Allmänna hyresvillkor för Förare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna hyresvillkor för Förare 2015-06-07"

Transkript

1 Allmänna hyresvillkor för Förare Allmänt Definitioner Kunden / Föraren Den som är medlem på webbapplikationen som behörig Förare och därigenom bereds möjlighet att hyra fordon. Behörig Förare är den som är minst 20 år och innehar ett giltigt körkort med förarbehörighet B. FlexiDrive Sverige AB Företaget som erbjuder Kunden möjlighet att hyra fordon via webbapplikationen. Fordon Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt om högst 3,5 ton. Till begreppet räknas även husvagnar och husbilar med en totalvikt om högst 7,5 ton. Webbapplikationen Hemsida som ägs av FlexiDrive Sverige AB i syfte att bl.a. bereda Kunden möjlighet att hyra fordon. Hemsideadressen är Bilägaren Den som står registrerad som ägare av fordonet i vägtrafikregistret. Tillgänglighetsförfrågan Kundens ej bindande hyresförslag till Bilägaren avseende ett specifikt fordon. Bokning - Då Bilägaren besvarar en tillgänglighetsförfrågan genom att ange fordonet som tillgängligt och Kunden därefter aktivt bokar det tillgängliga fordonet. En bokning innebär att ett hyresavtal ingåtts med Kunden. Uthyrning Fullgörelse av ett hyresavtal som ingåtts med Kunden avseende ett specifikt fordon. Fullgörelsens tidsrymd utgör uthyrningsperioden. Hyran Det belopp som Kunden betalar när denne bokar ett tillgängligt fordon. Hyran består av ett uthyrningspris, försäkringspremie samt en transaktionsavgift. 1.1 Parter Dessa allmänna hyresvillkor utgör en överenskommelse mellan FlexiDrive Sverige AB, organisationsnummer (hädanefter kallad FlexiDrive ) samt Kunden (hädanefter kallad Föraren ). 1.2 Överenskommelsen Dessa allmänna hyresvillkor skall gälla mellan FlexiDrive och Föraren vid förmedling och uthyrning av fordon, om ej annat skriftligen särskilt överenskommits mellan Föraren och FlexiDrive. 1.3 När villkoren anses bindande Dessa villkor anses ha ingåtts och blivit bindande för båda parter när Föraren blivit medlem på FlexiDrive:s webbapplikation och därmed accepterat dessa allmänna hyresvillkor. 1.4 Löptid Dessa allmänna hyresvillkor skall gälla mellan parterna under den tid Föraren är medlem på FlexiDrive:s webbapplikation och därigenom väljer att underkasta sig dessa bestämmelser. Uppsägning kan ske när som helst med iakttagande av bestämmelsen i punkt Tillgänglighetsförfrågningar och bokningar För att hyra ett specifikt fordon bokar Föraren tillgängliga fordon i enlighet med FlexiDrive:s anvisningar på webbapplikationen. Ett fordon är tillgängligt om Föraren direkt kan boka fordonet utan att skicka en tillgänglighetsförfrågan till Bilägaren alternativt om Föraren skickat en tillgänglighetsförfrågan och Bilägaren angett fordonet som tillgängligt för den specifika tiden. Hyran och, i förekommande fall, reservationen av säkerhetsdepositionen skall endast erläggas av Föraren förutsatt att denne bokar ett tillgängligt fordon. 1

2 3. Hyra och betalning Föraren ansvarar för att erlägga hyran till FlexiDrive i enlighet med punkt 2. Hyran består av ett uthyrningspris som Bilägaren fastställt och en transaktionsavgift. FlexiDrive äger även rätt att begära en säkerhetsdeposition. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel Betalning sker i enlighet med de anvisningar FlexiDrive uppställt på webbapplikationen. FlexiDrive skall inte överföra betalningen till Bilägaren förrän efter uthyrningsperioden. FlexiDrive får inte heller utan vidare utredning överföra betalningen om Föraren, senast en vecka efter uthyrningsperioden, invänt mot en sådan åtgärd. 4. Upphämtning och återlämning av fordonet Vid en bokning upphämtar Föraren fordonet på den plats FlexiDrive anvisar. Vid upphämtning skall Föraren och Bilägaren genomföra en säkerhetskontroll av fordonet enligt punkt 15. Bilägaren ansvarar för att vara närvarande på upphämtningsplatsen för att avlämna fordonet till Föraren. I de fall Bilägaren är frånvarande vid upphämtning eller av annan anledning inte kan hyra ut fordonet äger Föraren rätt att få tillbaka hela hyran och eventuell säkerhetsdeposition, förutsatt att denne omedelbart meddelar FlexiDrive om det inträffade. FlexiDrive blir inte under någon omständighet ansvarigt gentemot Föraren för de kostnader denne lider på grund av Bilägarens frånvaro och för den uteblivna uthyrningen. Föraren hänvisas istället till att rikta sitt eventuella skadestånds krav mot Bilägaren. Vid uthyrningsperiodens utgång skall Föraren återlämna fordonet till Bilägaren på den plats där det upphämtats eller på den plats som särskilt avtalats. Föraren äger endast rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden om Bilägaren samtyckt till en sådan åtgärd. Vid återlämnandet skall fordonet vara i samma skick som vid upphämtning bortsett från normalt slitage. Föraren och Bilägaren skall då gemensamt utföra ytterligare en säkerhetskontroll enligt punkt 15 för bedömning av fordonets skick. 5. Fordonets användning Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av Föraren eller, med Förarens samtycke och på hans ansvar, av person tillhörande hans familj. Föraren svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar Föraren använda fordonet utanför Sverige men inom Skandinavien, kan detta ske endast efter att FlexiDrive underrättas och godkänt sådan användning. Med Skandinavien menas Norge, Danmark och Finland. Föraren är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan att underrätta FlexiDrive försöker föra fordonet ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i FlexiDrive:s intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. Föraren är ansvarig för samtliga kostnader som FlexiDrive kan drabbas av och ingen ersättning kan utgå till Föraren enligt någon punkt i dessa allmänna villkor om Föraren olovligen fört fordonet utanför Sverige. Föraren får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåtet. Fordonet får ej heller användas till att draga, skjuta eller eljest flytta annat fordon. Dock får fordon med draganordning användas för att draga släpfordon med tillsvarande anordning. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar. 6. Fordonets skötsel Föraren ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Föraren står risken för fordonet under hela uthyrningsperioden. Föraren skall iaktta samtliga krav och villkor uppsatta av både FlexiDrive och Bilägaren vid brukandet av fordonet. Likaså skall fordonets varningssystem alltid iakttas och följas. Fordonet skall efter uthyrningsperiodens slut alltid återlämnas till Bilägaren i samma skick som vid uthyrningsperiodens början. Föraren ansvarar för att åtgärda oljenivå, kylvatten, ringtryck, spolarvätska m m enl angivna rekommendationer i instruktionsboken och om detta påkallas på instrumentbrädan. Föraren ansvarar för att rätt bränsle används för fordonet. Bränsletyp finns angivet i tanklocket. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel äger FlexiDrive rätt att debitera Föraren. 7. Förarens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser Föraren ansvarar gentemot Bilägaren för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser som kan drabba Bilägaren i egenskap av ägare till fordonet. Om Föraren inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka Föraren är ansvarig, och FlexiDrive till skydd för Bilägaren har skickat ett krav till Föraren, har FlexiDrive rätt att, förutom böteseller avgiftsbeloppet, debitera Föraren en expeditionskostnad om 250 kr för varje överträdelse. FlexiDrive har även rätt att debitera eventuell påminnelseavgift. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som Föraren varken känt till eller bort känna till. Om Föraren vill överklaga en felparkeringsavgift eller liknande skall detta göras omedelbart och direkt till berörd utställare av avgiften. Föraren skall alltid betala felparkeringsavgiften i väntan på att överklagandet behandlats. 2

3 8. Åtgärder vid fel, skada eller stöld Föraren ansvarar för att fordonet inte skadas eller förkommer under uthyrningsperioden. Föraren förbinder sig att ansvara för de kostnader som under uthyrningsperioden uppstår i samband med skador på fordonet, såsom t ex buckla, stenskott, punktering mm oavsett om oaktsamhet kan läggas denne till last eller ej. Ansvaret begränsas dock i enlighet med punkt 9 nedan. Föraren skall så snart som möjligt underrätta FlexiDrive om fel eller skada på fordonet samt om stöld under uthyrningsperioden. FlexiDrive skall efter sådan underrättelse meddela Föraren vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid försäkringsfall skall Föraren så snart som möjligt göra skadeanmälan till FlexiDrive. Det åligger Föraren att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till FlexiDrive. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar Föraren för därigenom uppkommen skada. 9. Förarens ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet Föraren ansvarar gentemot FlexiDrive för att fordonet inte skadas eller förkommer under uthyrningsperioden. Föraren skall betala ersättning till FlexiDrive för skador som han svarar för. Skador enligt följande skadegruppsindelning är dock begränsade till nedan angivna belopp (självrisker) såvida inte självriskreducering eller självriskeliminering tecknats: - Bilansvar (gäller som en trafikförsäkring) SEK 5000 (SEK 7500 för husbil / husvagn) - Brand SEK (SEK 7500 för husbil / husvagn) - Stöld SEK (SEK 7500 för husbil / husvagn) - Glas SEK (SEK 7500 för husbil / husvagn) - Räddning SEK (SEK 2000 för husbil / husvagn) - Vagnskada SEK (SEK för husbil / husvagn) För att skada skall vara begränsad till ovanstående belopp måste Föraren uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart lämna skadeanmälan till FlexiDrive. Om Föraren tecknat självriskreducering gäller den självrisk som framgår i det enskilda hyresavtalet. Vid parkeringsskador, eller om annan bilförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter. Försäkringen friskriver ej Föraren från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t.ex slarvigt lastat fordon, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage och liknande. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning är FlexiDrive berättigad att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet samt ta eventuell säkerhetsdeposition i anspråk. FlexiDrive äger rätt att framställa ett krav mot föraren för betalning av självrisk enligt ovan. FlexiDrive har även rätt att debitera eventuell påminnelseavgift om kravet ej betalas i tid. 10. FlexiDrive:s ansvar vid driftstopp eller skada FlexiDrive svarar för att fordonet vid upphämtningstillfället är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under uthyrningsperioden, p.g.a. fordonets skick vid upphämtningstillfället, fel eller driftstopp, skall Föraren så snart som möjligt meddela FlexiDrive om det inträffade. Föraren ansvarar för att anordna bärgning. Föraren har rätt till skälig ersättning för den skada han drabbas av på grund av det felaktiga fordonet. Föraren skall alltid kunna styrka sina utgifter. Ersättning utgår inte om Föraren i samband med upphämtning av fordonet samt vid genomförandet av säkerhetskontrollen enligt punkt 15 upptäcker uppenbara brister i fordonet och ändå väljer att hyra det. Uppenbara brister kan t.ex. vara att fordonet brister i något avseende enligt punkt 15. Ersättning utgår inte heller för förlust i näringsverksamhet. 11. Försening vid återlämning av fordonet Föraren är skyldig att under uthyrningsperioden omedelbart underrätta FlexiDrive eller Bilägaren om denne blir sen med att återlämna fordonet till Bilägaren i enlighet med den ursprungliga återlämningstiden. Vid försumlighet att fullgöra detta svarar Föraren för därigenom uppkommen skada. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång. Om förseningen inte beror på omständigheter utanför Förarens kontroll, äger FlexiDrive även rätt att debitera Föraren en fast administrationsavgift på 200 kronor plus en löpande förseningsavgift om 125 kronor per timme förseningen pågår. Försäkringen fortsätter att gälla tills bilen återlämnas till Bilägaren enligt punkt 4 och Föraren svarar för premien. 3

4 12. Vissa situationer 12.1 Fordonets skick Om Föraren, vid upphämtningstillfället enligt punkt 4, upptäcker att fordonet ej är funktionsdugligt eller annars besitter stora brister, äger denne rätt att häva hyresavtalet genom att omedelbart meddela FlexiDrive om det inträffade. Föraren skall då få tillbaka hyran och eventuell säkerhetsdeposition. Föraren har rätt till skälig ersättning för den skada som han drabbas av på grund av det felaktiga fordonet. Föraren skall alltid kunna styrka sina utgifter. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet Avbokningar Om Föraren avbokar en bokning 24 timmar innan uthyrningen, äger FlexiDrive rätt att debitera en administrationsavgift om 39 kr. Ingen avbokning kan emellertid ske med mindre än 24 timmar kvar till uthyrningen Brott mot skyldigheter i allmänhet Om Föraren brister i att uppfylla de skyldigheter som nämns i dessa allmänna villkor, trots att FlexiDrive givit skälig tid till rättelse och tilldelat Föraren en varning, äger FlexiDrive rätt att omedelbart utesluta Föraren från möjligheten att via webbapplikationen skicka förfrågningar och hyra fordon Force majeure Båda parter i detta avtal skall vara befriade från ansvar och påföljder om fullgörandet av viss skyldighet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, naturkatastrof, sabotage, skadegörelse, arbetskonflikt, knapphet på transportmedel, avbrott i teleförbindelser, elavbrott, försening hos leverantör eller annan avtalspart som har sin grund i omständigheter som angivits häri eller annan liknande omständighet. Så länge hinder på grund av angiven händelse består och skälig tid därefter skall parterna vara befriade från ansvar och påföljder. 13. Trängselavgift Föraren ansvarar gentemot Bilägaren för trängselavgifter som uppkommit under uthyrningsperioden som kan drabba Bilägaren i egenskap av ägare till fordonet. Föraren skall alltid meddela FlexiDrive om eventuella trängselavgifter och betala i tid. Om Föraren inte i rätt tid betalar eventuella trängselavgifter för vilka Föraren är ansvarig, och FlexiDrive till skydd för Bilägaren har skickat ett krav till Föraren, har FlexiDrive rätt att, förutom trängselavgiften, debitera Föraren en expeditionskostnad om 150 kr för varje överträdelse. FlexiDrive har även rätt att debitera eventuell påminnelseavgift. 14. Säkerhetsdepositionen FlexiDrive äger rätt att alltid begära en säkerhetsdeposition till ett visst belopp i samband med att Föraren skickar en förfrågan enligt punkt 2. Om Föraren uppfyller samtliga skyldigheter nämnda i detta avtal äger denne alltid rätt att vid uthyrningsperiodens utgång få tillbaka säkerhetsdepositionen. Om Föraren emellertid, mot förmodan, brister i att uppfylla skyldigheter nämnda i detta avtal äger FlexiDrive rätt att ta säkerhetsdepositionen i anspråk. 15. Säkerhetskontroll FlexiDrive rekommenderar att den säkerhetskontroll som Föraren samt Bilägaren skall utföra enligt punkt 4 skall avse att kontrollera: 1. att vindreutetorkare och spolare fungerar 2. att det inte finns några sprickor på vindrutorna 3. att det inte finns något som tyder på läckage från fordonet 4. att all belysning fram och bak fungerar 5. att däckens mönsterdjup är minst 1,6 mm (på vinterväglag minst 3 mm) och däcken inte är platta längst ner på grund av lågt lufttryck 6. att backspeglarna är hela och sitter fast 7. att instrumentpanelen inte lyser upp några varningslampor vid tändning 8. att bilbältena fungerar 9. att alla nödvändigheter finns såsom varningstriangel, reservdäck samt fordonets instruktionsbok 10. att bilen i övrigt inte har någon uppenbar skada eller defekt som ej dokumenterats i Hyresavtalet. 4

5 16. Villkorsändringar FlexiDrive förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta avtal. Ändringen publiceras på webbapplikationen och träder i kraft så fort publicering sker. Föraren äger när som helst rätt att invända och säga upp avtalet då denne inte accepterar utförda förändringar. Om en ändring sker enligt denna punkt innan en uthyrning fullgörs, skall de villkor som gällde när Föraren skickade en förfrågan avseende ett specifikt fordon att gälla. 17. Uppsägning Detta avtal utgör ett tillsvidare avtal med en uppsägningstid om sju (7) dagar. Föraren äger rätt att efter eget skön säga upp avtalet till upphörande efter iakttagande av uppsägningstiden. Uppsägning sker genom ett meddelande till FlexiDrive där Föraren skall identifiera sig. 18. Personuppgifter Föraren tillhandahåller under medlemskapsförfarandet frivilligt sina personuppgifter. Föraren samtycker i och med detta avtal till att nämnda personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslag (1998:204). De uppgifter som krävs brukas i syfte att tillhandahålla och administrera Förarens medlemskap, kontrollera den information som denne tillhandahåller via webbapplikationen samt för att uppfylla skyldigheter och kontrollera att skyldigheter enligt detta avtal upprätthålls. FlexiDrive värnar om att skydda samtliga lagrade personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Föraren har, efter inloggning på webbapplikationen, möjlighet att kontrollera och ändra lämnade personuppgifter. Föraren har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få besked om vilka uppgifter som behandlas samt begära rättelse av dessa. Ansökan om besked ska göras skriftligen till FlexiDrive. Föraren förbinder sig att inte behandla Bilägarens personuppgifter utan dennes uttryckliga godkännande. Föraren får således inte sprida Bilägarens personuppgifter eller på något annat sätt missbruka de personuppgifter om Bilägaren som denne tar del av. Överträdelse leder till omedelbar avstängning. 19. Tvist Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk lag. 5

Sunfleets Allmänna villkor

Sunfleets Allmänna villkor Sida 1 Sunfleets Allmänna villkor Gäller från 2015-02-01 tills vidare Nedan följer de Allmänna villkor under vilka avtal träffats mellan Sunfleet Carsharing AB, organisationsnummer 556575-8298, nedan kallat

Läs mer

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06- 01 Nedan följer de villkor under vilka avtal träffats mellan Bilpoolen AB - Org.nr. 556734-8825 nedan kallad Bilpoolen

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Allmänna villkor Leaseonline AB

Allmänna villkor Leaseonline AB Allmänna villkor Leaseonline AB 1. Villkor - Avtal Om Underhållsservice OBS! Det åligger Leasetagaren att boka in och utföra service på Fordonet vid rätt tidpunkt enligt respektive biltillverkares servicerekommendationer.

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning 1. Allmänt 1.1 Sollefteå stadsnät, Leverantören, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet. Dessa Allmänna avtalsvillkor tillämpas för installation

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden.

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden. ALLMÄNNA VILLKOR 1 ALLMÄNT 1.1 Västsvenska Idékonsult, 556315-7295, adress Uppegårdsgatan 1, 516 34 DALSJÖFORS, nedan Vikab, tillhandahåller tjänster till företagskund, nedan Kunden, avseende upprättande

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer