Inspiration för integration 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspiration för integration 2010"

Transkript

1 Inspiration för integration etablering på nytt sätt Hotell Södra Berget i Sundsvall januari 2010 i samarbete med Konferensdokumentation: Ann-Cathrin Granbäck, Ordpilot Höga Kusten

2 Integration ett angeläget konferenstema Den januari 2010 anordnade länsstyrelserna i Norrland för andra gången en gemensam integrationskonferens. Årets huvudtema var den nya reform som träder i kraft 1 december De 250 deltagarna som samlats på Hotell Södra Berget i Sundsvall fick också möjlighet att inspireras av varandra och delta i intressanta seminarier. Bo Källstrand, landshövding i Västernorrlands län, öppnade konferensen med att uttrycka sin stora glädje över att så många hörsammat inbjudan. Integration är ett synnerligen angeläget tema. I år sammafaller konferensen med Förintelsens minnesdag, vilket gör den extra speciell. Att välkomna nya svenskar är enligt Bo Källstrand en möjlighet till utveckling. Mötet med andra kulturer berikar oss på fler än ett sätt. Norrland brottas med utflyttningsproblematiken och har redan en skevhet i åldersstrukturen. En ökad inflyttning av utrikesfödda skulle kunna räta upp siffrorna. Men integration går som ni alla vet inte av sig själv. Det krävs mycket jobb och samarbete mellan de inblandade parterna. Därför är denna konferens så viktig. Låt oss samtala, inspireras av varandra, få nya idéer och ta nya tag för integration och mångfald i Norrland. Bo Källstrand passade också på att presentera konferensens två moderatorer Anders Bergman, journalist och medarbetare i 5i12-rörelsen, och Sara Parkman, 5i12-rörelsen och musikstuderande.

3 Nya reformen sätter jobben i fokus Språk och arbete. Det är nycklarna till en lyckad integration, enligt integrationsminister Nyamko Sabuni. Den nya reform som ligger i pipelinen fokuserar därför på arbetslinjen. Väntetiden på jobb bör kunna pressas från dagens sju år till två år. Trots sitt missnöje med det rådande läget vad gäller integration och nyanländas situation ville Nyamko Sabuni inte svartmåla allt arbete som görs. Tvärtom är det imponerande insatser som kan tillskrivas kommunerna, frivilliga organisationer, statliga instanser och andra. Det är just samverkan dem emellan som skapar helheten för de nya svenskarna. Många invandrare arbetar och gör rätt för sig, barnen går i skola och så vidare, men det räcker inte. Enligt statistik från SCB är arbetslösheten nästan dubbelt så hög bland nyanlända, oavsett kön, som bland resten av befolkningen. Detta skapar utanförskap och är ett problem som måste lösas. Regeringen har därför lagt ett förslag för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Om allt går som det ska, med riksdagsbeslut i mars, kommer en reform med namnet Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd att börja gälla den 1 december. I korthet går reformen ut på att staten, med Arbetsförmedlingen i spetsen, tar över huvudansvaret för arbetslivsetableringen för åldersgruppen år. Kommunerna kommer även fortsättningsvis att ha viktiga uppgifter i flyktingmottagandet och för nyanländas etablering i samhället. Det kan handla om SFI-undervisning, bostadsförsörjning och samhällsorientering. Huvuddragen i den nya reformen är: Arbetsförmedlingen tar över det samordnande ansvaret för etableringen från kommunerna. En ny ersättning, som är lika för alla oavsett var man bor i landet, införs. Det kommunala försörjningsstödet omvandlas alltså till en statlig individuell ersättning. Alla nyanlända ska få välja en etableringslots. Lotsen är en fristående aktör som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Lotsen ska vara stöjdande och pådrivande under hela etableringsperioden. Af ska tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan med utgångspunkt i tidigare utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Nyanlända som har en etableringsplan ska delta i samhällsorientering och SFI. Maxtiden för etableringsersättningen kommer att läggas på 24 månader, i vissa fall kan detta förlängas. Idag är det endast 30 procent av alla nyanlända som har arbete efter tre år. Mediantiden från uppehållstillstånd till arbete är så hög som sju år. Att ändra på detta, ja där ligger utmaningen! säger Nyamko Sabuni. Efter 25 år med samma ansvars- och arbetsfördelning för integrationsfrågorna är den nya reformen en stor händelse. Naturligtvis finns både frågetecken och oro bland de berörda parterna. Även samhällsekonomiskt kommer reformen att påverka då man beräknar att den kommer att kosta 920 miljoner kronor. Men för första gången kommer nyanländas rättigheter att skrivas in i en lag, så är det inte nu.

4 Angeles Bermudez-Svankvist gillar nya rollen 100%, det är min ambition! År 2012 kommer vi att ha uppfyllt vårt nya uppdrag. Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, kan måhända låta kaxig, men i verkligheten är hon förväntansfull på den nya reformen. Äntligen, menar hon, går svenskt integrationsarbete mot enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet. Arbetsförmedlingen i Sverige omfattar 321 kontor och har över anställda. Uppdraget att effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare samt på sikt öka sysselsättningen är sedan länge gjutet. Extra hög prioritet ligger på de som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Angeles Bermudez-Svankvist talade om fem välfärdsfaktorer: bostad, arbete, hälsa, utbildning och socialt nätverk. Saknar man tre av dessa, då händer det något, då blir man sjuk. Det kan räcka med att sakna en av faktorerna för att man ska hamna utanför. Angeles Bermudez-Svankvist menar att varje människa har ett ansvar för sin situation. Varje människa har möjlighet till förändring. Därför är det så viktigt att se sina medmänniskor som resurser. Istället för att reta sig på att någon inte kan svenska, är annorlunda och har varit arbetslös länge kan man glädja sig över att ha träffat en person med bakgrund i ett spännande land, som talar ett annat språk och som har mycket att ge! Konkret menar Angeles att den nya lagens stora fördel är att den ska anpassas till varje enkild individ, något som ska ske genom etableringsplanerna och den personliga lotsen. Arbetsförmedlingen kommer att få i uppdrag att upphandla privata aktörer som ska sköta detta. Lotsen kommer dock inte att ha myndighetsansvar, det kommer Arbetsförmedlingen att sörja för. Visst är det mycket som ännu är oklart, men överlag tror jag att den nya reformen kommer att medföra mycket positivt. Det handlar ju om hur vi på bästa sätt ska tillvarata de människor som kommer till Sverige. Inom bara några år kommer Sverige att vara i skriande behov av arbetskraft. Detta på grund av stora pensionsavgångar och det faktum att allt färre ungdomar träder in på arbetsmarknaden. Vi kommer att behöva varenda nyanländ. Det är ett måste att vi är på banan redan 2012, vilket Arbetsförmedlingen ska göra sitt bästa för att se till, säger Angeles Bermudez-Svankvist och avslutar: Uppdraget är oerhört viktigt för oss, men vi kommer inte att lyckas om vi inte fortsätter det goda samarbete vi redan har med kommunerna, länsstyrelserna, Migrationsverket, Försäkringskassan och andra berörda parter som jobbar med integration.

5 Erfarenhetsutbyte och grupparbete Efter de inledande föreläsningarna av Nyamko Sabuni och Angeles Bermudez-Svankvist samt en god lunch var det dags för seminariedeltagarna att själva vara aktiva. Gruppvis fick alla chansen att delge sina egna erfarenheter och ta inspiration av andras. Uppdraget var också att formulera ett antal frågor som sedan skulle ställas under eftermiddagens paneldebatt. Naturligtvis kretsade mycket av diskussionerna kring den nya reformen och ovissheten som ännu råder. Hur kommer reformen att slå mot kommunerna, blir det aktuellt med uppsägningar? Det nya systemet med lotsar, kommer det att fungera? Är det klokt att lotsarna ska arbeta mot prestationsersättning? De flesta i grupperna var överens om att det är av yttersta vikt att ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen å ena sidan och kommunerna å den andra blir tydlig. Kontakten mellan dessa två är a och o om integrationsarbetet ska bli lyckosamt. Det fanns även en mängd andra frågetecken. Som exempel kan nämnas att samtalen kretsade kring det faktum att barnen inte berörs av reformen. Många diskuterade även dilemmat med den långsamma hanteringen när det gäller id-kort. Även SFI-undervisningen var föremål för samtal.

6 Inspirerande och informerande utställning Under hela konferensen kunde deltagarna låta sig inspireras och informeras av en samutställning. Konstnären Lejla Porovic visade sin Längtan som sätter fokus på ensamkommande flyktingungdomar. Tina Johanssons, Sundsvalls museum, och frilansaren Åke Johanssons foton och texter från ett slumområde i Nairobi gjorde intryck. Dessutom berättade projektet Ung Integration i Östersund, 5i12-rörelsen och Gävleborgs projekt Öppna Dörrar om sina verksamheter.

7 Bengt Greiff, Roy Melchert, Gunnar Sallstedt och Torsten Torstensson gjorde sitt bästa för att räta ut frågetecknen. Experter i paneldebatt frågas ut av åhörarna Under eftermiddagen av konferensens första dag var det så dags för frågestund. Bengt Greiff (BG), t f avdelningschef vid Arbetsförmedlingen, Roy Melchert (RM), utredare vid Sveriges Kommuner och Landsting, Gunnar Sallstedt (GS), kansliråd vid integrations- och jämställdhetsdepartementet samt Torsten Torstensson (TT), process- och utvecklingsledare vid Migrationsverket, hade en svettig stund när de under nära två timmar grillades med frågor från publiken. Av naturliga skäl kan inte alla dessa frågor tas med i dokumentationen. Panelen fick inledningsvis svara på samma fråga: Vad är viktigast för er när den nya reformen träder i kraft? (TT) Migrationsverket strävar efter kortare handläggningstid av asylärendena. Vi vill utveckla vår introduktion och skapa ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi ser också över bosättningsfördelningen och vår roll när det gäller utbetalning av statsbidrag. (GS) Departementet har ju ingen operativ verksamhet, utan jag kan bara ge svar ur regeringens perspektiv. Reformen syftar till att ge nyanlända ett snabbare inträde i arbetslivet. Vi jobbar just nu med de nya förordningstexterna, som kommer att börja gälla efter det att riksdagen antagit propositionen i mars och reformen träder i kraft den 1 december. (RM) Kommunerna har signalerat behov av förändring, så vi på SKL är glada över att det händer något. Samtidigt kommer vi att fortsätta vår intressebevakning och stötta våra våra medlemmar. Det finns tre viktiga frågor som måste ses över: 1 SFI-utbildningen 2 De som faller utanför arbetsförmedlingen 3 De nyanlända barnen/ ungdomarnas situation. (BG) Först måste jag poängtera hur positivt det är att Arbetsförmedlingen framöver kommer in i ett sådant tidigt skede. Vi ska fortsätta vårt goda samarbete med kommunerna och utveckla etableringsarbetet. Vi behöver bland annat bygga upp en kompetens kring etableringsstöd. Vem kommer i framtiden att få det praktiska ansvaret när det gäller kvotflyktingar, dvs vem hämtar vid flygplatsen, köper kläder, följer med till banken och så vidare? (GS) Reformen reglerar den nyanländes inträde på arbetsmarknaden. Allt annat ska fungera som tidigare. (TT) Kommunerna får även i framtiden ansvar för flyktningmottagandet. Arbetsförmedlingen ska sedan så fort är möjligt kontakta kommunerna och kvotflyktingarna för att göra en etableringsplan.

8 Hur kommer arbetsförmågan att bedömas på den som ska skrivas in hos Arbetsförmedlingen? (BG) Den bedöms dels genom Af:s kontakter med den arbetssökande, dels genom exempelvis läkarutlåtanden. Lotsarna kommer att arbeta prestations- och resultatbaserat. Finns det inte en risk att lotsarna inte vill ta på sig de besvärliga fallen, det vill säga lågutbildade som inte är så lätta att få ut i arbete. (BG) Det är inte lotsarna som kommer att bestämma vilka de ska arbeta med, det är de nyanlända själva som har möjlighet att välja. Lotsarna ska inte kunna tacka nej om någon vill anlita dem. I de fall den nyanlände inte vill ha någon lots träder Af in. Hur kommer lotsarnas ersättningsystem att fungera? (BG) Det är en fråga som inte är utredd än, men troligtvis får lotsarna först en bassumma och ytterligare en ersättning när den nyanlände fått arbete. Vilken kravspecifikation har Arbetsförmedlingen på lotsarna? (BG) Inte heller denna fråga är löst, men vi kommer att ställa höga krav både när det gäller arbetslinjen och den sociala delen av uppdraget. Hur säkerställer man att den nyanlände är perfekt informerad om lotsarnas utbud? (BG) Naturligtvis måste allt presenteras på en mängd olika språk. Tillsammans med arbetsförmedlaren och tolk får man sedan resonera sig fram. Viktigt är dock att Af aldrig får föreslå en lots, vår roll är att ge en fullödig information. Sedan har den nyanlände möjlighet att välja en ny lots om han/hon inte skulle vara nöjd med sitt första val. Reformen gäller åldrarna år. Vad händer med åringarna? (GS) Även nyanlända i den åldern omfattas av reformen om de saknar föräldrar i Sverige. När kommer det att bli lättare för nyanlända att få ett svenskt id-kort? (GS) Jag kan inte ange en exakt tidpunkt, men frågan är under behandling och en principiell lösning är på väg. Hur väljs det framöver ut var flyktningarna ska bo och vem gör det? (GS) Migrationsverket kommer även fortsättningsvis att bedöma och fastställa vilka behov som finns. Af tar därefter vid och diskuterar med länsstyrelserna och Migrationsverket samt fördelar sedan antalet på länen. Därefter har länsstyrelsen ansvar för fördelningen till kommunerna i länen. Var i kedjan ses den nyaländes hela livssituation över. Fokus ligger på arbetslinjen i den nya reformen. (GS) Än en gång vill jag framhålla att det inte ramlar bort något tidigare ansvar, kommunerna kommer även fortsättningsvis att ansvara för SFI, skolan och så vidare. Det som ändras är just arbetslinjen. (BG) Vi anser att ett arbete är grunden till en lyckad integration. Naturligtvis krävs ett bra boende, socialt nätverk, barnomsorg och så vidare för att hela livssituationen ska bli bra. Därför har lotsen en stor roll även när det gäller sociala frågor. Kommer kommunerna att behöva ligga ute med pengar om Försäkringskassan inte hinner betala ut ersättning till de nyanlända? (RM) Det är en fråga som vi på SKL också ställer. Vi ser att det finns en stor risk för glapp. (GS) Så långt det är möjligt är ambitionen att kommunerna inte ska belastas extra för försörjningsstöd. Det pågår ett arbete med hur detta ska lösas. Är den oro som finns hos kommunerna befogad? Är vår verksamhet hotad? (RM) Det är mycket viktigt att all kompetens och erfarenhet som finns inom kommunerna tas tillvara. (GS) Jag råder alla instanser att se över sin kommande verksamhet och anpassa den efter de förhållanden som kommer att råda. Visst är det så att kommunerna kommer att få mindre pengar, eftersom Af får ett större ansvar. (RM) Då är det väldigt viktigt att kommunerna snabbt får veta hur finanserna kommer att bli, så att de har tid att se över sin organisation och planera sitt arbete.

9 Det är många frågor som ni inte kan svara klart på, bland annat ersättningen till kommunerna. Det är svårt för kommunerna att planera när ni är så vaga. (GS) Jag har stor förståelse för frågeställningen. Riksdagen fattar dock beslut den 17 mars och dessförinnan kan jag helt enkelt inte säga något. Det är lätt att se den nya reformen som en storstadsproposition. Var finns glesbygdsperspektivet? I Norrland är det inte säkert att alla kommuner har en egen Af och det kan vara långt till Försäkringskassan. (BG) Arbetsförmedlingen är indelad i arbetsmarknadsområden och det finns minst ett kontor i varje område. En kommun kan alltså ha sitt Af-kontor i grannkommunen. Har diskussioner förts med Försäkringskassan, näringslivet och andra aktörer inför proppen? (BG) Af har arbetsgrupper tillsammans med Försäkringskassan. Näringslivet har inte varit med i diskussionen, men just detta ligger ju i Af:s grunduppdrag så vi har redan goda relationer. Med Skatteverket har vi en samverkan när det gäller de så kallade signalsystemen. Vad bedöms som rimlig tid att komma i arbete? (GS) En bra fråga. Från tidigare utredningar och erfarenhet har vi slagit fast tiden 2 år (24 månader), men i vissa fall kan rimligt även sträcka sig upp till 3-4 år. Om man inte fått arbete när introduktionstiden tagit slut, går det normala hjälp- och stödarbetet in. Ingen ska kunna falla mellan stolarna. Avslutningsvis fick de fyra paneldebattörerna fundera över framtiden. Året är 2015 och reformen har blivit en succé. Nämn en eller ett par orsaker till framgången. (BG) Mediantiden för nyanländas inträde i arbetslivet har då kortats avsevärt, eftersom Af tillsammans med kommunerna, näringslivet och andra aktörer har lyckats ta tillvara på den kompetens som finns. Fler får jobb, fler lever alltså ett gott liv! (RM) En bidragande orsak till framgången är att vi tänker och arbetar långsiktigt. Vi har då fått en bättre översyn och blir inte överrumplade av till exempel boendeproblem. Arbetsförmedlingen ger bättre insatser i rätt tid och vi har utvecklat svenskundervisningen för invandrare. (GS) År 2015 hoppas jag att arbetsmarknadsdepartementet jobbar tillsammans med regeringskansliet i denna fråga. De farhågor som finns nu kring den sociala situationen, barns villkor etcetera har fångats upp och är lösta. Sedan tror jag att vi då har utvecklat ett bra sätt att mäta integration. (TT) Då tror jag att Sverige fortfarande är ett bra föregångsland när det gäller mottagandet av kvotflyktingar. Vi har tagit tillvara de goda strukturerna från dagens arbete och hittat kreativa samarbetsformer. En viktig framgångsfaktor är att Sverige år 2015 har betydligt kortare tid för nyanlända att få arbete.

10 Ljusceremoni och föreställning Konferensens första dag, som hölls på Förintelsens Minnesdag, kröntes av en stämningsfull ljusceremoni. Den 27 januari 2010 var det på dagen 65 år sedan koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades av Röda armén. Anna Agoston och Johanna Israelsson från föreningen Berätta Vidare återberättade under ljushögtiden livsepisoder från överlevare av förintelsen. Middag med klezmermusik Efter en innehållsrik och intressant dag avslutades konferensens första dag med middag och sprittande klezmermusik. Den senare levererades av Härnösandsgruppen David and the Goliatschz.

11 Äkta engagemang driver Stavros Louca Först ut att äntra podiet på konferensens andra dag var den välkände matteläraren Stavros Louca. Med sin smittsamma entusiasm anlade han tonen för resten av dagen: - Jag lever efter devisen Allt är möjligt! Att allt verkligen är möjligt visade Stavros Louca när han antog utmaningen att förmå eleverna i en av Sveriges svagaste skolor att förbättra sina prestationer och på så sätt höja sina betyg och bli behöriga till gymnasiet. TV-serien Klass 9a visar när Louca och ett antal lärarkollegor på olika pedagogiskt skickliga sätt arbetar med ungdomarna. Det viktigaste är att tro på eleverna. Om jag tror att de klarar av uppgiften, så ökar också deras självförtroende och till sist har de lyft sig själva. Jag behöver bara tro på deras kapacitet och locka fram lusten att lära. Som barn var Stavros Louca inte någon stor anhängare av skolan. Han är uppvuxen på Cypern och upplevde aldrig några problem med att hänga med i undervisningen, tvärtom hade han högsta betyg i alla ämnen. Alla ämnen utom ett. Ordningsbetyget var nämligen inget att skryta med. Jag tyckte helt enkelt att skolan var ganska tråkig. Stavros Louca föddes utanför äktenskapet och stämplades hårt av omgivningen som oäkting. Hans mamma uppmuntrade honom därför att göra sin läxor och vara duktig. Ja, hon ville faktiskt att han skulle vara bäst av alla i klassen. Det skulle visa dem! - En dag när hon förhörde mig på läxan såg jag att hon höll boken upp och ned. Jag sa inget, utan tiden gick och mamma fortsatte förhöra mig. Alltid med boken upp och ned. Då insåg jag att min mor var analfabet. När Turkiet invaderade Cypern år 1974 flydde Louca utomlands. I slutet av 1970-talet kom han till Stockholm och fick då börja arbeta som städare på ett daghem. Den civilekonomutbildning han hade med från Cypern var plötsligt inget värd. Han träffade en kvinna, gifte sig, fick barn och utbildade sig till lärare; först i hemspråk och därefter till no- och mattelärare. Då kände jag att jag hamnat på rätt plats. Inte många skulle orka med de yrkesmässiga utmaningar som Stavros Louca antagit. Han tvekade faktiskt själv till en början. Samtidigt som han blev erbjuden lärartjänst på Rinkebyskolan fick han nämligen frågan om att börja jobba på en innerstadsskola. Det var naturligtvis lockande. Men mina barn övertygade mig att välja Rinkeby, eftersom jag där skulle kunna fungera som en förebild för eleverna. När Stavros Louca träffade sina elever på Rinkebyskolan var den dystra verkligheten att endast en femtedel gick vidare till gymnasiet, de var helt enkelt inte godkända i de ämnen som krävs för att bli behörig. Stavros såg dock direkt att de skulle klara det. Problemet var att ingen annan gjorde det! Professionalism är för Stavros Louca att gräva djupare, beröra, tränga innanför skalet och via engagemang få eleverna att använda de 90% av hjärnan vi vanligtvis inte använder. Detta lyckas han genom att avdramatisera sitt ämne, ge rikligt med beröm och uppmuntran samt skapa en relation till varje elev. Jag vill nå varje elevs hjärta. Då måste jag visa respekt, ha ett personligt och äkta intresse för eleven samt skapa en familjär stämning mellan oss, säger Louca. Ett synbart bevis på Stavros Loucas genuina engagemang är det faktum att han även driver olika projektgupper på fritiden. Varje lördag åker elever från årkurs 7 under 12 veckor till skolan för att delta i till exempel teknikklubben eller cykelprojektet. Stavros Louca är en bländande talare som blandar fakta med mängder av metaforer och personliga berättelser. Att skildra dem alla här är omöjligt. Avslutningsvis kan man bara konstatera att skolan i Sverige skulle vara mycket intressantare och ha betydligt högre status om alla lärare hade samma engagemang och glöd som Stavros Louca.

12 Seminarier avslutade konferensen Konferensen avslutades med 14 olika föreläsningar. Det skulle egentligen ha varit 15, men på grund av det ymniga snöfallet kunde inte Martin Wass, Säkerhetspolisen, komma och hålla sitt föredrag om politisk förföljelse. De seminarier som gick av stapeln var: 1. Mina erfarenheter som ensamkommande flyktingbarn - Hibo Abdullahi 2. ID-kort - Roy Melchert, SKL 3. LANDA - Lars Blomqvist och Kenneth Forsell, Hudiksvalls och Ljusdals kommuner 4 Ensamkommande barn - Sophia Öhvall Lindberg, Migrationsverket 5. Etableringsplan - Allan Waktmar, Arbetsförmedlingen 6. Rinkebyakademin - Stavros Louca 7. Europeiska flyktingfonden III - Johan Söderberg, Migrationsverket 8. Samhällsorientering i praktiken - Christian Foster, Länsstyrelsen Stockholm 9. Barns och ungdomars introduktion - Annika Hermansson, Regionförb Östsam 10. Yrkes-SFI - Maria Berg, Länsstyrelsen Gävleborg 11. Aktuellt inom Sfi - Suzanne Mehrens, Skolverket 12. Ung integration - Ingemar Edström och Johan Karlsson, Östersunds kommun 13. Organiserad vidareflyttning - Oscar Hammar, BOSAM, och Djamal Hamaili, flyktingsamordnare Valdemarsviks kommun 14. Samhälls- och hälsokommunikatörer - Katarina Carlzén, Länsstyrelsen Skåne

13 Så här tyckte vi om konferensen! Per Stefansson (t v) och Rita Norman, Integrationsenheten Söderhamn samt Mats Runefeldt, Hudiksvalls Invandrarkontor: Vi tycker att konferensen varit bra, men är besviken över att vi inte fått fler frågetecken uträtade. Vi tycker att man borde kunna informera mer, trots att proppen inte är tagen. Ulla-Karin Hellström Sahlén, asylboendet Tellus i Härnösand och Britta Wikman, Semret i Härnösand. Vi beslutade att all personal från Tellus och Semret skulle få åka på konferensen. Många seminarier berör ensamkommande barns situation. Vi uppskattar länsstyrelsernas initiativ att ge oss tid och möjlighet att träffa andra och utbyta erfarenheter. Caroline Balkstedt och Benneth Sandberg, Tolk- och Översättarservice i Örebro län, samt Rina Näslund, projektet Öppna Dörrar, länsstyrelsen Gävle: Konferensen har varit mycket intressant och vi har fått svar på några frågor vi undrade över. Den nya reformen är en stor sak och det är inte konstigt att många känner oro över hur det kommer att bli. Lilian Nyström och Monica Widman, flyktingmottagningen i Skellefteå, Anna Tegby, SFI Skellefteå, och Mirsada Mehic, flyktingmottagningen i Skellefteå: Den kommande reformen är den största omändringen på flera år och naturligtvis är vi oroliga för våra kommunala verksamheter. Vi kände till innehållet i proppen innan och hade i ärlighetens namn hoppats få mer kött på benen av experterna i paneldebatten. Kerstin Richter, integrationsenheten i Örnsköldsvik, samt Lennart Edmark och Christina Söderberg, Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik: Konferensen är ett bra avstamp inför det kommande förändringsarbetet. I Ö-vik finns redan ett bra samarbete mellan kommunen och Af, så vi känner oss trygga och ser fram emot att utveckla vår samverkan ännu mer.

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dokumentation från konferensen Nyanländ i Småland en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dagen arrangerades av Länsstyrelserna i Kalmar- Kronobergs- och Jönköpings län.

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Datum En dialogdag på temat etablering av nyanlända. Utvandrarnas hus i Växjö, 29 september

Datum En dialogdag på temat etablering av nyanlända. Utvandrarnas hus i Växjö, 29 september 1 (5) Dokumentation från Nyanländ i Småland En dialogdag på temat etablering av nyanlända. Utvandrarnas hus i Växjö, 29 september Länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg arrangerade den 29 september

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88

Kommittédirektiv. Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Dir. 2011:88 Kommittédirektiv Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare Dir. 2011:88 Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd Elin Landell Departementsråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Regeringens strategi för integration: Fler i arbete och fler företagare Bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan Bättre

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande Tidiga insatser för asylsökande Asylsökande i Gävleborg 2016-11-01 1600 1400 1200 1000 800 600 EBO ABO 400 200 0 Källa: Migrationsverket Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker

Läs mer

Program 18 april i Gävle

Program 18 april i Gävle OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form avskydd eller assistans av UNHCR

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

10 maj 2017 Gävle Välkommen!

10 maj 2017 Gävle Välkommen! Grunden om asyl- och flyktingmottagning 10 maj 2017 Gävle Välkommen! Under dagen får du bland annat svar på följande frågor: Hur går en asylansökan till? Vad betyder olika begrepp? Hur ser flyktingsituationen

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

10,35-11,05 Region Gävleborg Britt Marie Ryd Individers rättigheter och skyldigheter gällande sjukvård. Vem får vad, vart och när?

10,35-11,05 Region Gävleborg Britt Marie Ryd Individers rättigheter och skyldigheter gällande sjukvård. Vem får vad, vart och när? OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

Asyl och flyktingmottagning

Asyl och flyktingmottagning Asyl och flyktingmottagning Asylsökande i anordnat boende (ABO) i eget boende (EBO) Flyktingmottagning asylsökande med uppehållstillstånd kvotflyktingar anhöriga Ensamkommande barn asylsökande eller med

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-08-26 DNR 006-369-08 Handläggare: Jan Francke Tel: 508 08 351 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Betänkandet Egenansvar

Läs mer

Konferens om bosättning av nyanlända, med inriktning på kvotflyktingar och kommuners perspektiv 2013-04-23

Konferens om bosättning av nyanlända, med inriktning på kvotflyktingar och kommuners perspektiv 2013-04-23 Konferens om bosättning av nyanlända, med inriktning på kvotflyktingar och kommuners perspektiv 2013-04-23 KUB-projektets och Migrationsverkets konferens gav dem som arbetar med flyktingfrågor och bosättning

Läs mer

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 1. Uppdrag och arbetssätt Regeringen uppdrog den 25 november 2010 (IJ 2010/2001/IU) till länsstyrelserna att, inom ramen

Läs mer

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända LÄGESRAPPORT 1 (6) 2016-02-18 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2016/21-2 Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har i samband med beslutandet av mål och budget

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sida: 1 av 7 Af-2016/00430191 Datum: 2016-12-13 Avsändarens referens: Ju2016/08546/L7 Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR Världens utvecklingsländer är värdar för 86% av alla på flykt Pakistan

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

För dig som söker etableringslots. Så gör du steg för steg

För dig som söker etableringslots. Så gör du steg för steg För dig som söker etableringslots Så gör du steg för steg Den här broschyren är till för dig som vill hitta en etableringslots (även kallad lots). På Arbetsförmedlingens webbplats arbetsformedlingen.se/nyanland

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

10,20-10,35 Paus. 11,45 13,00 Lunch. För mer information kontakta Bente Sandström Integration Gävleborg Tfn

10,20-10,35 Paus. 11,45 13,00 Lunch. För mer information kontakta Bente Sandström Integration Gävleborg Tfn OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Förlängd tid för och utvidgning

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategi för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2013-05-22 KS 2012/0768 Kommunstyrelsen Integrationsstrategi för Kalmar län Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Länsstyrelsen

Läs mer

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop.

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop. Etableringsreformen genom att skapa ett effektivt system för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv vill regeringen uppnå följande: En snabbare etablering på arbetsmarknaden Starkare incitament

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Presentation Arena Idé 18 januari 2016

Presentation Arena Idé 18 januari 2016 Presentation Arena Idé 18 januari 2016 Jennie K Larsson, fil.dr REMESO/Linköpings Universitet jennie.k.larsson@liu.se Integration bygger på arbete och möjlighet till egen försörjning. Därför är regeringens

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-02-03 Diarienummer 851-17795-2010. 1(6) Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Föregående minnesanteckningar och kort information från Länsstyrelsen Under

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48 Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Riktlinjer för ett integrerat samhälle

Riktlinjer för ett integrerat samhälle 2015-04-14 2015.325 133 1(10) Barn, utbildning, fritid, kultur och arbetsmarknad Antagen av Kommunstyrelsen 128/15 Riktlinjer för ett integrerat 2 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 4 Om mottagande

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Ett år med etableringsreformen resultat och framtid

Ett år med etableringsreformen resultat och framtid KONFERENSINBJUDAN Ett år med etableringsreformen Tid och plats Den 8 9 december 2011 i Stockholm, Folkets Hus (City Conference Center), Barnhusgatan 12 14 Konferensen börjar kl. 10.00 (registrering och

Läs mer

Den 2 februari arrangerar Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro den regionala konferensen Sverige tillsammans. Syftet

Den 2 februari arrangerar Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro den regionala konferensen Sverige tillsammans. Syftet 2 februari 2016 Västmanlands län och Örebro län Regional konferens 2 februari Sverige tillsammans Den 2 februari arrangerar Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro den regionala konferensen Sverige tillsammans.

Läs mer

STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten

STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten STENUNGSUNDS Reviderad 2012-04-11 KOMMUN Integrationsenheten Riktlinjer för mottagande och introduktion av nyanlända i Stenungsunds kommun som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Samhällets

Läs mer

Ansvar för kommunens flyktingmottagande

Ansvar för kommunens flyktingmottagande Kommunstyrelsen 2016-11-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:585 Marita Skog 016 710 55 19 1 (6) Kommunstyrelsen Ansvar för kommunens flyktingmottagande Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REVIDERAD Mars 2009 Tryck: Länsstyrelsen i Norrbottens län 1 Förord Den regionala överenskommelsen för Norrbotten

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Inledning Landshövding Lars Bäckström Landshövding Lars Bäckström inledde dialogdagen med att konstatera att vi alla väntar

Läs mer

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete Karin Magnusson David Boman Revisorerna Sandvikens kommun September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Egenansvar - med professionellt stöd remissyttrande

Egenansvar - med professionellt stöd remissyttrande HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-08-19 SDN 2008-09-18 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sida 1/6 Ert datum Er beteckning A2016/01333/I Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr KK13/232 STRATEGI Strategi för integration och social sammanhållning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-11 144 Dnr KK13/232 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare

Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare Med rätt att delta Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare Utredningens uppdrag Föreslå åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och

Läs mer

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Integration NUMMER 2 DECEMBER 2015 LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Nu bygger vi vidare på Sverige tillsammans Ny proposition om flyktingmottagande Mottagandet av nyanlända under år 2016

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september

Etableringsreformen. Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén. Växjö 29 september Etableringsreformen Kenneth Herder Hans-Göran Johansson Mona Fahlén Växjö 29 september Regeringens ambition med reformen Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Rapport Integrationsarbete 2009

Rapport Integrationsarbete 2009 Rapport Integrationsarbete 2009 Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning Dokumenttyp Rapport Dokumentnamn Rapport Integrationsarbete 2009 Fastställd/upprättad Beslutsinstans Nämnden för arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 KEYNOTE SPEAKER Arbetsmarknadsdepartementet Elin Landell Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer