Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande"

Transkript

1 2010 Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information om hur man ansöker om statsgaranti och lyfter lånet. Dessutom informerar vi om räntebidrag och rätten till studielånsavdrag som beviljas högskolestuderande. Innehåll Ansökan om statsgaranti Uppgifter om betalningsanmärkningar kontrolleras Studielånet belopp och lyftande av lånet Betalningssvårigheter Studielånets räntor Räntebidrag till låginkomsttagare Studielånsavdrag Rätt till statsgaranti för studielån har alla studerande som får studiepenning eller vuxenutbildningsstöd. Rätt till statsgaranti för studielån har i undantagsfall också åriga studerande som bor självständigt och som fått avslag på studiepenningen på grund av föräldrarnas inkomster. Studerande i gymnasier kan beviljas statsgaranti endast om de får studiepenning. Studerande under 17 år som bor självständigt (ej gymnasiestuderande) och som fått avslag på studiepenningen på grund av rätten till barnbidrag, men som skulle ha rätt till statsgaranti utifrån föräldrarnas inkomster. Studerande som fått avslag på studiepenningen på grund av praktiklön, stipendium från läroanstalten eller annan motsvarande ekonomisk förmån i anslutning till studierna. Studiestödet består av tre delar: studiepenning bostadstillägg statsgaranti för studielån. Studiepenningen och bostadstillägget är statsfinansierade bidrag som betalas in på den studerandes konto varje månad. Studielånet är ett 1

2 lån som den studerande själv ansöker om hos önskad bank. Då lånet är statsgaranterat behövs det ingen annan säkerhet för lånet. Statsgarantin bestämmer en del av lånevillkoren. Banken och den studerande avtalar om övriga lånevillkor och låneräntor. Studielånet är en skuld som ska betalas tillbaka till banken i regel efter slutförda studier. Återbetalning av lånet avtalas med banken. Studerande som inlett sina högskolestudier eller senare kan under vissa förutsättningar få ett studielånsavdrag i beskattningen efter slutförda studier. Beloppet av statsgaranti för studielån per stödmånad Högskolestuderande och mottagare av vuxenutbildningsstöd 300 euro Högskolestuderande utomlands 440 euro Övriga studerande: Studerande under 18 år 160 euro 18 år 300 euro (från ingången av den månad då den studerande fyller 18 år) Andra studerande utomlands än högskolestuderande 360 euro Ansökan om statsgaranti Ansökan om statsgaranti för studielån görs vanligtvis samtidigt med ansökan om de andra delarna av studiestödet. Liksom studiepenningen och bostadstillägget kan statsgaranti för studielån beviljas tidigast från ingången av den månad då ansökan lämnades in. Ett undantag är lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd som kan beviljas tidigast från ingången av månaden före ansökningsmånaden. Statsgaranti för studielån kan man också ansöka om via FPA:s e-tjänst (www.fpa.fi/etjanst) eller på en pappersblankett. Man loggar in på tjänsten med egna nätbankskoder eller ett elektroniskt identitetskort och kortläsare. Om man använder pappersblanketter ska studerande på andra stadiet använda blankett OT1r, högskolestuderande blankett OT2r och studerande som avlägger sin examen utomlands blankett OT3r. Blanketten OTm används om man ansöker om statsgaranti som tilläggsstöd. Ansökan om statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd görs på blankett OT12r. Ansökningsblanketter fås på läroanstalterna, FPA eller på FPA:s webbplats Uppgifter om betalningsanmärkningar kontrolleras Innan statsgaranti beviljas kontrollerar FPA den sökandes uppgifter om betalningsanmärkningar. Statsborgen för studielån beviljas en studerande som inte har några anteckningar om betalningsanmärkningar i kreditupplysningsregistret. Med betalningsanmärkning avses en registrerad uppgift i kreditupplysningsregistret om att en avgift eller betalning har försummats. Betalningsanmärkningar kontrolleras i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Den studerande kan också själv antingen personligen eller per brev (en undertecknad kopia av indentitetsbeviset fogas till brevet) kontrollera sina uppgifter på adressen: Suomen Asiakastieto, Konsumentrådgivning, Verkstadsgatan 10 A (6 vån.) PB 16, HEL- SINGFORS, tel , fax Statsgaranti kan ändå beviljas om det är fråga om en enskild anmärkning, ett litet belopp och 2 Fpa info

3 en skäligt lång tid har förflutit sedan anmärkningen registrerades (s.k. lindring anmärkning) eller om den skuld som förorsakat anteckningen redan är betald. Statsgaranti för studielån beviljas inte heller studerande som har försummat tidigare studielån och lånet drivs in av FPA på grundval av statsgaranti, såvida det inte finns särskilda skäl för beviljandet. Särskilda skäl för beviljande av statsgaranti Om lånegaranti inte kan beviljas skickas ett brev till den studerande som ges möjlighet att redogöra för sin situation. Beslut om studiepenning och bostadstillägg kan utfärdas innan skuldsituationen utreds. Statsgaranti kan beviljas trots betalningsanmärkning eller indrivning på grundval av borgensansvar om den sökande kan lägga fram särskilda skäl för det. Exempel på särskilda skäl: Betalningsanmärkningen har förorsakats av en skuld där den studerande varit borgensman. Betalningsanmärkningen beror på ekonomiska arrangemang i anslutning till skilsmässa eller separation eller på försvagad förmåga att sköta skulden på grund av sjukdom. Betalningsanmärkningen har förorsakats av en skuld i anslutning till företagsverksamhet. Betalningsanmärkningen beror på ett kreditförbud som den studerande ansökt om på eget initiativ. Beviljande av statsgaranti för studielån kan också prövas om den studerande omfattas av ett skuldsaneringsprogram och sköter sina skulder enligt planerna. Då statsgarantin prövas beaktas den studerandes skuldsättning och verkliga möjligheter att sköta lånet, men även den tänkta utbildningens inverkan på den studerandes möjligheter att klara av sina ekonomiska förpliktelser. Av den som söker statsgaranti krävs dessutom att han eller hon har avtalat med borgenären om hur den skuld som lett till betalningsanmärkningen ska skötas. Ansökan om lån hos banken Genom studiestödsbeslutet får den studerande veta om han eller hon har beviljats statsgaranti för studielån. Statsgarantin beviljas enligt maximibelopp, men den studerande kan låta bli att lyfta studielånet eller ta ut ett belopp som är Fpa info 3

4 mindre än maximibeloppet. Statsgarantin för studielån är giltig 30 år från det att den första låneraten lyfts. Om statsgaranti har beviljats ansöker den studerande om studielån hos banken. Det är banken som beslutar om lånet beviljas. Den studerande behöver inte lämna beslutet om studiestöd till banken, eftersom banken får uppgifterna om statsgarantin direkt från FPA. Det tar vanligtvis en dag för banken att kontrollera uppgifterna. När en studerande som inte är myndig lyfter studielån ska vårdnadshavaren samtycka till att personen i fråga tar lån i sitt eget namn och lyfter det utan särskild fullmakt. Lyftande av studielån I studiestödsbeslutet anges låneraterna och datum då låneraten i fråga tidigast kan lyftas. Studielånet kan i regel lyftas antingen i två eller fyra rater under läsåret. Lånerater som inte lyfts tidigare under läsåret kan lyftas senare under samma läsår (t.ex. hela låneraten för läsåret den 1 mars) förutsatt att studierna fortsätter då lånet lyfts och rätten till studiestöd inte har upphört. Studielånet för hela läsåret kan undantagsvis lyftas i en rat endast om det har beviljats för examen som ska avläggas vid en utländsk läroanstalt för vetenskapliga fortsatta studier mottagare av vuxenutbildningsstöd eller för studier som varar högst 12 månader. Sista datum för lyftande av studielån Om studiestödet har beviljats för samma studier även för följande läsår kan lånet lyftas under hela läsåret, d.v.s. fram till Studielån kan inte lyftas efter att studierna avslutats eller avbrutits. Om man ansökt om studiestöd endast för en viss tid under läsåret är det sista datumet då studielånet kan lyftas det datum då studiestödet upphör. Studielånet kan inte heller lyftas efter att studiestödet har dragits in på grund av otillräcklig studieframgång. Bestämmelserna gäller också lånerater som inte lyfts tidigare under läsåret. Om studiestödet dras in eller annulleras för kommande tid har den studerande inte rätt att lyfta lånerater efter indragningen. Den studerande får emellertid lyfta de lånerater som inte tagits ut före indragningen om studierna pågår då lånet lyfts (undantagsfallen behandlas ovan). Studielånet kan lyftas i rater Studielån som beviljats för högskolestudier kan tas ut i två rater: För augusti december tidigast den 1 augusti. För januari juli tidigast den 1 januari. Studielån som beviljats för studier i andra läroanstalter kan lyftas i fyra rater: För augusti oktober tidigast den 1 augusti. För november och december tidigast den 1 november. För januari och februari tidigast den 1 januari. För mars juli tidigast den 1 mars. Särskilda bestämmelser för lyftande av studielån Då studiestödsbeslutet innehåller statsgaranti för studielån för månaderna juni och juli som föregår läsåret kan den första låneraten lyftas redan under de här månaderna. Om den tid som återstår mellan garantibeslutet och avslutandet av studierna eller läsåret är kortare än två månader eller om garantibeslutet utfärdas efter att läsåret eller studierna avslutats, kan lånet lyftas senast inom två månader från det att beslutet utfärdades. Tiderna för 4 Fpa info

5 lyftande av lånet är alltid angivna i garantibeslutet. Justering av statsgarantin för studielån Statsgarantin justeras efter att den beviljats om den studerandes förhållanden förändras. FPA skickar de ändrade garantiuppgifterna till den bank som beviljat lånet. Banken kontrollerar uppgifterna om statsgarantin varje gång den studerande lyfter en lånerat. Om garantibeloppet har sänkts justerar banken de beviljade lånet i motsvarande mån. Om garantibeloppet har höjts i samband med justeringen kan man separat ansöka om mer lån hos banken. Studielånets räntor Den studerande och banken avtalar om räntan på studielånet. Den studerande betalar själv redan under studietiden 1 procent i ränta. Resten av räntan läggs till lånekapitalet (kapitaliseras). Om den ränta som den studerande själv ska betala per halvår är mindre än 15 euro läggs hela räntan till kapitalet. Räntorna på studielån som lyfts före läsåret kapitaliseras i sin helhet. Försummelse att betala räntan på en procent kan leda till att FPA i egenskap av borgensman är tvungen att betala tillbaka lånet till banken och den studerande beviljas i regel inte längre något nytt studielån. Den studerande återkrävs på det studielån som FPA betalat till banken. Räntorna kapitaliseras under de terminer den studerande får studiestöd och ytterligare under en termin därefter. Räntorna läggs till lånekapitalet två gånger om året: i juni och i december. Om en studerande exempelvis fick studiestöd sista gången hösten 2010, kapitaliseras räntorna på studielånet ännu i juni Som en följd av kapitaliseringen växer det lånade Fpa info kapital som ska återbetalas i samma mån som räntorna och räntorna på räntan. Banken ser automatiskt till att räntorna kapitaliseras utan särskild begäran. Den studerande får ett meddelande om kapitaliseringen från banken. De kapitaliserade räntorna kan avdras i beskattningen. Då räntan läggs till lånekapitalet kan den studerande inte betala den. Däremot kan den studerande om han eller hon så önskar amortera lånekapitalet med exempelvis ett belopp som motsvarar räntan. Då räntan inte längre kapitaliseras betalar låntagaren själv räntorna i sin helhet. Då kan låntagaren ha rätt till räntebidrag. Man kan inte få räntebidrag för räntan på en procent eftersom den övríga delen av räntan kapitaliseras. Betalningssvårigheter Om den studerande har svårigheter att betala lånet, ska han eller hon genast kontakta den bank som beviljade lånet. Banken beslutar om uppskov med återbetalningen och nya villkor. Räntebidrag till låginkomsttagare Med räntebidrag avses att FPA betalar räntorna på ett statsgaranterat studielån i sin helhet utan att den studerande blir skyldig att återbetala dem. Alla låginkomsttagare är berättigade till räntebidrag efter att räntorna på marknadsbundna studielån inte längre läggs till lånekapitalet. Räntebidrag betalas inte för lån som betalats till banken på grundval av borgensansvar. Vem är låginkomsttagare? En person anses vara låginkomsttagare om hans eller hennes skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (brutto) i genomsnitt är högst 5

6 775 euro i månaden under en period av fyra månader närmast före räntebetalningsmånaden. Inkomstgränsen höjs om sökanden har minderåriga barn att försörja eller om makens minderåriga barn bor hos sökanden. Med make avses make, maka, sambo och registrerad partner. Om man har ett barn är inkomstgränsen 895 euro per månad. Om man har två barn är inkomstgränsen 930 euro per månad och har man tre eller fler barn är gränsen 985 euro per månad. Avgörande för till vilken tid inkomsterna ska hänföras är den tidpunkt när de erlagts. Med inkomster avses skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen (1535/1992) och motsvarande inkomster från utlandet. Inkomster som beaktas är exempelvis löneinkomst, hyresinkomst, dividendinkomst, överlåtelsevinst, pensionsinkomst, hemvårdsstöd, dagpenningar och andra skattepliktiga sociala förmåner. Från inkomsterna görs varken skatteavdrag eller andra avdrag. Räntebidragets betalningsperioder Räntebidrag beviljas för högst fem halvår ( och ). Den dag räntan normalt förfaller till betalning avgör till vilket halvår räntebidraget ska hänföras. I räntebidrag betalas den normala låneräntan och bankens avgifter för meddelanden, men inte dröjsmålsränta. Ränta som betalats i form av räntebidrag kan inte avdras i beskattningen. FPA meddelar beviljade räntebidrag till skatteförvaltningen. Om räntebidrag inte beviljas, kan betalningskvittona på begäran skickas tillbaka till sökanden. Ansökningstider för räntebidrag Räntebidrag ansöks med blankett OT7r, som fås på FPA-byråerna och på FPA:s webbplats (www.fpa.fi/blanketter). Ansökan måste ha anlänt till FPA senast två månader efter den månad då räntan förfallit till betalning. Räntebidraget kan betalas antingen till den bank som beviljat lånat eller till den sökandes konto. Tabell 1: Villkor för beviljande av räntebidrag Betalningsmånad för studielånsränta Marknadsbundna lån Ränteperiod Juni December Tid då sökanden inte får studiestöd Föregående hösttermin och innevarande vårtermin Föregående vårtermin och innevarande hösttermin Granskningsperiod för inkomsterna Fpa info

7 När räntebidraget betalas till den sökandes konto måste ansökan* ha kommit in till FPA senast: Juni månads räntor 31 augusti December månads räntor 28 (eller 29) februari * Till ansökan fogas kvitton på betalda räntor eller en kopia av bankutdraget. När räntebidraget betalas till banken måste ansökan ha kommit in till FPA tidigare* så att den sökande inte blir tvungen att betala dröjsmålsränta. Juni månads räntor 5 juni December månads räntor 5 december *Senast den sista bankdagen före ovan nämnda datum: föreskrivna tiden den studerande har ett större studielån än den självrisk som föreskrivits för lånet. Tiden för avläggande av examen Tiden för avläggande av en examen som berättigar till studielånsavdrag baserar sig på examens omfattning enligt nedanstående. Med målsatt tid avses den studietid som motsvarar examens omfattning (60 studiepoäng motsvarar ett läsårs studier). Tabell 2: Lägre och högre högskoleexamen: målsatt tid + högst två läsår Studielånsavdrag Mottagare av studielån som har avlagt högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen inom utsatt tid kan få studielånsavdrag vid beskattningen efter slutförda studier. De som har avlagt lägre högskoleexamen kan också få studielånsavdrag om de blivit antagna för att avlägga enbart lägre högskoleexamen. Avdraget kan man få endast för den första examen som berättigar till studielånsavdrag. Vilka krav ska den studerande uppfylla för avdraget? Avdraget kan beviljas en studerande som i samband med antagningen har tagit emot en studieplats vid högskolan läsåret eller senare eller som första gången närvaroanmält sig för dessa studier läsåret eller senare. För att få rätt till avdrag förutsätt ytterligare att examen har avlagts inom den Examens omfattning Studietid högst 300 studiepoäng 7,0 läsår 330 studiepoäng 7,5 läsår 360 studiepoäng 8,0 läsår Tabell 3: Yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen: målsatt tid + högst ett läsår Examens omfattning Studietid högst 180 studiepoäng 4,0 läsår 210 studiepoäng 4,5 läsår 240 studiepoäng 5,0 läsår 280 studiepoäng 5,5 läsår Den tid det tar att avlägga examen räknas från början av den termin (1.1 eller 1.8) då den studerande tagit emot den första studieplatsen vid en högskola, likväl tidigast från Också terminer då den studerande varit frånvarande räknas som studietid. Studietiden räknas fram till den sista dagen i den termin då den studerande avlägger examen (31.7 eller 31.12). Fpa info 7

8 Om den tid det tar att avlägga examen överskrider den föreskrivna tiden är det ändå möjligt att få studielånsavdrag om studierna har fördröjts på grund av: bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor: tjänstgöringsdagarna utreds barnavård: moderskaps-, faderskapsoch föräldrapenningdagarna utreds eller egen sjukdom: sjukdagpenningdagar eller tider för vilka pension eller sjukpension betalas på grund av full arbetsoförmåga utreds. De omständigheter som förlängt studietiden beaktas endast om de varat minst en månad utan avbrott under en termin som ingår i studietiden ( eller ). Om detta villkor uppfylls under en termin kan tidsfristen förlängas med ett halvt (0,5) läsår. Tiden att avlägga examen kan förlängas med sammanlagt högst två läsår på grund av värnplikt, frivillig militärtjänst för kvinnor, civiltjänst eller egen sjukdom. Beslut om studielånsavdrag Om den studerande vid utgången av den termin då examen avlades lyft över euro i studielån under sina högskolestudier kan han eller hon ha rätt till studielånsavdrag. När den studerande har avlagt en examen som berättigar till studielånsavdrag och lyft statsgaranterat studielån får han eller hon utan ansökan ett beslut eller ett beslutsförslag om rätten till studielånsavdrag. Om den föreskrivna studietiden har överskridits eller om den studerande inte har tillräckligt med lån får han eller hon ett negativt beslutsförslag. Studieuppgifterna i beslutet och beslutsförslaget baserar sig på de uppgifter som högskolan har meddelat FPA. Mottagaren av beslutsförslaget kan inom en viss tid anhålla om att ärendet behandlas på nytt och därefter utfärdas ett nytt beslut. I beslutet ingår en normal besvärsanvisning. Tabell 4: Exempel på studielånsavdrag Avlagd examen Yrkeshögskoleexamen 210 studiepoäng Universitetsexamen 300 studepoäng Studietid för examen som berättigar till studielånsavdrag 3,5 + 1,0 = 4,5 läsår 5,0 + 2,0 = 7,0 läsår Maximalt studielån som beaktas 3,5 x 9 mån x 300 e/mån = e 5,0 x 9 kk x 300 e/mån = e Maximalt studielångsavdrag ( ) x 30 % = e ( ) x 30 % = e Amortering e det första året e om året Skatteavdrag e euro de två första åren och 300 e det tredje Fler exempel på studielånsavdrag finns på FPA:s webbplats (www.fpa.fi). 8 Fpa info

9 Beslut och beslutsförslag om studielånsavdrag utfärdas till dem som avlagt en examen som berättigar till avdrag. Beslutet utfärdas i regel före slutet av den termin efter den då examen avlades. Om den som avlagt examen inte har haft studielån under högskolestudierna utfärdas inget beslut eller beslutsförslag, men rätten till studielånsavdrag blir utnyttjad. Exempel. En person som avlagt examen har fått ett negativt beslutsförslag om studielånsavdrag. En lägre och en högre högskoleexamen som omfattar totalt 300 studiepoäng borde ha avlagts på 7,0 läsår, men examen har avlagts på 7,5 läsår. Personen i fråga lämnar in en ansökan om ny behandling, där hon berättar att hon fått ett barn under studietiden. Universitetets studiestödsnämnd kontrollerar hennes moderskaps- och föräldrapenningperioder Den studietid som berättigar till studielånsavdrag kan förlängas med 1,0 läsår och rätten till studielånsavdrag beviljas. berättigar till avdrag. Det lånebelopp som berättigar till studielånsavdrag är dock högst det belopp som motsvarar den målsatta tiden enligt examens omfattning. I den tiden inräknas lån för 9 månader per läsår. Studielån som betalats tillbaka till banken före slutet av den termin då examen avlagts berättigar inte till studielånsavdrag. Studielånsavdrag vid beskattningen Om rätten till studielånsavdrag beviljas skickar FPA de uppgifter som behövs till skatteförvaltningen. Låntagaren behöver inte göra något annat än betala tillbaka sitt studielån till banken enligt planen. Rätten till avdrag vid beskattningen börjar året efter avlagd examen. Det är bra att särskilt beakta att amorteringar som man gjort det år examen har avlagt eller tidigare inte berättigar till avdrag. Då den som avlagt examen amorterar på sitt studielån minskar skatten med ett belopp som motsvarar låneavdraget. Avdraget görs från amorteringsårets skatt och förfarandet fortsätter tills studielånsavdraget har utnyttjats till maximibeloppet - dock högst under 10 år efter det år då examen avlades. Studielånsavdragets belopp Studielånsavdraget är 30 procent av det lånebelopp som överstiger euro. Vid beräkningen av avdraget beaktas studielån som man har lyft under högskolestudier som inletts eller senare. Kapitaliserade låneräntor räknas inte med i det lånebelopp som Fpa info 9

10 Ytterligare information Du kan gå in på FPA:s e-tjänst (www.fpa/etjanst) och titta på dina uppgifter om statsgaranti och rätten till studielånsavdrag och få en uppskattning av avdragsbeloppet. Man loggar in på tjänsten med egna nätbankskoder eller ett elektroniskt identitetskort och kortläsare. Mer information om studielånet ges också av bankerna. Författningar Lagen om studiestöd 65/1994 Förordningen om studiestöd 260/1994 Inkomstskattelagen 1535/1992 Mer information om studielånet, räntebidraget och studielånsavdraget får du på FPA:s webbplats på FPA:s servicenummer för studerande, tfn (mån fre kl. 8-18) hos FPA och hos universitetens studiestödsnämnder Edita Prima, Helsingfors 6/2010. Recommended Finland Informationsenheten

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om studiestöd (65/1994) 11 a, 12 och 14 a, sådana de lyder, 11 a i lag 1402/2015, 12 i lagarna 345/2004 och 1402/2015

Läs mer

Studier och värnplikt i siffror 2013

Studier och värnplikt i siffror 2013 Studier och värnplikt i siffror 2013 Du kan ansöka om stöd för studier och värnplikt på webben www.fpa.fi/etjanst Fråga mer genom att ringa servicenumret må fre kl. 8 18 Studerande 020 692 229 Värnpliktig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011 52/2011 Lag om ändring av lagen om studiestöd Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det ändringar

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om studiestöd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om studiestöd (65/1994): 1 Rätt till studiestöd för utbildning som inte står under offentlig tillsyn

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

STUDI ESTÖDET I DE NORDI SK A L ÄNDERNA

STUDI ESTÖDET I DE NORDI SK A L ÄNDERNA STUDI ESTÖDET I DE NORDI SK A L ÄNDERNA HÖGSKOLESTUDERANDE PÅ HÖSTEN 211 (euro) Ilpo Lahtinen FPA / ASIN ilpo.lahtinen@kela.fi 1. STUDI ESTÖDETS BEL OPP Hos föräldrarna Bor självständigt e/mån e/mån e/år

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 71 Nr 71 LANDSKAPSLAG om studiestöd Föredragen för Republikens President den 8 juni 2006 Utfärdad i Mariehamn den 22 juni 2006 I enlighet med lagtingets beslut 1 föreskrivs

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 16 juni 2005 Nr 408 414 INNEHÅLL Nr Sidan 408 Lag om ändring av lagen om studiestöd... 2375 409 Lag om ändring av inkomstskattelagen... 2381

Läs mer

RP 117/2008 rd 2009.

RP 117/2008 rd 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar Regeringens proposition till riksdagen med

Läs mer

AVGIFTEN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN LÄSÅRET OCH PRINCIPERNA FÖR AVGIFTSNEDSÄTTNINGAR

AVGIFTEN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN LÄSÅRET OCH PRINCIPERNA FÖR AVGIFTSNEDSÄTTNINGAR 1 Meddelande till vårdnadshavarna AVGIFTEN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN LÄSÅRET 2017 2018 OCH PRINCIPERNA FÖR AVGIFTSNEDSÄTTNINGAR Fast månadsavgift Stadsstyrelsen fastställde 23.5.2016 ( 517) avgifterna

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2010:6) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Grundförfattningen Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödets huvuddrag 4 Innehållsförteckning Förutsättningarna för att erhålla vuxenutbildningsstöd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 2 i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 229/2016 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om studiestöd och inkomstskattelagen ändras.

RP 229/2016 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om studiestöd och inkomstskattelagen ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 127 d i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2013 2014 Innehållsförteckning Vuxenutbildningsstödets huvuddrag....................................... 5 Förutsättningarna

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Våga prata pengar Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Agenda Vad gör CSN? Hemutrustningslån vad är det? Betala tillbaka hemutrustningslån Studiestöd vad är det? Betala tillbaka studiemedel 2 Våga prata

Läs mer

1992 rd - RP 72 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 72 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 72 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och lag om begränsning av rätten att få vuxenstudiepenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

RP 149/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 149/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd samt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om studiestöd skall ändras. De

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ November 2004 Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både

Läs mer

Ansökan om underhållsstöd

Ansökan om underhållsstöd Ansökan om underhållsstöd Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan elektroniskt i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs ingen

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2010:442 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Index Allmänna anvisningar Beräkning av allmänt bostadsbidrag Hushållet och inkomsterna Uppgifter om bostaden Boendeutgifter och skulder som hänför

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Indrivning av borgensansvarsfordringar gällande studielån

Indrivning av borgensansvarsfordringar gällande studielån Indrivning av borgensansvarsfordringar gällande studielån 10.05.2017 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Termer i samband med borgensfordran... 1 1.4 Förhållande

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 233/2009 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 233/2009 rd RIKSDAGENS SVAR 233/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) det inledande stycket i 2 kap. 1 2 mom., 10 2 mom. 2 4

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Studielånsavdrag

Studielånsavdrag Studielånsavdrag 21.09.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Rätt och villkor... 2 1.3.1 Examen som berättigar till låneavdrag... 2 1.3.2 Studietid... 4 1.3.3

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödsdataförordning; utfärdad den 23 april 2009. SFS 2009:321 Utkom från trycket den 6 maj 2009 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Introduktion till studierna II ELEC-A0110

Introduktion till studierna II ELEC-A0110 Introduktion till studierna II ELEC-A0110 Dagens program Studiestöd Studieplanering, ISP Ett tillgängligt Aalto Uppföljning av studierna Studiestöd Studiestöd och Studiestödservice för studerande vid Aalto-universitetet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

RP 6/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 6/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om studiestöd skall ändras. Föräldrarnas

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd.

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. Handläggare: Elin Rosenberg Datum: 2007-11-20 Dnr: PT2-6/0708 Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. I enlighet med 27 verkförordningen (1995:1322) bereds ni

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 1 REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 Allmänt om utbetalning av ersättning För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande vid

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för elektronisk ansökan och ändringsmeddelande

Ifyllningsanvisningar för elektronisk ansökan och ändringsmeddelande Ifyllningsanvisningar för elektronisk ansökan och ändringsmeddelande Innehåll Ifyllningsanvisningar för elektronisk ansökan och ändringsmeddelande... 1 Allmänna anvisningar om hur e-tjänsten fungerar...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödslag; utfärdad den 16 december 1999. SFS 1999:1395 Utkom från trycket den 5 januari 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer