Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (33) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl Beslutande Christer Lindström (S), ordförande Agnes Szögi (S) Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Eric Lindgren (S) Laila Stålnacke (S) Lennart Sundberg (S) Per Lönnberg (V) Jan Lundström (C) Karl-Erik Jonsson (M) Tomas Bergdahl (S), tjg ersättare Lars Renberg (S), tjg ersättare Mathias Thelin (S), tjg ersättare Övriga deltagare Åsa Öberg, Teknik- och gatukontoret Jan Ställ, Fastighets- och servicekontoret Patrik Wallgren, Mark och Skog 28, 29, 30 och 32 Kjell Norberg, Teknik och gatukontoret 36 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Teknik- och gatukontoret Sekreterare Jenny Lindqvist Ordförande Christer Lindström Paragrafer Justerande Karl-Erik Jonsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Teknik- och servicenämnden Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknik- och gatukontoret Underskrift/anslaget av

2 2 (33) Innehållsförteckning... Sid 22 Närvarokontroll och val av justerare Flytt av Blomska gården till Västra kajen Förslag till inköp och installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler Medborgarförslag att placera farthinder längs Ankarskatavägen Medborgarförslag angående att öppna Ankarskatavägen för trafik Medborgarförslag gällande öppning av Ankarskatavägen Tomtpris nya fritidstomter Klubben Tomtpris nya tomter Lusthusbacken Tomtpris nya tomter Långskatan Äskande från kommunstyrelsens centrala pott till utbyte av slipers industrispår Anläggningsarrende för camping Västra kajen Avyttring Klubbfors 1: Avyttring Rosvik 5: Avyttring Porsnäs 11: Förslag till skoterförbud på Nördfjärden Informationsärenden Återrapportering uppdrag Ändring av delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Uppdrag att utreda möjligheterna till inrättande av cykelpool Delegationsbeslut Delgivningsärenden Delgivningsärenden - protokoll... 33

3 3 (33) 22 Närvarokontroll och val av justerare Diarienr 12TEK25 Närvaro enligt sidan 1 Karl-Erik Jonsson utses att justera protokollet

4 4 (33) 23 Flytt av Blomska gården till Västra kajen Diarienr 12TEK66 Beslut 1. Teknik- och servicenämnden godkänner förvaltningens utredning. 2. Teknik- och servicenämnden förordar att kommunen finansierar flyttkostnad och grundläggning och återkommer med äskande i VEP Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden överlämnar utredningen till kommunfullmäktige för beslut. Bakgrund antogs en motion om att utreda flytt av Blomska gården till Västra kajen. Motivet är att under senare år har det varit svårt att ha någon verksamhet i byggnaden på grund av dess placering och speciella kulturhistoriska förutsättningar. Sammanfattning utredning Byggnaden går att flytta och skulle som byggnad behålla sitt kulturella värde. Dock skulle placeringen betraktas som historieförfalskning, en borgargård bland hamnmagasin. Ny användning av byggnaden ger fler pitebor tillgång till vårt gemensamma kulturarv och blir också ett resurstillskott för vidareutveckling av verksamheten på Västra kajen. Flyttkostnad och iordningställande bedöms kosta tkr. Resultat En arbetsgrupp, bestående av Tomas Lindbäck och Jenny Lindbäck Västra kajen Camping, Per Lendin Kultur och fritid, Anna Elmén-Berg Piteå museum, Florian Steiner Miljö och bygg, Tore Häggblom Fastighets- och servicekontoret, har arbetet fram ett underlag som beskriver förutsättningar och konsekvenser ur ett kulturhistoriskt, stadsbyggnadsmässigt, nyttjandemässigt, byggnadsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Kulturhistoriskt perspektiv Sammanställning för och nackdelar: Nuvarande placering på Kvarnbacken - - Förlorat sitt kulturhistoriska sammanhang genom flytten från Lillbrogatan. + + Ingår sedan 1937 i ett nytt historiskt sammanhang, varit hembygdsgård och museum på nuvarande plats. + + Platsen och den omgivande miljön en historisk oas, sett tillsammans med området runt Jakobs brunn. + + Sedan flyttningen vunnit hemortsrätt på platsen. Få nu levande pitebor har sett den på någon annan plats, så den uppfattas av de flesta som att den alltid stått där.

5 5 (33) + + Uppfattas som en kulturhistoriskt värdefull miljö och värnas av äldre pitebor. + + Estetiskt verkningsfull i stadsbilden genom sin monumentala placering. + + Högt pedagogiskt värde som kan utvecklas. - - Användning. AAlterAlternativ placering på Västra Kajen - - Innebär ett stort mått av historieförfalskning : ett gammalt hus som placeras där uppfattas som autentiskt; ger en skev bild av stadens historia att placera en borgargård ute bland hamnmagasin. - - Bildas reservat med hopflyttade gamla byggnader med skiftande innehåll och värde (en 1800-talsidé som kulturmiljövården ägnat hela 1900-talet åt att komma bort ifrån). + + Visst estetiskt/miljöskapande värde beroende på dess nya placering. + + Byggnaden får en användning. - - Anpassning till ny användning innebär att dess välbevarade skick kan naggas i kanten. Stadsbyggnadsmässigt perspektiv Byggnaden kan med fördel placeras vid kajen vilket gör bebyggelsestrukturen mer sammanhängande samt ger ett estetiskt tillskott för området och blir centralt och lättillgängligt. Nyttjandemässigt perspektiv Byggnaden blir värdefull med en placering i anslutning till campingen. Den skulle ingå i campingområdet och fungera som skärgårdsportal. En anläggning som bevarar, förädlar och levandegör Pitebygdens träindustrihistoria och dess kulturarv. Utställningar och arrangemang i samarbete med hantverkare och föreningar, ger möjlighet att bredda utbudet med anknytning till kultur, skärgård och turism. Denna inriktning är i huvudsak säsongsbetonad och skulle fungera utan att byggnaden förändras nämnvärt. Det gör att byggnaden kan bevaras enligt de kulturhistoriska rekommendationerna. Byggnadsmässigt perspektiv Byggnaden kan flyttas i sin helhet och placeras på samma grund på nytt ställe. För att få byggnaden från tomten krävs att några tallar avverkas. De renoveringar och anpassningar till ny verksamhet som behöver göras bedöms kunna utföras utan att byggnaden förvanskas eller förstörs utifrån kulturhistoriskt perspektiv. Byggnaden är inte avsedd för vinterbruk och kan inte nyttjas vintertid även på ny plats. Ekonomiskt perspektiv Flytt, grundläggning och markarbeten beräknas kosta ca 1,5 mkr varav själva flyttkostnaden tkr. Bedömd totalkostnad tkr tkr Finansiering av projektet kan ske i samarbete med arrendator av campingen. Om utredning godkänns återkommer förvaltningen i VEP Eftersom byggnaden kommer att höra till campingen så innebär det att driftkostnaderna hör dit. Med ett nyttjande enbart under sommarhalvåret så blir driftkostnaderna små.

6 6 (33) Beslutsunderlag Bilaga 12TEK66-4 Karta camping Protokollsutdrag KF Yttrande Piteå museum angående Blomska gården Utveckling av skärdgårdsportal på Västra Kajen Camping och Gästhamn Vision 2016 Ärendets inverkan på kommunens strategiska områden. Barn och unga vår framtid Skärgårdportalen med dess kulturhistoria, kan bli ett viktigt besöksmål för skolklasser, och därmed främja barns och ungas kunskap om sin hemort och historia. Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Anläggningen förväntas öka attraktionskraften på Västra kajenområdet och därmed främja utvecklingen av näringslivet som verkar där Demokrati och öppenhet En ny användning av byggnaden ger fler pitebor tillgång till vårt gemensamma kulturarv Livsmiljö Ger mervärde till ett område som främjar rekreation och kultur.

7 7 (33) 24 Förslag till inköp och installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler Diarienr 12TEK70 Beslut Teknik- och servicenämnden godkänner upprättat förslag till inköp och installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler. Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige 1. Teknik- och servicenämnden ansvarar för samordning och inköp av hjärtstartare samt äskar pengar för inköp i VEP Respektive förvaltning ansvarar för drift och underhåll av utrustning. Utifrån medborgarförslaget att köpa in och placera ut hjärtstartare i kommunens större lokaler beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Teknik- och servicenämnden och Räddningsnämnden att gemensamt utreda förutsättningarna för installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler. Förvaltningarna har gemensamt analyserat frågan och lämnar förslag till installation av hjärtstartare i kommunens större lokaler enligt bilaga. 12TEK70-3 Beslutsunderlag Bilaga 12TEK70-3 Prislista hjärtstartare

8 8 (33) 25 Medborgarförslag att placera farthinder längs Ankarskatavägen Diarienr 12TEK15 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara färdigbehandlat. Kommunstyrelsen har för yttrande överlämnat ett medborgarförslag som föreslår att placera ett enkelt farthinder på den avstängda delen av Ankarskatavägen mellan Torvgatan och Gärdesgatan så att gatan kan öppnas för all trafik. Teknik- och gatukontorets bedömning Teknik- och gatukontoret har under ett antal år studerat Ankarskatavägen och förberett för en ombyggnation av gatan. Vägen är i dålig fysisk kondition och är utpekad av busschaufförerna som en av tre gator som de anser bör åtgärdas ur deras arbetsmiljösynpunkt. Den ena av de två andra gatorna är åtgärdad och den andra är under pågående åtgärd, Ankarskatavägen är alltså den som kvarstår av dessa tre. Vidare har studier av skolelevernas färdväg till skolan visat att den största delen av dessa använder någon del av Ankarskatavägen till och från skolan och att korsningen med Abjörnssons väg är den plats eleverna upplever som mest otrygg. Med detta som bakgrund har Teknik- och gatukontoret bedömt att Ankarskatavägen är i behov av en större restaurering, att en parallell gång- och cykelväg behövs och att vägen, med dess långa raka utformning och karaktär av uppsamlingsgata, bör hastighetssäkras. Projektering av detta pågår under våren Teknikoch gatukontoret bedömer också att den nya utformningen av Ankarskatavägen skulle klara en öppning, men för att åstadkomma detta krävs en ändring av detaljplanen och att nödvändiga investeringsmedel beviljas för ombyggnation. Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Ankarskatavägen är en viktig länk i barn och ungas färdväg till skola. Livsmiljö Trafikmiljön utgör en stor del av livsmiljön. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Goda kommunikationer är en förutsättning för all utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Ärendet är väckt via medborgarförslag som är en del av den demokratiska processen.

9 9 (33) 26 Medborgarförslag angående att öppna Ankarskatavägen för trafik Diarienr 11TEK260 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara färdigbehandlat. Kommunstyrelsen har för yttrande översänt ett medborgarförslag som föreslår att Ankarsgatavägen öppnas för all trafik igen. Teknik- och gatukontorets bedömning Teknik- och gatukontoret har under ett antal år studerat Ankarskatavägen och förberett för en ombyggnation av gatan. Vägen är i dålig fysisk kondition och är utpekad av busschaufförerna som en av tre gator som de anser bör åtgärdas ur deras arbetsmiljösynpunkt. Den ena av de två andra gatorna är åtgärdad och den andra är under pågående åtgärd, Ankarskatavägen är alltså den som kvarstår av dessa tre. Vidare har studier av skolelevernas färdväg till skolan visat att den största delen av dessa använder någon del av Ankarskatavägen till och från skolan och att korsningen med Abjörnssons väg är den plats eleverna upplever som mest otrygg. Med detta som bakgrund har Teknik- och gatukontoret bedömt att Ankarskatavägen är i behov av en större restaurering, att en parallell gång- och cykelväg behövs och att vägen, med dess långa raka utformning och karaktär av uppsamlingsgata, bör hastighetssäkras. Projektering av detta pågår under våren Teknik- och gatukontoret bedömer också att den nya utformningen av Ankarskatavägen skulle klara en öppning, men för att åstadkomma detta krävs en ändring av detaljplanen och att nödvändiga investeringsmedel beviljas för ombyggnation. Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Ankarskatavägen är en viktig länk i barn och ungas färdväg till skola. Livsmiljö Trafikmiljön utgör en stor del av livsmiljön. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Goda kommunikationer är en förutsättning för all utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Ärendet är väckt via medborgarförslag som är en del av den demokratiska processen.

10 10 (33) 27 Medborgarförslag gällande öppning av Ankarskatavägen Diarienr 12TEK79 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara färdigbehandlat. Kommunstyrelsen har för yttrande översänt ett medborgarförslag som föreslår att Ankarsgatan öppnas för trafik igen. Teknik- och gatukontorets bedömning Teknik- och gatukontoret har under ett antal år studerat Ankarskatavägen och förberett för en ombyggnation av gatan. Vägen är i dålig fysisk kondition och är utpekad av busschaufförerna som en av tre gator som de anser bör åtgärdas ur deras arbetsmiljösynpunkt. Den ena av de två andra gatorna är åtgärdad och den andra är under pågående åtgärd, Ankarskatavägen är alltså den som kvarstår av dessa tre. Vidare har studier av skolelevernas färdväg till skolan visat att den största delen av dessa använder någon del av Ankarskatavägen till och från skolan och att korsningen med Abjörnssons väg är den plats eleverna upplever som mest otrygg. Med detta som bakgrund har Teknik- och gatukontoret bedömt att Ankarskatavägen är i behov av en större restaurering, att en parallell gång- och cykelväg behövs och att vägen, med dess långa raka utformning och karaktär av uppsamlingsgata, bör hastighetssäkras. Projektering av detta pågår under våren Teknik- och gatukontoret bedömer också att den nya utformningen av Ankarskatavägen skulle klara en öppning, men för att åstadkomma detta krävs en ändring av detaljplanen och att nödvändiga investeringsmedel beviljas för ombyggnation. Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Ankarskatavägen är en viktig länk i barn och ungas färdväg till skola. Livsmiljö Trafikmiljön utgör en stor del av livsmiljön. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Goda kommunikationer är en förutsättning för all utbildning, arbete och näringsliv. Demokrati och öppenhet Ärendet är väckt via medborgarförslag som är en del av den demokratiska processen.

11 11 (33) 28 Tomtpris nya fritidstomter Klubben Diarienr 11TEK352 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna tomtpriser i tre klasser för nya fritidsområdet på Klubben. Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Yrkanden Lars-Eric Lindgren (S) yrkar bifall för klass 1: kr, i övrigt i enlighet med förvaltningens förslag. Per Lönnberg (V) och Jan Lundström (C) yrkar bifall för: Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Karl-Erik Jonsson (M) yrkar bifall för: Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner Teknik- och servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Lars-Eric Lindgren (S) och Karl-Erik Jonsson (M), Per Lönnberg (V) och Jan Lundström (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. Arbetet med att färdigställa 24 fritidstomter på området Klubben vid Pite Havsbad pågår, arbetet förväntas vara klart till våren/sommaren Mark och skog kommer att bjuda in till ett informationsmöte hösten 2012 och därefter kommer fördelning av tomterna att ske. Försäljning Tomterna kommer att säljas till dem som finns i kommunens tomtkö för fritidstomter. Gator och infrastruktur för området är i sitt slutskede och därefter kommer avstyckning av tomterna att göras. En nyckel i det framtida arbetet är också att få rätt till anslutningsväg till det nya området i en redan befintlig gemensamhetsanläggning genom en anläggningsförrättning, beslut förväntas

12 12 (33) under vår/vintern På det nya området är max byggyta 10 % av totala fastighetsarean, dock max 175 kvm varav huvudbyggnad 100 kvm. Man får bygga huvudbyggnad samt två gårdsbyggnader. Tomtpris Priset för tomterna skall täcka de kostnader som kommunen har för exploateringen. Exploateringskostnaderna för Klubben är beräknade till ca 4,6 Mkr. Med prisförslaget nedan får kommunen en intäkt på ca 4,7 Mkr. Priserna är uppdelade i tre klasser som ses i bilagd kartskiss. Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Beslutsunderlag Bilaga 12TEK352-5 Översiktskarta Klubben Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Att tillskapa fritidstomter i områden där man kan njuta av natur och hav skapar förutsättningar för våra barn till en bra uppväxt med guldkant på tillvaron. Livsmiljö Fritidstomterna på Klubben har förutsättningar att skapa en rogivande och attraktiv plats till de som vill bygga sitt drömfritidsboende i kommuen. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende. Demokrati och öppenhet Det är positivt att Piteå kommun kan tillskapa och försälja attraktiva tomter då många människor påtalar behovet och önskan om det i vår kommun.

13 13 (33) 29 Tomtpris nya tomter Lusthusbacken Diarienr 12TEK72 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna tomtpriser i tre klasser för nya området på Lusthusbacken. Klass 1: kr kr/lägenhet (flerbostadshustomt) Klass 2: kr kr/villa (egnahemstomter) Klass 3: kr kr/radhus (radhustomter) Framtidens boende i en attraktiv miljö där det sociala samspelet och uthålligt byggande är framträdande. Lusthusbacken på Furunäset kommer att bli ett nytt koncept där man blandar bebyggelse såsom flerbostadshus, egnahem och radhus. Det skapar förutsättningar att attrahera en bred målgrupp som är miljömedveten och vill ha låga driftkostnader. Förhoppningen är att området är klart för försäljning under sommaren I och med det är det nu aktuellt att fastställa prissättningen av de nya tomterna. Försäljning Framtagandet av det nya området på Lusthusbacken har inneburit att en mängd olika aktörer har samarbetat för att möjliggöra projektet samt att tillskapa sig ny kompetens som behövs för det framtida byggandet. Investeringskostnaden för denna nyproduktion beräknas hamna ca 13 % högre än en normalvilla men med markant lägre driftkostnad. De högt ställda kvalitetskraven innebär något reducerat tomtpris. Tomtpris Priset för tomterna skall i normalfallet täcka de kostnader som kommunen har för exploateringen. Lusthusbacken är dock unikt till sitt innehåll och krav vilket föranleder att kommunen ger en viss subvention på tomtvärdet. Exploateringskostnaderna för Lusthusbacken är beräknade till ca 4,9 Mkr. Med prisförslaget nedan får kommunen en intäkt på ca 3,5 Mkr vilket innebär en förlust på ca 1,4 Mkr. Priserna är uppdelade i tre klasser som ses i bilagd kartskiss. Klass 1: kr kr/lägenhet (flerbostadshustomt) Klass 2: kr kr/villa (egnahemstomter) Klass 3: kr kr/radhus (radhustomter) Beslutsunderlag Bilaga 12TEK72-5 Översiktskarta Lusthusbacken

14 14 (33) Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Genom att ta hänsyn till vår gemensamma miljö och skapa sociala arenor inom området skapar vi förutsättningar för våra barn och unga att få en bra start i livet och en fungerande värld i framtiden. Livsmiljö Lusthusbacken kommer visa framtidens boende med låg engeriförbrukning, uthålligt materialval och sociala miljöer där människor kan mötas. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Ett nytt sätt att planera, bygga och leva kräver ny kompetens inom många områden. Genom att erbjuda lokala byggföretag möjligheten att lära sig inom projektet skapar goda förutsättningar för dessa att klara morgondagens utmaningar. Demokrati och öppenhet Lusthusbacken har varit en arena för ett nytt sätt att tänka i planeringsskedet. Genom en aktiv designdialog med byggföretag, politiker, tjänstemän och medborgare har man gemensamt arbetat fram områdets karaktär och innehåll. Ett arbetssätt som med fördel kan nyttjas i framtida projekt.

15 15 (33) 30 Tomtpris nya tomter Långskatan Diarienr 11TEK353 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna tomtpriser i tre klasser för nya egnahemsområdet på Långskatan. Yrkanden Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Per Lönnberg (V) och Jan Lundström (C) yrkar bifall för: Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Inga fler yrkanden läggs. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner Teknik- och servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Per Lönnberg (V) och Jan Lundström (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. Centrala tomter med närhet till vatten och natur. Nu börjar Långskatans bostadsområde att ta form, gator och infrastruktur beräknas vara klart våren/sommaren Under våren kommer en inbjudan till ett informationsmöte till de som står i den kommunala tomtkön för egnahem skickas ut. Fördelningen av tomterna kommer att ske sommaren/hösten I och med det är det nu aktuellt att fastställa prissättningen av de nya tomterna. Försäljning Tomterna kommer att säljas till dem som finns i den kommunala tomtkön för egnahem. Varje fastighetsägare kommer fritt få välja vilken hustyp man vill ha, så länge man följer detaljplanens bestämmelser. Långskatan skiljer sig lite från andra områden genom att marken och tomterna har fått behålla sina naturliga förutsättningar. Det innebär att tomterna är kuperade och att lutningen på tomterna varierar kraftigt, något som kommer att bidra till områdets karaktär. En fördel med lutningen är att markområdet sluttar i nordlig riktning mot vattnet vilket ger de flesta på området vattenutsikt.

16 16 (33) Tomtpris Priset för tomterna skall täcka de kostnader som kommunen har med exploateringen. Exploateringskostnaderna för Långskatan är beräknade till ca 7,7 Mkr. Med prisförslaget nedan får kommunen en intäkt på ca 7,8 Mkr. Priserna är uppdelade i tre klasser som ses i bilagd kartskiss. Klass 1: kr Klass 2: kr Klass 3: kr Beslutsunderlag Bilaga 11TEK353-6 Översiktskarta Långskatan Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Långskatan är en plats som kan ge många barn och unga en trevlig och aktiv uppväxt. Närhet till natur, friluftsliv och hav skapar dessa förutsättningar. Livsmiljö En attraktiv plats för boende är något som det nya området på Långskatan kan erbjuda. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende.

17 17 (33) 31 Äskande från kommunstyrelsens centrala pott till utbyte av slipers industrispår Diarienr 12TEK57 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beviljar tkr ur den centrala investeringspotten till Teknik- och gatukontoret för utbyte av slipers industrispår. Spårbesiktning av industrispåret har under föregående år visat på behov av slipersbyte för att kunna bibehålla tillåtna laster och tillåten hastighet längs spårsträckan. Följande kalkyl baseras på denna besiktning: Investeringsbehov 2012 Slipersbyte 900 st á 1 500: :- Komplettering ballast 810 m 3 á 237: :- Byte skarvplattor, justering skevning etc 30 timmar á 595: :- Spårriktningsmaskin 25 timmar á 6 100: :- Byggherrekostnader, oförutsett entreprenörsarvode 15 % :- Summa :- Volymen nödvändiga åtgärder beräknas i princip uppgå till samma nivå för åren 2013 och Utifrån prisnivå vid kommande upphandling av 2012 års arbete och besiktning av nuvarande status kommer en underhållsplan att utarbetas för de kommande åren. Utfallet kan då visa sig bli en lägre årlig kostnad fördelad på längre tid. I VEP finns i den centrala investeringspotten avsatt tkr för utbyte av slipers på industrispåret till Haraholmen i syfte att bibehålla dagens standard på industrispåret. Teknik- och servicenämnden har att äska motsvarande summa för Teknik- och gatukontorets räkning från kommunstyrelsens centrala investeringspott.

18 18 (33) 32 Anläggningsarrende för camping Västra kajen Diarienr 11TEK286 Beslut Teknik- och servicenämnden godkänner arrendeavtal enligt bilaga 11TEK Hamncampingen i Piteå AB har under en relativt kort tid byggt upp en attraktiv besöksplats i vår kommun som människor pratar väl om. Campingens läge och innehåll samt personalens serviceanda har medfört att campingen blivit en välbesökt plats i vår kommun. För att verksamheten skall kunna utvecklas vidare så har en önskan om ett längre avtal lagts fram från Hamncampingen i Piteå AB för att på ett enklare sätt klara av större investeringar. Piteå kommun har tidigare haft ett avtal på ett år med ett års förlängning, vilket främst berodde på att kommunen ville se hur verksamheten fungerade. Det har visat sig att campingen har haft den utveckling som önskats i syfte att skapa en attraktiv camping som stärker kommunens varumärke och värdskap. Efter förhandling och politisk beredning i kommunens planberedning har ett förslag till avtal tagits fram. Avtalet har en upplåtelse tid på 20 år med fem års förlängning med möjlighet för kommunen att säga upp avtalet i förtid vid samhällsviktiga exploateringar som till exempel Norrbotniabanan. Ett område om ca kvm av Stadsön 2:1 ingår i arrendet och ses i bilagd kartskiss. Beslutsunderlag Bilaga 11TEK286-8Arrendeavtal Bilaga 11TEK286-6 Karta Stadsön 2:1 Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Demokrati och öppenhet Ingen direkt påverkan i detta ärende Livsmiljö Genom att skapa attraktiva miljöer i vår kommun som människor vill besöka, blir vår kommun intressant. Västra kajen kan bli en plats som man besöker, både kommuninvånare och turister, när man vill ha en vattennära camping med närhet till stadens puls. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Genom att skapa förutsättningar för privata aktörer att nyttja kommunal mark för olika verksamheter ges positiva effekter på turism och arbete.

19 19 (33) 33 Avyttring Klubbfors 1:14 Diarienr 12TEK37 Beslut 1. Fastigheten Klubbfors 1:14, med adress Klubbfors 19, avyttras. 2. I första hand erbjuds Klubbfors Medborgarhusförening att överta fastigheten, i andra lämnas den till försäljning. Bakgrund och förutsättningar Huset är flyttat från Långträsk och var från början en stor byggnad i tre våningar med timmerstomme som monterades ned och restes till nuvarande storlek med en skolsal och lärarbostad. I Klubbfors har den fungerat som byns skola och bönhus. Posten hade ett rum till förfogande. Skolan lades ned 1958 och kommunen kvarstod som ägare. Avtal saknas, det finns endast en notering om att kommunen upplåter fastigheten och står för försäkringen mot att byaföreningen står för drift och underhåll. Nuläge Lokalen används av Medborgarhusföreningen till olika typer av samlingar som valborgs- och midsommarfirande, surströmmingsfester och uthyrning av olika slag. Jakt-, vatten- och hembygdsföreningen har sina möten här. I det gamla pannrummet finns idag en elpanna. Huset står uppvärmt med grundvärme vintertid som höjs vid användning. Föreningen äger energiabonnemanget, kommunens kostnader är därför blygsamma, endast några tusen kronor per år. I dagsläget saknas ett behov av lokalen för kommunal kärnverksamhet, det finns heller inga sådana kända planer för framtiden. Byggnadsår 1958 Fastighetens area m² Byggnadens yta 133 m² (t), 51 m² (it) Taxering mark 11 Tkr, byggnad 0 kr Detaljplan Plan för området saknas Bokfört värde kr Kapitaltjänst 100 kr // Notering om värde i markreserven saknas// Sammanfattning Fastighets- och servicekontorets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för kommunens kärnverksamhet. I dagsläget saknas ett sådant behov för aktuell lokal. Strategin är att renodla dessa lokaler.

20 20 (33) Förvaltningen föreslår därför att fastigheten avyttras, i första hand som gåva till föreningen och i andra till försäljning via mäklare. Beslutsunderlag Bilaga 12TEK37-2 Karta Klubbfors 1:14 Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Livsmiljö Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende Demokrati och öppenhet Publika lokaler är en viktig faktor för det demokratiska samhället.

21 21 (33) 34 Avyttring Rosvik 5:34 Diarienr 12TEK38 Beslut 1. Byggnad på fastigheten Rosvik 5:34 som inrymmer boulelokal avyttras som gåva till PRO Rosvik. 2. Ett nyttjanderättsavtal för marken tecknas mellan kommunen och föreningen. Bakgrund och förutsättningar Piteå kommun förvärvade byggnaden år 2002 i samband med att huset sattes ut till försäljning. Anledningen var att kunna ta marken i anspråk i det fall behov av en utökning av det närliggande äldreboendet skulle uppstå. Nuläge PRO Rosvik har sedan 2004 nyttjat lokalen i sin verksamhet med bouleaktiviteter inomhus och även anlagt en utomhusbana. Föreningen sköter marken runt omkring med gräsklippning. De har också på eget initiativ investerat i byggnaden, bland annat målat och byggt till den. Föreningens ansvar omfattar kostnad för energiförbrukning samt allt underhåll både genomförande och kostnader i samband med detta. Byggnaden är ett garage/förråd med regelstomme i ett plan. Det har tillhört ett hus som revs efter kommunens övertagande. Byggnadsåret för huset är 1939, information om garagets byggår saknas. Fastighetens yta m² Byggnadens yta vid uthyrningstillfället Taxering Detaljplan Bokfört värde Kapitaltjänst 65 m² (garage) plus 40 m² (förråd) 109 Tkr fastigheten får bebyggas med bostäder och vård/servicehus saknas 0 kr

22 22 (33) Övrigt Överlåtelsen skall omfatta en klausul om återtagande i det fall kommunen har behov av att utöka äldreboendet med byggnadsyta eller för markanläggning. Gåvohandlingen innehåller också ett villkor om kommunens rätt till (ej skyldighet) återtagande i det fall föreningen vill avyttra fastigheten. Några kostnader för nyttjanderätten utgår inte. Sammanfattning Fastighets- och servicekontoret föreslår att objekt 1846, boulelokal i Rosvik, avyttras som gåva med nyttjandeavtal för marken och återtagandeklausul vid kommunalt behov att utöka äldreboendet och i det fall föreningen vill avyttra fastigheten. Beslutsunderlag Bilaga 12TEK38-2 Karta Rosvik 5:34

23 23 (33) 35 Avyttring Porsnäs 11:17 Diarienr 12TEK39 Beslut 1. Fastigheten Porsnäs 11:17, med adress Lakaforsvägen 37, avyttras. 2. I första hand erbjuds Lakafors-Pålmarks intresseförening att överta fastigheten, i andra hand lämnas den till försäljning. Bakgrund/Förutsättningar Byggnaden är en träbyggnad i ett och ett halvt plan med källare. Lakafors-Pålmark intresseförening har varit hyresgäster sedan 1992 efter skolans nedläggning. Enligt befintligt avtal skall lokalen nyttjas till mötesverksamhet, utställningar, serveringsändamål samt fritidsaktiviteter. Nuvarande hyresperiod gäller till och med Nuläge Föreningen äger energiabonnemanget och står för drift och det mesta av underhållet (ej utvändiga ytskikt, VVS, el). Föreningen betalar ingen hyra. En investering i markvärmepump gjordes under 2010, där kostnader/arbete fördelades mellan kommunen och föreningen. Kommunens kostnader har varierat mellan Tkr per år, och består av försäkring, renhållning, kapitaltjänst samt en liten del underhållskostnader. I dagsläget saknas ett behov av lokalen för kommunal kärnverksamhet, det finns heller inga sådana kända planer för framtiden. Byggnadsår 1948 Fastighetens area m² Byggnadens yta 488 m² Taxering Specialenhet Detaljplan plan för området saknas Bokfört värde kr //Notering om värde i markreserven saknas// Kapitaltjänst kr Sammanfattning Fastighets- och servicekontorets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för kommunens kärnverksamhet. I dagsläget saknas ett sådant behov för aktuell lokal. Strategin är att renodla denna typ av fastigheter. Förvaltningen föreslår därför att fastigheten avyttras, i första hand som gåva till föreningen och i andra till försäljning via mäklare.

24 24 (33) Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Livsmiljö Bedöms inte ha någon direkt beröring med detta ärende Demokrati och öppenhet Publika lokaler är en viktig faktor för det demokratiska samhället. Beslutsunderlag Bilaga 12TEK39-2 Karta Porsnäs 11:17

25 25 (33) 36 Förslag till skoterförbud på Nördfjärden Diarienr 12TEK67 Beslut Teknik- och servicenämnden beslutar med stöd av 10 kap 1 andra stycket 9 och 3 första stycket Trafikförordningen (1998:1276), om förbud mot trafik med motordrivet fordon i terräng på Nördfjärden enligt bilaga 12TEK67-1. En förfrågan om att göra förbud för skotertrafik på Nördfjärden har inkommit till Teknik- och gatukontoret från senaste snöskotergruppsmötet. En isbana för allmänheten anläggs årligen på Nördfjärden. Kultur- och fritid som ansvarar för isbanan har problem med att snöskotrar passerar över isbanan på flertalet ställen. Detta medför att stora mängder snö dras in på isbanan som blir till hinder och äventyrar säkerheten för användarna. Skoterpassagerna medför även stora kostnader för snöröjning. Kultur- och fritid vill härmed att Teknik- och gatukontoret, som ansvarar för förbud i terräng, ser över möjligheten att göra ett förbud på Nördfjärden enligt bifogad kartbilaga 12TEK67-1. I snöskoterförbudsområdet ska en skoterled märkas ut och undantas från förbudet. Teknik- och gatukontoret håller med om att flertalet passager över isbanan äventyrar säkerheten och har följande förslag till åtgärd: Teknik- och gatukontorets förslag är att förbjuda skotertrafik med en lokal trafikföreskrift enligt följande, förbud mot trafik med motordrivet fordon i terräng, med vissa undantag. Undantagen är snöskoter inom anordnad skoterled, underhållsfordon för isbanan, statliga och kommunala tjänstemän samt poliser under tjänsteutövning. Förbudet ska gälla på is och snötäckt vatten. Förbudet har stöd av 10 kap. 1 andra stycket 9 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). Förbudsområdet visas enligt bifogad kartbilaga 12TEK67-1. Anordnad skoterled visas inte i denna kartbilaga utan kommer att anordnas i samråd mellan Kultur- och fritid och snöskoterklubben i Piteå. Remissyttrande är inhämtat från polisen som bifaller teknik- och gatukontorets förslag om ovan nämnda förbud. Beslutsunderlag Kartbilaga 12TEK67-1 Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Barn och unga bör ges förutsättningar att själva kunna färdas tryggt och säkert i trafiksystemet. Livsmiljö En trygg och säker trafikmiljö bidrar till en god livsmiljö Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Demokrati och öppenhet Ingen direkt påverkan i ärendet.

26 26 (33) 37 Informationsärenden Diarienr 12TEK4 Genomgång av Riktlinjer inför VEP Genomgång av utkast investeringsäskanden Genomgång av avyttrade objekt FSK , 12TEK4-4 Lars-Eric Lindgren efterfrågar en genomgång/föredragning av personalpolicyn att tas upp vid lämpligt tillfälle.

27 27 (33) 38 Återrapportering uppdrag Diarienr 12TEK26 - Christer Lindström återrapporterar från pensionärsrådets senaste möte. Protokollet delges nämnd. - Elisabeth Vidman informerade om kommande besök i nämnden av representanterna för projektet Hållbar Jämställdhet.

28 28 (33) 39 Ändring av delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Diarienr 11TEK134 Beslut Teknik- och servicenämnden antar förslag till ändring av delegationsbestämmelser enligt bilagorna 11TEK134-1 och 2. En översyn av Teknik- och servicenämndens delegationsordning och dokumentet Undertecknande av handlingar för Teknik- och servicenämndens räkning är genomförd. Ändringarna som är av rent administrativ karaktär föreslås enligt bilaga 11TEK Teknik- och servicenämnden beslutade att delegera till Fastighetschef och Teknik- och gatuchef ärenden enligt lag (1997:857) ellagen, åtgärder i enlighet med elsäkerhetslagstiftningen med möjlighet att vidaredelegera ut i verksamheten. Denna punkt förs in i Delegationsbestämmelserna för Teknik- och servicenämnden enligt bilaga 11TEK Beslutsunderlag Bilaga 1TEK134-1 Undertecknande av handlingar för Teknik- och servicenämndens räkning Bilaga 11TEK134-2 Delegationsordning Teknik- och servicenämnden

29 29 (33) 40 Uppdrag att utreda möjligheterna till inrättande av cykelpool Diarienr 11TEK207 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige föreslås besluta, utifrån genomförd utredning och förväntade kostnader förknippade med inrättande av en cykelpool, att inte inrätta en cykelpool för allmänheten. Efter att kommunfullmäktige bifallit en motion om att upprätta en cykelpool tillgänglig för allmänheten fick Teknik- och gatukontoret i uppdrag att utreda införandet, vilket skett genom omvärldsbevakning. Slutsats och förvaltningens förslag Teknik- och gatukontoret anser att inrättande av en cykelpool är mycket god insats av många skäl som bland annat främjande av folkhälsan, klimatsmart, utvecklande av attraktiva livsmiljöer och god service. Trots alla dessa positiva konsekvenser så är slutsatsen den att det i dagsläget skulle bli för komplicerat och kostsamt att införa en cykelpool i Piteå. Cykeluthyrningsbranschen är omogen, vilket ställer krav på kommunens finansiering av arbetet både i ett inrättande skede och vid drift och underhåll. Att tillhandahålla en väl fungerande cykelpool skulle innebära en kostnad för kommunen med mellan tre till fem miljoner kronor, beroende på vilket system man skulle välja. Med ovan beskrivet resonemang föreslår Teknik- och gatukontoret att kommunen inte inrättar en cykelpool tillgänglig för allmänheten. Beslutsunderlag Bilaga 11TEK207-5 Utredning införande av cykelpool bilaga Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Ungdomar missar möjligheten till tillgängligt av cyklar, speciellt de unga som inte har tillgång till en egen cykel. Även gymnasieelever och högskolestudenter från annan ort skulle kunna ha haft särskild glädje av att få tillgång till en cykel på studieorten. Livsmiljö En cykelpool skulle ha möjliggjort minskad användning av motorfordon och därmed mindre luftföroreninger genom en minskad andel av koldioxidutsläpp och andra föroreningar orsakade av motorfordon. Den möjligheten försummas med en utebliven cykelpool. Och därmed förbises även en bidragsfaktor till ökad fysisk aktivitet, förbättrad luftkvalitet och trafiksäkerhet samt en tryggare och trivsammare livsmiljö. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd En utebliven cykelpool skulle kunna innebära minskade möjligheter för människor att välja klimatsmarta transportsätt i samband med arbete och utbildning.

30 30 (33) Demokrati och öppenhet Samhället har ett ansvar för att skapa en tillgänglig miljö för alla, detta behöver göras på olika sätt och på olika plan för att alla ska gynnas. Ett sätt är att tillhandahålla cyklar för allmänheten. En cykelpool skulle kunna fungera som en god service och som ett medel för att tillgängliggöra ett alternativt transportsätt, kanske särskilt för dem som inte har körkort, tillgång till bil eller busskort. Den möjligheten försummas av en utebliven cykelpool.

31 31 (33) 41 Delegationsbeslut Diarienr 12TEK2 Beslut Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna Följande delegationsbeslut anmäls för Teknik- och servicenämndens kännedom: Delegationspunkt/nr/diarienr Delegat Ärende 1/12 Jan Ställ Anbud OVK /12 Jan Ställ Avbryta upphandling granuloch tunneldisk-maskin Hortlax produktions kök

32 32 (33) 42 Delgivningsärenden Diarienr 12TEK5 Beslut Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. Följande delgivningar anmäls för Teknik- och servicenämndens kännedom: - Yttrande över detaljplan kvarteret Höken 15 - Viktig information omarbetning av JTG från Transportstyrelsen dnr TSJ Lst beslut dnr ansökan om hastighetsbegränsning på väg 573 i Norrfjärden - Lst beslut dnr ansökan om hastighetsbegränsning på väg 571 i Nybyn - Lst beslut dnr ansökan om hastighetsbegränsning på väg 570 i Backträsk

33 33 (33) 43 Delgivningsärenden - protokoll Diarienr 12TEK10 Beslut Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. Följande delgivningar anmäls för Teknik- och servicenämndens kännedom: Protokollsutdrag och bilaga KF Taxor och avgifter för måltidsservice 2012 Protokollsutdrag KF Strategi för esamhället Protokollsutdrag och bilaga KF Program för Piteå kommuns integrationsarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10-17 Beslutande Christer Lindström, ordförande(s) Lena Vikberg, vice ordförande(s) 67 71, 73-76 Agnes Szögi (S) 67 68, 70-76 Peder Granström (S) Elisabeth Vidman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10 13:30 Beslutande Christer Lindström ordf (S) Lena Vikberg vice ordf (S) Roland Alm (S) Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Eric Lindgren (S) Laila

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10 15 ande Christer Lindström ordf (S) Roland Alm (S) Agnes Szögi (S) Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Eric Lindgren (S) Laila Stålnacke (S) Lennart

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

HJO KOMMUN Tekniska utskottet

HJO KOMMUN Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13. 15-14. 15 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m),ordförande 44, 45, 47-51 Lars Newman (kd) Pierre R yden (s) Ersättare Övriga deltagande Calle Eliasson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-06-12 1 (16) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 juni Kl: 08:30 10:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer