåtal lägenheter med mycket dålig ventilation. Blåbetongen var en biprodukt i de områden man bröt uran. Alunskiffer innehåller mer radium än andra

11 bergarter, vilket ger upphov till radon i inomhusluften. Gränsvärden diskuterades, men infördes aldrig däremot menade man att det av flera skäl var viktigt med en god luftomsättning. Under 60-talet undersöktes radonhalter i vattenledningsvatten, och livsmedelsverket satte med anledning av resultaten ett gränsvärde på 3700 Bq (Bequerel) per liter. Gränsvärden för radonhalten sattes också inom gruvverksamheten Nya undersökningar av radon och luftomsättning gjordes i början av 70-talet, och tillverkningen av blåbetong lades ned 1974 efter det att SSI hade informerat om att det inte längre skulle bli tillåtet som byggnadsmaterial. Då hade materialet använts sedan 1929, och under 50- och 60-talet hade hälften av alla hus byggts med mer eller mindre andel blåbetong. Det var 1977 som ICRP för första gången tog med rekommendationer där naturlig strålning inte var undantagen. Samtidigt blev man mer uppmärksamma på problemen med markradon, radon som trängde upp i husen från berggrunden. En viktig orsak till att problemen med radon i bostäderna förvärrades under 70-talet, var att husen blev bättre isolerade för att spara energi. Radongasen bildar kemiska föreningar med dammpartiklar som fastnar i luftvägarna, vilket ökar riskerna speciellt för rökare. Enligt statistiska beräkningar orsakar radon i bostäderna mellan 300 och 400 dödsfall per år, den ojämförligt största hälsofaran vad gäller strålning. Men siffran kan vara en underskattning och en del forskare anger en siffra på 900 som mer trolig.

10. Magelungen på 1950-talet var en redan näringsrik sjö, som snabbt mådde allt sämre. Det var problem med otillräckligt renade avloppsutsläpp från det snabbt växande Stockholm och de nya förorter som

Läs mer

- Magelungen - En avloppsfråga som väckte riksintresse

- Magelungen - En avloppsfråga som väckte riksintresse - Magelungen - En avloppsfråga som väckte riksintresse En historia om Magelungens Intresseförening 1959-1975 En avloppsfråga som väckte riksintresse Magelungen på 1950-talet var en redan näringsrik sjö,

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 B 2882-02 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART IG Offentlig försvarare och ombud: advokaten LB SAKEN Vållande till miljöstörning

Läs mer

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt.

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt. Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 20 1980-08 Radonförekomst Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING Under vintern 79/80 genomfördes läggning av radonförekomsten Undersökningen genomfördes s

Läs mer

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP Box 6242 102 34 Stockholm Årsmöte och studiebesök i Ågesta Som vanligt vid SKS årsmöten sken solen från en klarblå himmel när vi anlände fredag morgon till Ågesta Kärnraftvärmeverk

Läs mer

Energi & Atom- och kärnfysik

Energi & Atom- och kärnfysik ! Energi & Atom- och kärnfysik Facit Energi s. 149 1. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. 2. Vad händer med energin när ett arbets görs? Den omvandlas till andra energiformer. 3. Vad är arbete i

Läs mer

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information.

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information. September 2010 NÅGRA FAKTA OM RADON Vad är radon och hur farligt är det? Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur i så kallade

Läs mer

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o Isotop Kemisk symbol Halveringstid Huvudsaklig strålning Uran-238 238 U 4,5 109 år α Torium-234 234 Th 24,1 d β- Protaktinium-234m 234m Pa 1,2 m β- Uran-234 234 U 2,5 105 år α Torium-230 230 Th 8,0 105

Läs mer

Radioaktivitet i luft och mark i Stockholm

Radioaktivitet i luft och mark i Stockholm Slb analys Stockholms Luft och Bulleranalys R A P P O R T E R F R Å N S L B - A N A L Y S. N R I : 9 4 Radioaktivitet i luft och mark i Stockholm MILJÖFÖRVA LTN I NGEN I S TOCK HOLM Slb analys Stockholms

Läs mer

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Strålskyddskommittén bistår den regionala etikprövningsnämnden, EPN, med att

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Tjernobylolyckan läget efter 25 år

Tjernobylolyckan läget efter 25 år Tjernobylolyckan läget efter 25 år Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 fick delar av Sverige nedfall av framför allt radioaktivt jod och cesium genom regnet. Nedfallet var mycket ojämnt fördelat.

Läs mer

Hur effektiv är radonsaneringen?

Hur effektiv är radonsaneringen? Hur effektiv är radonsaneringen? INFORMATION OM RADON I SMÅHUS Har du höga radonhalter i inomhusluften? I så fall finns det flera metoder för att sanera huset. Vilken metod som är bäst beror bl.a. på var

Läs mer

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Innehåll Vad är radon?... 3 Radonets egenskaper... 3 Gräns- och riktvärden... 3 Stråldoser

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

7. Radioaktivitet. 7.1 Sönderfall och halveringstid

7. Radioaktivitet. 7.1 Sönderfall och halveringstid 7. Radioaktivitet Vissa grundämnens atomkärnor är instabila de kan sönderfalla av sig själva. Då en atomkärna sönderfaller bildas en mindre atomkärna, och energi skickas ut från kärnan i form av partiklar

Läs mer

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101 Yrkeskod enligt ALS 101 Sammanställer tab, diagram, listor och blanketter med grunddata. Arbetet sker efter detaljerade anvisningar och givna underlag. Gör uträkningar och avstämningar. Meddelar beslut.

Läs mer

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen. Atomfysik ht 2015 Atomens historia Atom = grekiskans a tomos som betyder odelbar Filosofen Demokritos, atomer. Stort motstånd, främst från Aristoteles Trodde på läran om de fyra elementen Alla ämnen bildas

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Det nya direktivet Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett nytt direktiv för strålskyddet som upphäver de tidigare

Läs mer

Radonets historia. förutsatte man tröskelvärden för skadliga stråldoser. Brytningen av uran intensifierades under 1940-talet i Afrika,

Radonets historia. förutsatte man tröskelvärden för skadliga stråldoser. Brytningen av uran intensifierades under 1940-talet i Afrika, Radonets historia Numera känner de flesta personer i Sverige till något om radon. Goda resultat har uppnåtts genom att många hus har åtgärdats och många hus har byggts radonsäkert, men alltför många återstår

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Information För att odla fisk krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Anmälan ska

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

Cesium-137 i aska från förbräning av biobränslen. Tillämpning av Strålsäkerhetsmyndighetens regler

Cesium-137 i aska från förbräning av biobränslen. Tillämpning av Strålsäkerhetsmyndighetens regler Miljöriktig användning av askor 2009 Cesium-137 i aska från förbräning av biobränslen. Tillämpning av Strålsäkerhetsmyndighetens regler Rolf Sjöblom Tekedo AB Tekedo AB Tjernobyl, april 1986 185 1480 kbq/m

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 november 2012 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Johan Granehult och Bo Hansson Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 4291 203 14 Malmö KLANDRAT

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Det är skillnad på Radioaktivitet och Radioaktiv strålning

Det är skillnad på Radioaktivitet och Radioaktiv strålning Vad är radon? Efter att en person hörde av sig till mig med frågor om speciellt Gammastrålning från Blåbetong började jag fundera och leta efter mer information, men fann att det skrivits väldigt lite

Läs mer

Information om radonbidrag till egnahem

Information om radonbidrag till egnahem Information om radonbidrag till egnahem Staten ger bidrag för att sänka radonhalten i inomhusluften i egnahem. För ansökningar som kommer in från och med januari 2003 gäller delvis nya regler. Detta informationsmaterial

Läs mer

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning Radiojodbehandling Vid hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring,

Läs mer

Radon i vatten. Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Grafisk form och produktion: Johan Alenius Foto omslag: SSI info;

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:51 Diarienr: 11/6798 P-cirknr: 11-2:16 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, lärare, kollektivavtal,

Läs mer

RIKSDAGENS Dnr 12/2012 ARVODESNÄMND Sven Johannisson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

RIKSDAGENS Dnr 12/2012 ARVODESNÄMND Sven Johannisson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 RIKSDAGENS Dnr 12/2012 ARVODESNÄMND Sven Johannisson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Godkänd av nämnden vid sammanträde den 10 april 2012 1 1. Inledning Riksdagens arvodesnämnd är en självständig myndighet

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst Fastighetsbeteckning: Radonsäte 1:1 Fastighetens adress: Radongatan 1 111 11 Radonköping Fastighetsägare: Radium Radondotter Fastighetsuppgifter Personuppgifter

Läs mer

CESIUMPLAN för Gävle kommun 2014-2024

CESIUMPLAN för Gävle kommun 2014-2024 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE CESIUMPLAN för Gävle kommun 2014-2024 Plan för provtagning av cesium-137 i livsmedel från naturen Dnr: 12BMN111 CESIUMPLAN för Gävle Plan för provtagning av cesium-137 i livsmedel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Är skaderegleringen för nackskadade rättssäker?

Är skaderegleringen för nackskadade rättssäker? Är skaderegleringen för nackskadade rättssäker? Enkäten är framtagen av: i samarbete med: Nackskadeförbundet Trigger-Punkt Whiplashinfo SVT Uppdrag granskning 2014-05-09 Hej! Personskadeförbundet RTP,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Radonprogram för Sjöbo kommun

Radonprogram för Sjöbo kommun Radonprogram för Sjöbo kommun INLEDNING Bakgrund Mot bakgrund av det nationella miljömålet God bebyggd miljö har ett antal regionala delmål och åtgärdsförslag tagits fram. Regionalt delmål nr 9 som tagits

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

RADONETT Europas mest sålda radonavskiljare för vatten

RADONETT Europas mest sålda radonavskiljare för vatten RADONETT Europas mest sålda radonavskiljare för vatten Friskt och hälsosamt vatten www.radonett.com Radonavskiljare för vatten Europas mest sålda radonavskiljare för vatten Miljövänlig och ekologisk Radonett

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat:

Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat: Radonsanering Astrakangatan Ursprungligt årsmedelvärde Jag gjorde en radonmätning 2007 (2 månaders) några år efter att ha flyttat in på Astrakangatan med följande resultat: Radongashalt:410 Bq/m3 (Becquerel

Läs mer

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter Föräldrainformation om barn- och ungdomsutredningar Till föräldrar i Huddinge kommun Alla föräldrar

Läs mer

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Nytt myndighetskrav sedan några år är 200 Bq/m3 luft ( var tidigare 400 ) en mätperiod av 2 månader under eldningssäsongen 1 okt till 31 mars i sov- och

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning Blekinge tekniska högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se

Läs mer

RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN 2004-2005

RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN 2004-2005 RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN 2004-2005 Sammanställt av: Leif Karlström, ansvarig för radontalkot. MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111, INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Vad är radon 3. Hur kommer radon

Läs mer

Men hur trovärdig är studien egentigen?

Men hur trovärdig är studien egentigen? Men hur trovärdig är studien egentigen? Hur skakig får en utvärdering vara? Sent i våras publicerades rapporten Utvärdering av Socialtjänstens och Ideella kvinnojourers insatser för Våldsutsatta kvinnor

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri

Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri 1 Inledning Med gammaspektrometern kan man mäta på gammastrålning. Precis som ett GM-rör räknar gammaspektrometern de enskilda fotonerna i gammastrålningen.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer