Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015"

Transkript

1 Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare

2

3 Vuxenutbildningsstödets huvuddrag 4 Innehållsförteckning Förutsättningarna för att erhålla vuxenutbildningsstöd 6 Förutsättningar gällande sökanden 6 Studieledighet Förutsättningar gällande utbildningen 8 Förmåner som utgör hinder 10 Stödets längd 10 Stödbeloppet 11 Stödet under studieledighet utan lön 11 Jämkat vuxenutbildningsstöd för den som studerar periodvis eller på deltid 11 Lönen som förtjänstdelen baserar sig på 12 Beskattning 12 Ändringar i stödbeloppet 12 Införtjänande av inkomster under studieledighet utan lön 13 Företagarens vuxenutbildningsstöd 13 Vem är företagare? 13 Förutsättningar för beviljande av stöd för företagare 13 Utbildningsdagar och förutsättningar gällande minskad inkomst 13 Redogörande av de minskade inkomsterna och utbetalning av stödet 14 Vuxenutbildningsstödets storlek för företagare 14 Ansökan om stöd 14 Ansökningsförfarandet 14 Ansökan om stöd för oavbruten studieledighet utan lön 14 Ansökan om jämkat vuxenutbildningsstöd för kortare studieledighetsperioder eller för deltidsstudier 14 Ansökan om stöd då det gäller företagare 14 Ansökan om fortsatt beslut 15 Förhandsbeslut gällande utbildningen och tiden i arbete 15 Tilläggsuppgifter om vuxenutbildningsstödet 15 Statsborgen för studielån 15 Yrkesexamensstipendium för personer som avlagt fristående examen 17 Uppgifter om Utbildningsfonden 18 3

4 Vuxenutbildningsstödets huvuddrag En vuxenstuderande som deltar i frivillig yrkesutbildning kan erhålla vuxenutbildningsstöd från Utbildningsfonden. Vuxenstuderanden ska vara anställd i arbets- eller tjänsteförhållande eller är verksam som företagare och ska l ha varit med i arbetslivet sammanlagt i minst åtta år l ha varit anställd hos sin nuvarande arbetsgivare eller bedrivit företagsverksamhet under minst ett år innan studierna för vilka stöd betalas börjat l bli studieledig utan lön oavbrutet i minst två månader eller studera i kortare studieperioder eller på deltid under sammanlagt minst 43 dagar l inte få annat stöd för studierna. Stöd betalas under sammanlagt högst 19 månader. Stödbeloppet motsvarar den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningens belopp utan förhöjningsdelar. Stöd beviljas för studier som leder till examen samt till yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning vid en inhemsk läroanstalt under offentlig myndighet Studierna ska under studieledigheten vara heltidsstudier. Enligt undersökningen om vuxenutbildningsstödets inverkan anser 95,5 procent av stödtagarna att vuxenutbildningsstödet är nyttigt eller mycket nyttigt med tanke på yrket och arbetslivet. 4

5

6 Förutsättningarna för att erhålla vuxenutbildningsstöd Förutsättningar gällande sökanden Arbetshistoria minst åtta år För att stöd ska beviljas förutsätts att sökandens tid i arbete till och med stödperiodens början varit minst åtta år. Till arbetshistorian räknas all arbetstid som är pensionsförsäkrad i Finland. Även sådant arbete beaktas som utförts i en ålder under 23 år som registrerats hos Pensionsskyddscentra len. Arbete som utförts utomlands hos en utländsk arbetsgivare eller verksamhet som bedrivits som företagare utomlands beaktas inte i arbetshistorian. Tiden i arbete räknas till och med slutet av 2006 på basis av hur länge arbetsförhållandena och pensionsförsäkrad tid som företagare varat. Tiden i arbete räknas för tiden efter den på basis av årsinkomsterna. Arbetsmånadernas antal (högst 12 per år) fås genom att man dividerar ett kalenderårs inkomster med det tal som fastställs årligen. För innevarande år beaktas högst den tid som intjänats före tidpunkten då stödet började. Tilläggsuppgifter om uträknandet av arbetshistorian finns på Utbildningsfondens webbplats Vid uträknandet av arbetshistorian beaktas som till tid i arbete jämförbar tid följande tider: l tid med moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, tid med vårdledighet under arbets- eller tjänsteförhållande, tid som beväring eller i civiltjänst, tid då till personen betalats invalidpension, rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension. Till arbetshistorian kan beaktas högst två år av tid som är jämförbar med tid i arbete. Ett arbets- eller tjänsteförhållande till samma arbetsgivare i minst ett år För att stöd ska beviljas förutsätts att personens heltidsanställning i arbets- eller tjänsteförhållande hos samma arbetsgivare vid stödperiodens begynnelsetidpunkt varat i minst ett år indelat på en eller flera perioder. En heltidsanställning är ett arbete där personen förtjänat största delen av sina inkomster och där arbetstiden i genomsnitt varit minst 18 timmar i veckan. Av en företagare förutsätts att han eller hon omedelbart före stödperiodens början bedrivit företagsverksamhet som FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare i minst ett år (se avsnitt Företagarens vuxenutbildningsstöd, s. 13). Studieledighet För att vuxenutbildningsstöd ska beviljas förutsätts att personen varit studieledig eller på motsvarande beviljad ledig het från sitt arbete på grund av utbildning. Om studieledigheten stadgas i lag om studieledighet (273/1979) och i förordningen om studieledighet (864/1979). Studieledigheten utan lön bör oavbrutet pågå i minst två månader. En två månaders oavbruten tid är till exempel eller (29.2). En åtta veckors period är inte tillräcklig tid. Vuxenutbildningsstöd kan också beviljas till en person vars studieledighetsperioder varat i mindre än två månader eller som studerar på deltid på basis av ett studieledighetsavtal som han eller hon ingått med arbetsgivaren. Förutsättningen är att frånvaron från arbetet på grund av studierna sammanlagt varar i minst 43 dagar. Som studieledighetsdagar räknas högst fem dagar per vecka. Också arbetsdagar som inte är fulla (vid studier på deltid) räknas som studieledighetsdagar. 6

7 Enligt undersökningen om vuxenutbildningsstödets inverkan skulle 92,5 procent av stödtagarna rekommendera vuxenutbildningsstödet för sina vänner.

8 En person som studerar och oavbrutet är studieledig i minst två månader kan ansöka om stöd på förhand och stödet kan beviljas för hela studieledighetstiden. En person som studerar under kortare studieledighetsperioder eller på deltid ska ansöka om vuxenutbildningsstöd månadsvis i efterhand (se avsnittet Ansökan om stöd, s. 14). Förutsättningar gällande utbildningen Allmänt Vuxenutbildningsstöd kan erhållas för studier som är sökandens huvudsyssla och som pågår i minst två månader och sammanlagt i minst 43 dagar. Utbildningen bör leda till en examen, till en yrkesinriktad fort bildning eller tilläggsutbildning. Stöd kan inte beviljas för allmänbil dande, intressebaserad eller utbildning med fri inriktning. Utbildningsarrangören bör vara en läroanstalt som är verksam i Finland och lyder under offentlig myndighets tillsyn. Stödet omfattar inte utbildning arrangerad av privata läroanstal ter eller utbildare. Den som tar emot vuxenutbildningsstöd ska vid den tidpunkt då stöd betalas vara inskriven som närvarande studerande vid en läroanstalt. Egentlig yrkesinriktad utbildning Utbildning som berättigar till vuxenutbildningsstöd är följande: l utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen, l utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen eller till högre yrkeshögskoleexamen som avläggs vid yrkeshögskola och annan vuxenutbildning, l utbildning som avläggs vid universitet och som leder till lägre eller högre högskoleexamen eller licentiat- eller doktorsexamen och av uni versitet arrangerad tilläggsutbildning eller fortbildning l avläggande av delar av yrkes- eller högskoleexamina l yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning vid folkhögskola, vid utbildningscentrum för idrott (idrottsinstitut), öppet universitet och sommaruniversitet. Vuxenutbildningsstöd kan även beviljas för utbildning inom militär-, polis- och räddningssektorerna eller för utbildning vars arrangör har fått tillstånd från licens myndigheten inom ifrågavarande förvaltningsområde. Grundskole- och gymnasiestudier Vuxenutbildningsstöd kan beviljas för grundskole- och gymnasiestudier, om avsaknaden av utbildningen utgör ett hinder för utvecklingen i yrket eller gör det svårt för personen att klara sig i sitt yrke eller om kravet för att delta i en yrkesinriktad utbildning är avklarade grundskole- eller gymnasiestudier. Vuxenutbildningsstöd beviljas inte för enstaka ämnesstudier i gymnasiet. Studier utomlands Studier vid en läroanstalt i utlandet omfattas inte av vuxenutbildningsstödet. Stöd kan ändå beviljas om personen är inskriven som studerande vid en finländsk läroanstalt och om studierna i utlandet godkänns som en del av personens utbildning eller examen vid en finländsk läroanstalt. Språkstudier Vuxenutbildningsstöd kan beviljas för språkstudier som kompletterar och utgör ett stöd för personens yrkesskicklighet. Språkutbildningen ska ske i en läroanstalt som är under offentlig myndig hets tillsyn. 8

9 Arbetspraktik Perioder med arbets praktik eller inlärning i arbetet som ingår i studierna omfattas också av vuxenutbildningsstödet. Om lön betalas för perioden, kan sökanden ansöka om stöd månatligen i efterhand i form av jämkat vuxenutbildningsstöd (se avsnittet Ansökan om stöd, s. 14). Arbetskraftsutbildning Vuxenutbildningsstöd kan beviljas för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning om personen inte får arbetslöshetsförmån för utbildningen. Utbildningen bör leda till examen eller vara yrkesinriktad tilläggs- eller fortbildning. Läroanstalten som arrangerar utbildningen bör lyda under offentlig myndighets tillsyn. 9

10 Förmåner som utgör hinder Vuxenutbildningsstöd beviljas inte till den som bland annat får: l alterneringsersättning l studiepenning eller studiestödets bostadstillägg (från FPA), l dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen, l moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, l rehabiliteringspenning för samma utbildning, l arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd eller utbildningsstöd för arbetslös l full invalidpension, rehabiliteringsstöd, arbetslöshetspension eller ålderspension. Stödets längd O m personen till och med början av stödperioden intjänat minst åtta år tid i arbete, betalas vuxenutbildningsstöd för 19 månader (408,5 stöddagar). I en full stödmånad och i en månad för vilken jämkat vuxenutbildningsstöd betalas, räknas ingå 21,5 stöddagar. Tidigare beviljad stödtid dras av från stödets maximala varaktighet. När rätten till stöd är förbrukad i sin helhet (19 mån), är det inte möjligt att erhålla vuxenutbildningsstöd på nytt. Efter detta är det möjligt att ansöka om till exempel FPA:s studiestöd. 10

11 Stödbeloppet Stödet under studieledighet utan lön Vuxenutbildningsstöd betalas till sitt fulla belopp för en studieledighet helt utan lön. Stödet består av en grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen år 2014 är 702,19 euro/mån (32,66 euro/dag). Förtjänstdelen uppgår till 45 procent av skillnaden mellan lönen och grunddelen. Om lönen överstiger 3 429,30 euro i månaden, är förtjänstdelen 20 procent av den överskjutande delen. Det maximala stödbeloppet är högst 90 procent av den lön som stödet baserar sig på. Stödets minimibelopp motsvarar grunddelen för en dag (32,66 euro). Exempel på stödbeloppet under studieledighet utan lön: Lön/mån Stödbeloppet/mån , , , , , , , , , ,36 Stödbeloppet kan räknas ut med den kalkylator som finns på Utbildningsfondens webbplats Företagarens vuxenutbildningsstöd är lika stort som grunddelen (702,19 euro/mån, 32,66 euro/dag). Jämkat vuxenutbildningsstöd för den som studerar periodvis eller på deltid Om personens studieledighetstid inte i sin helhet är utan lön eller om studierna pågår i perioder eller på deltid, ska stöd sökas som jämkat vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand. Det stödbelopp som betalas är beroende av de under var månad införtjänade inkomsterna. Jämkat vuxenutbildningsstöd räknas ut så att från det fulla vuxenutbildningsstödet avdras 80 % av den inkomst som överstiger 250 euro. Jämkat stöd betalas inte ut om dess belopp är mindre än grunddelen för en dag (32,66 euro). Formel för uträknande av jämkat vuxenutbildningsstöd: Fullt stöd/mån 0,8 x (biinkomster/mån 250 euro) = det jämkade vuxenutbildningsstödet/mån Exempel 1 Den lön som förtjänstdelen av personens stöd baserar sig på är euro/mån och på basis av detta är det fulla vuxenutbildningsstödet 1 292,18 euro/mån. Under en studieledig månad förtjänar personen 900 euro inkomster. Det jämkade vuxenutbildningsstödets belopp är 772,18 euro. Exempel 2 Den lön som förtjänstdelen av personens stöd baserar sig på är euro/mån och på basis av detta är det fulla vuxenutbildningsstödet 1 853,02 euro/mån. Under en studieledig månad förtjänar personen euro inkomster. Det jämkade vuxenutbildningsstödets belopp är 853,02 euro. 11

12 Det jämkade vuxenutbildningsstödets belopp kan räknas ut med hjälp av den kalkylator som finns på Utbildningsfondens webbplats I en månad som jämkat vuxenutbildningsstöd betalas för räknas ingå 21,5 stöddagar oberoende av vilket det verkliga antalet studielediga dagar är. Lönen som förtjänstdelen baserar sig på Den genomsnittliga månadslön som förtjänstdelen baserar sig på räknas utgående från de stadigvarande inkomsterna i den anställning som föregått stödperioden för sammanlagt ett år från och med slutet av den kalendermånad som föregått den månad då ansökningen lämnats in. Då beaktas lönen med alla tillägg med undantag av semesterpenningen, semesterersättningen och skattefria ersättningar. Perioder utan lön, till exempel på grund av familjeledighet, studier, sjukdom, permittering eller alterneringsledighet förbises och inkomsterna för 12 månader (365 dagar) beaktas. På den genomsnittliga månadslönen som utgör grunden för uträknandet av stödets förtjänstdel görs ett avdrag som motsvarar arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna och sjukförsäkringens dagpenningspremie. År 2014 är avdraget 4,13 procent. Beskattning Vuxenutbildningsstödet är beskattningsbar inkomst. Förskottsinnehållningens standardprocentsats är nu 20 %. Ifall man önskar ändra på förskottsinnehållningen bör sökanden tillställa Utbildningsfonden ett för förmånen givet ändringsskattekort. Ändringar i stödbeloppet Beloppet för vuxenutbildningsstödets förtjänstdel per kalendermånad förblir det samma under hela studie tiden. Förtjänstdelen räknas alltså inte om, fastän personen skulle ha arbetat till och med under långa oavbrutna perioder mellan stu dieperioderna. Stödets belopp beräknas på nytt först då personen påbör jar en helt ny utbildning. 12

13 Införtjänande av inkomster under studieledighet utan lön Om vuxenutbildningsstödet beviljats för en studieledighet utan lön som oavbrutet varar i minst två månader, kan man förtjäna inkomster upp till högst 250 euro (brutto). Om inkomstgränsen överskrids, ska stödmottagaren inställa stödet för den månad då överskridningen sker och för denna i efterhand ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd. Stödet för utbetalningsmånaden kan också inställas helt och hållet. Om stödet redan betalats ut, återkrävs den andel som betalats för mycket. Om inkomstgränsen överskrids upprepade gånger, inställs det stöd som beviljats i förväg och efter detta kan man i efterhand ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd. Företagarens vuxenutbildningsstöd Vem är företagare? Med företagare avses i systemet med vuxenutbildningsstöd person vars huvudsyssla är företagare och som tecknat en försäkring i enlighet med lag om pension för företagare (FöPL) eller i enlighet med lag om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Förutsättningar för beviljande av stöd för företagare För att stöd skall beviljas förutsätts att personen varit en FöPLeller LFöPL-försäkrad företagare under minst ett år omedelbart innan studierna ed stöd börjat. En förutsättning för stö det är dessutom att företagaren före stödperiodens början varit verksam som företagare eller varit anställd i arbets- eller tjänsteförhållande sammanlagt i minst åtta år (se avsnittet Förutsättningar gällande sökanden, s. 6). Tiden i arbete räknas till och med slutet av 2006 på basis av hur länge arbetsförhållandena och pensionsförsäkrad tid som företagare varat. Från och med den bestäms tiden i arbete enligt fastställd arbetsinkomst i pensionsförsäkringen. Anta let månader i arbete (högst 12 månader per år) fås genom att årsinkomsten divideras med ett årligen fastställt tal. Utbildningsdagar och förutsättningar gällande minskad inkomst En företagare kan få vuxenutbildningsstöd om utbildningen oavbrutet varar i minst två månader eller sammanlagt minst 43 utbildningsdagar under flera perioder. För att stöd ska beviljas förutsätts att företagaren minskar eller avbryter sin företagarverksamhet under utbildningstiden så att förvärvsinkomsterna från företagarverksamheten på grund av deltagandet i utbildningen minskar med minst en tredjedel. Inkomsterna under studietiden jämförs med senast före studierna fastställda beskattning. De kapitalinkomster som avses i inkomstskattelagen beaktas inte vid jämförelsen. Inkomst från annan än egen företagarverksamhet får under den tid då vuxenutbildningsstöd betalas ut vara högst tre fjärdedelar av stödbeloppet (högst 526,64 euro per full kalendermånad). 13

14 Redogörande av de minskade inkomsterna och utbetalning av stödet En företagare kan ansöka om vuxenutbildningsstöd för studietiden i förväg. Retroaktivt beviljas stöd tidigast från och med början av den månad som föregår inlämnandet av ansökan. I ansökan bör redogöras om hur företagarverksamheten ändras under stödtiden så att inkomsterna under stödtiden minskar med minst en tredjedel. Om inkomstbortfallet kan anses vara sannolikt, betalas stöd i förskott för den studietid ansökningen gäller, dock högst för ett läsår i taget. Utbildningsfonden avger det slutliga stödbeslutet, då beskattningen för det år då stödet betalas blivit färdig och inkomstbortfaller klargjorts på basis av skatteuppgifterna. Utan grunder eller för mycket betalat vuxenutbildningsstöd återkrävs. Vuxenutbildningsstödets storlek för företagare Vuxenutbildningsstödets belopp för företagare motsvarar grunddelen (702,19 euro/mån, 32,66 euro/dag). Stödet är beskattningsbar inkomst och förskottsinne hållningens standardprocentsats är nu 20 %. Till företagare betalas inte jämkat vuxenutbildningsstöd. Ansökan om stöd Ansökningsförfarandet Om vuxenutbildningsstöd ansöks elektroniskt på Utbildningsfondens webbplats (www.koulutusrahasto.fi). Till den elektroniska ärendehanteringstjänsten loggar man in med nätbankskoder. Om stöd kan också ansökas med en blankett som kan skrivas ut på Utbildningsfondens webbplats. eller beställas från Utbildningsfonden. Ansökan om stöd för oavbruten studieledighet utan lön Om stöd kan ansökas för hela studieledighetstiden i förväg, om studieledigheten är helt utan lön och oavbrutet pågår i minst två månader. Retroaktivt beviljas stöd tidigast från och med början av den månad som föregår inlämnandet av ansökan. Stödet betalas ut månatligen under studieledighetstiden. Ansökan om jämkat vuxenutbildningsstöd för kortare studieledighetsperioder eller för deltidsstudier Om studieledighetstiden inte är helt utan lön eller om studieledighetsperioderna varar i mindre än två månader eller om studierna bedrivs på deltid, ansöks om stöd som jämkat vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand. Om stöd kan också ansökas retroaktivt för flera månader. Ansökan bör dock lämnas in senast efter sex månader räknat från slutet av stödmånaden. Jämkat stöd kan i vissa fall beviljas för hela studieledighetstiden på basis av ansökan som lämnats in i förväg. En förskottsbetalning är möjlig om personen under studieledighetstiden får inkomst till ett fast belopp (t.ex. hemvårdsstöd, en naturaförmån). Ansökan om stöd då det gäller företagare En företagare kan ansöka om stöd redan före studiernas början. Retroaktivt stöd beviljas tidigast från och med början av den månad som föregår inlämnandet av ansökan. Stödet beviljas som villkorligt och förutsätter att inkomsterna från företagarverksamheten under 14

15 stödtiden på grund av utbildningen minskar med minst en tredjedel. Utbildningsfonden gör en bedömning av inkomstbortfallet då beskattningen för utbetalningsåret blivit färdig. På basis av inkomstjämförelsen får stödmottagaren ett positivt beslut eller delvis eller helt avslag på stödet. För mycket betalat stöd återkrävs. Ansökan om fortsatt beslut Sökanden som tidigare har fått stöd, kan ansöka om beslut elektroniskt via Utbildningsfondens webbplats Via sidan kan också skivas ut ansökningsblanketten om fortsatt stöd. Förhandsbeslut gällande utbildningen och tiden i arbete I oklara fall kan en person ansöka om Utbildningsfondens förhandsbeslut om huruvida en utbildning omfattas av vuxenutbildningsstödet och om den tid i arbete uppfylls som förutsätts för att han eller hon kan få stöd. Förhandsbeslut gäller inte stödbeloppet eller andra förutsättningar för att få stöd. Stödbeloppet räknas och andra förutsättningar för att få vuxenutbildningsstöd granskas i samband med ansökningen om egentligt beslut om vuxenutbildningsstöd. Förhandsbeslut kan man ansöka om, efter att man blivit antagen till utbildningen eller efter att man har anmält sig till utbildningen.förhandsbeslut kan inte ges på basis av endast en studieplan. Tilläggsuppgifter om vuxenutbildningsstödet den här broschyren redogörs för huvuddragen i vuxenutbildningsstödsystemet. Tilläggsuppgifter om I vuxenutbildningsstödet och om ansökan av det finns på Utbildningsfondens webbplats Stödbeloppet kan räknas ut med den kalkylator som finns på webbplatsen. Via webbplatsen kan stöd ansökas om elektroniskt eller genom att skriva ut ansökningsblanketten. Statsborgen för studielån D en som tar emot vuxenutbildningsstöd kan vara berättigad till statsborgen för studielån. Ansökan om statsborgen behandlas och borgen beviljas av FPA. Den som fått beslut om borgen ansöker om studielån hos banken och kommer överens om villkoren för studielånet och tidtabellen för tillbakabetalningen. Studielånets belopp är 400 euro/mån. Tilläggsuppgifter om studielån finns på adressen eller hos FPA:s byråer. 15

16

17 Yrkesexamensstipendium för personer som avlagt fristående examen U tbildningsfonden beviljar yrkesexamensstipendium som ett engångsbelopp till en person som i form av fristående examen avlagt en i lag om yrkesinriktad vuxen utbildning (631/98) avsedd yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Ett villkor för utbetalandet av förmånen är att personen före det datum då han eller hon avlägger examen varit anställd i arbets- eller tjänsteförhållande till en finländsk arbetsgivare sammanlagt i minst fem år. Arbetshistorian räknas till och med slutet av 2006 på basis av tiden i arbets- eller tjänsteförhållanden. För tiden efter räknas arbetshistorian på basis av årsinkomsterna från sökandens arbets- eller tjäns teförhållanden. Sådan tid då sökanden varit verksam som företagare eller lantbruksföretagare eller arbetstid i utlandet i tjänst hos utländsk arbetsgivare räknas inte med i arbetshistorian. Yrkesexamensstipendium betalas inte om tiden i arbete är kortare än fem år. Då stöd beviljas har det ingen betydelse om sökanden haft en anställ ning eller inte då han eller hon avlagt examen. En person som vid tidpunkten då han eller hon avlägger examen är under 64 år kan få yrkesexamensstipendium. Yrkesexamensstipendiets storlek är 390 euro. Om examen är den första examen man avlägger efter grundskolan, är stipendiets storlek 450 euro. Stipendiets belopp för examen som avlagts före den är 366 euro. Ansökan om yrkesexamensstipendium skall lämnas in senast inom ett år efter avlagd examen. Som tidpunkt för avläggande av examen betraktas examensbetygets datering. Förmånen beviljas inte om ansökan kommer in för sent. Yrkesexamensstipendium kan ansökas om elektroniskt via Utbildningsfondens webbplats Via sidan kan man skriva ut ansökningsblanketten om stipendiet eller ansökningsblanketten kan beställas från Utbildningsfonden. Sökanden bör bifoga en kopia av det examensbetyg han eller hon fått från examens nämnden. Tilläggsuppgifter om yrkesexamensstipendiet och om ansökan av det finns på Utbildningsfondens webbplats Utbildningsfonden ger också ut en broschyr om yrkesexamensstipendiet. Broschyren finns hos Utbildningsfonden, hos arbets- och näringsbyråerna eller i elektronisk form på fondens webbplats. 17

18 Uppgifter om Utbildningsfonden Utbildningsfonden är en fond som administreras av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna och vars uppgift är att bevilja och utbetala vuxenutbildningsstöd samt att stödja utvecklandet av arbetslivets examenssystem genom att bevilja yrkesexamensstipendier. Fondens uppgift är dessutom att informera om förmånerna och komma med förslag om utvecklandet av lagstiftningen inom dess verksamhetsområde. Finansieringen av yrkesexamensstipendiet, vuxenutbildningsstödets förtjänstdel samt Utbildningsfondens förvaltningsutgifter handhas av Arbetslöshetsförsäkringsfonden, vars verksamhet finansieras av arbetsgivarnas och löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremier. Vuxenutbildningsstödets grunddel finansieras med ett statligt anslag. Staten svarar även för finansieringen av i statlig tjänst varande personers yrkesexamensstipendium. Utbildningsfondens verksamhet övervakas av Finansinspektionen (FI). Utbildningsfondens kontaktuppgifter: Postadress: PB 191, Helsingfors Besöksadress: Folkskolegränden 1, Helsingfors (byrån har öppet under arbetsdagarna kl ) Servicenummer: (lokal-/mobilavgift) Telefontid under arbetsdagarna kl 9 12 Växel: Fax: E-post: Internet: 18

19 Enligt svaren från undersökningen om vuxenutbildningsstödets inverkan skulle 66,7 procent av stödtagarnas arbetsgivare rekommendera vuxenutbildningsstödet. Undersökningen om vuxenutbildningsstödets inverkan, Innolink Research Oy 2014 U t g i v a r e U t b i l d n i n g s f o n d e n L a y o u t R h i n o c e r o s O y Tr y c k e r i L i b r i s O y H e l s i n g f o r s F o t o n S h u t t e r s t o c k

20

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 2 i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning PROPOSITIONENS

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 4 HÄLSAN Dotter i pappans ärende 17 PENSION Kortet som ska med på resan 20 HEM & FAMILJ Skyddad inkomstdel för bostöd 21 STUDIER & JOBB Spara lönekvittona! I DENNA GUIDE

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN 978-952-9797-73-8 (pdf) Arbetsgrupp:

Läs mer

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 4 2009 n Hälsan Hur sitter elit idrottens idéer i vanligt arbete? s. 6 7 n Hem&Familj För Iina-Marja har FPA-förmånerna spelat en viktig roll sedan hon föddes.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inom den privata sektorns arbetspensionssystem

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Till läsaren Den här broschyren är avsedd för arbetstagare som avser att tillfälligt arbeta utomlands som arbetstagare utsända av en

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

BYGGNADSFÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRMÅNER

BYGGNADSFÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRMÅNER 2015 BYGGNADSFÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRMÅNER Som medlem i Byggnadsförbundet är du berättigad till många olika slags medlemsförmåner. Genom att visa upp medlemskortet kan du ta del av flera medlemsförmåner år

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer