Registerbeskrivning Förmånsregistret

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registerbeskrivning Förmånsregistret"

Transkript

1 Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) Postadress Postnummer Telefon PB HELSINGFORS Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, Helsingfors 2 Person som sköter registerärendena eller kontaktperson (platschefen eller en person som är utsedd av platschefen) Namn Adress Telefon 3 Registrets namn FÖRMÅNSREGISTRET 4 Syftet med en av personuppgifter Skötsel av den lagstadgade socialförsäkringen med sina olika förmånsslag och kundbetjäningen i anslutning till dem samt olika statistiska planerings- och forskningsuppdrag. Se bifogade författningsförteckning. 5 Registrets datainnehåll Nedan registrets datatyper. Det närmare datainnehållet framgår av promemorian rörande FPA:s dataregister och data i dem registervis. 6 Normala uppgiftskällor 7 Normal utlämning av uppgifter och dataöverföring utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 8 Principer för registerskyddet Uppgifter inhämtas hos de försäkrade personligen samt hos olika myndigheter, bl.a. befolkningsregistercentralen, skattestyrelsen, arbetspensionsanstalterna, försäkringsanstalterna, arbetsplatskassorna, social- och hälsovårdsmyndigheterna och arbetskraftsmyndigheterna. Uppgifter fås också från apoteken. I fall som anges i lag lämnar FPA via teknisk anslutning ut uppgifter om de försäkrade bl.a. till skattestyrelsen, arbetspensionsanstalterna, olycksfallsförsäkringsanstalterna, socialvårdsmyndigheterna och apoteken. I enskilda fall lämnas uppgifter ut till länder utanför EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med överenskommelser om social trygghet. Uppgifterna ges manuellt på blanketter. Uppgifterna i registret är sekretessbelagda enligt lag (22, 23 och 24 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet). Alla befattningshavare vid FPA undertecknar en tystnadsförbindelse. Endast de som behöver uppgifterna i sitt arbete använder dem, i enlighet med sina användarrättigheter. A. Manuellt material: låsta arkivutrymmen anvisningar om hanteringen B. Elektroniskt lagrade filer passerkontroll, användarrättigheter, individuella användarnamn, lösenord, registrering av användningen och sedvanlig övervakning 1 (5)

2 DATATYPER I REGISTRET 01 ALLMÄNNA UPPGIFTER De allmänna uppgifterna används vid behandlingen av olika förmåner. Hit hör: personuppgifter uppgifter om adress och boende uppgifter om familjeförhållandena uppgifter om försäkringstillhörighet beskattningsuppgifter uppgifter om arbetsinkomst och förmögenhet uppgifter om förskottsinnehållning referensuppgifter om förmånerna 02 FÖRMÅNSUPPGIFTER Förmånerna och uppgifterna om dem är uppställda enligt de försäkrades olika livsskeden. 1. GRAVIDITET, FÖRLOSSNING, BARNAVÅRD föräldradagpenningar: data om ansökningar, beredning, avgöranden, utbetalning och moderskapsunderstöd: data om beredning, avgörande, utbetalning, leverans och barnbidrag: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut och utbetalning barnbidrag: data om överbetalning och återkrav barnbidrag: kontrolldata barnavårdsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och underhållsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och underhållsbidragsfordringar: betalning av fordran data om barnförhöjning/barntillägg (arbetslöshetsbidrag, arbetskraftspolitiskt utbildningsstöd, folkpension) 2. BARNS/ANHÖRIGS SJUKDOM, HANDIKAPP, HJÄLPLÖSHET handikappbidrag för personer under 16 år: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och specialvårdspenning: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och data om maketillägg (folkpension) 3. EGEN SJUKDOM, HANDIKAPP, ARBETSOFÖRMÅGA sjukvårdsersättningar: data om ansökningar, avgörande, utbetalning och internationella sjukvårdsförmåner: data om avgörande, utbetalning och rätt till läkemedelsersättningar: data om ansökningar, beredning, avgörande och läkemedelsersättningar: kontroll- och uppföljningsdata sjukdagpenning: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och rehabilitering: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut, utbetalning och samt genomförande rehabilitering: kontrolldata rehabiliteringspenning: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och sjukpension och därtill hörande pensionsdelar samt särskilt stöd till invandrare: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och individuell förtidspension och pensionsdelar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handikappbidrag för personer över 16 år: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och vårdbidrag för pensionstagare (invalidpension, individuell förtidspension, ålderspension, förtida ålderspension) Registerbeskrivning (5)

3 4. STUDIER studiestöd: data om ansökningar,, beredning, avgörande, utbetalning och beslut studiestöd: återkravs- och kontrolldata stöd för skolresor: data om ansökningar,, beredning, avgörande, utbetalning och beslut stöd för skolresor: återkravs- och kontrolldata studielåns- och räntebidragsdata studiestöd: data från läroinrättningarna om vilka som har godkänts som studerande studiestöd: data om borgensfordringar arbetskraftspolitiskt vuxenutbildningsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och vuxenutbildningsstöd: data om borgen för lån yrkesinriktad rehabilitering (rehabiliteringsdata i punkt 3) data om boende (i punkt 8) studiepensionsdata (familjepensionsdata i punkt 9) 5. ARBETSLÖSHET grunddagpenningar för arbetslösa: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och grunddagpenningar för arbetslösa: kontrolldata arbetsmarknadsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och arbetsmarknadsstöd: kontrolldata alterneringsersättning: utbetalningsdata alterneringsersättning: kontrolldata arbetslöshetspension och pensionsdelar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och pensionsstöd till långtidsarbetslösa: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och 6. FRONTVETERANER, VÄRNPLIKTIGA data om fronttillägg och fronttillägg för minröjare (folkpension) fronttillägg till utlandet: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och militärunderstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och 7. ÅLDERDOM ålderspension och pensionsdelar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och särskilt stöd till invandrare: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och garantipension: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och 8. BOENDE OCH UTKOMST allmänt bostadsbidrag: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut, utbetalning och allmänt bostadsbidrag: tabell-, kommun- och skyddsdata bostadstillägg till studiestöd bostadsbidrag till militärunderstöd bostadsbidrag till pensionstagare: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut, utbetalning och 9. FAMILJEMEDLEMS DÖD familjepension och pensionsdelar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och 10. ÖVRIGA KUNDUPPGIFTER pensionsregisterdata Registerbeskrivning (5)

4 data om pensionsförsäkringshistoria data om arbetspension, olycksfall, militärskador och trafikskador, frivilliga pensioner återkravsdata (sjukdagpenning, sjukvårdsersättningar, föräldradagpenning, barnavårdsstöd, hemvårdsstöd för barn, grunddagpenning för arbetslösa, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, arbetsmarknadsstöd, rehabiliteringsförmåner, pensionsförmåner, särskilt stöd till invandrare, studiestöd, räntebidrag, skolresestöd, militärunderstöd och allmänt bostadsbidrag) underhållsbidragsfordringar och indrivning av dem samt data gällande betalningsbefrielse: ansökningar, beredning, avgörande och beställningar av fotoförsett FPA-kort/sf-kort beställningar av FPA-kort/sf-kort utan foto årsmeddelanden begäran om tilläggsutredning företagares företagshälsovård: data om ansökningar, avgörande, utbetalning och data om försäkringstillhörighet och vistelse utomlands data om uppehållstillstånd tilläggsuppgiftsdata personaktsdata elektronisk dokumenthantering: dokumentdata tekniska registeruppgifter: korrigeringsdata 11. STATISTIK pensionsförsäkring och särskilt stöd till invandrare sjukförsäkring arbetslöshetsförmåner studiestöd familjeförmåner rehabilitering annan social trygghet försäkringstillhörighet Dessa statistikfilers datainnehåll motsvarar datainnehållet i uppräkningen under respektive förmånsslag. 12. MANUELLT MATERIAL Personakter (i alfabetisk ordning per byrå) förmånsansökningar inklusive bilagor En del mindre dokumentserier som ansluter sig till skötseln av förmånsärenden. Registerbeskrivning (5)

5 Författningsförteckning FÖRFATTNINGAR SOM FÖRMÅNSREGISTRET GRUNDAR SIG PÅ Lagen om Folkpensionsanstalten, 2 Folkpensionslagen, 3 Lagen om garantipension, 6 Lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, 3 Lagen om särskilt stöd till invandrare, 3 Lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa, 21 Lagen om frontmannapension, 14 Lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 8 Lagen om handikappförmåner, 3 Sjukförsäkringslagen, 1 kap. 3 Lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 1 kap. 4 Lagen om offentlig arbetskraftsservice, 12 kap. 3 Lagen om alterneringsledighet, 16, 21 Lagen om främjande av invandrares integration samt mottagning av asylsökande, 7, 17 Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 4, 5 Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, 8 Barnbidragslagen, 3 Lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 1 Lagen om bostadsbidrag, 11 Lagen om moderskapsunderstöd, 4 Militärunderstödslagen, 5 Lagen om studiestöd, 8 Lagen om underhållsstöd, 3 Lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter, 7, 4 Lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet, 2 Lagen om vuxenutbildningsstöd, 4 Förordningen om Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71, 2 Överenskommelserna om social trygghet 5 (5)

Registerbeskrivning Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, Helsingfors FÖRMÅNSREGISTER

Registerbeskrivning Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, Helsingfors FÖRMÅNSREGISTER 2017-06-30 1 Registerförare Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 2 Kontakt Telefon 020 692 352 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors

Läs mer

4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter Dataskyddsbeskrivning 1 (10) 25.5.2018 Dataskyddsbeskrivning för FPA:s förmånsregister 1 Registeransvarig FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA) Postadress: PB 450, 00056 HELSINGFORS eller Nordenskiöldsgatan 12,

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning gällande rapportering om rehabiliteringens effekter. 4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Dataskyddsbeskrivning gällande rapportering om rehabiliteringens effekter. 4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter Dataskyddsbeskrivning 1 (7) 25.5.2018 Dataskyddsbeskrivning gällande rapportering om rehabiliteringens effekter 1 Registeransvarig FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA) Postadress: PB 450, 00056 HELSINGFORS eller

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden FPA:s verksamhetsidé: Ett stöd i livets alla skeden FPA:s grundläggande värderingar: respekt för individen kompetens samverkan nytänkande FPA tryggar befolkningens basutkomst,

Läs mer

Fickstatistik 2013 2013

Fickstatistik 2013 2013 Fickstatistik 2013 fickstatistik 2013 Allmänt 1 Pensioner 6 Handikappförmåner och -tjänster 12 Sjukförsäkring 13 Rehabilitering 19 Arbetslöshetsskydd 20 Barnfamiljer 23 Bostadsbidrag 26 Studier 28 Militärunderstöd

Läs mer

tel. 020 634 1528 PB 450 tel. 020 634 1502 tel. 020 634 1502 fornamn.efternamn@kela.fi tilastot@kela.fi www.fpa.fi/statistik

tel. 020 634 1528 PB 450 tel. 020 634 1502 tel. 020 634 1502 fornamn.efternamn@kela.fi tilastot@kela.fi www.fpa.fi/statistik fickstatistik 20 Allmänt Pensioner 5 Handikappförmåner 9 Sjukförsäkring 0 Rehabilitering 6 Arbetslöshetsskydd 7 Barnfamiljer 9 Bostadsbidrag 22 Studier 24 Övriga förmåner 26 Ekonomi 27 förfrågningar beställningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2004 Nr 350 371 INNEHÅLL Nr Sidan 350 om ändring av folkpensionslagen... 1037 351 om ändring av sjukförsäkringslagen... 1039 352 om ändring

Läs mer

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om försök med basinkomst 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genomföra ett försök med basinkomst 2017 och 2018. Syftet med försöket med basinkomst

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 7 kap. 3, 4 4 mom. och 12 2 mom.,

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

RP 148/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010

RP 148/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010 RP 148/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands

Flytta till Finland eller utomlands Flytta till Finland eller utomlands När hör du till den sociala tryggheten i Finland? Vad händer när du flyttar bort från Finland? KORT OCH LÄTTLÄST Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Vem

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands. Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands. Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden 1 2 Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

RP 117/2012 rd. utkomststödet och vissa andra grundskyddsförmåner som är bundna till utvecklingen

RP 117/2012 rd. utkomststödet och vissa andra grundskyddsförmåner som är bundna till utvecklingen RP 117/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en delvis tidigarelagd indexhöjning år 2013 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Fickstatistik

Fickstatistik Fickstatistik 2012 fickstatistik 2012 Allmänt 1 Pensioner 5 Handikappförmåner och -tjänster 9 Sjukförsäkring 10 Rehabilitering 16 Arbetslöshetsskydd 17 Barnfamiljer 19 Bostadsbidrag 22 Studier 24 Övriga

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Fpa Ett stöd i livets alla skeden Årsredovisning 2009 www.fpa.fi

Fpa Ett stöd i livets alla skeden Årsredovisning 2009 www.fpa.fi Årsredovisning 2009 Fpa Årsredovisning 2009 3 Innehåll Generaldirektörens översikt 6 FPA, Ett stöd i livets alla skeden 7 FPA år 2009 7 FPA-förmånerna 9 Pensioner och handikappförmåner 9 Sjukförsäkringsförmåner

Läs mer

Datasekretessbeskrivning Receptarkivet

Datasekretessbeskrivning Receptarkivet 1 Personuppgiftsansvarig Namn Folkpensionsanstalten Postadress PB 450 Postnummer 00056 Telefon 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors 2 Person som sköter registerärenden eller

Läs mer

fickstatistik Finansieringen av FPA:s verksamhet 2016 Fpa-statistik förfrågningar beställningar Statistikpublikationer Tabeller och figurer

fickstatistik Finansieringen av FPA:s verksamhet 2016 Fpa-statistik förfrågningar beställningar Statistikpublikationer Tabeller och figurer Fickstatistik 2017 fickstatistik 2017 Allmänt 1 Pensioner 8 Handikappförmåner och -tjänster 13 Sjukförsäkring 14 Rehabilitering 23 Arbetslöshetsskydd 24 Barnfamiljer 27 Bostadsbidrag 32 Studier 34 Militärunderstöd

Läs mer

Att flytta till Finland eller utomlands

Att flytta till Finland eller utomlands Att flytta till Finland eller utomlands När får du rätt till FPA-stöd i Finland? Vad händer när du flyttar bort från Finland? KORT OCH LÄTTLÄST Innehåll Vem kan få FPA-stöd? 2 Vad betyder det att vara

Läs mer

Fickstatistik

Fickstatistik Fickstatistik 2014 fickstatistik 2014 Allmänt 1 Pensioner 6 Handikappförmåner och -tjänster 11 Sjukförsäkring 12 Rehabilitering 18 Arbetslöshetsskydd 19 Barnfamiljer 22 Bostadsbidrag 26 Studier 28 Militärunderstöd

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning för registret över serviceproducenter. 4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Dataskyddsbeskrivning för registret över serviceproducenter. 4 Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter D a taskyddsbeskrivning 1 (5) 25.5.2018 Dataskyddsbeskrivning för registret över serviceproducenter 1 Registeransvarig FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA) Postadress: PB 450, 00056 HELSINGFORS eller Nordenskiöldsgatan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 26 augusti 2010 Nr 703 722 INNEHÅLL Nr Sidan 703 om garantipension... 2441 704 om ändring av 35 och 70 i folkpensionslagen... 2451 705 om ändring

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

RP 73/2008 rd. av statsrådet. Vidare föreslås det att andra förmåner än sjukförsäkringsförmånerna och rehabiliteringsförmånerna

RP 73/2008 rd. av statsrådet. Vidare föreslås det att andra förmåner än sjukförsäkringsförmånerna och rehabiliteringsförmånerna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen, sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Fickstatistik Försäkringsavgifterna i medeltal 2019 De försäkrade % av den beskattningsbara inkomsten vid kommunal- beskattningen1 % av löne- och

Fickstatistik Försäkringsavgifterna i medeltal 2019 De försäkrade % av den beskattningsbara inkomsten vid kommunal- beskattningen1 % av löne- och Fickstatistik 2019 Fickstatistik 2019 Allmänt 1 Pensioner 8 Handikappförmåner och handikappservice 12 Sjukförsäkring 13 Rehabilitering 21 Arbetslöshetsskydd 22 Barnfamiljer 25 Bostadsbidrag 29 Studier

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om återkrav i lagar som gäller utkomstskydd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

Fick Fic s k t s ati t stik ati 2009 FPA-STATISTIK Statistikpublikationer Tabeller och fi gurer 2009

Fick Fic s k t s ati t stik ati 2009 FPA-STATISTIK Statistikpublikationer Tabeller och fi gurer 2009 Fickstatistik 2009 fickstatistik innehåll allmänt pensioner 5 handikappförmåner 9 sjukförsäkring 0 rehabilitering 6 arbetslöshetsskydd 7 barnfamiljer 9 bostadsbidrag 22 studier 24 övriga förmåner 26 ekonomi

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

Fickstatistik Förfrågningar. tel

Fickstatistik Förfrågningar. tel Fickstatistik 2018 Fickstatistik 2018 Allmänt 1 Pensioner 8 Handikappförmåner och -tjänster 12 Sjukförsäkring 13 Rehabilitering 21 Arbetslöshetsskydd 22 Barnfamiljer 25 Bostadsbidrag 29 Studier 31 Grundläggande

Läs mer

Stöd för pensionärer. FPA-pensioner, bostadsbidrag och vårdbidrag

Stöd för pensionärer. FPA-pensioner, bostadsbidrag och vårdbidrag Stöd för pensionärer FPA-pensioner, bostadsbidrag och vårdbidrag KORT OCH LÄTTLÄST Innehåll Stöd för pensionärer 1 Hurdan pension kan du få? 2 Arbetspension 2 Pensioner som FPA betalar 3 Folkpension 3

Läs mer

Datasekretessbeskrivning Informationshanteringstjänsten

Datasekretessbeskrivning Informationshanteringstjänsten 1 Personuppgiftsansvarig Namn Folkpensionsanstalten Postadress PB 450 Postnummer 00056 FPA Telefon 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors 2 Person som sköter registerärenden eller

Läs mer

tel tel

tel tel Fickstatistik 200 fickstatistik 200 Allmänt Pensioner 5 Handikappförmåner 9 Sjukförsäkring 0 Rehabilitering 6 Arbetslöshetsskydd 7 Barnfamiljer 9 Bostadsbidrag 22 Studier 24 Övriga förmåner 26 Ekonomi

Läs mer

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension 2018 Flexibel ålderspension Ålderspension och partiell förtida ålderspension Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

Pension. Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension. Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst Innehåll När du blir pensionär 1 Hurdan pension får du? 2 Hurdan pension i vilken ålder? 2 Arbetspension 3 FPA-pensioner 3 Folkpension

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst Innehåll När du blir pensionär 1 Hurdan pension får du? 2 Hurdan pension i vilken ålder? 2 Arbetspension 3 FPA-pensioner 3 Folkpension

Läs mer

Partiell förtida ålderspension. Hur påverkar den övriga förmåner?

Partiell förtida ålderspension. Hur påverkar den övriga förmåner? Partiell förtida ålderspension Hur påverkar den övriga förmåner? 1 Inledning 3 2 Partiell förtida ålderspension i huvuddrag 3 3 Partiell förtida ålderspension och invalidpension 6 4 Partiell förtida ålderspension

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 86/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om garantipension och om ändring av vissa lagar som har samband med den

Lag. RIKSDAGENS SVAR 86/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om garantipension och om ändring av vissa lagar som har samband med den RIKSDAGENS SVAR 86/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om garantipension och om ändring av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Fängelsevistelse och FPA-förmåner

Fängelsevistelse och FPA-förmåner Fängelsevistelse och FPA-förmåner 23.11.2018 Innehåll 1 Fängelsevistelse och FPA-förmåner... 1 1.1 Anmälningsskyldighet och anmälningsförfarande... 2 1.2 Fängelsevistelsens inverkan... 3 1.2.1 Dagpenningsförmåner

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

FPA-termer för kommunikation och navigation

FPA-termer för kommunikation och navigation FPA-termer för kommunikation och navigation Carita Bjon Nordterm 2011 Vasa 8.6.2011 FPA-termer för kommunikation och navigation 2 o o FPA grundades år 1937 som en pensionsanstalt som enbart ansvarade för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 135/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås sjukförsäkringslagen bli ändrad.

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

RP 153/2014 rd. och garantipensioner samt andra förmåner som justeras enligt folkpensionsindex eller som annars är bundna till folkpensionsbeloppet.

RP 153/2014 rd. och garantipensioner samt andra förmåner som justeras enligt folkpensionsindex eller som annars är bundna till folkpensionsbeloppet. RP 153/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjusteringar för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 i lagen om folkpensionsindex

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension Flexibel ålderspension Ålderspension och partiell förtida ålderspension Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors

Läs mer

RP 149/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 149/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 i lagen om folkpensionsindex och 9 i lagen

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

RP 63/2014 rd. I denna proposition föreslås det ändringar av sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens

RP 63/2014 rd. I denna proposition föreslås det ändringar av sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 2 Vi är en ansvarsfull producent av social trygghet. Vi värnar om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Våra processer och verksamhetsmodeller är effektiva. Vi belastar

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Årsredovisning 2010 1

Årsredovisning 2010 1 Årsredovisning 2010 1 2 Innehåll Generaldirektörens översikt 4 Fpa, Ett stöd i livets alla skeden 5 Fpa år 2010 5 Fpa-förmånerna 7 Samtliga förmåner 7 Pensioner och handikappförmåner 7 Sjukförsäkringsförmåner

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Pensionsregistret. 1. Registrets namn. 2. Registeransvarig. 3. Person som ansvarar för registerärenden. 4. Syftet med registret. Registerbeskrivning

Pensionsregistret. 1. Registrets namn. 2. Registeransvarig. 3. Person som ansvarar för registerärenden. 4. Syftet med registret. Registerbeskrivning Pensionsregistret Registerbeskrivning 1. Registrets namn PENSIONSREGISTER (register för pensionsuträkning och -beslut) 2. Registeransvarig Keva Besöksadress Unionsgatan 43 HELSINGFORS Postadress 00087

Läs mer

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet Alterneringsledighet www.mol.fi Alterneringsledighet Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med det alterneringsavtal som han ingått med sin arbetsgivare för en viss tid befrias

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2004 Nr 635 649 INNEHÅLL Nr Sidan 635 om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet 1799

Läs mer

Utkomststöd livet igenom. Broschyrer 7swe (2014)

Utkomststöd livet igenom. Broschyrer 7swe (2014) Utkomststöd livet igenom SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) Utkomststöd livet igenom SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

2.1 De totala pensionsutgifterna i Finland ( )

2.1 De totala pensionsutgifterna i Finland ( ) Tilläggsuppgifter: Terhi Rautesalo, puh 020 634 1528, förnamn.efternamn@kela.fi Pensionsförsäkring 2.1 De totala pensionsutgifterna i Finland 1975 2014 (7.9.2015) Figur Data 2.2 De olika pensionssystemens

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

Fängelsevistelse och FPA:s förmåner

Fängelsevistelse och FPA:s förmåner Fängelsevistelse och FPA:s förmåner 3/2015 1 INNEHÅLL Anmälningsskyldighet och anmälningsförfarande Fängelsevistelsens inverkan Dagpenningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen Sjukvårdsersättningar Rehabilitering

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 61/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 a lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och 11 militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 23 maj 2007 Nr 568 587 INNEHÅLL Nr Sidan 568 Folkpensionslag... 1807 569 Lag om införande av folkpensionslagen... 1836 570 Lag om handikappförmåner...

Läs mer

Bosättningsbaserad social trygghet i internationella situationer

Bosättningsbaserad social trygghet i internationella situationer Bosättningsbaserad social trygghet i internationella situationer Lagstiftningsprojektet om ändamålsenligt riktande av Finlands bosättningsbaserade social trygghet i gränsöverskridande fall Utgivare Social-och

Läs mer

Förmåner Koduppsättningar Inkomstslag Anläggningsprojekt för ett nationellt inkomstregister

Förmåner Koduppsättningar Inkomstslag Anläggningsprojekt för ett nationellt inkomstregister Version 1.0 Förmåner uppsättningar Inkomstslag Anläggningsprojekt för ett nationellt inkomstregister uppsättningar Inkomstslag 2 (25) Versionshistoria Versions Datum Beskrivning 1.0 13.6.2018 Dokumentet

Läs mer

RP 127/2005 rd. genom att betala dem rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden. För att detta mål skall kunna nås föreslås att lagen om

RP 127/2005 rd. genom att betala dem rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden. För att detta mål skall kunna nås föreslås att lagen om Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 juli 2001 Nr 636 644 INNEHÅLL Nr Sidan 636 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa... 2045 637 Lag om ändring av 11 a och 24

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Datasekretessbeskrivning Receptcentret

Datasekretessbeskrivning Receptcentret 1 Personuppgiftsansvarig Namn Folkpensionsanstalten Postadress PB 450 Postnummer 00056 Telefon 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors 2 Person som sköter registerärenden eller

Läs mer

RP 6/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 6/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om studiestöd skall ändras. Föräldrarnas

Läs mer

Avräkningsregeln, SkL 5:3

Avräkningsregeln, SkL 5:3 Avräkningsregeln, SkL 5:3 Punkten 1 Sjukpenning Sjukersättning Aktivitetsersättning Familjepension Förmån enligt lag om personskadeskydd Utländska förmåner av liknande slag Avräkningsregeln; SkL 5:3 Punkten

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

Fickstatistik

Fickstatistik Fickstatistik 2008 fickstatistik innehåll allmänt pensioner 6 handikappförmåner 9 sjukförsäkring 0 rehabilitering 6 arbetslöshetsskydd 7 barnfamiljer 20 allmänt bostadsbidrag 22 studier 24 övriga förmåner

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning KEHA/1516/2017 Dataskyddsbeskrivning Arbets- och näringsbyråns personkundsregister PB 1000, 50101 S:t Michel, tfn 0295 020 000, www-keha-keskus.fi 2/5 DATASKYDDSBESKRIVNING KOMBINERAD REGISTERBESKRIVNING

Läs mer

Innehåll. Pirkko Karjalainen föddes samma år som FPA och är nu aktiv i sin tredje ålder.

Innehåll. Pirkko Karjalainen föddes samma år som FPA och är nu aktiv i sin tredje ålder. Årsredovisning 2007 2 Innehåll Pirkko Karjalainen föddes samma år som FPA och är nu aktiv i sin tredje ålder. Generaldirektörens översikt 6 FPA för alla i Finland 7 FPA år 2007 7 FPA-förmånerna 8 Pensioner

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om erhållande och utlämnande av uppgifter i anslutning till de förmåner som Folkpensionsanstalten verkställer PROPOSITIONENS

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 233/2009 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 233/2009 rd RIKSDAGENS SVAR 233/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin

Läs mer

2007:10 swe. Utkomstskyddet livet igenom

2007:10 swe. Utkomstskyddet livet igenom 2007:10 swe Utkomstskyddet livet igenom Hälsa och trygghet för alla Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:10swe Utkomstskyddet livet igenom Helsingfors 2008 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2454-3

Läs mer

RP 208/2005 rd. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen

RP 208/2005 rd. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen RP 208/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 INNEHÅLL FPA:s verksamhetsberättelse publiceras enbart på webben. Du kan ladda ner eller skriva ut vår senaste verksamhetsberättelse i pdf-format. Generaldirektörens översikt

Läs mer

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras.

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Trygghet vid sämre arbetsförmåga Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

Stöd vid arbetslöshet KORT OCH LÄTTLÄST

Stöd vid arbetslöshet KORT OCH LÄTTLÄST Stöd vid arbetslöshet KORT OCH LÄTTLÄST Innehåll Stöd vid arbetslöshet 2018 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer