DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)"

Transkript

1 Antagen av kommunfullmäktige , 155 Skolplan Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar i samarbete med andra.. Visionen beskriver den syn på lärande som verksamheten skall vara präglad av. Strävan är att alla förekommande situationer i förskolan och skolan skall utveckla dessa egenskaper Urval Skolplanen har koncentrerats på fem områden: Demokrati, Organisation, Lärande och bildning, Internationalisering samt Miljö och hälsa, som Barn- och utbildningsnämnden vill lyfta under den kommande tre-årsperioden, Urvalet innebär inte att andra områden är mindre viktiga. Varje år kommer barn- och utbildningsnämnden att utvärdera skolplanen i samverkan med personalen och vidta nödvändiga förändringar. Med skola menas i vissa fall även förskola och med lärare avses all personal som ansvarar för barns lärande och utveckling. DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Alla elever skall ha grundläggande kunskap om artiklarna och förstå intentionerna i FN:s konvention om barnets rättigheter och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Med de grundläggande värdena som utgångspunkt skall elever, personal och föräldrar tillsammans medverka till att skolan präglas av tolerans, generositet, rättskänsla och ansvarstagande. Mobbning och kränkande behandling skall aktivt motarbetas. Alla skall medverka till att eleverna kan lära under trygga förhållanden. Under 2003 skall det i den lokala arbetsplanen framgå hur man arbetar med demokratimålen. 1

2 ORGANISATION Arbetslag bör vara den naturliga organisationsformen. Verksamheten skall utformas så att eleverna känner att de utvecklas och växer med inlärandet och ansvaret. Nyutbildade lärare som anställs i kommunen skall ha möjlighet att undervisa i enlighet med sin utbildning. Rektor skall organisera verksamheten så att det främjar arbete i arbetslag. Rektor skall ansvara för att arbetslag bildas och utvecklas bl.a. genom att flera verksamhetsuppgifter och beslut som idag åvilar rektor förs över till arbetslaget. Arbetslaget skall tillsammans med barn och ungdomar utgöra forum för uppföljning och utvärdering. Rektor skall under år 2004 initiera en diskussion bland lärarna om hur organisationen kan anpassas så att den möjliggör den bästa utvecklingen för eleven. Rektor skall ta fram en utvecklingsplan under perioden som visar hur rektorsområdet vill forma sin verksamhet för att uppnå detta mål. Alla lärare som nyanställs skall få frågan om de vill följa med eleverna upp i skolåren och rektorerna skall tjänstefördela så att det blir möjligt Rektor skall utforma organisationen i skolan så att skoldagen upplevs som en helhet för alla barn och ungdomar. En buffertorganisation i förskolan införs där barnantalet kan variera från i genomsnitt 15 till 18 barn per avdelning. Barn- och utbildningsnämnden skall se till att det finns resurser så att klassmedeltalet i varje skola inte överstiger 22 elever per klass. 2

3 Rektor skall använda timplanens möjligheter att fördela timmar så ett liknande timplanelöst försök möjliggörs. LÄRANDE OCH BILDNING RÖDA TRÅDEN 1-16 ÅR Samarbetet och samarbetsformerna mellan förskola, förskoleklass, skola, fritidshem och föräldrar skall utvecklas för att på bästa sätt kunna stödja barnens och elevernas positiva utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Inga barn eller elever skall känna sig anonyma i förskola eller skola. Det är viktigt att den speciella kompetens som finns hos olika grupper inom förskola och skola vävs samman för att berika personlig utveckling och social kompetens med teoretiska kunskaper och lusten att lära. Samarbetet mellan personalgrupperna bör fördjupas och utvecklas inom verksamheterna för barn och elever i åldern 1-16 år. Rektor ansvarar för att övergångar mellan förskola och skola eller inom grundskolan sker efter uppgjord plan och efter individuellt behov och att ev. åtgärdsprogram följer eleven. Mottagande och överlämnande personal samt föräldrar skall samverka för bästa möjliga övergång. Varje barns eller elevs intressen och behov måste tas tillvara och bemötas utifrån varje enskild människas unika värde och möjligheter. Speciellt viktigt är att man inte glömmer barn i behov av särskilt stöd, även då elever med små och delvis "osynliga" problem eller handikapp. Varje barn och elev bör ha en individuell utvecklingsplan. Skolan skall anordnas så att alla elever klarar de nationella målen i årskurserna 5 och 9. 3

4 HARMONISK UTVECKLING Förskolan och skolan skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn och elever, där de kan utvecklas utifrån sin egen nivå. Barnet och eleven skall vara i centrum. FN:s Salamancadeklarationens överenskommelser skall vara vägledande för att tillgodose utbildningsbehovet hos barn i behov av särskilt stöd. Integrationstanken handlar om detta perspektiv. Det gäller att få till stånd förändringar i miljön så att förskole- och skolverksamheten kan anpassas till varje barns och elevs behov med delaktighet, gemenskap och samhörighet med alla barn och elever. En miljö där alla ges rätt att lyckas, och att nå nya mål. Skolan skall stimulera barn och ungdomar att söka nya kunskaper. I en förskola och skola som ger lust att lära, ges också en grund för det livslånga lärandet. Alla barn och elever skall känna att de behövs och är värdefulla. All personal måste klart och tydligt markera gränsen för beteenden som ej är acceptabla. Lika viktigt är det att uppmuntra ett gott kamratskap. Det skall vara en ömsesidig respekt mellan alla som befinner sig i förskolan eller skolan. Flickor och pojkar skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Därför skall förskolan, förskoleklassen och skolan verka för att skapa en miljö där jämställda könsroller utvecklas i en varierad miljö. Förskolan och skolan skall stärka den praktisk-estetiska utgångspunkten i utbildningen. Det innebär att förskolan och skolan har som uppgift att fördjupa barnets och elevens erfarenheter, uppmuntra barnets och elevens egna initiativ och stärka barnets och elevens skaparförmåga genom att variera uttrycksformerna. Inom all verksamhet skall finnas en handlingsplan mot kränkande särbehandling. Utvecklingssamtalen skall utformas så att de stödjer harmonisk utveckling 4

5 Arbetslagen skall stimuleras till att organisera projekt som stärker sambanden mellan skolans praktiska och teoretiska ämnen. IT I FÖRSKOLA OCH SKOLA Användningen av IT i skolan ställer helt nya krav. När eleverna använder t.ex. Internet för kunskapsinhämtning, kommer de även i kontakt med material som kräver att de kan granska texterna mycket kritiskt. Det är viktigt att vuxna finns till hands som stöd för att bedöma sanningshalten i materialet. Diskussion om vårt samhälles grundläggande etiska värderingar måste få ett större utrymme i dessa sammanhang. Barn- och utbildningsnämnden skall se till att användningen av informationstekniken fungerar i praktiken genom att underhålla utrustningen och avsätta medel för tekniker. Informationstekniken skall vara ett naturligt arbetsredskap i undervisningen Säkerhet, kvalitet och miljötänkande skall genomsyra alla delar av IT-arbetet inom nämndens verksamhet. Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd skall få extra stimulans för att kunna utnyttja datorn som hjälpmedel. Det skall finnas bärbara datorer på varje skola att låna hem för elever i behov av särskilt stöd Allmänheten skall beredas möjlighet att använda skolans ITutrustning. Barn och utbildningsnämnden skall låta bygga upp ett centralt programbibliotek med pedagogiska program för elever i behov av särskilt stöd. KULTUR I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN 5

6 Förskolan och skolan är två av de viktigaste kulturinstitutionerna i samhället. Dess betydelse framhävs alltmer i och med kunskapssamhällets framväxt. Barn- och utbildningsnämnden skall aktivt arbeta för att skapa goda barn- och ungdomsmiljöer. Barnkonventionens artiklar 13 och 31 skall vara vägledande för barnoch utbildningsnämndens arbete med kulturverksamhet. Skolbiblioteken skall erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till barns och ungdomars behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Skolan skall arbeta för att biblioteksverksamheten har sin naturliga plats i undervisningen, för att lära eleverna att söka, bearbeta och kritiskt granska information Skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Förskolan och skolan skall låta barn och elever ta del av lokala och regionala kulturyttringar, miljöer och traditioner. Förskolan och skolan skall uppmärksamma och låta barn och elever ta del av den internationella kultur som finns i deras närhet. Förskolan och skolan skall stimulera barnens och ungdomarnas intresse och fördjupa deras kunskaper om svensk och utländsk kultur och samhällsliv. Förskolan och skolan skall utveckla och bidra till alternativa kulturverksamheter som motvikt till den s.k. skräpkulturen samt motverka spekulationer i våld, köns- och rasdiskriminering. uppmuntra barn och elever till egna kulturyttringar. Musikskolans verksamhet skall bedrivas i nära samverkan med förskola, särskola och grundskola och utgöra en resurs för utvecklingen av musikämnet i grundskolan. Musikskolan skall ge barn- och ungdom, utifrån deras förutsättningar, möjlighet att utveckla intresse för och förmåga att utöva musik. Musikskolan skall ombildas till kulturskola och vara en resurs i utvecklingen av kommunens musik- och kulturliv. Målet för musikskolan/kulturskolan är att minst 50% av grundskolans elever skall delta i dess verksamhet. 6

7 Barn- och utbildningsnämnden skall ta initiativ till att ledningsgruppen för barn- och utbildningsnämnden/kultur-och fritidsnämnden/socialnämnden och polisen skall återuppstå. Barn- och utbildningsnämnden skall i de närmaste årens budgetäskanden avsätta pengar för en upprustning av skolbiblioteken, med särskild tonvikt på litteratur för invandrare och funktionshindrade. Varje förskola och skola skall årligen genomföra ett kulturprojekt, gärna i samverkan med musikskolan/kulturskolan. Musikskolan/kulturskolan skall utveckla ett tätt samarbete med grundskolan och vara en betydelsefull del i en mångkulturell verksamhet. Musikskolan/kulturskolan skall genom projekttjänster stödja grundskolan i arbetet med olika teman. Musikskolan/kulturskolan skall vara en resurs i personalens kompetensutveckling. INTERNATIONALISERING Den ökande internationaliseringen i samhället innebär både svårigheter och möjligheter. Skolan skall låta eleverna ta del av varandras kulturer, miljöer och traditioner. De flesta teman/arbetsområden ska innehålla ett internationellt perspektiv med fokus på rättvisefrågor. Skolan ska uppmärksamma internationella organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter som t.ex. FN, Amnesty m. fl. Skolan ska i kvalitetsredovisningen redovisa vilka internationella perspektiv som behandlats och hur kontakter tagits. 7

8 MILJÖ OCH HÄLSA Arbetet med miljö och hälsa skall integreras i alla skolämnen. Skolan skall väcka och ge intresse för den egna hälsan. Skolan skall vara en arena för personlig utveckling, och betona hälsans betydelse för inlärningsprocessen. Hälsan handlar dels om fysisk träning och kost men även om samspelet mellan fysisk, mental och social kompetens. Alla skolor skall arbeta aktivt med såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Skolhälsovården skall hålla minst den standard som finns i genomsnittet av svenska kommuner. Skolan skall skapa förutsättningar för varje individ att utveckla sina egna möjligheter till fysisk aktivitet genom att bl.a. erbjuda kontakter med föreningslivet. Skolan skall också informera om vikten av god kosthållning. Skolan skall i sin utbildning verka för att eleverna inte skall börja röka, dricka alkohol eller använda andra droger. En nära samverkan med Folkhälsorådet skall eftersträvas. Skolan skall verka för individens möjlighet att positivt påverka miljön. Det påbörjade arbetet med Agenda-21 och miljöråd skall fortsätta. 8

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer