Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Plats och tid Kultur & Fritid kl ande Peter Eclund (KD) Laila Neck (S) Tommy Jacobsson (M) Birgitta Ivarsson (c) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Torbjörn Andersson (FP) tjg ers Stefan Grad (C) ej tjg ers Sandor Sipos (S) ej tjg ers Övriga deltagande Pelle Ekholm kultur- och fritidschef, sekr Hellen Wallén Anna Ohlsson Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Anderberg Kultur & Fritid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Pelle Ekholm Peter Eclund Björn Anderberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid Underskrift Monika Kronqvist

2 Sida 2 (19) Innehållsförteckning KFN 58 Information... 3 KFN 59 Motion en kommun för alla Yttrande... 4 KFN 60 Ansökan bidrag till inköp av hjärtstartare, Jehovas vittnen... 6 KFN 61 Omprövning av tidigare beslut avseende anläggningslån, Tibro IK... 7 KFN 62 Ansökan bidrag till om- och tillbyggnad av kök, Bygdegårdens Intresseförening Hönsa... 8 KFN 63 Ansökan anläggningslån Tibro IK och Tibro KK KFN 64 Delårsbokslut med budgetuppföljning per 30/ KFN 65 Vandringsutställning med fokus på Ralph Erskine och Brittgården KFN 66 Studieförbundens verksamhet 2013 och framtidsplaner i Tibro kommun 14 KFN 67 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 68 Rapporter... 16

3 Sida 3 (19) KFN 58 Information noterar informationen. Lämnas följande information: 1. Utvecklingsplan för Rankås håller på att tas fram där vissa åtgärder genomförs redan hösten Fritidsgårdarna har öppnat i samband med skolstarten

4 Sida 4 (19) Ärendenr: KFN 59 Motion en kommun för alla Yttrande beslutar föreslå kommunstyrelsen: Att överlämna utredningen till kommunfullmäktige och därmed anse motionen besvarad. Ksau beslutade enlig 79/2014 överlämna en motion en kommun för alla från Centerpartiet. I motionen yrkas: att kommunen ska angöra en badramp vid sjön Örlen att kommunen ska se över tillgängligheten från parkering och ner till sjön Utredning Kultur & Fritid konstaterar att sjön Örlen är en stor tillgång för Tibro och detta gäller inte minst den officiella badplatsen. För många år sedan fanns det en ramp som gjorde det möjligt att ta sig ut i vattnet från stranden. När underhållet på denna blev för omfattande så togs den bort. Under 2014 har vissa förbättringar gjorts vad gäller tillgängligheten från parkering till badplatsen Inga förbättringar har gjorts för att underlätta att komma i vattnet. Förvaltningen har undersökt möjligheter att ordna en ramp och vilka kostnader detta för med sig. En ny plattsättning på cirka 40 meter behövs för att komma ner till stranden. En ramp i rostfritt stål läggs i. För att nå rekommenderade vattendjup, 90 cm, bedöms att det går åt 40 meter ramp vid normalt vattenstånd. Rampen är lätt att montera, installera och ta upp. Kostnadsberäkning Ny plattsättning, 40 m, Ramp, 40 m Arbete TOTALT Denna summa ryms inte inom kultur- och fritidsnämndens budget utan får prövas i samband med framtida investeringsbudget.

5 Sida 5 (19) sunderlag Förslag till ramper för rörelsenedsatta, Easy Float Delges Kommunstyrelsen

6 Sida 6 (19) Ärendenr: KFN 60 Ansökan bidrag till inköp av hjärtstartare, Jehovas vittnen avslår ansökan eftersom det inte finns ekonomiskt utrymme till detta i nämndens budget Tibroförsamlingen av Jehovas Vittnen i Tibro söker bidrag till inköp av hjärtstartare med placering i Rikets sal. s beredning Antalet hjärtstartare i Tibro ökar där både Tibro kommun, näringsliv, föreningar och enskilda köpt in. Flera av föreningarna har från sina distrikts- och riksorganisationer fått bidrag till inköp. Kultur- o fritidsnämnden har inte beviljat några bidrag. I nämndens budget saknas ekonomiskt utrymme för bidrag. Kostnaden för inköp ligger runt :- kronor per hjärtstartare Delges Jehovas Vittnen, c/o Ejne Blom, Hönebolet Backgården, TIBRO

7 Sida 7 (19) Ärendenr: KFN 61 Omprövning av tidigare beslut avseende anläggningslån, Tibro IK beslutar att inte ompröva tidigare beslut eftersom anläggningslånet ej skall användas till den åtgärd som föreningen åberopat Tibro har frågat om nämnden kan ompröva tidigare beslut om anläggningslån till kansli och klubblokal och ge bidrag till målningsinsatser som skett i Ishallen under s beredning Tibro IK beviljades 2010 tillsammans med Tibro AIK FK anläggningslån för att renovera tak och isolera kansli/klubblokal. Detta har ej utnyttjats eftersom dels lokalerna är i ett dåligt skick och ambitionen är att inom projekt Arena Fågelvik hitta nya lokaler. Avsikten med anläggningslån, som är ränte- och amorteringsfritt, är att det skall användas till anläggningar och i viss mån större maskininköp/inventarier. Det skall ej användas som ett verksamhetsbidrag. Delges Tibro IK Hellen Wallén

8 Sida 8 (19) Ärendenr: KFN 62 Ansökan bidrag till om- och tillbyggnad av kök, Bygdegårdens Intresseförening Hönsa 1. beslutar att bevilja ett bidrag på :- kronor till omoch tillbyggnad av kök. 2. Kommunens bidrag förutsätter att Boverket beviljar bidrag med 50 %. 3. Utbetalningen av kommunens bidrag sker tidigast 2015 eller vid samma tidpunkt som Boverkets bidrag betalas ut. 4. Kommunens bidrag belastar Id , anläggningslån Bygdegårdens Intresseförening i Hönsa ansöker om bidrag med :- kronor för omoch tillbyggnad av kök i bygdegården. Kommunalt bidrag motsvarande 30 % är en förutsättning för att Boverket skall bevilja bidrag. s beredning s presidie har vi ett flertal tillfällen informerats och diskuterat föreningens planer på om- och tillbyggnad av kök. Senast 2 juni presenterades en något reviderad plan på ritningar och planlösning med en totalkostnad på cirka 1 milj. Bidrag kommer att sökas från Boverket. För att man skall bevilja bidrag med 50% krävs att kommunen täcker 30% och föreningen resterande 20%. Boverket ger ingen garanti för om och när bidrag kan ges. Kön av ansökningar är lång och ansökningarna överstiger de möjligheter som finns att ge bidrag. I nämndens budget finns :- kronor till anläggningslån, som är ränte- och amorteringsfria. Ansökan om lån görs senast 1 september året innan bidrag skall betalas ut. Svårigheten med denna typ av ansökningar är att vi inte vet om och när bidrag från Boverket betalas ut. Detta gör att man kan låsa upp pengar som inte används på rätt år. Ytterligare en aspekt är att budgeterade medel ligger i driftbudget där det endast i undantagsfall går att reservera till kommande år.

9 Sida 9 (19) Alternativ 1. Avslag på ansökan vilket innebär att Boverket inte beviljar bidrag. 2. Bidrag beviljas och belastar investeringsbidraget 2015 med :- kronor och någon ytterligare förening beviljas :- Beviljas föreningen bidrag från Boverket som används nästa år är det inget problem. Om bidrag ej beviljas så används beslutade pengar inte utan, måste, om beslut fattas ombudgeteras för senare användning. Innebär också att andra föreningar ej kommit åt bidraget inför Bidrag beviljas Hönsa och belastar 2015 med :- kronor och ytterligare beslut tas om bidrag till annan/andra föreningar på :- kronor. Förutsatt att Boverket beviljar Hönsa bidrag 2015 blir konsekvensen att budget överskrids med :- kronor. Detta får då regleras så att inget bidrag utgår Får Hönsa inte bidrag från Boverket kan deras beslutade bidrag regleras när beslut kommer och det året utgår endast bidrag till Hönsa och ingen annan förening. sunderlag Ansökan bidrag från Bygdegårdens Intresseförening Hönsa Delges Ulf Jansson Bygdegårdens Intresseförening Hönsa

10 Sida 10 (19) Ärendenr: KFN 63 Ansökan anläggningslån Tibro IK och Tibro KK återremitterar ärendet till Kultur & Fritid för bedömning tillsammans med övriga ansökningar om anläggningslån. Tibro IK och Tibro KK söker anläggningslån för nybyggnation, underhålls- och renoveringsarbete av kiosk/café och uppehållslokaler samt ledarrum i Tibro Ishall s beredning Tibro IK och Tibro KK har under förra säsongen väckt fråga om ett stort behov att utveckla kiosk/café mm i Tibro Ishall. En första principskiss redovisades under våren och om detta kan genomföras så innebär det en avsevärd ökad tillgänglighet och ett bättre nyttjande av lokalerna. En fortsatt dialog med föreningarna, där även Tibro AIK FK bör inbjudas, måste ske för att hitta en slutlig lösning på behov och önskemål. om anläggningslån samordnas med ev. övriga ansökningar med sista ansökningsdag 1 september

11 Sida 11 (19) KFN 64 Delårsbokslut med budgetuppföljning per 30/ fastställer delårsbokslut med budgetuppföljning per 30/ Delårsbokslutet för Tibro kommun omfattar perioden januari juni I samband med delårsbokslutet görs också budgetuppföljning 2 med helårsprognos för verksamhet och ekonomi. s beredning Enligt anvisningarna skall material lämnas in enligt följande: text till delårsbokslut, tabell ekonomi, investeringsprognos, förvaltningschefens tjänsteskrivelse, översikt av nämndens prognos i siffror och driftprognos i ekonomisystemet. Sammanfattningen för kultur- och fritidsnämnden är att ekonomin är i balans med prognos att redovisning och budget stämmer vid årsskiftet. Måluppfyllelsen är god och beslutad verksamhetsplan följs. Första halvåret har varit intensivt för förvaltningen med många viktiga händelser som bidrar till att Tibro är och förblir en god boendekommun. Utbyte av gräsklippare innebär att investeringsbudgeten är förbrukad. Bland viktiga händelser under första halvåret noteras genomförandet av den andra Idrottsfestivalen i april. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna har en vecka med Idrottens tillväxtdagar genomförts. Under veckan medverkade flera av våra världsstjärnor. Förvaltningen arbertar aktivt för att manifestera 100-års jubileet av Ralph Erskines födelse. Tibro kommun har fått bidrag från Västra Götalandsregionen för att ta fram en vandringsutställning med fokus på Erskine och Brittgården. Inom socioekonomin har den första Tibromodellen för att minska utanförskap tagits fram och den håller på att förankras i förvaltningarna. Enda frågetecknet när det gäller ekonomin är besöksnäringen. Från halvårsskiftet överförs huvudmannaskapet till Tillväxt Tibro. Under första halvåret har det till viss del varit dubbla personalkostnader. En djupare analys genomförs i augusti månad för att göra en säkrare helårsprognos.

12 Sida 12 (19) Under tidig höst presenteras slutrapporten av projektet Kreativa Kraftfält där alla Skaraborgs kommuner deltagit under ledning av professor Christer Gustafsson från Uppsala Universitet. Från verksamheten noteras bl. a genomförandet av den tredje UPPåNER festivalen där förvaltningen deltagit mycket aktivt med en extra satsning på Ung Kultur. Som en del i att ytterligare manisfestera Tibro Idrottskommunen har en gemensam träningsoverall för Tibroidrotten tagits fram. En unik satsning som visar på stor samsyn bland våra idrottsföreningar. En utvecklingsplan för Rankås och övriga fritidsområden håller på att tas fram. Redan i höst kommer ett första konkret resultat att ses i Rankås. Ekonomi Enhet Prognos Budget Avvikelse Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse 2013 Nämnd Kultur Fritid Förebyggande Summa sunderlag Text till delårsbokslut Investeringsprognos

13 Sida 13 (19) KFN 65 Vandringsutställning med fokus på Ralph Erskine och Brittgården noterar informationen I år, manifesteras 100 års jubileet av Ralph Erskines födelse och Tibro deltar i det riksomfattande nätverk som bildats s beredning Tibro kommun, kultur & fritid har genomfört flera aktiviter i Brittgården under jubileumsåret. Det har varit tårtkalas på Erskines födelsedag, 24 februari, enklare utställning, föredrag och guidevisningar. Planer har funnits på att kunna göra en mer omfattande utställning och anordna några workshops. Genom bidrag från Västra Götalandsregionen och dess kulturnämnd och Länsstyrelsen som kommer en vandringsutställning att produceras med invigning i januari Utställningen kommer att fokusera på Erskines sociala inriktning i hans arkitektur. Målet är att den skall visas runt om i landet och att nätverket tar ett ansvar för att så sker.

14 Sida 14 (19) KFN 66 Studieförbundens verksamhet 2013 och framtidsplaner i Tibro kommun noterar den gemensamma verksamhetsberättelsen Som ett led i studieförbundens informationssatsning, har för första gången, en gemensam verksamhetsberättelse för Tibro kommun tagits fram. Syftet är att i ett och samma dokument kort beskriva studieförbundens verksamhet under ett år. I dokumentet finns även statistik och kontaktuppgifter till varje studieförbund sunderlag Studieförbundens verksamhetsberättelse 2013 med framtidsplaner i Tibro kommun.

15 Sida 15 (19) KFN 67 Anmälnings- och delegationsärenden noterar informationen Anmäls följande ärenden: 1. Kultur- och fritidschefens beslut om beslutsrätt och kontaktperson under sommarsemestern 2. Fördelning av kommunbidrag 2014 till studieförbunden i Tibro kommun. 3. Bibliotekschefens tecknande av avtal om genomförande av förtidsröstning.

16 Sida 16 (19) KFN 68 Rapporter noterar informationen Lämnas följande rapporter: 1. Protokollsutdrag KF 41 Översyn av den politiska organisationen och kommunens ersättningsreglemente till förtroendevalda. KS 48 Projektmodell KS 55 Ny strategi för besöks- och turistnäringen i Tibro. Delegationsbeslut av förvaltningschefen BUN avseende bidrag till Antirök- och snuskortet 2014/ Anteckningar från Rådet för funktionshinder, RFF, Sammanträdesprotokoll från Folkhälsorådet Skrivelse från kommunchef och kommunsekreterare avseende beredningstid för motioner och medborgarförslag

17 Sida 17 (19)

18 Sida 18 (19)

19 Sida 19 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20 Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst )ej närvaro Claes

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Peter Eclund (KD) Laila Neck (S) Tommy Jacobsson (M) 39-40 Birgitta Ivarsson (C) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Torbjörn Andersson (FP) tjg

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Göteborg Protokoll Årsmöte2012 01 23 Tid:16:00 Plats:Sal204,Annedalsseminariet,Göteborg Närvarande IvanaBliznac TorbjörnJohansson,mötessekreterare FridaVernersdotter,mötesordförande EmmaBackman DennisHalvordsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

VALSTASKOLAN. Välkommen till ett nytt läsår!

VALSTASKOLAN. Välkommen till ett nytt läsår! VALSTASKOLAN september 2010 INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Välkommen till ett nytt läsår! Nu är vi igång igen och en känsla av förväntan och spänning märks i korridorerna precis som det ska, när

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Tidredovisning. Arbetspassets längd (tim/min) Anledning till avdrag Avdrag (tim/min) - Registrerat av Per Johansson 13-04-30

Tidredovisning. Arbetspassets längd (tim/min) Anledning till avdrag Avdrag (tim/min) - Registrerat av Per Johansson 13-04-30 60 Per Johansson 600302-6023 06:45 13-04-30 14:55 13-04-30 Anledning till avdrag Avdrag (tim/min) - 8:10 14:30 Lunchavdrag April Registrerat av Per Johansson 13-04-30 59 Johan Carlsson 650103-3421 06:15

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej Criss Hagfeldt 46 Birgitta Wessman Thyrsson (Region

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(9) Plats och tid Biblioteket Askersund, kl. 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s)

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar Myhr, Laila Myhr,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Plats och tid Paragrafer 61-65 Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.10, sammanträde BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Tid: 13 december kl 9.00-13 Plats: Gamlestadens fabriker, hus B2, vån 4, Konservatorsateljén Närvarande: Ledamöter: Anna Johansson

Läs mer

Kalendarium RFSL Örebro 2013

Kalendarium RFSL Örebro 2013 Kalendarium RFSL Örebro 2013 Kalendarium RFSL Örebro 2013 19 februari: RFSL Örebro håller café i lokalerna på Järnvägsgatan 38. Där kan du ta en fika, prata lite, 24 februari: Familjeverksamheten är till

Läs mer

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass.

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass. Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 17,45 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-17:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer