Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl Beslutande Christer Lindström, ordförande(s) Lena Vikberg, vice ordförande(s) 67 71, Agnes Szögi (S) 67 68, Peder Granström (S) Elisabeth Vidman (S) Lars-Eric Lindgren (S) Laila Stålnacke (S) Lennart Sundberg (S) Per Lönnberg (V) Karl-Erik Jonsson (M) Jan Westerberg (FP) Sven-Erik Boman (S), tjg ersättare Erling Sandström (KD) tjg ersättare Övriga deltagare Jan Ställ, Fastighets- och servicekontoret Åsa Öberg, Teknik- och gatukontoret Jenny Lindqvist, ers sekreterare 68 Revisionen Bengt Ek Eleonor Klockare Robert Öberg Monika Isaksson Hans Lundström Helena Lundberg Utses att justera Laila Stålnacke Justeringens tid och plats Sekreterare Ordförande Justerande Teknik- och gatukontoret Anna-Karin Filipsson Christer Lindström Laila Stålnacke Paragrafer Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Teknik- och servicenämnden Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknik- och gatukontoret Underskrift/anslaget av

2 2 (14) Innehållsförteckning 68 Revisorerna besöker Teknik- och servicenämnden Motion angående översyn av kommunalägda lokaler Motion angående pendlings-/samåkningsparkering i Bergsviken Friköp tomträtt Backens industriområde, Stadsön 8: Informationsärenden Delegationsbeslut Delgivningsärenden - protokoll Delgivningsärenden Av nämnden väckta frågor Delårsbokslut augusti

3 3 (14) 68 Revisorerna besöker Teknik- och servicenämnden Dnr 11TEK236 Kommunens revisorer besöker nämndens sammanträde och diskuterar frågor utifrån bifogat diskussionsunderlag. Ledamöterna besvarar frågorna muntligt. En sammanfattning av revisorernas synpunkter kommer skriftligt till nämnden och tas upp vid närmast efterföljande nämndssammanträde. Beslutsunderlag Diskussionsunderlag

4 4 (14) 69 Motion angående översyn av kommunalägda lokaler Dnr 11TEK184 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en motion angående översyn av kommunalägda lokaler och kommunalt hyrda lokaler. Motionen innehåller följande att-satser: 1. Piteå kommun uttalar som sin ambition att kommunens verksamhet i första hand skall bedrivas i det lokalbestånd kommunen redan äger. 2. Piteå kommun gör en genomgång/analys av vilka verksamheter som idag bedrivs i externt förhyrda lokaler. 3. Dessa verksamheter inryms istället inryms i egna lokaler och att Piteå kommun också redovisar de ekonomiska konsekvenser en sådan förändring medför. Fastighets- och servicekontoret arbetar sedan fem år enligt en strategi för lokal resursplanering förankrad hos kommunstyrelsen. Motionens förslag kan därför besvaras enligt följande: 1. Befintlig lokalresursförsörjningsstrategi innebär att Fastighets- och servicekontoret driver arbetet med lokalresursplanering i samverkan med övriga förvaltningar. Planeringen innebär att kortsiktiga och långsiktiga behov tydliggörs, och befintliga lokalresurser fördelas utifrån detta. Tidsintervallen mellan planeringarna varierar beroende på förvaltningarnas verksamhet. I första hand nyttjas kommunens lokaler, i andra kommunala bolags, och i sista hand externa fastighetsägares lokaler. 2. De avtal som tecknas med andra hyresvärdar än Fastighets- och servicekontoret tecknas mellan aktuell fastighetsägare och den förvaltning som ska bedriva verksamhet i lokalen. Dokumenten hanteras av avtalsparterna, inte av Fastighets- och servicekontoret. En förändring av hanteringen planeras. 3. Strategin att i möjligaste mån säga upp externa avtal och flytta verksamheter till tomma lokaler i Fastighets- och servicekontorets fastighetsbestånd, alternativt förtäta i befintliga verksamheter är en realitet och behandlas i lokalresursplaneringen. Utfallet av planeringen är bland annat underlag som beskriver elevutveckling, driftkostnader, investeringsbehov och besparingskalkyler samt övriga övervägande som kan påverka ärendet. Med redovisning av befintlig strategi som grund, föreslår Fastighets- och servicekontoret att kommunfullmäktige bifaller motionen.

5 5 (14) 70 Motion angående pendlings-/samåkningsparkering i Bergsviken Dnr 11TEK129 Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Kommunfullmäktige beslutar att motionens intention faller in under tidigare uppdrag som Teknik- och servicenämnden gett Teknik- och gatukontoret; att utreda behovet av en ny pendlarparkering och om det finns behov även utreda bästa lokalisering av denna parkering 1. Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en motion som yrkar på att Piteå kommun ska se över möjligheterna för att skapa en pendlarparkering vid Bergsvikenkorsningen. Motionären åsyftar att det ligger i tiden att tillhandahålla en parkeringsplats med motorvärmare eftersom många pendlare idag gör miljömedvetna val och samåker eller busspendlar. Motionären menar vidare att pendlare idag parkerar sina bilar längs vägen mot Hemlunda, vilket skapar problem för snöröjningen vintertid. Förutsättningar Vägarna som ansluter till korsningen som efterfrågas för samåkningsparkeringen är Flakabergsvägen, väg 373 samt Hemlundavägen. Alla dessa vägar finns på kommunal mark och omkringliggande mark är även den Piteå kommuns. Hemlundavägen är enskild väg. Vägarna Flakabergsvägen och väg 373 ägs, drivs och underhålls av Trafikverket. Att bygga och drifta en samåkningsparkering i anslutning till någon av dessa vägar skulle innebära avsatt budget för detta ändamål, vilket inte finns inplanerad i den kommunala budgeten för I Trafikverkets förstudie och samrådshandling; Väg 373, delen E4-Vitsand skriver man Vid korsningen mellan väg 373 och väg 503 samt enskild väg stod vid platsbesöket den 10 maj flertalet bilar parkerade vilket antyder att det finns behov av en iordningställd och funktionell pendlar- samåkningsparkering. I åtgärdsförslagen nämns dock inget om upprättande av pendlar- samåkningsparkering. Frågan om en samåkningsparkering i Bergsvikenkorsningen har Teknik- och gatukontoret lyft med Trafikverket. Trafikverket har svarat att det är en positiv åtgärd, men att budget saknas för en sådan prioritering. 1 Teknik- och servicenämndens sammanträdesprotokoll Yttrande över medborgarförslag om att upprätta en pendlarparkering i centrum vid f d Gunnars kiosk. Dnr 10TEK232.

6 6 (14) Motiv till pendlar- samåkningsparkering? För att Piteå ska uppnå sin vision är det viktigt att Piteå upplevs som attraktivt och uthålligt. Kommunen arbetar för att skapa en trafiksäker miljö för människor att vistas i och ambitionen är att få fler medborgare att gå, cykla eller välja kollektivtrafik i stället för att använda den egna bilen 2. Slutsats och förvaltningens förslag Teknik- och gatukontoret anser att förslaget om upprättande av pendlarsamåkningsparkering är en god insats för att öka samåkningstransporterna och nyttjande av kollektivtrafik. Det är ett steg i hållbar utvecklig av vår stad med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. Upprättande av en samåkningsparkering är en stödjande miljö för alternativa färdsätt och underlättar människors val av att åka hållbart. Teknik- och gatukontoret anser att motionen om samåkningsparkering i Bergsviken mycket väl faller in under det uppdrag som Teknik- och gatukontoret tidigare har fått av teknik- och servicenämnden, dvs. att utreda behovet av samåkningsparkeringar i hela kommunen och bästa lokalisering av denna/dessa. Beslutsunderlag Teknik- och servicenämndens sammanträdesprotokoll Yttrande över medborgarförslag om att upprätta en pendlarparkering i centrum vid f d Gunnars kiosk. Dnr 10TEK232. Förstudie, Väg 373, delen E4-Vitsand, Piteå kommun, Norrbottens län, Samrådshandling , Objekt: Trafikverket. Luleå Piteå kommuns riktlinjer för parkering (beslutad av kommunstyrelsen ). Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Åtgärder för att öka de hållbara transporterna innebär att vi idag tar ansvar för framtida miljö- och hälsoutfall. Det är de kommande generationerna som vi värnar om, att våra barn och deras barn osv ska få ärva en vacker och frisk värld att leva i. Livsmiljö Om fler människor kan välja att samåka i bil eller buss blir vårt livsrum trivsammare. Ju färre bilar desto mer attraktivt utrymme för människor att flanera och vistas i. Färre bilar betyder hälsosammare luft och en renare miljö, vilket i sin tur främjar vår hälsa. Forskning visar även att personer som åker kollektivt är mer fysiskt aktiva än personer som kör bil. Detta eftersom man ofta går till och från hållplatserna. 2 Piteå kommuns riktlinjer för parkering (beslutad av kommunstyrelsen ).

7 7 (14) Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Studenter har inte möjlighet att i lika hög omfattning köra bil och åker oftare kollektivt. Om kollektivtrafiken utökas, vilket kan bli en trolig följd om fler väljer att åka buss, gynnar detta studenter och skolor. Kvinnor åker i större utsträckning än män kollektivt. Därmed skulle även utökad kollektivtrafik gynna jämställdheten i samhället. Personer som inte har möjlighet att köra bil och är mer beroende av samåkning kan kanske få ta del av en större arbetsmarknad om andra färdalternativ utökas. Demokrati och öppenhet Att samåka antingen tillsammans i bil eller kollektivt ökar interaktionen mellan människor. Människor får utökad chans till social kontakt, vilket gynnar jämlikhet och demokrati i samhället. Om fler människor väljer att åka kommunalt kan de kommunala transportmedlen utökas, vilket gör att ännu fler har möjlighet att åka kommunalt. Fler människor kan då ta plats i samhället (t ex personer som inte har körkort eller bil) och därmed utöva inflytande.

8 8 (14) 71 Friköp tomträtt Backens industriområde, Stadsön 8:9 Dnr 11TEK166 Beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten (tomträtt) Stadsön 8:9 i Piteå kommun, till tomträttshavaren Klar- Invest AB Klar-Invest önskar köpa sin tomträttsfastighet på Fläktgatan 10. Preliminär köpehandling har upprättats med företaget angående detta köp. Köpeskillingen är bestämd till kronor i enlighet med gällande taxa för Backens industriområde. (77:- / kvm). Beslutsunderlag Detaljplan Markvärde beräknat på priser beslutade i Kommunfullmäktige Ärendets påverkan på de strategiska områdena Barn och unga vår framtid Demokrati och öppenhet Livsmiljö Ingen direkt påverkan Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Genom att tillmötesgå önskemål från företagare i kommunen, skapas och tryggas arbetstillfällen inom området. Ekonomi Försäljningen inbringar en intäkt till kommunen på kronor, vilket frigör kapital till kärnverksamheten. Framtida årliga intäkter för tomträttsavgälden (idag på kronor/år) upphör däremot.

9 9 (14) 72 Informationsärenden Dnr 11TEK4 Beslut Teknik- och servicenämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna Utfall VEP Information om utredning av stadsbyggnadskontor

10 10 (14) 73 Delegationsbeslut Dnr 11TEK2 Följande delegationsbeslut anmäls för Teknik- och servicenämndens kännedom: Nummer Delegationspunkt Delegat 3/ Beviljande av bidrag till enskilda vägar Mats Larsson utan statsbidrag 13-26/ a) Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Lena Lundström 1 22/ b1) Upplåtelse av mindre markområden Maria Nilsson 7 c) Upplåtelse av tomträtt 7 d) Omreglering av tomträttsavgälder för industri- och fritidstomter 13 Sälja skogsråvaror och besluta om skogsvårdsåtgärder 11TEK a) Flyttning av in- och utfart Kjell Norberg 11TEK TEK TEK TEK TEK280 10TEK94 22c) Lokala trafikföreskrifter 2/2011 1b) Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut högst 30 basbelopp Jan Ställ

11 11 (14) 74 Delgivningsärenden - protokoll Dnr 11TEK33 Beslut Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna. Följande delgivningar anmäls för Teknik- och servicenämndens kännedom: - KS 143 upphävande av riktlinjer för behandling av inkomna handlingar - Protokoll 2/2011 GTS-grupp - KF 162 Återrapport av uppdrag att utreda mer etiskt försvarbara upphandlingar av livsmedel till skola och äldreomsorg - KF 154 Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län - KF 150 VEP Protokoll Kommunala Handikapprådet

12 12 (14) 75 Delgivningsärenden Dnr 11TEK5 Beslut Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. Följande delgivningar anmäls för Teknik- och servicenämndens kännedom: - Skrivelse från Trafikverket och Transportstyrelsen om hastighetsöversyn inom tättbebyggt område - Lst beslut dnr lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot att stannas eller parkeras på väg 506 vid Pite havsbad - Lst beslut dnr lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 506 vid Piteå havsbad - Lst beslut dnr lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud att parkera på väg vid Piteå havsbad - Lst beslut dnr tillstånd om uppvisning på väg - Lst beslut dnr ansökan om hastighetsbegränsning på väg 374 genom Pålberget - Cirkulär 11:32 SKL Viktiga domar från Högsta Domstolen angående trafikskadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls under Lst beslut dnr om förundersökning i form av schaktövervakning av fornlämning Raä 225:1, stadslager, fastigheten Öjebyn 45:11, Piteå kommun

13 13 (14) 76 Av nämnden väckta frågor Dnr 11TEK29 Lars-Eric Lindgren framför synpunkter från HSO angående handikapparkeringar på Uddmansgatan.

14 14 (14) 77 Delårsbokslut augusti 2011 Dnr 11TEK243 Beslut Teknik och servicenämnden godkänner det upprättade förslag till delårsbokslut för augusti 2011 enligt bilaga 11TEK243-1 och 2 Fastighets- och servicekontoret och Teknik- och gatukontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för augusti 2011 och föreslår Teknik och servicenämnden godkänna förslaget. Beslutsunderlag Bilaga 11TEK243-1 och 2

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2008-12-10 1(22) Plats och tid Stadshuset, Ovalen Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Stig Rönnbäck Teknik & Gatukontoret 2008-12-19

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5 Sammanträdesdatum Sida 2011-01-20 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Fyrkanten, stadshuset, Piteå, torsdag den 20 januari 2011, kl. 08:00 12:00 ande Björn Berglund, S, ordförande Christer Berglund, S Daniel

Läs mer

Tord Johansson Hemvårdsförvaltningen, 2013-12-04 kl.16:00. Ann-Charlott Mankell. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tord Johansson Hemvårdsförvaltningen, 2013-12-04 kl.16:00. Ann-Charlott Mankell. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Hemvårdsnämnden 2013-11-20 1(20) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-14:45 ande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Tord Johansson (S) Charlotte Ljungberg

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN. 2013-02-04, kl. 15.00-18.05, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN. 2013-02-04, kl. 15.00-18.05, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare, kl. 15.00-18.05, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) 2009-03-31

4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) 2009-03-31 4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) GÄLLI Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3 tisdag den 31 mars 2009, kl 10.00-16:30 ande Övriga deltagande Klas Holmgren (s), ordförande Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer