Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE"

Transkript

1 Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN

2 PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig att ta hand om din pension och ditt sparande. Det gör vi genom att erbjuda noga utvalda fonder till låga avgifter. Dessutom vill vi göra det enkelt för dig att välja rätt. Därför har vi delat in vårt fondtorg i tre tydliga delar: billiga marknads- och indexnära fonder, aktivt förvaltade fonder och komplementfonder. Du som är mån om ditt sparande men som inte själv vill sköta dina placeringar kan välja den globala aktiefonden PP Pension Aktieallokeringsfond. 2 PP PENSIONS FONDTORG

3 Vi väljer fritt bland de bästa förvaltarna marknaden har att erbjuda. På vårt fondtorg arbetar vi bara med externa förvaltare. Vi föredrar välrenommerade fondbolag med väl utbyggda organisationer. Vårt jobb är att kontinuerligt följa förvaltningsteamen, välja ut de fonder vi tror kan leverera mest mervärde, förhandla fram de bästa fondrabatterna och följa upp att det blev som vi hade tänkt oss. Om vi hittar nya fonder som vi tror kan leverera bättre resultat inom sin kategori, byter vi ut de gamla. Det betyder att vårt fondtorg utvecklas och förändras över tiden. Vi vill erbjuda dig bra och billiga basalternativ, men också en möjlighet till fördjupning via mer aktivt förvaltade fonder och olika specialiserade fonder, till exempel med inriktning på tillväxtmarknader. Därför består vårt fondtorg av tre delar: marknads- och indexnära fonder, aktivt förvaltade fonder och komplementfonder. Vi vill att det ska vara lätt för dig att välja rätt. Vi vill erbjuda dig en bra bredd över flera olika tillgångsslag, men samtidigt inte fler alternativ än att du kan få den överblick du behöver för ett klokt val. För närvarande innehåller vårt fondtorg fonder, som täcker både etablerade och mer exotiska områden. Vill du ha en bred aktiefond, men slippa fundera på blandningen mellan olika marknader, erbjuder vi den bekväma aktiefonden PP Pension Aktieallokeringsfond. Vi vill erbjuda dig låga avgifter. När vi har identifierat de fonder vi gillar förhandlar vi fram fondrabatter med fondbolagen så att vi kan ge dig de allra bästa villkoren. Vi sneglar självfallet alltid på vad våra konkurrenter gör och är stolta över vad vi kan erbjuda våra kunder. Jämför oss gärna. I den här broschyren berättar vi mer om vårt arbetssätt och vårt fondtorg. Vill du veta mer om vårt erbjudande är du välkommen att ringa oss på telefon eller skicka e-post till Du kan också gå in på pppension.se / fondtorget där du hittar mycket matnyttig information om de enskilda fonderna, faktablad, aktuell rating och färska avkastningsserier över olika tidsperioder. Varmt välkommen till PP Pension! PP PENSIONS FONDTORG GER DIG Bara externa förvaltare. Vi är oberoende av banker och fondbolag och väljer fritt bland de bästa förvaltarna marknaden har att erbjuda. Noga utvalda fonder. Vi utvärderar fonder från olika perspektiv och vill ha en bra balans mellan förvaltarkvalitet och avgift. Löpande översyn. Vi byter löpande ut våra fonder när vi hittar nya alternativ som vi tror kommer att prestera bättre. Om du gillar vårt nya förslag genomför vi bytet åt dig. Billiga basfonder och aktiva alternativ. Vi delar upp vårt fondtorg i tre tydliga delar: marknads- och indexnära fonder, aktivt förvaltade fonder och komplementfonder. I de två första delarna ingår fonder som tar etiska hänsyn. Marknads- och indexnära fonder. Ger dig tillgång till marknadens allmänna utveckling till låga avgifter. Aktivt förvaltade fonder. Förvaltas av team som strävar efter att ge en avkastning som över tiden ska överstiga index. Komplementfonder. Inriktar sig på aktier i vissa regioner, länder eller områden. Här ingår också hedgefonder vars avkastning ska röra sig mer oberoende av marknaden. PP Pension Aktieallokeringsfond. En global aktiefond för dig som vill placera i aktier och ha en god riskspridning. Enkelt att välja rätt. Vi vill ge dig bredd och valfrihet och samtidigt lagom många alternativ för en bra överblick. Låga avgifter. Vi förhandlar alltid rabatter med fondbolagen. I snitt uppgår våra fondrabatter till cirka 40 procent. Samma fondrabatt till alla. Hos oss spelar det ingen roll hur du sparar i våra fonder, du får samma fondrabatt oavsett sparform (med undantag för förvalet i ITP 1, PP Pension Aktieallokeringsfond). PP PENSIONS FONDTORG 3

4 MARKNADS- OCH INDEXNÄRA FONDER Med våra marknads- och indexnära fonder får du en bra bas i ditt sparande. Här får du tillgång till aktieoch räntemarknadens utveckling till en billig penning. Här hittar du aktiefonder som investerar i Sverige och globalt samt olika typer av räntefonder. Trots att ränteförvaltare ofta arbetar aktivt med sina portföljer har vi valt att lägga våra räntefonder i den marknads- och indexnära delen av vårt fondtorg. Härmed tillgodoser våra billigaste fonder de vanligaste investeringsbehoven. I de marknads- och indexnära aktiefonderna kommer avkastningen att styras främst av hur den aktuella marknaden i stort utvecklas, snarare än av de förvaltningsbeslut förvaltaren själv tar. Därför är marknads- och indexnära fonder ofta billigare att förvalta än mer aktiva fonder. För dig som av olika skäl inte är intresserad av, eller inte tror på, aktiv förvaltning kan du använda de indexnära fonderna för att bygga upp ditt sparande. Genom att kombinera flera marknads- och indexnära aktiefonder kan du få ett väl spritt aktieägande i många olika länder. Men tänk på att den risk som finns i det underliggande tillgångsslaget alltid är kvar, även om du investerar i en indexnära fond. De senaste årens kraftiga svängningar på världens aktiemarknader visar att börserna snabbt både kan skapa och radera värden och att aktiemarknaden under långa perioder kan ge en svag avkastning. Vill du ta del av aktiemarknadens långsiktiga möjligheter men ändå minska svängningarna i ditt sparande måste du komplettera dina aktiefonder med andra fonder, till exempel bland- och räntefonder eller hedgefonder. Det är viktigt att du tänker på att anpassa risknivån i ditt sparande till din spartid. AKTIVT FÖRVALTADE FONDER I våra aktivt förvaltade aktiefonder försöker förvaltarteamen placera kapitalet på ett sådant sätt att avkastningen över tiden ska överträffa fondens jämförelseindex. I dessa fonder har aktiemarknadens allmänna utveckling fortfarande en stor påverkan på resultatet, men förvaltarteamens beslut kommer också att slå igenom på avkastningen. I den här gruppen har vi valt ut olika aktiefonder som vi bedömer har goda möjligheter att skapa ett bättre resultat än den allmänna marknadsutvecklingen. Här ingår till exempel svenska och globala aktiefonder, fonder med inriktning på småbolag, etiska aktiefonder, blandfonder, fonder med orientering på tillväxtmarknader samt räntefonder. I de aktivt förvaltade fonderna är det viktigt att bevaka om det sker förändringar i de olika förvaltarteamen. Om så sker kan det leda till att vi byter ut fonden mot ett nytt alternativ, men vi kan också byta ut fonden om vi av andra skäl anser att vi har hittat ett alternativ med bättre förutsättningar att skapa en avkastning som överstiger index. Avgifterna i de aktivt förvaltade fonderna är högre än för de marknads- och indexnära alternativen. Trots det finns det inga garantier att förvaltarteamen i de aktivt förvaltade fonderna alltid kommer att vara framgångsrika. Avkastningen kan både bli högre eller lägre än i de mer indexnära fonderna. Risken, men också chansen, är alltså högre i de här fonderna. KOMPLEMENTFONDER Bland våra komplementfonder har vi samlat aktiefonder med en mer specialiserad inriktning på enskilda regioner och länder, fastighetsfonder, fonder som investerar i noterade riskkapitalbolag, samt hedgefonder. Aktiefonderna erbjuder förvaltning i Norden och globalt, men också förvaltning i Nordamerika och i olika tillväxtmarknader i Asien, Östeuropa och Latinamerika. Bland komplementfonderna ingår också aktiefonder med inriktning på Kina, Indien och Ryssland. Det är viktigt att understryka att den historiska avkastningen i samtliga dessa specialiserade regionoch länderfonder har svängt väsentligt mer än i aktiefonder med en bredare och mer diversifierad inriktning. Fonder med stora svängningar i avkastningen kan visa sig bli dåliga långsiktiga investeringar, eftersom det kan ta lång tid att hämta igen stora kursnedgångar. Därför måste du som sparare bevaka den här typen av investeringar extra noggrant. Ju smalare inriktning en fond har, desto större påverkan kommer utvecklingen i enskilda länder och företag att ha på din avkastning. Det är också viktigt att tänka på att den legala och politiska risken kan vara högre i tillväxtländer än i utvecklade länder. Bland våra komplementfonder har vi även fonder som investerar i fastighetsaktier i Norden och globalt liksom fonder som placerar i noterade riskkapitalbolag, samt hedgefonder. Hedgefonders avkastning följer inte den generella börs- och ränteutvecklingen, utan ska vara mer oberoende av dessa. I hedgefonder är det förvaltarens skicklighet i analysen och genomförandet av förvaltningsbesluten som avgör avkastningens utveckling. Det betyder också att det är väldigt viktigt att följa hur förvaltningsteamen förändras i en hedgefond. 4 PP PENSIONS FONDTORG

5 Tack vare att hedgefonders avkastning påverkas mindre av marknadens allmänna utveckling och mer av förvaltarens investeringsbeslut kan hedgefonder fungera som ett bra komplement i en portfölj. PP PENSION AKTIEALLOKERINGSFOND PP Pension Aktieallokeringsfond är en global aktiefond för dig som inte vill arbeta aktivt med egna placeringar och vill att vi gör jobbet åt dig. På vårt fondtorg utgör den här fonden en egen kategori. PP Pension Aktieallokeringsfond är en bekvämt förpackad global aktiefond för dig som vill ha aktier med en god riskspridning. Genom PP Pension Aktieallokeringsfond får du tillgång till tillväxten i världen, men med lite extra fokus på Sverige, Norden och olika tillväxtmarknader. SÅ VÄLJER VI UT VÅRA FONDER När vi väljer ut vilka fonder som ska ingå på vårt fondtorg tittar vi på en rad olika faktorer, till exempel vilken profil förvaltaren har, hur den historiska avkastningen har varit och inte minst på hur den framtida förmågan till god avkastning bedöms vara. Vi håller reda på vilka som förvaltar fonden, om någon i teamet slutar, hur strategin ser ut, och hur organisationen hanterar förändringar i omvärlden. Vi tittar på fondens historiska riskprofil och på hur den kan tänkas förändras framåt. Vi föredrar att arbeta med välrenommerade fondbolag med väl utbyggda organisationer för att minska risken att annat än förvaltningsbesluten ska påverka avkastningen. Vi vill också att förvaltaren ska erbjuda oss bra löpande information om sitt arbete och självklart att fondbolaget är berett att ge våra kunder attraktiva fondrabatter. Innan en fond kommer in på vårt fondtorg är det således många pusselbitar som ska falla på plats. På följande sidor redovisar vi vilka fonder som ingår på vårt fondtorg. Intill respektive fond anger vi både fondens historiska risknivå, mätt som svängningarna (standardavvikelsen) i fondens avkastning, samt Morningstars rating. Morningstars rating bygger på en indelning i fondkategorier och betygsätter fondernas riskjusterade avkastning över olika tidsperioder med hänsyn tagen till fondens avgifter. Ratingen uttrycks som stjärnor, skalan går från 1 stjärna (sämst) till 5 stjärnor (bäst). Eftersom en fonds rating kan förändras över tiden rekommenderar vi att du går in på PP PENSIONS FONDTORG 5

6 pppension.se / fondtorget för aktuella uppgifter. Vi erbjuder även etiska fonder på vårt fondtorg. I dessa fonder tar förvaltarna hänsyn till olika etiska aspekter när de väljer ut sina placeringar. Även om de flesta etiska fonder tar sin utgångspunkt i olika internationella konventioner avseende till ex empel mänskliga rättigheter, arbete och miljö gör förvaltarna också många individuella överväganden som påverkar investeringsprocessen. Arbetsmetod erna kan därför skilja sig åt en hel del mellan olika förvaltare. Om du är intresserad av ansvarsfulla investeringar rekommenderar vi att du tar del av fondens eget informationsmaterial, så att du säkerställer att inriktningen på förvaltningen är den du söker. Det bör även understrykas att det idag inte finns någon tillförlitlig statistik som visar hur etiska överväganden kan komma att påverka en fonds förväntade avkastning. FONDER MED RABATT Hos andra försäkringsbolag är det vanligt att man får betala en väsentligt högre fondavgift om man sparar privat i en fond än om man sparar i samma fond via sin kollektivavtalade tjänstepension. Så är det inte här på PP Pension. Hos oss får du tillgång till samma fondrabatter* oavsett i vilken form du sparar; via tjänstepensionen ITP, löneväxling, privat pensionssparande eller kapitalförsäkringen PP Pensions Målsparande. Det spelar inte heller någon roll hur stort ditt sparande hos oss är. Vi vill att det ska vara enkelt för dig att välja rätt. BYT FONDER PÅ VÅRT INTERNETKONTOR På vårt internetkontor kan du byta fonder när du själv vill. Det enda du behöver för att kunna logga in är en personlig kod. Den beställer du lättast per e-post till eller på telefon Hos oss kostar det ingenting att byta fonder och du kan göra det hur ofta du vill. När du sparar i fonder via en fond- eller kapitalförsäkring utlöser fondbytet inte heller någon reavinstskatt. * Med undantag för förvalet i ITP 1, PP Pension Aktieallokeringsfond. 6 PP PENSIONS FONDTORG

7 PP PENSIONS FONDER På följande sidor beskriver vi kort de fonder som ingår på vårt fondtorg. Eftersom vårt fondtorg utvecklas och förändras över tiden kan fondurvalet och / eller nyckeltalen för enskilda fonder ha förändrats sedan denna broschyr trycktes. För färska uppgifter hänvisar vi till pppension.se / fondtorget. Texterna i det följande utgår från respektive fondbolags faktablad, vilket gör att beskrivningarna skiljer sig åt en del både till struktur och omfång. Via pppension.se / fondtorget kan du hämta fondernas aktuella faktablad. Den angivna kategorin avser Morningstars fondindelning. Marknads- och indexnära fonder Aktivt förvaltade fonder Komplementfonder AKTIEFONDER Swedbank Robur Sverigefond Mega Vanguard Global Stock Index Fund RÄNTEFONDER * Nordea Obligationsfond DNB Realräntefond Danske Invest Sverige Likviditet VÅRT AKTIEVAL PP Pension Aktieallokeringsfond Svenska aktier 20% Nordiska aktier 20% Globala aktier 50% Emerging Markets 10% Eftersom du alltid har samma fördelning av marknader får du en god riskspridning. Fonden ger dig ett globalt sparande ur ett svenskt perspektiv. AKTIEFONDER Lannebo Småbolag JP Morgan Global Focus Skagen Global BlackRock Global Small Cap Acadian Emerging Market ETISKA AKTIEFONDER SEB Etisk Sverigefond Swedbank Robur Ethica Global Mega BLANDFONDER Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige RÄNTEFONDER DNB Företagsobligationsfond AKTIEFONDER DNB Scandinavia Handelsbanken Europafond Index Handelsbanken Amerikafond Swedbank Robur Östeuropafond Fidelity Asian Special Situations Fidelity Latin America BlackRock GF China Danske Invest India JP Morgan Russia Fund FASTIGHETSAKTIER Alfred Berg Fastighetsfond Norden Skagen m2 NOTERADE PRIVATE EQUITYBOLAG OPM Noterad Private Equity HEDGEFONDER Lynx Dynamic SEB Asset Selection * Trots att ränteförvaltare ofta arbetar aktivt med sina portföljer har vi valt att lägga våra räntefonder i den marknads- och indexnära delen av vårt fondtorg. Härmed tillgodoser våra billigaste fonder de vanligaste investeringsbehoven. PP PENSIONS FONDTORG 7

8 MARKNADS- OCH INDEXNÄRA FONDER Med våra marknads- och indexnära fonder får du en bra bas i ditt sparande. Du får tillgång till aktie- och räntemarknadernas utveckling till en billig penning. Aktiefonder RISK OCH RATING SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA Fonden är en bred indexnära aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora svenska företag i olika branscher. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Fondavgift: 0,19% Kategori: Aktiefond Sverige VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND Fonden är en bred indexnära aktiefond som investerar globalt i ett mycket stort antal företag och söker en avkastning som till både resultat och risk liknar MSCI World Free Index. Indexet är kapitalviktat och innehåller bolag från 23 utvecklade länder från Nordamerika, Europa, Asien och Australien. Fondavgift: 0,19% Kategori: Aktiefond global, mix bolag Räntefonder DANSKE INVEST SVERIGE LIKVIDITET Fonden är en kort räntefond som placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens hela tillgångsportfölj ska ha en duration på högst 1 år. Fondavgift: 0,09% Kategori: Ränte, SEK penningmarknad * NORDEA OBLIGATIONSFOND Nordea Obligationsfond är en lång räntefond. Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag med hög kreditvärdighet. Minst 80 procent av placeringarna ska vara utgivna av svenska emittenter och högst 20 procent av europeiska emittenter. Fondavgift: 0,10% Kategori: Ränte, SEK obligationer, långa DNB REALRÄNTEFOND DNB Realräntefond är en räntefond som företrädesvis placerar i realränteobligationer. Målet är att på lång sikt uppnå en inflationsjusterad avkastning genom placeringar i en diversifierad portfölj. Fonden placerar i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra ränterelaterade fondpapper utställda huvudsakligen i svenska kronor. Fondavgift: 0,10% Kategori: Ränte, obligationer, reala * Ingen officiell rating. 8 PP PENSIONS FONDTORG

9 AKTIVT FÖRVALTADE FONDER Vill du ha aktivt förvaltade fonder erbjuder vi noga utvalda fonder som löpande ses över och byts ut. Därmed får du alltid tillgång till fonder av hög kvalitet. Aktiefonder RISK OCH RATING LANNEBO SMÅBOLAG Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med tonvikt på små- och medelstora företag i Norden, främst Sverige. Aktieurvalet baseras på långsiktig fundamental analys av företag i alla branscher kombinerat med rörlighet i portföljen. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, som vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av det totala börsvärdet. Fondavgift: 1,10% Kategori: Aktiefond Sverige, små-/medelstora bolag JP MORGAN GLOBAL FOCUS Fonden är en global aktivt förvaltad aktiefond och investeringarna sker genom ett fokuserat urval av aktier. Fondens analytiker identifierar företag som de anser kommer att ha de bästa förutsättningarna för stark vinsttillväxt. Fonden har som mål att skapa långsiktigt värde genom placeringar i globala aktier genom att ta vara på de investeringsmöjligheter som finns inom området. Fondavgift: 1,10% Kategori: Aktiefond global, mix bolag SKAGEN GLOBAL Skagen Global har en global placeringsinriktning. Fonden strävar efter att hitta företag av hög kvalitet som teamet anser är undervärderade, till exempel för att de är otillräckligt analyserade eller impopulära. För att minska risken försöker förvaltarna hålla en väl avvägd spridning mellan branscher och geografiska marknader. Fondavgift: 0,60% Kategori: Aktiefond global, mix bolag BLACKROCK GLOBAL SMALL CAP Fonden investerar i aktier i mindre företag över hela världen, men fokus är på företag i USA, Europa och Asien. En mindre del kan även investeras på tillväxtmarknader. Fondavgift: 0,70% Kategori: Aktiefond global, små-/medelstora bolag ACADIAN EMERGING MARKETS Fondens målsättning är kapitaltillväxt genom aktieinvesteringar i företag i ett antal tillväxtländer i hela världen. Fonden investerar huvudsakligen i företagsaktier och liknande som är noterade eller lokaliserade på globala tillväxtmarknader. Fondavgift: 1,10% Kategori: Aktiefond tillväxtmarknader PP PENSIONS FONDTORG 9

10 Etiska aktiefonder RISK OCH RATING SEB ETISK SVERIGEFOND Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med etisk placeringsinriktning som investerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher. Fonden har etiska restriktioner grundade på Global Ethical Standard, GES, som utgår från internationella normer avseende mänskliga rättigheter, arbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Fonden investerar inte heller i företag vars huvudsakliga verksamhetsområden är vapen, alkohol, tobak och pornografi. Företagsbesök är grunden för den fundamentala analysen. Fondens jämförelseindex är SIX60 Cap Return Index. Fondavgift: 0,80% Kategori: Aktiefond Sverige SWEDBANK ROBUR ETHICA GLOBAL MEGA Fonden är en bred indexnära aktiefond som placerar globalt i företag som uppfyller Swedbank Roburs krav på etik, socialt ansvar och miljö. Företagen ska bedriva ett för sin bransch relevant miljöarbete och verka för skäliga arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte acceptera diskriminering eller barnarbete. Fonden avstår helt från placeringar i företag som tillverkar och/eller säljer vapen. Fonden är också restriktiv med placeringar i företag där produktion/försäljning av krigsmateriel, alkohol, tobak, spel- och pornografisk verksamhet uppgår till mer än 5 procent av omsättningen. Fondavgift: 0,40% Kategori: Aktiefond global, mix bolag Blandfonder SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE Fonden är en blandfond som i normalläget placerar i aktier till 50 procent och i räntebärande överlåtbara värdepapper papper till 50 procent. Fonden ska när det gäller aktier följa utvecklingen av det svenska börsindexet Six Portfolio Return Index och när det gäller räntebärande värdepapper ska den följa OM:s Totalindex. Fondavgift: 0,40% Kategori: Blandfond SEK, aggressiv Räntefonder DNB FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som företrädesvis placerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet och som är noterade i svenska kronor. Målet är att på lång sikt uppnå en positiv avkastning genom placeringar i en diversifierad portfölj. Förvaltaren använder sig av egen investeringsanalys för urvalet av företagsobligationer. Fondavgift: 0,50% Kategori: Ränte, SEK obligationer, långa * * Ingen officiell rating. 10 PP PENSIONS FONDTORG

11

12 KOMPLEMENTFONDER Med våra komplementfonder kan du placera i specifika regioner och i hedgefonder. Aktieregionfonder RISK OCH RATING DNB SCANDINAVIA DNB Scandinavia är en aktiefond som placerar i Sverige, Danmark, Norge och Finland, i en rad olika branscher och sektorer. Målet är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt i fonden. Fondavgift: 0,65% Kategori: Aktiefond Norden HANDELSBANKEN EUROPAFOND INDEX Handelsbanken Europafond Index är en bred indexnära aktiefond, som i sina placeringar söker att efterlikna indexet MSCI Europe Index med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt speglar marknadens utveckling. Fondavgift: 0,40% Kategori: Aktiefond Europa, mix bolag HANDELSBANKEN AMERIKAFOND Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i bolag i USA, Kanada och Mexiko. Huvuddelen av investeringarna sker i USA. Målet är att med god riskspridning uppnå en värdetillväxt som på lång sikt överstiger genomsnittet för de aktuella aktiemarknaderna. Fondavgift: 0,85% Kategori: Aktiefond USA, mix bolag SWEDBANK ROBUR ÖSTEUROPAFOND Fonden är en aktiefond som placerar i företag i olika branscher i Östeuropa och angränsande länder. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Fondavgift: 0,90% Kategori: Aktiefond Östeuropa FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS Målet för fonden är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom diversifierade innehav i bolag som anses befinna sig i speciella situationer i Asien, exklusive Japan. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och aktieurvalet styr fördelningen mellan länder. Fondens kärna består av företag av god kvalitet med attraktiva värderingar. Fondavgift: 0,85% Kategori: Aktiefond Asien exklusive Japan FIDELITY LATIN AMERICA Fidelity Latin America investerar huvudsakligen i aktier i latinamerikanska företag. Portföljförvaltarna identifierar bolag som är undervärderade och har god tillväxtpotential. De favoriserar företag med en dominerande marknadsställning, starka balansräkningar och med en möjlighet att leverera och öka kassaflöde till aktieägarna. Fondavgift: 0,85% Kategori: Aktiefond Latinamerika 12 PP PENSIONS FONDTORG

13 RISK OCH RATING BLACKROCK GF CHINA Fonden syftar till att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt. Fonden investerar minst 70 procent av sina tillgångar i bolag som är hemmahörande i eller som har sin övervägande del av verksamhet i folkrepubliken Kina. Fondavgift: 1,10% Kategori: Aktiefond Kina JP MORGAN RUSSIA FUND Fonden placerar i ryska aktier och ska genom grundlig företagsanalys investera i aktier som bedöms utvecklas bättre än genomsnittet på den ryska marknaden. Fonden kommer att vara placerad i såväl stora som medelstora och små bolag. Minst 80 procent av fondens kapital, kassan exkluderad, ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland. Detta omfattar även bolag inom den gamla regionen Sovjetunionen och som därmed är utanför nuvarande Ryssland. Fondavgift: 0,85% Kategori: Aktiefond Ryssland DANSKE INVEST INDIA Fondens målsättning är att skapa kapitaltillväxt genom investeringar i Indien. Fonden investerar i värdepapper, företrädesvis aktier och aktierelaterade tillgångar, som är noterade på en indisk fondbörs. Fonden kan också investera i företag vars aktier är noterade i annat land än Indien, förutsatt att företaget kan tillräkna sig en ordentlig intäkts- eller resultatandel från den indiska marknaden. Fondavgift: 0,85% Kategori: Aktiefond Indien Fastighetsaktier ALFRED BERG FASTIGHETSFOND NORDEN Alfred Berg Fastighetsfond Norden är en aktivt förvaltad aktiefond. Fonden är en branschfond och har som inriktning att placera på den nordiska fastighetsmarknaden. Tillgångarna placeras i fastighets- och byggbolag främst på de nordiska marknaderna. Fonden investerar i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen äger färdigställda fastigheter men kan även investera en mindre del i entreprenad och byggbolag, det vill säga bolag som uppför byggnader, infrastruktur med mera. Fondavgift: 1,10% Kategori: Fastighetsbolag, övriga * SKAGEN M2 SKAGEN m2 är en aktivt förvaltad fond med en global placeringsinriktning. Fonden placerar i noterade fastighetsaktier för att utnyttja avkastningen i de underliggande fastighetstillgångarna. Aktiv förvaltning innebär att portföljförvaltarna placerar i bolag utifrån egna analyser. Företagens resultat genereras över tid, och det gör också fondens avkastning. SKAGEN m2 investerar för närvarande inte i derivat. Fondavgift: 1,10% Kategori: Fastighetsbolag * * Ingen officiell rating. PP PENSIONS FONDTORG 13

14 Noterade Private Equitybolag RISK OCH RATING OPM LISTED PRIVATE EQUITY Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fondavgift: 1,10% Kategori: Branschfond, onoterat Hedgefonder LYNX DYNAMIC Lynx Dynamic är en hedgefond som har en kvantitativ investeringsfilosofi och placerar i råvaror, aktier, obligationer och valutor. Lynx Dynamic är ett utmärkt komplement för den som har ett innehav i vanliga aktie- eller blandfonder och vill få en mer diversifierad portfölj. Med Lynx Dynamic som en del av portföljen kan risken spridas och portföljen få en jämnare avkastning. Fondavgift: 1,50% Kategori: Hedgefond, övriga SEB ASSET SELECTION Fonden placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltningsteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. Fondavgift: 0,65% Kategori: Hedgefond, övriga * * Ingen officiell rating. 14 PP PENSIONS FONDTORG

15 PP PENSION AKTIEALLOKERINGSFOND FONDEN SOM HJÄLPER DIG MED PLACERINGARNA I den globala aktiefonden PP Pension Aktieallokering gör vi jobbet åt dig. Fonden ger dig tillväxten i hela världen men med lite extra fokus på Sverige, Norden och tillväxtmarknader. Vi sprider risker och balanserar löpande om portföljen, vilket medför att du aldrig riskerar att få en stor övervikt av en speciell marknad. Det här är fonden för dig som är mån om ditt sparande men som inte själv vill arbeta med dina placeringar. RISK OCH RATING PP PENSION AKTIEALLOKERINGSFOND Fonden placerar globalt i aktier och uppnår därigenom en stor spridning mellan regioner. Placeringarna sker globalt men med en större vikt i Sverige, Norden och tillväxtmarknader än vad som är fallet i en traditionell global aktiefond. Cirka 20 procent av tillgångarna ska vara investerade i Sverige, 20 procent i Norden, 10 procent i tillväxtmarknader och det resterande kapitalet på cirka 50 procent ska vara investerat i aktiefonder med tillgångar globalt. Fondavgift: 0,69% (0,45% inom ITP) Kategori: Aktiefond global, mix bolag * * Ingen officiell rating. Samtliga uppgifter i denna broschyr avser läget per oktober PP Pensions fondtorg uppdateras och förändras över tiden. För aktuella uppgifter och nyckeltal, inklusive gällande rating, hänvisar vi till pppension.se/fondtorget. Informationen ovan baseras på uppgifter från respektive fondbolag. Innan andelar förvärvas ska spararen ta del av fondens faktablad och informationsbroschyr. Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. PP PENSIONS FONDTORG 15

16 POSTADRESS: BOX 7760, STOCKHOLM BESÖK: KAMMAKARGATAN 22, STOCKHOLM TEL KUNDCENTER: E-POST: TEL VÄXEL: FAX: HEMSIDA: PPPENSION.SE FÖRSÄKRINGSGIVARE 16 TRADITIONELL FÖRSÄKRING PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING ORG.NR: STYRELSENS PP PENSIONS SÄTE: STOCKHOLM FONDTORG FÖRSÄKRINGSGIVARE FONDFÖRSÄKRING PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB ORG.NR: STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM FOTO VINCE REICHARDT/VOL ORIGAMI NORIO TORIMOTO PP PENSIONS FONDTORG oktober 2013

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING ÅRSREDOVISNING 2012 PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PP PENSION I KORTHET... 4 PP PENSION I SIFFROR 2012... 5 Antal försäkrade... 5 Antal försäkringsavtal...

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Innehåll VD har ordet......................... 2 Från uppdrag till avkastning........... 6 Uppdraget...........................

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora.

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora. Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO www.fora.se 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap

LANNEBO FONDER. Erfarenhet Långsiktighet Kunskap V Ä L K O M M E N T I L L LANNEBO FONDER Erfarenhet Långsiktighet Kunskap ¹ därför finns vi Lannebo Fonder Lannebo Fonder är ett oberoende bolag som bara ägnar sig åt fondförvaltning (och i viss mån även

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Detta är Första AP-fonden Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL BRUMMER MULTI-STRATEGY I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy och Brummer Multi-Strategy Euro är multistrategifonder

Läs mer