Supponera Finans och Kalkyl AB Andreas Vedung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Supponera Finans och Kalkyl AB www.supponera.se 070-7350888 Andreas Vedung 2015-08-11"

Transkript

1 Arbetskraftskostnadens beståndsdelar Mellan en anställds disponibla inkomst och en arbetsgivares arbetskraftskostnad finns en kil av skatter och avgifter. Kilen består av olika beståndsdelar och både löntagare och arbetsgivare har ett intresse av att förstå kilen grundligt. Arbetskraftskostnaden är ett marginalpris. Anställda är inte värda mer, men behöver inte acceptera mindre. Arbetsgivare måste inte betala mer, men kan inte betala mindre. Denna PM beskriver kilens beståndsdelar och visar med belopp kilens storlek vid olika månadslöner. Snäv eller bred skatte- och avgiftskil ett val Skatte- och avgiftskilen är summan av skatt och avgifter som finns mellan vad en löntagare kostar och vad löntagaren får i disponibel inkomst. Kilen kan inkludera fler eller färre skatter och avgifter. Skatte- och avgiftskilen brukar förkortas till skattekilen, men det finns anledning att notera skillnaden mellan en skattekil och en skatte- och avgiftskil. Skattekilen är ett nationalekonomiskt begrepp som delvis har negativ klang. Därför finns det olika uppfattningar i debatten om hur kilen ska definieras. En snäv definition av kilen inkluderar få skatter och avgifter. Då blir kilen smal, vilket i sin tur innebär att trycket av skatter och avgifter som läggs på förvärvsarbete tenderar att underskattas. En snäv definition av kilen antyder att man valt att inte erkänna de problem som uppstår av en bred kil, t.ex. arbetslöshet när arbetssökande ej får jobb eftersom arbetskraftskostnaden är för hög. En snäv definition antyder också att man har en mer inställsam attityd till höga skatter och avgifter. En bred definition av kilen inkluderar många skatter och avgifter. Den bredaste definitionen av kilen inkluderar alla skatter och avgifter i hela skatte- och socialförsäkringssystemet. Den bredaste kilen omfattar därför skatt på tjänst, näring, kapital och konsumtion, samt socialförsäkrings- och kollektivavtalade avgifter. Den teoretiska hypotesen bakom den bredaste skatte- och avgiftskilen är att alla skatter och avgifter förr eller senare vältras över på löntagare. En bred definition av kilen signalerar att man anser att skatter och avgifter är ett stort samhällsproblem. En bred kil är inte ointressant men blir lätt ohanterlig för policy och slutsatser. Till detta kan läggas att det ligger i både arbetsgivarnas och löntagarnas intresse att minimera transaktions- och avtalskostnader. Lagstadgade socialförsäkringsavgifter och kollektivt framförhandlade anställningsavtal minskar transaktionskostnader. Kilen med progressiva skatter En naturlig utgångspunkt vid definition av kilen är skatter. En skattekil bör åtminstone inkludera summan av kommunala-, landstingskommunala- och statliga inkomstskatter. Inkluderas socialförsäkringsavgifter breddas kilen, men blir då inte enbart en skattekil eftersom socialförsäkringsavgifter är premier till olika socialförsäkringssystem (t.ex. allmänna pensionssystemet, sjukförsäkring och föräldrapenning). Istället blir kilen en skatte- och avgiftskil. En skatte- och avgiftskil avspeglar arbetsgivares arbetskraftskostnader i högre utsträckning än vad enbart en skattekil gör. I socialförsäkringsavgifter finns dolda skatter. Den allmänna löneavgifter är t.ex. en dold skatt, liksom socialförsäkringspremier som betalas in för inkomster över ersättningstaken i socialförsäkringssystemen (föräldrapenningen är t.ex. maximerad till 10 prisbasbelopp år 2015). Även 1

2 inbetalningar över inbetalningstaket till den allmänna pensionen är dolda skatter (7,5 inkomstbasbelopp). Dessa dolda skatter bör ingå i skattekilen. Kollektivt avtalade avgifter bör ingå i skatte- och avgiftskilen, samt den särskilda löneskatten som läggs på avsättningar till kollektivavtalade pensioner. Även semestertillägg bör ingå. Man kan diskutera om friskvårdsbidrag, sjuklönekostnader, utbildningskostnader samt om arbetsgivarnas kostnader vid arbetstvister med anställda bör ingå. Eftersom inkomstskattesystemet är progressivt blir skattekilen bredare ju högre inkomst man tjänar. I figur 1 visas skatte- och avgiftskilen. Utgångspunkten är en arbetsmarknad helt utan skatter, socialförsäkrings- och kollektivavtalsavgifter. På en sådan marknad kommer t.ex. priset på en snickare att etableras vid B kronor efter att efterfrågan (linjen som sluttar nedåt) och utbudet av snickartjänster har mött varandra. Men så läggs kommunala skatter på lön, liksom socialförsäkringsavgifter och kollektivavtalade avgifter. En kil slås in mellan vad snickaren kostar och vad snickaren får i disponibel inkomst. Arbetskraftskostnaden höjs successivt från B till D. När priset höjs från B till D minskar efterfrågan på antalet snickartjänster från A till C. När skatter och avgifter är summerade vid nivån C uppgår de till skillnaden mellan D och E. Denna skillnad ( D minus E ) är skatte- och avgiftskilen för snickartjänster. Arbetskraftskostnad Lön + skatt + socialförsäkringsavgifter + dolda skatter + kollektivavtalsavgifter Lön + skatt + socialförsäkringsavgifter + dolda skatter D Lön + skatt + socialförsäkringsavgifter dolda skatter Lön + skatt Lön = arbetskraftskostnad utan skatter B E Efterfrågan på arbetskraft O C A Antal arbetade timmar Figur 1: Skatte- och avgiftskilen för en marknad, t.ex. snickartjänster. Skatte- och avgiftskilen Skatte- och avgiftskilen existerar för alla anställda, lönenivåer och åldrar. Kilens närvaro innebär att det totala antalet arbetade timmar minskar (av figur 1 framgår att antalet arbetade timmar minskar från A till C), samt att incitament skapas att både arbeta svart och köpa svart. Företag som inte betalar hela skatte- och avgiftskilen för sin personal kan antingen hålla lägre priser än sina konkurrenter eller ge sin personal högre disponibla inkomster. Därmed får företag som betalar skatte- och avgiftskilen en konkurrensnackdel och dess anställd riskerar arbetslöshet. 2

3 Hushåll med låg betalningsförmåga tvingas förhandla bort skatte- och avgiftskilen för att kunna konsumera dyrare tjänster. Detsamma gäller om tjänsterna är hushållsnära och avtal är svåra att kontrollera. Ett beslut att tillsvidareanställa ( fast anställning ) en person är ett viktigt beslut för en arbetsgivare. Generellt sett är personalen arbetsgivarens största tillgång, men personal innebär också kostnader och risker. Lönen är en kostnad. Att tvingas betala sjuklön för personer med hög sjukfrånvaro kan vara mycket kostsamt för ett litet företag. Personal kan stjäla företagshemligheter och därigenom åsamka företag stora kostnader. Friskvård, vidareutbildning och andra personalrelaterade utgifter är kostnader som anställda till viss del förväntar sig. Risker som ett företag utsätts för när en person blivit anställd måste företaget, i förväg, kostnadsbudgetera för. Till dessa kostnader och risker läggs semesterlön- och tillägg, skatter, avgifter och andra utgifter. Det finns ett stort och juridiskt snårigt utrymme mellan den disponibla inkomsten som den anställde ser på sitt bankkonto vid slutet av varje månad och den kostnad som den anställdes arbetsgivare har. Situationen illustreras i figur 2. Risker, friskvård, vidareutbildning, Skatte- och avgiftskilen Total arbetskraftsrelaterad kostnad för en anställd Den anställdes disponibla inkomst Figur 2: Total arbetskraftsrelaterad kostnad för en anställd. Låt oss specificera skatte- och avgiftskilens alla detaljer för att därefter beräkna kilens värde vid en månadslön om kronor. Specifikation av skatte- och avgiftskilen I tabell 1 är hela skatte- och avgiftskilen specificerad. För att förstå tabellen, låt oss utgå från det som de flesta av oss har kännedom om: den beskattningsbara inkomsten. I tabellen definieras den beskattningsbara inkomsten som månadslönen multiplicerad med tolv månader. Enligt skattelagstiftningen ska fler saker ingå i den beskattningsbara inkomsten, men vår definition omfattar den största ingående posten. 3

4 För att komma till disponibel inkomst subtraheras det allmänna grundavdraget, vilket ger taxeringsbar inkomst. Från taxeringsbar inkomst dras statlig värnskatt, statlig inkomstskatt, landstingsskatt och kommunal skatt. Värnskatt och statlig inkomstskatt är statliga och progressiva skatter som enbart tas ut om den taxeringsbara inkomsten överstiger vissa brytpunkter. Landstingsskatt och kommunal skatt betalas av alla om taxeringsbar inkomst finns. Från den totala skattekostnaden dras olika skattereduktioner. En skattereduktion är egenfinansieringsavgiften till den allmänna pensionen. En annan skattereduktion är jobbskatteavdraget. Det som blir kvar är nettot av skatter och skattereduktioner. Dras alla skatter från den beskattningsbara inkomsten erhålls den disponibla inkomsten. För anställda brukar frågan vad får jag ut i lön? överskugga alla andra frågor. Men för arbetsgivare tillkommer en stor mängd skatter, avgifter och kostnader som gör en anställning mer kostsam. Arbetsgivare måste betala lagstadgade socialförsäkringsavgifter. Avgifterna är differentierade beroende på ålder. Arbetsgivare kan även få viss del av socialförsäkringsavgifterna nedsatta beroende på vilken kommun som arbetsgivaren har sitt säte i. En arbetsgivare kan även slippa betala socialförsäkringsavgifter och få motsvarande avgifter som subvention om arbetsgivaren anställer någon som varit arbetslös eller sjukskriven länge. Den generella totala socialförsäkringsavgiften består av sju delavgifter: ålderspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift, efterlevandepensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift och allmän löneavgift. Tillsammans utgör de 31,42 procent år 2015 för en genomsnittlig förvärvsarbetare. Utöver lagstadgade socialförsäkringsavgifter tillkommer kollektivavtalade avgifter. Olika yrkesgrupper på arbetsmarknaden omfattas av olika kollektivavtal med olika utformningar. Men det finns stora likheter mellan kollektivavtalen och de flesta efterliknar industrins ITP-avtal. ITP-avtalet har en brytpunkt som är identisk med brytpunkten för inbetalning till det allmänna pensionssystemet (7,5 inkomstbasbelopp). Under brytpunkten betalar en arbetsgivare en viss uppsättning ITP-premier, över brytpunkten en annan uppsättning ITP-premier. De kollektivavtalade avgifterna är: ålderspensionsavgift, premiebefrielseavgift, sjukförsäkringsavgift, tryggruppliv vid dödsfall, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, trygghetsförsäkring vid omställning. Summan av premierna under och över brytpunkten är arbetsgivarens kostnader för kollektivavtalade avgifter. Avgifterna till kollektivavtalad ålderspension beläggs med en särskild löneskatt. Arbetsgivaren måste även betala semestertillägg till semesterlönen. Lägger man ihop socialförsäkringsavgifter, kollektivavtalade avgifter, kostnaden för särskild löneskatt och semestertillägg får man arbetsgivarens arbetskraftskostnad. Denna arbetskraftskostnad är en minimikostnad för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan inte komma undan dessa kostnader vid en anställning. De är antingen lagstadgade eller kollektivavtalade. Utöver lagstadgade och kollektivavtalade avgifter tillkommer andra utgifter som är mer eller mindre obligatoriska. Ett friskvårdsbidrag brukar tillkomma, liksom en dator, en mobiltelefon, förväntade sjuklönekostnader samt övriga kostnader som har med en anställning att göra (t.ex. julgåvor, trivselutgifter, utgifter vid tvist med löntagare, utbildningskostnader). Det är svårt för en arbetsgivare att inte ge friskvårdsbidrag när anställda förväntar sig detta samtidigt som andra företag ger friskvårdsbidrag. 4

5 Slutligen kan man lägga till mervärdesskatt till arbetskraftskostnaden. Alla anställda säljer ju något och eftersom arbetsgivaren är mervärdesskattepliktig måste moms läggas på arbetskraftskostnaden vid t.ex. konsulttjänster. Disponibel inkomst Summa skatter Jobbskatteavdrag Egenavgift allmän pension Kommunal skatt Landstingsskatt Statlig inkomstskatt Statlig värnskatt Taxeringsbar inkomst Grundavdrag Beskattningsbar inkomst (Bruttolön) Socialförsäkringsavgifter Ålderspensionsavgift Sjukförsäkringsavgift Arbetsskadeavgift Arbetsmarknadsavgift Efterlevandepensionsavgift Föräldraförsäkringsavgift Allmän löneavgift Summa avgifter Dolda skatter ITP1-premier under brytpunkt Ålderspension Premiebefrielseförsäkring Sjukförsäkring Tryggruppliv vid dödsfall (TGL) Trygghetsförsäkring arbetsskada (TFA) Trygghetsförsäkring omställning (TRR) Summa premier under brytpunkt ITP1-premier över brytpunkt Ålderspension Premiebefrielseförsäkring Sjukförsäkring Tryggruppliv vid dödsfall (TGL) Trygghetsförsäkring arbetsskada (TFA) Trygghetsförsäkring omställning (TRR) DI = BI SSk SSk = V-skatt + I-skatt + L-skatt + K-skatt (EAP + JSA) JSA = f (TI, GA, kommunal skatt, landstingsskatt) EAP = TI x egenfinansieringsavgift allmän pension K-skatt = TI x Kommunalskatt L-skatt = TI x Landstingsskatt I-skatt = TI x Statlig inkskatt om TI över brytpunkt för statlig inkomstskatt V-skatt = TI x Statlig värnskatt om TI över brytpunkt för värnskatt TI = BI GA GA = f (BI) BI = Månadslön före skatt x 12 (UTGÅNGSPUNKT) ÅP = BI x ålderspensionsavgift SA = BI x sjukförsäkringsavgift AS = BI x arbetsskadeavgift AA = BI x arbetsmarknadsavgift EA = BI x efterlevandepensionsavgift FA = BI x föräldraförsäkringsavgift AL = BI x allmän löneavgift SAv = ÅP + SA + AS + AA + EA + FA + AL DS = AL + ÅP när BI är över brytpunkt + FA när BI är över brytpunkt ÅPkU = BI x ITP1 ålderspensionspremie när BI är under brytpunkt PBkU = BI x ITP1 premiebefrielsepremie när BI är under brytpunkt SAkU = BI x ITP1 sjukförsäkringspremie när BI är under brytpunkt TGLkU = BI x ITP1 tryggrupplivpremie när BI är under brytpunkt TFAkU = BI x ITP1 arbetsskadepremie när BI är under brytpunkt TRRkU = BI x ITP1 omställningspremie när BI är under brytpunkt SPkU = ÅPkU + PBkU + SAkU +TGLkU + TFAkU + TRRkU ÅPkÖ = BI x ITP1 ålderspensionspremie när BI är över brytpunkt PBkÖ = BI x ITP1 premiebefrielsepremie när BI är över brytpunkt SAkÖ = BI x ITP1 sjukförsäkringspremie när BI är över brytpunkt TGLkÖ = BI x ITP1 tryggrupplivpremie när BI är över brytpunkt TFAkÖ = BI x ITP1 arbetsskadepremie när BI är över brytpunkt TRRkÖ = BI x ITP1 omställningspremie när BI är över brytpunkt 5

6 Summa premier över brytpunkt Summa ålderspension Summa premiebefrielseförsäkring Summa sjukförsäkring Summa TGL Summa TFA Summa TRR Summa ITP1 premier Arbetskraftskostnad 1 Särskild löneskatt Semestertillägg Arbetskraftskostnad 2 Friskvårdsbidrag Övriga personalkostnader Arbetskraftskostnad 3 Mervärdesskatt Arbetskraftskostnad totalt SPkÖ = ÅPkÖ + PBkÖ + SAkÖ +TGLkÖ + TFAkÖ + TRRkÖ SÅPk = SÅPkU + SÅPkÖ SPBk = SPBkU + SPBkÖ SSAk = SSAkU + SSAkÖ STGLk = STGLkU + STGLkÖ STFAk = STFAkU + STFAkÖ STRRk = STRRkU + STRRkÖ SPk = SPkU + SPkÖ Arb1 = BI + SAv + SPk SL = SÅPk x särskild löneskatt SemT = Semesterdagar x semestertillägg Arb2 = Arb1 + SL + SemT FB ÖP = f (sjuklön, dator, telefon, utbildning, tvister, ) Arb3 = Arb2 + FB + ÖP Moms = Arb3 x mervärdesskatt ArbT = Arb3 + Moms Tabell 1: Specifikation av skatte- och avgiftskilen. Skatte- och avgiftskilen vid kronor i månadslön I tabell 2 har värdet av skatte- och avgiftskilen beräknats vid kronor i månaden. Av tabell 2 framgår att en anställd som får kronor i månadslön har en årlig bruttoinkomst om kronor. Det ger en disponibel inkomst per år om kronor eller kronor i månaden. Arbetsgivaren betalar totalt kronor i lagstadgade socialförsäkringsavgifter per år, kronor i kollektivavtalade ITP1-avgifter, samt kronor i särskild löneskatt och semestertillägg. Arbetsgivarens totala årliga arbetskraftskostnad exklusive moms är kronor. Mellan löntagarens disponibla inkomst om kronor och arbetsgivarens arbetskraftskostnad om kronor finns en skatte- och avgiftskil om kronor. Skatte- och avgiftskilen utgör därmed 42,2 procent av arbetskraftskostnaden. Lägger man på mervärdesskatt ökar skatte- och avgiftskilen med kronor, vilket ger en total arbetskraftskostnad om kronor. Till ovanstående kan också läggas kronbelopp för friskvårdsbidrag, för sjuklön och för kostnader vid avtalstvister. I tabellen har alla beräkningar gjorts utifrån timlönen 144,23 kronor. Det ger en månadslön om kronor. 6

7 För att konvertera timlön till daglön har timlönen multiplicerats med åtta arbetstimmar per arbetsdag. Från daglön till veckolön har daglönen multiplicerats med fem arbetsdagar per vecka. Från veckolön till månadslön har veckolönen multiplicerats med 52 veckor per år dividerat med 12 månader per år. Från månadslön till årsinkomst har månadslönen multiplicerats med 12 månadslöner. Motsvarande, men omvända multiplikationer och divisioner, har gjorts för att gå från årsinkomst till månadslön, från månadslön till veckolön, från veckolön till daglön, från daglön till timlön. 7

8 Timme Dag Vecka Månad År Disponibel inkomst 115 kr 918 kr kr kr kr Summa skatter 29 kr 236 kr kr kr kr Jobbskatteavdrag 13 kr 102 kr 510 kr kr kr Kommunal skatt 26 kr 205 kr kr kr kr Landstingsskatt 17 kr 133 kr 665 kr kr kr Statlig inkomstskatt - kr - kr - kr - kr - kr Statlig värnskatt - kr - kr - kr - kr - kr Taxeringsbar inkomst 137 kr kr kr kr kr Grundavdrag 7 kr 54 kr 269 kr kr kr Beskattningsbar inkomst 144 kr kr kr kr kr Bruttolön i timmen 144,23 kr <= Timlön. Ger dag-, vecko-, månads- och årslön. Sociala avgifter 45 kr 363 kr kr kr kr varav ålderspensionsavgift 15 kr 118 kr 589 kr kr kr varav sjukförsäkringsavgift 6 kr 50 kr 251 kr kr kr varav arbetsskadeavgift 0 kr 3 kr 17 kr 75 kr 900 kr varav arbetsmarknadsavgift 4 kr 30 kr 152 kr 660 kr kr varav efterlevandeavgift 2 kr 13 kr 67 kr 292 kr kr varav föräldraförsäkringsavgift 4 kr 30 kr 150 kr 650 kr kr varav allmän löneavgift 15 kr 117 kr 586 kr kr kr Brytpunkt för inbetalning till allmän pension Brytpunkt föräldraförsäkringsersättning kr kr Dolda skatter i ålderspensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift och allmän löneavgift 15 kr 117 kr 586 kr kr kr Brytpunkt ITP kr ITP1 premier under brytpunkt ITP1 premier under brytpunkt ålderspension (>= 25 år) 6,5 kr 52 kr 260 kr kr kr ITP1 premier under brytpunkt premiebefrielseförsäkring (>=25 år) (% ) 0,1 kr 1 kr 5 kr 21 kr 249 kr ITP1 premier under brytpunkt sjukförsäkring (>=18 år) (% ) 0,1 kr 1 kr 3 kr 14 kr 174 kr ITP1 premier under brytpunkt TGL (% ) 0,3 kr 2 kr 12 kr 50 kr 600 kr ITP1 premier under brytpunkt TFA (% ) 0,0 kr 0 kr 1 kr 2 kr 30 kr ITP1 premier under brytpunkt TRR (% ) 0,4 kr 3 kr 17 kr 75 kr 900 kr ITP1 premier under brytpunkt summa 7 kr 59 kr 297 kr kr kr ITP1 premier över brytpunkt ITP1 premier över brytpunkt ålderspension (från 25 år) (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt premiebefrielseförsäkring (>=25 år) (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt sjukförsäkring (>=18 år) (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt TGL (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt TFA (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt TRR (% ) - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 premier över brytpunkt summa - kr - kr - kr - kr - kr ITP1 ålderspensionspremier 6,5 kr 52 kr 260 kr kr kr ITP1 premiebefrielseförsäkring 0,1 kr 1 kr 5 kr 21 kr 249 kr ITP1 sjukförsäkring 0,1 kr 1 kr 3 kr 14 kr 174 kr ITP1 TGL 0,3 kr 2 kr 12 kr 50 kr 600 kr ITP1 TFA 0,0 kr 0 kr 1 kr 2 kr 30 kr ITP1 TRR 0,4 kr 3 kr 17 kr 75 kr 900 kr ITP1 Summa 7 kr 59 kr 297 kr kr kr Bruttolön + sociala avgifter + ITP1 avgifter 197 kr kr kr kr kr Särskild löneskatt på pensionskostnader 2 kr 13 kr 63 kr 273 kr kr Semestertillägg (25 dagar x tillägg) 0,04 kr 0 kr 2 kr 7 kr 88 kr Bruttolön + avgifter + löneskatt + semestertillägg 199 kr kr kr kr kr Mervärdesskatt 50 kr 397 kr kr kr kr Total summa 248 kr kr kr kr kr 8

9 Tabell 2: Arbetskraftskostnad per timme, dag, vecka, månad och år vid en månadslön om kr. Total arbetskraftskostnad vid olika månadslöner I figur 3 visas arbetskraftskostnaden fördelad på olika beståndsdelar: Disponibel inkomst Synliga skatter Avgifter Summan av disponibel inkomst, synliga skatter, avgifter och dolda skatter är arbetskraftskostnaden exklusive mervärdesskatt. Figur 3: Arbetskraftskostnaden vid olika månadslöner. Ojusterad och justerad skattekil vid olika månadslöner I figur 4 visas den ojusterade skatte- och justerade skattekilen vid olika månadsinkomster. Den ojusterade skattekilen är summan av statlig värnskatt, statlig inkomstskatt, landstingskommunal skatt, kommunal skatt och särskild löneskatt. Den justerade skattekilen är den ojusterade skattekilen + dolda skatter som finns i de sociala avgifterna. Till de dolda skatterna räknas den allmänna avgiften, inbetalningar till den allmänna pensionen över inbetalningstaket om 7,5 inkomstbasbelopp, samt inbetalningar till föräldraförsäkringen över ersättningstaket om 10 prisbasbelopp. Vi ser att skattekilen exklusive dolda skatter underskattar skatteuttaget för alla förvärvsarbetande eftersom alla som arbetar betalar den allmänna löneavgiften. Vid högre inkomster ökar inbetalningarna till den allmänna pensionen och föräldraförsäkringen som inte motsvaras av några förmåner i det allmänna pensionssystemet eller i föräldraförsäkringen. Därför breddas kilen alltmer. 9

10 Figur 4: Ojusterad och justerad skattekil. Skatte- och avgiftskilen som andel av arbetskraftskostnaden I figur 5 visas skatte- och avgiftskilen som andel av total arbetskraftskostnad vid olika månadslöner. Av figuren framgår att skatte- och avgiftskilen utgör en väsentlig del av arbetskraftskostnaden. Ofta är anställda och löntagare omedvetna om denna del. 10

11 Figur 5: Skatte- och avgiftskilen som andel av total arbetskraftskostnad Skatte- och avgiftskilen vid en löneökning Löner justeras vid avtalsrörelser. Anta att en lönerörelse resulterar i en löneökning om fyra procentenheter. En sådan löneökning innebär att timlönen i tabell 2 stiger från 144,23 kronor till 150 kronor, d.v.s. med knappt 6 kronor i timmen. Det kan tyckas som en låg löneökning för den anställda personen, men sett till ett helt års arbetade timmar och sett till hela arbetskraftskostnaden har företagets arbetskraftskostnader stigit från kronor till kronor, en ökning om kronor per år. Samtidigt ökar den anställdes disponibla inkomst med 692 kronor per månad eller kronor per år. Med andra ord, en löneökning om fyra procent ger en arbetskraftskostnadsökning om kronor, men endast en ökning av den disponibla inkomsten om kronor. Skillnaden mellan kronor och kronor, kronor, är skatte- och avgiftskilen. För arbetsgivare med många anställda ökar arbetskraftskostnaderna kraftigt vid lönerörelser. Dessa arbetsgivare måste då minska på andra kostnader, öka produktiviteten eller höja sina priser. Är arbetsgivaren offentlig kan lönerörelser resultera i skattehöjningar eller effektiviseringar. Arbetskraftskostnaden som ett marginalpris Enkelt uttryckt kan man säga att alla löntagare vill ha högre lön medan alla arbetsgivare vill ge lägre lön. Löntagare och arbetsgivare möts på en arbetsmarknad där priser fastställs. Man kan likställa priserna som fastställs med arbetskraftskostnader för olika slag av tjänster. På en (arbets-)marknad vill alla säljare av arbetskraft ha ett högre pris, men de tvingas acceptera marknadspriset. De behöver inte acceptera ett lägre pris än marknadspriset eftersom det finns efterfrågan till marknadspriset. 11

12 På motsvarande sätt vill alla köpare av arbetskraft ha ett lägre pris, men de tvingas acceptera marknadspriset. De behöver inte betala ett högre pris än marknadspriset eftersom utbudet av arbetskraft är villigt att arbeta till marknadspriset, men de kan heller inte betala ett lägre pris än marknadspriset eftersom då vill ingen arbeta för dem. Det råder marginalprissättning på (arbets-)marknaden. Ronald Coase, transaktionskostnader och varför företag anställer Ronald Coase fick nobelpriset i ekonomi år 1991 för bland annat sin analys av transaktionskostnader. I korthet är transaktionskostnader alla kostnader som finns för att en transaktion genomförs. Transaktionskostnader låter beskedligt men det visar sig att alla komplexa avtal, t.ex. anställningsavtal, har avsevärda transaktionskostnader. Särskilt kostsamma blir transaktionskostnaderna om avtal inte är standardiserade. Man kan tänka sig vilka enorma transaktionskostnader som ett företag med anställda skulle ha om varje anställd hade sitt eget personliga avtal med företaget. Ett företag som har 100 anställda skulle kunna anlita varje person på konsultbasis. Men företaget gör inte detta eftersom transaktionskostnaderna för att skriva individuella avtal med 100 konsulter är för kostsamt för företaget. För att minimera transaktionskostnaderna väljer företaget att anställa alla med tillsvidarekontrakt. Därmed minimeras företagets transaktionskostnader i och med att kollektivavtalet standardiserar anställningen. Synpunkter och förbättringsförslag på denna PM tas tacksamt emot. 12

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden.

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden. AB Skatter och socialförsäkringsersättningar 2016 Decemberöverenskommelsen (DÖ) mellan Allianspartierna och SMP-regeringen innebär att det budgetalternativ som har störst majoritet i riksdagens ska gå

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Försäkringsinformation

Försäkringsinformation www.finfa.se/introduktionsfilm 1 2013-07 Försäkringsinformation Attraktiva arbetsgivare försäkrar sig om sina medarbetares trygghet 2 2013-07 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 Skattefridagen är den dag då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att

Läs mer

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta Att fortsätta att arbeta istället för att ta ut pension innebär att den enskilde betalar totalt lägre skatt än om pension skulle betalas ut. Anledningen är att förvärvsarbete generellt ger lägre skatt

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Avgifter och skatter 2014

Avgifter och skatter 2014 2013-11-25 Avgifter och skatter 2014 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2014 samt de avgifter och skatter som betalades

Läs mer

Var finns vi? Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö.

Var finns vi?  Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö. http://www.finfa.se/ 1 2014-01 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro Stockholm Linköping Göteborg Jönköping Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar Malmö

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Avgifter och skatter 2013

Avgifter och skatter 2013 2012-10-30 Avgifter och skatter 2013 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter ska betala år 2013 samt de avgifter och skatter som betalades

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter; SFS 1998:679 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Välfärdstendens 2014 Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt Tekniskt appendix Pensioner I Sverige tjänar man in till den allmänna pensionen på inkomster upp till 40 000 kr i månaden. Avsättningen är 17,21 procent av inkomsten. Eftersom brytpunkten för statlig skatt

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2007-02-12 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller för anställningsskydd,

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Sida 1. Försäkringsinformation

Sida 1. Försäkringsinformation Sida 1 Försäkringsinformation ARBETARE TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring Grupp / Individuell PRIVAT AVTAL LAG TJÄNSTEMÄN TFA TGL ITP 1 & 2 Omställningsavtal/TRR Sjuklön / sjukpenning

Läs mer

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7 LÖNEVÄXLING 2017 1 Innehåll Löneväxling sid 3 Varför löneväxla? sid 4 Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4 Exempel sid 6 Checklista för löneväxling sid 7 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående,

Läs mer

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Skattefridagen är den dag på året då den genomsnittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Avgifter och skatter 2015

Avgifter och skatter 2015 Uppdaterad 2015-06-17 Avgifter och skatter 2015 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Lönekostnadspålägg (LKP) för år 2018

Lönekostnadspålägg (LKP) för år 2018 Personalavdelningen Planeringsavdelningen [Ev. kompletterande text, t.ex. befattningshavare] INFORMATION 2017-12-15 SLU ID: SLU.[Skriv numret här] Lönekostnadspålägg (LKP) för år 2018 Lönekostnadspålägget

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Välfärdstendens 2016 Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Avgifter och skatter 2017

Avgifter och skatter 2017 2016-12-05 Avgifter och skatter 2017 I Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

Löner i näringslivet. Björn Lindgren April, 2004

Löner i näringslivet. Björn Lindgren April, 2004 Löner i näringslivet Björn Lindgren April, 2004 1 Löner i näringslivet SAMMANFATTNING En arbetare i det privat näringslivet tjänade i genomsnitt 239 000 kr under 2003. En tjänsteman tjänade i genomsnitt

Läs mer

Avgifter och skatter 2016

Avgifter och skatter 2016 2015-11-18 Avgifter och skatter 2016 I Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006 Pressmeddelande Stockholm den 6 december 2006 Så här blir hushållens ekonomi 2007 Bättre för löntagare och sämre för pensionärer Reallöneökningarna väntas fortsätta även under nästa år vilket förbättrar

Läs mer

tm fl Januari 2014 Stoppmöbelindustriavtalet för 2014 och politisk information lagstiftning Traktamenten och avgifter avtal på arbetsplatsen

tm fl Januari 2014 Stoppmöbelindustriavtalet för 2014 och politisk information lagstiftning Traktamenten och avgifter avtal på arbetsplatsen Januari 2014 Stoppmöbelindustriavtalet Traktamenten och avgifter avtal på arbetsplatsen Inrikestraktamenten m.m. lagstiftning för 2014 och politisk information lnkomstskattelagens bestämmelser Schablonbeloppen

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Välfärdstendens 216 Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Inledning Folksam har sedan år 27 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:1537 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Mall för VD avtal med kommentarer

Mall för VD avtal med kommentarer 12 januari 2016 Mall för VD avtal med kommentarer Mellan bolaget AB (organisationsnummer) nedan kallad bolaget och NN (personnummer) har följande avtal träffats denna dag. Ändringar eller tillägg till

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Varför är äldres lönekostnader intressanta att studera? I litteraturen anges

Läs mer