Supponera Finans och Kalkyl AB Andreas Vedung

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Supponera Finans och Kalkyl AB www.supponera.se 070-7350888 Andreas Vedung 2015-08-11"

Transkript

1 Arbetskraftskostnadens beståndsdelar Mellan en anställds disponibla inkomst och en arbetsgivares arbetskraftskostnad finns en kil av skatter och avgifter. Kilen består av olika beståndsdelar och både löntagare och arbetsgivare har ett intresse av att förstå kilen grundligt. Arbetskraftskostnaden är ett marginalpris. Anställda är inte värda mer, men behöver inte acceptera mindre. Arbetsgivare måste inte betala mer, men kan inte betala mindre. Denna PM beskriver kilens beståndsdelar och visar med belopp kilens storlek vid olika månadslöner. Snäv eller bred skatte- och avgiftskil ett val Skatte- och avgiftskilen är summan av skatt och avgifter som finns mellan vad en löntagare kostar och vad löntagaren får i disponibel inkomst. Kilen kan inkludera fler eller färre skatter och avgifter. Skatte- och avgiftskilen brukar förkortas till skattekilen, men det finns anledning att notera skillnaden mellan en skattekil och en skatte- och avgiftskil. Skattekilen är ett nationalekonomiskt begrepp som delvis har negativ klang. Därför finns det olika uppfattningar i debatten om hur kilen ska definieras. En snäv definition av kilen inkluderar få skatter och avgifter. Då blir kilen smal, vilket i sin tur innebär att trycket av skatter och avgifter som läggs på förvärvsarbete tenderar att underskattas. En snäv definition av kilen antyder att man valt att inte erkänna de problem som uppstår av en bred kil, t.ex. arbetslöshet när arbetssökande ej får jobb eftersom arbetskraftskostnaden är för hög. En snäv definition antyder också att man har en mer inställsam attityd till höga skatter och avgifter. En bred definition av kilen inkluderar många skatter och avgifter. Den bredaste definitionen av kilen inkluderar alla skatter och avgifter i hela skatte- och socialförsäkringssystemet. Den bredaste kilen omfattar därför skatt på tjänst, näring, kapital och konsumtion, samt socialförsäkrings- och kollektivavtalade avgifter. Den teoretiska hypotesen bakom den bredaste skatte- och avgiftskilen är att alla skatter och avgifter förr eller senare vältras över på löntagare. En bred definition av kilen signalerar att man anser att skatter och avgifter är ett stort samhällsproblem. En bred kil är inte ointressant men blir lätt ohanterlig för policy och slutsatser. Till detta kan läggas att det ligger i både arbetsgivarnas och löntagarnas intresse att minimera transaktions- och avtalskostnader. Lagstadgade socialförsäkringsavgifter och kollektivt framförhandlade anställningsavtal minskar transaktionskostnader. Kilen med progressiva skatter En naturlig utgångspunkt vid definition av kilen är skatter. En skattekil bör åtminstone inkludera summan av kommunala-, landstingskommunala- och statliga inkomstskatter. Inkluderas socialförsäkringsavgifter breddas kilen, men blir då inte enbart en skattekil eftersom socialförsäkringsavgifter är premier till olika socialförsäkringssystem (t.ex. allmänna pensionssystemet, sjukförsäkring och föräldrapenning). Istället blir kilen en skatte- och avgiftskil. En skatte- och avgiftskil avspeglar arbetsgivares arbetskraftskostnader i högre utsträckning än vad enbart en skattekil gör. I socialförsäkringsavgifter finns dolda skatter. Den allmänna löneavgifter är t.ex. en dold skatt, liksom socialförsäkringspremier som betalas in för inkomster över ersättningstaken i socialförsäkringssystemen (föräldrapenningen är t.ex. maximerad till 10 prisbasbelopp år 2015). Även 1

2 inbetalningar över inbetalningstaket till den allmänna pensionen är dolda skatter (7,5 inkomstbasbelopp). Dessa dolda skatter bör ingå i skattekilen. Kollektivt avtalade avgifter bör ingå i skatte- och avgiftskilen, samt den särskilda löneskatten som läggs på avsättningar till kollektivavtalade pensioner. Även semestertillägg bör ingå. Man kan diskutera om friskvårdsbidrag, sjuklönekostnader, utbildningskostnader samt om arbetsgivarnas kostnader vid arbetstvister med anställda bör ingå. Eftersom inkomstskattesystemet är progressivt blir skattekilen bredare ju högre inkomst man tjänar. I figur 1 visas skatte- och avgiftskilen. Utgångspunkten är en arbetsmarknad helt utan skatter, socialförsäkrings- och kollektivavtalsavgifter. På en sådan marknad kommer t.ex. priset på en snickare att etableras vid B kronor efter att efterfrågan (linjen som sluttar nedåt) och utbudet av snickartjänster har mött varandra. Men så läggs kommunala skatter på lön, liksom socialförsäkringsavgifter och kollektivavtalade avgifter. En kil slås in mellan vad snickaren kostar och vad snickaren får i disponibel inkomst. Arbetskraftskostnaden höjs successivt från B till D. När priset höjs från B till D minskar efterfrågan på antalet snickartjänster från A till C. När skatter och avgifter är summerade vid nivån C uppgår de till skillnaden mellan D och E. Denna skillnad ( D minus E ) är skatte- och avgiftskilen för snickartjänster. Arbetskraftskostnad Lön + skatt + socialförsäkringsavgifter + dolda skatter + kollektivavtalsavgifter Lön + skatt + socialförsäkringsavgifter + dolda skatter D Lön + skatt + socialförsäkringsavgifter dolda skatter Lön + skatt Lön = arbetskraftskostnad utan skatter B E Efterfrågan på arbetskraft O C A Antal arbetade timmar Figur 1: Skatte- och avgiftskilen för en marknad, t.ex. snickartjänster. Skatte- och avgiftskilen Skatte- och avgiftskilen existerar för alla anställda, lönenivåer och åldrar. Kilens närvaro innebär att det totala antalet arbetade timmar minskar (av figur 1 framgår att antalet arbetade timmar minskar från A till C), samt att incitament skapas att både arbeta svart och köpa svart. Företag som inte betalar hela skatte- och avgiftskilen för sin personal kan antingen hålla lägre priser än sina konkurrenter eller ge sin personal högre disponibla inkomster. Därmed får företag som betalar skatte- och avgiftskilen en konkurrensnackdel och dess anställd riskerar arbetslöshet. 2

3 Hushåll med låg betalningsförmåga tvingas förhandla bort skatte- och avgiftskilen för att kunna konsumera dyrare tjänster. Detsamma gäller om tjänsterna är hushållsnära och avtal är svåra att kontrollera. Ett beslut att tillsvidareanställa ( fast anställning ) en person är ett viktigt beslut för en arbetsgivare. Generellt sett är personalen arbetsgivarens största tillgång, men personal innebär också kostnader och risker. Lönen är en kostnad. Att tvingas betala sjuklön för personer med hög sjukfrånvaro kan vara mycket kostsamt för ett litet företag. Personal kan stjäla företagshemligheter och därigenom åsamka företag stora kostnader. Friskvård, vidareutbildning och andra personalrelaterade utgifter är kostnader som anställda till viss del förväntar sig. Risker som ett företag utsätts för när en person blivit anställd måste företaget, i förväg, kostnadsbudgetera för. Till dessa kostnader och risker läggs semesterlön- och tillägg, skatter, avgifter och andra utgifter. Det finns ett stort och juridiskt snårigt utrymme mellan den disponibla inkomsten som den anställde ser på sitt bankkonto vid slutet av varje månad och den kostnad som den anställdes arbetsgivare har. Situationen illustreras i figur 2. Risker, friskvård, vidareutbildning, Skatte- och avgiftskilen Total arbetskraftsrelaterad kostnad för en anställd Den anställdes disponibla inkomst Figur 2: Total arbetskraftsrelaterad kostnad för en anställd. Låt oss specificera skatte- och avgiftskilens alla detaljer för att därefter beräkna kilens värde vid en månadslön om kronor. Specifikation av skatte- och avgiftskilen I tabell 1 är hela skatte- och avgiftskilen specificerad. För att förstå tabellen, låt oss utgå från det som de flesta av oss har kännedom om: den beskattningsbara inkomsten. I tabellen definieras den beskattningsbara inkomsten som månadslönen multiplicerad med tolv månader. Enligt skattelagstiftningen ska fler saker ingå i den beskattningsbara inkomsten, men vår definition omfattar den största ingående posten. 3

4 För att komma till disponibel inkomst subtraheras det allmänna grundavdraget, vilket ger taxeringsbar inkomst. Från taxeringsbar inkomst dras statlig värnskatt, statlig inkomstskatt, landstingsskatt och kommunal skatt. Värnskatt och statlig inkomstskatt är statliga och progressiva skatter som enbart tas ut om den taxeringsbara inkomsten överstiger vissa brytpunkter. Landstingsskatt och kommunal skatt betalas av alla om taxeringsbar inkomst finns. Från den totala skattekostnaden dras olika skattereduktioner. En skattereduktion är egenfinansieringsavgiften till den allmänna pensionen. En annan skattereduktion är jobbskatteavdraget. Det som blir kvar är nettot av skatter och skattereduktioner. Dras alla skatter från den beskattningsbara inkomsten erhålls den disponibla inkomsten. För anställda brukar frågan vad får jag ut i lön? överskugga alla andra frågor. Men för arbetsgivare tillkommer en stor mängd skatter, avgifter och kostnader som gör en anställning mer kostsam. Arbetsgivare måste betala lagstadgade socialförsäkringsavgifter. Avgifterna är differentierade beroende på ålder. Arbetsgivare kan även få viss del av socialförsäkringsavgifterna nedsatta beroende på vilken kommun som arbetsgivaren har sitt säte i. En arbetsgivare kan även slippa betala socialförsäkringsavgifter och få motsvarande avgifter som subvention om arbetsgivaren anställer någon som varit arbetslös eller sjukskriven länge. Den generella totala socialförsäkringsavgiften består av sju delavgifter: ålderspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift, efterlevandepensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift och allmän löneavgift. Tillsammans utgör de 31,42 procent år 2015 för en genomsnittlig förvärvsarbetare. Utöver lagstadgade socialförsäkringsavgifter tillkommer kollektivavtalade avgifter. Olika yrkesgrupper på arbetsmarknaden omfattas av olika kollektivavtal med olika utformningar. Men det finns stora likheter mellan kollektivavtalen och de flesta efterliknar industrins ITP-avtal. ITP-avtalet har en brytpunkt som är identisk med brytpunkten för inbetalning till det allmänna pensionssystemet (7,5 inkomstbasbelopp). Under brytpunkten betalar en arbetsgivare en viss uppsättning ITP-premier, över brytpunkten en annan uppsättning ITP-premier. De kollektivavtalade avgifterna är: ålderspensionsavgift, premiebefrielseavgift, sjukförsäkringsavgift, tryggruppliv vid dödsfall, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, trygghetsförsäkring vid omställning. Summan av premierna under och över brytpunkten är arbetsgivarens kostnader för kollektivavtalade avgifter. Avgifterna till kollektivavtalad ålderspension beläggs med en särskild löneskatt. Arbetsgivaren måste även betala semestertillägg till semesterlönen. Lägger man ihop socialförsäkringsavgifter, kollektivavtalade avgifter, kostnaden för särskild löneskatt och semestertillägg får man arbetsgivarens arbetskraftskostnad. Denna arbetskraftskostnad är en minimikostnad för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan inte komma undan dessa kostnader vid en anställning. De är antingen lagstadgade eller kollektivavtalade. Utöver lagstadgade och kollektivavtalade avgifter tillkommer andra utgifter som är mer eller mindre obligatoriska. Ett friskvårdsbidrag brukar tillkomma, liksom en dator, en mobiltelefon, förväntade sjuklönekostnader samt övriga kostnader som har med en anställning att göra (t.ex. julgåvor, trivselutgifter, utgifter vid tvist med löntagare, utbildningskostnader). Det är svårt för en arbetsgivare att inte ge friskvårdsbidrag när anställda förväntar sig detta samtidigt som andra företag ger friskvårdsbidrag. 4

5 Slutligen kan man lägga till mervärdesskatt till arbetskraftskostnaden. Alla anställda säljer ju något och eftersom arbetsgivaren är mervärdesskattepliktig måste moms läggas på arbetskraftskostnaden vid t.ex. konsulttjänster. Disponibel inkomst Summa skatter Jobbskatteavdrag Egenavgift allmän pension Kommunal skatt Landstingsskatt Statlig inkomstskatt Statlig värnskatt Taxeringsbar inkomst Grundavdrag Beskattningsbar inkomst (Bruttolön) Socialförsäkringsavgifter Ålderspensionsavgift Sjukförsäkringsavgift Arbetsskadeavgift Arbetsmarknadsavgift Efterlevandepensionsavgift Föräldraförsäkringsavgift Allmän löneavgift Summa avgifter Dolda skatter ITP1-premier under brytpunkt Ålderspension Premiebefrielseförsäkring Sjukförsäkring Tryggruppliv vid dödsfall (TGL) Trygghetsförsäkring arbetsskada (TFA) Trygghetsförsäkring omställning (TRR) Summa premier under brytpunkt ITP1-premier över brytpunkt Ålderspension Premiebefrielseförsäkring Sjukförsäkring Tryggruppliv vid dödsfall (TGL) Trygghetsförsäkring arbetsskada (TFA) Trygghetsförsäkring omställning (TRR) DI = BI SSk SSk = V-skatt + I-skatt + L-skatt + K-skatt (EAP + JSA) JSA = f (TI, GA, kommunal skatt, landstingsskatt) EAP = TI x egenfinansieringsavgift allmän pension K-skatt = TI x Kommunalskatt L-skatt = TI x Landstingsskatt I-skatt = TI x Statlig inkskatt om TI över brytpunkt för statlig inkomstskatt V-skatt = TI x Statlig värnskatt om TI över brytpunkt för värnskatt TI = BI GA GA = f (BI) BI = Månadslön före skatt x 12 (UTGÅNGSPUNKT) ÅP = BI x ålderspensionsavgift SA = BI x sjukförsäkringsavgift AS = BI x arbetsskadeavgift AA = BI x arbetsmarknadsavgift EA = BI x efterlevandepensionsavgift FA = BI x föräldraförsäkringsavgift AL = BI x allmän löneavgift SAv = ÅP + SA + AS + AA + EA + FA + AL DS = AL + ÅP när BI är över brytpunkt + FA när BI är över brytpunkt ÅPkU = BI x ITP1 ålderspensionspremie när BI är under brytpunkt PBkU = BI x ITP1 premiebefrielsepremie när BI är under brytpunkt SAkU = BI x ITP1 sjukförsäkringspremie när BI är under brytpunkt TGLkU = BI x ITP1 tryggrupplivpremie när BI är under brytpunkt TFAkU = BI x ITP1 arbetsskadepremie när BI är under brytpunkt TRRkU = BI x ITP1 omställningspremie när BI är under brytpunkt SPkU = ÅPkU + PBkU + SAkU +TGLkU + TFAkU + TRRkU ÅPkÖ = BI x ITP1 ålderspensionspremie när BI är över brytpunkt PBkÖ = BI x ITP1 premiebefrielsepremie när BI är över brytpunkt SAkÖ = BI x ITP1 sjukförsäkringspremie när BI är över brytpunkt TGLkÖ = BI x ITP1 tryggrupplivpremie när BI är över brytpunkt TFAkÖ = BI x ITP1 arbetsskadepremie när BI är över brytpunkt TRRkÖ = BI x ITP1 omställningspremie när BI är över brytpunkt 5

6 Summa premier över brytpunkt Summa ålderspension Summa premiebefrielseförsäkring Summa sjukförsäkring Summa TGL Summa TFA Summa TRR Summa ITP1 premier Arbetskraftskostnad 1 Särskild löneskatt Semestertillägg Arbetskraftskostnad 2 Friskvårdsbidrag Övriga personalkostnader Arbetskraftskostnad 3 Mervärdesskatt Arbetskraftskostnad totalt SPkÖ = ÅPkÖ + PBkÖ + SAkÖ +TGLkÖ + TFAkÖ + TRRkÖ SÅPk = SÅPkU + SÅPkÖ SPBk = SPBkU + SPBkÖ SSAk = SSAkU + SSAkÖ STGLk = STGLkU + STGLkÖ STFAk = STFAkU + STFAkÖ STRRk = STRRkU + STRRkÖ SPk = SPkU + SPkÖ Arb1 = BI + SAv + SPk SL = SÅPk x särskild löneskatt SemT = Semesterdagar x semestertillägg Arb2 = Arb1 + SL + SemT FB ÖP = f (sjuklön, dator, telefon, utbildning, tvister, ) Arb3 = Arb2 + FB + ÖP Moms = Arb3 x mervärdesskatt ArbT = Arb3 + Moms Tabell 1: Specifikation av skatte- och avgiftskilen. Skatte- och avgiftskilen vid kronor i månadslön I tabell 2 har värdet av skatte- och avgiftskilen beräknats vid kronor i månaden. Av tabell 2 framgår att en anställd som får kronor i månadslön har en årlig bruttoinkomst om kronor. Det ger en disponibel inkomst per år om kronor eller kronor i månaden. Arbetsgivaren betalar totalt kronor i lagstadgade socialförsäkringsavgifter per år, kronor i kollektivavtalade ITP1-avgifter, samt kronor i särskild löneskatt och semestertillägg. Arbetsgivarens totala årliga arbetskraftskostnad exklusive moms är kronor. Mellan löntagarens disponibla inkomst om kronor och arbetsgivarens arbetskraftskostnad om kronor finns en skatte- och avgiftskil om kronor. Skatte- och avgiftskilen utgör därmed 42,2 procent av arbetskraftskostnaden. Lägger man på mervärdesskatt ökar skatte- och avgiftskilen med kronor, vilket ger en total arbetskraftskostnad om kronor. Till ovanstående kan också läggas kronbelopp för friskvårdsbidrag, för sjuklön och för kostnader vid avtalstvister. I tabellen har alla beräkningar gjorts utifrån timlönen 144,23 kronor. Det ger en månadslön om kronor. 6

7 För att konvertera timlön till daglön har timlönen multiplicerats med åtta arbetstimmar per arbetsdag. Från daglön till veckolön har daglönen multiplicerats med fem arbetsdagar per vecka. Från veckolön till månadslön har veckolönen multiplicerats med 52 veckor per år dividerat med 12 månader per år. Från månadslön till årsinkomst har månadslönen multiplicerats med 12 månadslöner. Motsvarande, men omvända multiplikationer och divisioner, har gjorts för att gå från årsinkomst till månadslön, från månadslön till veckolön, från veckolön till daglön, från daglön till timlön. 7

8 Timme Dag Vecka Månad År Disponibel inkomst 115 kr 918 kr kr kr kr Summa skatter 29 kr 236 kr kr kr kr Jobbskatteavdrag 13 kr 102 kr 510 kr kr kr Kommunal skatt 26 kr 205 kr kr kr kr Landstingsskatt 17 kr 133 kr 665 kr kr kr Statlig inkomstskatt - kr - kr - kr - kr - kr Statlig värnskatt - kr - kr - kr - kr - kr Taxeringsbar inkomst 137 kr kr kr kr kr Grundavdrag 7 kr 54 kr 269 kr kr kr Beskattningsbar inkomst 144 kr kr kr kr kr Bruttolön i timmen 144,23 kr <= Timlön. Ger dag-, vecko-, månads- och årslön. Sociala avgifter 45 kr 363 kr kr kr kr varav ålderspensionsavgift 15 kr 118 kr 589 kr kr kr varav sjukförsäkringsavgift 6 kr 50 kr 251 kr kr kr varav arbetsskadeavgift 0 kr 3 kr 17 kr 75 kr 900 kr varav arbetsmarknadsavgift 4 kr 30 kr 152 kr 660 kr kr varav efterlevandeavgift 2 kr 13 kr 67 kr 292 kr kr varav föräldraförsäkringsavgift 4 kr 30 kr 150 kr 650 kr kr varav allmän löneavgift 15 kr 117 kr 586 kr kr kr Brytpunkt för inbetalning till allmän pension Brytpunkt föräldraförsäkringsersättning kr kr Dolda skatter i ålderspensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift och allmän löneavgift 15 kr 117 kr 586 kr kr kr Brytpunkt ITP kr ITP1 premier under brytpunkt ITP1 premier under brytpunkt ålderspension (>= 25 år) 6,5 kr 52 kr 260 kr kr kr ITP1 premier under brytpunkt premiebefrielseförsäkring (>=25 år) (% ) 0,1 kr 1 kr 5 kr 21 kr 249 kr ITP1 premier under brytpunkt sjukförsäkring (>=18 år) (% ) 0,1 kr 1 kr 3 kr 14 kr 174 kr ITP1 premier under brytpunkt TGL (% ) 0,3 kr 2 kr 12 kr 50 kr 600 kr ITP1 premier under brytpunkt TFA (% ) 0,0 kr 0 kr 1 kr 2 kr 30 kr ITP1 premier under brytpunkt TRR (% ) 0,4 kr 3 kr 17 kr 75 kr 900 kr ITP1 premier under brytpunkt summa 7 kr 59 kr 297 kr kr kr ITP1 premier över brytpunkt ITP1 premier över brytpunkt ålderspension (från 25 år) (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt premiebefrielseförsäkring (>=25 år) (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt sjukförsäkring (>=18 år) (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt TGL (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt TFA (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt TRR (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt summa - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 ålderspensionspremier 6,5 kr 52 kr 260 kr kr kr ITP1 premiebefrielseförsäkring 0,1 kr 1 kr 5 kr 21 kr 249 kr ITP1 sjukförsäkring 0,1 kr 1 kr 3 kr 14 kr 174 kr ITP1 TGL 0,3 kr 2 kr 12 kr 50 kr 600 kr ITP1 TFA 0,0 kr 0 kr 1 kr 2 kr 30 kr ITP1 TRR 0,4 kr 3 kr 17 kr 75 kr 900 kr ITP1 Summa 7 kr 59 kr 297 kr kr kr Bruttolön + sociala avgifter + ITP1 avgifter 197 kr kr kr kr kr Särskild löneskatt på pensionskostnader 2 kr 13 kr 63 kr 273 kr kr Semestertillägg (25 dagar x tillägg) 0,04 kr 0 kr 2 kr 7 kr 88 kr Bruttolön + avgifter + löneskatt + semestertillägg 199 kr kr kr kr kr Mervärdesskatt 50 kr 397 kr kr kr kr Total summa 248 kr kr kr kr kr 8

9 Tabell 2: Arbetskraftskostnad per timme, dag, vecka, månad och år vid en månadslön om kr. Total arbetskraftskostnad vid olika månadslöner I figur 3 visas arbetskraftskostnaden fördelad på olika beståndsdelar: Disponibel inkomst Synliga skatter Avgifter Summan av disponibel inkomst, synliga skatter, avgifter och dolda skatter är arbetskraftskostnaden exklusive mervärdesskatt. Figur 3: Arbetskraftskostnaden vid olika månadslöner. Ojusterad och justerad skattekil vid olika månadslöner I figur 4 visas den ojusterade skatte- och justerade skattekilen vid olika månadsinkomster. Den ojusterade skattekilen är summan av statlig värnskatt, statlig inkomstskatt, landstingskommunal skatt, kommunal skatt och särskild löneskatt. Den justerade skattekilen är den ojusterade skattekilen + dolda skatter som finns i de sociala avgifterna. Till de dolda skatterna räknas den allmänna avgiften, inbetalningar till den allmänna pensionen över inbetalningstaket om 7,5 inkomstbasbelopp, samt inbetalningar till föräldraförsäkringen över ersättningstaket om 10 prisbasbelopp. Vi ser att skattekilen exklusive dolda skatter underskattar skatteuttaget för alla förvärvsarbetande eftersom alla som arbetar betalar den allmänna löneavgiften. Vid högre inkomster ökar inbetalningarna till den allmänna pensionen och föräldraförsäkringen som inte motsvaras av några förmåner i det allmänna pensionssystemet eller i föräldraförsäkringen. Därför breddas kilen alltmer. 9

10 Figur 4: Ojusterad och justerad skattekil. Skatte- och avgiftskilen som andel av arbetskraftskostnaden I figur 5 visas skatte- och avgiftskilen som andel av total arbetskraftskostnad vid olika månadslöner. Av figuren framgår att skatte- och avgiftskilen utgör en väsentlig del av arbetskraftskostnaden. Ofta är anställda och löntagare omedvetna om denna del. 10

11 Figur 5: Skatte- och avgiftskilen som andel av total arbetskraftskostnad Skatte- och avgiftskilen vid en löneökning Löner justeras vid avtalsrörelser. Anta att en lönerörelse resulterar i en löneökning om fyra procentenheter. En sådan löneökning innebär att timlönen i tabell 2 stiger från 144,23 kronor till 150 kronor, d.v.s. med knappt 6 kronor i timmen. Det kan tyckas som en låg löneökning för den anställda personen, men sett till ett helt års arbetade timmar och sett till hela arbetskraftskostnaden har företagets arbetskraftskostnader stigit från kronor till kronor, en ökning om kronor per år. Samtidigt ökar den anställdes disponibla inkomst med 692 kronor per månad eller kronor per år. Med andra ord, en löneökning om fyra procent ger en arbetskraftskostnadsökning om kronor, men endast en ökning av den disponibla inkomsten om kronor. Skillnaden mellan kronor och kronor, kronor, är skatte- och avgiftskilen. För arbetsgivare med många anställda ökar arbetskraftskostnaderna kraftigt vid lönerörelser. Dessa arbetsgivare måste då minska på andra kostnader, öka produktiviteten eller höja sina priser. Är arbetsgivaren offentlig kan lönerörelser resultera i skattehöjningar eller effektiviseringar. Arbetskraftskostnaden som ett marginalpris Enkelt uttryckt kan man säga att alla löntagare vill ha högre lön medan alla arbetsgivare vill ge lägre lön. Löntagare och arbetsgivare möts på en arbetsmarknad där priser fastställs. Man kan likställa priserna som fastställs med arbetskraftskostnader för olika slag av tjänster. På en (arbets-)marknad vill alla säljare av arbetskraft ha ett högre pris, men de tvingas acceptera marknadspriset. De behöver inte acceptera ett lägre pris än marknadspriset eftersom det finns efterfrågan till marknadspriset. 11

12 På motsvarande sätt vill alla köpare av arbetskraft ha ett lägre pris, men de tvingas acceptera marknadspriset. De behöver inte betala ett högre pris än marknadspriset eftersom utbudet av arbetskraft är villigt att arbeta till marknadspriset, men de kan heller inte betala ett lägre pris än marknadspriset eftersom då vill ingen arbeta för dem. Det råder marginalprissättning på (arbets-)marknaden. Ronald Coase, transaktionskostnader och varför företag anställer Ronald Coase fick nobelpriset i ekonomi år 1991 för bland annat sin analys av transaktionskostnader. I korthet är transaktionskostnader alla kostnader som finns för att en transaktion genomförs. Transaktionskostnader låter beskedligt men det visar sig att alla komplexa avtal, t.ex. anställningsavtal, har avsevärda transaktionskostnader. Särskilt kostsamma blir transaktionskostnaderna om avtal inte är standardiserade. Man kan tänka sig vilka enorma transaktionskostnader som ett företag med anställda skulle ha om varje anställd hade sitt eget personliga avtal med företaget. Ett företag som har 100 anställda skulle kunna anlita varje person på konsultbasis. Men företaget gör inte detta eftersom transaktionskostnaderna för att skriva individuella avtal med 100 konsulter är för kostsamt för företaget. För att minimera transaktionskostnaderna väljer företaget att anställa alla med tillsvidarekontrakt. Därmed minimeras företagets transaktionskostnader i och med att kollektivavtalet standardiserar anställningen. Synpunkter och förbättringsförslag på denna PM tas tacksamt emot. 12

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN:

Läs mer

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden.

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden. AB Skatter och socialförsäkringsersättningar 2016 Decemberöverenskommelsen (DÖ) mellan Allianspartierna och SMP-regeringen innebär att det budgetalternativ som har störst majoritet i riksdagens ska gå

Läs mer

JAKTEN PÅ DEN DOLDA SKATTEN

JAKTEN PÅ DEN DOLDA SKATTEN VÅRDVAL SVERIGE JAKTEN PÅ DEN DOLDA SKATTEN DIAGNOS OCH RÄDDNINGSPLAN FÖR EN SJUK FÖRSÄKRING LUDVIG LARSSON www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667232&flik=4 2009-09-15 & REF OR M ] TI MB R O [ VÄL FÄR D

Läs mer

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning? Lennart Flood, Chiya Manuchery 1:a upplagan, 1:a tryckningen FORES 2012

Läs mer

ANALYSERAR 2006:13. Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens fi nansiering

ANALYSERAR 2006:13. Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens fi nansiering ANALYSERAR 2006:13 Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens fi nansiering Utgivare Upplysningar Försäkringsdivisionen Enheten för analys Jon Dutrieux 08-786 98 28 jon.dutrieux@forsakringskassan.se

Läs mer

Välfärdstendens 2009

Välfärdstendens 2009 Välfärdstendens 2009 Innehåll Inledning 3 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 12 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 17 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Lägre. skapar jobb. och nya företag. arbetsgivaravgifter. En politik för att minska företagens tillväxtvärk

Lägre. skapar jobb. och nya företag. arbetsgivaravgifter. En politik för att minska företagens tillväxtvärk Lägre arbetsgivaravgifter skapar jobb och nya företag En politik för att minska företagens tillväxtvärk Studie 1 Juli 2012 Framgångsrikt företagande är nyckeln till tillväxt och Välstånd Småföretagen är

Läs mer

Förslag till Basinkomstmodell

Förslag till Basinkomstmodell Förslag till Basinkomstmodell Enhets vision är att alla människor ska ha en ekonomisk grundtrygghet. Vi tänker oss att detta skulle leda till en rad positiva effekter för både individer och samhället i

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Fakta om Löner och Arbetstider 2012

Fakta om Löner och Arbetstider 2012 MAJ 212 Fakta om Löner och Arbetstider 212 KAPITLETS NAMN 3 Fakta om Löner och Arbetstider 212 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Tanken om ett enkelt men ändå effektivt skattesystem

Tanken om ett enkelt men ändå effektivt skattesystem 123 Ett enklare skattesystem Tanken om ett enkelt men ändå effektivt skattesystem har länge varit en del av den skattepolitiska diskussionen. Ett tidigt inslag introducerades av Milton Friedman redan 1962,

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Välfärdstendens 2012

Välfärdstendens 2012 Välfärdstendens 2012 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning och slutsatser 4 Del 1 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 6 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 11 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet

Läs mer

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp.

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda 2012 PENSIONS-EXTRA! : Våra vanligaste pensioner Det pratas pensioner på våra terminaler och det är inte så konstigt när medelåldern överstiger

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Ekonomiska drivkrafter inom arbetsskadeförsäkringen

Ekonomiska drivkrafter inom arbetsskadeförsäkringen Ekonomiska drivkrafter inom arbetsskadeförsäkringen Karlavägen 108 Box 24043, se- 104 50 Stockholm www.arbetsskadekommissionen.se Övriga rapporter utgivna av Arbetsskadekommissionen Förslag till en reformerad

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Barnomsorg på obekväm tid För vem?

Barnomsorg på obekväm tid För vem? Barnomsorg på obekväm tid För vem? Samir Sandberg Mars 2012 Kommunal Innehåll 1. Inledning... 4 Uppdraget... 5 Metod... 5 2. Samhällsekonomiska antaganden... 6 Samhällsekonomisk kalkyl av effekten av barnomsorg...

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

RiR 2009:20. Jobbskatteavdraget

RiR 2009:20. Jobbskatteavdraget RiR 2009:20 ISBN 978 91 7086 193 2 RiR 2009:20 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-26 Dnr: 31-2009-0005 Riksrevisionen har granskat jobbskatteavdraget.

Läs mer

Är du snuvad på tryggheten? En rapport om försäkringsskyddet för anställda som saknar kollektivavtal

Är du snuvad på tryggheten? En rapport om försäkringsskyddet för anställda som saknar kollektivavtal Är du snuvad på tryggheten? En rapport om försäkringsskyddet för anställda som saknar kollektivavtal Inledning Försäkringsskyddet för anställda är idag en komplicerad härva av lagar, kollektivavtal och

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN: 978-91-88019-00-4 www.saco.se

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

En renare städbransch. En sammanställning och analys för att få en tydligare bild av omfattningen av svartarbetet i städbranschen.

En renare städbransch. En sammanställning och analys för att få en tydligare bild av omfattningen av svartarbetet i städbranschen. En renare städbransch En sammanställning och analys för att få en tydligare bild av omfattningen av svartarbetet i städbranschen. Maj 2011 Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Städbranschen idag... 4 Svartarbetets

Läs mer