Inspiration för integration 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspiration för integration 2010"

Transkript

1 Inspiration för integration etablering på nytt sätt Hotell Södra Berget i Sundsvall januari 2010 i samarbete med Konferensdokumentation: Ann-Cathrin Granbäck, Ordpilot Höga Kusten

2 Integration ett angeläget konferenstema Den januari 2010 anordnade länsstyrelserna i Norrland för andra gången en gemensam integrationskonferens. Årets huvudtema var den nya reform som träder i kraft 1 december De 250 deltagarna som samlats på Hotell Södra Berget i Sundsvall fick också möjlighet att inspireras av varandra och delta i intressanta seminarier. Bo Källstrand, landshövding i Västernorrlands län, öppnade konferensen med att uttrycka sin stora glädje över att så många hörsammat inbjudan. Integration är ett synnerligen angeläget tema. I år sammafaller konferensen med Förintelsens minnesdag, vilket gör den extra speciell. Att välkomna nya svenskar är enligt Bo Källstrand en möjlighet till utveckling. Mötet med andra kulturer berikar oss på fler än ett sätt. Norrland brottas med utflyttningsproblematiken och har redan en skevhet i åldersstrukturen. En ökad inflyttning av utrikesfödda skulle kunna räta upp siffrorna. Men integration går som ni alla vet inte av sig själv. Det krävs mycket jobb och samarbete mellan de inblandade parterna. Därför är denna konferens så viktig. Låt oss samtala, inspireras av varandra, få nya idéer och ta nya tag för integration och mångfald i Norrland. Bo Källstrand passade också på att presentera konferensens två moderatorer Anders Bergman, journalist och medarbetare i 5i12-rörelsen, och Sara Parkman, 5i12-rörelsen och musikstuderande.

3 Nya reformen sätter jobben i fokus Språk och arbete. Det är nycklarna till en lyckad integration, enligt integrationsminister Nyamko Sabuni. Den nya reform som ligger i pipelinen fokuserar därför på arbetslinjen. Väntetiden på jobb bör kunna pressas från dagens sju år till två år. Trots sitt missnöje med det rådande läget vad gäller integration och nyanländas situation ville Nyamko Sabuni inte svartmåla allt arbete som görs. Tvärtom är det imponerande insatser som kan tillskrivas kommunerna, frivilliga organisationer, statliga instanser och andra. Det är just samverkan dem emellan som skapar helheten för de nya svenskarna. Många invandrare arbetar och gör rätt för sig, barnen går i skola och så vidare, men det räcker inte. Enligt statistik från SCB är arbetslösheten nästan dubbelt så hög bland nyanlända, oavsett kön, som bland resten av befolkningen. Detta skapar utanförskap och är ett problem som måste lösas. Regeringen har därför lagt ett förslag för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Om allt går som det ska, med riksdagsbeslut i mars, kommer en reform med namnet Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd att börja gälla den 1 december. I korthet går reformen ut på att staten, med Arbetsförmedlingen i spetsen, tar över huvudansvaret för arbetslivsetableringen för åldersgruppen år. Kommunerna kommer även fortsättningsvis att ha viktiga uppgifter i flyktingmottagandet och för nyanländas etablering i samhället. Det kan handla om SFI-undervisning, bostadsförsörjning och samhällsorientering. Huvuddragen i den nya reformen är: Arbetsförmedlingen tar över det samordnande ansvaret för etableringen från kommunerna. En ny ersättning, som är lika för alla oavsett var man bor i landet, införs. Det kommunala försörjningsstödet omvandlas alltså till en statlig individuell ersättning. Alla nyanlända ska få välja en etableringslots. Lotsen är en fristående aktör som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Lotsen ska vara stöjdande och pådrivande under hela etableringsperioden. Af ska tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan med utgångspunkt i tidigare utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Nyanlända som har en etableringsplan ska delta i samhällsorientering och SFI. Maxtiden för etableringsersättningen kommer att läggas på 24 månader, i vissa fall kan detta förlängas. Idag är det endast 30 procent av alla nyanlända som har arbete efter tre år. Mediantiden från uppehållstillstånd till arbete är så hög som sju år. Att ändra på detta, ja där ligger utmaningen! säger Nyamko Sabuni. Efter 25 år med samma ansvars- och arbetsfördelning för integrationsfrågorna är den nya reformen en stor händelse. Naturligtvis finns både frågetecken och oro bland de berörda parterna. Även samhällsekonomiskt kommer reformen att påverka då man beräknar att den kommer att kosta 920 miljoner kronor. Men för första gången kommer nyanländas rättigheter att skrivas in i en lag, så är det inte nu.

4 Angeles Bermudez-Svankvist gillar nya rollen 100%, det är min ambition! År 2012 kommer vi att ha uppfyllt vårt nya uppdrag. Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, kan måhända låta kaxig, men i verkligheten är hon förväntansfull på den nya reformen. Äntligen, menar hon, går svenskt integrationsarbete mot enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet. Arbetsförmedlingen i Sverige omfattar 321 kontor och har över anställda. Uppdraget att effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare samt på sikt öka sysselsättningen är sedan länge gjutet. Extra hög prioritet ligger på de som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Angeles Bermudez-Svankvist talade om fem välfärdsfaktorer: bostad, arbete, hälsa, utbildning och socialt nätverk. Saknar man tre av dessa, då händer det något, då blir man sjuk. Det kan räcka med att sakna en av faktorerna för att man ska hamna utanför. Angeles Bermudez-Svankvist menar att varje människa har ett ansvar för sin situation. Varje människa har möjlighet till förändring. Därför är det så viktigt att se sina medmänniskor som resurser. Istället för att reta sig på att någon inte kan svenska, är annorlunda och har varit arbetslös länge kan man glädja sig över att ha träffat en person med bakgrund i ett spännande land, som talar ett annat språk och som har mycket att ge! Konkret menar Angeles att den nya lagens stora fördel är att den ska anpassas till varje enkild individ, något som ska ske genom etableringsplanerna och den personliga lotsen. Arbetsförmedlingen kommer att få i uppdrag att upphandla privata aktörer som ska sköta detta. Lotsen kommer dock inte att ha myndighetsansvar, det kommer Arbetsförmedlingen att sörja för. Visst är det mycket som ännu är oklart, men överlag tror jag att den nya reformen kommer att medföra mycket positivt. Det handlar ju om hur vi på bästa sätt ska tillvarata de människor som kommer till Sverige. Inom bara några år kommer Sverige att vara i skriande behov av arbetskraft. Detta på grund av stora pensionsavgångar och det faktum att allt färre ungdomar träder in på arbetsmarknaden. Vi kommer att behöva varenda nyanländ. Det är ett måste att vi är på banan redan 2012, vilket Arbetsförmedlingen ska göra sitt bästa för att se till, säger Angeles Bermudez-Svankvist och avslutar: Uppdraget är oerhört viktigt för oss, men vi kommer inte att lyckas om vi inte fortsätter det goda samarbete vi redan har med kommunerna, länsstyrelserna, Migrationsverket, Försäkringskassan och andra berörda parter som jobbar med integration.

5 Erfarenhetsutbyte och grupparbete Efter de inledande föreläsningarna av Nyamko Sabuni och Angeles Bermudez-Svankvist samt en god lunch var det dags för seminariedeltagarna att själva vara aktiva. Gruppvis fick alla chansen att delge sina egna erfarenheter och ta inspiration av andras. Uppdraget var också att formulera ett antal frågor som sedan skulle ställas under eftermiddagens paneldebatt. Naturligtvis kretsade mycket av diskussionerna kring den nya reformen och ovissheten som ännu råder. Hur kommer reformen att slå mot kommunerna, blir det aktuellt med uppsägningar? Det nya systemet med lotsar, kommer det att fungera? Är det klokt att lotsarna ska arbeta mot prestationsersättning? De flesta i grupperna var överens om att det är av yttersta vikt att ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen å ena sidan och kommunerna å den andra blir tydlig. Kontakten mellan dessa två är a och o om integrationsarbetet ska bli lyckosamt. Det fanns även en mängd andra frågetecken. Som exempel kan nämnas att samtalen kretsade kring det faktum att barnen inte berörs av reformen. Många diskuterade även dilemmat med den långsamma hanteringen när det gäller id-kort. Även SFI-undervisningen var föremål för samtal.

6 Inspirerande och informerande utställning Under hela konferensen kunde deltagarna låta sig inspireras och informeras av en samutställning. Konstnären Lejla Porovic visade sin Längtan som sätter fokus på ensamkommande flyktingungdomar. Tina Johanssons, Sundsvalls museum, och frilansaren Åke Johanssons foton och texter från ett slumområde i Nairobi gjorde intryck. Dessutom berättade projektet Ung Integration i Östersund, 5i12-rörelsen och Gävleborgs projekt Öppna Dörrar om sina verksamheter.

7 Bengt Greiff, Roy Melchert, Gunnar Sallstedt och Torsten Torstensson gjorde sitt bästa för att räta ut frågetecknen. Experter i paneldebatt frågas ut av åhörarna Under eftermiddagen av konferensens första dag var det så dags för frågestund. Bengt Greiff (BG), t f avdelningschef vid Arbetsförmedlingen, Roy Melchert (RM), utredare vid Sveriges Kommuner och Landsting, Gunnar Sallstedt (GS), kansliråd vid integrations- och jämställdhetsdepartementet samt Torsten Torstensson (TT), process- och utvecklingsledare vid Migrationsverket, hade en svettig stund när de under nära två timmar grillades med frågor från publiken. Av naturliga skäl kan inte alla dessa frågor tas med i dokumentationen. Panelen fick inledningsvis svara på samma fråga: Vad är viktigast för er när den nya reformen träder i kraft? (TT) Migrationsverket strävar efter kortare handläggningstid av asylärendena. Vi vill utveckla vår introduktion och skapa ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi ser också över bosättningsfördelningen och vår roll när det gäller utbetalning av statsbidrag. (GS) Departementet har ju ingen operativ verksamhet, utan jag kan bara ge svar ur regeringens perspektiv. Reformen syftar till att ge nyanlända ett snabbare inträde i arbetslivet. Vi jobbar just nu med de nya förordningstexterna, som kommer att börja gälla efter det att riksdagen antagit propositionen i mars och reformen träder i kraft den 1 december. (RM) Kommunerna har signalerat behov av förändring, så vi på SKL är glada över att det händer något. Samtidigt kommer vi att fortsätta vår intressebevakning och stötta våra våra medlemmar. Det finns tre viktiga frågor som måste ses över: 1 SFI-utbildningen 2 De som faller utanför arbetsförmedlingen 3 De nyanlända barnen/ ungdomarnas situation. (BG) Först måste jag poängtera hur positivt det är att Arbetsförmedlingen framöver kommer in i ett sådant tidigt skede. Vi ska fortsätta vårt goda samarbete med kommunerna och utveckla etableringsarbetet. Vi behöver bland annat bygga upp en kompetens kring etableringsstöd. Vem kommer i framtiden att få det praktiska ansvaret när det gäller kvotflyktingar, dvs vem hämtar vid flygplatsen, köper kläder, följer med till banken och så vidare? (GS) Reformen reglerar den nyanländes inträde på arbetsmarknaden. Allt annat ska fungera som tidigare. (TT) Kommunerna får även i framtiden ansvar för flyktningmottagandet. Arbetsförmedlingen ska sedan så fort är möjligt kontakta kommunerna och kvotflyktingarna för att göra en etableringsplan.

8 Hur kommer arbetsförmågan att bedömas på den som ska skrivas in hos Arbetsförmedlingen? (BG) Den bedöms dels genom Af:s kontakter med den arbetssökande, dels genom exempelvis läkarutlåtanden. Lotsarna kommer att arbeta prestations- och resultatbaserat. Finns det inte en risk att lotsarna inte vill ta på sig de besvärliga fallen, det vill säga lågutbildade som inte är så lätta att få ut i arbete. (BG) Det är inte lotsarna som kommer att bestämma vilka de ska arbeta med, det är de nyanlända själva som har möjlighet att välja. Lotsarna ska inte kunna tacka nej om någon vill anlita dem. I de fall den nyanlände inte vill ha någon lots träder Af in. Hur kommer lotsarnas ersättningsystem att fungera? (BG) Det är en fråga som inte är utredd än, men troligtvis får lotsarna först en bassumma och ytterligare en ersättning när den nyanlände fått arbete. Vilken kravspecifikation har Arbetsförmedlingen på lotsarna? (BG) Inte heller denna fråga är löst, men vi kommer att ställa höga krav både när det gäller arbetslinjen och den sociala delen av uppdraget. Hur säkerställer man att den nyanlände är perfekt informerad om lotsarnas utbud? (BG) Naturligtvis måste allt presenteras på en mängd olika språk. Tillsammans med arbetsförmedlaren och tolk får man sedan resonera sig fram. Viktigt är dock att Af aldrig får föreslå en lots, vår roll är att ge en fullödig information. Sedan har den nyanlände möjlighet att välja en ny lots om han/hon inte skulle vara nöjd med sitt första val. Reformen gäller åldrarna år. Vad händer med åringarna? (GS) Även nyanlända i den åldern omfattas av reformen om de saknar föräldrar i Sverige. När kommer det att bli lättare för nyanlända att få ett svenskt id-kort? (GS) Jag kan inte ange en exakt tidpunkt, men frågan är under behandling och en principiell lösning är på väg. Hur väljs det framöver ut var flyktningarna ska bo och vem gör det? (GS) Migrationsverket kommer även fortsättningsvis att bedöma och fastställa vilka behov som finns. Af tar därefter vid och diskuterar med länsstyrelserna och Migrationsverket samt fördelar sedan antalet på länen. Därefter har länsstyrelsen ansvar för fördelningen till kommunerna i länen. Var i kedjan ses den nyaländes hela livssituation över. Fokus ligger på arbetslinjen i den nya reformen. (GS) Än en gång vill jag framhålla att det inte ramlar bort något tidigare ansvar, kommunerna kommer även fortsättningsvis att ansvara för SFI, skolan och så vidare. Det som ändras är just arbetslinjen. (BG) Vi anser att ett arbete är grunden till en lyckad integration. Naturligtvis krävs ett bra boende, socialt nätverk, barnomsorg och så vidare för att hela livssituationen ska bli bra. Därför har lotsen en stor roll även när det gäller sociala frågor. Kommer kommunerna att behöva ligga ute med pengar om Försäkringskassan inte hinner betala ut ersättning till de nyanlända? (RM) Det är en fråga som vi på SKL också ställer. Vi ser att det finns en stor risk för glapp. (GS) Så långt det är möjligt är ambitionen att kommunerna inte ska belastas extra för försörjningsstöd. Det pågår ett arbete med hur detta ska lösas. Är den oro som finns hos kommunerna befogad? Är vår verksamhet hotad? (RM) Det är mycket viktigt att all kompetens och erfarenhet som finns inom kommunerna tas tillvara. (GS) Jag råder alla instanser att se över sin kommande verksamhet och anpassa den efter de förhållanden som kommer att råda. Visst är det så att kommunerna kommer att få mindre pengar, eftersom Af får ett större ansvar. (RM) Då är det väldigt viktigt att kommunerna snabbt får veta hur finanserna kommer att bli, så att de har tid att se över sin organisation och planera sitt arbete.

9 Det är många frågor som ni inte kan svara klart på, bland annat ersättningen till kommunerna. Det är svårt för kommunerna att planera när ni är så vaga. (GS) Jag har stor förståelse för frågeställningen. Riksdagen fattar dock beslut den 17 mars och dessförinnan kan jag helt enkelt inte säga något. Det är lätt att se den nya reformen som en storstadsproposition. Var finns glesbygdsperspektivet? I Norrland är det inte säkert att alla kommuner har en egen Af och det kan vara långt till Försäkringskassan. (BG) Arbetsförmedlingen är indelad i arbetsmarknadsområden och det finns minst ett kontor i varje område. En kommun kan alltså ha sitt Af-kontor i grannkommunen. Har diskussioner förts med Försäkringskassan, näringslivet och andra aktörer inför proppen? (BG) Af har arbetsgrupper tillsammans med Försäkringskassan. Näringslivet har inte varit med i diskussionen, men just detta ligger ju i Af:s grunduppdrag så vi har redan goda relationer. Med Skatteverket har vi en samverkan när det gäller de så kallade signalsystemen. Vad bedöms som rimlig tid att komma i arbete? (GS) En bra fråga. Från tidigare utredningar och erfarenhet har vi slagit fast tiden 2 år (24 månader), men i vissa fall kan rimligt även sträcka sig upp till 3-4 år. Om man inte fått arbete när introduktionstiden tagit slut, går det normala hjälp- och stödarbetet in. Ingen ska kunna falla mellan stolarna. Avslutningsvis fick de fyra paneldebattörerna fundera över framtiden. Året är 2015 och reformen har blivit en succé. Nämn en eller ett par orsaker till framgången. (BG) Mediantiden för nyanländas inträde i arbetslivet har då kortats avsevärt, eftersom Af tillsammans med kommunerna, näringslivet och andra aktörer har lyckats ta tillvara på den kompetens som finns. Fler får jobb, fler lever alltså ett gott liv! (RM) En bidragande orsak till framgången är att vi tänker och arbetar långsiktigt. Vi har då fått en bättre översyn och blir inte överrumplade av till exempel boendeproblem. Arbetsförmedlingen ger bättre insatser i rätt tid och vi har utvecklat svenskundervisningen för invandrare. (GS) År 2015 hoppas jag att arbetsmarknadsdepartementet jobbar tillsammans med regeringskansliet i denna fråga. De farhågor som finns nu kring den sociala situationen, barns villkor etcetera har fångats upp och är lösta. Sedan tror jag att vi då har utvecklat ett bra sätt att mäta integration. (TT) Då tror jag att Sverige fortfarande är ett bra föregångsland när det gäller mottagandet av kvotflyktingar. Vi har tagit tillvara de goda strukturerna från dagens arbete och hittat kreativa samarbetsformer. En viktig framgångsfaktor är att Sverige år 2015 har betydligt kortare tid för nyanlända att få arbete.

10 Ljusceremoni och föreställning Konferensens första dag, som hölls på Förintelsens Minnesdag, kröntes av en stämningsfull ljusceremoni. Den 27 januari 2010 var det på dagen 65 år sedan koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades av Röda armén. Anna Agoston och Johanna Israelsson från föreningen Berätta Vidare återberättade under ljushögtiden livsepisoder från överlevare av förintelsen. Middag med klezmermusik Efter en innehållsrik och intressant dag avslutades konferensens första dag med middag och sprittande klezmermusik. Den senare levererades av Härnösandsgruppen David and the Goliatschz.

11 Äkta engagemang driver Stavros Louca Först ut att äntra podiet på konferensens andra dag var den välkände matteläraren Stavros Louca. Med sin smittsamma entusiasm anlade han tonen för resten av dagen: - Jag lever efter devisen Allt är möjligt! Att allt verkligen är möjligt visade Stavros Louca när han antog utmaningen att förmå eleverna i en av Sveriges svagaste skolor att förbättra sina prestationer och på så sätt höja sina betyg och bli behöriga till gymnasiet. TV-serien Klass 9a visar när Louca och ett antal lärarkollegor på olika pedagogiskt skickliga sätt arbetar med ungdomarna. Det viktigaste är att tro på eleverna. Om jag tror att de klarar av uppgiften, så ökar också deras självförtroende och till sist har de lyft sig själva. Jag behöver bara tro på deras kapacitet och locka fram lusten att lära. Som barn var Stavros Louca inte någon stor anhängare av skolan. Han är uppvuxen på Cypern och upplevde aldrig några problem med att hänga med i undervisningen, tvärtom hade han högsta betyg i alla ämnen. Alla ämnen utom ett. Ordningsbetyget var nämligen inget att skryta med. Jag tyckte helt enkelt att skolan var ganska tråkig. Stavros Louca föddes utanför äktenskapet och stämplades hårt av omgivningen som oäkting. Hans mamma uppmuntrade honom därför att göra sin läxor och vara duktig. Ja, hon ville faktiskt att han skulle vara bäst av alla i klassen. Det skulle visa dem! - En dag när hon förhörde mig på läxan såg jag att hon höll boken upp och ned. Jag sa inget, utan tiden gick och mamma fortsatte förhöra mig. Alltid med boken upp och ned. Då insåg jag att min mor var analfabet. När Turkiet invaderade Cypern år 1974 flydde Louca utomlands. I slutet av 1970-talet kom han till Stockholm och fick då börja arbeta som städare på ett daghem. Den civilekonomutbildning han hade med från Cypern var plötsligt inget värd. Han träffade en kvinna, gifte sig, fick barn och utbildade sig till lärare; först i hemspråk och därefter till no- och mattelärare. Då kände jag att jag hamnat på rätt plats. Inte många skulle orka med de yrkesmässiga utmaningar som Stavros Louca antagit. Han tvekade faktiskt själv till en början. Samtidigt som han blev erbjuden lärartjänst på Rinkebyskolan fick han nämligen frågan om att börja jobba på en innerstadsskola. Det var naturligtvis lockande. Men mina barn övertygade mig att välja Rinkeby, eftersom jag där skulle kunna fungera som en förebild för eleverna. När Stavros Louca träffade sina elever på Rinkebyskolan var den dystra verkligheten att endast en femtedel gick vidare till gymnasiet, de var helt enkelt inte godkända i de ämnen som krävs för att bli behörig. Stavros såg dock direkt att de skulle klara det. Problemet var att ingen annan gjorde det! Professionalism är för Stavros Louca att gräva djupare, beröra, tränga innanför skalet och via engagemang få eleverna att använda de 90% av hjärnan vi vanligtvis inte använder. Detta lyckas han genom att avdramatisera sitt ämne, ge rikligt med beröm och uppmuntran samt skapa en relation till varje elev. Jag vill nå varje elevs hjärta. Då måste jag visa respekt, ha ett personligt och äkta intresse för eleven samt skapa en familjär stämning mellan oss, säger Louca. Ett synbart bevis på Stavros Loucas genuina engagemang är det faktum att han även driver olika projektgupper på fritiden. Varje lördag åker elever från årkurs 7 under 12 veckor till skolan för att delta i till exempel teknikklubben eller cykelprojektet. Stavros Louca är en bländande talare som blandar fakta med mängder av metaforer och personliga berättelser. Att skildra dem alla här är omöjligt. Avslutningsvis kan man bara konstatera att skolan i Sverige skulle vara mycket intressantare och ha betydligt högre status om alla lärare hade samma engagemang och glöd som Stavros Louca.

12 Seminarier avslutade konferensen Konferensen avslutades med 14 olika föreläsningar. Det skulle egentligen ha varit 15, men på grund av det ymniga snöfallet kunde inte Martin Wass, Säkerhetspolisen, komma och hålla sitt föredrag om politisk förföljelse. De seminarier som gick av stapeln var: 1. Mina erfarenheter som ensamkommande flyktingbarn - Hibo Abdullahi 2. ID-kort - Roy Melchert, SKL 3. LANDA - Lars Blomqvist och Kenneth Forsell, Hudiksvalls och Ljusdals kommuner 4 Ensamkommande barn - Sophia Öhvall Lindberg, Migrationsverket 5. Etableringsplan - Allan Waktmar, Arbetsförmedlingen 6. Rinkebyakademin - Stavros Louca 7. Europeiska flyktingfonden III - Johan Söderberg, Migrationsverket 8. Samhällsorientering i praktiken - Christian Foster, Länsstyrelsen Stockholm 9. Barns och ungdomars introduktion - Annika Hermansson, Regionförb Östsam 10. Yrkes-SFI - Maria Berg, Länsstyrelsen Gävleborg 11. Aktuellt inom Sfi - Suzanne Mehrens, Skolverket 12. Ung integration - Ingemar Edström och Johan Karlsson, Östersunds kommun 13. Organiserad vidareflyttning - Oscar Hammar, BOSAM, och Djamal Hamaili, flyktingsamordnare Valdemarsviks kommun 14. Samhälls- och hälsokommunikatörer - Katarina Carlzén, Länsstyrelsen Skåne

13 Så här tyckte vi om konferensen! Per Stefansson (t v) och Rita Norman, Integrationsenheten Söderhamn samt Mats Runefeldt, Hudiksvalls Invandrarkontor: Vi tycker att konferensen varit bra, men är besviken över att vi inte fått fler frågetecken uträtade. Vi tycker att man borde kunna informera mer, trots att proppen inte är tagen. Ulla-Karin Hellström Sahlén, asylboendet Tellus i Härnösand och Britta Wikman, Semret i Härnösand. Vi beslutade att all personal från Tellus och Semret skulle få åka på konferensen. Många seminarier berör ensamkommande barns situation. Vi uppskattar länsstyrelsernas initiativ att ge oss tid och möjlighet att träffa andra och utbyta erfarenheter. Caroline Balkstedt och Benneth Sandberg, Tolk- och Översättarservice i Örebro län, samt Rina Näslund, projektet Öppna Dörrar, länsstyrelsen Gävle: Konferensen har varit mycket intressant och vi har fått svar på några frågor vi undrade över. Den nya reformen är en stor sak och det är inte konstigt att många känner oro över hur det kommer att bli. Lilian Nyström och Monica Widman, flyktingmottagningen i Skellefteå, Anna Tegby, SFI Skellefteå, och Mirsada Mehic, flyktingmottagningen i Skellefteå: Den kommande reformen är den största omändringen på flera år och naturligtvis är vi oroliga för våra kommunala verksamheter. Vi kände till innehållet i proppen innan och hade i ärlighetens namn hoppats få mer kött på benen av experterna i paneldebatten. Kerstin Richter, integrationsenheten i Örnsköldsvik, samt Lennart Edmark och Christina Söderberg, Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik: Konferensen är ett bra avstamp inför det kommande förändringsarbetet. I Ö-vik finns redan ett bra samarbete mellan kommunen och Af, så vi känner oss trygga och ser fram emot att utveckla vår samverkan ännu mer.

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Konferens om bosättning av nyanlända, med inriktning på kvotflyktingar och kommuners perspektiv 2013-04-23

Konferens om bosättning av nyanlända, med inriktning på kvotflyktingar och kommuners perspektiv 2013-04-23 Konferens om bosättning av nyanlända, med inriktning på kvotflyktingar och kommuners perspektiv 2013-04-23 KUB-projektets och Migrationsverkets konferens gav dem som arbetar med flyktingfrågor och bosättning

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Ett år med etableringsreformen resultat och framtid

Ett år med etableringsreformen resultat och framtid KONFERENSINBJUDAN Ett år med etableringsreformen Tid och plats Den 8 9 december 2011 i Stockholm, Folkets Hus (City Conference Center), Barnhusgatan 12 14 Konferensen börjar kl. 10.00 (registrering och

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Inledning Landshövding Lars Bäckström Landshövding Lars Bäckström inledde dialogdagen med att konstatera att vi alla väntar

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse Regional överenskommelse Mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län Genom en regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare förbinder vi oss att arbeta

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 KEYNOTE SPEAKER Arbetsmarknadsdepartementet Elin Landell Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Var med i medborgardialogen!

Var med i medborgardialogen! Var med i medborgardialogen! Krokoms kommun bjuder in dig att vara med och påverka hur vi välkomnar de flyktingar som kommer till oss. Vi ska ta fram en strategi för bra integration och vill att du är

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2014 VÅRA TALARE Regeringskansliet Maria Hansson Departementssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet Nowa kommunikation Christer Hallerby F.d. statssekreterare,

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända En viktig målgrupp för integration på landsbygden är de nyanlända som fått sin ansökan om asyl beviljad. För de kommuner som har brist på arbetskraft och goda förutsättningar

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

I N B J U D A N. Välkommen till konferens om Integration och etablering av nyanlända och ensamkommande barn 15-16 oktober på Pite Havsbad

I N B J U D A N. Välkommen till konferens om Integration och etablering av nyanlända och ensamkommande barn 15-16 oktober på Pite Havsbad I N B J U D A N Välkommen till konferens om Integration och etablering av nyanlända och ensamkommande barn 15-16 oktober på Pite Havsbad Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten bjuder in till två

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, alla 10 kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen Gävleborgs län. Nyanlända erbjuds att delta

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen mars 2011 Rapport 1 1 UPPDRAGET...- 3-1.1 AVGRÄNSNINGAR... - 3-1.2 ALLMÄNT... - 3-2 REDOVISNING...- 4-2.1 MÅLGRUPP... - 4 - Sammanfattning...- 4-2.2

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Leda för Resultat Leda för Resultat är en del av överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Leda

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

2 Protokoll 10-11-23 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

2 Protokoll 10-11-23 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 1 Tid: Klockan 19.00-21.20 Plats: Sessionssalen, Stadshuset Omfattning: 1-10 Ordinarie: Torsten Czernyson Lena Arnesen Marianne Harris Sven Ingmar Andersson Béla Fodor Hanan Awad Ljubomir Mladenovic Sylvia

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 Avesta kommun har sedan 2007 ett treårigt

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015 MINNESANTECKNING 1(5) Dnr 851-5351-2015 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop.

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop. Etableringsreformen genom att skapa ett effektivt system för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv vill regeringen uppnå följande: En snabbare etablering på arbetsmarknaden Starkare incitament

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Nyhetsbrev juni 2013 12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Den senaste månaden har min mejlbrevlåda fyllts av intresseanmälningar och engagerade frågor om sociala insatsgrupper. Jag är tacksam att få

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås Minnesanteckningar 2011-03-16 Diarienummer överfört till 851-11438-2011 1(5) Enheten för social hållbarhet Jesper Svensson Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan

Läs mer

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Att komma in på sfi eller annan utbildning, arbetsmarknaden eller starta företag? Hur skall vi arbeta så att det

Läs mer

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Inför den stora omorganisationen inom integrationsarbetet! Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Nya reformen i praktiken Ekonomiska förutsättningar och schablonersättningar Effektiva etableringslotsar

Läs mer

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Centralgatan 15 Box 150 840 70 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 FAX 0696-10692 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Mål 3 Organisation

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1 Förordningsmotiv Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Fm 2010:1 Förordningstext Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare; utfärdad den 7 oktober 2010

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(7) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

I N B J U D A N. Välkommen till Etablerings- och Integrationskonferens 17-18 april 2013 på Pite Havsbad

I N B J U D A N. Välkommen till Etablerings- och Integrationskonferens 17-18 april 2013 på Pite Havsbad I N B J U D A N Välkommen till Etablerings- och Integrationskonferens 17-18 april 2013 på Pite Havsbad Mötesplats Etablering och Integration Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten inbjuder er som i ert

Läs mer

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-05-21 1 (8) Plats och tid A-salen, kl. 13:30 16:00 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Sofia Nohrstedt, Kultur och fritids chef 12 Helena Carlsson, Verksamhetschef vård & omsorg 12 Randi

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Integrationsarbetet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte,

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

Trender sedan finanskrisen

Trender sedan finanskrisen Trender sedan finanskrisen Rekordhögt antal i arbete 2012 och 200 000 färre i utanförskap Utlandsfödda har nu högre medelarbetstid och högre andel heltidsarbetande än inrikes födda Kvarstående utmaningar

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer