Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande"

Transkript

1 2010 Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information om hur man ansöker om statsgaranti och lyfter lånet. Dessutom informerar vi om räntebidrag och rätten till studielånsavdrag som beviljas högskolestuderande. Innehåll Ansökan om statsgaranti Uppgifter om betalningsanmärkningar kontrolleras Studielånet belopp och lyftande av lånet Betalningssvårigheter Studielånets räntor Räntebidrag till låginkomsttagare Studielånsavdrag Rätt till statsgaranti för studielån har alla studerande som får studiepenning eller vuxenutbildningsstöd. Rätt till statsgaranti för studielån har i undantagsfall också åriga studerande som bor självständigt och som fått avslag på studiepenningen på grund av föräldrarnas inkomster. Studerande i gymnasier kan beviljas statsgaranti endast om de får studiepenning. Studerande under 17 år som bor självständigt (ej gymnasiestuderande) och som fått avslag på studiepenningen på grund av rätten till barnbidrag, men som skulle ha rätt till statsgaranti utifrån föräldrarnas inkomster. Studerande som fått avslag på studiepenningen på grund av praktiklön, stipendium från läroanstalten eller annan motsvarande ekonomisk förmån i anslutning till studierna. Studiestödet består av tre delar: studiepenning bostadstillägg statsgaranti för studielån. Studiepenningen och bostadstillägget är statsfinansierade bidrag som betalas in på den studerandes konto varje månad. Studielånet är ett 1

2 lån som den studerande själv ansöker om hos önskad bank. Då lånet är statsgaranterat behövs det ingen annan säkerhet för lånet. Statsgarantin bestämmer en del av lånevillkoren. Banken och den studerande avtalar om övriga lånevillkor och låneräntor. Studielånet är en skuld som ska betalas tillbaka till banken i regel efter slutförda studier. Återbetalning av lånet avtalas med banken. Studerande som inlett sina högskolestudier eller senare kan under vissa förutsättningar få ett studielånsavdrag i beskattningen efter slutförda studier. Beloppet av statsgaranti för studielån per stödmånad Högskolestuderande och mottagare av vuxenutbildningsstöd 300 euro Högskolestuderande utomlands 440 euro Övriga studerande: Studerande under 18 år 160 euro 18 år 300 euro (från ingången av den månad då den studerande fyller 18 år) Andra studerande utomlands än högskolestuderande 360 euro Ansökan om statsgaranti Ansökan om statsgaranti för studielån görs vanligtvis samtidigt med ansökan om de andra delarna av studiestödet. Liksom studiepenningen och bostadstillägget kan statsgaranti för studielån beviljas tidigast från ingången av den månad då ansökan lämnades in. Ett undantag är lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd som kan beviljas tidigast från ingången av månaden före ansökningsmånaden. Statsgaranti för studielån kan man också ansöka om via FPA:s e-tjänst (www.fpa.fi/etjanst) eller på en pappersblankett. Man loggar in på tjänsten med egna nätbankskoder eller ett elektroniskt identitetskort och kortläsare. Om man använder pappersblanketter ska studerande på andra stadiet använda blankett OT1r, högskolestuderande blankett OT2r och studerande som avlägger sin examen utomlands blankett OT3r. Blanketten OTm används om man ansöker om statsgaranti som tilläggsstöd. Ansökan om statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd görs på blankett OT12r. Ansökningsblanketter fås på läroanstalterna, FPA eller på FPA:s webbplats Uppgifter om betalningsanmärkningar kontrolleras Innan statsgaranti beviljas kontrollerar FPA den sökandes uppgifter om betalningsanmärkningar. Statsborgen för studielån beviljas en studerande som inte har några anteckningar om betalningsanmärkningar i kreditupplysningsregistret. Med betalningsanmärkning avses en registrerad uppgift i kreditupplysningsregistret om att en avgift eller betalning har försummats. Betalningsanmärkningar kontrolleras i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Den studerande kan också själv antingen personligen eller per brev (en undertecknad kopia av indentitetsbeviset fogas till brevet) kontrollera sina uppgifter på adressen: Suomen Asiakastieto, Konsumentrådgivning, Verkstadsgatan 10 A (6 vån.) PB 16, HEL- SINGFORS, tel , fax Statsgaranti kan ändå beviljas om det är fråga om en enskild anmärkning, ett litet belopp och 2 Fpa info

3 en skäligt lång tid har förflutit sedan anmärkningen registrerades (s.k. lindring anmärkning) eller om den skuld som förorsakat anteckningen redan är betald. Statsgaranti för studielån beviljas inte heller studerande som har försummat tidigare studielån och lånet drivs in av FPA på grundval av statsgaranti, såvida det inte finns särskilda skäl för beviljandet. Särskilda skäl för beviljande av statsgaranti Om lånegaranti inte kan beviljas skickas ett brev till den studerande som ges möjlighet att redogöra för sin situation. Beslut om studiepenning och bostadstillägg kan utfärdas innan skuldsituationen utreds. Statsgaranti kan beviljas trots betalningsanmärkning eller indrivning på grundval av borgensansvar om den sökande kan lägga fram särskilda skäl för det. Exempel på särskilda skäl: Betalningsanmärkningen har förorsakats av en skuld där den studerande varit borgensman. Betalningsanmärkningen beror på ekonomiska arrangemang i anslutning till skilsmässa eller separation eller på försvagad förmåga att sköta skulden på grund av sjukdom. Betalningsanmärkningen har förorsakats av en skuld i anslutning till företagsverksamhet. Betalningsanmärkningen beror på ett kreditförbud som den studerande ansökt om på eget initiativ. Beviljande av statsgaranti för studielån kan också prövas om den studerande omfattas av ett skuldsaneringsprogram och sköter sina skulder enligt planerna. Då statsgarantin prövas beaktas den studerandes skuldsättning och verkliga möjligheter att sköta lånet, men även den tänkta utbildningens inverkan på den studerandes möjligheter att klara av sina ekonomiska förpliktelser. Av den som söker statsgaranti krävs dessutom att han eller hon har avtalat med borgenären om hur den skuld som lett till betalningsanmärkningen ska skötas. Ansökan om lån hos banken Genom studiestödsbeslutet får den studerande veta om han eller hon har beviljats statsgaranti för studielån. Statsgarantin beviljas enligt maximibelopp, men den studerande kan låta bli att lyfta studielånet eller ta ut ett belopp som är Fpa info 3

4 mindre än maximibeloppet. Statsgarantin för studielån är giltig 30 år från det att den första låneraten lyfts. Om statsgaranti har beviljats ansöker den studerande om studielån hos banken. Det är banken som beslutar om lånet beviljas. Den studerande behöver inte lämna beslutet om studiestöd till banken, eftersom banken får uppgifterna om statsgarantin direkt från FPA. Det tar vanligtvis en dag för banken att kontrollera uppgifterna. När en studerande som inte är myndig lyfter studielån ska vårdnadshavaren samtycka till att personen i fråga tar lån i sitt eget namn och lyfter det utan särskild fullmakt. Lyftande av studielån I studiestödsbeslutet anges låneraterna och datum då låneraten i fråga tidigast kan lyftas. Studielånet kan i regel lyftas antingen i två eller fyra rater under läsåret. Lånerater som inte lyfts tidigare under läsåret kan lyftas senare under samma läsår (t.ex. hela låneraten för läsåret den 1 mars) förutsatt att studierna fortsätter då lånet lyfts och rätten till studiestöd inte har upphört. Studielånet för hela läsåret kan undantagsvis lyftas i en rat endast om det har beviljats för examen som ska avläggas vid en utländsk läroanstalt för vetenskapliga fortsatta studier mottagare av vuxenutbildningsstöd eller för studier som varar högst 12 månader. Sista datum för lyftande av studielån Om studiestödet har beviljats för samma studier även för följande läsår kan lånet lyftas under hela läsåret, d.v.s. fram till Studielån kan inte lyftas efter att studierna avslutats eller avbrutits. Om man ansökt om studiestöd endast för en viss tid under läsåret är det sista datumet då studielånet kan lyftas det datum då studiestödet upphör. Studielånet kan inte heller lyftas efter att studiestödet har dragits in på grund av otillräcklig studieframgång. Bestämmelserna gäller också lånerater som inte lyfts tidigare under läsåret. Om studiestödet dras in eller annulleras för kommande tid har den studerande inte rätt att lyfta lånerater efter indragningen. Den studerande får emellertid lyfta de lånerater som inte tagits ut före indragningen om studierna pågår då lånet lyfts (undantagsfallen behandlas ovan). Studielånet kan lyftas i rater Studielån som beviljats för högskolestudier kan tas ut i två rater: För augusti december tidigast den 1 augusti. För januari juli tidigast den 1 januari. Studielån som beviljats för studier i andra läroanstalter kan lyftas i fyra rater: För augusti oktober tidigast den 1 augusti. För november och december tidigast den 1 november. För januari och februari tidigast den 1 januari. För mars juli tidigast den 1 mars. Särskilda bestämmelser för lyftande av studielån Då studiestödsbeslutet innehåller statsgaranti för studielån för månaderna juni och juli som föregår läsåret kan den första låneraten lyftas redan under de här månaderna. Om den tid som återstår mellan garantibeslutet och avslutandet av studierna eller läsåret är kortare än två månader eller om garantibeslutet utfärdas efter att läsåret eller studierna avslutats, kan lånet lyftas senast inom två månader från det att beslutet utfärdades. Tiderna för 4 Fpa info

5 lyftande av lånet är alltid angivna i garantibeslutet. Justering av statsgarantin för studielån Statsgarantin justeras efter att den beviljats om den studerandes förhållanden förändras. FPA skickar de ändrade garantiuppgifterna till den bank som beviljat lånet. Banken kontrollerar uppgifterna om statsgarantin varje gång den studerande lyfter en lånerat. Om garantibeloppet har sänkts justerar banken de beviljade lånet i motsvarande mån. Om garantibeloppet har höjts i samband med justeringen kan man separat ansöka om mer lån hos banken. Studielånets räntor Den studerande och banken avtalar om räntan på studielånet. Den studerande betalar själv redan under studietiden 1 procent i ränta. Resten av räntan läggs till lånekapitalet (kapitaliseras). Om den ränta som den studerande själv ska betala per halvår är mindre än 15 euro läggs hela räntan till kapitalet. Räntorna på studielån som lyfts före läsåret kapitaliseras i sin helhet. Försummelse att betala räntan på en procent kan leda till att FPA i egenskap av borgensman är tvungen att betala tillbaka lånet till banken och den studerande beviljas i regel inte längre något nytt studielån. Den studerande återkrävs på det studielån som FPA betalat till banken. Räntorna kapitaliseras under de terminer den studerande får studiestöd och ytterligare under en termin därefter. Räntorna läggs till lånekapitalet två gånger om året: i juni och i december. Om en studerande exempelvis fick studiestöd sista gången hösten 2010, kapitaliseras räntorna på studielånet ännu i juni Som en följd av kapitaliseringen växer det lånade Fpa info kapital som ska återbetalas i samma mån som räntorna och räntorna på räntan. Banken ser automatiskt till att räntorna kapitaliseras utan särskild begäran. Den studerande får ett meddelande om kapitaliseringen från banken. De kapitaliserade räntorna kan avdras i beskattningen. Då räntan läggs till lånekapitalet kan den studerande inte betala den. Däremot kan den studerande om han eller hon så önskar amortera lånekapitalet med exempelvis ett belopp som motsvarar räntan. Då räntan inte längre kapitaliseras betalar låntagaren själv räntorna i sin helhet. Då kan låntagaren ha rätt till räntebidrag. Man kan inte få räntebidrag för räntan på en procent eftersom den övríga delen av räntan kapitaliseras. Betalningssvårigheter Om den studerande har svårigheter att betala lånet, ska han eller hon genast kontakta den bank som beviljade lånet. Banken beslutar om uppskov med återbetalningen och nya villkor. Räntebidrag till låginkomsttagare Med räntebidrag avses att FPA betalar räntorna på ett statsgaranterat studielån i sin helhet utan att den studerande blir skyldig att återbetala dem. Alla låginkomsttagare är berättigade till räntebidrag efter att räntorna på marknadsbundna studielån inte längre läggs till lånekapitalet. Räntebidrag betalas inte för lån som betalats till banken på grundval av borgensansvar. Vem är låginkomsttagare? En person anses vara låginkomsttagare om hans eller hennes skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (brutto) i genomsnitt är högst 5

6 775 euro i månaden under en period av fyra månader närmast före räntebetalningsmånaden. Inkomstgränsen höjs om sökanden har minderåriga barn att försörja eller om makens minderåriga barn bor hos sökanden. Med make avses make, maka, sambo och registrerad partner. Om man har ett barn är inkomstgränsen 895 euro per månad. Om man har två barn är inkomstgränsen 930 euro per månad och har man tre eller fler barn är gränsen 985 euro per månad. Avgörande för till vilken tid inkomsterna ska hänföras är den tidpunkt när de erlagts. Med inkomster avses skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen (1535/1992) och motsvarande inkomster från utlandet. Inkomster som beaktas är exempelvis löneinkomst, hyresinkomst, dividendinkomst, överlåtelsevinst, pensionsinkomst, hemvårdsstöd, dagpenningar och andra skattepliktiga sociala förmåner. Från inkomsterna görs varken skatteavdrag eller andra avdrag. Räntebidragets betalningsperioder Räntebidrag beviljas för högst fem halvår ( och ). Den dag räntan normalt förfaller till betalning avgör till vilket halvår räntebidraget ska hänföras. I räntebidrag betalas den normala låneräntan och bankens avgifter för meddelanden, men inte dröjsmålsränta. Ränta som betalats i form av räntebidrag kan inte avdras i beskattningen. FPA meddelar beviljade räntebidrag till skatteförvaltningen. Om räntebidrag inte beviljas, kan betalningskvittona på begäran skickas tillbaka till sökanden. Ansökningstider för räntebidrag Räntebidrag ansöks med blankett OT7r, som fås på FPA-byråerna och på FPA:s webbplats (www.fpa.fi/blanketter). Ansökan måste ha anlänt till FPA senast två månader efter den månad då räntan förfallit till betalning. Räntebidraget kan betalas antingen till den bank som beviljat lånat eller till den sökandes konto. Tabell 1: Villkor för beviljande av räntebidrag Betalningsmånad för studielånsränta Marknadsbundna lån Ränteperiod Juni December Tid då sökanden inte får studiestöd Föregående hösttermin och innevarande vårtermin Föregående vårtermin och innevarande hösttermin Granskningsperiod för inkomsterna Fpa info

7 När räntebidraget betalas till den sökandes konto måste ansökan* ha kommit in till FPA senast: Juni månads räntor 31 augusti December månads räntor 28 (eller 29) februari * Till ansökan fogas kvitton på betalda räntor eller en kopia av bankutdraget. När räntebidraget betalas till banken måste ansökan ha kommit in till FPA tidigare* så att den sökande inte blir tvungen att betala dröjsmålsränta. Juni månads räntor 5 juni December månads räntor 5 december *Senast den sista bankdagen före ovan nämnda datum: föreskrivna tiden den studerande har ett större studielån än den självrisk som föreskrivits för lånet. Tiden för avläggande av examen Tiden för avläggande av en examen som berättigar till studielånsavdrag baserar sig på examens omfattning enligt nedanstående. Med målsatt tid avses den studietid som motsvarar examens omfattning (60 studiepoäng motsvarar ett läsårs studier). Tabell 2: Lägre och högre högskoleexamen: målsatt tid + högst två läsår Studielånsavdrag Mottagare av studielån som har avlagt högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen inom utsatt tid kan få studielånsavdrag vid beskattningen efter slutförda studier. De som har avlagt lägre högskoleexamen kan också få studielånsavdrag om de blivit antagna för att avlägga enbart lägre högskoleexamen. Avdraget kan man få endast för den första examen som berättigar till studielånsavdrag. Vilka krav ska den studerande uppfylla för avdraget? Avdraget kan beviljas en studerande som i samband med antagningen har tagit emot en studieplats vid högskolan läsåret eller senare eller som första gången närvaroanmält sig för dessa studier läsåret eller senare. För att få rätt till avdrag förutsätt ytterligare att examen har avlagts inom den Examens omfattning Studietid högst 300 studiepoäng 7,0 läsår 330 studiepoäng 7,5 läsår 360 studiepoäng 8,0 läsår Tabell 3: Yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen: målsatt tid + högst ett läsår Examens omfattning Studietid högst 180 studiepoäng 4,0 läsår 210 studiepoäng 4,5 läsår 240 studiepoäng 5,0 läsår 280 studiepoäng 5,5 läsår Den tid det tar att avlägga examen räknas från början av den termin (1.1 eller 1.8) då den studerande tagit emot den första studieplatsen vid en högskola, likväl tidigast från Också terminer då den studerande varit frånvarande räknas som studietid. Studietiden räknas fram till den sista dagen i den termin då den studerande avlägger examen (31.7 eller 31.12). Fpa info 7

8 Om den tid det tar att avlägga examen överskrider den föreskrivna tiden är det ändå möjligt att få studielånsavdrag om studierna har fördröjts på grund av: bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor: tjänstgöringsdagarna utreds barnavård: moderskaps-, faderskapsoch föräldrapenningdagarna utreds eller egen sjukdom: sjukdagpenningdagar eller tider för vilka pension eller sjukpension betalas på grund av full arbetsoförmåga utreds. De omständigheter som förlängt studietiden beaktas endast om de varat minst en månad utan avbrott under en termin som ingår i studietiden ( eller ). Om detta villkor uppfylls under en termin kan tidsfristen förlängas med ett halvt (0,5) läsår. Tiden att avlägga examen kan förlängas med sammanlagt högst två läsår på grund av värnplikt, frivillig militärtjänst för kvinnor, civiltjänst eller egen sjukdom. Beslut om studielånsavdrag Om den studerande vid utgången av den termin då examen avlades lyft över euro i studielån under sina högskolestudier kan han eller hon ha rätt till studielånsavdrag. När den studerande har avlagt en examen som berättigar till studielånsavdrag och lyft statsgaranterat studielån får han eller hon utan ansökan ett beslut eller ett beslutsförslag om rätten till studielånsavdrag. Om den föreskrivna studietiden har överskridits eller om den studerande inte har tillräckligt med lån får han eller hon ett negativt beslutsförslag. Studieuppgifterna i beslutet och beslutsförslaget baserar sig på de uppgifter som högskolan har meddelat FPA. Mottagaren av beslutsförslaget kan inom en viss tid anhålla om att ärendet behandlas på nytt och därefter utfärdas ett nytt beslut. I beslutet ingår en normal besvärsanvisning. Tabell 4: Exempel på studielånsavdrag Avlagd examen Yrkeshögskoleexamen 210 studiepoäng Universitetsexamen 300 studepoäng Studietid för examen som berättigar till studielånsavdrag 3,5 + 1,0 = 4,5 läsår 5,0 + 2,0 = 7,0 läsår Maximalt studielån som beaktas 3,5 x 9 mån x 300 e/mån = e 5,0 x 9 kk x 300 e/mån = e Maximalt studielångsavdrag ( ) x 30 % = e ( ) x 30 % = e Amortering e det första året e om året Skatteavdrag e euro de två första åren och 300 e det tredje Fler exempel på studielånsavdrag finns på FPA:s webbplats (www.fpa.fi). 8 Fpa info

9 Beslut och beslutsförslag om studielånsavdrag utfärdas till dem som avlagt en examen som berättigar till avdrag. Beslutet utfärdas i regel före slutet av den termin efter den då examen avlades. Om den som avlagt examen inte har haft studielån under högskolestudierna utfärdas inget beslut eller beslutsförslag, men rätten till studielånsavdrag blir utnyttjad. Exempel. En person som avlagt examen har fått ett negativt beslutsförslag om studielånsavdrag. En lägre och en högre högskoleexamen som omfattar totalt 300 studiepoäng borde ha avlagts på 7,0 läsår, men examen har avlagts på 7,5 läsår. Personen i fråga lämnar in en ansökan om ny behandling, där hon berättar att hon fått ett barn under studietiden. Universitetets studiestödsnämnd kontrollerar hennes moderskaps- och föräldrapenningperioder Den studietid som berättigar till studielånsavdrag kan förlängas med 1,0 läsår och rätten till studielånsavdrag beviljas. berättigar till avdrag. Det lånebelopp som berättigar till studielånsavdrag är dock högst det belopp som motsvarar den målsatta tiden enligt examens omfattning. I den tiden inräknas lån för 9 månader per läsår. Studielån som betalats tillbaka till banken före slutet av den termin då examen avlagts berättigar inte till studielånsavdrag. Studielånsavdrag vid beskattningen Om rätten till studielånsavdrag beviljas skickar FPA de uppgifter som behövs till skatteförvaltningen. Låntagaren behöver inte göra något annat än betala tillbaka sitt studielån till banken enligt planen. Rätten till avdrag vid beskattningen börjar året efter avlagd examen. Det är bra att särskilt beakta att amorteringar som man gjort det år examen har avlagt eller tidigare inte berättigar till avdrag. Då den som avlagt examen amorterar på sitt studielån minskar skatten med ett belopp som motsvarar låneavdraget. Avdraget görs från amorteringsårets skatt och förfarandet fortsätter tills studielånsavdraget har utnyttjats till maximibeloppet - dock högst under 10 år efter det år då examen avlades. Studielånsavdragets belopp Studielånsavdraget är 30 procent av det lånebelopp som överstiger euro. Vid beräkningen av avdraget beaktas studielån som man har lyft under högskolestudier som inletts eller senare. Kapitaliserade låneräntor räknas inte med i det lånebelopp som Fpa info 9

10 Ytterligare information Du kan gå in på FPA:s e-tjänst (www.fpa/etjanst) och titta på dina uppgifter om statsgaranti och rätten till studielånsavdrag och få en uppskattning av avdragsbeloppet. Man loggar in på tjänsten med egna nätbankskoder eller ett elektroniskt identitetskort och kortläsare. Mer information om studielånet ges också av bankerna. Författningar Lagen om studiestöd 65/1994 Förordningen om studiestöd 260/1994 Inkomstskattelagen 1535/1992 Mer information om studielånet, räntebidraget och studielånsavdraget får du på FPA:s webbplats på FPA:s servicenummer för studerande, tfn (mån fre kl. 8-18) hos FPA och hos universitetens studiestödsnämnder Edita Prima, Helsingfors 6/2010. Recommended Finland Informationsenheten

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

HANDBOK FÖR TILLÄMPNING AV LAGEN OM UTKOMSTSTÖD

HANDBOK FÖR TILLÄMPNING AV LAGEN OM UTKOMSTSTÖD Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:5 Utkomststöd HANDBOK FÖR TILLÄMPNING AV LAGEN OM UTKOMSTSTÖD social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2013 Utkomststöd Handbok för tillämpning

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer