Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015"

Transkript

1 Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare

2

3 Vuxenutbildningsstödets huvuddrag 4 Innehållsförteckning Förutsättningarna för att erhålla vuxenutbildningsstöd 6 Förutsättningar gällande sökanden 6 Studieledighet Förutsättningar gällande utbildningen 8 Förmåner som utgör hinder 10 Stödets längd 10 Stödbeloppet 11 Stödet under studieledighet utan lön 11 Jämkat vuxenutbildningsstöd för den som studerar periodvis eller på deltid 11 Lönen som förtjänstdelen baserar sig på 12 Beskattning 12 Ändringar i stödbeloppet 12 Införtjänande av inkomster under studieledighet utan lön 13 Företagarens vuxenutbildningsstöd 13 Vem är företagare? 13 Förutsättningar för beviljande av stöd för företagare 13 Utbildningsdagar och förutsättningar gällande minskad inkomst 13 Redogörande av de minskade inkomsterna och utbetalning av stödet 14 Vuxenutbildningsstödets storlek för företagare 14 Ansökan om stöd 14 Ansökningsförfarandet 14 Ansökan om stöd för oavbruten studieledighet utan lön 14 Ansökan om jämkat vuxenutbildningsstöd för kortare studieledighetsperioder eller för deltidsstudier 14 Ansökan om stöd då det gäller företagare 14 Ansökan om fortsatt beslut 15 Förhandsbeslut gällande utbildningen och tiden i arbete 15 Tilläggsuppgifter om vuxenutbildningsstödet 15 Statsborgen för studielån 15 Yrkesexamensstipendium för personer som avlagt fristående examen 17 Uppgifter om Utbildningsfonden 18 3

4 Vuxenutbildningsstödets huvuddrag En vuxenstuderande som deltar i frivillig yrkesutbildning kan erhålla vuxenutbildningsstöd från Utbildningsfonden. Vuxenstuderanden ska vara anställd i arbets- eller tjänsteförhållande eller är verksam som företagare och ska l ha varit med i arbetslivet sammanlagt i minst åtta år l ha varit anställd hos sin nuvarande arbetsgivare eller bedrivit företagsverksamhet under minst ett år innan studierna för vilka stöd betalas börjat l bli studieledig utan lön oavbrutet i minst två månader eller studera i kortare studieperioder eller på deltid under sammanlagt minst 43 dagar l inte få annat stöd för studierna. Stöd betalas under sammanlagt högst 19 månader. Stödbeloppet motsvarar den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningens belopp utan förhöjningsdelar. Stöd beviljas för studier som leder till examen samt till yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning vid en inhemsk läroanstalt under offentlig myndighet Studierna ska under studieledigheten vara heltidsstudier. Enligt undersökningen om vuxenutbildningsstödets inverkan anser 95,5 procent av stödtagarna att vuxenutbildningsstödet är nyttigt eller mycket nyttigt med tanke på yrket och arbetslivet. 4

5

6 Förutsättningarna för att erhålla vuxenutbildningsstöd Förutsättningar gällande sökanden Arbetshistoria minst åtta år För att stöd ska beviljas förutsätts att sökandens tid i arbete till och med stödperiodens början varit minst åtta år. Till arbetshistorian räknas all arbetstid som är pensionsförsäkrad i Finland. Även sådant arbete beaktas som utförts i en ålder under 23 år som registrerats hos Pensionsskyddscentra len. Arbete som utförts utomlands hos en utländsk arbetsgivare eller verksamhet som bedrivits som företagare utomlands beaktas inte i arbetshistorian. Tiden i arbete räknas till och med slutet av 2006 på basis av hur länge arbetsförhållandena och pensionsförsäkrad tid som företagare varat. Tiden i arbete räknas för tiden efter den på basis av årsinkomsterna. Arbetsmånadernas antal (högst 12 per år) fås genom att man dividerar ett kalenderårs inkomster med det tal som fastställs årligen. För innevarande år beaktas högst den tid som intjänats före tidpunkten då stödet började. Tilläggsuppgifter om uträknandet av arbetshistorian finns på Utbildningsfondens webbplats Vid uträknandet av arbetshistorian beaktas som till tid i arbete jämförbar tid följande tider: l tid med moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, tid med vårdledighet under arbets- eller tjänsteförhållande, tid som beväring eller i civiltjänst, tid då till personen betalats invalidpension, rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension. Till arbetshistorian kan beaktas högst två år av tid som är jämförbar med tid i arbete. Ett arbets- eller tjänsteförhållande till samma arbetsgivare i minst ett år För att stöd ska beviljas förutsätts att personens heltidsanställning i arbets- eller tjänsteförhållande hos samma arbetsgivare vid stödperiodens begynnelsetidpunkt varat i minst ett år indelat på en eller flera perioder. En heltidsanställning är ett arbete där personen förtjänat största delen av sina inkomster och där arbetstiden i genomsnitt varit minst 18 timmar i veckan. Av en företagare förutsätts att han eller hon omedelbart före stödperiodens början bedrivit företagsverksamhet som FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare i minst ett år (se avsnitt Företagarens vuxenutbildningsstöd, s. 13). Studieledighet För att vuxenutbildningsstöd ska beviljas förutsätts att personen varit studieledig eller på motsvarande beviljad ledig het från sitt arbete på grund av utbildning. Om studieledigheten stadgas i lag om studieledighet (273/1979) och i förordningen om studieledighet (864/1979). Studieledigheten utan lön bör oavbrutet pågå i minst två månader. En två månaders oavbruten tid är till exempel eller (29.2). En åtta veckors period är inte tillräcklig tid. Vuxenutbildningsstöd kan också beviljas till en person vars studieledighetsperioder varat i mindre än två månader eller som studerar på deltid på basis av ett studieledighetsavtal som han eller hon ingått med arbetsgivaren. Förutsättningen är att frånvaron från arbetet på grund av studierna sammanlagt varar i minst 43 dagar. Som studieledighetsdagar räknas högst fem dagar per vecka. Också arbetsdagar som inte är fulla (vid studier på deltid) räknas som studieledighetsdagar. 6

7 Enligt undersökningen om vuxenutbildningsstödets inverkan skulle 92,5 procent av stödtagarna rekommendera vuxenutbildningsstödet för sina vänner.

8 En person som studerar och oavbrutet är studieledig i minst två månader kan ansöka om stöd på förhand och stödet kan beviljas för hela studieledighetstiden. En person som studerar under kortare studieledighetsperioder eller på deltid ska ansöka om vuxenutbildningsstöd månadsvis i efterhand (se avsnittet Ansökan om stöd, s. 14). Förutsättningar gällande utbildningen Allmänt Vuxenutbildningsstöd kan erhållas för studier som är sökandens huvudsyssla och som pågår i minst två månader och sammanlagt i minst 43 dagar. Utbildningen bör leda till en examen, till en yrkesinriktad fort bildning eller tilläggsutbildning. Stöd kan inte beviljas för allmänbil dande, intressebaserad eller utbildning med fri inriktning. Utbildningsarrangören bör vara en läroanstalt som är verksam i Finland och lyder under offentlig myndighets tillsyn. Stödet omfattar inte utbildning arrangerad av privata läroanstal ter eller utbildare. Den som tar emot vuxenutbildningsstöd ska vid den tidpunkt då stöd betalas vara inskriven som närvarande studerande vid en läroanstalt. Egentlig yrkesinriktad utbildning Utbildning som berättigar till vuxenutbildningsstöd är följande: l utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen, l utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen eller till högre yrkeshögskoleexamen som avläggs vid yrkeshögskola och annan vuxenutbildning, l utbildning som avläggs vid universitet och som leder till lägre eller högre högskoleexamen eller licentiat- eller doktorsexamen och av uni versitet arrangerad tilläggsutbildning eller fortbildning l avläggande av delar av yrkes- eller högskoleexamina l yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning vid folkhögskola, vid utbildningscentrum för idrott (idrottsinstitut), öppet universitet och sommaruniversitet. Vuxenutbildningsstöd kan även beviljas för utbildning inom militär-, polis- och räddningssektorerna eller för utbildning vars arrangör har fått tillstånd från licens myndigheten inom ifrågavarande förvaltningsområde. Grundskole- och gymnasiestudier Vuxenutbildningsstöd kan beviljas för grundskole- och gymnasiestudier, om avsaknaden av utbildningen utgör ett hinder för utvecklingen i yrket eller gör det svårt för personen att klara sig i sitt yrke eller om kravet för att delta i en yrkesinriktad utbildning är avklarade grundskole- eller gymnasiestudier. Vuxenutbildningsstöd beviljas inte för enstaka ämnesstudier i gymnasiet. Studier utomlands Studier vid en läroanstalt i utlandet omfattas inte av vuxenutbildningsstödet. Stöd kan ändå beviljas om personen är inskriven som studerande vid en finländsk läroanstalt och om studierna i utlandet godkänns som en del av personens utbildning eller examen vid en finländsk läroanstalt. Språkstudier Vuxenutbildningsstöd kan beviljas för språkstudier som kompletterar och utgör ett stöd för personens yrkesskicklighet. Språkutbildningen ska ske i en läroanstalt som är under offentlig myndig hets tillsyn. 8

9 Arbetspraktik Perioder med arbets praktik eller inlärning i arbetet som ingår i studierna omfattas också av vuxenutbildningsstödet. Om lön betalas för perioden, kan sökanden ansöka om stöd månatligen i efterhand i form av jämkat vuxenutbildningsstöd (se avsnittet Ansökan om stöd, s. 14). Arbetskraftsutbildning Vuxenutbildningsstöd kan beviljas för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning om personen inte får arbetslöshetsförmån för utbildningen. Utbildningen bör leda till examen eller vara yrkesinriktad tilläggs- eller fortbildning. Läroanstalten som arrangerar utbildningen bör lyda under offentlig myndighets tillsyn. 9

10 Förmåner som utgör hinder Vuxenutbildningsstöd beviljas inte till den som bland annat får: l alterneringsersättning l studiepenning eller studiestödets bostadstillägg (från FPA), l dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen, l moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, l rehabiliteringspenning för samma utbildning, l arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd eller utbildningsstöd för arbetslös l full invalidpension, rehabiliteringsstöd, arbetslöshetspension eller ålderspension. Stödets längd O m personen till och med början av stödperioden intjänat minst åtta år tid i arbete, betalas vuxenutbildningsstöd för 19 månader (408,5 stöddagar). I en full stödmånad och i en månad för vilken jämkat vuxenutbildningsstöd betalas, räknas ingå 21,5 stöddagar. Tidigare beviljad stödtid dras av från stödets maximala varaktighet. När rätten till stöd är förbrukad i sin helhet (19 mån), är det inte möjligt att erhålla vuxenutbildningsstöd på nytt. Efter detta är det möjligt att ansöka om till exempel FPA:s studiestöd. 10

11 Stödbeloppet Stödet under studieledighet utan lön Vuxenutbildningsstöd betalas till sitt fulla belopp för en studieledighet helt utan lön. Stödet består av en grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen år 2014 är 702,19 euro/mån (32,66 euro/dag). Förtjänstdelen uppgår till 45 procent av skillnaden mellan lönen och grunddelen. Om lönen överstiger 3 429,30 euro i månaden, är förtjänstdelen 20 procent av den överskjutande delen. Det maximala stödbeloppet är högst 90 procent av den lön som stödet baserar sig på. Stödets minimibelopp motsvarar grunddelen för en dag (32,66 euro). Exempel på stödbeloppet under studieledighet utan lön: Lön/mån Stödbeloppet/mån , , , , , , , , , ,36 Stödbeloppet kan räknas ut med den kalkylator som finns på Utbildningsfondens webbplats Företagarens vuxenutbildningsstöd är lika stort som grunddelen (702,19 euro/mån, 32,66 euro/dag). Jämkat vuxenutbildningsstöd för den som studerar periodvis eller på deltid Om personens studieledighetstid inte i sin helhet är utan lön eller om studierna pågår i perioder eller på deltid, ska stöd sökas som jämkat vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand. Det stödbelopp som betalas är beroende av de under var månad införtjänade inkomsterna. Jämkat vuxenutbildningsstöd räknas ut så att från det fulla vuxenutbildningsstödet avdras 80 % av den inkomst som överstiger 250 euro. Jämkat stöd betalas inte ut om dess belopp är mindre än grunddelen för en dag (32,66 euro). Formel för uträknande av jämkat vuxenutbildningsstöd: Fullt stöd/mån 0,8 x (biinkomster/mån 250 euro) = det jämkade vuxenutbildningsstödet/mån Exempel 1 Den lön som förtjänstdelen av personens stöd baserar sig på är euro/mån och på basis av detta är det fulla vuxenutbildningsstödet 1 292,18 euro/mån. Under en studieledig månad förtjänar personen 900 euro inkomster. Det jämkade vuxenutbildningsstödets belopp är 772,18 euro. Exempel 2 Den lön som förtjänstdelen av personens stöd baserar sig på är euro/mån och på basis av detta är det fulla vuxenutbildningsstödet 1 853,02 euro/mån. Under en studieledig månad förtjänar personen euro inkomster. Det jämkade vuxenutbildningsstödets belopp är 853,02 euro. 11

12 Det jämkade vuxenutbildningsstödets belopp kan räknas ut med hjälp av den kalkylator som finns på Utbildningsfondens webbplats I en månad som jämkat vuxenutbildningsstöd betalas för räknas ingå 21,5 stöddagar oberoende av vilket det verkliga antalet studielediga dagar är. Lönen som förtjänstdelen baserar sig på Den genomsnittliga månadslön som förtjänstdelen baserar sig på räknas utgående från de stadigvarande inkomsterna i den anställning som föregått stödperioden för sammanlagt ett år från och med slutet av den kalendermånad som föregått den månad då ansökningen lämnats in. Då beaktas lönen med alla tillägg med undantag av semesterpenningen, semesterersättningen och skattefria ersättningar. Perioder utan lön, till exempel på grund av familjeledighet, studier, sjukdom, permittering eller alterneringsledighet förbises och inkomsterna för 12 månader (365 dagar) beaktas. På den genomsnittliga månadslönen som utgör grunden för uträknandet av stödets förtjänstdel görs ett avdrag som motsvarar arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna och sjukförsäkringens dagpenningspremie. År 2014 är avdraget 4,13 procent. Beskattning Vuxenutbildningsstödet är beskattningsbar inkomst. Förskottsinnehållningens standardprocentsats är nu 20 %. Ifall man önskar ändra på förskottsinnehållningen bör sökanden tillställa Utbildningsfonden ett för förmånen givet ändringsskattekort. Ändringar i stödbeloppet Beloppet för vuxenutbildningsstödets förtjänstdel per kalendermånad förblir det samma under hela studie tiden. Förtjänstdelen räknas alltså inte om, fastän personen skulle ha arbetat till och med under långa oavbrutna perioder mellan stu dieperioderna. Stödets belopp beräknas på nytt först då personen påbör jar en helt ny utbildning. 12

13 Införtjänande av inkomster under studieledighet utan lön Om vuxenutbildningsstödet beviljats för en studieledighet utan lön som oavbrutet varar i minst två månader, kan man förtjäna inkomster upp till högst 250 euro (brutto). Om inkomstgränsen överskrids, ska stödmottagaren inställa stödet för den månad då överskridningen sker och för denna i efterhand ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd. Stödet för utbetalningsmånaden kan också inställas helt och hållet. Om stödet redan betalats ut, återkrävs den andel som betalats för mycket. Om inkomstgränsen överskrids upprepade gånger, inställs det stöd som beviljats i förväg och efter detta kan man i efterhand ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd. Företagarens vuxenutbildningsstöd Vem är företagare? Med företagare avses i systemet med vuxenutbildningsstöd person vars huvudsyssla är företagare och som tecknat en försäkring i enlighet med lag om pension för företagare (FöPL) eller i enlighet med lag om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Förutsättningar för beviljande av stöd för företagare För att stöd skall beviljas förutsätts att personen varit en FöPLeller LFöPL-försäkrad företagare under minst ett år omedelbart innan studierna ed stöd börjat. En förutsättning för stö det är dessutom att företagaren före stödperiodens början varit verksam som företagare eller varit anställd i arbets- eller tjänsteförhållande sammanlagt i minst åtta år (se avsnittet Förutsättningar gällande sökanden, s. 6). Tiden i arbete räknas till och med slutet av 2006 på basis av hur länge arbetsförhållandena och pensionsförsäkrad tid som företagare varat. Från och med den bestäms tiden i arbete enligt fastställd arbetsinkomst i pensionsförsäkringen. Anta let månader i arbete (högst 12 månader per år) fås genom att årsinkomsten divideras med ett årligen fastställt tal. Utbildningsdagar och förutsättningar gällande minskad inkomst En företagare kan få vuxenutbildningsstöd om utbildningen oavbrutet varar i minst två månader eller sammanlagt minst 43 utbildningsdagar under flera perioder. För att stöd ska beviljas förutsätts att företagaren minskar eller avbryter sin företagarverksamhet under utbildningstiden så att förvärvsinkomsterna från företagarverksamheten på grund av deltagandet i utbildningen minskar med minst en tredjedel. Inkomsterna under studietiden jämförs med senast före studierna fastställda beskattning. De kapitalinkomster som avses i inkomstskattelagen beaktas inte vid jämförelsen. Inkomst från annan än egen företagarverksamhet får under den tid då vuxenutbildningsstöd betalas ut vara högst tre fjärdedelar av stödbeloppet (högst 526,64 euro per full kalendermånad). 13

14 Redogörande av de minskade inkomsterna och utbetalning av stödet En företagare kan ansöka om vuxenutbildningsstöd för studietiden i förväg. Retroaktivt beviljas stöd tidigast från och med början av den månad som föregår inlämnandet av ansökan. I ansökan bör redogöras om hur företagarverksamheten ändras under stödtiden så att inkomsterna under stödtiden minskar med minst en tredjedel. Om inkomstbortfallet kan anses vara sannolikt, betalas stöd i förskott för den studietid ansökningen gäller, dock högst för ett läsår i taget. Utbildningsfonden avger det slutliga stödbeslutet, då beskattningen för det år då stödet betalas blivit färdig och inkomstbortfaller klargjorts på basis av skatteuppgifterna. Utan grunder eller för mycket betalat vuxenutbildningsstöd återkrävs. Vuxenutbildningsstödets storlek för företagare Vuxenutbildningsstödets belopp för företagare motsvarar grunddelen (702,19 euro/mån, 32,66 euro/dag). Stödet är beskattningsbar inkomst och förskottsinne hållningens standardprocentsats är nu 20 %. Till företagare betalas inte jämkat vuxenutbildningsstöd. Ansökan om stöd Ansökningsförfarandet Om vuxenutbildningsstöd ansöks elektroniskt på Utbildningsfondens webbplats (www.koulutusrahasto.fi). Till den elektroniska ärendehanteringstjänsten loggar man in med nätbankskoder. Om stöd kan också ansökas med en blankett som kan skrivas ut på Utbildningsfondens webbplats. eller beställas från Utbildningsfonden. Ansökan om stöd för oavbruten studieledighet utan lön Om stöd kan ansökas för hela studieledighetstiden i förväg, om studieledigheten är helt utan lön och oavbrutet pågår i minst två månader. Retroaktivt beviljas stöd tidigast från och med början av den månad som föregår inlämnandet av ansökan. Stödet betalas ut månatligen under studieledighetstiden. Ansökan om jämkat vuxenutbildningsstöd för kortare studieledighetsperioder eller för deltidsstudier Om studieledighetstiden inte är helt utan lön eller om studieledighetsperioderna varar i mindre än två månader eller om studierna bedrivs på deltid, ansöks om stöd som jämkat vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand. Om stöd kan också ansökas retroaktivt för flera månader. Ansökan bör dock lämnas in senast efter sex månader räknat från slutet av stödmånaden. Jämkat stöd kan i vissa fall beviljas för hela studieledighetstiden på basis av ansökan som lämnats in i förväg. En förskottsbetalning är möjlig om personen under studieledighetstiden får inkomst till ett fast belopp (t.ex. hemvårdsstöd, en naturaförmån). Ansökan om stöd då det gäller företagare En företagare kan ansöka om stöd redan före studiernas början. Retroaktivt stöd beviljas tidigast från och med början av den månad som föregår inlämnandet av ansökan. Stödet beviljas som villkorligt och förutsätter att inkomsterna från företagarverksamheten under 14

15 stödtiden på grund av utbildningen minskar med minst en tredjedel. Utbildningsfonden gör en bedömning av inkomstbortfallet då beskattningen för utbetalningsåret blivit färdig. På basis av inkomstjämförelsen får stödmottagaren ett positivt beslut eller delvis eller helt avslag på stödet. För mycket betalat stöd återkrävs. Ansökan om fortsatt beslut Sökanden som tidigare har fått stöd, kan ansöka om beslut elektroniskt via Utbildningsfondens webbplats Via sidan kan också skivas ut ansökningsblanketten om fortsatt stöd. Förhandsbeslut gällande utbildningen och tiden i arbete I oklara fall kan en person ansöka om Utbildningsfondens förhandsbeslut om huruvida en utbildning omfattas av vuxenutbildningsstödet och om den tid i arbete uppfylls som förutsätts för att han eller hon kan få stöd. Förhandsbeslut gäller inte stödbeloppet eller andra förutsättningar för att få stöd. Stödbeloppet räknas och andra förutsättningar för att få vuxenutbildningsstöd granskas i samband med ansökningen om egentligt beslut om vuxenutbildningsstöd. Förhandsbeslut kan man ansöka om, efter att man blivit antagen till utbildningen eller efter att man har anmält sig till utbildningen.förhandsbeslut kan inte ges på basis av endast en studieplan. Tilläggsuppgifter om vuxenutbildningsstödet den här broschyren redogörs för huvuddragen i vuxenutbildningsstödsystemet. Tilläggsuppgifter om I vuxenutbildningsstödet och om ansökan av det finns på Utbildningsfondens webbplats Stödbeloppet kan räknas ut med den kalkylator som finns på webbplatsen. Via webbplatsen kan stöd ansökas om elektroniskt eller genom att skriva ut ansökningsblanketten. Statsborgen för studielån D en som tar emot vuxenutbildningsstöd kan vara berättigad till statsborgen för studielån. Ansökan om statsborgen behandlas och borgen beviljas av FPA. Den som fått beslut om borgen ansöker om studielån hos banken och kommer överens om villkoren för studielånet och tidtabellen för tillbakabetalningen. Studielånets belopp är 400 euro/mån. Tilläggsuppgifter om studielån finns på adressen eller hos FPA:s byråer. 15

16

17 Yrkesexamensstipendium för personer som avlagt fristående examen U tbildningsfonden beviljar yrkesexamensstipendium som ett engångsbelopp till en person som i form av fristående examen avlagt en i lag om yrkesinriktad vuxen utbildning (631/98) avsedd yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Ett villkor för utbetalandet av förmånen är att personen före det datum då han eller hon avlägger examen varit anställd i arbets- eller tjänsteförhållande till en finländsk arbetsgivare sammanlagt i minst fem år. Arbetshistorian räknas till och med slutet av 2006 på basis av tiden i arbets- eller tjänsteförhållanden. För tiden efter räknas arbetshistorian på basis av årsinkomsterna från sökandens arbets- eller tjäns teförhållanden. Sådan tid då sökanden varit verksam som företagare eller lantbruksföretagare eller arbetstid i utlandet i tjänst hos utländsk arbetsgivare räknas inte med i arbetshistorian. Yrkesexamensstipendium betalas inte om tiden i arbete är kortare än fem år. Då stöd beviljas har det ingen betydelse om sökanden haft en anställ ning eller inte då han eller hon avlagt examen. En person som vid tidpunkten då han eller hon avlägger examen är under 64 år kan få yrkesexamensstipendium. Yrkesexamensstipendiets storlek är 390 euro. Om examen är den första examen man avlägger efter grundskolan, är stipendiets storlek 450 euro. Stipendiets belopp för examen som avlagts före den är 366 euro. Ansökan om yrkesexamensstipendium skall lämnas in senast inom ett år efter avlagd examen. Som tidpunkt för avläggande av examen betraktas examensbetygets datering. Förmånen beviljas inte om ansökan kommer in för sent. Yrkesexamensstipendium kan ansökas om elektroniskt via Utbildningsfondens webbplats Via sidan kan man skriva ut ansökningsblanketten om stipendiet eller ansökningsblanketten kan beställas från Utbildningsfonden. Sökanden bör bifoga en kopia av det examensbetyg han eller hon fått från examens nämnden. Tilläggsuppgifter om yrkesexamensstipendiet och om ansökan av det finns på Utbildningsfondens webbplats Utbildningsfonden ger också ut en broschyr om yrkesexamensstipendiet. Broschyren finns hos Utbildningsfonden, hos arbets- och näringsbyråerna eller i elektronisk form på fondens webbplats. 17

18 Uppgifter om Utbildningsfonden Utbildningsfonden är en fond som administreras av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna och vars uppgift är att bevilja och utbetala vuxenutbildningsstöd samt att stödja utvecklandet av arbetslivets examenssystem genom att bevilja yrkesexamensstipendier. Fondens uppgift är dessutom att informera om förmånerna och komma med förslag om utvecklandet av lagstiftningen inom dess verksamhetsområde. Finansieringen av yrkesexamensstipendiet, vuxenutbildningsstödets förtjänstdel samt Utbildningsfondens förvaltningsutgifter handhas av Arbetslöshetsförsäkringsfonden, vars verksamhet finansieras av arbetsgivarnas och löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremier. Vuxenutbildningsstödets grunddel finansieras med ett statligt anslag. Staten svarar även för finansieringen av i statlig tjänst varande personers yrkesexamensstipendium. Utbildningsfondens verksamhet övervakas av Finansinspektionen (FI). Utbildningsfondens kontaktuppgifter: Postadress: PB 191, Helsingfors Besöksadress: Folkskolegränden 1, Helsingfors (byrån har öppet under arbetsdagarna kl ) Servicenummer: (lokal-/mobilavgift) Telefontid under arbetsdagarna kl 9 12 Växel: Fax: E-post: Internet: 18

19 Enligt svaren från undersökningen om vuxenutbildningsstödets inverkan skulle 66,7 procent av stödtagarnas arbetsgivare rekommendera vuxenutbildningsstödet. Undersökningen om vuxenutbildningsstödets inverkan, Innolink Research Oy 2014 U t g i v a r e U t b i l d n i n g s f o n d e n L a y o u t R h i n o c e r o s O y Tr y c k e r i L i b r i s O y H e l s i n g f o r s F o t o n S h u t t e r s t o c k

20

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2013 2014 Innehållsförteckning Vuxenutbildningsstödets huvuddrag....................................... 5 Förutsättningarna

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

RP 152/2009 rd. få vuxenutbildningsstöd för deltidsstudier. Dessutom föreslås det att vuxenutbildningsstödets

RP 152/2009 rd. få vuxenutbildningsstöd för deltidsstudier. Dessutom föreslås det att vuxenutbildningsstödets Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vuxenutbildningsstöd

Läs mer

RP 44/2013 rd. I propositionen föreslås att lagen om vuxenutbildningsstöd

RP 44/2013 rd. I propositionen föreslås att lagen om vuxenutbildningsstöd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 a och 14 i lagen om vuxenutbildningsstöd och av lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011 52/2011 Lag om ändring av lagen om studiestöd Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

RP 153/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 153/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, lagen om Utbildningsfonden och 1 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om studiestöd (65/1994) 11 a, 12 och 14 a, sådana de lyder, 11 a i lag 1402/2015, 12 i lagarna 345/2004 och 1402/2015

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 196/2000 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 196/2000 rd RIKSDAGENS SVAR 196/2000 rd Regeringens proposition med rörslag tilllag om vuxenutbildningsstöd och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den Å'rende l. Riksdagen förutsätter att stödsystemen

Läs mer

RP 78/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden

RP 78/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Utbildningsfonden

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det ändringar

Läs mer

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet Alterneringsledighet www.mol.fi Alterneringsledighet Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med det alterneringsavtal som han ingått med sin arbetsgivare för en viss tid befrias

Läs mer

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009.

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om Utbildningsfonden ska ändras

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Studier och värnplikt i siffror 2013

Studier och värnplikt i siffror 2013 Studier och värnplikt i siffror 2013 Du kan ansöka om stöd för studier och värnplikt på webben www.fpa.fi/etjanst Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Studerande 020 692 229 Värnpliktig

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) det inledande stycket i 2 kap. 1 2 mom., 10 2 mom. 2 4

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension Flexibel ålderspension Ålderspension och partiell förtida ålderspension Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

ANM broschyrer 2/2017 Studieledighet

ANM broschyrer 2/2017 Studieledighet ANM broschyrer 2/2017 Studieledighet Studieledighet Studieledigheten erbjuder de yrkesverksamma en flexibel möjlighet till utbildning och studier. Rätten till studieledighet baserar sig på lagen om studieledighet

Läs mer

RP 6/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 6/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om studiestöd skall ändras. Föräldrarnas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Index Allmänna anvisningar Beräkning av allmänt bostadsbidrag Hushållet och inkomsterna Uppgifter om bostaden Boendeutgifter och skulder som hänför

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

1992 rd - RP 72 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 72 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 72 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och lag om begränsning av rätten att få vuxenstudiepenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 1 REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 Allmänt om utbetalning av ersättning För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande vid

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( )

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 21.12.2016 SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL (21.12.2016) Beaktande av jämkad arbetslöshetsförmån

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

RP 223/2004 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor,

RP 223/2004 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor, Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2016

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2016 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2016 INKOMSTRELATERAT ARBETSLÖSHETSSKYDD OCH ALTERNERINGSERSÄTTNING www.tyj.fi ARBETSLÖSHETSKASSORNaS FÖRMÅNSBROSCHYR 2016 Förmånsbroschyren som ges ut av Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 135/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås sjukförsäkringslagen bli ändrad.

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2000 Nr 1276 1282 INNEHÅLL Nr Sidan 1276 Lag om vuxenutbildningsstöd... 3497 1277 Lag om ändring av lagen om studiestöd... 3505 1278

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Innehåll Allmänt om självriskpremien... 4 1 Betalningsskyldighet... 4 1.1 Lönesumma...4 1.2 Självriskpremieprocent...4 1.3 Självriskpremie

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras.

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Trygghet vid sämre arbetsförmåga Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om försök med basinkomst 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genomföra ett försök med basinkomst 2017 och 2018. Syftet med försöket med basinkomst

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om studiestöd skall ändras. De

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 71 Nr 71 LANDSKAPSLAG om studiestöd Föredragen för Republikens President den 8 juni 2006 Utfärdad i Mariehamn den 22 juni 2006 I enlighet med lagtingets beslut 1 föreskrivs

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1272 1279 INNEHÅLL Nr Sidan 1272 Lag om pension för företagare... 3705 1273 Lag om införande av lagen om pension för företagare...

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer