Alterneringsledighet. Alterneringsledighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet"

Transkript

1 Alterneringsledighet Alterneringsledighet

2 Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med det alterneringsavtal som han ingått med sin arbetsgivare för en viss tid befrias från utförandet av de uppgifter som hör till anställningsförhållandet och där arbetsgivaren förbinder sig att för motsvarande tid anställa en person som är arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån. Alterneringsledigheten erbjuder Arbetstagaren tillfälle till en längre ledighet, som kan användas på önskat sätt, till exempel till utbildning, vård av barn och andra anhöriga, intressen eller vila. Därmed kan man förebygga utbrändhet. Den arbetslösa tillfälle till att med hjälp av ett tidsbundet anställningsförhållande upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet samt förbättra sina möjligheter att placera sig på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren en kanal för rekrytering av nya arbetstagare och ett tillfälle till att tillföra arbetsgemenskapen flexibilitet och nytt kunnande. Villkoren för alterneringsledighet Lagen om alterneringsledighet tillämpas på personer som är anställda i arbetsförhållande eller tjänsteförhållande eller därmed jämförbart anställningsförhållande. Alterneringsledighet kan tas ut av heltidsanställda och arbetstagare vilkas arbetstid överstiger 75 % av arbetstiden för heltidsanställda i branschen. Alterneringsledighet kan inte tas ut av en person som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas som företagare på heltid och som av denna anledning inte skulle ha rätt till arbetslöshetsförmån. Den som ska ta ut alterneringsledighet ska i god tid innan ledigheten börjar ta kontakt med arbetskraftsbyrån för en utredning av om villkoren för alterneringsledighet är uppfyllda. Arbetshistoria ett villkor Villkoret för att få alterneringsledighet är 10 års arbetshistoria innan alterneringsledigheten börjar. Då arbetstiden uträknas tills beaktas de anställnings- och tjänsteförhållanden som uppräknats i 8 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) samt arbete som förutsätts för pension baserad på företagsverksamhet, vilket bestäms enligt de bestämmelser som var i kraft Den arbetshistoria som ansamlats från och med år 2007 uträknas utgående från de inkomster inom ramen för arbetspensionslagarna som avses i 3 i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Vid uträkning av arbetshistorien beaktas pensionsförsäkrat arbete utfört av en person efter att denna fyllt 18 år.

3 Ifall personen på nytt vill ta ut alterneringsledighet, förutsätts en ny arbetshistoria på fem år efter att den föregående alterneringsledigheten upphörde. Fem års arbetshistoria förutsätts inte, om den tidigare alterneringsledigheten har upphört före Av arbetshistorien kan högst en fjärdedel vara tid som kan jämställas med arbete. Med detta avses den tid för vilken personen fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning. Också tiden då man har vårdledighet samt avtjänar värnplikt och civiltjänst jämställs med arbete. De som ämnar ta ut alterneringsledighet kan hos Pensionsskyddscentralen beställa sin egen förvärvsarbetsförteckning med uppgifter om de arbeten som den försäkrade utfört som anställd hos en privat arbetsgivare eller som företagare. I förteckningen har till och med införts de tider man varit försäkrad och från och med de försäkrade inkomsterna. Ett registerutdrag över anställningsförhållandena inom den offentliga sektorn kan man beställa från Statskontoret och Kommunernas pensionsförsäkring. Arbetstagaren gör klokt i att i god tid innan ingåendet av alterneringsavtalet tillsammans med arbetslöshetskassan eller FPA utreda sin rätt till alterneringsersättning (bl.a. att arbetshistorien är tillräcklig). Tid i arbetet som villkor Förutsättningen för alterneringsledighet är att arbetstagarens arbete på heltid (arbetstiden över 75 %) och anställningsförhållande hos samma arbetsgivare har varat oavbrutet i minst 13 månader omedelbart innan alterneringsledigheten börjar. Denna tidsperiod på 13 månader kan innehålla sammanlagt högst 30 kalenderdagars oavlönad frånvaro eller deltidsarbete. Endast frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med arbete, när tidsperioden om 13 månader beräknas. Alterneringsavtal och anställning av vikarie Alterneringsledigheten baserar sig på frivillighet. Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om ledigheten genom ett skriftligt alterneringsavtal. Avtalsblanketter finns att få vid arbetskraftsbyråerna. Man kan man också skriva ut blanketten, som finns i pdf-form, på adresserna: I avtalet ska det anges när alterneringsledigheten börjar och när den upphör. Om ledigheten delas upp i perioder ska avtalet innehålla noggranna uppgifter om när varje period börjar och upphör. Alterneringsavtalet görs i tre likalydande exemplar, som undertecknas av arbetsgivaren och arbetstagaren. Vardera avtalsparten får ett eget exemplar av avtalet och arbetskraftsbyrån ett exemplar. Alterneringsavtalet samt ett arbetsavtal, ett skriftligt förordnande eller en annan tillförlitlig utredning om att man anställt en vikarie för den tid alterneringsledigheten varar ska tillställas arbetskraftsbyrån i god tid innan alterneringsledigheten börjar. Motsvarande utredningar ska tillställas arbetskraftsbyrån också om alterneringsledigheten förlängs. Vid perio-

4 disering av alterneringsledigheten ska en utredning om anställningen av vikarie alltid inlämnas till arbetskraftsbyrån när en ny period börjar. Anställandet av en vikarie I alterneringsavtalet ska arbetsgivaren förbinda sig till att för den tid alterneringsledigheten varar anställa en person som är arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån. Som vikarie får man inte anställa en person som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa är studerande på heltid. Vikarien behöver inte anställas för samma uppgifter som den alterneringslediga arbetstagaren har haft, men arbetsgivaren ska vara densamma. Till exempel i en koncern måste vikarien anställas i det dotterbolag där den som tar ut ledighet är anställd. Vid anställandet av vikarien ska följande prioriteras: arbetslösa under 25 år eller långtidsarbetslösa eller arbetslösa som nyligen avlagt högskole- eller yrkesexamen. Det förutsätts dock att personens yrkeskunskap bedöms vara tillräcklig för den sökta uppgiften. Bedömningen görs i samarbete mellan arbetsgivaren och arbetskraftsmyndigheten. Om det i de grupper som prioriteras inte finns någon arbetslös arbetssökande för den sökta uppgiften, ska man i andra hand om möjligt anställa en arbetslös som har det största behovet att få arbete och vars förutsättningar för sysselsättning bedöms bli bättre med hjälp av vikariatet. Då bör man fästa uppmärksamhet bl.a. vid hur länge personens arbetslöshet varat, vid behovet att upprätthålla yrkeskunskapen och vid utkomsten. Vikarien ska anställas för heltidsarbete, där arbetstiden är minst lika lång som arbetstiden för den arbetstagare som tar ut alterneringsledighet. Alterneringsledigheten kan också ordnas så, att arbetsgivaren ger det heltidsarbete som på grund av alterneringsarrangemanget blir ledigt till en egen deltidsanställd som vid arbetskraftsbyrån söker heltidsanställning. Då ska arbetsgivaren anställa en arbetslös arbetssökande från arbetskraftsbyrån för det deltidsarbete som blir ledigt. Också i detta fall ska den sammanlagda arbetstiden för de arbetstagare som anställs för den tid som alterneringsledigheten varar vara minst lika lång som den alterneringslediga arbetstagarens regelbundna arbetstid. Däremot är det inte möjligt att anställa två arbetslösa personer att sköta alterneringsvikariatet på deltid. Ett företag som anställer en långtidsarbetslös som alterneringsvikarie kan beviljas lönesubvention. På alterneringsvikarien tillämpas lagstadganden angående arbets- eller tjänsteförhållanden som ingåtts för viss tid samt bestämmelserna i arbets- eller tjänstekollektivavtalen. Ett tidsbundet arbets- och tjänsteförhållande upphör utan uppsägning när den överenskomna tiden går ut. Det ligger i arbetsgivarens och vikariens intresse att ingå ett skriftligt arbetsavtal. Om anställningsförhållandet för den arbetstagare som har anställts i stället för den alterneringslediga av någon anledning upphör före ledighetens slut, fortgår alterneringsledigheten normalt. Arbetsgivaren skall dock utan dröjsmål och senast inom två månader anställa en ny arbetslös för den återstående alterneringsledigheten.

5 Alterneringsledighetens längd samt periodisering och förlängning av den Alterneringsledigheten varar minst 90 kalenderdagar utan avbrott och sammanlagt högst 359 kalenderdagar. Man kan också komma överens om indelning av alterneringsledigheten i flera perioder. Indelningen i perioder ska alltid överenskommas i alterneringsavtalet innan ledigheten börjar. Det är frågan om periodisering när till exempel en åtta månader lång alterneringsledighet delas in i två perioder, den ena exempelvis på tre månader och den andra på fem månader. Varje period ska vara minst 90 kalenderdagar, annars har man inte rätt till alterneringsersättning. Om förlängning av alterneringsledigheten ska man överenskomma senast två månader innan den avtalade alterneringsledigheten upphör. Det är frågan om förlängning då man överenskommer om att en alterneringsledigheten som enligt avtalet skulle vara till exempel tre månader förlängs till fem månader. Alterneringsledigheten ska tas ut i sin helhet inom två år från dess början, och ledighetens sammanlagda längd får inte överstiga 359 kalenderdagar. Om avtalet om alterneringsledighet har ingåtts före kan ledigheten inte periodiseras eller förlängas för tiden efter Förtida avslutande av alterneringsledigheten och tillfällig återgång till arbetet En alterneringsledighet kan avbrytas för tidigt genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och den alterneringslediga. Alterneringsledigheten löper normalt under en tillfällig återgång till arbetet. Alterneringsledigheten upphör direkt med stöd av lagen om en alterneringsledig får rätt till moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller om hon beviljas ledighet på grund av havandeskap och förlossning eller vård av barn eller om hon börjar erhålla specialvårdspenning. Om denna rättighet eller beviljade ledighet varar högst 18 vardagar, endast avbryts alterneringsledigheten (betalningen av ersättning) och fortgår därefter enligt ursprunglig överenskommelse. Alterneringsersättning Den alterneringslediga har rätt till alterneringsersättning under ledigheten. Rätten till alterneringsersättning fortgår, även om vikariens anställningsförhållande upphör innan ledigheten upphör. Ersättningens belopp Alterneringsersättningen är 70 % av den arbetslöshetsdagpenning som arbetstagaren skulle ha rätt till om han eller hon blev arbetslös. Vid beräkningen av ersättningen beaktas inte barnförhöjningar. Ersättningen är 80 % om den alterneringslediga har minst 25 års arbetshistoria innan ledigheten börjar. Ersättningen är skattepliktig inkomst.

6 Den arbetslöshetsdagpenning som ligger till grund för ersättningen beräknas undantagsvis på basis av förvärvsinkomsterna under de 52 veckorna före alterneringsledigheten. Om arbetstagaren har varit medlem av en arbetslöshetskassa i minst 10 månader omedelbart före alterneringsledighetens början, beräknas ersättningen utifrån den inkomstrelaterade dagpenningen, och arbetslöshetskassan betalar ut ersättningen. I övriga fall beräknas ersättningen utifrån grunddagpenningen, och FPA betalar ut ersättningen. Utförande av arbete och andra inkomster under alterneringsledigheten Avsikten med alterneringsledigheten är att öka arbetstagarnas motivation och arbetshälsa och för en viss tid erbjuda en arbetslös en ledig arbetsplats och sålunda minska arbetslösheten. Utförande av annat arbete under alterneringsledigheten står därför i strid med systemets syfte. Det är ändå inte förbjudet att utföra arbete under ledigheten. Löne- och andra arbetsinkomster som erhålls under ledigheten minskar alterneringsersättningen så att en så kallad jämkad dagpenning tas som grund för ersättningen. Över två veckors heltidsarbete ger inte rätt till ersättning. Alterneringsersättningens storlek påverkas emellertid inte av ersättningar som intjänats före alterneringsledigheten och som betalas under ledigheten och som den alterneringslediga inte tar ut i ledighet. Med andra ord inverkar inte exempelvis semesterpenning eller olika vinstpremier och resultatlöner som utbetalats under alterneringsledigheten på alterneringsersättningens storlek. Lagstadgade förmåner (t.ex. stöd för hemvård av barn) som minskar utkomstskyddet för arbetslösa minskar också alterneringsersättningen, eftersom alterneringsersättningen fastställs på basis av arbetslöshetsdagpenningen. Alterneringsersättningen påverkas däremot inte av bl.a. familjepensioner, bostadsbidrag, barnbidrag, utkomststöd eller stöd för vård av anhöriga. Begränsningar i ersättningsrättigheten Man har inte rätt till alterneringsersättning för den tid under vilken man: får lön*, semesterlön eller andra ersättningar och vederlag som den alterneringslediga kan ta ut i ledig tid fullgör bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor avtjänar ett frihetsstraff i en straffanstalt är heltidsanställd över två veckor hos någon annan än sin egen arbetsgivare bedriver företagsverksamhet som huvudsyssla får en förmån som avses i 3 kap. 3 1 mom. eller 4 2 mom. 1 3, 5 eller 6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (bl.a. sjukdagpenning, moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, specialvårdspenning, utbildningsstöd) * Som lön anses inte utbildning som bekostas av arbetsgivaren, ifall förmånen inte räknas som arbetstagarens skattepliktiga inkomst, inte heller de naturaförmåner som personen fortsätter att få under alterneringsledigheten.

7 Ansökan om ersättning Ett av arbetsgivaren och arbetstagaren undertecknat alterneringsavtal samt en tillförlitlig utredning om anställandet av en arbetslös för alterneringsledigheten (en kopia av arbetsavtalet eller förordnandet) ska innan ledigheten börjar tillställas den arbetskraftsbyrå inom vars område den alterneringsledigas arbetsplats ligger. Arbetstagaren som blir alterneringsledig ska innan ledigheten börjar till arbetskraftsbyrån lämna in en utredning av vilken framgår att villkoren för ledigheten (arbete under de 13 föregående månaderna och heltidsarbete, t.ex. en kopia av löneintyget) är uppfyllda. Man ansöker om alterneringsersättningen hos den egna arbetslöshetskassan eller hos FPA:s byrå. Den retroaktiva ansökningstiden är tre månader. Ansökningsblanketter finns på internetadressen eller kan fås på arbetskraftsbyrån. Till ansökan ska man bifoga ett löneintyg som omfattar löneinkomsterna för minst 52 veckor under de hela lönebetalningsperioder som föregår alterneringsledigheten samt en kopia av alterneringsavtalet. Arbetskraftsbyrån avger till arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten ett utlåtande om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av alterneringsersättning. Dessa fattar sedan beslut om ersättning och betalar ut den. Ersättningen betalas ut minst en gång i månaden i efterskott. Anmälningsplikt Den som får alterneringsersättning ska omedelbart underrätta betalaren om arbete, företagsverksamhet och andra omständigheter som inverkar på betalningen av ersättningen. Ersättning som har betalts till ett för stort belopp återkrävs. Arbetsgivaren ska omedelbart underrätta arbetskraftsbyrån om väsentliga förändringar i anställningsförhållandet (t.ex. om anställningsförhållandet avslutas innan alterneringsledigheten har upphört). Den alterneringsledigas rätt att återgå till sitt tidigare arbete Efter alterneringsledighetens slut har den alterneringslediga rätt att i första hand återgå till sitt tidigare arbete. Om detta inte är möjligt skall den alterneringslediga erbjudas ett arbete som motsvarar det tidigare arbetet och som överensstämmer med arbetsavtalet eller anställningen, och om inte heller detta är möjligt, något annat arbete som överensstämmer med avtalet. Det är inte möjligt att ändra anställningsförhållandets villkor eller avsluta det på grund av alterneringsledigheten. Detta innebär emellertid inte ett speciellt uppsägningsskydd, utan den alterneringslediga kan sägas upp om det finns lagliga grunder för uppsägningen. Alterneringsledigheten och studier En person som har alterneringsledighet får använda sin ledighet på önskat sätt, t.ex. för studier. Alla slags studier är tillåtna. En person som får alterneringsersättning har inte rätt till studiestöd.

8 Sökande av ändring Den alterneringslediga får söka ändring i arbetslöshetskassans eller Folkpensionsanstaltens beslut hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och ändring i besvärsnämndens beslut hos försäkringsdomstolen. Besvärstiden i vartdera fallet är 30 dagar från det beslutet delgivits. Lagen om alterneringsledighet (1305/2002) trädde i kraft och avsikten var att den skulle upphöra att gälla Med lagen om ändring av lagen om alterneringsledighet (1127/2007) fortsatte man emellertid dess giltighet till Ledigheten ska tas ut senast Samtidigt trädde ändringar som är gällande från och med i kraft. Dessa ändrade bestämmelser tillämpas på alterneringslediga vilkas alterneringsavtal ingås under tiden På alterneringsavtal som har ingåtts före och inom vilka ledigheten ska tas ut senast tillämpas lagen om alterneringsledighet (1305/2002) sådan den lyder Adresser: Arbetskraftsbyråerna: Folkpensionsanstalten De lokala byråernas adresser och telefonnummer finns också i telefonkatalogen. Kontaktuppgifterna för arbetslöshetskassorna finns till största delar i del 2 i Helsingforsregionens telefonkatalog eller på Arbetslöshetskassornas samarbetsorganisations internetadress: Blankett för alterneringsavtal finns på internetadressen: eller Blanketten kan också fås på arbetskraftsbyrån. Blankett för ansökan om alterneringsersättning finns på internetadressen: TEM8.009r 2/2008 Edita Prima Ab

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Tillämpningsanvisning för lagen om alterneringsledighet

Tillämpningsanvisning för lagen om alterneringsledighet Tillämpningsanvisning för lagen om alterneringsledighet Tillämpningsanvisning för lagen om alterneringsledighet (1305/2002) Lagen om alterneringsledighet (1305/2002) trädde i kraft 1.1.2003 och avsikten

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 7 kap. 3, 4 4 mom. och 12 2 mom.,

Läs mer

RP 77/2007 rd. Bestämmelserna om dessa situationer ses också över. Bestämmelsen om arbetsvillkoret förenklas för att det skall bli lättare än för

RP 77/2007 rd. Bestämmelserna om dessa situationer ses också över. Bestämmelsen om arbetsvillkoret förenklas för att det skall bli lättare än för RP 77/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att giltighetstiden

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om alterneringsledighet

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10)

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10) MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIG SAMT OLIKA LEDIGER FÖR VÅRD AV BARN 8.6.2017 1 (10) LEDIG LEDIGENS LÄNGD BEVILJAS MÖJLIG ATT ÄNDRA LE- DIGEN (gäller ändring Moderskapsledigheten kan på ansökan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA

Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA INNEHÅLL 1 GUIDE OM UTKOMSTSKYDDET 4 2 FÖRMÅNER 4 3 RÄTT TILL ARBETSLÖSHETSDAGPENNING 5 4 DÅ ARBETSLÖSHETEN

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011)

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( )

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 21.12.2016 SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL (21.12.2016) Beaktande av jämkad arbetslöshetsförmån

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2016

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2016 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2016 INKOMSTRELATERAT ARBETSLÖSHETSSKYDD OCH ALTERNERINGSERSÄTTNING www.tyj.fi ARBETSLÖSHETSKASSORNaS FÖRMÅNSBROSCHYR 2016 Förmånsbroschyren som ges ut av Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1374/2014 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

RP 36/2014 rd. upphör av orsaker som inte beror på den alterneringslediga

RP 36/2014 rd. upphör av orsaker som inte beror på den alterneringslediga Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om alterneringsledighet

Läs mer

ANM broschyrer 2/2017 Studieledighet

ANM broschyrer 2/2017 Studieledighet ANM broschyrer 2/2017 Studieledighet Studieledighet Studieledigheten erbjuder de yrkesverksamma en flexibel möjlighet till utbildning och studier. Rätten till studieledighet baserar sig på lagen om studieledighet

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om försök med basinkomst 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genomföra ett försök med basinkomst 2017 och 2018. Syftet med försöket med basinkomst

Läs mer

RP 223/2004 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor,

RP 223/2004 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor, Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2010 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) det inledande stycket i 2 kap. 1 2 mom., 10 2 mom. 2 4

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 226/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att en ny lag om alterneringsledighet stiftas

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den bestämmelse i sjukförsäkringslagen

Läs mer

RP 49/2009 rd. som finns avtalad i den arbetssökandes jobbsökarplan. De föreslagna ändringarna är en del av regeringens

RP 49/2009 rd. som finns avtalad i den arbetssökandes jobbsökarplan. De föreslagna ändringarna är en del av regeringens Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009.

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om Utbildningsfonden ska ändras

Läs mer

RP 38/2009 rd. permitterats för minst 180 kalenderdagar eller som har varit permitterade under en motsvarande

RP 38/2009 rd. permitterats för minst 180 kalenderdagar eller som har varit permitterade under en motsvarande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om offentlig

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension Flexibel ålderspension Ålderspension och partiell förtida ålderspension Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors

Läs mer

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödets huvuddrag 4 Innehållsförteckning Förutsättningarna för att erhålla vuxenutbildningsstöd

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands. Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands. Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011 52/2011 Lag om ändring av lagen om studiestöd Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

RP 263/2010 rd. Om alterneringsledighet föreskrivs i lagen om alterneringsledighet (1305/2002). Alterneringsledighet

RP 263/2010 rd. Om alterneringsledighet föreskrivs i lagen om alterneringsledighet (1305/2002). Alterneringsledighet RP 263/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att arbetstagarnas möjligheter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 31 Nr 31 LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet Föredragen för Republikens President den 8 april 2011 Utfärdad i Mariehamn den

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Innehåll Allmänt om självriskpremien... 4 1 Betalningsskyldighet... 4 1.1 Lönesumma...4 1.2 Självriskpremieprocent...4 1.3 Självriskpremie

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 9 och 2 a kap. 6 a, sådana de lyder, 1 kap. 9 i

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2013 2014 Innehållsförteckning Vuxenutbildningsstödets huvuddrag....................................... 5 Förutsättningarna

Läs mer

TEM/2072/ /2017 TEM069:00/2017

TEM/2072/ /2017 TEM069:00/2017 Enligt sändlista Begäran om utlåtande 7.11.2017 TEM/2072/03.01.01/2017 TEM069:00/2017 Begäran om utlåtande; utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Beslut. Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa RIKSDAGENS SVAR 167/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut upphävs i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 92 3 mom. och 171 2 mom., ändras 3 1 mom. 8 punkten,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring

Läs mer

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd -kassa www.syt.fi 2015 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Varför borde jag bli medlem i SYT-kassan? Företagares arbete innebär alltid risker. Medlemskap

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner av delegationen för kommunala pensionsanstalten den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari

Läs mer

RP 153/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 153/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, lagen om Utbildningsfonden och 1 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

till den del det är fråga om en aktiveringsplan, Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2003:071 Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2004 Nr 350 371 INNEHÅLL Nr Sidan 350 om ändring av folkpensionslagen... 1037 351 om ändring av sjukförsäkringslagen... 1039 352 om ändring

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 2 a lagen om arbetslöshetskassor, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer