Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (33) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl Beslutande Christer Lindström (S), ordförande Agnes Szögi (S) Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Eric Lindgren (S) Laila Stålnacke (S) Lennart Sundberg (S) Per Lönnberg (V) Jan Lundström (C) Karl-Erik Jonsson (M) Tomas Bergdahl (S), tjg ersättare Lars Renberg (S), tjg ersättare Mathias Thelin (S), tjg ersättare Övriga deltagare Åsa Öberg, Teknik- och gatukontoret Jan Ställ, Fastighets- och servicekontoret Patrik Wallgren, Mark och Skog 28, 29, 30 och 32 Kjell Norberg, Teknik och gatukontoret 36 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Teknik- och gatukontoret Sekreterare Jenny Lindqvist Ordförande Christer Lindström Paragrafer Justerande Karl-Erik Jonsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Teknik- och servicenämnden Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknik- och gatukontoret Underskrift/anslaget av

2 2 (33) Innehållsförteckning... Sid 22 Närvarokontroll och val av justerare Flytt av Blomska gården till Västra kajen Förslag till inköp och installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler Medborgarförslag att placera farthinder längs Ankarskatavägen Medborgarförslag angående att öppna Ankarskatavägen för trafik Medborgarförslag gällande öppning av Ankarskatavägen Tomtpris nya fritidstomter Klubben Tomtpris nya tomter Lusthusbacken Tomtpris nya tomter Långskatan Äskande från kommunstyrelsens centrala pott till utbyte av slipers industrispår Anläggningsarrende för camping Västra kajen Avyttring Klubbfors 1: Avyttring Rosvik 5: Avyttring Porsnäs 11: Förslag till skoterförbud på Nördfjärden Informationsärenden Återrapportering uppdrag Ändring av delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Uppdrag att utreda möjligheterna till inrättande av cykelpool Delegationsbeslut Delgivningsärenden Delgivningsärenden - protokoll... 33

3 3 (33) 22 Närvarokontroll och val av justerare Diarienr 12TEK25 Närvaro enligt sidan 1 Karl-Erik Jonsson utses att justera protokollet

4 4 (33) 23 Flytt av Blomska gården till Västra kajen Diarienr 12TEK66 Beslut 1. Teknik- och servicenämnden godkänner förvaltningens utredning. 2. Teknik- och servicenämnden förordar att kommunen finansierar flyttkostnad och grundläggning och återkommer med äskande i VEP Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden överlämnar utredningen till kommunfullmäktige för beslut. Bakgrund antogs en motion om att utreda flytt av Blomska gården till Västra kajen. Motivet är att under senare år har det varit svårt att ha någon verksamhet i byggnaden på grund av dess placering och speciella kulturhistoriska förutsättningar. Sammanfattning utredning Byggnaden går att flytta och skulle som byggnad behålla sitt kulturella värde. Dock skulle placeringen betraktas som historieförfalskning, en borgargård bland hamnmagasin. Ny användning av byggnaden ger fler pitebor tillgång till vårt gemensamma kulturarv och blir också ett resurstillskott för vidareutveckling av verksamheten på Västra kajen. Flyttkostnad och iordningställande bedöms kosta tkr. Resultat En arbetsgrupp, bestående av Tomas Lindbäck och Jenny Lindbäck Västra kajen Camping, Per Lendin Kultur och fritid, Anna Elmén-Berg Piteå museum, Florian Steiner Miljö och bygg, Tore Häggblom Fastighets- och servicekontoret, har arbetet fram ett underlag som beskriver förutsättningar och konsekvenser ur ett kulturhistoriskt, stadsbyggnadsmässigt, nyttjandemässigt, byggnadsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Kulturhistoriskt perspektiv Sammanställning för och nackdelar: Nuvarande placering på Kvarnbacken - - Förlorat sitt kulturhistoriska sammanhang genom flytten från Lillbrogatan. + + Ingår sedan 1937 i ett nytt historiskt sammanhang, varit hembygdsgård och museum på nuvarande plats. + + Platsen och den omgivande miljön en historisk oas, sett tillsammans med området runt Jakobs brunn. + + Sedan flyttningen vunnit hemortsrätt på platsen. Få nu levande pitebor har sett den på någon annan plats, så den uppfattas av de flesta som att den alltid stått där.

5 5 (33) + + Uppfattas som en kulturhistoriskt värdefull miljö och värnas av äldre pitebor. + + Estetiskt verkningsfull i stadsbilden genom sin monumentala placering. + + Högt pedagogiskt värde som kan utvecklas. - - Användning. AAlterAlternativ placering på Västra Kajen - - Innebär ett stort mått av historieförfalskning : ett gammalt hus som placeras där uppfattas som autentiskt; ger en skev bild av stadens historia att placera en borgargård ute bland hamnmagasin. - - Bildas reservat med hopflyttade gamla byggnader med skiftande innehåll och värde (en 1800-talsidé som kulturmiljövården ägnat hela 1900-talet åt att komma bort ifrån). + + Visst estetiskt/miljöskapande värde beroende på dess nya placering. + + Byggnaden får en användning. - - Anpassning till ny användning innebär att dess välbevarade skick kan naggas i kanten. Stadsbyggnadsmässigt perspektiv Byggnaden kan med fördel placeras vid kajen vilket gör bebyggelsestrukturen mer sammanhängande samt ger ett estetiskt tillskott för området och blir centralt och lättillgängligt. Nyttjandemässigt perspektiv Byggnaden blir värdefull med en placering i anslutning till campingen. Den skulle ingå i campingområdet och fungera som skärgårdsportal. En anläggning som bevarar, förädlar och levandegör Pitebygdens träindustrihistoria och dess kulturarv. Utställningar och arrangemang i samarbete med hantverkare och föreningar, ger möjlighet att bredda utbudet med anknytning till kultur, skärgård och turism. Denna inriktning är i huvudsak säsongsbetonad och skulle fungera utan att byggnaden förändras nämnvärt. Det gör att byggnaden kan bevaras enligt de kulturhistoriska rekommendationerna. Byggnadsmässigt perspektiv Byggnaden kan flyttas i sin helhet och placeras på samma grund på nytt ställe. För att få byggnaden från tomten krävs att några tallar avverkas. De renoveringar och anpassningar till ny verksamhet som behöver göras bedöms kunna utföras utan att byggnaden förvanskas eller förstörs utifrån kulturhistoriskt perspektiv. Byggnaden är inte avsedd för vinterbruk och kan inte nyttjas vintertid även på ny plats. Ekonomiskt perspektiv Flytt, grundläggning och markarbeten beräknas kosta ca 1,5 mkr varav själva flyttkostnaden tkr. Bedömd totalkostnad tkr tkr Finansiering av projektet kan ske i samarbete med arrendator av campingen. Om utredning godkänns återkommer förvaltningen i VEP Eftersom byggnaden kommer att höra till campingen så innebär det att driftkostnaderna hör dit. Med ett nyttjande enbart under sommarhalvåret så blir driftkostnaderna små.

6 6 (33) Beslutsunderlag Bilaga 12TEK66-4 Karta camping Protokollsutdrag KF Yttrande Piteå museum angående Blomska gården Utveckling av skärdgårdsportal på Västra Kajen Camping och Gästhamn Vision 2016 Ärendets inverkan på kommunens strategiska områden. Barn och unga vår framtid Skärgårdportalen med dess kulturhistoria, kan bli ett viktigt besöksmål för skolklasser, och därmed främja barns och ungas kunskap om sin hemort och historia. Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Anläggningen förväntas öka attraktionskraften på Västra kajenområdet och därmed främja utvecklingen av näringslivet som verkar där Demokrati och öppenhet En ny användning av byggnaden ger fler pitebor tillgång till vårt gemensamma kulturarv Livsmiljö Ger mervärde till ett område som främjar rekreation och kultur.

7 7 (33) 24 Förslag till inköp och installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler Diarienr 12TEK70 Beslut Teknik- och servicenämnden godkänner upprättat förslag till inköp och installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler. Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige 1. Teknik- och servicenämnden ansvarar för samordning och inköp av hjärtstartare samt äskar pengar för inköp i VEP Respektive förvaltning ansvarar för drift och underhåll av utrustning. Utifrån medborgarförslaget att köpa in och placera ut hjärtstartare i kommunens större lokaler beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Teknik- och servicenämnden och Räddningsnämnden att gemensamt utreda förutsättningarna för installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler. Förvaltningarna har gemensamt analyserat frågan och lämnar förslag till installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler enligt bilaga. 12TEK70-3 Beslutsunderlag Bilaga 12TEK70-3 Prislista hjärtstartare

8 8 (33) 25 Medborgarförslag att placera farthinder längs Ankarskatavägen Diarienr 12TEK15 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara färdigbehandlat. Kommunstyrelsen har för yttrande överlämnat ett medborgarförslag som föreslår att placera ett enkelt farthinder på den avstängda delen av Ankarskatavägen mellan Torvgatan och Gärdesgatan så att gatan kan öppnas för all trafik. Teknik- och gatukontorets bedömning Teknik- och gatukontoret har under ett antal år studerat Ankarskatavägen och förberett för en ombyggnation av gatan. Vägen är i dålig fysisk kondition och är utpekad av busschaufförerna som en av tre gator som de anser bör åtgärdas ur deras arbetsmiljösynpunkt. Den ena av de två andra gatorna är åtgärdad och den andra är under pågående åtgärd, Ankarskatavägen är alltså den som kvarstår av dessa tre. Vidare har studier av skolelevernas färdväg till skolan visat att den största delen av dessa använder någon del av Ankarskatavägen till och från skolan och att korsningen med Abjörnssons väg är den plats eleverna upplever som mest otrygg. Med detta som bakgrund har Teknik- och gatukontoret bedömt att Ankarskatavägen är i behov av en större restaurering, att en parallell gång- och cykelväg behövs och att vägen, med dess långa raka utformning och karaktär av uppsamlingsgata, bör hastighetssäkras. Projektering av detta pågår under våren Teknikoch gatukontoret bedömer också att den nya utformningen av Ankarskatavägen skulle klara en öppning, men för att åstadkomma detta krävs en ändring av detaljplanen och att nödvändiga investeringsmedel beviljas för ombyggnation. Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Ankarskatavägen är en viktig länk i barn och ungas färdväg till skola. Livsmiljö Trafikmiljön utgör en stor del av livsmiljön. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Goda kommunikationer är en förutsättning för all utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Ärendet är väckt via medborgarförslag som är en del av den demokratiska processen.

9 9 (33) 26 Medborgarförslag angående att öppna Ankarskatavägen för trafik Diarienr 11TEK260 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara färdigbehandlat. Kommunstyrelsen har för yttrande översänt ett medborgarförslag som föreslår att Ankarsgatavägen öppnas för all trafik igen. Teknik- och gatukontorets bedömning Teknik- och gatukontoret har under ett antal år studerat Ankarskatavägen och förberett för en ombyggnation av gatan. Vägen är i dålig fysisk kondition och är utpekad av busschaufförerna som en av tre gator som de anser bör åtgärdas ur deras arbetsmiljösynpunkt. Den ena av de två andra gatorna är åtgärdad och den andra är under pågående åtgärd, Ankarskatavägen är alltså den som kvarstår av dessa tre. Vidare har studier av skolelevernas färdväg till skolan visat att den största delen av dessa använder någon del av Ankarskatavägen till och från skolan och att korsningen med Abjörnssons väg är den plats eleverna upplever som mest otrygg. Med detta som bakgrund har Teknik- och gatukontoret bedömt att Ankarskatavägen är i behov av en större restaurering, att en parallell gång- och cykelväg behövs och att vägen, med dess långa raka utformning och karaktär av uppsamlingsgata, bör hastighetssäkras. Projektering av detta pågår under våren Teknik- och gatukontoret bedömer också att den nya utformningen av Ankarskatavägen skulle klara en öppning, men för att åstadkomma detta krävs en ändring av detaljplanen och att nödvändiga investeringsmedel beviljas för ombyggnation. Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Ankarskatavägen är en viktig länk i barn och ungas färdväg till skola. Livsmiljö Trafikmiljön utgör en stor del av livsmiljön. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Goda kommunikationer är en förutsättning för all utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Ärendet är väckt via medborgarförslag som är en del av den demokratiska processen.

10 10 (33) 27 Medborgarförslag gällande öppning av Ankarskatavägen Diarienr 12TEK79 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara färdigbehandlat. Kommunstyrelsen har för yttrande översänt ett medborgarförslag som föreslår att Ankarsgatan öppnas för trafik igen. Teknik- och gatukontorets bedömning Teknik- och gatukontoret har under ett antal år studerat Ankarskatavägen och förberett för en ombyggnation av gatan. Vägen är i dålig fysisk kondition och är utpekad av busschaufförerna som en av tre gator som de anser bör åtgärdas ur deras arbetsmiljösynpunkt. Den ena av de två andra gatorna är åtgärdad och den andra är under pågående åtgärd, Ankarskatavägen är alltså den som kvarstår av dessa tre. Vidare har studier av skolelevernas färdväg till skolan visat att den största delen av dessa använder någon del av Ankarskatavägen till och från skolan och att korsningen med Abjörnssons väg är den plats eleverna upplever som mest otrygg. Med detta som bakgrund har Teknik- och gatukontoret bedömt att Ankarskatavägen är i behov av en större restaurering, att en parallell gång- och cykelväg behövs och att vägen, med dess långa raka utformning och karaktär av uppsamlingsgata, bör hastighetssäkras. Projektering av detta pågår under våren Teknik- och gatukontoret bedömer också att den nya utformningen av Ankarskatavägen skulle klara en öppning, men för att åstadkomma detta krävs en ändring av detaljplanen och att nödvändiga investeringsmedel beviljas för ombyggnation. Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Ankarskatavägen är en viktig länk i barn och ungas färdväg till skola. Livsmiljö Trafikmiljön utgör en stor del av livsmiljön. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Goda kommunikationer är en förutsättning för all utbildning, arbete och näringsliv. Demokrati och öppenhet Ärendet är väckt via medborgarförslag som är en del av den demokratiska processen.

11 11 (33) 28 Tomtpris nya fritidstomter Klubben Diarienr 11TEK352 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna tomtpriser i tre klasser för nya fritidsområdet på Klubben. Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Yrkanden Lars-Eric Lindgren (S) yrkar bifall för klass 1: kr, i övrigt i enlighet med förvaltningens förslag. Per Lönnberg (V) och Jan Lundström (C) yrkar bifall för: Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Karl-Erik Jonsson (M) yrkar bifall för: Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner Teknik- och servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Lars-Eric Lindgren (S) och Karl-Erik Jonsson (M), Per Lönnberg (V) och Jan Lundström (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. Arbetet med att färdigställa 24 fritidstomter på området Klubben vid Pite Havsbad pågår, arbetet förväntas vara klart till våren/sommaren Mark och skog kommer att bjuda in till ett informationsmöte hösten 2012 och därefter kommer fördelning av tomterna att ske. Försäljning Tomterna kommer att säljas till dem som finns i kommunens tomtkö för fritidstomter. Gator och infrastruktur för området är i sitt slutskede och därefter kommer avstyckning av tomterna att göras. En nyckel i det framtida arbetet är också att få rätt till anslutningsväg till det nya området i en redan befintlig gemensamhetsanläggning genom en anläggningsförrättning, beslut förväntas

12 12 (33) under vår/vintern På det nya området är max byggyta 10 % av totala fastighetsarean, dock max 175 kvm varav huvudbyggnad 100 kvm. Man får bygga huvudbyggnad samt två gårdsbyggnader. Tomtpris Priset för tomterna skall täcka de kostnader som kommunen har för exploateringen. Exploateringskostnaderna för Klubben är beräknade till ca 4,6 Mkr. Med prisförslaget nedan får kommunen en intäkt på ca 4,7 Mkr. Priserna är uppdelade i tre klasser som ses i bilagd kartskiss. Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Beslutsunderlag Bilaga 12TEK352-5 Översiktskarta Klubben Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Att tillskapa fritidstomter i områden där man kan njuta av natur och hav skapar förutsättningar för våra barn till en bra uppväxt med guldkant på tillvaron. Livsmiljö Fritidstomterna på Klubben har förutsättningar att skapa en rogivande och attraktiv plats till de som vill bygga sitt drömfritidsboende i kommuen. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende. Demokrati och öppenhet Det är positivt att Piteå kommun kan tillskapa och försälja attraktiva tomter då många människor påtalar behovet och önskan om det i vår kommun.

13 13 (33) 29 Tomtpris nya tomter Lusthusbacken Diarienr 12TEK72 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna tomtpriser i tre klasser för nya området på Lusthusbacken. Klass 1: kr kr/lägenhet (flerbostadshustomt) Klass 2: kr kr/villa (egnahemstomter) Klass 3: kr kr/radhus (radhustomter) Framtidens boende i en attraktiv miljö där det sociala samspelet och uthålligt byggande är framträdande. Lusthusbacken på Furunäset kommer att bli ett nytt koncept där man blandar bebyggelse såsom flerbostadshus, egnahem och radhus. Det skapar förutsättningar att attrahera en bred målgrupp som är miljömedveten och vill ha låga driftkostnader. Förhoppningen är att området är klart för försäljning under sommaren I och med det är det nu aktuellt att fastställa prissättningen av de nya tomterna. Försäljning Framtagandet av det nya området på Lusthusbacken har inneburit att en mängd olika aktörer har samarbetat för att möjliggöra projektet samt att tillskapa sig ny kompetens som behövs för det framtida byggandet. Investeringskostnaden för denna nyproduktion beräknas hamna ca 13 % högre än en normalvilla men med markant lägre driftkostnad. De högt ställda kvalitetskraven innebär något reducerat tomtpris. Tomtpris Priset för tomterna skall i normalfallet täcka de kostnader som kommunen har för exploateringen. Lusthusbacken är dock unikt till sitt innehåll och krav vilket föranleder att kommunen ger en viss subvention på tomtvärdet. Exploateringskostnaderna för Lusthusbacken är beräknade till ca 4,9 Mkr. Med prisförslaget nedan får kommunen en intäkt på ca 3,5 Mkr vilket innebär en förlust på ca 1,4 Mkr. Priserna är uppdelade i tre klasser som ses i bilagd kartskiss. Klass 1: kr kr/lägenhet (flerbostadshustomt) Klass 2: kr kr/villa (egnahemstomter) Klass 3: kr kr/radhus (radhustomter) Beslutsunderlag Bilaga 12TEK72-5 Översiktskarta Lusthusbacken

14 14 (33) Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Genom att ta hänsyn till vår gemensamma miljö och skapa sociala arenor inom området skapar vi förutsättningar för våra barn och unga att få en bra start i livet och en fungerande värld i framtiden. Livsmiljö Lusthusbacken kommer visa framtidens boende med låg engeriförbrukning, uthålligt materialval och sociala miljöer där människor kan mötas. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Ett nytt sätt att planera, bygga och leva kräver ny kompetens inom många områden. Genom att erbjuda lokala byggföretag möjligheten att lära sig inom projektet skapar goda förutsättningar för dessa att klara morgondagens utmaningar. Demokrati och öppenhet Lusthusbacken har varit en arena för ett nytt sätt att tänka i planeringsskedet. Genom en aktiv designdialog med byggföretag, politiker, tjänstemän och medborgare har man gemensamt arbetat fram områdets karaktär och innehåll. Ett arbetssätt som med fördel kan nyttjas i framtida projekt.

15 15 (33) 30 Tomtpris nya tomter Långskatan Diarienr 11TEK353 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna tomtpriser i tre klasser för nya egnahemsområdet på Långskatan. Yrkanden Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Per Lönnberg (V) och Jan Lundström (C) yrkar bifall för: Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Inga fler yrkanden läggs. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner Teknik- och servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Per Lönnberg (V) och Jan Lundström (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. Centrala tomter med närhet till vatten och natur. Nu börjar Långskatans bostadsområde att ta form, gator och infrastruktur beräknas vara klart våren/sommaren Under våren kommer en inbjudan till ett informationsmöte till de som står i den kommunala tomtkön för egnahem skickas ut. Fördelningen av tomterna kommer att ske sommaren/hösten I och med det är det nu aktuellt att fastställa prissättningen av de nya tomterna. Försäljning Tomterna kommer att säljas till dem som finns i den kommunala tomtkön för egnahem. Varje fastighetsägare kommer fritt få välja vilken hustyp man vill ha, så länge man följer detaljplanens bestämmelser. Långskatan skiljer sig lite från andra områden genom att marken och tomterna har fått behålla sina naturliga förutsättningar. Det innebär att tomterna är kuperade och att lutningen på tomterna varierar kraftigt, något som kommer att bidra till områdets karaktär. En fördel med lutningen är att markområdet sluttar i nordlig riktning mot vattnet vilket ger de flesta på området vattenutsikt.

16 16 (33) Tomtpris Priset för tomterna skall täcka de kostnader som kommunen har med exploateringen. Exploateringskostnaderna för Långskatan är beräknade till ca 7,7 Mkr. Med prisförslaget nedan får kommunen en intäkt på ca 7,8 Mkr. Priserna är uppdelade i tre klasser som ses i bilagd kartskiss. Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Beslutsunderlag Bilaga 11TEK353-6 Översiktskarta Långskatan Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Långskatan är en plats som kan ge många barn och unga en trevlig och aktiv uppväxt. Närhet till natur, friluftsliv och hav skapar dessa förutsättningar. Livsmiljö En attraktiv plats för boende är något som det nya området på Långskatan kan erbjuda. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende.

17 17 (33) 31 Äskande från kommunstyrelsens centrala pott till utbyte av slipers industrispår Diarienr 12TEK57 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beviljar tkr ur den centrala investeringspotten till Teknik- och gatukontoret för utbyte av slipers industrispår. Spårbesiktning av industrispåret har under föregående år visat på behov av slipersbyte för att kunna bibehålla tillåtna laster och tillåten hastighet längs spårsträckan. Följande kalkyl baseras på denna besiktning: Investeringsbehov 2012 Slipersbyte 900 st á 1 500: :- Komplettering ballast 810 m 3 á 237: :- Byte skarvplattor, justering skevning etc 30 timmar á 595: :- Spårriktningsmaskin 25 timmar á 6 100: :- Byggherrekostnader, oförutsett entreprenörsarvode 15 % :- Summa :- Volymen nödvändiga åtgärder beräknas i princip uppgå till samma nivå för åren 2013 och Utifrån prisnivå vid kommande upphandling av 2012 års arbete och besiktning av nuvarande status kommer en underhållsplan att utarbetas för de kommande åren. Utfallet kan då visa sig bli en lägre årlig kostnad fördelad på längre tid. I VEP finns i den centrala investeringspotten avsatt tkr för utbyte av slipers på industrispåret till Haraholmen i syfte att bibehålla dagens standard på industrispåret. Teknik- och servicenämnden har att äska motsvarande summa för Teknik- och gatukontorets räkning från kommunstyrelsens centrala investeringspott.

18 18 (33) 32 Anläggningsarrende för camping Västra kajen Diarienr 11TEK286 Beslut Teknik- och servicenämnden godkänner arrendeavtal enligt bilaga 11TEK Hamncampingen i Piteå AB har under en relativt kort tid byggt upp en attraktiv besöksplats i vår kommun som människor pratar väl om. Campingens läge och innehåll samt personalens serviceanda har medfört att campingen blivit en välbesökt plats i vår kommun. För att verksamheten skall kunna utvecklas vidare så har en önskan om ett längre avtal lagts fram från Hamncampingen i Piteå AB för att på ett enklare sätt klara av större investeringar. Piteå kommun har tidigare haft ett avtal på ett år med ett års förlängning, vilket främst berodde på att kommunen ville se hur verksamheten fungerade. Det har visat sig att campingen har haft den utveckling som önskats i syfte att skapa en attraktiv camping som stärker kommunens varumärke och värdskap. Efter förhandling och politisk beredning i kommunens planberedning har ett förslag till avtal tagits fram. Avtalet har en upplåtelse tid på 20 år med fem års förlängning med möjlighet för kommunen att säga upp avtalet i förtid vid samhällsviktiga exploateringar som till exempel Norrbotniabanan. Ett område om ca kvm av Stadsön 2:1 ingår i arrendet och ses i bilagd kartskiss. Beslutsunderlag Bilaga 11TEK286-8Arrendeavtal Bilaga 11TEK286-6 Karta Stadsön 2:1 Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Demokrati och öppenhet Ingen direkt påverkan i detta ärende Livsmiljö Genom att skapa attraktiva miljöer i vår kommun som människor vill besöka, blir vår kommun intressant. Västra kajen kan bli en plats som man besöker, både kommuninvånare och turister, när man vill ha en vattennära camping med närhet till stadens puls. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Genom att skapa förutsättningar för privata aktörer att nyttja kommunal mark för olika verksamheter ges positiva effekter på turism och arbete.

19 19 (33) 33 Avyttring Klubbfors 1:14 Diarienr 12TEK37 Beslut 1. Fastigheten Klubbfors 1:14, med adress Klubbfors 19, avyttras. 2. I första hand erbjuds Klubbfors Medborgarhusförening att överta fastigheten, i andra lämnas den till försäljning. Bakgrund och förutsättningar Huset är flyttat från Långträsk och var från början en stor byggnad i tre våningar med timmerstomme som monterades ned och restes till nuvarande storlek med en skolsal och lärarbostad. I Klubbfors har den fungerat som byns skola och bönhus. Posten hade ett rum till förfogande. Skolan lades ned 1958 och kommunen kvarstod som ägare. Avtal saknas, det finns endast en notering om att kommunen upplåter fastigheten och står för försäkringen mot att byaföreningen står för drift och underhåll. Nuläge Lokalen används av Medborgarhusföreningen till olika typer av samlingar som valborgs- och midsommarfirande, surströmmingsfester och uthyrning av olika slag. Jakt-, vatten- och hembygdsföreningen har sina möten här. I det gamla pannrummet finns idag en elpanna. Huset står uppvärmt med grundvärme vintertid som höjs vid användning. Föreningen äger energiabonnemanget, kommunens kostnader är därför blygsamma, endast några tusen kronor per år. I dagsläget saknas ett behov av lokalen för kommunal kärnverksamhet, det finns heller inga sådana kända planer för framtiden. Byggnadsår 1958 Fastighetens area m² Byggnadens yta 133 m² (t), 51 m² (it) Taxering mark 11 Tkr, byggnad 0 kr Detaljplan Plan för området saknas Bokfört värde kr Kapitaltjänst 100 kr // Notering om värde i markreserven saknas// Sammanfattning Fastighets- och servicekontorets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för kommunens kärnverksamhet. I dagsläget saknas ett sådant behov för aktuell lokal. Strategin är att renodla dessa lokaler.

20 20 (33) Förvaltningen föreslår därför att fastigheten avyttras, i första hand som gåva till föreningen och i andra till försäljning via mäklare. Beslutsunderlag Bilaga 12TEK37-2 Karta Klubbfors 1:14 Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Livsmiljö Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende Demokrati och öppenhet Publika lokaler är en viktig faktor för det demokratiska samhället.

21 21 (33) 34 Avyttring Rosvik 5:34 Diarienr 12TEK38 Beslut 1. Byggnad på fastigheten Rosvik 5:34 som inrymmer boulelokal avyttras som gåva till PRO Rosvik. 2. Ett nyttjanderättsavtal för marken tecknas mellan kommunen och föreningen. Bakgrund och förutsättningar Piteå kommun förvärvade byggnaden år 2002 i samband med att huset sattes ut till försäljning. Anledningen var att kunna ta marken i anspråk i det fall behov av en utökning av det närliggande äldreboendet skulle uppstå. Nuläge PRO Rosvik har sedan 2004 nyttjat lokalen i sin verksamhet med bouleaktiviteter inomhus och även anlagt en utomhusbana. Föreningen sköter marken runt omkring med gräsklippning. De har också på eget initiativ investerat i byggnaden, bland annat målat och byggt till den. Föreningens ansvar omfattar kostnad för energiförbrukning samt allt underhåll både genomförande och kostnader i samband med detta. Byggnaden är ett garage/förråd med regelstomme i ett plan. Det har tillhört ett hus som revs efter kommunens övertagande. Byggnadsåret för huset är 1939, information om garagets byggår saknas. Fastighetens yta m² Byggnadens yta vid uthyrningstillfället Taxering Detaljplan Bokfört värde Kapitaltjänst 65 m² (garage) plus 40 m² (förråd) 109 Tkr fastigheten får bebyggas med bostäder och vård/servicehus saknas 0 kr

22 22 (33) Övrigt Överlåtelsen skall omfatta en klausul om återtagande i det fall kommunen har behov av att utöka äldreboendet med byggnadsyta eller för markanläggning. Gåvohandlingen innehåller också ett villkor om kommunens rätt till (ej skyldighet) återtagande i det fall föreningen vill avyttra fastigheten. Några kostnader för nyttjanderätten utgår inte. Sammanfattning Fastighets- och servicekontoret föreslår att objekt 1846, boulelokal i Rosvik, avyttras som gåva med nyttjandeavtal för marken och återtagandeklausul vid kommunalt behov att utöka äldreboendet och i det fall föreningen vill avyttra fastigheten. Beslutsunderlag Bilaga 12TEK38-2 Karta Rosvik 5:34

23 23 (33) 35 Avyttring Porsnäs 11:17 Diarienr 12TEK39 Beslut 1. Fastigheten Porsnäs 11:17, med adress Lakaforsvägen 37, avyttras. 2. I första hand erbjuds Lakafors-Pålmarks intresseförening att överta fastigheten, i andra hand lämnas den till försäljning. Bakgrund/Förutsättningar Byggnaden är en träbyggnad i ett och ett halvt plan med källare. Lakafors-Pålmark intresseförening har varit hyresgäster sedan 1992 efter skolans nedläggning. Enligt befintligt avtal skall lokalen nyttjas till mötesverksamhet, utställningar, serveringsändamål samt fritidsaktiviteter. Nuvarande hyresperiod gäller till och med Nuläge Föreningen äger energiabonnemanget och står för drift och det mesta av underhållet (ej utvändiga ytskikt, VVS, el). Föreningen betalar ingen hyra. En investering i markvärmepump gjordes under 2010, där kostnader/arbete fördelades mellan kommunen och föreningen. Kommunens kostnader har varierat mellan Tkr per år, och består av försäkring, renhållning, kapitaltjänst samt en liten del underhållskostnader. I dagsläget saknas ett behov av lokalen för kommunal kärnverksamhet, det finns heller inga sådana kända planer för framtiden. Byggnadsår 1948 Fastighetens area m² Byggnadens yta 488 m² Taxering Specialenhet Detaljplan plan för området saknas Bokfört värde kr //Notering om värde i markreserven saknas// Kapitaltjänst kr Sammanfattning Fastighets- och servicekontorets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för kommunens kärnverksamhet. I dagsläget saknas ett sådant behov för aktuell lokal. Strategin är att renodla denna typ av fastigheter. Förvaltningen föreslår därför att fastigheten avyttras, i första hand som gåva till föreningen och i andra till försäljning via mäklare.

24 24 (33) Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Livsmiljö Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende Demokrati och öppenhet Publika lokaler är en viktig faktor för det demokratiska samhället. Beslutsunderlag Bilaga 12TEK39-2 Karta Porsnäs 11:17

25 25 (33) 36 Förslag till skoterförbud på Nördfjärden Diarienr 12TEK67 Beslut Teknik- och servicenämnden beslutar med stöd av 10 kap 1 andra stycket 9 och 3 första stycket Trafikförordningen (1998:1276), om förbud mot trafik med motordrivet fordon i terräng på Nördfjärden enligt bilaga 12TEK67-1. En förfrågan om att göra förbud för skotertrafik på Nördfjärden har inkommit till Teknik- och gatukontoret från senaste snöskotergruppsmötet. En isbana för allmänheten anläggs årligen på Nördfjärden. Kultur- och fritid som ansvarar för isbanan har problem med att snöskotrar passerar över isbanan på flertalet ställen. Detta medför att stora mängder snö dras in på isbanan som blir till hinder och äventyrar säkerheten för användarna. Skoterpassagerna medför även stora kostnader för snöröjning. Kultur- och fritid vill härmed att Teknik- och gatukontoret, som ansvarar för förbud i terräng, ser över möjligheten att göra ett förbud på Nördfjärden enligt bifogad kartbilaga 12TEK67-1. I snöskoterförbudsområdet ska en skoterled märkas ut och undantas från förbudet. Teknik- och gatukontoret håller med om att flertalet passager över isbanan äventyrar säkerheten och har följande förslag till åtgärd: Teknik- och gatukontorets förslag är att förbjuda skotertrafik med en lokal trafikföreskrift enligt följande, förbud mot trafik med motordrivet fordon i terräng, med vissa undantag. Undantagen är snöskoter inom anordnad skoterled, underhållsfordon för isbanan, statliga och kommunala tjänstemän samt poliser under tjänsteutövning. Förbudet ska gälla på is och snötäckt vatten. Förbudet har stöd av 10 kap. 1 andra stycket 9 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). Förbudsområdet visas enligt bifogad kartbilaga 12TEK67-1. Anordnad skoterled visas inte i denna kartbilaga utan kommer att anordnas i samråd mellan Kultur- och fritid och snöskoterklubben i Piteå. Remissyttrande är inhämtat från polisen som bifaller teknik- och gatukontorets förslag om ovan nämnda förbud. Beslutsunderlag Kartbilaga 12TEK67-1 Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Barn och unga bör ges förutsättningar att själva kunna färdas tryggt och säkert i trafiksystemet. Livsmiljö En trygg och säker trafikmiljö bidrar till en god livsmiljö Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Ingen direkt påverkan i ärendet.

26 26 (33) 37 Informationsärenden Diarienr 12TEK4 Genomgång av Riktlinjer inför VEP Genomgång av utkast investeringsäskanden Genomgång av avyttrade objekt FSK , 12TEK4-4 Lars-Eric Lindgren efterfrågar en genomgång/föredragning av personalpolicyn att tas upp vid lämpligt tillfälle.

27 27 (33) 38 Återrapportering uppdrag Diarienr 12TEK26 - Christer Lindström återrapporterar från pensionärsrådets senaste möte. Protokollet delges nämnd. - Elisabeth Vidman informerade om kommande besök i nämnden av representanterna för projektet Hållbar Jämställdhet.

28 28 (33) 39 Ändring av delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Diarienr 11TEK134 Beslut Teknik- och servicenämnden antar förslag till ändring av delegationsbestämmelser enligt bilagorna 11TEK134-1 och 2. En översyn av Teknik- och servicenämndens delegationsordning och dokumentet Undertecknande av handlingar för Teknik- och servicenämndens räkning är genomförd. Ändringarna som är av rent administrativ karaktär föreslås enligt bilaga 11TEK Teknik- och servicenämnden beslutade att delegera till Fastighetschef och Teknik- och gatuchef ärenden enligt lag (1997:857) ellagen, åtgärder i enlighet med elsäkerhetslagstiftningen med möjlighet att vidaredelegera ut i verksamheten. Denna punkt förs in i Delegationsbestämmelserna för Teknik- och servicenämnden enligt bilaga 11TEK Beslutsunderlag Bilaga 1TEK134-1 Undertecknande av handlingar för Teknik- och servicenämndens räkning Bilaga 11TEK134-2 Delegationsordning Teknik- och servicenämnden

29 29 (33) 40 Uppdrag att utreda möjligheterna till inrättande av cykelpool Diarienr 11TEK207 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige föreslås besluta, utifrån genomförd utredning och förväntade kostnader förknippade med inrättande av en cykelpool, att inte inrätta en cykelpool för allmänheten. Efter att kommunfullmäktige bifallit en motion om att upprätta en cykelpool tillgänglig för allmänheten fick Teknik- och gatukontoret i uppdrag att utreda införandet, vilket skett genom omvärldsbevakning. Slutsats och förvaltningens förslag Teknik- och gatukontoret anser att inrättande av en cykelpool är mycket god insats av många skäl som bland annat främjande av folkhälsan, klimatsmart, utvecklande av attraktiva livsmiljöer och god service. Trots alla dessa positiva konsekvenser så är slutsatsen den att det i dagsläget skulle bli för komplicerat och kostsamt att införa en cykelpool i Piteå. Cykeluthyrningsbranschen är omogen, vilket ställer krav på kommunens finansiering av arbetet både i ett inrättande skede och vid drift och underhåll. Att tillhandahålla en väl fungerande cykelpool skulle innebära en kostnad för kommunen med mellan tre till fem miljoner kronor, beroende på vilket system man skulle välja. Med ovan beskrivet resonemang föreslår Teknik- och gatukontoret att kommunen inte inrättar en cykelpool tillgänglig för allmänheten. Beslutsunderlag Bilaga 11TEK207-5 Utredning införande av cykelpool bilaga Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Ungdomar missar möjligheten till tillgängligt av cyklar, speciellt de unga som inte har tillgång till en egen cykel. Även gymnasieelever och högskolestudenter från annan ort skulle kunna ha haft särskild glädje av att få tillgång till en cykel på studieorten. Livsmiljö En cykelpool skulle ha möjliggjort minskad användning av motorfordon och därmed mindre luftföroreninger genom en minskad andel av koldioxidutsläpp och andra föroreningar orsakade av motorfordon. Den möjligheten försummas med en utebliven cykelpool. Och därmed förbises även en bidragsfaktor till ökad fysisk aktivitet, förbättrad luftkvalitet och trafiksäkerhet samt en tryggare och trivsammare livsmiljö. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd En utebliven cykelpool skulle kunna innebära minskade möjligheter för människor att välja klimatsmarta transportsätt i samband med arbete och utbildning.

30 30 (33) Demokrati och öppenhet Samhället har ett ansvar för att skapa en tillgänglig miljö för alla, detta behöver göras på olika sätt och på olika plan för att alla ska gynnas. Ett sätt är att tillhandahålla cyklar för allmänheten. En cykelpool skulle kunna fungera som en god service och som ett medel för att tillgängliggöra ett alternativt transportsätt, kanske särskilt för dem som inte har körkort, tillgång till bil eller busskort. Den möjligheten försummas av en utebliven cykelpool.

31 31 (33) 41 Delegationsbeslut Diarienr 12TEK2 Beslut Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna Följande delegationsbeslut anmäls för Teknik- och servicenämndens kännedom: Delegationspunkt/nr/diarienr Delegat Ärende 1/12 Jan Ställ Anbud OVK /12 Jan Ställ Avbryta upphandling granuloch tunneldisk-maskin Hortlax produktions kök

32 32 (33) 42 Delgivningsärenden Diarienr 12TEK5 Beslut Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. Följande delgivningar anmäls för Teknik- och servicenämndens kännedom: - Yttrande över detaljplan kvarteret Höken 15 - Viktig information omarbetning av JTG från Transportstyrelsen dnr TSJ Lst beslut dnr ansökan om hastighetsbegränsning på väg 573 i Norrfjärden - Lst beslut dnr ansökan om hastighetsbegränsning på väg 571 i Nybyn - Lst beslut dnr ansökan om hastighetsbegränsning på väg 570 i Backträsk

33 33 (33) 43 Delgivningsärenden - protokoll Diarienr 12TEK10 Beslut Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. Följande delgivningar anmäls för Teknik- och servicenämndens kännedom: Protokollsutdrag och bilaga KF Taxor och avgifter för måltidsservice 2012 Protokollsutdrag KF Strategi för esamhället Protokollsutdrag och bilaga KF Program för Piteå kommuns integrationsarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10-17 Beslutande Christer Lindström, ordförande(s) Lena Vikberg, vice ordförande(s) 67 71, 73-76 Agnes Szögi (S) 67 68, 70-76 Peder Granström (S) Elisabeth Vidman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (48) Alexander Jonsson utredare 21 26. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-02-02 Paragrafer 1 27

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (48) Alexander Jonsson utredare 21 26. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-02-02 Paragrafer 1 27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (48) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-01-26, kl. 10.00-11.20 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Therese Granström (C) Ulf Vidman (M) Karin Malmfjord (S) Ann-Christine

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2008-12-10 1(22) Plats och tid Stadshuset, Ovalen Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Stig Rönnbäck Teknik & Gatukontoret 2008-12-19

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, Stadshuset kl. 13.15 14.16 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Kaj Hedstig (S) Tid och plats för justering

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 Beslutande Bo Andersson Leif Apelgren Bengt Johansson Kerstin Gadde Hans Stevander Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer