Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (33) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl Beslutande Christer Lindström (S), ordförande Agnes Szögi (S) Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Eric Lindgren (S) Laila Stålnacke (S) Lennart Sundberg (S) Per Lönnberg (V) Jan Lundström (C) Karl-Erik Jonsson (M) Tomas Bergdahl (S), tjg ersättare Lars Renberg (S), tjg ersättare Mathias Thelin (S), tjg ersättare Övriga deltagare Åsa Öberg, Teknik- och gatukontoret Jan Ställ, Fastighets- och servicekontoret Patrik Wallgren, Mark och Skog 28, 29, 30 och 32 Kjell Norberg, Teknik och gatukontoret 36 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Teknik- och gatukontoret Sekreterare Jenny Lindqvist Ordförande Christer Lindström Paragrafer Justerande Karl-Erik Jonsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Teknik- och servicenämnden Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknik- och gatukontoret Underskrift/anslaget av

2 2 (33) Innehållsförteckning... Sid 22 Närvarokontroll och val av justerare Flytt av Blomska gården till Västra kajen Förslag till inköp och installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler Medborgarförslag att placera farthinder längs Ankarskatavägen Medborgarförslag angående att öppna Ankarskatavägen för trafik Medborgarförslag gällande öppning av Ankarskatavägen Tomtpris nya fritidstomter Klubben Tomtpris nya tomter Lusthusbacken Tomtpris nya tomter Långskatan Äskande från kommunstyrelsens centrala pott till utbyte av slipers industrispår Anläggningsarrende för camping Västra kajen Avyttring Klubbfors 1: Avyttring Rosvik 5: Avyttring Porsnäs 11: Förslag till skoterförbud på Nördfjärden Informationsärenden Återrapportering uppdrag Ändring av delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Uppdrag att utreda möjligheterna till inrättande av cykelpool Delegationsbeslut Delgivningsärenden Delgivningsärenden - protokoll... 33

3 3 (33) 22 Närvarokontroll och val av justerare Diarienr 12TEK25 Närvaro enligt sidan 1 Karl-Erik Jonsson utses att justera protokollet

4 4 (33) 23 Flytt av Blomska gården till Västra kajen Diarienr 12TEK66 Beslut 1. Teknik- och servicenämnden godkänner förvaltningens utredning. 2. Teknik- och servicenämnden förordar att kommunen finansierar flyttkostnad och grundläggning och återkommer med äskande i VEP Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden överlämnar utredningen till kommunfullmäktige för beslut. Bakgrund antogs en motion om att utreda flytt av Blomska gården till Västra kajen. Motivet är att under senare år har det varit svårt att ha någon verksamhet i byggnaden på grund av dess placering och speciella kulturhistoriska förutsättningar. Sammanfattning utredning Byggnaden går att flytta och skulle som byggnad behålla sitt kulturella värde. Dock skulle placeringen betraktas som historieförfalskning, en borgargård bland hamnmagasin. Ny användning av byggnaden ger fler pitebor tillgång till vårt gemensamma kulturarv och blir också ett resurstillskott för vidareutveckling av verksamheten på Västra kajen. Flyttkostnad och iordningställande bedöms kosta tkr. Resultat En arbetsgrupp, bestående av Tomas Lindbäck och Jenny Lindbäck Västra kajen Camping, Per Lendin Kultur och fritid, Anna Elmén-Berg Piteå museum, Florian Steiner Miljö och bygg, Tore Häggblom Fastighets- och servicekontoret, har arbetet fram ett underlag som beskriver förutsättningar och konsekvenser ur ett kulturhistoriskt, stadsbyggnadsmässigt, nyttjandemässigt, byggnadsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Kulturhistoriskt perspektiv Sammanställning för och nackdelar: Nuvarande placering på Kvarnbacken - - Förlorat sitt kulturhistoriska sammanhang genom flytten från Lillbrogatan. + + Ingår sedan 1937 i ett nytt historiskt sammanhang, varit hembygdsgård och museum på nuvarande plats. + + Platsen och den omgivande miljön en historisk oas, sett tillsammans med området runt Jakobs brunn. + + Sedan flyttningen vunnit hemortsrätt på platsen. Få nu levande pitebor har sett den på någon annan plats, så den uppfattas av de flesta som att den alltid stått där.

5 5 (33) + + Uppfattas som en kulturhistoriskt värdefull miljö och värnas av äldre pitebor. + + Estetiskt verkningsfull i stadsbilden genom sin monumentala placering. + + Högt pedagogiskt värde som kan utvecklas. - - Användning. AAlterAlternativ placering på Västra Kajen - - Innebär ett stort mått av historieförfalskning : ett gammalt hus som placeras där uppfattas som autentiskt; ger en skev bild av stadens historia att placera en borgargård ute bland hamnmagasin. - - Bildas reservat med hopflyttade gamla byggnader med skiftande innehåll och värde (en 1800-talsidé som kulturmiljövården ägnat hela 1900-talet åt att komma bort ifrån). + + Visst estetiskt/miljöskapande värde beroende på dess nya placering. + + Byggnaden får en användning. - - Anpassning till ny användning innebär att dess välbevarade skick kan naggas i kanten. Stadsbyggnadsmässigt perspektiv Byggnaden kan med fördel placeras vid kajen vilket gör bebyggelsestrukturen mer sammanhängande samt ger ett estetiskt tillskott för området och blir centralt och lättillgängligt. Nyttjandemässigt perspektiv Byggnaden blir värdefull med en placering i anslutning till campingen. Den skulle ingå i campingområdet och fungera som skärgårdsportal. En anläggning som bevarar, förädlar och levandegör Pitebygdens träindustrihistoria och dess kulturarv. Utställningar och arrangemang i samarbete med hantverkare och föreningar, ger möjlighet att bredda utbudet med anknytning till kultur, skärgård och turism. Denna inriktning är i huvudsak säsongsbetonad och skulle fungera utan att byggnaden förändras nämnvärt. Det gör att byggnaden kan bevaras enligt de kulturhistoriska rekommendationerna. Byggnadsmässigt perspektiv Byggnaden kan flyttas i sin helhet och placeras på samma grund på nytt ställe. För att få byggnaden från tomten krävs att några tallar avverkas. De renoveringar och anpassningar till ny verksamhet som behöver göras bedöms kunna utföras utan att byggnaden förvanskas eller förstörs utifrån kulturhistoriskt perspektiv. Byggnaden är inte avsedd för vinterbruk och kan inte nyttjas vintertid även på ny plats. Ekonomiskt perspektiv Flytt, grundläggning och markarbeten beräknas kosta ca 1,5 mkr varav själva flyttkostnaden tkr. Bedömd totalkostnad tkr tkr Finansiering av projektet kan ske i samarbete med arrendator av campingen. Om utredning godkänns återkommer förvaltningen i VEP Eftersom byggnaden kommer att höra till campingen så innebär det att driftkostnaderna hör dit. Med ett nyttjande enbart under sommarhalvåret så blir driftkostnaderna små.

6 6 (33) Beslutsunderlag Bilaga 12TEK66-4 Karta camping Protokollsutdrag KF Yttrande Piteå museum angående Blomska gården Utveckling av skärdgårdsportal på Västra Kajen Camping och Gästhamn Vision 2016 Ärendets inverkan på kommunens strategiska områden. Barn och unga vår framtid Skärgårdportalen med dess kulturhistoria, kan bli ett viktigt besöksmål för skolklasser, och därmed främja barns och ungas kunskap om sin hemort och historia. Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Anläggningen förväntas öka attraktionskraften på Västra kajenområdet och därmed främja utvecklingen av näringslivet som verkar där Demokrati och öppenhet En ny användning av byggnaden ger fler pitebor tillgång till vårt gemensamma kulturarv Livsmiljö Ger mervärde till ett område som främjar rekreation och kultur.

7 7 (33) 24 Förslag till inköp och installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler Diarienr 12TEK70 Beslut Teknik- och servicenämnden godkänner upprättat förslag till inköp och installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler. Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige 1. Teknik- och servicenämnden ansvarar för samordning och inköp av hjärtstartare samt äskar pengar för inköp i VEP Respektive förvaltning ansvarar för drift och underhåll av utrustning. Utifrån medborgarförslaget att köpa in och placera ut hjärtstartare i kommunens större lokaler beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Teknik- och servicenämnden och Räddningsnämnden att gemensamt utreda förutsättningarna för installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler. Förvaltningarna har gemensamt analyserat frågan och lämnar förslag till installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler enligt bilaga. 12TEK70-3 Beslutsunderlag Bilaga 12TEK70-3 Prislista hjärtstartare

8 8 (33) 25 Medborgarförslag att placera farthinder längs Ankarskatavägen Diarienr 12TEK15 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara färdigbehandlat. Kommunstyrelsen har för yttrande överlämnat ett medborgarförslag som föreslår att placera ett enkelt farthinder på den avstängda delen av Ankarskatavägen mellan Torvgatan och Gärdesgatan så att gatan kan öppnas för all trafik. Teknik- och gatukontorets bedömning Teknik- och gatukontoret har under ett antal år studerat Ankarskatavägen och förberett för en ombyggnation av gatan. Vägen är i dålig fysisk kondition och är utpekad av busschaufförerna som en av tre gator som de anser bör åtgärdas ur deras arbetsmiljösynpunkt. Den ena av de två andra gatorna är åtgärdad och den andra är under pågående åtgärd, Ankarskatavägen är alltså den som kvarstår av dessa tre. Vidare har studier av skolelevernas färdväg till skolan visat att den största delen av dessa använder någon del av Ankarskatavägen till och från skolan och att korsningen med Abjörnssons väg är den plats eleverna upplever som mest otrygg. Med detta som bakgrund har Teknik- och gatukontoret bedömt att Ankarskatavägen är i behov av en större restaurering, att en parallell gång- och cykelväg behövs och att vägen, med dess långa raka utformning och karaktär av uppsamlingsgata, bör hastighetssäkras. Projektering av detta pågår under våren Teknikoch gatukontoret bedömer också att den nya utformningen av Ankarskatavägen skulle klara en öppning, men för att åstadkomma detta krävs en ändring av detaljplanen och att nödvändiga investeringsmedel beviljas för ombyggnation. Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Ankarskatavägen är en viktig länk i barn och ungas färdväg till skola. Livsmiljö Trafikmiljön utgör en stor del av livsmiljön. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Goda kommunikationer är en förutsättning för all utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Ärendet är väckt via medborgarförslag som är en del av den demokratiska processen.

9 9 (33) 26 Medborgarförslag angående att öppna Ankarskatavägen för trafik Diarienr 11TEK260 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara färdigbehandlat. Kommunstyrelsen har för yttrande översänt ett medborgarförslag som föreslår att Ankarsgatavägen öppnas för all trafik igen. Teknik- och gatukontorets bedömning Teknik- och gatukontoret har under ett antal år studerat Ankarskatavägen och förberett för en ombyggnation av gatan. Vägen är i dålig fysisk kondition och är utpekad av busschaufförerna som en av tre gator som de anser bör åtgärdas ur deras arbetsmiljösynpunkt. Den ena av de två andra gatorna är åtgärdad och den andra är under pågående åtgärd, Ankarskatavägen är alltså den som kvarstår av dessa tre. Vidare har studier av skolelevernas färdväg till skolan visat att den största delen av dessa använder någon del av Ankarskatavägen till och från skolan och att korsningen med Abjörnssons väg är den plats eleverna upplever som mest otrygg. Med detta som bakgrund har Teknik- och gatukontoret bedömt att Ankarskatavägen är i behov av en större restaurering, att en parallell gång- och cykelväg behövs och att vägen, med dess långa raka utformning och karaktär av uppsamlingsgata, bör hastighetssäkras. Projektering av detta pågår under våren Teknik- och gatukontoret bedömer också att den nya utformningen av Ankarskatavägen skulle klara en öppning, men för att åstadkomma detta krävs en ändring av detaljplanen och att nödvändiga investeringsmedel beviljas för ombyggnation. Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Ankarskatavägen är en viktig länk i barn och ungas färdväg till skola. Livsmiljö Trafikmiljön utgör en stor del av livsmiljön. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Goda kommunikationer är en förutsättning för all utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Ärendet är väckt via medborgarförslag som är en del av den demokratiska processen.

10 10 (33) 27 Medborgarförslag gällande öppning av Ankarskatavägen Diarienr 12TEK79 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara färdigbehandlat. Kommunstyrelsen har för yttrande översänt ett medborgarförslag som föreslår att Ankarsgatan öppnas för trafik igen. Teknik- och gatukontorets bedömning Teknik- och gatukontoret har under ett antal år studerat Ankarskatavägen och förberett för en ombyggnation av gatan. Vägen är i dålig fysisk kondition och är utpekad av busschaufförerna som en av tre gator som de anser bör åtgärdas ur deras arbetsmiljösynpunkt. Den ena av de två andra gatorna är åtgärdad och den andra är under pågående åtgärd, Ankarskatavägen är alltså den som kvarstår av dessa tre. Vidare har studier av skolelevernas färdväg till skolan visat att den största delen av dessa använder någon del av Ankarskatavägen till och från skolan och att korsningen med Abjörnssons väg är den plats eleverna upplever som mest otrygg. Med detta som bakgrund har Teknik- och gatukontoret bedömt att Ankarskatavägen är i behov av en större restaurering, att en parallell gång- och cykelväg behövs och att vägen, med dess långa raka utformning och karaktär av uppsamlingsgata, bör hastighetssäkras. Projektering av detta pågår under våren Teknik- och gatukontoret bedömer också att den nya utformningen av Ankarskatavägen skulle klara en öppning, men för att åstadkomma detta krävs en ändring av detaljplanen och att nödvändiga investeringsmedel beviljas för ombyggnation. Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Ankarskatavägen är en viktig länk i barn och ungas färdväg till skola. Livsmiljö Trafikmiljön utgör en stor del av livsmiljön. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Goda kommunikationer är en förutsättning för all utbildning, arbete och näringsliv. Demokrati och öppenhet Ärendet är väckt via medborgarförslag som är en del av den demokratiska processen.

11 11 (33) 28 Tomtpris nya fritidstomter Klubben Diarienr 11TEK352 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna tomtpriser i tre klasser för nya fritidsområdet på Klubben. Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Yrkanden Lars-Eric Lindgren (S) yrkar bifall för klass 1: kr, i övrigt i enlighet med förvaltningens förslag. Per Lönnberg (V) och Jan Lundström (C) yrkar bifall för: Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Karl-Erik Jonsson (M) yrkar bifall för: Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner Teknik- och servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Lars-Eric Lindgren (S) och Karl-Erik Jonsson (M), Per Lönnberg (V) och Jan Lundström (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. Arbetet med att färdigställa 24 fritidstomter på området Klubben vid Pite Havsbad pågår, arbetet förväntas vara klart till våren/sommaren Mark och skog kommer att bjuda in till ett informationsmöte hösten 2012 och därefter kommer fördelning av tomterna att ske. Försäljning Tomterna kommer att säljas till dem som finns i kommunens tomtkö för fritidstomter. Gator och infrastruktur för området är i sitt slutskede och därefter kommer avstyckning av tomterna att göras. En nyckel i det framtida arbetet är också att få rätt till anslutningsväg till det nya området i en redan befintlig gemensamhetsanläggning genom en anläggningsförrättning, beslut förväntas

12 12 (33) under vår/vintern På det nya området är max byggyta 10 % av totala fastighetsarean, dock max 175 kvm varav huvudbyggnad 100 kvm. Man får bygga huvudbyggnad samt två gårdsbyggnader. Tomtpris Priset för tomterna skall täcka de kostnader som kommunen har för exploateringen. Exploateringskostnaderna för Klubben är beräknade till ca 4,6 Mkr. Med prisförslaget nedan får kommunen en intäkt på ca 4,7 Mkr. Priserna är uppdelade i tre klasser som ses i bilagd kartskiss. Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Beslutsunderlag Bilaga 12TEK352-5 Översiktskarta Klubben Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Att tillskapa fritidstomter i områden där man kan njuta av natur och hav skapar förutsättningar för våra barn till en bra uppväxt med guldkant på tillvaron. Livsmiljö Fritidstomterna på Klubben har förutsättningar att skapa en rogivande och attraktiv plats till de som vill bygga sitt drömfritidsboende i kommuen. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende. Demokrati och öppenhet Det är positivt att Piteå kommun kan tillskapa och försälja attraktiva tomter då många människor påtalar behovet och önskan om det i vår kommun.

13 13 (33) 29 Tomtpris nya tomter Lusthusbacken Diarienr 12TEK72 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna tomtpriser i tre klasser för nya området på Lusthusbacken. Klass 1: kr kr/lägenhet (flerbostadshustomt) Klass 2: kr kr/villa (egnahemstomter) Klass 3: kr kr/radhus (radhustomter) Framtidens boende i en attraktiv miljö där det sociala samspelet och uthålligt byggande är framträdande. Lusthusbacken på Furunäset kommer att bli ett nytt koncept där man blandar bebyggelse såsom flerbostadshus, egnahem och radhus. Det skapar förutsättningar att attrahera en bred målgrupp som är miljömedveten och vill ha låga driftkostnader. Förhoppningen är att området är klart för försäljning under sommaren I och med det är det nu aktuellt att fastställa prissättningen av de nya tomterna. Försäljning Framtagandet av det nya området på Lusthusbacken har inneburit att en mängd olika aktörer har samarbetat för att möjliggöra projektet samt att tillskapa sig ny kompetens som behövs för det framtida byggandet. Investeringskostnaden för denna nyproduktion beräknas hamna ca 13 % högre än en normalvilla men med markant lägre driftkostnad. De högt ställda kvalitetskraven innebär något reducerat tomtpris. Tomtpris Priset för tomterna skall i normalfallet täcka de kostnader som kommunen har för exploateringen. Lusthusbacken är dock unikt till sitt innehåll och krav vilket föranleder att kommunen ger en viss subvention på tomtvärdet. Exploateringskostnaderna för Lusthusbacken är beräknade till ca 4,9 Mkr. Med prisförslaget nedan får kommunen en intäkt på ca 3,5 Mkr vilket innebär en förlust på ca 1,4 Mkr. Priserna är uppdelade i tre klasser som ses i bilagd kartskiss. Klass 1: kr kr/lägenhet (flerbostadshustomt) Klass 2: kr kr/villa (egnahemstomter) Klass 3: kr kr/radhus (radhustomter) Beslutsunderlag Bilaga 12TEK72-5 Översiktskarta Lusthusbacken

14 14 (33) Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Genom att ta hänsyn till vår gemensamma miljö och skapa sociala arenor inom området skapar vi förutsättningar för våra barn och unga att få en bra start i livet och en fungerande värld i framtiden. Livsmiljö Lusthusbacken kommer visa framtidens boende med låg engeriförbrukning, uthålligt materialval och sociala miljöer där människor kan mötas. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Ett nytt sätt att planera, bygga och leva kräver ny kompetens inom många områden. Genom att erbjuda lokala byggföretag möjligheten att lära sig inom projektet skapar goda förutsättningar för dessa att klara morgondagens utmaningar. Demokrati och öppenhet Lusthusbacken har varit en arena för ett nytt sätt att tänka i planeringsskedet. Genom en aktiv designdialog med byggföretag, politiker, tjänstemän och medborgare har man gemensamt arbetat fram områdets karaktär och innehåll. Ett arbetssätt som med fördel kan nyttjas i framtida projekt.

15 15 (33) 30 Tomtpris nya tomter Långskatan Diarienr 11TEK353 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna tomtpriser i tre klasser för nya egnahemsområdet på Långskatan. Yrkanden Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Per Lönnberg (V) och Jan Lundström (C) yrkar bifall för: Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Inga fler yrkanden läggs. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner Teknik- och servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Per Lönnberg (V) och Jan Lundström (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. Centrala tomter med närhet till vatten och natur. Nu börjar Långskatans bostadsområde att ta form, gator och infrastruktur beräknas vara klart våren/sommaren Under våren kommer en inbjudan till ett informationsmöte till de som står i den kommunala tomtkön för egnahem skickas ut. Fördelningen av tomterna kommer att ske sommaren/hösten I och med det är det nu aktuellt att fastställa prissättningen av de nya tomterna. Försäljning Tomterna kommer att säljas till dem som finns i den kommunala tomtkön för egnahem. Varje fastighetsägare kommer fritt få välja vilken hustyp man vill ha, så länge man följer detaljplanens bestämmelser. Långskatan skiljer sig lite från andra områden genom att marken och tomterna har fått behålla sina naturliga förutsättningar. Det innebär att tomterna är kuperade och att lutningen på tomterna varierar kraftigt, något som kommer att bidra till områdets karaktär. En fördel med lutningen är att markområdet sluttar i nordlig riktning mot vattnet vilket ger de flesta på området vattenutsikt.

16 16 (33) Tomtpris Priset för tomterna skall täcka de kostnader som kommunen har med exploateringen. Exploateringskostnaderna för Långskatan är beräknade till ca 7,7 Mkr. Med prisförslaget nedan får kommunen en intäkt på ca 7,8 Mkr. Priserna är uppdelade i tre klasser som ses i bilagd kartskiss. Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Beslutsunderlag Bilaga 11TEK353-6 Översiktskarta Långskatan Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Långskatan är en plats som kan ge många barn och unga en trevlig och aktiv uppväxt. Närhet till natur, friluftsliv och hav skapar dessa förutsättningar. Livsmiljö En attraktiv plats för boende är något som det nya området på Långskatan kan erbjuda. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende.

17 17 (33) 31 Äskande från kommunstyrelsens centrala pott till utbyte av slipers industrispår Diarienr 12TEK57 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beviljar tkr ur den centrala investeringspotten till Teknik- och gatukontoret för utbyte av slipers industrispår. Spårbesiktning av industrispåret har under föregående år visat på behov av slipersbyte för att kunna bibehålla tillåtna laster och tillåten hastighet längs spårsträckan. Följande kalkyl baseras på denna besiktning: Investeringsbehov 2012 Slipersbyte 900 st á 1 500: :- Komplettering ballast 810 m 3 á 237: :- Byte skarvplattor, justering skevning etc 30 timmar á 595: :- Spårriktningsmaskin 25 timmar á 6 100: :- Byggherrekostnader, oförutsett entreprenörsarvode 15 % :- Summa :- Volymen nödvändiga åtgärder beräknas i princip uppgå till samma nivå för åren 2013 och Utifrån prisnivå vid kommande upphandling av 2012 års arbete och besiktning av nuvarande status kommer en underhållsplan att utarbetas för de kommande åren. Utfallet kan då visa sig bli en lägre årlig kostnad fördelad på längre tid. I VEP finns i den centrala investeringspotten avsatt tkr för utbyte av slipers på industrispåret till Haraholmen i syfte att bibehålla dagens standard på industrispåret. Teknik- och servicenämnden har att äska motsvarande summa för Teknik- och gatukontorets räkning från kommunstyrelsens centrala investeringspott.

18 18 (33) 32 Anläggningsarrende för camping Västra kajen Diarienr 11TEK286 Beslut Teknik- och servicenämnden godkänner arrendeavtal enligt bilaga 11TEK Hamncampingen i Piteå AB har under en relativt kort tid byggt upp en attraktiv besöksplats i vår kommun som människor pratar väl om. Campingens läge och innehåll samt personalens serviceanda har medfört att campingen blivit en välbesökt plats i vår kommun. För att verksamheten skall kunna utvecklas vidare så har en önskan om ett längre avtal lagts fram från Hamncampingen i Piteå AB för att på ett enklare sätt klara av större investeringar. Piteå kommun har tidigare haft ett avtal på ett år med ett års förlängning, vilket främst berodde på att kommunen ville se hur verksamheten fungerade. Det har visat sig att campingen har haft den utveckling som önskats i syfte att skapa en attraktiv camping som stärker kommunens varumärke och värdskap. Efter förhandling och politisk beredning i kommunens planberedning har ett förslag till avtal tagits fram. Avtalet har en upplåtelse tid på 20 år med fem års förlängning med möjlighet för kommunen att säga upp avtalet i förtid vid samhällsviktiga exploateringar som till exempel Norrbotniabanan. Ett område om ca kvm av Stadsön 2:1 ingår i arrendet och ses i bilagd kartskiss. Beslutsunderlag Bilaga 11TEK286-8Arrendeavtal Bilaga 11TEK286-6 Karta Stadsön 2:1 Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Demokrati och öppenhet Ingen direkt påverkan i detta ärende Livsmiljö Genom att skapa attraktiva miljöer i vår kommun som människor vill besöka, blir vår kommun intressant. Västra kajen kan bli en plats som man besöker, både kommuninvånare och turister, när man vill ha en vattennära camping med närhet till stadens puls. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Genom att skapa förutsättningar för privata aktörer att nyttja kommunal mark för olika verksamheter ges positiva effekter på turism och arbete.

19 19 (33) 33 Avyttring Klubbfors 1:14 Diarienr 12TEK37 Beslut 1. Fastigheten Klubbfors 1:14, med adress Klubbfors 19, avyttras. 2. I första hand erbjuds Klubbfors Medborgarhusförening att överta fastigheten, i andra lämnas den till försäljning. Bakgrund och förutsättningar Huset är flyttat från Långträsk och var från början en stor byggnad i tre våningar med timmerstomme som monterades ned och restes till nuvarande storlek med en skolsal och lärarbostad. I Klubbfors har den fungerat som byns skola och bönhus. Posten hade ett rum till förfogande. Skolan lades ned 1958 och kommunen kvarstod som ägare. Avtal saknas, det finns endast en notering om att kommunen upplåter fastigheten och står för försäkringen mot att byaföreningen står för drift och underhåll. Nuläge Lokalen används av Medborgarhusföreningen till olika typer av samlingar som valborgs- och midsommarfirande, surströmmingsfester och uthyrning av olika slag. Jakt-, vatten- och hembygdsföreningen har sina möten här. I det gamla pannrummet finns idag en elpanna. Huset står uppvärmt med grundvärme vintertid som höjs vid användning. Föreningen äger energiabonnemanget, kommunens kostnader är därför blygsamma, endast några tusen kronor per år. I dagsläget saknas ett behov av lokalen för kommunal kärnverksamhet, det finns heller inga sådana kända planer för framtiden. Byggnadsår 1958 Fastighetens area m² Byggnadens yta 133 m² (t), 51 m² (it) Taxering mark 11 Tkr, byggnad 0 kr Detaljplan Plan för området saknas Bokfört värde kr Kapitaltjänst 100 kr // Notering om värde i markreserven saknas// Sammanfattning Fastighets- och servicekontorets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för kommunens kärnverksamhet. I dagsläget saknas ett sådant behov för aktuell lokal. Strategin är att renodla dessa lokaler.

20 20 (33) Förvaltningen föreslår därför att fastigheten avyttras, i första hand som gåva till föreningen och i andra till försäljning via mäklare. Beslutsunderlag Bilaga 12TEK37-2 Karta Klubbfors 1:14 Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Livsmiljö Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende Demokrati och öppenhet Publika lokaler är en viktig faktor för det demokratiska samhället.

21 21 (33) 34 Avyttring Rosvik 5:34 Diarienr 12TEK38 Beslut 1. Byggnad på fastigheten Rosvik 5:34 som inrymmer boulelokal avyttras som gåva till PRO Rosvik. 2. Ett nyttjanderättsavtal för marken tecknas mellan kommunen och föreningen. Bakgrund och förutsättningar Piteå kommun förvärvade byggnaden år 2002 i samband med att huset sattes ut till försäljning. Anledningen var att kunna ta marken i anspråk i det fall behov av en utökning av det närliggande äldreboendet skulle uppstå. Nuläge PRO Rosvik har sedan 2004 nyttjat lokalen i sin verksamhet med bouleaktiviteter inomhus och även anlagt en utomhusbana. Föreningen sköter marken runt omkring med gräsklippning. De har också på eget initiativ investerat i byggnaden, bland annat målat och byggt till den. Föreningens ansvar omfattar kostnad för energiförbrukning samt allt underhåll både genomförande och kostnader i samband med detta. Byggnaden är ett garage/förråd med regelstomme i ett plan. Det har tillhört ett hus som revs efter kommunens övertagande. Byggnadsåret för huset är 1939, information om garagets byggår saknas. Fastighetens yta m² Byggnadens yta vid uthyrningstillfället Taxering Detaljplan Bokfört värde Kapitaltjänst 65 m² (garage) plus 40 m² (förråd) 109 Tkr fastigheten får bebyggas med bostäder och vård/servicehus saknas 0 kr

22 22 (33) Övrigt Överlåtelsen skall omfatta en klausul om återtagande i det fall kommunen har behov av att utöka äldreboendet med byggnadsyta eller för markanläggning. Gåvohandlingen innehåller också ett villkor om kommunens rätt till (ej skyldighet) återtagande i det fall föreningen vill avyttra fastigheten. Några kostnader för nyttjanderätten utgår inte. Sammanfattning Fastighets- och servicekontoret föreslår att objekt 1846, boulelokal i Rosvik, avyttras som gåva med nyttjandeavtal för marken och återtagandeklausul vid kommunalt behov att utöka äldreboendet och i det fall föreningen vill avyttra fastigheten. Beslutsunderlag Bilaga 12TEK38-2 Karta Rosvik 5:34

23 23 (33) 35 Avyttring Porsnäs 11:17 Diarienr 12TEK39 Beslut 1. Fastigheten Porsnäs 11:17, med adress Lakaforsvägen 37, avyttras. 2. I första hand erbjuds Lakafors-Pålmarks intresseförening att överta fastigheten, i andra hand lämnas den till försäljning. Bakgrund/Förutsättningar Byggnaden är en träbyggnad i ett och ett halvt plan med källare. Lakafors-Pålmark intresseförening har varit hyresgäster sedan 1992 efter skolans nedläggning. Enligt befintligt avtal skall lokalen nyttjas till mötesverksamhet, utställningar, serveringsändamål samt fritidsaktiviteter. Nuvarande hyresperiod gäller till och med Nuläge Föreningen äger energiabonnemanget och står för drift och det mesta av underhållet (ej utvändiga ytskikt, VVS, el). Föreningen betalar ingen hyra. En investering i markvärmepump gjordes under 2010, där kostnader/arbete fördelades mellan kommunen och föreningen. Kommunens kostnader har varierat mellan Tkr per år, och består av försäkring, renhållning, kapitaltjänst samt en liten del underhållskostnader. I dagsläget saknas ett behov av lokalen för kommunal kärnverksamhet, det finns heller inga sådana kända planer för framtiden. Byggnadsår 1948 Fastighetens area m² Byggnadens yta 488 m² Taxering Specialenhet Detaljplan plan för området saknas Bokfört värde kr //Notering om värde i markreserven saknas// Kapitaltjänst kr Sammanfattning Fastighets- och servicekontorets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för kommunens kärnverksamhet. I dagsläget saknas ett sådant behov för aktuell lokal. Strategin är att renodla denna typ av fastigheter. Förvaltningen föreslår därför att fastigheten avyttras, i första hand som gåva till föreningen och i andra till försäljning via mäklare.

24 24 (33) Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Livsmiljö Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende Demokrati och öppenhet Publika lokaler är en viktig faktor för det demokratiska samhället. Beslutsunderlag Bilaga 12TEK39-2 Karta Porsnäs 11:17

25 25 (33) 36 Förslag till skoterförbud på Nördfjärden Diarienr 12TEK67 Beslut Teknik- och servicenämnden beslutar med stöd av 10 kap 1 andra stycket 9 och 3 första stycket Trafikförordningen (1998:1276), om förbud mot trafik med motordrivet fordon i terräng på Nördfjärden enligt bilaga 12TEK67-1. En förfrågan om att göra förbud för skotertrafik på Nördfjärden har inkommit till Teknik- och gatukontoret från senaste snöskotergruppsmötet. En isbana för allmänheten anläggs årligen på Nördfjärden. Kultur- och fritid som ansvarar för isbanan har problem med att snöskotrar passerar över isbanan på flertalet ställen. Detta medför att stora mängder snö dras in på isbanan som blir till hinder och äventyrar säkerheten för användarna. Skoterpassagerna medför även stora kostnader för snöröjning. Kultur- och fritid vill härmed att Teknik- och gatukontoret, som ansvarar för förbud i terräng, ser över möjligheten att göra ett förbud på Nördfjärden enligt bifogad kartbilaga 12TEK67-1. I snöskoterförbudsområdet ska en skoterled märkas ut och undantas från förbudet. Teknik- och gatukontoret håller med om att flertalet passager över isbanan äventyrar säkerheten och har följande förslag till åtgärd: Teknik- och gatukontorets förslag är att förbjuda skotertrafik med en lokal trafikföreskrift enligt följande, förbud mot trafik med motordrivet fordon i terräng, med vissa undantag. Undantagen är snöskoter inom anordnad skoterled, underhållsfordon för isbanan, statliga och kommunala tjänstemän samt poliser under tjänsteutövning. Förbudet ska gälla på is och snötäckt vatten. Förbudet har stöd av 10 kap. 1 andra stycket 9 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). Förbudsområdet visas enligt bifogad kartbilaga 12TEK67-1. Anordnad skoterled visas inte i denna kartbilaga utan kommer att anordnas i samråd mellan Kultur- och fritid och snöskoterklubben i Piteå. Remissyttrande är inhämtat från polisen som bifaller teknik- och gatukontorets förslag om ovan nämnda förbud. Beslutsunderlag Kartbilaga 12TEK67-1 Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Barn och unga bör ges förutsättningar att själva kunna färdas tryggt och säkert i trafiksystemet. Livsmiljö En trygg och säker trafikmiljö bidrar till en god livsmiljö Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Ingen direkt påverkan i ärendet.

26 26 (33) 37 Informationsärenden Diarienr 12TEK4 Genomgång av Riktlinjer inför VEP Genomgång av utkast investeringsäskanden Genomgång av avyttrade objekt FSK , 12TEK4-4 Lars-Eric Lindgren efterfrågar en genomgång/föredragning av personalpolicyn att tas upp vid lämpligt tillfälle.

27 27 (33) 38 Återrapportering uppdrag Diarienr 12TEK26 - Christer Lindström återrapporterar från pensionärsrådets senaste möte. Protokollet delges nämnd. - Elisabeth Vidman informerade om kommande besök i nämnden av representanterna för projektet Hållbar Jämställdhet.

28 28 (33) 39 Ändring av delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Diarienr 11TEK134 Beslut Teknik- och servicenämnden antar förslag till ändring av delegationsbestämmelser enligt bilagorna 11TEK134-1 och 2. En översyn av Teknik- och servicenämndens delegationsordning och dokumentet Undertecknande av handlingar för Teknik- och servicenämndens räkning är genomförd. Ändringarna som är av rent administrativ karaktär föreslås enligt bilaga 11TEK Teknik- och servicenämnden beslutade att delegera till Fastighetschef och Teknik- och gatuchef ärenden enligt lag (1997:857) ellagen, åtgärder i enlighet med elsäkerhetslagstiftningen med möjlighet att vidaredelegera ut i verksamheten. Denna punkt förs in i Delegationsbestämmelserna för Teknik- och servicenämnden enligt bilaga 11TEK Beslutsunderlag Bilaga 1TEK134-1 Undertecknande av handlingar för Teknik- och servicenämndens räkning Bilaga 11TEK134-2 Delegationsordning Teknik- och servicenämnden

29 29 (33) 40 Uppdrag att utreda möjligheterna till inrättande av cykelpool Diarienr 11TEK207 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige föreslås besluta, utifrån genomförd utredning och förväntade kostnader förknippade med inrättande av en cykelpool, att inte inrätta en cykelpool för allmänheten. Efter att kommunfullmäktige bifallit en motion om att upprätta en cykelpool tillgänglig för allmänheten fick Teknik- och gatukontoret i uppdrag att utreda införandet, vilket skett genom omvärldsbevakning. Slutsats och förvaltningens förslag Teknik- och gatukontoret anser att inrättande av en cykelpool är mycket god insats av många skäl som bland annat främjande av folkhälsan, klimatsmart, utvecklande av attraktiva livsmiljöer och god service. Trots alla dessa positiva konsekvenser så är slutsatsen den att det i dagsläget skulle bli för komplicerat och kostsamt att införa en cykelpool i Piteå. Cykeluthyrningsbranschen är omogen, vilket ställer krav på kommunens finansiering av arbetet både i ett inrättande skede och vid drift och underhåll. Att tillhandahålla en väl fungerande cykelpool skulle innebära en kostnad för kommunen med mellan tre till fem miljoner kronor, beroende på vilket system man skulle välja. Med ovan beskrivet resonemang föreslår Teknik- och gatukontoret att kommunen inte inrättar en cykelpool tillgänglig för allmänheten. Beslutsunderlag Bilaga 11TEK207-5 Utredning införande av cykelpool bilaga Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Ungdomar missar möjligheten till tillgängligt av cyklar, speciellt de unga som inte har tillgång till en egen cykel. Även gymnasieelever och högskolestudenter från annan ort skulle kunna ha haft särskild glädje av att få tillgång till en cykel på studieorten. Livsmiljö En cykelpool skulle ha möjliggjort minskad användning av motorfordon och därmed mindre luftföroreninger genom en minskad andel av koldioxidutsläpp och andra föroreningar orsakade av motorfordon. Den möjligheten försummas med en utebliven cykelpool. Och därmed förbises även en bidragsfaktor till ökad fysisk aktivitet, förbättrad luftkvalitet och trafiksäkerhet samt en tryggare och trivsammare livsmiljö. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd En utebliven cykelpool skulle kunna innebära minskade möjligheter för människor att välja klimatsmarta transportsätt i samband med arbete och utbildning.

30 30 (33) Demokrati och öppenhet Samhället har ett ansvar för att skapa en tillgänglig miljö för alla, detta behöver göras på olika sätt och på olika plan för att alla ska gynnas. Ett sätt är att tillhandahålla cyklar för allmänheten. En cykelpool skulle kunna fungera som en god service och som ett medel för att tillgängliggöra ett alternativt transportsätt, kanske särskilt för dem som inte har körkort, tillgång till bil eller busskort. Den möjligheten försummas av en utebliven cykelpool.

31 31 (33) 41 Delegationsbeslut Diarienr 12TEK2 Beslut Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna Följande delegationsbeslut anmäls för Teknik- och servicenämndens kännedom: Delegationspunkt/nr/diarienr Delegat Ärende 1/12 Jan Ställ Anbud OVK /12 Jan Ställ Avbryta upphandling granuloch tunneldisk-maskin Hortlax produktions kök

32 32 (33) 42 Delgivningsärenden Diarienr 12TEK5 Beslut Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. Följande delgivningar anmäls för Teknik- och servicenämndens kännedom: - Yttrande över detaljplan kvarteret Höken 15 - Viktig information omarbetning av JTG från Transportstyrelsen dnr TSJ Lst beslut dnr ansökan om hastighetsbegränsning på väg 573 i Norrfjärden - Lst beslut dnr ansökan om hastighetsbegränsning på väg 571 i Nybyn - Lst beslut dnr ansökan om hastighetsbegränsning på väg 570 i Backträsk

33 33 (33) 43 Delgivningsärenden - protokoll Diarienr 12TEK10 Beslut Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. Följande delgivningar anmäls för Teknik- och servicenämndens kännedom: Protokollsutdrag och bilaga KF Taxor och avgifter för måltidsservice 2012 Protokollsutdrag KF Strategi för esamhället Protokollsutdrag och bilaga KF Program för Piteå kommuns integrationsarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10.00 Beslutande Marita Björkman-Forsman, ordförande (S) Per Lönnberg, vice ordförande (V) Marianne Hedkvist (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Eric Lindgren (S), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Fyrkanten kl. 08:30 Beslutande Christer Lindström, ordförande (S) Lena Vikberg, vice ordförande (S) Roland Alm (S) Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Eric Lindgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10-17 Beslutande Christer Lindström, ordförande(s) Lena Vikberg, vice ordförande(s) 67 71, 73-76 Agnes Szögi (S) 67 68, 70-76 Peder Granström (S) Elisabeth Vidman

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Fyrkanten Beslutande Christer Lindström ordf (S) Lena Vikberg vice ordf (S) Roland Alm (S) Agnes Szögi (S) Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Eric Lindgren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-14 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Välitalo Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-03-28 Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10 13:30 Beslutande Christer Lindström ordf (S) Lena Vikberg vice ordf (S) Roland Alm (S) Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Eric Lindgren (S) Laila

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid Stadshuset, Rondellen kl 8:30 12 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Agnes Szögi Teknik & Gatukontoret 2007-05-03 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesrummet Eriksövägen 27, Vaxholm. Anders Slätis (C), ordförande Anders Flodin (M), vice ordförande Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M)

Sammanträdesrummet Eriksövägen 27, Vaxholm. Anders Slätis (C), ordförande Anders Flodin (M), vice ordförande Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) 44-48 Plats och tid Sammanträdesrummet Eriksövägen 27, Vaxholm Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Slätis (C), ordförande Anders Flodin (M), vice ordförande Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10:00 17:00 Beslutande Christer Lindström, ordförande (S) Lena Vikberg, vice ordförande (S) Agnes Szögi (S) 37,42-47 Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10.00-14.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Ingrid Välitalo (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Nilsson (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel

Läs mer

FÖRDELNING INLEDS attraktiva fritidstomter på. Klubben

FÖRDELNING INLEDS attraktiva fritidstomter på. Klubben FÖRDELNING INLEDS 2014 22 attraktiva fritidstomter på Klubben Fritidsboendet vid havet Piteå Piteå kommun arbetar aktivt med att skapa attraktiva och uthålliga miljöer för egnahem och fritidsboenden i

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-08-31 63 (71) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 31 augusti 2015, kl. 08.00-09.10 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Björn Andersson (M) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-09-24 1 (10) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-09-24 kl. 15.15 17.15. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Stadshuset, Ovalen 10:00 14:00 Beslutande Christer Lindström (S), ordförande 16 33 Lena Vikberg (S), ordförande 14 15 vice ordförande 16 33 Laila Stålnacke (S) Roland Alm (S) Agnes

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/9 Plats och tid Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10 Paragrafer 72-78 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M)

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Plats och tid Eriksövägen 27, kl. 15.00-15.20 Beslutande Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Katherine Angelo Lindqvist (S) Anette Dahlgren (S) Ersättare

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson, s. Magnus Danielsson. Esbjörn Henriksson, fp

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson, s. Magnus Danielsson. Esbjörn Henriksson, fp PROTOKOLL 1(6) Tid: kl 09:00-12:35 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande Sara Risberg, s vice ordförande Anneli Johansson, s Magnus Danielsson, c Esbjörn

Läs mer

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-04-01 1 (12) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 1 april Kl: 08:30 10:20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

HJO KOMMUN Tekniska utskottet

HJO KOMMUN Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13. 15-14. 15 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m),ordförande 44, 45, 47-51 Lars Newman (kd) Pierre R yden (s) Ersättare Övriga deltagande Calle Eliasson,

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen 2015-09-09, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Leif Gramner, KD Hans-Erik Fors, V Övriga deltagande Lisa Stridsman, tf teknisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-01-21 1 Innehållsförteckning Firmateckning för år 2009... 3 Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde och med start i

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23 Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Nämndrummet, kommunalhuset kl 13.00 15.15 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Bertil Jonasson (C) Sara Asp (S) Thomas Bäckman (S) Marianne Carlsson (KD) Tommy Hartman

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10 15 ande Christer Lindström ordf (S) Roland Alm (S) Agnes Szögi (S) Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Eric Lindgren (S) Laila Stålnacke (S) Lennart

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-12-11 1 (12) Plats Rum 225 Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december Kl: 13:30 15:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-04-02 1 (10) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 2 april Kl: 08:30 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV)

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2013-01-23 1 (13) Plats och tid Beslutande Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset, kl.13:15-14:50 Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2010-12-08 1(7) Plats och tid Kommunkontoret, Åsele 11 00 12 00 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) vice ordf Sida Övriga deltagande Lars-Ove Hedman

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande. Benkt Lindström (M) Carina Erlandsson (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP)

Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande. Benkt Lindström (M) Carina Erlandsson (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP) Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 10.40 Paragrafer 5 7 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande Benkt Lindström (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP) Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Förslag till ny bryggpolicy för Strängnäs kommun

Förslag till ny bryggpolicy för Strängnäs kommun KF 12:1 KF 12:2 KF 12:3 KF 12:4 KF 12:5 TFN 5 Dnr TFN/2014:70 003 Direktjusterad Förslag till ny bryggpolicy för Strängnäs kommun Beslut Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer