KontonummBeskrivning Kd S R B/R TILLGÅNGAR 1 N B 10 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 N B 101 IMMAT. ANL.TILLGÅNGAR 1 N B 1010 Balanserade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KontonummBeskrivning Kd S R B/R 2 3 4 5 0 0 0 1 TILLGÅNGAR 1 N B 10 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 N B 101 IMMAT. ANL.TILLGÅNGAR 1 N B 1010 Balanserade"

Transkript

1 KontonummBeskrivning Kd S R B/R TILLGÅNGAR 1 N B 10 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 N B 101 IMMAT. ANL.TILLGÅNGAR 1 N B 1010 Balanserade utgifter 1 J B V 1019 Ack. avskrivn. på bal. utgifte 1 J B V 1070 Goodwill 1 J B V 1079 Ack. avskr. på goodwill 1 J B V 1090 Övr. immat. anl.tillgångar 1 J B V 1099 Ack.avskr. på övr.im.anl.tillg 1 J B V 11 BYGGNADER OCH MARK 1 N B 1111 Byggnader, urspr. ansk.värde 1 J B O - - V 1112 Ack. avskrivn. byggnader 1 J B O - - V 1113 Ackumulerade nedskrivn byggn 1 J B O - - V 1115 UER-investeringar 1 J B O - - V 1116 Ack.avskr. UER-investeringar 1 J B O - - V 1117 Investeringsbidrag (kred.post) 1 J B V 1130 Mark 1 J B O - - V 1140 Tomter o obeb. markområden 1 J B O - - V 1150 Markanläggningar 1 J B V 1159 Ack.avskr. på markanläggn. 1 J B V 1160 Markinventarier 1 J B V 1169 Ack.avskr. på markinvetarier 1 J B V 1181 Pågående nybyggnad 1 J B O - - V 1182 Pågående om- o. tillbyggnad 1 J B O - - V 1192 Bostadslånepost 1 J B V 1194 Underhållslånepost 1 J B V 12 MASKINER OCH INVENTARIER 1 N B 1220 Maskiner (utan förpl. o verkt) 1 J B V 1229 Ack. avskrivn. maskiner 1 J B V 1230 Inventarier 1 J B V 1239 Ack. avskrivn. inventarier 1 J B V 1240 Bilar o andra transp.medel 1 J B V 1249 Ack.avskr.bilar mfl trpmedel 1 J B V 1250 Datorprogram 1 J B V 1259 Ack.avskr. datorprogram 1 J B V 1260 Datautrustning 1 J B V 1269 Ack. avskr. datautrustning 1 J B V 1291 Konst och likn. tillgångar 1 J B V 1299 Ack.avskr. konst o likn tillg 1 J B V 13 FINANSIELLA ANL.TILLGÅNGAR 1 N B 1311 Aktier o andelar i dotterftg 1 J B V 1321 Fordringar hos HEMAB 1 J B V 1322 Fordringar hos kommunen 1 J B V 1323 Fordringar hos NU 1 J B V 1324 Fordringar hos dotterföretag 1 J B V 1329 Värderegl.av fordr.hos koncftg 1 J B V 1330 Aktier o andelar i intr.föret. 1 J B V 1339 Värderegl.av akt.o and.intrftg 1 J B V 1340 Långfr. fordr. hos intr.ftg 1 J B V

2 1349 Värderegl. långfr.fordr. intrf 1 J B V 1351 Aktier i börsnot. företag 1 J B V 1352 Andra aktier och andelar 1 J B V 1359 Värderegl.andr.akt.and.värdep. 1 J B V 1381 Reversfordringar Kommunfastigh 1 J B V 1382 Fordringar hos anställda 1 J B V 1383 Lämnade depositioner 1 J B V 1385 Värde av kapitalförsäkring 1 J B V 1387 Långfr. kontraktsfordringar 1 J B V 1388 Övr. långfr. fordringar 1 J B V 1389 Värderegl. andra långfr. fordr 1 J B V 14 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 N B 141 LAGER 1 N B 1411 Bränslelager 1 J B V 1419 Beräknad förändr. av lager 1 J B V 1430 Lager (möbler m.m.) 1 J B V 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR 1 N B 151 HYRES-AVGIFTS-O-KUNDFORDRINGAR 1 N B 1510 Hyresavräkning IBS 1 J B V 1511 Avräkn. hyresgäster (bokslut) 1 J B V 1512 Omföring (fr 2005) 1 J B V 1513 Bränsle o värmefordr. hyresg. 1 J B V 1514 Dep. hyror o avg.(tv.cyl...) 1 J B V 1515 Osäkr.hyres- o avgiftsfordr. 1 J B V 1516 Hyressättningsavgift 1 J B V 1519 Värderegl. hyres o avg.fordr. 1 J B V 1520 Kundfordringar 1 J B V 1521 Kundfordringar HEMAB 1 J B V 1522 Kundfordringar kommunen 1 J B V 1523 Kundfordringar Näringsfastighe 1 J B V 1524 Kundfordringar dotterföretag 1 J B V 1525 Kundfordringar (gamla resk) 1 J B V 1526 Avskr fordr hyror Intrum långt 1 J B V 1529 Osäkra kund/hyres-fordringar 1 J B V 1530 Avskr fordr kundfakt Intr lång 1 J B V 1580 Avräkning KB Spiran 1 J B V 1581 Avräkning AB Portalen 1 I J B V 1582 Avräkning Näringsfastigheter 1 J B V 1583 Avräkning Kommunfastigheter 1 J B V 1584 Avr. Kommunf. Hyror kommunen 1 I J B V 1585 Avr. kommunf. hyror externa 1 I J B V 1590 Återbäring andelsföretag 1 J B V 1594 Observationskonto, förvaltning 1 J B V 1595 Observationskonto, hyror 1 J B V 1596 Observationskonto, löner/redov 1 J B V 1597 Observationskonto, leverantöre 1 J B V 1598 Observationskonto, IT/Data 1 J B V 1599 Avräkning 1 J B V 16 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDR. 1 N B 1610 Fordringar hos anställda 1 J B V

3 1630 Skattekonto 1 J B V 1640 Skattefordringar 1 J B V 1650 Momsfordran 1 J B V 1661 Fordringar HEMAB 1 J B V 1662 Fordringar kommunen 1 J B V 1663 Fordringar NU 1 J B V 1664 Fordringar dotterföretag 1 J B V 1682 Kortfristiga lånefordringar 1 J B V 1687 Kortfr.del av långfr. fordran 1 J B V 1688 Övriga kortfr. fordr. 1 J B V 1690 Värderegl. kortfr. fordr. 1 J B V 17 FÖRUTBET.KOSTN.O.UPPLUPN.INTÄK 1 N B 1710 Förutbetalda hyresutgifter 1 J B V 1720 Förutbetalda leasingavgifter 1 J B V 1730 Förutbetalda försäkringsprem. 1 J B V 1740 Förutbetalda ränteutgifter 1 J B O - - V 1750 Upplupna hyror o avgifter 1 J B V 1760 Upplupna inkomsträntor 1 J B O - - V 1770 Upplupna räntebidrag 1 J B O - - V 1780 Upplupna räntebidrag UER 1 J B O - - V 1785 Upplupn.bränsle o värmefordr. 1 J B O - - V 1790 Övr.förutbet.kostn.o.uppl.intä 1 J B V 18 KORTFRISTIGA PLACERINGAR 1 N B 1800 Kortfristiga placeringar 1 J B V 19 KASSA OCH BANK 1 N B 1910 Kassa 1 J B V 1911 Kassa Vandrarhemmet 1 J B V 1912 Fordran Babs 1 J B V 1920 Pg J B V 1922 Pg J B V 1923 Pg I J B V 1929 Avräkning lev.bet. 1 J B V 1930 Swedbank J B V 1931 Swedbank J B V 1941 Spb J B V 1942 Spb J B V 1943 Sparbanken J B V 1944 SEB J B V 1950 Koncernkonto 1 J B V 2 EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 N B 20 EGET KAPITAL 1 N B 208 Bundet eget kapital 1 N B 2081 Aktiekapital 1 J B V 2082 Inbet.ej reg. aktiekapital 1 J B V 2086 Reservfond 1 J B V 209 Fritt eget kapital 1 N B 2091 Balanserat resultat 1 J B V 2092 Erh./lämnade koncernbidrag 1 J B V 2093 Erhållna aktieägartillskott 1 J B V 2098 Föregående års resultat 1 J B V

4 2099 Redovisat resultat 1 J B V 21 OBESKATTADE RESERVER 1 N B 2110 Periodiseringsfond 1 J B V 2150 Ackumulerade överavskrivningar 1 J B O - - V 2160 Ersättningsfond 1 J B V 2171 Allm.investeringsreserv 1 J B V 2190 Övr. obeskattade reserver 1 J B V 22 AVSÄTTNINGAR 1 N B 2210 Avsatt till pensioner 1 J B V 2220 Avsättningar för garantier 1 J B V 2250 Avsättningar för skatter 1 J B V 2290 Övriga avsättningar 1 J B V 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER 1 N B 2330 Checkräkningskredit 1 J B V 2340 Byggn.kreditiv mfl tillf lån 1 J B O - - V 235 Långfrist.lån,fastig.lån mfl 1 N B 2351 Fastighetslån Kommuninvest 1 J B O - - V 2352 Fastighetslån Swedbank 1 J B O - - V 2353 Fastighetslån SBAB 1 J B O - - V 2354 Fastighetslån Föreningssparban 1 I J B O - - V 2355 SEB Bolån 1 J B O - - V 2356 Fastighetslån Stadshypotek 1 J B O - - V 2357 Fastighetslån Bokredit 1 J B O - - V 2358 Underhållslån 1 J B O - - V 2359 Fastighetslån Nordea 1 J B O - - V 2362 Skulder till dotterföretag 1 J B V 2363 Skulder till andra konc.föret. 1 J B V 2390 Övr.långfristiga skulder 1 J B V 24 KORTFRISTIGA SKULDER 1 N B 2410 Kortfr.av långfr. - kred.inst. 1 J B V 2420 Skuld t. försk.fr. hg mfl 1 J B V 2430 Pågående arbeten 1 J B V 244 LEVERANTÖRSSKULDER 1 N B 2441 Leverantörsskulder 1 J B V 2449 Preliminära leverantörsskulder 1 J B V 2461 Leverantörsskulder HEMAB 1 J B V 2462 Leverantörsskulder kommunen 1 J B V 2463 Leverantörsskulder NF 1 J B V 2490 Övriga kortfristiga skulder 1 J B V 25 SKATTESKULDER 1 N B 2510 Skatteskulder 1 J B V 2511 Debiterad kvarst. skatt 1 J B V 2512 Beräknad inkomstskatt 1 J B V 2513 Beräknad fastighetsskatt 1 J B V 2514 Ber.särsk.lönesk.på pens.kostn 1 J B V 26 MOMS O SÄRSK. PUNKTSKATTER 1 N B 2611 Utgående moms 25 % 1 J B O - - V 2612 Uttagsskatt 1 J B V 2621 Utgående moms 12 % 1 J B O - - V 2641 Ingående moms 1 J B O - - V

5 2642 Ingående moms, kommunentrepren 1 J B V 2650 Redovisn.kto för moms 1 J B V 2652 Red.konto moms - kommunentrepr 1 J B V 2661 Reklamskatt 1 J B V 2669 Övriga punktskatter 1 J B V 27 PERS.SKATTER AVG.O LÖNEAVDRAG 1 N B 2710 Personalens källskatt 1 J B V 2720 Personalens kvarskatt 1 J B V 2750 Införsel 1 J B V 2791 Fastighets (klubbavgift) 1 J B V 2792 Unionen (klubbavgift) 1 J B V 2794 Fackfören.avg.(förbundsavg.) 1 J B V 2795 Granskningsarvode, snickare 1 J B V 2799 Övr.löneavdrag, löneförskott 1 J B V 28 ÖVR.KORTFRISTIGA SKULDER 1 N B 2821 Löneskulder 1 J B V 2822 Reseräkningar 1 J B V 2841 Kortfr.del av långfr. skulder 1 J B V 2849 Övr. kortfr. låneskulder 1 J B V 2862 Skulder till dotterföretag 1 J B V 2863 Skulder t. andra konc.företag 1 J B V 2890 Övr. kortfr. skulder 1 J B V 29 UPPL.KOSTN.O.FÖRUTBET.INTÄKTER 1 N B 2910 Upplupna löner 1 J B V 2920 Upplupna semesterlöner 1 J B V 2941 Ber.uppl.lagst.soc.o.andr.avg. 1 J B V 2942 Ber.uppl.löneskatt för löner 1 J B V 2950 Uppl.avt.soc.avg. (AMF) 1 J B V 2960 Upplupna utgiftsräntor 1 J B O - - V 2961 Uppl. utgiftsräntor UER-lån 1 J B O - - V 2962 Beräknade räntor 1 J B V 2963 Betalda räntor 1 J B V 2970 Förutbetalda hyror 1 J B V 2980 Kvartalsdebiterade hyror 1 J B V 2990 Övr.uppl. kostn. o förutb.int. 1 J B V 3 RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER 1 N R 30 HYRESINTÄKTER 1 N R 3011 Hyresintäkter bostäder 1 J R O - - V 3012 Hyresintäkter lokaler, momspl. 1 J R O - - V 3013 Hyresint.lokaler, ej momspl. 1 J R O - - V 3014 Hyresintäkter varmgarage 1 J R O - - V 3015 Hyresintäkter kallgarage 1 J R O - - V 3016 Hyresintäkter p-platser 1 J R O - - V 3017 Hyresint. P-platser momspl. 1 J R O - - V 3018 Hyresint. varmgarage momspl. 1 J R O - - V 3019 Hyresintäkter övriga 1 J R O - - V 3020 Hyresintäkter övriga momsfria 1 J R O - - V 3021 Hyresint. kallgarage momspl. 1 J R O - - V 3029 Indextillägg 1 J R O - - V 303 Hyresintäkter koncernföretag 1 N R

6 3031 Hyresint.HEMAB momspliktigt 1 J R O - - V 3032 Hyresint.kommunen momspliktigt 1 J R O - - V 3033 Hyresint. NU, momspliktigt 1 J R O - - V 3034 Hyresint.övr.konc.ftg.momspl. 1 J R O - - V 3041 Hyresint.HEMAB, momsfria 1 J R O - - V 3042 Hyresint.kommunen, momsfria 1 J R O - - V 3043 Hyresintäkter NU, momsfria 1 J R O - - V 3044 Hyresint.övr.konc.ftg.momsfria 1 J R O - - V 308 Intäktsreduktioner 1 N R 3081 Hyresbortfall, bostäder 1 J R O - - V 3082 Hyresbortf.lokaler, momspl. 1 J R O - - V 3083 Hyresbortf.lokaler, momsfria 1 J R O - - V 3084 Hyresbortfall varmgarage 1 J R O - - V 3085 Hyresbortfall kallgarage 1 J R O - - V 3086 Hyresbortfall p-platser 1 J R O - - V 3087 Hyresbortfall p-platser momspl 1 J R O - - V 3088 Hyresbortf. varmgarage momspl. 1 J R O - - V 3089 Hyresbortfall övriga projekt 1 J R O - - V 309 Rabatter 1 N R 3090 Hyresbortf. kallgarage momspl. 1 J R O - - V 3093 Rabatt lägenhet 1 J R O - - V 3094 Studentrabatt 1 J R O - - V 3095 Ungdomsrabatt 1 J R O - - V 3096 Hyresrab.gymn.o.folkhögskola 1 J R O - - V 3097 P-platser/garage rabatter 1 J R O - - V 3098 Lokaler rabatter 1 J R O - - V 3099 Övr.rabatter(plombering m.m.) 1 J R O - - V 31 DEB. ENERGIAVGIFTER 1 N R 3120 El - ej moms 1 J R O - - V 3121 El - moms 1 J R O - - V 3122 Deb. fast kostn. hush.el ej mo 1 J R O - - V 3123 Deb. rörl. förbr. hush.el ej m 1 J R O - - V 3125 Uppvärmning - ej moms 1 J R O - - V 3126 Uppvärmning - moms 1 J R O - - V 32 ERS.FRÅN HYRESGÄSTER 1 N R 3210 Serviceavgifter 1 J R O - - V 3240 Ers.fr.hg.(skadeg.avfl.städ..) 1 J R O - - V 3249 Övr.ers.från hyresgäster 1 J R O - - V 34 AVTALADE DRIFTSBIDRAG 1 N R 3410 Ers.för särredov.fastigh. 1 J R O - - V 35 FAKTURERADE KOSTNADER 1 N R 3510 Fakturerade kundkostnader 1 J R O - - V 3560 Fakt.kostn.t. koncernföretag 1 J R O - - V 3590 Övr.fakturerade kostnader 1 J R O - - V 36 RÖRELSENS SIDOINTÄKTER 1 N R 3630 Förvaltningsuppdrag 1 J R O - - V 3651 Försäljning av värme 1 J R O - - V 3652 Försäljning av varmvatten 1 J R O - - V 3660 Externt sålda tjänster 1 J R O - - V 3690 Övr.sidointäkter 1 J R O - - V

7 37 INTÄKTSKORRIGERINGAR 1 N R 3740 Öresutjämning 1 J R O - - V 3790 Övr.intäktskorrigeringar 1 J R O - - V 39 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 1 N R 395 Återv.tid.avskr.hyr-o.kundford 1 N R 3951 Momsfria återv. hyresfordr. 1 J R O - - V 3952 Momspl.återv.hyresfordr. 1 J R O - - V 3953 Momsfria återv.kundfordringar 1 J R O - - V 3954 Momspl. återvunna kundfordr. 1 J R O - - V 3971 Vinst vid avyttring aktier/and 1 J R O - - V 3972 Vinst v.avyttr.av byggn.o.mark 1 J R O - - V 3973 Vinst v.avyttr.maskin.o.invent 1 J R O - - V 3985 Erhållna statl. bidrag 1 J R O - - V 3987 Erh. kommunala bidrag 1 J R O - - V 3988 Int. gem.lok. skall vara I J R O - - O 3989 Övr. erhållna bidrag 1 J R O - - V 399 Övr. ersättn. o. intäkter 1 N R 3993 Erh. donationer o gåvor 1 J R O - - V 3994 Försäkringsersättning 1 J R O - - V 3998 Intäkter gemensamhetslokaler 1 J R O - - V 3999 Övr. rörelseintäkter 1 J R O - - V 4 UTG/KOSTN FÖR FASTIGHETSFÖRV. 1 N R 40 F-SKÖTS.LOK.VÅRD, MTRL.INKÖP 1 N R 4010 F-skötsel, kostn. mtrl o varor 1 J R O - - V 4020 Lok.vård kostn. mtrl o varor 1 J R O - - V 4030 Olja,bensin,fotogen,gasol,fjv, 1 J R O - - V 4090 F-sköts. lok.vård övr.mtrlkost 1 J R O - - V 4095 Administration 1 J R O - - V 4099 Projektred. driftskostnad 1 J R O - - V 41 F-SKÖTSEL O LOK.VÅRD KÖPTA TJ. 1 N R 4110 Entreprenadkostn. f-skötsel 1 J R O - - V 4112 Entrkostn tomt/mark/vintervägh 1 J R O - - V 4113 Entreprenadkostnad, takskottni 1 J R O - - V 4120 Entr.kostn. lokalvård 1 J R O - - V 4130 Sotning 1 J R O - - V 4141 Obl. vent-kontroll (OVK) 1 J R O - - V 4142 Hissbesiktning 1 J R O - - V 4190 Övr.kostn.köpt.tjänst.f + lokv 1 J R O - - V 42 REPARATIONER UTG. F. MTRLINKÖP 1 N R 4211 Målning/tapetsering 1 J R O - - V 4212 Vitvaror (kyl,sval,frys) 1 J R O - - V 4213 Golv 1 J R O - - V 4214 Spis o fläkt 1 J R O - - V 4224 Lokalanpassningar 1 J R O - - V 4234 Tvättutrustning 1 J R O - - V 4241 VA/Sanitet 1 J R O - - V 4242 Värme 1 J R O - - V 4243 Ventilation 1 J R O - - V 4244 El 1 J R O - - V 4245 Tele/TV/Porttelefon 1 J R O - - V

8 4246 Hissar 1 J R O - - V 4251 Tak 1 J R O - - V 4252 Fasader 1 J R O - - V 4253 Fönster 1 J R O - - V 4254 Balkonger 1 J R O - - V 4261 Hårdgjorda ytor 1 J R O - - V 4262 Gräsytor 1 J R O - - V 4263 Planteringar 1 J R O - - V 4264 Lekutrustning 1 J R O - - V 4270 Reparation övr. mtrlkostnad 1 J R O - - V 4279 Projektred. reparation 1 J R O - - V 428 HLU "Kontomodellen" 1 N R 4281 Målning/tapetsering 1 J R O - - V 4282 Utbyte köksluckor 1 J R O - - V 4283 Golv 1 J R O - - V 4284 Tillval, förbrukningsinv. 1 J R O - - V 4286 Tillval 1 J R O - - V 4288 Verktyg, redskap målare 1 J R O - - V 4291 Diskmaskiner 1 J R O - - V 4292 Tvättmaskiner 1 J R O - - V 4293 Frysar 1 J R O - - V 43 REP. UTGIFT FÖR KÖPTA TJÄNSTER 1 N R 4311 Målning/tapetsering 1 J R O - - V 4312 Vitvaror (kyl,sval,frys) 1 J R O - - V 4313 Golv 1 J R O - - V 4314 Spis o fläkt 1 J R O - - V 4315 Rep. tm, dm, pers. köksl. 1 J R O - - V 4319 Skattereduktion 1 J R O - - V 4324 Lokalanpassningar 1 J R O - - V 4334 Tvättutrustning 1 J R O - - V 4341 VA/Sanitet 1 J R O - - V 4342 Värme 1 J R O - - V 4343 Ventilation, inkl OVK-åtgärder 1 J R O - - V 4344 El 1 J R O - - V 4345 Tele/TV/Porttelefon 1 J R O - - V 4346 Hissar 1 J R O - - V 4351 Tak 1 J R O - - V 4352 Fasader 1 J R O - - V 4353 Fönster 1 J R O - - V 4354 Balkonger 1 J R O - - V 4361 Hårdgjorda ytor 1 J R O - - V 4362 Gräsytor 1 J R O - - V 4363 Planteringar 1 J R O - - V 4364 Lekutrustning 1 J R O - - V 4390 Reparation, övrigt 1 J R O - - V 44 UNDERHÅLL, UTGIFT F. MTRLINKÖP 1 N R 4411 Målning/Tapetsering 1 J R O - - V 4412 Vitvaror (kyl,sval,frys) 1 J R O - - V 4413 Golv 1 J R O - - V 4414 Spis o fläkt 1 J R O - - V

9 4424 Lokalanpassningar 1 J R O - - V 4434 Tvättutrustning 1 J R O - - V 4441 VA/Sanitet 1 J R O - - V 4442 Värme 1 J R O - - V 4443 Ventilation 1 J R O - - V 4444 El 1 J R O - - V 4445 Tele/TV/Porttelefon 1 J R O - - V 4446 Hissar 1 J R O - - V 4451 Tak 1 J R O - - V 4452 Fasader 1 J R O - - V 4453 Fönster 1 J R O - - V 4454 Balkonger 1 J R O - - V 4461 Hårdgjorda ytor 1 J R O - - V 4462 Gräsytor 1 J R O - - V 4463 Planteringar 1 J R O - - V 4464 Lekutrustning 1 J R O - - V 4480 Underhåll, övr.mtrlkostn. 1 J R O - - V 4490 Projektred. underhåll 1 J R O - - V 4498 Kostnader gemensamhetlokaler 1 J R O - - V 45 UNDERH. UTGIFT FÖR KÖPTA TJÄNS 1 N R 4511 Målning/tapetsering 1 J R O - - V 4512 Vitvaror (kyl,sval,frys) 1 J R O - - V 4513 Golv 1 J R O - - V 4514 Spis o fläkt 1 J R O - - V 4519 Skattereduktion 1 J R O - - V 4524 Lokalanpassningar 1 J R O - - V 4534 Tvättutrustning 1 J R O - - V 4541 VA/Sanitet 1 J R O - - V 4542 Värme 1 J R O - - V 4543 Ventilation 1 J R O - - V 4544 El 1 J R O - - V 4545 Tele/TV/Porttelefon 1 J R O - - V 4546 Hissar 1 J R O - - V 4551 Tak 1 J R O - - V 4552 Fasader 1 J R O - - V 4553 Fönster 1 J R O - - V 4554 Balkonger 1 J R O - - V 4561 Hårdgjorda ytor 1 J R O - - V 4562 Gräsytor 1 J R O - - V 4563 Planteringar 1 J R O - - V 4564 Lekutrustning 1 J R O - - V 4590 Underhåll, övrigt 1 J R O - - V 4599 OBS-konto J R O - - V 46 TAXEBUNDNA UTG. OCH UPPVÄRMN. 1 N R 4611 Fastighetsel 1 J R O - - V 4612 Hushållsel 1 J R O - - V 4613 Nätkostnad fastighetsel 1 J R O - - V 4614 Nätkostnad hushållsel 1 J R O - - V 4615 Nätkostnad uppvärmningsel 1 J R O - - V 4616 Hushållsel, vakanser 1 J R O - - V

10 4617 Nätkostnad hushållsel, vakanse 1 J R O - - V 4621 Olja 1 J R O - - V 4622 El (uppvärmning) 1 J R O - - V 4623 Fjärrvärme 1 J R O - - V 4630 Vatten 1 J R O - - V 4640 Sophämtning 1 J R O - - V 4641 Extra sopor 1 J R O - - V 4650 Fastbränsle, pellets 1 J R O - - V 4690 Övrigt 1 J R O - - V 4691 Förändr.av bränslelager (1411) 1 J R O - - V 47 RISKKOSTNADER, AVGÄLDER M.M. 1 N R 4711 Försäkringspremier 1 J R O - - V 4712 Självrisk 1 J R O - - V 4713 Försäkringskostnad 1 J R O - - V 4730 Bevakningskostnader 1 J R O - - V 4741 Tomträttsavgälder 1 J R O - - V 4742 Arrendeavgifter 1 J R O - - V 4751 Boinflytande 1 J R O - - V 4752 Förhandlingsersättning 1 J R O - - V 4753 Fritidsmedel 1 J R O - - V 4760 Kabel-TV 1 J R O - - V 48 FASTIGHETSSKATT 1 N R 4800 Fastighetsskatt 1 J R O - - V 5 ÖVR.EXT.RÖRELSEUTG./KOSTNADER 1 N R 50 LOKALKOSTNADER 1 N R 5011 Hyra för kontorslokaler 1 J R O - - V 5012 Hyra för garage 1 J R O - - V 5013 Hyra för lagerlokaler 1 J R O - - V 5014 Hyra p-platser 1 J R O - - V 5015 Hyra gästparkering 1 J R O - - V 5016 Hyra visningslägenhet 1 J R O - - V 5019 Hyra bostäder 1 J R O - - V 5020 Elavgifter för belysning 1 J R O - - O 5040 Vatten och avlopp 1 J R O - - O 5050 Lokaltillbehör 1 J R O - - V 5060 Lokalvård och renhållning 1 J R O - - V 5070 Rep.o.underhåll av lokaler 1 J R O - - V 5090 Övriga lokalkostnader 1 J R O - - V 52 HYRA AV ANLÄGGN.TILLGÅNGAR 1 N R 5210 Hyra av maskiner 1 J R O - - V 5220 Hyra av inventarier o verktyg 1 J R O - - V 5290 Övr.hyreskostn.f.anläggn.tillg 1 J R O - - V 54 FÖRBR.INV. O FÖRBRUKN.MTRL 1 N R 5410 Förbrukningsinventarier 1 J R O - - V 5420 Datorprogram 1 J R O - - V 5460 Förbrukningsmaterial 1 J R O - - V 5480 Arb.kläder o skyddsmaterial 1 J R O - - V 5490 Övr.förbr.inv.o.förbr.mtrl 1 J R O - - V 55 REP.O.UNDERH.MASK,INV,INSTALL. 1 N R 5510 Rep o underh av maskiner 1 J R O - - V

11 5520 Rep o underh invent o verktyg 1 J R O - - V 5550 Rep o underh förbrukn.inv. 1 J R O - - V 5590 Övr.kostn f. rep o underhåll 1 J R O - - V 56 KOSTNADER FÖR TRANSPORTMEDEL 1 N R 5611 Drivmedel för personbilar 1 J R O - - V 5612 Försäkr.o skatt för pers.bilar 1 J R O - - V 5613 Rep.o.underh. av personbilar 1 J R O - - V 5615 Leasingavg. för personbilar 1 J R O - - V 5619 Övr.personbilskostnader 1 J R O - - V 5640 Servicebilar 1 J R O - - V 5650 Traktorer 1 J R O - - V 5690 Övr.kostn.för trpmedel 1 J R O - - V 57 FRAKTER O TRANSPORTER 1 N R 5700 Frakter o transporter 1 J R O - - V 58 RESEKOSTNADER 1 N R 5810 Biljetter 1 J R O - - V 5820 Hyrbilskostnader 1 J R O - - V 5830 Kost o logi 1 J R O - - V 5890 Övr. resekostnader 1 J R O - - V 59 REKLAM O PR 1 N R 5910 Annonsering 1 J R O - - V 5920 Utomhus- o trafikreklam 1 J R O - - V 5930 Reklamtrycksaker o direktrekl. 1 J R O - - V 5940 Utställn. o mässor 1 J R O - - V 5960 Rekl.gåvor, presentrekl. o täv 1 J R O - - V 5970 Film-radio o TV reklam 1 J R O - - V 5980 PR, instit.reklam o sponsring 1 J R O - - V 5990 Övr.kostn. f reklam o PR 1 J R O - - V 60 ÖVRIGA FÖRSÄLJN.KOSTNADER 1 N R 6010 Bofakta, kataloger m.m. 1 J R O - - V 6020 Egen hyresgässttidning 1 J R O - - V 6060 Kreditupplysning 1 J R O - - V 6071 Representation, avdragsgill 1 J R O - - V 6072 Representation, ej avdragsgill 1 J R O - - V 6090 Övr. försäljn.kostnader 1 J R O - - V 61 KONTORSMTRL. O TRYCKSAKER 1 N R 6110 Kontorsmateriel 1 J R O - - V 6150 Trycksaker 1 J R O - - V 62 TELE OCH POST 1 N R 6211 Telefon 1 J R O - - V 6212 Mobiltelefon 1 J R O - - V 6214 Fax 1 J R O - - V 6220 IT-Kostnad 1 J R O - - V 6230 Datakommunikation 1 J R O - - V 6250 Postbefordran 1 J R O - - V 6260 TV-avgifter 1 J R O - - V 63 FTGS.FÖRSÄKR. O ÖVR.RISKKOSTN. 1 N R 6310 Företags- o ansvarsförsäkr. 1 J R O - - V 6321 Inkasso abbonnemang,årsavgift 1 J R O - - V 6322 Påminnelser o krav 1 J R O - - V

12 6323 Lagsökn./betaln.förelägg. 1 J R O - - V 6351 Förl. på hyres-o avgiftsfordr. 1 J R O - - V 6353 Förluster på kundfordringar 1 J R O - - V 6370 Kostn. bevakn. av rörelsefastg 1 J R O - - V 6380 Förlust. övr. kortfr.fordringa 1 J R O - - V 6390 Övr. riskkostnader 1 J R O - - V 64 FÖRVALTNINGSKOSTNADER 1 N R 6420 Revisionsarv. (ej förtroendev) 1 J R O - - V 6490 Övr. förvaltningskostnader 1 J R O - - V 65 ÖVR. EXT. TJÄNSTER 1 N R 6510 Mätningskostnader 1 J R O - - V 6520 Ritn.- o kopieringskostnader 1 J R O - - V 6540 ADB-tj.-Teknisk support, assis 1 J R O - - V 6541 ADB-tj.-Nya prog.o hårdvaruins 1 J R O - - V 6542 ADB-tj.-Programsupport 1 J R O - - V 6543 ADB-tj.-Uppdaterigar, u-håll 1 J R O - - V 6544 Avtalade licenser o dyl 1 J R O - - V 6550 Konsultarvoden 1 J R O - - V 6560 Serviceavg. t. branschorg. 1 J R O - - V 6570 Bankkostnader 1 J R O - - V 6580 Advokat- o rättegångskostnader 1 J R O - - V 6590 Övr. ext. tjänster 1 J R O - - V 69 ÖVR. EXTERNA KOSTNADER 1 N R 6970 Tidningar, tidskr., facklitt. 1 J R O - - V 6981 Medl.o förenavg. avdragsgilla 1 J R O - - V 6982 Medl. o förenavg.ej avdr.gilla 1 J R O - - V 6991 Övr.ext. kostnader, avdragsg. 1 J R O - - V 6992 Övr.ext. kostn. ej avdragsg. 1 J R O - - V 6993 Lämnade bidrag o gåvor 1 J R O - - V 6995 Dröjsm.avg.f.skatter o soc.avg 1 J R O - - V 7 UTG/KOSTN.F.PERSONAL AVSKR MM 1 N R 70 LÖNER T. KOLLEKTIVANSTÄLLDA 1 N R 7001 Löner, fastighetsskötsel 1 J R O - - V 7002 Löner, lok.vårdare, trappstäd. 1 J R O - - V 7003 Löner, lok.vård kontor H-hus 1 J R O - - V 7004 Löner, lokalvårdare projekt 1 J R O O - V 7005 Löner, fastighetsskötare proj. 1 J R O O - V 7006 Löner, vik.fastighetsskötare 1 J R O - - V 7007 Löner, vik. trappstäd 1 J R O - - V 7008 Löner, extra arb. 1 J R O - - V 7009 Löner lgh städ 1 J R O - - V 7010 Löner, kont.städ 1 J R O - - V 7011 Löner, snöröjning 1 J R O - - V 7012 Löner, korttidsboende 1 J R O - - V 7014 Löner, målare, plan. underhåll 1 J R O - - V 7015 Löner, målare rep. egen regi 1 J R O - - V 7016 Löner, målare kontomodellen 1 J R O - - V 7017 Löner, målare projekt 1 J R O V V V 7018 Ej fördeln.bar lön, målare 1 J R O - - V 7019 Löner, snick. plan.underhåll 1 J R O - - V

13 7020 Löner, snickare rep. egen regi 1 J R O - - V 7021 Löner, snick. bost.anpassn. 1 J R O V V V 7022 Löner, snickare projekt 1 J R O V V V 7023 Ej fördeln.bar lön, snickare 1 J R O - - V 7024 Löner, drifttekniker OVK 1 J R O - - V 7025 Löner, drifttekniker,f-skötsel 1 J R O - - V 7026 Löner, drifttekniker, reparati 1 J R O - - V 7027 Ej fördel.bar lön, driftteknik 1 J R O - - V 7028 Löner, drifttekniker, projekt 1 J R O V V V 7029 Löner, jour lön ö-tid 1 J R O - - V 7030 Löner, jour utryckn.ersättn. 1 J R O - - V 7031 Ej fördeln.bar lön, jour 1 J R O - - V 7033 Löner, lokvård, korttidsuth. 1 J R O - - V 7035 Uppl.lön.ö-tid o semskuld koll 1 J R O - - V 7036 Uppl.lön,ö-tid o semskuld mål 1 J R O - - V 7037 Uppl.lön,ö-tid o semskuld snic 1 J R O - - V 7040 Löner, sålda tj. fastighetssk. 1 J R O - - V 7041 Löner, sålda tj. lokalvård 1 J R O - - V 7042 Löner, sålda tjänster målare 1 J R O V V V 7043 Löner, sålda tjänster snickare 1 J R O V V V 7044 Löner, sålda tj. drifttekniker 1 J R O V V V 7045 Löner, sålda tjänster jour 1 J R O V V V 7046 Löner driftt. rep. Högsl/Simh. 1 J R O - - V 7047 Löner, driftt. uh Högsl/simh. 1 J R O - - V 7098 Avgångsvederlag Tjm 1 J R O - - V 7099 Avgångsvederlag till koll.anst 1 J R O - - V 72 LÖN.T.TJM O FTG.LEDARE 1 N R 7201 Lön, prod. förd enl tidsammans 1 J R O - - V 7202 Löner, produktion 1 J R O - - V 7204 Löner, tjänstemän 1 J R O - - V 7205 Löner, vik tjänstemän 1 J R O - - V 7206 Löner, extra pers. tjm 1 J R O - - V 7207 Löner, delgivning 1 J R O - - V 7208 Löner, Konsultbasis 1 J R O V V V 7209 Löner, förv. 50% drift 1 J R O - - V 7210 Löner, förv. 25%, rep.eg. 1 J R O - - V 7211 Lön. förv. 25% plan. underhåll 1 J R O - - V 7235 Uppl. lön. ö-tid o semsk. tjm. 1 J R O - - V 7251 Lön. styr.arvoden m.m. 1 J R O - - V 73 KOSTN.ERS. O NATURAFÖRMÅNER 1 N R 7301 Milers. skattepl.fs,lv,ep 1 J R O - - V 7302 Milers. skattepl. lokv.h-hus 1 J R O - - V 7303 Milers. skattepl. målare 1 J R O V V V 7304 Milers. skattepl. snickare 1 J R O - - V 7305 Milers. skattepl. vent-ktrol 1 J R O - - V 7306 Milers. skattepl. jour 1 J R O - - V 7307 Milers. skattepl. SSVH 1 J R O - - V 7310 Milers.skattepl.prod.(förd) 1 J R O - - V 7311 Milers. skattepl. prod. 1 J R O - - V 7312 Milers. skattepl. tjm 1 J R O - - V

14 7314 Milers. skattepl. förv. 50% 1 J R O - - V 7315 Milers. skattepl. förv. 25% 1 J R O - - V 7316 Milers. skattepl. förv. 25% 1 J R O - - V 7319 Milers. skattepl. styrelse 1 J R O - - V 7321 Milers.skattefri fs, lv, ep 1 J R O - - V 7322 Milers. skattefri lv H-hus 1 J R O - - V 7323 Milers. skattefri målare 1 J R O V V V 7324 Milers. skattefri snickare 1 J R O - - V 7325 Milers. skattefri vent-ktrl 1 J R O - - V 7326 Milers. skattefri jour 1 J R O - - V 7327 Milers. skattefri kortt.boende 1 J R O - - V 7330 Milers.skattefri prod (förd) 1 J R O - - V 7331 Milers. skattefri prod. 1 J R O - - V 7332 Milers. skattefri tjm 1 J R O - - V 7334 Milers. skattefri förv. 50% 1 J R O - - V 7335 Milers. skattefri förv. 25% 1 J R O - - V 7336 Milers. skattefri förv. 25% 1 J R O - - V 7339 Milers. skattefri styrelse 1 J R O - - V 7340 Bensinsersättning 1 J R O - - V 7341 Trakt. skattepl. fs lv ep 1 J R O - - V 7342 Trakt. skattepl. lv H-hus ktor 1 J R O - - V 7343 Trakt. skattepl. målare 1 J R O - - V 7344 Trakt. skattepl. snickare 1 J R O - - V 7345 Trakt. skattepl. vent-ktrol 1 J R O - - V 7346 Trakt. skattepl. jour 1 J R O - - V 7347 Trakt. skattepl. korttidsuth. 1 J R O - - V 7350 Trakt. skattepl. prod (förd) 1 J R O - - V 7351 Trakt. skattepl. produktion 1 J R O - - V 7352 Trakt. skattepl. tjm 1 J R O - - V 7354 Trakt. skattepl. förv. 50% 1 J R O - - V 7355 Trakt. skattepl. förv. 25% 1 J R O - - V 7356 Trakt. skattepl. förv. 25% 1 J R O - - V 7359 Trakt. skattepl. styrelse 1 J R O - - V 7361 Trakt. skattefri fs, lv, ep 1 J R O - - V 7362 Trakt. skattefri lv H-hus 1 J R O - - V 7363 Traktamente skattefri målare 1 J R O - - V 7364 Trakt. skattefri snickare 1 J R O - - V 7365 Trakt. skattefri vent-ktrol 1 J R O - - V 7366 Trakt. skattefri jour 1 J R O - - V 7367 Trakt. skattefri korttidsuth. 1 J R O - - V 7370 Trakt. skattefri prod. (förd) 1 J R O - - V 7371 Trakt. skattefri prod. 1 J R O - - V 7372 Trakt. skattefri tjm 1 J R O - - V 7374 Trakt. skattefri förv. 50% 1 J R O - - V 7375 Trakt. skattefri förv. 25% 1 J R O - - V 7376 Trakt. skattefri förv. 25% 1 J R O - - V 7379 Trakt. skattefri styrelse 1 J R O - - V 7380 Telefoners. skattepl. 1 J R O - - V 7381 Telefoners. skattefri 1 J R O - - V 7385 FÖRSÄKRINGSERS. HB 1 J R O - - V

15 7386 UTBET ERS HB 1 J R O - - V 739 Adm. förvaltningsavdelning 1 N R 7390 Adm.kostn. drift, förv.avd. 1 J R O - - V 7391 Adm.kostn. rep. förv.avd. 1 J R O - - V 7392 Adm.kostn. UH förv.avd. 1 J R O - - V 7394 Administrativa kostn., målare 1 J R O V V V 7395 Administrativa kostn, snickare 1 J R O V V V 7396 Administr. kostn., produktion 1 J R O - - V 74 PENSIONSKOSTNADER 1 N R 7411 SPP, avg.koll.pens.försäkr.tjm 1 J R O - - V 7412 Fastigo,avg.ind.pens.försk.tjm 1 J R O - - V 7413 ITPK övr.pens.kostn. tjm 1 J R O - - V 7414 ITPK, övr perskostn g:la skuld 1 J R O - - V 75 SOC. MFL AVG. ENL. LAG O AVTAL 1 N R 7501 Soc.avg. fs, lv, ep 1 J R O - - V 7502 Soc.avg. lok.vård ktor H-hus 1 J R O - - V 7503 Soc. avg. målare 1 J R O V V V 7504 Fastigo, utv.fond, målare(4,6% 1 J R O V V V 7505 Målsemik, a-m avg. mål.(5,8kr) 1 J R O V V V 7506 Soc. avg. snickare 1 J R O V V V 7507 Soc. avg. vent-ktrol 1 J R O - - V 7508 Soc. avg. jour 1 J R O - - V 7509 Soc. avg. korttidsuthyrn. 1 J R O - - V 7510 Soc. avg. prod (fördelas) 1 J R O - - V 7511 Soc. avg. prod. 1 J R O - - V 7512 Soc. avg. tjm 1 J R O - - V 7514 Soc. avg. förvaltn. 50% 1 J R O - - V 7515 Soc. avg. förvaltn. 25% 1 J R O - - V 7516 Soc. avg. förvaltn. 25% 1 J R O - - V 7519 Soc. avg. styrelse 1 J R O - - V 7520 Arb.markn. försäkr. tjm 1 J R O - - V 7521 Arb. markn. försäkr. koll 1 J R O - - V 7523 Soc.avg.uppl.lön o semsk. tjm 1 J R O - - V 7524 Soc.avg.uppl.lön o semsk koll 1 J R O - - V 7525 Soc.avg.uppl.lön o semsk mål 1 J R O - - V 7526 Soc.avg.uppl lön o semsk snick 1 J R O - - V 7528 Grupplivförsäkr. tjm 1 J R O - - V 7531 Uttagsbesk. 25% fs, lv, ep 1 J R O - - V 7532 Uttagsbesk. 25% lokv. H-hus 1 J R O - - V 7533 Uttagsbeskattn 25% målare 1 J R O V V V 7534 Uttagsbesk 25% snickare 1 J R O V V V 7535 Uttagsbesk 25% vent-ktrol 1 J R O - - V 7536 Uttagsbesk 25% jour 1 J R O - - V 7537 Uttagsbesk 25% korttidsuthyrn 1 J R O - - V 7538 Uttagsbesk 25% förvaltning 1 J R O - - V 7540 Uttagsbesk 25% prod. fördelas 1 J R O - - V 7541 Uttagsbesk 25% prod 1 J R O - - V 7542 Löneskatt, löner ersättn 1 J R O - - V 7543 Löneskatt pensionskostnader 1 J R O - - V 76 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER 1 N R

16 7601 Utbildning, tjm 1 J R O - - V 7602 Sjuk- o hälsovård tjm 1 J R O - - V 7603 Fritidsverksamh. tjm 1 J R O - - V 7604 Pers.repr.avdrgill. tjm 1 J R O - - V 7605 Pers.repr. ej avdrgill tjm 1 J R O - - V 7606 P-repr. vinosprit ejavdrg.tjm 1 J R O - - V 7607 Personalrekrytering, tjm 1 J R O - - V 7608 Sk. sjukförsäkringsavg. tjm 1 J R O - - V 7610 Utbildning, koll 1 J R O - - V 7611 Sjuk-o hälsovård, koll 1 J R O - - V 7612 Fritidsverksamh. koll 1 J R O - - V 7613 Pers.repr.avdrgill, koll 1 J R O - - V 7614 Pers.repr. ejavdrgill koll 1 J R O - - V 7615 P-repr.vinospr. ejavdrgil koll 1 J R O - - V 7616 Personalrekrytering koll 1 J R O - - V 7618 Sk. sjukförsäkringsavg. koll. 1 J R O - - V 7690 Övriga personalkostnader 1 J R O - - V 7698 Erhållna bidrag för arb.kraft 1 J R O - - V 77 NEDSKR. O ÅTERFÖR. AV NEDSKR. 1 N R 7710 Nedskr. av imm. anl.tillg. 1 J R O - - V 7720 Nedskr. byggn. byggninv. mark 1 J R O - - V 7770 Återf. nedskr. byggn bygginv m 1 J R O - - V 78 AVSKRIVNINGAR ENL. PLAN 1 N R 7821 Avskr.på byggn.urspr.ansk.värd 1 J R O - - V 7823 Avskr. på UER-invest. 1 J R O - - V 7826 Avskr. på markanläggn. 1 J R O - - V 7827 Avskr. på markinventarier 1 J R O - - V 7830 Avskr. på maskiner 1 J R O - - V 7831 Avskr. på inventarier 1 J R O - - V 7834 Avskr.på bilar o andr trpmedel 1 J R O - - V 7836 Avskr. på datorprogram 1 J R O - - V 7837 Avskr. på datautrustning 1 J R O - - V 7838 Avskr. på konst o dyl 1 J R O - - V 7841 Förändr. av bostadslånepost 1 J R O - - V 7842 Förändr. av underhållslånepost 1 J R O - - V 79 POST.ENGÅNSKAR. O ÖVR RÖRKOSTN 1 N R 7910 Itäkter av engångskaraktär 1 J R O - - V 7920 Kostn. av engångskaraktär 1 J R O - - V 7972 Förl. v avyttr a byggn o mark 1 J R O - - V 7973 Förl. v avyttr a mask o inv 1 J R O - - V 8 FIN.MFL INK/INT O UTG/KOSTN 1 N R 80 RES.FR.AKTIER O AND I KONCFTG 1 N R 8010 Utdeln.akt.o and.i koncftg 1 J R O - - V 8020 Res. försäljn.akt o and i konc 1 J R O - - V 8070 Nedskr.and i låfrfordr koncftg 1 J R O - - V 82 RES ÖVR VÄRDEP LÅNGFR FORDR 1 N R 8200 Ränteint. fr. anl.tillgångar 1 J R O - - V 83 ÖVR.RÄNTEINT.O LIKN RES.POSTER 1 N R 8311 Ränteintäkter från bank 1 J R O - - V 8312 Ränteint.fr.kortfrist.plac 1 J R O - - V

17 8313 Ränteint.fr hyres-kundfordr. 1 J R O - - V 8314 Skattefria ränteintäkter 1 J R O - - V 8315 Ränteintäkter från anställda 1 J R O - - V 8319 Ränteintäkter, interna 1 J R O - - V 8330 V-kursdif kortfr.fordr o plac 1 J R O - - V 8340 Utdeln. på kortfr. plac. 1 J R O - - V 8360 Övr. rteint. från koncftg. 1 J R O - - V 8390 Övr. fin. intäkter 1 J R O - - V 84 RÄNTEK.RÄNTEB.O LIKN RES.POST 1 N R 8410 Räntekostn. fördelas 1 J R O - - V 8411 Räntekostnader, externa 1 J R O - - V 8412 Räntekostn. UER 1 J R O - - V 8413 Räntekostn. interna 1 J R O - - V 8419 Övr. rtekostn.f.långfr.skulder 1 J R O - - V 8421 Räntekostn. till kred.institut 1 J R O - - V 8422 Dröjsmålsr.f. lev.skulder 1 J R O - - V 8424 Räntekostnader ej avdragsgilla 1 J R O - - V 8429 Övr.räntekostn.f.kortfr.skuld 1 J R O - - V 8430 Valutakursdiff. på skulder 1 J R O - - V 8462 Räntekostn. till dotterbolag 1 J R O - - V 8463 Räntekostn.t. andra konc.ftg. 1 J R O - - V 8471 Räntebidrag 1 J R O - - V 8472 Räntebidrag UER 1 J R O - - V 8480 Aktiverade räntekostnader 1 J R O - - V 8490 Övr. finansiella kostnader 1 J R O - - V 85 KORTTIDSUTHYRNING 1 N R 851 Intäkter korttidsuthyrning 1 N R 8510 Hyresint. korttidsuh. fd SSVH 1 J R O - - V 8511 Hyresint. p-plats/motorv. 1 J R O - - V 8512 Försäljn. av matkuponger 1 J R O - - V 8513 Intäkt teleavgifter 1 J R O - - V 8519 Övr.intäkter f. korttidsuh 1 J R O - - V 852 Kostnader korttidsuh 1 N R 8520 Hyreskostnad 1 J R O - - V 8522 Adm. kostnader 1 J R O - - V 8523 Förbrukn.mtrl o korttidsinv. 1 J R O - - V 8524 Underhåll av inv. 1 J R O - - V 8525 Telefonkostnader 1 J R O - - V 8526 Avskrivn. av inventarier 1 J R O - - V 8529 Övr. kostn. korttidsuh 1 J R O - - V 853 INTÄKTER KONFERENSEN 1 N R 8530 Intäkt servering 1 J R O - - V 8531 Intäkt kopiering 1 J R O - - V 8532 Intäkt telefoncervice 1 J R O - - V 854 KOSTNADER KONFERENSEN 1 N R 8540 Inköp servering 1 J R O - - V 8541 Kostnader kopiering 1 J R O - - V 8542 Kostnader telefonservice 1 J R O - - V 855 Vandrarhem o fjällstuga 1 N R 8550 Intäkter vandrarhem 1 J R O - - V

18 8555 Kostnader vandrarhem 1 J R O - - V 8560 Intäkter fjällstuga 1 J R O - - V 8565 Kostnader fjällstuga 1 J R O - - V 86 FÖRDELADE INTÄKTER ADM. 1 N R 8610 Fördelade intäkter, målare 1 J R O - - V 8620 Fördelade intäkter, snickare 1 J R O - - V 8630 Fördelade intäkter, förv.avd. 1 J R O - - V 8640 Fördelade intäkter, produktion 1 J R O - - V 8650 Fördelade intäkt. centr.adm. 1 J R O - - V 87 EXTRAORD. INTÄKTER O KOSTNADER 1 N R 8710 Extraordinära intäkter 1 J R O - - V 8720 Aktieägartillskott 1 J R O - - V 8750 Extraordinära kostnader 1 J R O - - V 88 BOKSLUTSDISPOSITIONER 1 N R 8811 Avsättn. t. periodiseringsfond 1 J R O - - V 8819 Återför. t. periodiseringsfond 1 J R O - - V 8850 Skilln.bokf.avskr - av. enl.pl 1 J R O - - V 8860 Förändr. av ersättningsfond 1 J R O - - V 8870 Förändr. av allm. inv.reserv 1 J R O - - V 8890 Övr. bokslutsdispositioner 1 J R O - - V 89 SKATTER 1 N R 8910 Skatt på årets bes.bara result 1 J R O - - V 8930 Restituerad skatt 1 J R O - - V 8980 Övriga skatter 1 J R O - - V 8990 Årets resultat 1 J R O - - V 9 INTERNA TRANSAKTIONER 1 N R 90 PERSONALKOSTNADER 1 N R 9001 Löner, ordinarie, f-skötsel 1 J R V 9002 Milers. skattepl. f-skötsel 1 J R V 9003 Trakt. skattepl. f-skötsel 1 J R V 9004 Soc. avgifter, f-skötsel 1 J R V 9005 Uttagsbeskattn. f-skötsel 1 J R V 9006 Milers. skattefri f-skötsel 1 J R V 9007 Trakt. skattefri, f-skötsel 1 J R V 9008 Löner, ord. lokvård trappstäd 1 J R V 9009 Milers. skattepl. lokv-trappst 1 J R V 9010 Trakt. skattepl. lokv-trappstä 1 J R V 9011 Soc.avg. lokvård trappstäd 1 J R V 9012 Uttagsbesk. 25% lokv.-trappstä 1 J R V 9013 Milers. skattefri lokv.trappst 1 J R V 9014 Trakt. skattefri lokv.trappstä 1 J R V 9015 Lön.ord.lokv.kontor H-hus 1 J R V 9016 Milers. skattepl. lokv H-hus 1 J R V 9017 Trakt. skattepl. lokv. H-hus 1 J R V 9018 Soc.avg. lokv. kontor H-hus 1 J R V 9019 Uttagsbesk.25% lokv.kontor H-h 1 J R V 9020 Milers.skattefri lokv. H-hus 1 J R V 9021 Trakt.skattefri lokv.h-hus 1 J R V 9022 Löner extra personal 1 J R V 9023 Milersättn.skattepl.extra pers 1 J R V

19 9024 Trakt. skattepl. extra pers. 1 J R V 9025 Soc. avg. extra personal 1 J R V 9026 Uttagsbeskattn.25% extra pers. 1 J R V 9027 Milers. skattefri, extra pers. 1 J R V 9028 Trakt. skattefri, extra pers. 1 J R V 9029 Löner målare 1 J R V 9030 Milers. skattepl. målare 1 J R V 9031 Trakt. skattepl. målare 1 J R V 9032 Soc.avgifter målare 1 J R V 9033 Fastigo, utvfond målare (4,6%) 1 J R V 9034 Målsemk, arbmarknavg målare 1 J R V 9035 Uttagsbeskattn. 25% målare 1 J R V 9036 Milersättn skattefri målare 1 J R V 9037 Trakt. skattefri målare 1 J R V 9038 Löner, snickare 1 J R V 9039 Milers skattepl snickare 1 J R V 9040 Trakt. skattepl. snickare 1 J R V 9041 Soc. avgifter, snickare 1 J R V 9042 Uttagsbesk.25% snickare 1 J R V 9043 Milers. skattefri snickare 1 J R V 9044 Trakt. skattefri snickare 1 J R V 9045 Löner, vent-kontroll 1 J R V 9046 Milers.skattepl. vent-kontroll 1 J R V 9047 Trakt. skattepl. vent-kontroll 1 J R V 9048 Soc.avg. vent-kontroll 1 J R V 9049 Uttagsbesk.25% vent-kontroll 1 J R V 9050 Milers. skattefri vent-kontr. 1 J R V 9051 Trakt.skattefri vent-kontroll 1 J R V 9052 Löner ö-tid jour 1 J R V 9053 Milersättn.skattepl. jour 1 J R V 9054 Trakt. skattepl. jour 1 J R V 9055 Löner utryckn.ers. jour 1 J R V 9056 Soc. avgifter jour 1 J R V 9057 Uttagsbesk. 25% jour 1 J R V 9058 Milersättn. skattefri jour 1 J R V 9059 Trakt. skattefri jour 1 J R V 9060 Löner lokv. korttidsuh. 1 J R V 9061 Milers.skattepl. korttidsuh. 1 J R V 9062 Trakt. skattepl. korttidsuh. 1 J R V 9063 Soc. avg. korttidsuh. 1 J R V 9064 Uttagsbesk.25% korttidsuh. 1 J R V 9065 Milers. skattefri korttidsuh. 1 J R V 9066 Trakt. skattefri korttidsuh. 1 J R V 9067 Löner, produktion 1 J R V 9068 Milers. skattepl. produktion 1 J R V 9069 Trakt. skattepl. produktion 1 J R V 9070 Soc. avgifter produktion 1 J R V 9071 Uttagsbeskattn. 25% produktion 1 J R V 9072 Milers. skattefri produktion 1 J R V 9073 Trakt. skattefri produktion 1 J R V

20 9074 Löner ordinarie tjänstemän 1 J R V 9075 Milers. skattepl. tjänstemän 1 J R V 9076 Trakt. skattepl. tjänstemän 1 J R V 9077 Soc. avg. tjänstemän 1 J R V 9078 Milers. skattefri tjänstemän 1 J R V 9079 Trakt. skattefri tjänstemän 1 J R V 9080 Löner, förvaltning 1 J R V 9081 Milers. förvaltning 1 J R V 9082 Trakt. förvaltning 1 J R V 9083 Soc. avgifter förvaltning 1 J R V 9084 Milers. förvaltning 1 J R V 9085 Trakt. förvaltning 1 J R V 9086 Löner, arvoden m.m. styrelse 1 J R V 9087 Milers. skattepl. styrelse 1 J R V 9088 Trakt. skattepl. styrelse 1 J R V 9089 Soc. avgifter styrelse 1 J R V 9090 Milers. skattefri styrelse 1 J R V 9091 Trakt. skattefri styrelse 1 J R V 9095 Telefoners. skattepl. styrelse 1 J R V 9096 Telefoners. skattefri styrelse 1 J R V 9097 Uttagsbeskattning, förvaltning 1 J R V 91 Övriga kostnader 1 N R 9105 Kostnader traktorer 1 J R V 9106 Kostn.bil TLU 393 f-jour 1 J R V 9107 Kostnader bil, HPD 363 CB 1 J R V 9108 Kostnader bil, FRZ 239 HOS 1 J R V 9109 Kostn. bilar snickare BV 1 J R V 9110 Kostn. bilar, City 1 J R V 9111 Kostnader bil AES 646, AF 1 J R V 9112 Försåld bil NGE I J R V 9113 Kostnader bil, KSM 319 BGV 1 J R V 9114 Försåld bil BRN I J R V 9115 Avräkn. ränta bil, maskin 1 J R V 9116 Kostn. bil DFT 861 MD 1 J R V 9117 Städmtrl, trappstädning 1 J R V 9118 Städmtrl. lgh-städning 1 J R V 9119 Mtrl o korttidsinventarier BV 1 J R V 9120 Personlig utrustning BV 1 J R V 9121 Div. underhållskostnader 1 J R V 9122 Kostnader förvaltning 1 J R V 9126 Mtrl. kto-mod. (hantag,lamina) 1 I J R V 9127 Verkt. redsk. målare (kto-mod) 1 J R V 9128 Verkt. o redsk. snickare BV 1 J R V 9130 Tfn-kostnad målare 1 J R V 9131 Tfn-kostn. förvaltn 1 J R V 9132 Tfn-kostn. snickare BV 1 J R V 9133 Tfn-kostn. jour 1 J R V 9134 Jour, bevakning 1 J R V 9135 Kostn. släpvagn, mopeder drift 1 J R V 9136 Vent. ktrol, material 1 J R V

21 9138 Tfn.kostn. vent.ktrol 1 J R V 9140 Verktygslager 1 J R V 9150 Kostnader bilar, snickare MD 1 J R V 9151 Material och korttidsinvent MD 1 J R V 9152 Personlig utrustning MD 1 J R V 9153 Verktyg o redsk. snickare MD 1 J R V 9154 Telefonkostnad snickare MD 1 J R V 9189 Hyror lokal, målare 1 J R V 9190 Hyror lokal, snickare 1 J R V 9200 Kostn. vidarefakturera/fördela 1 J R V 9210 Kostn. fördela manuellt 1 J R V 9220 Kostn. fördela automatiskt 1 J R V 93 PERSONALKOSTN. FÖRDELNING 1 N R 9301 Löner, ord. f-skötsel 1 J R V 9302 Milers. skattepl. f-skötsel 1 J R V 9303 Trakt. skattepl. f-skötsel 1 J R V 9304 Soc. avg. f-skötsel 1 J R V 9305 Uttagsbesk. 25% f-skötsel 1 J R V 9306 Milers. skattefri f-skötsel 1 J R V 9307 Trakt. skattefri f-skötsel 1 J R V 9308 Löner ord. l-vård - trappstädn 1 J R V 9309 Milers. skattepl. lv-trp.städn 1 J R V 9310 Trakt. skattepl. l-v - trpstäd 1 J R V 9311 Soc.avg. lv-trp.städn. 1 J R V 9312 Uttagsbesk.25% lv-trpstädn. 1 J R V 9313 Milers. skattefri lv-trpstädn 1 J R V 9314 Trakt. skattefri lv-trpstädn. 1 J R V 9315 Löner, ord. lv kontor H-hus 1 J R V 9316 Milers. skattepl. lv kont H-hu 1 J R V 9317 Trakt. skattepl. lv kont. H-hu 1 J R V 9318 Soc. avg. l-v. kontor H-hus 1 J R V 9319 Uttagsbesk.25% lv kontor H-hus 1 J R V 9320 Milers. skattefri lv kont.h-hu 1 J R V 9321 Trakt. skattefri lv kont H-hus 1 J R V 9322 Löner, extra personal 1 J R V 9323 Milers. skattepl. extra pers. 1 J R V 9324 Trakt. skattepl. extra pers. 1 J R V 9325 Sociala avg. extra pers. 1 J R V 9326 Uttagsbesk. 25% extra pers. 1 J R V 9327 Milers. skattefri extra pers. 1 J R V 9328 Trakt. skattefri extra pers. 1 J R V 9329 Löner, målare 1 J R V 9330 Milers. skattepl. målare 1 J R V 9331 Trakt. skattepl. målare 1 J R V 9332 Soc. avgifter, målare 1 J R V 9333 Fastigo, utvfond målare (4,6%) 1 J R V 9334 Målsemk arb.m.avg.målare (5,8) 1 J R V 9335 Uttagsbesk. 25% målare 1 J R V 9336 Milers. skattefri målare 1 J R V 9337 Trakt. skattefri målare 1 J R V

22 9338 Löner snickare 1 J R V 9339 Milers. skattepl. snickare 1 J R V 9340 Trakt. skattepl. snickare 1 J R V 9341 Sociala avg. snickare 1 J R V 9342 Uttagsbesk.25% snickare 1 J R V 9343 Milers. skattefri snickare 1 J R V 9344 Trakt. skattefri snickare 1 J R V 9345 Löner, vent-kontroll 1 J R V 9346 Milers. skattepl. vent-ktroll 1 J R V 9347 Trakt. skattepl. vent-ktroll 1 J R V 9348 Sociala avg. vent-ktrol 1 J R V 9349 Uttagsbesk. 25% vent-ktrol 1 J R V 9350 Milers. skattefri, vent-ktrol 1 J R V 9351 Trakt. skattefri vent-ktrol 1 J R V 9352 Löner ö-tid jour 1 J R V 9353 Milers. skattepl. jour 1 J R V 9354 Trakt. skattepl. jour 1 J R V 9355 Löner utryckn.ers. jour 1 J R V 9356 Sociala avg. jour 1 J R V 9357 Uttagsbesk. 25% jour 1 J R V 9358 Milers. skattefri jour 1 J R V 9359 Trakt. skattefri jour 1 J R V 9360 Löner,lv korttidsuh 1 J R V 9361 Milers.skattepl.korttidsuh 1 J R V 9362 Trakt. skattepl.korttidsuh 1 J R V 9363 Sociala avg. korttidsuh 1 J R V 9364 Uttagsbesk.25% korttidsuh 1 J R V 9365 Milers. skattefri korttidsuh 1 J R V 9366 Traktamente, skattefri korttuh 1 J R V 9367 Löner, produktion 1 J R V 9368 Milers.skattepl. produktion 1 J R V 9369 Trakt. skattepl. produktion 1 J R V 9370 Sociala avg. produktion 1 J R V 9371 Uttagsbesk. 25% produktion 1 J R V 9372 Milers.skattefri produktion 1 J R V 9373 Trakt. skattefri produktion 1 J R V 9374 Löner, ordinarie, tjm 1 J R V 9375 Milers. skattepl. tjm 1 J R V 9376 Trakt. skattepl. tjm 1 J R V 9377 Sociala avg. tjm 1 J R V 9378 Milers. skattefri tjm 1 J R V 9379 Trakt. skattefri tjm 1 J R V 9380 Löner förvaltning 1 J R V 9381 Milers. skattepl. förvaltning 1 J R V 9382 Trakt. skattepl. förv. 1 J R V 9383 Sociala avg. förvaltning 1 J R V 9384 Milers. skattefri förvaltning 1 J R V 9385 Trakt. skattefri förvaltning 1 J R V 9386 Löner, arvoden m.m. styrelse 1 J R V 9387 Milers. skattepl. styrelse 1 J R V

23 9388 Trakt. skattepl. styrelse 1 J R V 9389 Sociala avg. styrelse 1 J R V 9390 Milers. skattefri, styrelse 1 J R V 9391 Trakt. skattefri styrelse 1 J R V 9395 Telefoners. skattepl. styrelse 1 J R V 9396 Telefoners. skattefri styrelse 1 J R V 9397 Uttagsbeskattning förvaltning 1 J R V 94 NYPRODUKTION 1 N R 9410 Byggh. kap.kostn.ny-el.ombyggn 1 J R O O - V 9420 Byggh.kostn.ny el.ombyggnad 1 J R O O - V 9430 Byggnadslov 1 J R O O - V 9440 Marknadsföring 1 J R O O - V 9450 Byggledning (egen) 1 J R O O - V 9490 Försäljning av tomter 1 J R O O - V 9495 Statl. o kommunala bidrag 1 J R O O - V 95 Kontrollant- o besiktn.kostn. 1 N R 9510 Kontr.o bes.kostn.ny-el.ombygg 1 J R O O - V 9520 Garantibesiktning 1 J R O O - V 96 Tomt-o.markkostnader 1 N R 9610 Köpeskilling 1 J R O O - V 9619 Lagf.-o.inteckn.kostnader 1 J R O O - V 962 Anslutningsavgifter 1 N R 9620 Anslutn.avg. vatten o avlopp 1 J R O O - V 9621 Anslutn.avg. el 1 J R O O - V 9622 Anslutn.avg. fjärrvärme 1 J R O O - V 9623 Tele o larm 1 J R O O - V 9640 Övr.kostn. va-anläggn. i mark 1 J R O O - V 9650 Rivningskostnader 1 J R O O - V 9660 Evakueringskostnader 1 J R O O - V 9690 Övr. tomt- o. markkostnader 1 J R O O - V 9695 Skyddsrumsersättning 1 J R O O - V 97 Projekteringsverksamhet 1 N R 9700 Utredningar 1 J R O O - V 9710 Projektering 1 J R O O - V 9711 Bygg 1 J R O O - V 9712 VVS 1 J R O O - V 9713 El 1 J R O O - V 9719 Övrigt 1 J R O O - V 975 Grundberedning och grovplan. 1 N R 9750 Grundberedn. o grovplanering 1 J R O O - V 9760 Grundförstärkning 1 J R O O - V 9770 Övrigt 1 J R O O - V 978 Finplan. o tomtutrustn. 1 N R 9780 Finpl.o.tomtutr.ny-el.ombyggn. 1 J R O O - V 9790 Övrigt 1 J R O O - V 98 Byggnation i egen regi 1 N R 981 Byggnation, ny-el. ombyggnad 1 N R 9810 Bygg 1 J R O O - V 9811 Värme o sanitet 1 J R O O - V 9812 Ventilation 1 J R O O - V

24 9813 El 1 J R O O - V 9814 Hissar 1 J R O O - V 9815 Målning 1 J R O O - V 9816 Övrigt 1 J R O O - V 985 Byggnation entreprenörer 1 N R 9850 Bygg 1 J R O O - V 9851 Värme o sanitet 1 J R O O - V 9852 Ventilation 1 J R O O - V 9853 El 1 J R O O - V 9854 Hissar 1 J R O O - V 9855 Målning 1 J R O O - V 9856 Övrigt 1 J R O O - V 9889 Fakturerade kostnader 1 J R O O - V 9899 Överföring till balansräkning 1 J R O O - V 9910 Gem. underhåll (exkl. lgh) 1 J R O O - V 9919 Överfört till balansräkning 1 J R O O - V 9920 Energiåtgärder 1 J R V 9925 Energibidrag 1 J R V 9929 Överfört till balansräkning 1 J R V 9980 Bostadanpassningsåtgärder 1 J R O - O V 9981 Överfört till balansräkning 1 J R O - O V 9989 Bostadsanpassningsbidrag 1 J R O - O V 9998 Mervärdesskatt UER 1 J R O O - V 9999 Mervärdesskatt projekt 1 J R O O - V

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30 Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1 typ 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1028 Ack nedskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar)

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) TILLGÅNGAR Byggnader och Mark Konto Hyresrätter 1060 Värdeminskning hyresrätter 1069 Byggnader 1111 Byggnader nedskrivning 1112 Värdeminskning byggnader 1119 Mark 1131

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Brf Sågen i Malmö 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Sågen i Malmö får härmed avge redovisning

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08 Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack

Läs mer

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 1 Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. 4 INTÄKTER NOT 2000 1999 Årsavgifter 7 011 077 7 711 039 Hyror lägenheter 1 722 136 1 783 006 Hyror lokaler 1 066 215 1 056 679 Hyror parkeringsplatser 101 595

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11)

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Materiella tillgångar yhteensä

Materiella tillgångar yhteensä AB 2013 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Brf Smedjehusen Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 2 Bostadsrättsföreningen Smedjehusen Org.nr 769616-8095 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Smedjehusen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

HSB:s Brf Insjön i Nacka

HSB:s Brf Insjön i Nacka HSB:s Brf Insjön i Nacka 714000-0675 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 HSB:s Brf Insjön i Nacka 714000-0675 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

723.907 636.900 785.130 636.900 KOSTNADER

723.907 636.900 785.130 636.900 KOSTNADER RESULTATRÄKNING RR01 Sid 1 1002 Brf Birka Period 0501-0512 jan-dec 060207 19:51 Utfall Budget Föreg år Årsbudget INTÄKTER 3010 Årsavgifter 615.122 537.500 537.360 537.500 3040 Hyror förråd 2.400 2.400

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2013-01-01 Förändring 2013-12-31 111100 Byggnader ing anskaff

Läs mer

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 716408-6634 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Resultaträkning 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28 Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Brf Tallen 25 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Styrelsen får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12 2014. Förvaltningsberättelse Fastighet: Tallen 25, Stockholm. Styrelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 VALBOHEM AB 2(2) DRIFT Kostnaderna för drift har ökat sedan föregående år. Ökningen ligger huvudsakligen på pellets och olja, Exempelvis har kostnaden för olja ökat

Läs mer

Avstämningsansvar gemensam kontoplan - Balansräkning

Avstämningsansvar gemensam kontoplan - Balansräkning ämnings gemensam kontoplan - Balansräkning Sammanställningen avser avstämningset inom ramen för GSFs basprocesser. Förvaltningar (FV) kan köpa avstämning för de konton där det anges FV från kompetenscentrum

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009

ÅRSREDOVISNING  2009 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2009 DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA Vid ordinarie stämma skall till behandling förekomma: a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande.

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsföreningen. Kättingen upa Styrelsen. Org nr 702001-2477. Årsredovisning

Bostadsföreningen. Kättingen upa Styrelsen. Org nr 702001-2477. Årsredovisning Bostadsföreningen Kättingen upa Styrelsen Bostadsföreningen Kättingen upa Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsföreningen Kättingen upa får härmed avge årsredovisning

Läs mer

HSB:s Brf Insjön i Nacka

HSB:s Brf Insjön i Nacka HSB:s Brf Insjön i Nacka Årsredovisning För räkenskapsåret 2004 HSB:s Brf Insjön i Nacka 1(11) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer