FPA-förmåner i siffror

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FPA-förmåner i siffror"

Transkript

1 FPA-förmåner i siffror 2011

2 HEM OCH FAMILJ Moderskapsunderstöd 2 Adoptionsbidrag 2 Barnbidrag 2 Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning 3 Semesterkostnadsersättning 4 Partiell vårdpenning 4 Stöd för hemvård av barn 5 Stöd för privat vård 6 Underhållsstöd 7 Specialvårdspenning till föräldrar av sjukt barn 7 Allmänt bostadsbidrag 8 HÄLSA OCH REHABILITERING Ersättning för läkararvoden 11 Ersättning för sjukvårds- och rehabiliteringsresor 11 Läkemedelsersättningar 12 Dagpenningbelopp 14 Sjukdagpenning 15 Rehabiliteringspenning 16 Rehabiliteringspenning till ungdomar 16 Rehabilitering 17 Handikappbidrag; personer under 16 år 17 Handikappbidrag för personer över 16 år 17 Vårdbidrag för pensionstagare 18 Kostersättning 18 Företagshälsovård 19 STUDIER OCH ARBETE Studiepenning 20 Bostadstillägg till studerande 20 Räntebidrag 22 Militärunderstöd 23 ARBETSLÖSHET Grunddagpenning för arbetslösa 24 Arbetsmarknadsstöd 25 Alterneringsersättning 25 PENSION Folkpension 27 Garantipension (särskilt stöd till invandrare) 28 Allmän familjepension 29 Bostadsbidrag för pensionstagare 30 Pensioner och beskattning 32

3 Moderskapsunderstöd Beviljas: Moderskapsunderstöd utges till blivande mödrar som är bosatta i Finland. Graviditeten måste ha varat i minst 154 dagar. Vidare krävs genomgången hälsoundersökning på rådgivning eller hos läkare före utgången av den fjärde graviditetsmånaden. På Åland söks moderskapsunderstöd från kommunen. Belopp: Den som söker moderskapsunderstöd kan välja mellan en moderskapsförpackning eller ett skattefritt belopp på 140 euro. För barn som föds samtidigt får man 2 moderskapsunderstöd för det andra och 3 för det tredje barnet. T.ex. för tvillingar får man sammanlagt 3, dvs. 1+2 moderskapsunderstöd. Ansökan: Senast 2 månader före beräknad nedkomst. Adoptionsbidrag Beviljas: Adoptivföräldrar som adopterar barn under 18 år har rätt till moderskapsunderstöd. Till ansökan bifogas intyg SV 94r på att barnet har utsetts för placering från Rädda Barnen rf, Interpedia eller Helsingfors stads socialverk. På Åland handhas dessa förmåner av kommunen och bidraget avviker från FPAs bidrag. Belopp: De som på en gång adopterar flera än ett barn får för de övriga barnen 30% av det fulla adoptionsbidraget. Bidraget är ett skattefritt engångsbelopp. Beroende på barnets hemland är bidragets storlek följande: Estland 1900 Filippinerna, Etiopien och Ryssland Sydafrika, Kenia, Kina och Colombia 4500 Övriga länder 3000 Ansökan: Inom 2 månader efter att barnet har utsetts till adoptivfamiljen eller tagits i vård. Barnbidrag Beviljas: Till förälder eller annan vårdnadshavare till barn under 17 år som bor i Finland (e/mån): Barnbidraget stiger stegvist enligt antal barn ( /mån) t.o.m Första barnet Andra barnet Tredje barnet Fjärde barnet Femte och följande barn Ensamförsörjarförhöjning 100,00 110,50 141,00 161,50 182,00 46,60 Barnbidraget stiger stegvist enligt antal barn ( /mån) fr.o.m ,40 110,94 141,56 162,15 182,73 46,79 Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt. Förmånen är skattefri. 2

4 Moderskaps- och faderskapspenning Utbetalning: Från månaden efter barnets födelse. Betalas till slutet av den månad då barnet fyller 17 år. Betalas i regel den 26 dagen i månaden. Utbetalningsdagaren år Ansökan: Retroaktivt i 6 månader. Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning Beviljas: Graviditeten har pågått i minst 154 dagar, modern har bott i EU-/EES-land i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade nedkomsten. Mamma / pappa omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Moderskapspenning: Beviljas för 105 vardagar. Börjar dagar före beräknad nedkomst. Särskild moderskapspenning kan betalas från början av graviditeten om riskerna på arbetsplatsen inte kan elimineras. Föräldrapenning till mamma eller pappa: Börjar direkt efter moderskapspenningsperioden. Fastställs enligt antalet samtidigt födda barn som är vid liv vid föräldrapenningperiodens början. Betalas för 158 vardagar för det första barnet och för 60 extra vardagar för varje följande barn. Båda föräldrarna kan också få partiell föräldrapenning om båda samtidigt arbetar på deltid. Obs! Föräldrapenningen till adoptivföräldrar som adopterar barn under 7 år är 200 vardagar. Faderskapsledighet: 18 vardagar under moderskaps- och föräldrapenningperioden. Pappamånad: En pappa får utöver faderskapsledigheten 1 24 dagar förlängd ledighet omedelbart efter föräldradagpenningsperioden om han tar ut minst de 12 sista vardagarna av föräldraledigheten. Pappan kan flexibelt bestämma när han tar ut pappamånaden. Den skall tas ut inom 180 dagar efter utgången av den föräldrapenningperiod som börjat efter moderskapspenningperioden. Belopp och beskattning: Beroende av arbetsinkomsten (beräknas år 2011 i huvudsak enligt den fastställda inkomsten i beskattningen för år 2009) eller för företagare enligt den pensionsgrundande arbetsinkomsten enligt FöPL/LFöPL-försäkring, dock minst 22,04 ( ,13) /dag. För dagar i förvärvsarbete eller dagar med studiestöd utbetalas moderskaps- och föräldrapenningen eller beväringar och civiltjänstgörare till minimibeloppet. Både till arbetstagare eller företagare betalas moderskapspenningen för de 56 första moderskapsdagarna till högst 90 % av arbetsinkomsterna; föräldrapenningen för både mamma och pappa och faderskapspenningen för pappamånaden högst till 75 % av arbetsinkomsterna för den 30 första vardagarna. Nämnda förhöjningar betalas 3

5 om årsinkomsten ligger under euro. På överstigande del är beloppet 32,5 %. Skattepliktig inkomst. Justeras årligen med en lönekoefficient. Moderskaps-, faderskapsoch föräldrapenningar som fortsätter över årsskiftet justeras inte. Ansökan: Moderskapspenning: Senast 2 månader före beräknad nedkomst. Särskild moderskapspenning ska sökas inom 4 månader räknat från den dag då utbetalningen önskas börja. Föräldrapenning: Mamman eller pappan ansöker om dagpenningen senast en månad innan utbetalningen önskas. Faderskapspenning: Ansökan senast inom 2 månader efter att föräldrapenningsperioden upphört eller 2 månader före pappamånaden. Semesterkostnadsersättning Beviljas: Arbetsgivare som betalar semesterlön till sin föräldralediga anställda har rätt till ersättning för varje kalendermånad för vilken den föräldralediga får rätt till semester. Det förutsätter minst 14 dagpenningsdagar i månaden. Ersättningen betalas för 2,5 dagar per kalendermånad. Belopp: Grunden för den semesterkostnadsersättning som betalas per dag fås genom att årsarbetsinkomsten delas med 300, förhöjt med en koefficient vars storlek är 1,26. Ansökan: Inom 6 månader efter föräldradagpenningens slut. Partiell vårdpenning Beviljas: Förälder som förkortar sin arbetstid då familjen har ett barn under 3 år eller familjen har ett barn i skolans första eller andra klass eller familjen har ett barn som omfattas av förlängd läroplikt Båda föräldrarna kan samtidigt få partiell vårdpenning om båda förkortar sin arbetstid och turas om att ta hand om barnet olika tider på dygnet. Belopp och utbetalning: 90 ( ,36) /mån; beskattningsbar inkomst. Utbetalas sista vardagen i månaden. Betalas tills barnet fyller 3 år. Förlängd läroplikt gäller barn från och med 6 års ålder tills barnet har gått ut tredje klass (vårdpenning i 4 år) eller barn som börjar skolan senare, vid 8 års ålder, tills barnet har gått ut tredje klass (vårdpenning i 3 år). Ansökan: 6 månader retroaktivt 4

6 Stöd för hemvård av barn Stöd för hemvård av barn Beviljas: Stöd för hemvård betalas för barn under skolåldern som är bosatta i Finland och som inte får kommunal dagvård. Familjen förutsätts ha ett barn under 3 år. Adoptivföräldrar har rätt till hemvårdsstöd för ett adoptivbarn som fyllt 3 år när det förflutit 2 år från föräldrapenningsperiodens början. Stödet utbetalas högst tills barnet börjar skolan. På Åland handhas detta stöd av kommunerna. Belopp: Stödet för hemvård av barn omfattar en vårdpenning som betalas separat för varje barn som är berättigat till stödet. Vårdtillägg utges för bara ett barn. Vårdtillägget är beroende av familjens inkomster. Vårdpenning /mån fr.o.m I vårdpenning betalas för ett barn under 3 år (adoptivbarn över 3 år 314,28 315,54 för varje följande barn under 3 år 94,09 94,47 för varje följande barn under skolåldern 60,46 60,70 Vårdtillägg: Vårdtillägg betalas för bara ett barn som berättigar till vårdpenning. Vårdtillägget uppgår till högst 168,19 ( ,86) /mån. Vårdtillägget är beroende av familjens månadsinkomster och familjestorleken; här beaktas föräldrarna och högst 2 barn som skulle ha rätt till dagvård (för vilka således föräldrapenning inte längre betalas men som inte börjat i grundskolan). Fullt vårdtillägg betalas om månadsinkomsterna inte överstiger de månatliga inkomstgränser som är beroende av familjens storlek. Skattepliktig inkomst. Vårdtillägg, familjens storlek och inkomster inverkar: fr.o.m Familjens storlek (personer) Inkomstgräns för vårdtillägg /mån Minskning i procent Inkomstgräns, utesluter vårdtillägg /mån Inkomstgräns, utesluter vårdtillägg /mån , , , , , , , , ,41 Till familjen räknas föräldrarna och högst 2 barn under skolåldern. Om familjens inkomster överstiger inkomstgränsen för fullt vårdtillägg sänks vårdtillägget med en viss procent för den överstigande delen. Ansökan: 6 månader retroaktivt. 5

7 Stöd för privat vård Beviljas: Stöd för privat vård av barn betalas till den privata vårdproducent som föräldrarna valt för att få vården ordnad för ett barn under skolåldern; barnet måste vara bosatt i Finland. Stödet kan betalas för varje barn i familjen från det att föräldradagpenningen har upphört tills barnet börjar i kommunal dagvård eller blir läropliktigt och börjar i skolan. Om det i familjen finns ett barn under 3 år kan föräldrarna välja antingen hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd. Om hemvårdsstöd beviljas t.ex. för det yngsta barnet under 3 år kan familjen få privatvårdsstöd för övriga barn. Dagvårdsproducenten: en enskild person eller en sammanslutning som mot ersättning bedriver barndagvårdsverksamhet en enskild person, som inte är familjemedlem, och som ingått arbetsavtal med föräldrarna om minst en månads barndagvård. Belopp: Vårdpenning 160,00 ( ,64) /barn/mån Inkomstrelaterat vårdtillägg högst 134,55 /barn/mån Vårdpenning och vårdtillägg betalas för varje stödberättigat barn. Fullt vårdtillägg betalas om månadsinkomsterna inte överstiger den inkomstgräns som är beroende av familjens storlek. Inkomst utöver gränsen minskar vårdtillägget med en viss procent. Till familjen räknas föräldrarna och högst två barn under skolåldern. Föräldradagpenningen beaktas som inkomst när du ansöker om vårdtillägg, men den minskar inte vårdpenningens belopp. Vårdtillägg för privat vård, familjens storlek och inkomster inverkar: fr.o.m Familjens storlek (personer) Inkomstgräns, fullt vårdtillägg /mån Minskning i procent Inkomstgräns, utesluter vårdtillägg /mån Inkomstgräns, utesluter vårdtillägg /mån , , , , , , , , ,94 Om familjens inkomster överstiger inkomstgränsen sänks vårdtillägget med en viss procent för den överstigande delen. Även om familjen är större beaktas högst 2 föräldrar och 2 barn under skolåldern. Utbetalning och beskattning: Privatvårdsstöd betalas direkt till den person eller det privata daghem som handhar vården. Stödet beskattas som inkomst för vårdproducenten. Ansökan: 6 månader retroaktivt. 6

8 Underhållsstöd Underhållsstöd Beviljas: Till ett i Finland bosatt barn under 18 år, vars förälder försummat att betala underhållsbidrag eller då underhållsbidraget har fastställts till ett mindre belopp än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldiga förälderns ekonomiska situation. FPA kan betala underhållsstöd i fall där faderskapet för ett barn som fötts utom äktenskapet inte blivit fastställt eller till ett barn blivit adopterat av en förälder utan partner. Belopp och beskattning: 142,86 /mån; skattefri förmån. Utbetalning: Underhållsstödet betalas ut den 10 dagen i månaden till ditt konto. Om bankerna är stängda på utbetalningsdagen betalas stödet föregående bankdag. Ansökan: Underhållsstöd kan sökas av barnets förälder eller någon annan som har vårdnaden om barnet eller av barnet som fyllt 15 år. 3 månader retroaktivt. Handikappbidrag; personer under 16 år Se sidan 17. Specialvårdspenning till föräldrar av sjukt barn Beviljas: En mamma eller pappa som deltar i vården eller rehabiliteringen av sitt under 16-åriga barn utan lön, antingen på sjukhus, specialsjukvårdsdistriktets poliklinik, rehabiliterings- eller anpassningsträningskurs. I samband med 7 15-åringar kan specialvårdspenning beviljas för vård hemma om barnet har en allvarlig sjukdom och vården ansluter sig till behandling på sjukhus eller sjukhuspoliklinik. Tid: Vanligen högst 60 vardagar/barn. Kan i vissa fall förlängas; maximitiden vid hemmavård dock i regel 90 vardagar. Belopp och beskattning: Beroende av sökandens arbetsinkomster eller företagares FöPL-årsarbetsinkomst; dock minst 22,04 ( ,13) /dag. Kan även betalas till båda föräldrarna då barnet är i sjukhusvård eller rehabilitering förutsatt att läkaren anser båda föräldrarnas deltagande i vården nödvändig.skattepliktig inkomst. Ansökan: 4 månader retroaktivt. 7

9 Allmänt bostadsbidrag Beviljas: Hushåll med små inkomster i hyres-, bostadsrätts- eller ägarbostad i Finland för att minska hushållets boendeutgifter. Belopp: 80 % av skäliga boendeutgifter som överstiger en bassjälvrisk som är beroende av hushållets storlek, inkomster och av bostadens läge. Det minsta bostadsbidrag som utbetalas är 16,81 euro/mån. Ett uppskattat belopp får du på webbplatsen berakningar Boendekostander: Bostadsbidragets storlek bestäms utgående de totala boendeutgifterna och i dem inberäknas i hyresbostad; hyra, separat betalda värmekostnader högst enligt underhållsutgiftsbeloppen nedan och separat betalda vattenavgifter, dock högst 21,73 euro per person och månad i bostadsrättsbostad; bruksvederlag och separata värme- och vattenavgifter enligt samma principer som för hyresbostad egen aktiebostad; vederlag och separata värme- och vattenavgifter enligt samma principer som som för hyresbostad egnahemshus; uppvärmningsutgifter enligt statsrådets beslut 63,84 euro per bostad och 22,83 euro per person och månad (se nedan). Uppvärmningsutgifter 2011 Bostadsytan (m²) multiplicerad med 1,02 euro i värmenormsgrupp I* 1,15 euro i värmenormsgrupp II* 1,30 euro i värmenormsgrupp III* * Värmenormsgrupperna, se avsnittet Bostadsbidrag för pensionstagare För ägarbostäder inberäknas i boendekostnaderna dessutom 55 % av räntorna på personliga bostadslån. Bostadens storlek: Då bostadsbidraget bestäms beaktas bostadens storlek och antalet personer som bor i bostaden: Kvadratmeter enligt antal personer i hushållet Maximala boendekostnader: Maximala boendeutgifter i euro/m²/månad enligt statsrådets förordning med beaktande av bostadens läge, ålder och storlek. 8

10 Allmänt bostadsbidrag Centralvärme eller motsvarande Bostadens storlek (kvadratmeter) I kommungrupp 25, , , , , , ,25 12,41 11,57 10,80 10,33 10,09 10, ,02 13,23 12,39 11,91 11,60 11,17 11, ,58 13,74 12,90 12,41 12,11 11,67 11,59 Bostadens storlek (kvadratmeter) II kommungrupp 25, , , , , , ,41 11,57 10,73 9,96 9,48 9,25 9, ,23 12,39 11,55 11,07 10,76 10,33 10, ,74 12,90 12,06 11,57 11,27 10,83 10,75 Bostadens storlek (kvadratmeter) III kommungrupp 25, , , , , , ,03 10,19 9,35 8,90 8,59 8,39 8, ,31 11,47 10,63 10,27 9,89 9,45 9, ,81 11,97 11,13 10,78 10,39 9,96 9,87 Byggnadsår Byggnadsår Byggnadsår Byggnadsår Bostadens storlek (kvadratmeter) IV kommungrupp 25, , , , , , ,19 9,35 8,51 8,05 7,75 7,55 7, ,47 10,63 9,79 9,43 9,05 8,61 8, ,97 11,13 10,29 9,94 9,55 9,11 9,03 Annan uppvärmning Bostadens kommungrupp Bostadens storlek (kvadratmeter) 25, , , , , ,9 81 I 6,92 6,75 6,58 6,48 6,45 6,40 6,33 II 6,75 6,58 6,41 6,31 6,28 6,23 6,16 III 6,24 6,08 5,91 5,81 5,77 5,74 5,71 IV 5,40 5,23 5,07 4,97 4,93 4,90 4,86 9

11 Kommungrupp I: Helsingfors Kommungrupp II: Esbo, Grankulla, Vanda Kommungrupp III: Björneborg, Borgå, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kervo, Kouvola, Kuopio, Kyrkslätt, Lahtis, Lojo, Nurmijärvi, Reso, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sibbo, Tammerfors, Tavastehus, Träskända, Tusby, Uleåborg, Vasa, Vichtis, Villmanstrand, Åbo. Kommungrupp IV: alla övriga kommuner Inkomster och förmögenhet: Bostadsbidragets belopp är beroende av hushållsmedlemmarnas bruttomånadsinkomster. Inkomsterna påverkar inte på bostadsbidragets belopp om hushållets inkomster inte överstiger inkomstgränserna. Bostadens läge I II kommungrupp III kommungrupp IV kommungrupp Inkomsterna påverkar inte bostadsbidraget så länge månadsinkomsterna inte överstiger beloppen ( /mån) Hushållets storlek 1 2* *Då ett 2-personers hushåll omfattar ett minderårigt barn (=ensamförsörjarfamilj) avdras 90 euro från de sammanlagda månadsinkomsterna då grundsjälvrisken fastställs. Hushållsmedlemmarnas sammanlagda förmögenhet, varav skulderna avdragits, inverkar på bostadsbidragets belopp, om hushållsmedlemmarnas förmögenhet överstiger den i statsrådets förordning fastställda förmögenhetsgränsen. På överstigande förmögenhet räknas 15 % som inkomst och för att få månadsinkomst divideras beloppet med tolv. Förmögenshetsgränser /år enligt antal hushållsmedlemmar Antal personer Bostad i eget bruk inräknas inte i förmögenheten. Skulderna avdras från förmögenheten. Utbetalning och beskattning: Till hushållets eller hyresvärdens konto den första bankdagen i månaden. Bostadsbidraget är skattefritt. Ansökan: Beviljas tidigast från och med månaden före ansökan. På webbplatsen kan du både beräkna och söka bostadsbidrag. 10

12 Ersättning för läkararvoden Ersättning: 60 % av den fastställda taxans* belopp. Tandläkararvoden: Ersättningen för privata tandläkararvoden är 60 % av FPAs fastställda taxa. För undersökning och preventiv behandling av mun och tänder ersätter FPA en gång per kalenderår 60 % av taxan. Kostnader för protetiska åtgärder ersätts inte (undagtagsvis veteraner). Till protetiska åtgärder räknas lösproteser eller protesreparationer, tandkronor, -bryggor eller -implantat. Frontveteraner och minröjare får högst 100 % av fastställd taxa i ersättning för tandundersökning utförd av tandläkare, preventiv tandvård och kliniskt arbete vid protetiska åtgärder. För tandtekniskt arbete i samband med protetiska åtgärder ersätter FPA högst 50 % av taxan. För övrig tandvård är ersättningen högst 60 procent av åtgärdstaxan. Ersättning utbetalas inte då den försäkrade varit i vård på allmänt sjukhus, anstalt eller hälsovårdscentral. Arvoden för munhygienist: Till 100 % enligt fastställd taxa*. Det förutsätts alltid att vården eller behandlingen har ordinerats av en privat tandläkare. Ansökan: Direktdebitering eller inom 6 månader efter att arvodet eller räkningen har betalats. Utbetalning: Antingen enligt ansökan till kundens konto eller som direktersättning (gäller inte munhygienist). Obs: Ingen ersättning för vård på hälsovårdscentral eller vård på ett offentligt sjukhus eller anstalt. Undersökning och behandling Ersättning för läkararvoden Självrisk: 13,46 euro per ordinerad behandling. Ersättning: 75 % av det belopp som överstiger självrisken enligt taxan*. Utbetalning: Antingen enligt ansökan till kundens konto eller som direktersättning (avdras från arvodet på mottagningen). Ansökan: Inom 6 månader efter att arvodet eller räkningen har betalats. * Alla fastställda taxebelopp finns på Ersättning för sjukvårds- och rehabiliteringsresor Självrisk: 9,25 euro per enkel resa, 157,25 euro per kalenderår. Ersättning: För den del som överstiger självrisken, i regel enligt kostnaderna för resa med allmänna trafikmedel. Tilläggsersättning: Om självriskandelarna per kalenderår överstiger 157,25 euro, ersätts den överstigande delen i sin helhet. I årssjälvrisken beaktas förutom kundens egna även den eventuella följeslagarens resekostnadssjälvrisk och eventuella mindre resekostnader. Kvittona skall inlämnas till FPA inom 6 månader efter att resan blivit betald. 11

13 Övernattningspenning: högst 20,18 euro per natt. Ansökan: Inom 6 månader retroakivt. Direktersättning vid sjuktransport med ambulans och helikopter. Läkemedelsersättningar Läkemedelsersättning: Ersättning av läkemedel förutsätter att läkemedelsprisnämnden har godkänt läkemedlet som ersättningsgillt och fastställt ett skäligt partipris för läkemedlet och att det används till vård av sjukdom. Ersättning: Direktersättning från apoteket eller till kundens konto inom 6 månader efter att läkemedlet betalts. Specialersättning betalas för sådana kostnader som uppstått efter att ett läkarutlåtande B, om svår sjukdom, har inlämnats till FPA. Grundersättning Lägre specialersättning * Högre specialersättning * 42 % av läkemedelspriset 72 % av läkemedelspriset 100 % av läkemedelspriset, men självriskandelen är 3 euro per läkemedel. *se sjukdomar som berättigar till specialersättning, sidan 13 Ansökan: 6 månader retroaktivt. Tilläggsersättning för läkemedelskostnader Självrisk: 675,39 euro Om de läkemedelskostnader som kunden själv stått för (inklusive självrisken) överstiger årsgränsen ersätter FPA den överstigande delen i sin helhet. Ersättning: Tilläggsersättningen är 100 % för varje läkemedel efter självriskandelen på 1,50 euro. Ansökan: Direktersättning från apoteket genom att uppvisa FPA-kortet eller till kundens konto inom 6 månader, efter att läkemedlet betalts, efter det kalenderår då läkemedelsutgifterna och rätten till tilläggsersättning har uppstått. Begränsad grundersättning Läkemedelsprisnämnden kan begränsa ersättningen av vissa läkemedel. Rätt till ersättning förutsätter läkarutlåtande eller anteckning i läkemedelsordinationen. Ersättning: Grundersättning (en del av de begränsat ersättningsgilla kan också vara specialersättningsgilla). Ansökan: Ansökan skall inlämnas till FPA inom 6 månader efter köpet; B-utlåtande behövs. Obs! Mer om läkemedelsersättning, ersättningsgrunderna och parallellpreparat finns på FPAs webbplats /sokmedicin. 12

14 Läkemedelsersättningar Sjukdomar som berättigar till specialersättning, 100 % 101 Bristfällig funktion i hypofysens framlob 119 Trigeminusneuralgi eller glossofaryngiskneuralgi 102 Hypofysär diabetes 120 Gammaglobulinemi 103 Diabetes 121 Svårt nedsatt könskörtelfunktion 104 Bristfällig sköldkörtelfunktion 122 Aplastisk anemi 105 Bristfällig binjurebarkfunktion 123 Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen 106 Bristfällig bisköldkörtelfunktion 124 Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen 107 Perniciös anemi och andra B12-vitaminabsorbtionsstörningar 126 Kroniska koagulationsrubbningar 108 Myasthenia gravis 127 Följdtillstånd av transplantation 109 Multipel skleros 128 Gynekologiska cancerformer 110 Parkinsonism 129 Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni 111 Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd 130 Maligna tumörer som inte nämnts ovan 112 Svåra psykoser och andra svåra mentala 132 Sarkoidos störningar 113 Orostillstånd vid mental retardation 133 Svår kronisk bukspottskörtelinsuffi ciens 114 Glaukom 134 Generell erytrodermi 115 Bröstcancer 135 Blåsformigt eksem 116 Prostatacancer 137 Uremi som förutsätter dialysbehandling 117 Leukemier, andra maligna blod- och 138 Svår anemi i samband med njurinsufficiens benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad Sjukdomar i lägre specialersättningskategorin, 72% 201 Kronisk hjärtinsufficiens 207 Kronisk störning i hjärtrytm 202 Disseminerade sjukdomar i bindväv, 208 Kronisk ulcerös kolit, Crohns sjukdom reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 203 Kronisk bronkialastma och kroniska 211 Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna 205 Kronisk hypertoni 212 Gikt 206 Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbningar i 213 Rubbningar i fettmetabolismen vid kronisk fettmetabolismen vid kroniska koronarkärlsjukdom koronarkärlsjukdom Sjukdomar som berättigar till lägre specialersättning för vissa kliniska näringspreparat, 72 % 503 Medfödda ämnesomsättningsstörningar 505 Komjölkallergi hos små barn 504 Tillstånd som kräver daglig slangmatning 506 Komjölkallergi och överkänslighet för vanliga specialpreparat Sjukdomar som berättigar till grundersättning för kliniska näringspreparat 42 % 601 Svåra störningar i absorptionen av näringsämnen, närmast 602 Svår undernäring hos barn fetter 13

15 Dagpenningbelopp Sjukdagpenning, rehabiliteringspenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning beräknad enligt arbetsinkomsterna (utan förhöjningar) Årsarbetsinkomst /år, jämte avdrag högst Formel för beräkning av sjukdagpenning ingen dagpenning ,7 x årsarbetsinkomst : ,12 + 0,4 x (årsarbetsinkomst ) : 300 över ,16 + 0,25 x (årsarbetsinkomst ) : 300 Exempel på arbetstagares och företagares dagpenningbelopp fr.o.m *Löneinkomst från vilken avdragits kostnader för inkomstens förvärvande samt andelen av arbetspensionsoch arbetslöshetsförsäkringspremier 3,5 %, eller årsarbetsinkomst enligt företagarpensionsförsäkringen utan avdrag Arbetsinkomst /år, jämte avdrag * , ,00 Sjukdagpenning /dag, före förskottsinnehållning ,13 Föräldradagpenningens minimibelopp , , , , , , , , ,23 Sjukförsäkringspremier och -avgifter Sjukförsäkringens dagpenningavgift Företagares dagpenningavgift Sjukförsäkringens sjukvårdspremie (arbetsgivare) Sjukvårdsavgiften för arbetstagare Sjukvårdsavgiften för pensions- och förmånstagare 0,82 % av lönen 0,92 % av arbetsinkomsten 2,12 % av lönen 1,19 % av lönen vid kommunalbeskattninge 1,36 % av förmånen vid kommunalbeskattningen 14

16 Sjukdagpenning Sjukdagpenning Beviljas: Vid arbetsoförmåga till anställda och egenföretagare mellan 16 och 67 år som är bosatta i Finland. Rätt till dagpenning upphör senast månaden efter fyllda 68 år. Karenstid: Insjuknandedagen plus 9 vardagar (söndagar inräknas inte i karenstiden). För företagare är karenstiden insjuknandedagen plus 4 vardagar. Då samma sjukdom förnyas inom en månad är karenstiden endast insjuknandedagen. Karenstid för företagare är insjuknandedagen plus 3 vardagar. Partiell sjukdagpenning: Omedelbart efter en oavbruten sjukdagpenningsperiod om 60 vardagar då arbetstiden och lönen minskat med procent av vad tidigare har varit. Sjukdomstid: Högst 300 vardagar; partiell sjukdagpenning vardagar. Belopp: Enligt sökandens arbetsinkomst eller företagares FöPL/LFöPL-årsarbetsinkomst (se dagpenningstabellen). Beloppet av den partiella sjukdagpenningen är alltid hälften av den närmast föregående sjukdagpenningen. Beloppet kan du räkna på webbplatsen av arbetsinkomsten (inte FöPL/LFöPL) avdras kostnaderna för inkomstens förvärvande (resekostnader, medlemsavgifter till fackförbund eller arbetslöshetskassa mm.) samt APL- och arbetslöshetsförsäkringspremieavdrag (3,67 %) sökanden kan uppvisa 6 månadersinkomsten strax före insjuknandet om dessa inkomster är minst 20 % större än den i beskattningen fastställda inkomsten. I sambande med korttidsanställningar kan sjukdagpenningen även räknas från 1 månads inkomst. minimibeloppet 22,04 ( ,13) /vardag arbetslösa: minst 86 % av arbetslöshetsdagpenningens belopp arbetsträning med arbetsmarknadsstöd: minst 86 % av sysselsättningstödets belopp studiestödtagare: dagpenningen/vardag är minst 1/25 av studiepenningens månadsbelopp. rehabiliteringspenningstagare: minst rehabiliteringspenningens belopp. Ifall arbetspensionsanstalt beviljat rehabiliteringspenning är dagpenningen/vardag = 1/25 av månadsbeloppet (rehabiliteringstillägget 33% beaktas ej) Årsinkomsten justeras årligen med en lönekoefficient. Utbetalning och skatt: Den första betalningen för 6 dagar, varefter följande för 25 dagar. Skattepliktig inkomst. Ansökan: Inom fyra månader från det datum då man önskar få sjukdagpenning. 15

17 Rehabiliteringspenning Beviljas: åringar som är bosatta i Finland och som på grund av rehabilitering är förhindrade att förvärvsarbeta som anställda eller för egen räkning. Upphör senast månaden efter fyllda 68 år. Självrisktid: Dagen då rehabiliteringen inleds plus 9 närmast följande vardagar eller ingen självrisktid, om klienten hade dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd strax före rehabiliteringen eller då rehabiliteringen inleds när det är fråga om utredning av rehabiliteringsbehov eller -möjligheter, eller anpassningsträning eller familjerehabilitering i högst 12 vardagar, individuell rehabilitering i högst 18 vardagar eller återupptagande av rehabilitering inom 30 dagar eller 30 dagar då klienten omedelbart före rehabiliteringen haft förvärvspension, invalidpension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension eller generationsväxlingspension Tid: För de vardagar som klienten deltar i rehabiliteringen. Belopp: Enligt sökandens arbetsinkomst, minst 22,04 /vardag (se dagpenningstabell) utgående från arbetsinkomsten i senast fastställda beskattning vid yrkesinriktad rehabilitering är rehabiliteringspenningen i varje inkomstklass 75 % av den sjukdagpenninggrundande arbetsinkomsten som dividerats med 300. Rehabiliteringspenningen är då minst 22,04 euro/dag om rehabiliteringsklienten fått arbetslöshetsförmån, utbildningsstöd eller arbetsmarknadsstöd i samband med arbetsträning under de fyra månader som föregår rehabiliteringen så är rehabiliteringpenningens belopp minst 86 % av den tidigare förmånen som förhöjs med 10 %. Pensionstagarens rehabailiteringspenning är 10 % av de beviljade pensionernas totala belopp. Under vänte- och mellantider betalas rehabiliteringspenningen reducerad med 20%. Justeras årligen med APL-index. Ersättning för uppehälle: 9 euro/dag Utbetalning och skatt: Första betalningen för 6 dagar, därefter i perioder på 25 dagar. Utbetalas för vardagar. Skattepliktig inkomst. Ansökan: Inom 4 månader efter att rätten till rehabiliteringspenning uppstått. Rehabiliteringspenning till ungdomar Beviljas: Ungdomar i åldern år som är långtidssjuka eller med kraftigt nedsatt funktionsförmåga kan i stället för sjukpension få rehabiliteringspenning. Belopp: 22,04 ( ,13) /dag 16

18 Rehabilitering Rehabilitering Beviljas: Funktionshindrade har lagstadgad rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Gravt handikappade har lagstadgad rätt till medicinsk rehabilitering. FPA ordnar dessutom rehabilitering enligt prövning som förverkligas med hjälp av årliga anslag som beviljas av riksdagen. Som rehabilitering enligt prövning ordnas bl.a. rehabiltieringskurser, anpassningskurser, psykoterapi och yrkesinriktad fördjupad medicinsk ASLAK -rehabilitering. Belopp: För kostnader som förorsakas av rehabiliteringen samt för resekostnader som överstiger självrisken. I den årliga självrisken inberäknas kostnader för både sjukvårdsoch rehabiliteringsresor. Utbetalning: Tidigast från början av ansökningsmånaden. Obs! Ansökan till kurser på webbplatsen Handikappbidrag; personer under 16 år Beviljas: Funktionshindrade och långtidssjuka barn under 16 år som är bosatta i Finland och som föräldrarna innebär särskild ekonomisk eller annan belastning under en tid på minst 6 månader. Belopp och beskattning: Det samma som för personer över 16 år. Handikappbidrag för personer över 16 år Beviljas: Funktkionshindrade över 16 år som är bosatta i Finland och som inte får pension enligt folk- eller arbetspensionslagstiftningen och vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller handikapp i minst ett års tid. Belopp och beskattning: Handikappbidraget är indelat i tre kategorier beroende på hur stora men och särskilda kostnader handikappet medför. Handikappbidrag för personer över 16 år /mån Handikappbidrag, grundbelopp 85,93 Handikappbidrag, förhöjt belopp 200,51 Handikappbidrag, högsta belopp 388,80 17

19 Utbetalning: Enligt begynnelsebokstaven i mottagarens efternamn. Om bankerna är stängda på utbetalningsdagen betalas bidraget dagen innan. A K L R S Ö Ansökan: 6 månader retroaktivt. Vårdbidrag för pensionstagare Beviljas: Personer över 16 år som är bosatta i Finland och som inte får ålderpension, sjukpension, annan ersättning eller särskilt stöd till invandrare. Vidare förutsätts att funktionsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom eller handikapp i minst ett års tid. Belopp och beskattning: Vårdbidraget är indelat i tre kategorier. Vårdbidraget är skattefritt. Utbetalning: som handikappbidraget. Vårdbidrag för pensionstagare /mån Vårdbidrag, grundbelopp 57,55 Vårdbidrag, förhöjt belopp 143,27 Vårdbidrag, högsta belopp 302,96 Veterantillägg 50,20 e/mån, skattefri förmån Beviljas: personer med extra fronttillägg och dessutom förhöjt eller högsta vårdbidrag. Kostersättning Beviljas: 16 år fyllda personer med celiaki för att upprätthålla glutenfri diet. Belopp och beskattning: 21 euro i månaden. Skattefri förmån. Observera: alla handikappförmåner utbetalas också till personer som får långvarig offentlig institutionsvård. Tolkningservice för handikappade Beviljas: Person, som bor i Finland, och har en hörselskada,synskada eller talskada och om du på grund av din funktionsnedsättning behöver tolkning för att kunna arbeta, studera, uträtta ärenden eller delta i olika aktiviteter. Ansökan: FPA beviljar rätt till tolk. FPA:s Center för tolkningsservice för handikappade behandlar ansökningarna om tolktjänst. 18

20 Företagshälsovård Företagshälsovård Beviljas: Alla arbetstagare omfattas av företagshälsovården eftersom arbetsgivare är skyldiga att ordna och bekosta förebyggande verksamhet för sina anställda. Arbetsgivaren kan dessutom ordna sjukvård på sin bekostnad. Företagare och andra som arbetar för egen räkning kan ordna företagshälsovård för sig själva, men lagen förpliktar inte till det. Företagare har även rätt till ersättning för utgifter för sjukvårdstjänster. Belopp: Den verksamhet för vilken ersättning beviljas delas upp i två ersättningsklasser. Ersättningarna för företagshälsovården bestäms särskilt för förebyggande verksamhet enligt klass I som ersätts med 60 % av skäliga och nödvändiga kostnader. Sjukvård och annan hälso- och sjukvård ersätts enligt klass II med 50 % av nödvändiga skäliga och godtagbara kostnader. Kostnaderna ersätts enligt vad FPA årligen bestämmer vara grund för varje ersättningsklass. De maximala ersättningsbeloppen i euro per arbetstagare och räkenskapsperiod år 2010 Ersättningsklass Kostnader Ersättning Ersättningsklass I 152,60 91,56 Ersättningsklass II: sjukvård 228,90 114,45 De kalkylerade maximibeloppen i euro i samband med företagshälsovård för företagare e/år 2011 Ersättningsklass Kostnader Ersättning Ersättningsklass I: utredande av arbetsförhållanden eller arbetsplatsutredningar 794,91 476,95 Ersättningsklass I: annan förebyggande företagshälsovård 397,59 238,55 Ersättningsklass II: sjukvård 283,70 141,85 Serviceproducenter: Arbetsgivaren kan skaffa företagshälsovårdstjänsterna antingen från den kommunala hälsocentralen eller från en annan instans som har rätt att producera företagshälsovårdstjänster (t.ex. läkarstation) eller en självständig yrkeutövare som har behörighet att fungera inom företagshälsovården. Arbetsgivaren kan också själv producera tjänsterna på egen eller flera arbetsgivares gemensamma företagshälsostation. Ansökan: Arbetsgivare söker om ersättning från FPA skilt för varje räkenskapsperiod. Redovisade utgifter skall grunda sig på arbetsgivarens bokföring. Ansökan bör göras inom 6 månader efter räkenskapsperiodens slut. Företagaren söker ersättning för sina egna företagshälsovårdskostnader inom 6 månader efter betalningen. Då en företagare har skaffat sina företagshälsovårdstjänster från kommunens hälsocentral så söker kommunen i företagarens ställe om ersättningen från FPA. 19

21 Studiepenning Beviljas: Heltidsstuderande bosatt i Finland som ett ekonomiskt stöd. Studiepenningens belopp på olika utbildningsstadier /studiemånad Studerande Andra stadiet Högskola Gift eller försörjningspliktig 246,00 298,00 Studerande som fyllt 20 och bor självständigt 246,00 298, åringar som bor självständigt 246,00 3) 298,00 Studerande under 18 år som bor självständigt 100,00 2) 145,00 1) Studerande som är 20 och bor hos föräldrarna 80,00 1) 122,00 1) Studerande år som bor hos föräldrarna 38,00 2) 55,00 1) 1) = kan sänkas på basis av föräldrarnas inkomst 2) = kan höjas eller sänkas på basis av föräldrarnas inkomst 3) = kan höjas på basis av föräldrarnas inkomst Belopp: På webbplatsen kan du räkna ut hur dina inkomster inverkar på studiestödet. På får du tillgång till dina egna uppgifter om studiestödsansökan, -betalningar och stödmånader och göra ändringsanmälan. Utbetalning och skatt: Den 4. dagen i månaden eller följande bankdag. Skattepliktig inkomst. Om studiepenningen är minst 170 e/mån är förskottsinnehållningen 10 %. Ansökan: Från början av ansökningsmånaden (ingen retroaktiv ansökan). Bostadstillägg till studerande Beviljas: Studerande utan barn, som bor i en hyresbostad, i bostadsrätts- eller köprättsbostad eller med separat hyresavtal i studentbostad som kommun, stiftelse eller allmännyttigt samfund svarar för. Studerande med barn kan få bostadsstillägg om den studerande föräldern bor på annan ort än den övriga familjen p.g.a. studierna. Den andra bostaden får ej då vara egen ägobostad. Studerande som saknar rätt till bostadstillägg kan dock ansöka om bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag hos FPA. Belopp: 80 % av hyran. Beviljas inte för hyra under 33,63 /mån och inte för den del av hyran som överstiger 252 euro/mån. Bostadstillägget uppgår således till 26,90 201,60 euro per månad. Bostadstillägget utgör emellertid högst 58,87 /mån om bostaden hyrs ut eller ägs av en förälder. Om den studerande studerar vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter och då bor på läroinrättningens internat är bostadstillägget högst 88,87 /mån. Bostadstillägget för studerande utomlands utgör högst 210 /mån. 20

22 Studiepenning Boendeutgifter: Som boendeutgifter beaktas hyra, bruksvederlag och fasta vatten-, el- och inventarieavgifter som nämns i hyresavtalet. Utbetalning och beskattning: Utbetalas i samband med studiepenning. Skattepliktig förmån. Statsborgen för studielån Beviljas: Studerande som får studiepenning eller vuxenutbildningsstöd. Studerande som har rätt till barnbidrag, som inte bor hos föräldrarna och som studerar vid annan läroinrättning än vid gymnasium förutsatt att föräldrarnas inkomster inte utesluter rätt till studiepenning årig studerande som studerar vid annan läroinrättning än högskola eller gymnasium och som inte bor hos föräldrarna även om föräldrarnas inkomster skulle utesluta rätt till studiepenning (kan fr.o.m beviljas på samma grunder till studerade på gymnasium). studerande som inte får studiepenning p.g.a. lön, dagpenning, stipendium avsett att trygga utkomsten eller motsvarande stöd (lön för studier eller stipendium från läroinrättningen hindrar inte beviljande av studiepenning fr.o.m ). Belopp: Statsborgen för studielån, belopp /mån Studerande under 18 år (andra stadiet) 160,00 Studerande som fyllt 18 år (andra stadiet) 300,00 Högskolestuderande eller studerande med vuxenutbildningsstöd 300,00 Utomlands studerande (högskola) 440,00 Utomlands studerande (övriga läroinrättningar) 360,00 Ansökan: Statsborgen beviljas för hela studieperioden, men beslut om borgen ges för ett år i taget. Banken beviljar studielån. 21

23 Studielånsavdrag Beviljas: Rätt till studielånsavdrag kan beviljas om du vid utgången av den termin då du avlägger examen har lyft över euro i studielån för högskolestudierna. Med målsatt tid avses den studietid som grundar sig på examens omfattning (60 studiepoäng motsvarar ett års studier) med en förlängning på högst två läsår (lägre och högre högskoleexamen) eller ett läsår (yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen). Belopp: Det maximala studielånsavdraget är 30 % av den del av studielånet som överstiger euro. Avdraget beviljas maximalt för ett studielånsbelopp som morsvarar den maximala målstättningstiden för examen. Ansökan: Då en studerande har avlagt examen och har ett studielån enligt lagen om studiestöd skickar FPA utan särskild ansökan ett beslutsförslag om studielånsavdraget. Räntebidrag Beviljas: Person med låga inkomster, förutsatt att det marknadsbundna lånet inte kapitaliseras (räntorna läggs inte till lånekapitalet) att en person med räntestödslån inte har fått studiestöd under de fem senaste månaderna då räntan förfallit. Belopp: I räntebidrag betalas den förfallna räntan på studielånet utan bankavgifter. Utbetalning: Till låntagaren själv eller banken. Ansökan: Ansökan senast 2 månader efter den regelbundna räntebetalningsmånaden. Skolresestöd Beviljas: Heltidsstuderande vid gymnasier och yrkesläroanstalter då skolresan i en riktning är minst 10 kilometer och kostnaderna för skolresor överstiger 54 euro/ månad. Belopp: Egenandelen för resebiljetter i kollektivtrafik är 43 euro i månaden. Ansökan: Skolresestöd bör ansökas skilt för varje läsår. Stödet kan beviljas en månad retroaktivt efter ansökan. Ansökningsblanketter finns hos lärointrättningarna och FPAbyråerna. Ansökan skall alltid lämnas in till läroinrättningen. 22

24 Militärunderstöd Militärunderstöd Beviljas: Anhöriga eller militär- eller civiltjänstgöraren själv (bostadsunderstöd, studielåneräntor). Med militärtjänstgörare avses också reservister som deltar i repövningar som inkallade. Militärunderstöd kan också beviljas kvinnor i frivillig militärjänst. Med anhöriga avses militär- eller civiltjänstgörarens make/maka och minderåriga barn samt sambo förutsatt att denne har ett gemensamt barn att försörja tillsammans med militär- eller civiltjänstgöraren. Belopp: Grundunderstödet är avsett för de anhörigas sedvanliga dagliga utgifter som familjens inkomster inte räcker till för. Grundunderstödets fulla belopp motsvarar full folkpension till ensamstående, dvs 586,46 euro/mån. Grundunderstödet är beroende av antalet anhöriga som är berättigade till stödet så att den första får högst 100 %, den andra 50 % och de följande 30 % av det fulla beloppet. I bostadsunderstöd till den värnpliktige eller de anhöriga betalas skäliga boendekostnader. Särskilt understöd betalas till anhöriga för att täcka nödvändiga och skäliga utgifter för bl. a. hälso- och sjukvård, barnavård (t ex barnvagn) och räntor på studielån. Militär- eller civiltjänstgörarens sudielåneräntor som förfaller under tjänstgöringstiden betalas i sin helhet i form av militärunderstöd. Bidraget kan beviljas för räntor på statsgaranterade studielån. Underhållsbidrag för barn som förfaller under tjänstgöringstiden betalas då militär- eller civiltjänstgöraren enligt domstolsbeslut eller skriftligt avtal som fastställs av socialnämnden är förpliktigad att månatligen betala underhållsbidrag för minderårigt barn, men inte är förmögen att betala det från sina inkomster eller sin egendom. Ett barn som är berättigat till underhållsstöd kan inte beviljas grundunderstödet. Utbetalning och beskattning: Kan beviljas tidigast från början av ansökningsmånaden. Militärunderstödet är skattefritt. 23

25 Arbetslöshetsdagpenning Beviljas: Arbetslös arbetssökande som är år och bor i Finland. I samband med permittering även åringar. är arbetsför och står till arbetsmarknadens förfogande söker heltidsarbete, men inte kunnat anvisas arbete eller utbildning uppfyller arbetsvillkoret Löntagarens arbetsvillkor: arbete med lön minst 34 veckor (ca 8 mån) under föregående 28 månader(=granskningsperiod) och arbetstid minst 18 timmar i veckan lönen för heltidsarbete enlig kollektivavtal och om inte kollektivavtal finns minst euro per månad. Företagares arbetsvillkor: verkat som företagare minst 1,5 år (18 mån) under föregående 4 år och företagsverksamheten har varit tillräckligt omfattande (FöPL-inkomsten har varit minst 710 euro i månaden och LFöPL-inkomsten minst 400 euro i månaden). Självrisktid: 7 vardagar, en gång under 500 dagar med dagpenning Belopp: Grunddagpenning och barnförhöjning /dag Grunddagpenning 25,74 Barnförhöjning 1 barn 4,88 Barnförhöjning 2 barn 7,16 Barnförhöjning 3 eller flera barn 9,23 Beloppet kan du beräkna på Förhöjningsdel till grunddagpenning: Beloppet är 4,42 /dagberoende på situation: för 20 dagar om förvärvsarbetet varat i minst 3 år för 100 dagar om personen uppsagts på grund av ekonomiska och produktionsmässiga skäl och har arbetat länge (20 år) för 200 dagar om personen deltar i sysselsättningsfrämjande åtgärd. Om personen har rätt till förhöjningsdel på grund av att han uppfyller flera villkor utbetalas i första hand förhöjningsdel för sysselsättningsfrämjande åtgärder, i andra hand för förvärvsarbete i 3 år och sist för långvarigt arbete. Förhöjningsdel till omställningsskyddet: Om personen omfattas av omställningsskydd och han har en sysselsättningsplan som är i kraft kan han få en förhöjningsdel till omställningsskyddet 4,42 euro per dag. 24

26 Arbetslöshetsskydd Utbetalning och beskattning: Belatas för 5 dagar i veckan, högst 500 dagar. Beskattningsbar inkomst. Förutsätter inlämning av blankett TT2r; kan fyllas i på Ansökan: 3 månader retroaktivt. Alterneringsersättning Beviljas: I stället för person som blir alterneringsledig anställs en arbetslös person via arbetskraftsbyrån. Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om alterneringsledighet Förutsätter att arbetsförhållanden pågått i minst 13 månader Förutsätter minst 10 år i arbetslivet. Belopp: FPA står för grundtryggheten för dem som inte är medlemmar i arbetslöshetskassa 70 % av arbetslöshestdagpenningens fulla belopp, max 18,02 euro/dag 80 % ifall du har 25 år i arbetslivet, maximalt 20,59 euro/dag Barnförhöjning betalas inte Ingen behovsprövning, egna inkomster (biinkoster) minskar beloppet. Ansökan: 3 månader retroaktivt. Arbetsmarknadsstöd Beviljas: Arbetslös arbetssökande som är år och bor i Finland (i vissa fall även åringar) är arbetsför och står till arbetsmarknadens förfogande söker heltidsarbete men har inte kunnat anvisas arbete eller utbildning är inte berättigad till arbeslöshetsdagpenning eftersom arbetsvillkoret inte uppfylls har fått arbetslöshetsdagpenning maximitiden (500 dagar) Karens: 5 månader för arbetslös som är på arbetsmarkanden första gången Ingen väntetid för arbetslös som kommer till arbetsmarknaden med yrkesexamen. Självrisktid: 5 vardagar Belopp: Det fulla arbetsmarknadsstödet är lika stort som grunddagpenningen och det betalas enligt prövning för 5 dagar i veckan för en obegränsad tid. Barnförhöjningen kan betalas till arbetsmarknadsstödet. Behovsprövning: Nästan alla egna samt makens/makans inkomster och sociala förmåner påverkar arbetsmarknadsstödets belopp. Makens inkomster beaktas inte till ett belopp på 660 e/mån. 25

27 Behovsprövning tillämpas inte om sökanden har fått arbetslöshetsdagpenning i 500 dagar tillämpas behovsprövning inte för de första 180 stöddagarnas del. på 55 år fyllda arbetslösa som uppfyllde arbetsvillkoret då de blev arbetslösa på reseersättningar för den tid en arbetslös deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Familjeförhållande Arbetsmarknadsstödets belopp och inkomstgränser: Fullt arbetsmarknadsstöd före skatt /pv Inkomstgräns som minskar stödet /mån* Inkomstgräns varefter stödet upphör /mån* Ensamstående 25, Underhållsskyldig, inga barn 25, barn 30, barn 32, barn 34, barn 34, barn o.s.v. 34, *Arbetsinkomsten minskar alltid arbetsmarknadsstödet. Från makens inkomster avdras 660 euro/månad. Avdraget har beaktats i tabellen. Förhöjningsdel: För sysselsättningsfrämjande åtgärder betalas i samband med arbetsmarknadsstöd en förhöjningsdel för högst 200 dagar. Förhöjningsdelen är 4,42 euro/dag. Utbetalning och beskattning: Belatas för 5 dagar i veckan på obestämd tid. Beskattningsbar inkomst. Förutsätter inlämning av blankett TT2r; Ansökan: 3 månader retroaktivt. Sysselsättningsfrämjande åtgärder Till dem som deltar i sysselsättningsfrämjande åtgärder utbetalas den arbetslöshetsförmån personen skulle få som arbetslös (arbetsmarknadsstöd, invandrarstöd, grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning). Dessutom kan han få förhöjningsdel till omställningsskyddet eller arbetslöshetsdagpenningen samt ersättning för uppehälle. Ersättning för uppehälle: Ersättning för uppehälle 9 euro/dag Förhöjd ersättning för uppehälle 18 euro/dag Utbetalas för 5 dagar i veckan. Skattefri inkomst. 26

28 Folkpension Folkpension Beviljas: Avsedda att trygga en minimipension för 16 år fyllda personer som är bosatta i Finland. Beloppet är beroende av arbetspensionsinkomster. Ålderspensionsåldern är 65 år. Övriga folkpensioner är sjukpension för personer mellan år, individuell förtidspension för personer födda före 1944 och arbetslöshetspension för personer födde före år Belopp och inkomstgränser: Folkpensionens belopp påverkas av sökandens egna andra pensioner samt familjeförhållande. Beskattningsbar inkomst; pensionsinkomstavdrag, se s. 32. Folkpensionens fulla belopp och inkomstgränser /mån Familjeförhållande Full folkpension Arbetspension som ger full folkpension Arbetspension som utesluter folkpension Ensamstående 586,46 51, ,21 Gift* 520,19 51, ,71 * Samboende jämställs med äktenskap. Minsta folkpension som utbetalas är 6,23 /mån Exempel på folkpensionsbelopp och beskattning, se s. 32 Utbetalning och beskattning: Bidraget betalas månatligen till mottagarens konto enligt efternamn. Om bankerna har stängt den egentliga betalningsdagen, betalas bidraget närmast föregående bankdag. A K L R S Ö Förtjänstbegränsningar under pensionstiden Sjukpension Arbetslöshetspension Ålderspension Mindre än 600 ( ,74) /mån Högst 656,08 /mån Inga begränsningar Barnförhöjning: Standardbelopp av skattefritt tillägg till folkpensions- eller arbetspensionstagare som försörjer ett barn under 16 år, 20,45 euro/mån/barn Fronttillägg: Standardbelopp av skattefritt tillägg 45,82 euro/mån Extra fronttillägg: 5,87 221,27 euro/mån Vårdbidrag för pensionstagare: se s. 18Veterantillägg: till personer med förhöjt eller högsta vårdbidrag. Belopp 50,20 euro/mån. Skattefritt. Ansökan: 6 månader retroaktivt. 27

Studier och värnplikt i siffror 2013

Studier och värnplikt i siffror 2013 Studier och värnplikt i siffror 2013 Du kan ansöka om stöd för studier och värnplikt på webben www.fpa.fi/etjanst Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Studerande 020 692 229 Värnpliktig

Läs mer

Hem och familj i siffror 2014

Hem och familj i siffror 2014 Hem och familj i siffror 2014 Ansök om stöd för barnfamiljer på webben www.fpa.fi/etjanst Ring och fråga på servicenumren må fre kl. 8 18 Barnfamiljer 020 692 226 Bostadsbidrag 020 692 221 Innehåll Moderskapsunderstöd

Läs mer

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning Moderskapsunderstöd Belopp: Mamman kan välja mellan en moderskapsförpackning eller ett skattefritt belopp på 140 euro. För barn som föds samtidigt får man 2 moderskapsunderstöd för det andra och 3 för

Läs mer

Hem och familj i siffror 2013

Hem och familj i siffror 2013 Ansök om stöd för barnfamiljer på webben www.fpa.fi/etjanst Ring och fråga på servicenumren må fre kl. 8 18 Barnfamiljer 020 692 226 Bostadsbidrag 020 692 221 Innehåll: Moderskapsunderstöd 2 Adoptionsbidrag

Läs mer

FPA-FÖRMÅNER I SIFFROR 2017

FPA-FÖRMÅNER I SIFFROR 2017 FPA-FÖRMÅNER I SIFFROR 2017 HEM OCH FAMILJ HÄLSA OCH REHABILITERING STUDIER ARBETSLÖSHET PENSIONER UTKOMSTSTÖD Ansökningar och bilagor www.fpa.fi/etjanst Servicenummer Arbetslöshetsstöd 020 692 230 Barnfamiljer

Läs mer

FPA-FÖRMÅNER I SIFFROR 2017

FPA-FÖRMÅNER I SIFFROR 2017 FPA-FÖRMÅNER I SIFFROR 2017 HEM OCH FAMILJ HÄLSA OCH REHABILITERING STUDIER ARBETSLÖSHET PENSIONER UTKOMSTSTÖD Ansökningar och bilagor www.fpa.fi/etjanst Servicenummer Arbetslöshetsstöd 020 692 230 Barnfamiljer

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Lag. om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag Lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) 4, 8 10, 15, 20, 27 29 och 41 samt 51 4 mom., av dem 51 4 mom. sådant

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Index Allmänna anvisningar Beräkning av allmänt bostadsbidrag Hushållet och inkomsterna Uppgifter om bostaden Boendeutgifter och skulder som hänför

Läs mer

Hem och familj. Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj. Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 2 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011 52/2011 Lag om ändring av lagen om studiestöd Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om studiestöd (65/1994) 11 a, 12 och 14 a, sådana de lyder, 11 a i lag 1402/2015, 12 i lagarna 345/2004 och 1402/2015

Läs mer

Fickstatistik 2013 2013

Fickstatistik 2013 2013 Fickstatistik 2013 fickstatistik 2013 Allmänt 1 Pensioner 6 Handikappförmåner och -tjänster 12 Sjukförsäkring 13 Rehabilitering 19 Arbetslöshetsskydd 20 Barnfamiljer 23 Bostadsbidrag 26 Studier 28 Militärunderstöd

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

tel. 020 634 1528 PB 450 tel. 020 634 1502 tel. 020 634 1502 fornamn.efternamn@kela.fi tilastot@kela.fi www.fpa.fi/statistik

tel. 020 634 1528 PB 450 tel. 020 634 1502 tel. 020 634 1502 fornamn.efternamn@kela.fi tilastot@kela.fi www.fpa.fi/statistik fickstatistik 20 Allmänt Pensioner 5 Handikappförmåner 9 Sjukförsäkring 0 Rehabilitering 6 Arbetslöshetsskydd 7 Barnfamiljer 9 Bostadsbidrag 22 Studier 24 Övriga förmåner 26 Ekonomi 27 förfrågningar beställningar

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden FPA:s verksamhetsidé: Ett stöd i livets alla skeden FPA:s grundläggande värderingar: respekt för individen kompetens samverkan nytänkande FPA tryggar befolkningens basutkomst,

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Ansökan eller betalningsyrkande? I denna presentation berättar vi när och hur en kommun kan framställa ett betalningsyrkande

Läs mer

FPA-förmåner i siffror 2014

FPA-förmåner i siffror 2014 Moderskapsunderstöd 2 Adoptionsbidrag 2 Barnbidrag 2 Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning 3 Stöd för hemvård av barn 3 Stöd för privat vård 4 Flexibel vårdpenning 5 Partiell vårdpenning 5 Underhållsstöd

Läs mer

FPA-förmåner i siffror 2014

FPA-förmåner i siffror 2014 Moderskapsunderstöd 2 Adoptionsbidrag 2 Barnbidrag 2 Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning 3 Stöd för hemvård av barn 3 Stöd för privat vård 4 Flexibel vårdpenning 5 Partiell vårdpenning 5 Underhållsstöd

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det ändringar

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011)

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Barnfamiljers rätt till socialskydd

Barnfamiljers rätt till socialskydd Barnfamiljers rätt till socialskydd Föräldrarnas rätt till förmåner och ledigheter vid barns födelse Moderskapsledigheter och förmåner När man är gravid blir man vanligtvis moderskapsledig tidigast 50

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2013

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2013 Förmåner från FPA För professionellt bruk 2013 Förmåner från Folkpensionsanstalten Innehåll Viktigt att veta 1 BOSÄTTNINGSBASERAD SOCIAL TRYGGHET 2 Allmänna principer 2 Flyttning utomlands 4 Flyttning

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, 9 i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

RP 164/2006 rd 2007.

RP 164/2006 rd 2007. RP 164/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om justering av beloppen av handikappförmånerna och maximibeloppet av de boendekostnader som godkänns vid fastställande

Läs mer

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2014

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2014 Förmåner från FPA För professionellt bruk 2014 Innehåll Viktigt att veta 1 BOSÄTTNINGSBASERAD SOCIAL TRYGGHET 2 Allmänna principer 2 Flyttning utomlands 4 Flyttning till Finland 6 FÖRMÅNER FÖR BARNFAMILJEN

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

Registerbeskrivning Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, Helsingfors FÖRMÅNSREGISTER

Registerbeskrivning Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, Helsingfors FÖRMÅNSREGISTER 2017-06-30 1 Registerförare Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 2 Kontakt Telefon 020 692 352 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Datum Ärende 2015-06-03 LF 22/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om hemvårdsstöd I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Inledande

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden 1 2 Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2013 2014 Innehållsförteckning Vuxenutbildningsstödets huvuddrag....................................... 5 Förutsättningarna

Läs mer

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT. Esbo stad 2016

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT. Esbo stad 2016 AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT Esbo stad 2016 Stadsstyrelsen 29.2.2016 1 (7) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 AVGIFT... 2 3 FASTSTÄLLANDE AV INKOMSTERNA... 2 4 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN... 3 4.1 Minsta

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 4 HÄLSAN Dotter i pappans ärende 17 PENSION Kortet som ska med på resan 20 HEM & FAMILJ Skyddad inkomstdel för bostöd 21 STUDIER & JOBB Spara lönekvittona! I DENNA GUIDE

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst Innehåll När du blir pensionär 1 Hurdan pension får du? 2 Hurdan pension i vilken ålder? 2 Arbetspension 3 FPA-pensioner 3 Folkpension

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10)

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10) MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIG SAMT OLIKA LEDIGER FÖR VÅRD AV BARN 8.6.2017 1 (10) LEDIG LEDIGENS LÄNGD BEVILJAS MÖJLIG ATT ÄNDRA LE- DIGEN (gäller ändring Moderskapsledigheten kan på ansökan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 135/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås sjukförsäkringslagen bli ändrad.

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödets huvuddrag 4 Innehållsförteckning Förutsättningarna för att erhålla vuxenutbildningsstöd

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 Vad är en dagvårdsavgift? Dagvårdsavgiften faktureras som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår (1.8 31.7). Avgiftsfri

Läs mer

Pension. Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension. Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst Innehåll När du blir pensionär 1 Hurdan pension får du? 2 Hurdan pension i vilken ålder? 2 Arbetspension 3 FPA-pensioner 3 Folkpension

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 7 kap. 3, 4 4 mom. och 12 2 mom.,

Läs mer

RP 148/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010

RP 148/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010 RP 148/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en

Läs mer

2007:10 swe. Utkomstskyddet livet igenom

2007:10 swe. Utkomstskyddet livet igenom 2007:10 swe Utkomstskyddet livet igenom Hälsa och trygghet för alla Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:10swe Utkomstskyddet livet igenom Helsingfors 2008 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2454-3

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Beräkning av bostadsbidrag - Boendeutgifter (för hyresbostad)

Beräkning av bostadsbidrag - Boendeutgifter (för hyresbostad) Beräkning av bostadsbidrag - (för hyresbostad) 188,15 e/mån Boendeform Egnahemshus Egnahemshus Bostadsyta 46.0 m 2 46.0 m 2 Belopp per bostad (egnahemshus) 66,27 e/mån 51,24 (25,62) e/mån 56,58 e/mån Räntor

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

FPA-FÖRMÅNER I SIFFROR 2015

FPA-FÖRMÅNER I SIFFROR 2015 FPA-FÖRMÅNER I SIFFROR 2015 HEM OCH FAMILJ HÄLSA OCH REHABILITERING STUDIER ARBETSLÖSHET PENSIONER Ansökningar och bilagor www.fpa.fi/etjanst Servicenummer mån fre kl. 8 18 Arbetslöshetsstöd 020 692 230

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

FPA-FÖRMÅNER I SIFFROR 2016

FPA-FÖRMÅNER I SIFFROR 2016 FPA-FÖRMÅNER I SIFFROR 2016 HEM OCH FAMILJ HÄLSA OCH REHABILITERING STUDIER ARBETSLÖSHET PENSIONER Ansökningar och bilagor www.fpa.fi/etjanst Servicenummer mån fre kl. 8 18 Arbetslöshetsstöd 020 692 230

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer