Allmänna hyresvillkor för Förare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna hyresvillkor för Förare 2015-06-07"

Transkript

1 Allmänna hyresvillkor för Förare Allmänt Definitioner Kunden / Föraren Den som är medlem på webbapplikationen som behörig Förare och därigenom bereds möjlighet att hyra fordon. Behörig Förare är den som är minst 20 år och innehar ett giltigt körkort med förarbehörighet B. FlexiDrive Sverige AB Företaget som erbjuder Kunden möjlighet att hyra fordon via webbapplikationen. Fordon Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt om högst 3,5 ton. Till begreppet räknas även husvagnar och husbilar med en totalvikt om högst 7,5 ton. Webbapplikationen Hemsida som ägs av FlexiDrive Sverige AB i syfte att bl.a. bereda Kunden möjlighet att hyra fordon. Hemsideadressen är Bilägaren Den som står registrerad som ägare av fordonet i vägtrafikregistret. Tillgänglighetsförfrågan Kundens ej bindande hyresförslag till Bilägaren avseende ett specifikt fordon. Bokning - Då Bilägaren besvarar en tillgänglighetsförfrågan genom att ange fordonet som tillgängligt och Kunden därefter aktivt bokar det tillgängliga fordonet. En bokning innebär att ett hyresavtal ingåtts med Kunden. Uthyrning Fullgörelse av ett hyresavtal som ingåtts med Kunden avseende ett specifikt fordon. Fullgörelsens tidsrymd utgör uthyrningsperioden. Hyran Det belopp som Kunden betalar när denne bokar ett tillgängligt fordon. Hyran består av ett uthyrningspris, försäkringspremie samt en transaktionsavgift. 1.1 Parter Dessa allmänna hyresvillkor utgör en överenskommelse mellan FlexiDrive Sverige AB, organisationsnummer (hädanefter kallad FlexiDrive ) samt Kunden (hädanefter kallad Föraren ). 1.2 Överenskommelsen Dessa allmänna hyresvillkor skall gälla mellan FlexiDrive och Föraren vid förmedling och uthyrning av fordon, om ej annat skriftligen särskilt överenskommits mellan Föraren och FlexiDrive. 1.3 När villkoren anses bindande Dessa villkor anses ha ingåtts och blivit bindande för båda parter när Föraren blivit medlem på FlexiDrive:s webbapplikation och därmed accepterat dessa allmänna hyresvillkor. 1.4 Löptid Dessa allmänna hyresvillkor skall gälla mellan parterna under den tid Föraren är medlem på FlexiDrive:s webbapplikation och därigenom väljer att underkasta sig dessa bestämmelser. Uppsägning kan ske när som helst med iakttagande av bestämmelsen i punkt Tillgänglighetsförfrågningar och bokningar För att hyra ett specifikt fordon bokar Föraren tillgängliga fordon i enlighet med FlexiDrive:s anvisningar på webbapplikationen. Ett fordon är tillgängligt om Föraren direkt kan boka fordonet utan att skicka en tillgänglighetsförfrågan till Bilägaren alternativt om Föraren skickat en tillgänglighetsförfrågan och Bilägaren angett fordonet som tillgängligt för den specifika tiden. Hyran och, i förekommande fall, reservationen av säkerhetsdepositionen skall endast erläggas av Föraren förutsatt att denne bokar ett tillgängligt fordon. 1

2 3. Hyra och betalning Föraren ansvarar för att erlägga hyran till FlexiDrive i enlighet med punkt 2. Hyran består av ett uthyrningspris som Bilägaren fastställt och en transaktionsavgift. FlexiDrive äger även rätt att begära en säkerhetsdeposition. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel Betalning sker i enlighet med de anvisningar FlexiDrive uppställt på webbapplikationen. FlexiDrive skall inte överföra betalningen till Bilägaren förrän efter uthyrningsperioden. FlexiDrive får inte heller utan vidare utredning överföra betalningen om Föraren, senast en vecka efter uthyrningsperioden, invänt mot en sådan åtgärd. 4. Upphämtning och återlämning av fordonet Vid en bokning upphämtar Föraren fordonet på den plats FlexiDrive anvisar. Vid upphämtning skall Föraren och Bilägaren genomföra en säkerhetskontroll av fordonet enligt punkt 15. Bilägaren ansvarar för att vara närvarande på upphämtningsplatsen för att avlämna fordonet till Föraren. I de fall Bilägaren är frånvarande vid upphämtning eller av annan anledning inte kan hyra ut fordonet äger Föraren rätt att få tillbaka hela hyran och eventuell säkerhetsdeposition, förutsatt att denne omedelbart meddelar FlexiDrive om det inträffade. FlexiDrive blir inte under någon omständighet ansvarigt gentemot Föraren för de kostnader denne lider på grund av Bilägarens frånvaro och för den uteblivna uthyrningen. Föraren hänvisas istället till att rikta sitt eventuella skadestånds krav mot Bilägaren. Vid uthyrningsperiodens utgång skall Föraren återlämna fordonet till Bilägaren på den plats där det upphämtats eller på den plats som särskilt avtalats. Föraren äger endast rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden om Bilägaren samtyckt till en sådan åtgärd. Vid återlämnandet skall fordonet vara i samma skick som vid upphämtning bortsett från normalt slitage. Föraren och Bilägaren skall då gemensamt utföra ytterligare en säkerhetskontroll enligt punkt 15 för bedömning av fordonets skick. 5. Fordonets användning Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av Föraren eller, med Förarens samtycke och på hans ansvar, av person tillhörande hans familj. Föraren svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar Föraren använda fordonet utanför Sverige men inom Skandinavien, kan detta ske endast efter att FlexiDrive underrättas och godkänt sådan användning. Med Skandinavien menas Norge, Danmark och Finland. Föraren är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan att underrätta FlexiDrive försöker föra fordonet ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i FlexiDrive:s intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. Föraren är ansvarig för samtliga kostnader som FlexiDrive kan drabbas av och ingen ersättning kan utgå till Föraren enligt någon punkt i dessa allmänna villkor om Föraren olovligen fört fordonet utanför Sverige. Föraren får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåtet. Fordonet får ej heller användas till att draga, skjuta eller eljest flytta annat fordon. Dock får fordon med draganordning användas för att draga släpfordon med tillsvarande anordning. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar. 6. Fordonets skötsel Föraren ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Föraren står risken för fordonet under hela uthyrningsperioden. Föraren skall iaktta samtliga krav och villkor uppsatta av både FlexiDrive och Bilägaren vid brukandet av fordonet. Likaså skall fordonets varningssystem alltid iakttas och följas. Fordonet skall efter uthyrningsperiodens slut alltid återlämnas till Bilägaren i samma skick som vid uthyrningsperiodens början. Föraren ansvarar för att åtgärda oljenivå, kylvatten, ringtryck, spolarvätska m m enl angivna rekommendationer i instruktionsboken och om detta påkallas på instrumentbrädan. Föraren ansvarar för att rätt bränsle används för fordonet. Bränsletyp finns angivet i tanklocket. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel äger FlexiDrive rätt att debitera Föraren. 7. Förarens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser Föraren ansvarar gentemot Bilägaren för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser som kan drabba Bilägaren i egenskap av ägare till fordonet. Om Föraren inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka Föraren är ansvarig, och FlexiDrive till skydd för Bilägaren har skickat ett krav till Föraren, har FlexiDrive rätt att, förutom böteseller avgiftsbeloppet, debitera Föraren en expeditionskostnad om 250 kr för varje överträdelse. FlexiDrive har även rätt att debitera eventuell påminnelseavgift. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som Föraren varken känt till eller bort känna till. Om Föraren vill överklaga en felparkeringsavgift eller liknande skall detta göras omedelbart och direkt till berörd utställare av avgiften. Föraren skall alltid betala felparkeringsavgiften i väntan på att överklagandet behandlats. 2

3 8. Åtgärder vid fel, skada eller stöld Föraren ansvarar för att fordonet inte skadas eller förkommer under uthyrningsperioden. Föraren förbinder sig att ansvara för de kostnader som under uthyrningsperioden uppstår i samband med skador på fordonet, såsom t ex buckla, stenskott, punktering mm oavsett om oaktsamhet kan läggas denne till last eller ej. Ansvaret begränsas dock i enlighet med punkt 9 nedan. Föraren skall så snart som möjligt underrätta FlexiDrive om fel eller skada på fordonet samt om stöld under uthyrningsperioden. FlexiDrive skall efter sådan underrättelse meddela Föraren vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid försäkringsfall skall Föraren så snart som möjligt göra skadeanmälan till FlexiDrive. Det åligger Föraren att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till FlexiDrive. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar Föraren för därigenom uppkommen skada. 9. Förarens ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet Föraren ansvarar gentemot FlexiDrive för att fordonet inte skadas eller förkommer under uthyrningsperioden. Föraren skall betala ersättning till FlexiDrive för skador som han svarar för. Skador enligt följande skadegruppsindelning är dock begränsade till nedan angivna belopp (självrisker) såvida inte självriskreducering eller självriskeliminering tecknats: - Bilansvar (gäller som en trafikförsäkring) SEK 5000 (SEK 7500 för husbil / husvagn) - Brand SEK (SEK 7500 för husbil / husvagn) - Stöld SEK (SEK 7500 för husbil / husvagn) - Glas SEK (SEK 7500 för husbil / husvagn) - Räddning SEK (SEK 2000 för husbil / husvagn) - Vagnskada SEK (SEK för husbil / husvagn) För att skada skall vara begränsad till ovanstående belopp måste Föraren uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart lämna skadeanmälan till FlexiDrive. Om Föraren tecknat självriskreducering gäller den självrisk som framgår i det enskilda hyresavtalet. Vid parkeringsskador, eller om annan bilförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter. Försäkringen friskriver ej Föraren från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t.ex slarvigt lastat fordon, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage och liknande. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning är FlexiDrive berättigad att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet samt ta eventuell säkerhetsdeposition i anspråk. FlexiDrive äger rätt att framställa ett krav mot föraren för betalning av självrisk enligt ovan. FlexiDrive har även rätt att debitera eventuell påminnelseavgift om kravet ej betalas i tid. 10. FlexiDrive:s ansvar vid driftstopp eller skada FlexiDrive svarar för att fordonet vid upphämtningstillfället är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under uthyrningsperioden, p.g.a. fordonets skick vid upphämtningstillfället, fel eller driftstopp, skall Föraren så snart som möjligt meddela FlexiDrive om det inträffade. Föraren ansvarar för att anordna bärgning. Föraren har rätt till skälig ersättning för den skada han drabbas av på grund av det felaktiga fordonet. Föraren skall alltid kunna styrka sina utgifter. Ersättning utgår inte om Föraren i samband med upphämtning av fordonet samt vid genomförandet av säkerhetskontrollen enligt punkt 15 upptäcker uppenbara brister i fordonet och ändå väljer att hyra det. Uppenbara brister kan t.ex. vara att fordonet brister i något avseende enligt punkt 15. Ersättning utgår inte heller för förlust i näringsverksamhet. 11. Försening vid återlämning av fordonet Föraren är skyldig att under uthyrningsperioden omedelbart underrätta FlexiDrive eller Bilägaren om denne blir sen med att återlämna fordonet till Bilägaren i enlighet med den ursprungliga återlämningstiden. Vid försumlighet att fullgöra detta svarar Föraren för därigenom uppkommen skada. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång. Om förseningen inte beror på omständigheter utanför Förarens kontroll, äger FlexiDrive även rätt att debitera Föraren en fast administrationsavgift på 200 kronor plus en löpande förseningsavgift om 125 kronor per timme förseningen pågår. Försäkringen fortsätter att gälla tills bilen återlämnas till Bilägaren enligt punkt 4 och Föraren svarar för premien. 3

4 12. Vissa situationer 12.1 Fordonets skick Om Föraren, vid upphämtningstillfället enligt punkt 4, upptäcker att fordonet ej är funktionsdugligt eller annars besitter stora brister, äger denne rätt att häva hyresavtalet genom att omedelbart meddela FlexiDrive om det inträffade. Föraren skall då få tillbaka hyran och eventuell säkerhetsdeposition. Föraren har rätt till skälig ersättning för den skada som han drabbas av på grund av det felaktiga fordonet. Föraren skall alltid kunna styrka sina utgifter. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet Avbokningar Om Föraren avbokar en bokning 24 timmar innan uthyrningen, äger FlexiDrive rätt att debitera en administrationsavgift om 39 kr. Ingen avbokning kan emellertid ske med mindre än 24 timmar kvar till uthyrningen Brott mot skyldigheter i allmänhet Om Föraren brister i att uppfylla de skyldigheter som nämns i dessa allmänna villkor, trots att FlexiDrive givit skälig tid till rättelse och tilldelat Föraren en varning, äger FlexiDrive rätt att omedelbart utesluta Föraren från möjligheten att via webbapplikationen skicka förfrågningar och hyra fordon Force majeure Båda parter i detta avtal skall vara befriade från ansvar och påföljder om fullgörandet av viss skyldighet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, naturkatastrof, sabotage, skadegörelse, arbetskonflikt, knapphet på transportmedel, avbrott i teleförbindelser, elavbrott, försening hos leverantör eller annan avtalspart som har sin grund i omständigheter som angivits häri eller annan liknande omständighet. Så länge hinder på grund av angiven händelse består och skälig tid därefter skall parterna vara befriade från ansvar och påföljder. 13. Trängselavgift Föraren ansvarar gentemot Bilägaren för trängselavgifter som uppkommit under uthyrningsperioden som kan drabba Bilägaren i egenskap av ägare till fordonet. Föraren skall alltid meddela FlexiDrive om eventuella trängselavgifter och betala i tid. Om Föraren inte i rätt tid betalar eventuella trängselavgifter för vilka Föraren är ansvarig, och FlexiDrive till skydd för Bilägaren har skickat ett krav till Föraren, har FlexiDrive rätt att, förutom trängselavgiften, debitera Föraren en expeditionskostnad om 150 kr för varje överträdelse. FlexiDrive har även rätt att debitera eventuell påminnelseavgift. 14. Säkerhetsdepositionen FlexiDrive äger rätt att alltid begära en säkerhetsdeposition till ett visst belopp i samband med att Föraren skickar en förfrågan enligt punkt 2. Om Föraren uppfyller samtliga skyldigheter nämnda i detta avtal äger denne alltid rätt att vid uthyrningsperiodens utgång få tillbaka säkerhetsdepositionen. Om Föraren emellertid, mot förmodan, brister i att uppfylla skyldigheter nämnda i detta avtal äger FlexiDrive rätt att ta säkerhetsdepositionen i anspråk. 15. Säkerhetskontroll FlexiDrive rekommenderar att den säkerhetskontroll som Föraren samt Bilägaren skall utföra enligt punkt 4 skall avse att kontrollera: 1. att vindreutetorkare och spolare fungerar 2. att det inte finns några sprickor på vindrutorna 3. att det inte finns något som tyder på läckage från fordonet 4. att all belysning fram och bak fungerar 5. att däckens mönsterdjup är minst 1,6 mm (på vinterväglag minst 3 mm) och däcken inte är platta längst ner på grund av lågt lufttryck 6. att backspeglarna är hela och sitter fast 7. att instrumentpanelen inte lyser upp några varningslampor vid tändning 8. att bilbältena fungerar 9. att alla nödvändigheter finns såsom varningstriangel, reservdäck samt fordonets instruktionsbok 10. att bilen i övrigt inte har någon uppenbar skada eller defekt som ej dokumenterats i Hyresavtalet. 4

5 16. Villkorsändringar FlexiDrive förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta avtal. Ändringen publiceras på webbapplikationen och träder i kraft så fort publicering sker. Föraren äger när som helst rätt att invända och säga upp avtalet då denne inte accepterar utförda förändringar. Om en ändring sker enligt denna punkt innan en uthyrning fullgörs, skall de villkor som gällde när Föraren skickade en förfrågan avseende ett specifikt fordon att gälla. 17. Uppsägning Detta avtal utgör ett tillsvidare avtal med en uppsägningstid om sju (7) dagar. Föraren äger rätt att efter eget skön säga upp avtalet till upphörande efter iakttagande av uppsägningstiden. Uppsägning sker genom ett meddelande till FlexiDrive där Föraren skall identifiera sig. 18. Personuppgifter Föraren tillhandahåller under medlemskapsförfarandet frivilligt sina personuppgifter. Föraren samtycker i och med detta avtal till att nämnda personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslag (1998:204). De uppgifter som krävs brukas i syfte att tillhandahålla och administrera Förarens medlemskap, kontrollera den information som denne tillhandahåller via webbapplikationen samt för att uppfylla skyldigheter och kontrollera att skyldigheter enligt detta avtal upprätthålls. FlexiDrive värnar om att skydda samtliga lagrade personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Föraren har, efter inloggning på webbapplikationen, möjlighet att kontrollera och ändra lämnade personuppgifter. Föraren har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få besked om vilka uppgifter som behandlas samt begära rättelse av dessa. Ansökan om besked ska göras skriftligen till FlexiDrive. Föraren förbinder sig att inte behandla Bilägarens personuppgifter utan dennes uttryckliga godkännande. Föraren får således inte sprida Bilägarens personuppgifter eller på något annat sätt missbruka de personuppgifter om Bilägaren som denne tar del av. Överträdelse leder till omedelbar avstängning. 19. Tvist Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk lag. 5

Allmänna avtalsvillkor för Fordonsägare 2015-07-13

Allmänna avtalsvillkor för Fordonsägare 2015-07-13 Allmänna avtalsvillkor för Fordonsägare 2015-07-13 1. Allmänt Definitioner Kunden / Fordonsägaren Den som är medlem på webbapplikationen som behörig Fordonsägare och därigenom bereds möjlighet att hyra

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

Särskilda Hyresvillkor

Särskilda Hyresvillkor Särskilda Hyresvillkor De särskilda hyresvillkoren gäller före de allmänna vid en eventuell motsägelse mellan villkoren. 1 Bokningsavgift Bokningsbekräftelse samt faktura skickas till hyresmannen per mail

Läs mer

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen Dela Bil.

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen Dela Bil. , Allmänna Villkor Gäller from 2015-11-23 och tills vidare Nedan följer de allmänna villkor under vilka Avtal träffats mellan Mekonomen Nya Affärer AB, organisationsnummer 556821-5981, nedan kallad och

Läs mer

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil.

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil. Mekonomen dela bil, Allmänna Villkor Gäller from 2015-12-18 och tills vidare Nedan följer de allmänna villkor under vilka Avtal träffats mellan Mekonomen Nya Affärer AB, organisationsnummer 556821-5981,

Läs mer

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil.

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil. , Allmänna Villkor Gäller from 2016-03-18 och tills vidare Nedan följer de allmänna villkor under vilka Avtal träffats mellan Mekonomen Nya Affärer AB, organisationsnummer 556821-5981, nedan kallad och

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

hyresavtal Husbil Upprättas i två exemplar - ett till uthyraren och ett till hyrestagaren Fr o m T o m Antal dygn

hyresavtal Husbil Upprättas i två exemplar - ett till uthyraren och ett till hyrestagaren Fr o m T o m Antal dygn Kontrollera legitimationerna. Namn/Företag hyresavtal Husbil Namn Upprättas i två exemplar - ett till uthyraren och ett till hyrestagaren Sid 1/2 Adress Adress Postadress Postadress Telnr Telnr Personnr/orgnr

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor förare i tjänst: gällande från

Allmänna villkor förare i tjänst: gällande från Allmänna villkor förare i tjänst: gällande från 2017-02-01 Allmänna villkor: gällande från 2017-02-01 Nedan följer de villkor under vilka avtal träffats mellan Bilpoolen AB - Org.nr. 556734-8825 nedan

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR ALLMÄNNA HYRESVILLKOR - vid hyra av container 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor skall gälla för hyresavtalet mellan table uthyrning och catering i Stockholm AB, 556811-5645, ( table.se ) och

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Försäkringen som tar bort din skadekostnad

Försäkringen som tar bort din skadekostnad Försäkringen som tar bort din skadekostnad För- och efterköpsinformation Gäller från 2016-08-01 Försäkringen som tar bort din skadekostnad Detta är endast en översiktlig information som du har laglig rätt

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE För SnappInsurance gäller detta särskilda villkor i första hand och i övrigt Ifs allmänna motorförsäkringsvillkor för företag (if.se/villkorfordon alla villkor 8183)

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

INFORMATION OCH VILLKOR

INFORMATION OCH VILLKOR Begär offert, eller gör en bokning När du söker efter tillgängliga husbilar i bokningskalendern på vår hemsida. kommer du att bli erbjuden att mata in dina kreditkortsdata, eller lämna de fälten tomma.

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt:

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Offert Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07 Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Vi tackar för förfrågan och erbjuder följande enligt nedan: Pris exklusive moms

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01

Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06-01 Allmänna villkor: gällande från 2013-06- 01 Nedan följer de villkor under vilka avtal träffats mellan Bilpoolen AB - Org.nr. 556734-8825 nedan kallad Bilpoolen

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme VL-Kollektivtrafikförvaltningen Org.nr 232100-0172 www.vl.se 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer