Supponera Finans och Kalkyl AB Andreas Vedung

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Supponera Finans och Kalkyl AB www.supponera.se 070-7350888 Andreas Vedung 2015-08-11"

Transkript

1 Arbetskraftskostnadens beståndsdelar Mellan en anställds disponibla inkomst och en arbetsgivares arbetskraftskostnad finns en kil av skatter och avgifter. Kilen består av olika beståndsdelar och både löntagare och arbetsgivare har ett intresse av att förstå kilen grundligt. Arbetskraftskostnaden är ett marginalpris. Anställda är inte värda mer, men behöver inte acceptera mindre. Arbetsgivare måste inte betala mer, men kan inte betala mindre. Denna PM beskriver kilens beståndsdelar och visar med belopp kilens storlek vid olika månadslöner. Snäv eller bred skatte- och avgiftskil ett val Skatte- och avgiftskilen är summan av skatt och avgifter som finns mellan vad en löntagare kostar och vad löntagaren får i disponibel inkomst. Kilen kan inkludera fler eller färre skatter och avgifter. Skatte- och avgiftskilen brukar förkortas till skattekilen, men det finns anledning att notera skillnaden mellan en skattekil och en skatte- och avgiftskil. Skattekilen är ett nationalekonomiskt begrepp som delvis har negativ klang. Därför finns det olika uppfattningar i debatten om hur kilen ska definieras. En snäv definition av kilen inkluderar få skatter och avgifter. Då blir kilen smal, vilket i sin tur innebär att trycket av skatter och avgifter som läggs på förvärvsarbete tenderar att underskattas. En snäv definition av kilen antyder att man valt att inte erkänna de problem som uppstår av en bred kil, t.ex. arbetslöshet när arbetssökande ej får jobb eftersom arbetskraftskostnaden är för hög. En snäv definition antyder också att man har en mer inställsam attityd till höga skatter och avgifter. En bred definition av kilen inkluderar många skatter och avgifter. Den bredaste definitionen av kilen inkluderar alla skatter och avgifter i hela skatte- och socialförsäkringssystemet. Den bredaste kilen omfattar därför skatt på tjänst, näring, kapital och konsumtion, samt socialförsäkrings- och kollektivavtalade avgifter. Den teoretiska hypotesen bakom den bredaste skatte- och avgiftskilen är att alla skatter och avgifter förr eller senare vältras över på löntagare. En bred definition av kilen signalerar att man anser att skatter och avgifter är ett stort samhällsproblem. En bred kil är inte ointressant men blir lätt ohanterlig för policy och slutsatser. Till detta kan läggas att det ligger i både arbetsgivarnas och löntagarnas intresse att minimera transaktions- och avtalskostnader. Lagstadgade socialförsäkringsavgifter och kollektivt framförhandlade anställningsavtal minskar transaktionskostnader. Kilen med progressiva skatter En naturlig utgångspunkt vid definition av kilen är skatter. En skattekil bör åtminstone inkludera summan av kommunala-, landstingskommunala- och statliga inkomstskatter. Inkluderas socialförsäkringsavgifter breddas kilen, men blir då inte enbart en skattekil eftersom socialförsäkringsavgifter är premier till olika socialförsäkringssystem (t.ex. allmänna pensionssystemet, sjukförsäkring och föräldrapenning). Istället blir kilen en skatte- och avgiftskil. En skatte- och avgiftskil avspeglar arbetsgivares arbetskraftskostnader i högre utsträckning än vad enbart en skattekil gör. I socialförsäkringsavgifter finns dolda skatter. Den allmänna löneavgifter är t.ex. en dold skatt, liksom socialförsäkringspremier som betalas in för inkomster över ersättningstaken i socialförsäkringssystemen (föräldrapenningen är t.ex. maximerad till 10 prisbasbelopp år 2015). Även 1

2 inbetalningar över inbetalningstaket till den allmänna pensionen är dolda skatter (7,5 inkomstbasbelopp). Dessa dolda skatter bör ingå i skattekilen. Kollektivt avtalade avgifter bör ingå i skatte- och avgiftskilen, samt den särskilda löneskatten som läggs på avsättningar till kollektivavtalade pensioner. Även semestertillägg bör ingå. Man kan diskutera om friskvårdsbidrag, sjuklönekostnader, utbildningskostnader samt om arbetsgivarnas kostnader vid arbetstvister med anställda bör ingå. Eftersom inkomstskattesystemet är progressivt blir skattekilen bredare ju högre inkomst man tjänar. I figur 1 visas skatte- och avgiftskilen. Utgångspunkten är en arbetsmarknad helt utan skatter, socialförsäkrings- och kollektivavtalsavgifter. På en sådan marknad kommer t.ex. priset på en snickare att etableras vid B kronor efter att efterfrågan (linjen som sluttar nedåt) och utbudet av snickartjänster har mött varandra. Men så läggs kommunala skatter på lön, liksom socialförsäkringsavgifter och kollektivavtalade avgifter. En kil slås in mellan vad snickaren kostar och vad snickaren får i disponibel inkomst. Arbetskraftskostnaden höjs successivt från B till D. När priset höjs från B till D minskar efterfrågan på antalet snickartjänster från A till C. När skatter och avgifter är summerade vid nivån C uppgår de till skillnaden mellan D och E. Denna skillnad ( D minus E ) är skatte- och avgiftskilen för snickartjänster. Arbetskraftskostnad Lön + skatt + socialförsäkringsavgifter + dolda skatter + kollektivavtalsavgifter Lön + skatt + socialförsäkringsavgifter + dolda skatter D Lön + skatt + socialförsäkringsavgifter dolda skatter Lön + skatt Lön = arbetskraftskostnad utan skatter B E Efterfrågan på arbetskraft O C A Antal arbetade timmar Figur 1: Skatte- och avgiftskilen för en marknad, t.ex. snickartjänster. Skatte- och avgiftskilen Skatte- och avgiftskilen existerar för alla anställda, lönenivåer och åldrar. Kilens närvaro innebär att det totala antalet arbetade timmar minskar (av figur 1 framgår att antalet arbetade timmar minskar från A till C), samt att incitament skapas att både arbeta svart och köpa svart. Företag som inte betalar hela skatte- och avgiftskilen för sin personal kan antingen hålla lägre priser än sina konkurrenter eller ge sin personal högre disponibla inkomster. Därmed får företag som betalar skatte- och avgiftskilen en konkurrensnackdel och dess anställd riskerar arbetslöshet. 2

3 Hushåll med låg betalningsförmåga tvingas förhandla bort skatte- och avgiftskilen för att kunna konsumera dyrare tjänster. Detsamma gäller om tjänsterna är hushållsnära och avtal är svåra att kontrollera. Ett beslut att tillsvidareanställa ( fast anställning ) en person är ett viktigt beslut för en arbetsgivare. Generellt sett är personalen arbetsgivarens största tillgång, men personal innebär också kostnader och risker. Lönen är en kostnad. Att tvingas betala sjuklön för personer med hög sjukfrånvaro kan vara mycket kostsamt för ett litet företag. Personal kan stjäla företagshemligheter och därigenom åsamka företag stora kostnader. Friskvård, vidareutbildning och andra personalrelaterade utgifter är kostnader som anställda till viss del förväntar sig. Risker som ett företag utsätts för när en person blivit anställd måste företaget, i förväg, kostnadsbudgetera för. Till dessa kostnader och risker läggs semesterlön- och tillägg, skatter, avgifter och andra utgifter. Det finns ett stort och juridiskt snårigt utrymme mellan den disponibla inkomsten som den anställde ser på sitt bankkonto vid slutet av varje månad och den kostnad som den anställdes arbetsgivare har. Situationen illustreras i figur 2. Risker, friskvård, vidareutbildning, Skatte- och avgiftskilen Total arbetskraftsrelaterad kostnad för en anställd Den anställdes disponibla inkomst Figur 2: Total arbetskraftsrelaterad kostnad för en anställd. Låt oss specificera skatte- och avgiftskilens alla detaljer för att därefter beräkna kilens värde vid en månadslön om kronor. Specifikation av skatte- och avgiftskilen I tabell 1 är hela skatte- och avgiftskilen specificerad. För att förstå tabellen, låt oss utgå från det som de flesta av oss har kännedom om: den beskattningsbara inkomsten. I tabellen definieras den beskattningsbara inkomsten som månadslönen multiplicerad med tolv månader. Enligt skattelagstiftningen ska fler saker ingå i den beskattningsbara inkomsten, men vår definition omfattar den största ingående posten. 3

4 För att komma till disponibel inkomst subtraheras det allmänna grundavdraget, vilket ger taxeringsbar inkomst. Från taxeringsbar inkomst dras statlig värnskatt, statlig inkomstskatt, landstingsskatt och kommunal skatt. Värnskatt och statlig inkomstskatt är statliga och progressiva skatter som enbart tas ut om den taxeringsbara inkomsten överstiger vissa brytpunkter. Landstingsskatt och kommunal skatt betalas av alla om taxeringsbar inkomst finns. Från den totala skattekostnaden dras olika skattereduktioner. En skattereduktion är egenfinansieringsavgiften till den allmänna pensionen. En annan skattereduktion är jobbskatteavdraget. Det som blir kvar är nettot av skatter och skattereduktioner. Dras alla skatter från den beskattningsbara inkomsten erhålls den disponibla inkomsten. För anställda brukar frågan vad får jag ut i lön? överskugga alla andra frågor. Men för arbetsgivare tillkommer en stor mängd skatter, avgifter och kostnader som gör en anställning mer kostsam. Arbetsgivare måste betala lagstadgade socialförsäkringsavgifter. Avgifterna är differentierade beroende på ålder. Arbetsgivare kan även få viss del av socialförsäkringsavgifterna nedsatta beroende på vilken kommun som arbetsgivaren har sitt säte i. En arbetsgivare kan även slippa betala socialförsäkringsavgifter och få motsvarande avgifter som subvention om arbetsgivaren anställer någon som varit arbetslös eller sjukskriven länge. Den generella totala socialförsäkringsavgiften består av sju delavgifter: ålderspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift, efterlevandepensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift och allmän löneavgift. Tillsammans utgör de 31,42 procent år 2015 för en genomsnittlig förvärvsarbetare. Utöver lagstadgade socialförsäkringsavgifter tillkommer kollektivavtalade avgifter. Olika yrkesgrupper på arbetsmarknaden omfattas av olika kollektivavtal med olika utformningar. Men det finns stora likheter mellan kollektivavtalen och de flesta efterliknar industrins ITP-avtal. ITP-avtalet har en brytpunkt som är identisk med brytpunkten för inbetalning till det allmänna pensionssystemet (7,5 inkomstbasbelopp). Under brytpunkten betalar en arbetsgivare en viss uppsättning ITP-premier, över brytpunkten en annan uppsättning ITP-premier. De kollektivavtalade avgifterna är: ålderspensionsavgift, premiebefrielseavgift, sjukförsäkringsavgift, tryggruppliv vid dödsfall, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, trygghetsförsäkring vid omställning. Summan av premierna under och över brytpunkten är arbetsgivarens kostnader för kollektivavtalade avgifter. Avgifterna till kollektivavtalad ålderspension beläggs med en särskild löneskatt. Arbetsgivaren måste även betala semestertillägg till semesterlönen. Lägger man ihop socialförsäkringsavgifter, kollektivavtalade avgifter, kostnaden för särskild löneskatt och semestertillägg får man arbetsgivarens arbetskraftskostnad. Denna arbetskraftskostnad är en minimikostnad för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan inte komma undan dessa kostnader vid en anställning. De är antingen lagstadgade eller kollektivavtalade. Utöver lagstadgade och kollektivavtalade avgifter tillkommer andra utgifter som är mer eller mindre obligatoriska. Ett friskvårdsbidrag brukar tillkomma, liksom en dator, en mobiltelefon, förväntade sjuklönekostnader samt övriga kostnader som har med en anställning att göra (t.ex. julgåvor, trivselutgifter, utgifter vid tvist med löntagare, utbildningskostnader). Det är svårt för en arbetsgivare att inte ge friskvårdsbidrag när anställda förväntar sig detta samtidigt som andra företag ger friskvårdsbidrag. 4

5 Slutligen kan man lägga till mervärdesskatt till arbetskraftskostnaden. Alla anställda säljer ju något och eftersom arbetsgivaren är mervärdesskattepliktig måste moms läggas på arbetskraftskostnaden vid t.ex. konsulttjänster. Disponibel inkomst Summa skatter Jobbskatteavdrag Egenavgift allmän pension Kommunal skatt Landstingsskatt Statlig inkomstskatt Statlig värnskatt Taxeringsbar inkomst Grundavdrag Beskattningsbar inkomst (Bruttolön) Socialförsäkringsavgifter Ålderspensionsavgift Sjukförsäkringsavgift Arbetsskadeavgift Arbetsmarknadsavgift Efterlevandepensionsavgift Föräldraförsäkringsavgift Allmän löneavgift Summa avgifter Dolda skatter ITP1-premier under brytpunkt Ålderspension Premiebefrielseförsäkring Sjukförsäkring Tryggruppliv vid dödsfall (TGL) Trygghetsförsäkring arbetsskada (TFA) Trygghetsförsäkring omställning (TRR) Summa premier under brytpunkt ITP1-premier över brytpunkt Ålderspension Premiebefrielseförsäkring Sjukförsäkring Tryggruppliv vid dödsfall (TGL) Trygghetsförsäkring arbetsskada (TFA) Trygghetsförsäkring omställning (TRR) DI = BI SSk SSk = V-skatt + I-skatt + L-skatt + K-skatt (EAP + JSA) JSA = f (TI, GA, kommunal skatt, landstingsskatt) EAP = TI x egenfinansieringsavgift allmän pension K-skatt = TI x Kommunalskatt L-skatt = TI x Landstingsskatt I-skatt = TI x Statlig inkskatt om TI över brytpunkt för statlig inkomstskatt V-skatt = TI x Statlig värnskatt om TI över brytpunkt för värnskatt TI = BI GA GA = f (BI) BI = Månadslön före skatt x 12 (UTGÅNGSPUNKT) ÅP = BI x ålderspensionsavgift SA = BI x sjukförsäkringsavgift AS = BI x arbetsskadeavgift AA = BI x arbetsmarknadsavgift EA = BI x efterlevandepensionsavgift FA = BI x föräldraförsäkringsavgift AL = BI x allmän löneavgift SAv = ÅP + SA + AS + AA + EA + FA + AL DS = AL + ÅP när BI är över brytpunkt + FA när BI är över brytpunkt ÅPkU = BI x ITP1 ålderspensionspremie när BI är under brytpunkt PBkU = BI x ITP1 premiebefrielsepremie när BI är under brytpunkt SAkU = BI x ITP1 sjukförsäkringspremie när BI är under brytpunkt TGLkU = BI x ITP1 tryggrupplivpremie när BI är under brytpunkt TFAkU = BI x ITP1 arbetsskadepremie när BI är under brytpunkt TRRkU = BI x ITP1 omställningspremie när BI är under brytpunkt SPkU = ÅPkU + PBkU + SAkU +TGLkU + TFAkU + TRRkU ÅPkÖ = BI x ITP1 ålderspensionspremie när BI är över brytpunkt PBkÖ = BI x ITP1 premiebefrielsepremie när BI är över brytpunkt SAkÖ = BI x ITP1 sjukförsäkringspremie när BI är över brytpunkt TGLkÖ = BI x ITP1 tryggrupplivpremie när BI är över brytpunkt TFAkÖ = BI x ITP1 arbetsskadepremie när BI är över brytpunkt TRRkÖ = BI x ITP1 omställningspremie när BI är över brytpunkt 5

6 Summa premier över brytpunkt Summa ålderspension Summa premiebefrielseförsäkring Summa sjukförsäkring Summa TGL Summa TFA Summa TRR Summa ITP1 premier Arbetskraftskostnad 1 Särskild löneskatt Semestertillägg Arbetskraftskostnad 2 Friskvårdsbidrag Övriga personalkostnader Arbetskraftskostnad 3 Mervärdesskatt Arbetskraftskostnad totalt SPkÖ = ÅPkÖ + PBkÖ + SAkÖ +TGLkÖ + TFAkÖ + TRRkÖ SÅPk = SÅPkU + SÅPkÖ SPBk = SPBkU + SPBkÖ SSAk = SSAkU + SSAkÖ STGLk = STGLkU + STGLkÖ STFAk = STFAkU + STFAkÖ STRRk = STRRkU + STRRkÖ SPk = SPkU + SPkÖ Arb1 = BI + SAv + SPk SL = SÅPk x särskild löneskatt SemT = Semesterdagar x semestertillägg Arb2 = Arb1 + SL + SemT FB ÖP = f (sjuklön, dator, telefon, utbildning, tvister, ) Arb3 = Arb2 + FB + ÖP Moms = Arb3 x mervärdesskatt ArbT = Arb3 + Moms Tabell 1: Specifikation av skatte- och avgiftskilen. Skatte- och avgiftskilen vid kronor i månadslön I tabell 2 har värdet av skatte- och avgiftskilen beräknats vid kronor i månaden. Av tabell 2 framgår att en anställd som får kronor i månadslön har en årlig bruttoinkomst om kronor. Det ger en disponibel inkomst per år om kronor eller kronor i månaden. Arbetsgivaren betalar totalt kronor i lagstadgade socialförsäkringsavgifter per år, kronor i kollektivavtalade ITP1-avgifter, samt kronor i särskild löneskatt och semestertillägg. Arbetsgivarens totala årliga arbetskraftskostnad exklusive moms är kronor. Mellan löntagarens disponibla inkomst om kronor och arbetsgivarens arbetskraftskostnad om kronor finns en skatte- och avgiftskil om kronor. Skatte- och avgiftskilen utgör därmed 42,2 procent av arbetskraftskostnaden. Lägger man på mervärdesskatt ökar skatte- och avgiftskilen med kronor, vilket ger en total arbetskraftskostnad om kronor. Till ovanstående kan också läggas kronbelopp för friskvårdsbidrag, för sjuklön och för kostnader vid avtalstvister. I tabellen har alla beräkningar gjorts utifrån timlönen 144,23 kronor. Det ger en månadslön om kronor. 6

7 För att konvertera timlön till daglön har timlönen multiplicerats med åtta arbetstimmar per arbetsdag. Från daglön till veckolön har daglönen multiplicerats med fem arbetsdagar per vecka. Från veckolön till månadslön har veckolönen multiplicerats med 52 veckor per år dividerat med 12 månader per år. Från månadslön till årsinkomst har månadslönen multiplicerats med 12 månadslöner. Motsvarande, men omvända multiplikationer och divisioner, har gjorts för att gå från årsinkomst till månadslön, från månadslön till veckolön, från veckolön till daglön, från daglön till timlön. 7

8 Timme Dag Vecka Månad År Disponibel inkomst 115 kr 918 kr kr kr kr Summa skatter 29 kr 236 kr kr kr kr Jobbskatteavdrag 13 kr 102 kr 510 kr kr kr Kommunal skatt 26 kr 205 kr kr kr kr Landstingsskatt 17 kr 133 kr 665 kr kr kr Statlig inkomstskatt - kr - kr - kr - kr - kr Statlig värnskatt - kr - kr - kr - kr - kr Taxeringsbar inkomst 137 kr kr kr kr kr Grundavdrag 7 kr 54 kr 269 kr kr kr Beskattningsbar inkomst 144 kr kr kr kr kr Bruttolön i timmen 144,23 kr <= Timlön. Ger dag-, vecko-, månads- och årslön. Sociala avgifter 45 kr 363 kr kr kr kr varav ålderspensionsavgift 15 kr 118 kr 589 kr kr kr varav sjukförsäkringsavgift 6 kr 50 kr 251 kr kr kr varav arbetsskadeavgift 0 kr 3 kr 17 kr 75 kr 900 kr varav arbetsmarknadsavgift 4 kr 30 kr 152 kr 660 kr kr varav efterlevandeavgift 2 kr 13 kr 67 kr 292 kr kr varav föräldraförsäkringsavgift 4 kr 30 kr 150 kr 650 kr kr varav allmän löneavgift 15 kr 117 kr 586 kr kr kr Brytpunkt för inbetalning till allmän pension Brytpunkt föräldraförsäkringsersättning kr kr Dolda skatter i ålderspensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift och allmän löneavgift 15 kr 117 kr 586 kr kr kr Brytpunkt ITP kr ITP1 premier under brytpunkt ITP1 premier under brytpunkt ålderspension (>= 25 år) 6,5 kr 52 kr 260 kr kr kr ITP1 premier under brytpunkt premiebefrielseförsäkring (>=25 år) (% ) 0,1 kr 1 kr 5 kr 21 kr 249 kr ITP1 premier under brytpunkt sjukförsäkring (>=18 år) (% ) 0,1 kr 1 kr 3 kr 14 kr 174 kr ITP1 premier under brytpunkt TGL (% ) 0,3 kr 2 kr 12 kr 50 kr 600 kr ITP1 premier under brytpunkt TFA (% ) 0,0 kr 0 kr 1 kr 2 kr 30 kr ITP1 premier under brytpunkt TRR (% ) 0,4 kr 3 kr 17 kr 75 kr 900 kr ITP1 premier under brytpunkt summa 7 kr 59 kr 297 kr kr kr ITP1 premier över brytpunkt ITP1 premier över brytpunkt ålderspension (från 25 år) (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt premiebefrielseförsäkring (>=25 år) (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt sjukförsäkring (>=18 år) (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt TGL (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt TFA (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt TRR (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt summa - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 ålderspensionspremier 6,5 kr 52 kr 260 kr kr kr ITP1 premiebefrielseförsäkring 0,1 kr 1 kr 5 kr 21 kr 249 kr ITP1 sjukförsäkring 0,1 kr 1 kr 3 kr 14 kr 174 kr ITP1 TGL 0,3 kr 2 kr 12 kr 50 kr 600 kr ITP1 TFA 0,0 kr 0 kr 1 kr 2 kr 30 kr ITP1 TRR 0,4 kr 3 kr 17 kr 75 kr 900 kr ITP1 Summa 7 kr 59 kr 297 kr kr kr Bruttolön + sociala avgifter + ITP1 avgifter 197 kr kr kr kr kr Särskild löneskatt på pensionskostnader 2 kr 13 kr 63 kr 273 kr kr Semestertillägg (25 dagar x tillägg) 0,04 kr 0 kr 2 kr 7 kr 88 kr Bruttolön + avgifter + löneskatt + semestertillägg 199 kr kr kr kr kr Mervärdesskatt 50 kr 397 kr kr kr kr Total summa 248 kr kr kr kr kr 8

9 Tabell 2: Arbetskraftskostnad per timme, dag, vecka, månad och år vid en månadslön om kr. Total arbetskraftskostnad vid olika månadslöner I figur 3 visas arbetskraftskostnaden fördelad på olika beståndsdelar: Disponibel inkomst Synliga skatter Avgifter Summan av disponibel inkomst, synliga skatter, avgifter och dolda skatter är arbetskraftskostnaden exklusive mervärdesskatt. Figur 3: Arbetskraftskostnaden vid olika månadslöner. Ojusterad och justerad skattekil vid olika månadslöner I figur 4 visas den ojusterade skatte- och justerade skattekilen vid olika månadsinkomster. Den ojusterade skattekilen är summan av statlig värnskatt, statlig inkomstskatt, landstingskommunal skatt, kommunal skatt och särskild löneskatt. Den justerade skattekilen är den ojusterade skattekilen + dolda skatter som finns i de sociala avgifterna. Till de dolda skatterna räknas den allmänna avgiften, inbetalningar till den allmänna pensionen över inbetalningstaket om 7,5 inkomstbasbelopp, samt inbetalningar till föräldraförsäkringen över ersättningstaket om 10 prisbasbelopp. Vi ser att skattekilen exklusive dolda skatter underskattar skatteuttaget för alla förvärvsarbetande eftersom alla som arbetar betalar den allmänna löneavgiften. Vid högre inkomster ökar inbetalningarna till den allmänna pensionen och föräldraförsäkringen som inte motsvaras av några förmåner i det allmänna pensionssystemet eller i föräldraförsäkringen. Därför breddas kilen alltmer. 9

10 Figur 4: Ojusterad och justerad skattekil. Skatte- och avgiftskilen som andel av arbetskraftskostnaden I figur 5 visas skatte- och avgiftskilen som andel av total arbetskraftskostnad vid olika månadslöner. Av figuren framgår att skatte- och avgiftskilen utgör en väsentlig del av arbetskraftskostnaden. Ofta är anställda och löntagare omedvetna om denna del. 10

11 Figur 5: Skatte- och avgiftskilen som andel av total arbetskraftskostnad Skatte- och avgiftskilen vid en löneökning Löner justeras vid avtalsrörelser. Anta att en lönerörelse resulterar i en löneökning om fyra procentenheter. En sådan löneökning innebär att timlönen i tabell 2 stiger från 144,23 kronor till 150 kronor, d.v.s. med knappt 6 kronor i timmen. Det kan tyckas som en låg löneökning för den anställda personen, men sett till ett helt års arbetade timmar och sett till hela arbetskraftskostnaden har företagets arbetskraftskostnader stigit från kronor till kronor, en ökning om kronor per år. Samtidigt ökar den anställdes disponibla inkomst med 692 kronor per månad eller kronor per år. Med andra ord, en löneökning om fyra procent ger en arbetskraftskostnadsökning om kronor, men endast en ökning av den disponibla inkomsten om kronor. Skillnaden mellan kronor och kronor, kronor, är skatte- och avgiftskilen. För arbetsgivare med många anställda ökar arbetskraftskostnaderna kraftigt vid lönerörelser. Dessa arbetsgivare måste då minska på andra kostnader, öka produktiviteten eller höja sina priser. Är arbetsgivaren offentlig kan lönerörelser resultera i skattehöjningar eller effektiviseringar. Arbetskraftskostnaden som ett marginalpris Enkelt uttryckt kan man säga att alla löntagare vill ha högre lön medan alla arbetsgivare vill ge lägre lön. Löntagare och arbetsgivare möts på en arbetsmarknad där priser fastställs. Man kan likställa priserna som fastställs med arbetskraftskostnader för olika slag av tjänster. På en (arbets-)marknad vill alla säljare av arbetskraft ha ett högre pris, men de tvingas acceptera marknadspriset. De behöver inte acceptera ett lägre pris än marknadspriset eftersom det finns efterfrågan till marknadspriset. 11

12 På motsvarande sätt vill alla köpare av arbetskraft ha ett lägre pris, men de tvingas acceptera marknadspriset. De behöver inte betala ett högre pris än marknadspriset eftersom utbudet av arbetskraft är villigt att arbeta till marknadspriset, men de kan heller inte betala ett lägre pris än marknadspriset eftersom då vill ingen arbeta för dem. Det råder marginalprissättning på (arbets-)marknaden. Ronald Coase, transaktionskostnader och varför företag anställer Ronald Coase fick nobelpriset i ekonomi år 1991 för bland annat sin analys av transaktionskostnader. I korthet är transaktionskostnader alla kostnader som finns för att en transaktion genomförs. Transaktionskostnader låter beskedligt men det visar sig att alla komplexa avtal, t.ex. anställningsavtal, har avsevärda transaktionskostnader. Särskilt kostsamma blir transaktionskostnaderna om avtal inte är standardiserade. Man kan tänka sig vilka enorma transaktionskostnader som ett företag med anställda skulle ha om varje anställd hade sitt eget personliga avtal med företaget. Ett företag som har 100 anställda skulle kunna anlita varje person på konsultbasis. Men företaget gör inte detta eftersom transaktionskostnaderna för att skriva individuella avtal med 100 konsulter är för kostsamt för företaget. För att minimera transaktionskostnaderna väljer företaget att anställa alla med tillsvidarekontrakt. Därmed minimeras företagets transaktionskostnader i och med att kollektivavtalet standardiserar anställningen. Synpunkter och förbättringsförslag på denna PM tas tacksamt emot. 12

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden.

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden. AB Skatter och socialförsäkringsersättningar 2016 Decemberöverenskommelsen (DÖ) mellan Allianspartierna och SMP-regeringen innebär att det budgetalternativ som har störst majoritet i riksdagens ska gå

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Avgifter och skatter 2014

Avgifter och skatter 2014 2013-11-25 Avgifter och skatter 2014 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2014 samt de avgifter och skatter som betalades

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Avgifter och skatter 2013

Avgifter och skatter 2013 2012-10-30 Avgifter och skatter 2013 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2013 samt de avgifter och skatter som betalades

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Välfärdstendens 2014 Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Avgifter och skatter 2015

Avgifter och skatter 2015 Uppdaterad 2015-06-17 Avgifter och skatter 2015 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:1537 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Förhandlingar &avtal

Förhandlingar &avtal oj Förhandlingar &avtal ~ Arbetsgivarpolitiska avdelningen F 04:9 Landstingsstyrelserna, regionstyrelserna i Skåne och Västra Götaland samt kommunstyrelsen i Gotlands kommun Arbete efter 65 års ålder -

Läs mer

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 201 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 1 Inledning I 20 års upplaga av rapporten Driftig, men otrygg konstaterades att småföretagare inte kan räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Så här har vi räknat. Övertidsersättning är reglerad för den med kollektivavtal men måste förhandlas själv av den som saknar avtal.

Så här har vi räknat. Övertidsersättning är reglerad för den med kollektivavtal men måste förhandlas själv av den som saknar avtal. Så här har vi räknat Kollektivavtalet är värt 80 000 kronor Vi har räknat ut värdet av vad en löntagare med kollektivavtal tjänar på sitt avtal jämfört med en person som har samma lön, men som i övrigt

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Oktober 2014 Promemorians huvudsakliga innehåll Regeringen avser att i budgetpropositionen

Läs mer

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse Individuell anpassning genom enskild överenskommelse - inom ramen för ALFA 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Inledning...4 3. Förutsättning...4 4. Giltighet och upphörande av överenskommelse...5 5. Frågor

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se Vänsterpartiets nota Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006 centerpartiet.se 1 Sammanfattning Vänsterpartiets kongress den 5-8 januari 2006 fastslog bland annat partiets

Läs mer

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Varför är äldres lönekostnader intressanta att studera? I litteraturen anges

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA INNEHÅLL FORA... 1 Hur beräknar Caspeco avsättningen till FORA?... 1 Skapa Fora... 4 Rapporten... 7 Ladda upp filen på FORAS hemsida... 8 1 FORA I programmet

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22 RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 15-9-22 15-9-22 KONTAKTPERSONER WSP Patrick Joyce, tfn 722 19, e-post: patrick.joyce@wspgroup.se Rickard Hammarberg, tfn

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Starta eget Några saker att tänka på Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Vem är Anders Hallgren? - Civilingenjör (industriell ekonomi) - Medlem i förbundet - 15 år i stora företag - Egenföretagare

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Nyheter 2015 I detta cirkulär redogör vi för nyheter från 1 januari 2015. De nyheter som behandlas är 1) ändringar i diskrimineringslagen, 2) nytt högkostnadsskydd

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8902 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare Herr minister, I. Förfarande 1. Genom

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Slutliga uppgifter för anställda -utland

Slutliga uppgifter för anställda -utland Slutliga uppgifter för anställda -utland Anställda som tjänstgör utomlands omfattas av den svenska arbetsgivarens försäkringsavtal om avtalsförsäkringar som är tecknat med Fora med förutsättning att följande

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

JAKTEN PÅ DEN DOLDA SKATTEN

JAKTEN PÅ DEN DOLDA SKATTEN VÅRDVAL SVERIGE JAKTEN PÅ DEN DOLDA SKATTEN DIAGNOS OCH RÄDDNINGSPLAN FÖR EN SJUK FÖRSÄKRING LUDVIG LARSSON www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667232&flik=4 2009-09-15 & REF OR M ] TI MB R O [ VÄL FÄR D

Läs mer