INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014"

Transkript

1 INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN Vad är en dagvårdsavgift? Dagvårdsavgiften faktureras som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår ( ). Avgiftsfri månad Juli månad är avgiftsfri ifall barnets hel- eller deltidsvård har inletts i augusti föregående år (detta gäller inte barn i lekklubbsverksamhet). Om ett barn har varit i kommunal dagvård på en annan ort under en del av året, kan tiden räknas till godo så, att juli månad betraktas som en avgiftsfri månad. Ett skriftligt intyg över dagvårdstiden från den föregående dagvårdsplatsen bör inlämnas. Ifall dagvården börjar efter augusti månad faktureras avgift också för juli månad. Heldagsavgift Deltidsavgift Dagvårdsavgifterna fastställs utgående från familjens storlek och inkomster. Den högsta månadsavgiften för heldagsvård för familjens yngsta barn är 283. För familjens nästyngsta barn är dagvårdsavgiften lika stor som för det yngsta barnet, dock högst 255 i månaden. Avgiften för övriga barn i familjen är 20 % av avgiften för det yngsta barnet i dagvård. Månadsavgifter under 26 faktureras inte. Avgiften för deltidsvård (under 5 h/dag) är 60 % av heldagsavgiften. För dagvård utöver den avgiftsfria förskolan faktureras dagvårdsavgiften enligt följande: under 5h/dag 50 % och över 5h/dag 75 % av avgiften för heldagsvård. Under skolornas lovdagar faktureras dagvårdsavgiften enligt allmänna kriterier för hel- eller deltidsavgift. Lekklubbsavgift Lekklubbsavgiften är 40 i månaden. Lekklubbarna följer skolornas lov. Höst-, jul- och sportlov beaktas som avdrag i avgifterna för december och januari, då avgiften är 20 /månad. 1

2 Hur fastställs dagvårdsavgiften? När månadsavgiften för dagvården fastställs räknas till familjens storlek personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll. Dagvårdsavgiften beräknas på basen av den inkomst som överstiger den av familjens storlek beroende inkomstgränsen enligt följande tabell: Familjens storlek, pers. Inkomstgräns /mån. Avgifts % Inkomstgräns för högsta avgift /mån , , , , , Exempel: Familjen består av mor, far och två barn (1 år och 4 år). Familjens inkomster är /mån. Dagvårdsavgiften beräknas på följande sätt: (inkomstgräns) = ,9 % x = 151,44 /mån/barn Om familjen består av fler än sex personer, höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 133 för varje följande minderårigt barn i familjen. Om familjens inkomster är lägre än inkomstgränsen debiteras ingen dagvårdsavgift. Vid fastställandet av dagvårdsavgiften beaktas familjens skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster, såsom: Förvärvs-, fastighets-, eller hyresinkomster, inkomster av jord- och skogsbruk samt personlig inkomst för yrkesutövning Underhållsbidrag, underhållsstöd och pensioner (gällande det barn som är i dagvård) Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd Olyckfallsförsäkringens dagpenning och livränta, sjukförsäkringens dagpenning och föräldrapenning Utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk utbildning som berättigar till grunddagpenning med barnförhöjning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa Naturaförmån och semesterpeng Om månadsinkomsten är oregelbunden beaktas medeltalet av inkomsterna under det gångna året utökat med semesterpengen (5 %). 2

3 Som inkomst beaktas inte: Barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007), barnförhöjning enligt folkpensionslagen (568/2007), bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenutbildningsstöd, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), ersättning för uppehälle enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), stipendier som betalas på grund av studier och inte heller andra motsvarande understöd, eller ersättningar för kostnaderna för familjevård eller stöd för hemvård av barn. Som avdrag från inkomsterna beaktas: Betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt förmån som ska betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller livstid. Inlämnandet av inkomstuppgifter Inkomstutredningsblanketten med bilagor inlämnas till daghemsföreståndaren / familjedagvårdens ansvarsperson inom en månad efter att dagvården har börjat. Inkomstutredningsblanketten fylls i och undertecknas även i det fall att vårdnadshavarna saknar inkomster. En utredning över avsaknaden av inkomsterna bifogas. OBS! Ifall familjen inte lämnar in uppgifter om familjens inkomster senast en månad efter att vårdförhållandet inletts, fastställs dagvårdsavgiften enligt högsta belopp och korrigeras från början av den kalendermånad som inkomstutredningen har inlämnats. Dagvårdsavgiften korrigeras inte retroaktivt. Vid missnöje över dagvårdsavgiftsbeslutet skall skriftligt rättelseyrkande framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Då familjen i samband med dagvårdsplats har godkänt den högsta dagvårdsavgiften behöver ingen inkomstutredning inlämnas. Bilagor till inkomstutredningen Löntagare: - Löneintyg/lönespecifikation varav framgår den kumulativa inkomsten, dess tidsperiod, semesterpeng och eventuella permitteringsperioder - Kopia av beslutet över dagtraktamente - Intyg över studier eller deltagande i kurs samt beslut över studiestöd eller -penning - Avtalskopia eller verifikat över erhållet underhållsbidrag eller -stöd - Verifikat över betalt underhållsbidrag - Verifikat över barnets eller vårdnadshavarens pension - Verifikat över övriga inkomster (hyres-, dividend-, jord- och skogsbruksinkomster) 3

4 Företagare: - Blanketten Redogörelse för inkomst från företag (www.suomi.fi) som ifylls av företagets bokförare - Beslut över förskottsskatten under pågående året - Bokföringsdokument med bilagor - Kopia av beslutet över startpeng Frånskilda makar bör inlämna kopia på underhållsavtalet. I skilsmässofamiljer där barnets vårdnadshavare bor på skilda adresser beaktas den vårdnadshavares inkomster hos vilken barnet är skrivet. Undantag utgör den situation där vårdnadshavarna är frånskilda med gemensam vårdnad om barnet och då barnet regelbundet och fortlöpande bor en del av kalendermånaden hos vardera vårdnadshavaren. I detta fall fastställs två dagvårdsavgifter utgående från vardera vårdnadshavarens nuvarande familjestorlek och inkomster. Dagvårdsavgiften debiteras enligt hur stor del av månaden barnet bor hos sina vårdnadshavare. Avgift för anpassad dagvård Dagvårdsavgiften debiteras som månadsavgift. I regel beaktas inte barnets frånvaro. Då barnet är i dagvård regelbundet endast vissa dagar under en kalendermånad pga. föräldrarnas avvikande arbetstider, studier eller annan orsak kan en avgift för anpassad dagvård fastställas. Då ingås ett skriftligt avtal om antalet överenskomna vårddagar per månad för ett verksamhetsår ( ) i gången. Vårddagar % av full månadsavgift Behovet av anpassad dagvård kan basera sig på föräldrarnas avvikande arbetstider, då skriftliga arbetstidslistor bör inlämnas till dagvårdsplatsen två veckor i förväg. eller i förväg skriftligt avtalade närvarodagar/vecka. I detta fall lämnar föräldrarna in en skriftlig redogörelse över barnets/barnens vårddagar och vårdtider i början av varje månad. 4

5 Exempel: Barnet är i dagvård tisdag, onsdag och torsdag varje vecka. Enligt denna reservering kan närvarodagarna i olika månader variera mellan 12 och 14 dagar beroende på kalendermånadens längd. Då ingår familjen ett avtal på 14 dagar/månad. Ifall vårdplatsen används mera än det överenskomna antalet vårddagar i månaden debiteras full månadsavgift. Tillfällig dagvård Avgiften för tillfällig dagvård (högst 10 vårddagar) är 15 /dag för heldagsvård och 10 /dag för deltidsvård. Debitering av dagvårdsavgift vid frånvaro Då dagvården börjar eller slutar mitt i kalendermånaden debiteras dagvårdsavgiften från den dag barnet börjar i dagvård till den dag som uppgetts vara barnets sista vårddag. Ifall barnet p.g.a. egen sjukdom är frånvarande mera än tio vårddagar per kalendermånad faktureras halva månadsavgiften, ifall barnet p.g.a. egen sjukdom är frånvarande hela kalendermånaden faktureras för denna tid ingen avgift. Då barnet p.g.a. någon annan orsak än sin egen sjukdom är frånvarande en hel kalendermånad faktureras halva månadsavgiften. Under skolornas lov är verksamheten i daghemmen och gruppfamiljedaghemmen reducerad, vilket innebär att vårdnadshavarna får kompensation i dagvårdsavgiften för de på förhand anmälda dagarna som dagvård inte behövs. (En förfrågan skickas ut där vårdnadshavarna ombedes meddela sitt dagvårdsbehov under sommaren senast 15 april) I familjedagvården får föräldrarna kompensation i dagvårdsavgiften för de dagar barnet inte har varit i vård på grund av orsaker som beror på familjedagvårdaren (t.ex. sjukdom, semester) likaså under skolornas sommarlov. Då vårdnadshavaren är permitterad fortlöpande under minst två veckor faktureras ingen avgift förutsatt att barnet under motsvarande tid inte använder dagvård. En kopia av arbetsgivarens meddelande om permittering bör inlämnas till daghemsföreståndaren/ familjedagvårdarens ansvarsperson minst två veckor innan permitteringen inleds. Rätten att använda dagvårdsplats gäller inte under faderskapspenningsperioden. Däremot kvarstår rätten till samma dagvårdsplats även om barnet inte är i dagvård. Barndagvården är avgiftsfri för den tid som barnet är hemma under faderskapspenningsperioden. Frånvaro som beror på avsnitt av faderskapspenningsperioden ska anmälas till dagvårdsenheten senast två veckor före den planerade periodens början. 5

6 Uppsägning av dagvårdsplatsen Dagvårdsplatsen sägs upp skriftligt senast 14 kalenderdagar före vårdförhållandet avslutas. Justering av dagvårdsavgiften under verksamhetsåret Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i sänder, men kan justeras under året ifall familjens betalningsförmåga har förändrats avsevärt (+/- 10 %), familjens storlek ändras eller avgiften ha fastställts på felaktiga grunder. Om dagvårdsavgiften har fastställts på basen av felaktiga uppgifter från vårdnadshavaren eller dennes representant kan avgiften justeras retroaktivt för högst ett år. Faktorer som påverkar dagvårdsavgiften, t.ex. byte av arbetsplats, ändringar i familjeförhållanden etc., meddelas alltid skriftligt till daghemsföreståndaren/familjedagvårdens ansvarsperson. Av speciella orsaker (t.ex. överraskande ekonomiska svårigheter, sjukdom, skilsmässa mm.) kan dagvårdsavgiften nedsättas på basen av en skriftlig ansökan. Fakturering och inkassering av dagvårdsavgift Dagvårdsavgiften faktureras kalendermånads vis i efterskott. Obetalda fakturor inkasseras av inkassobyrån Intrum Justitia Ab. Kunden svarar för inkasseringens kostnader. Dröjsmålsränta uppbärs i enlighet med räntelagen. Dagvårdsavgifterna är utmätningsbara utan dom eller beslut (lag om klientavgifter inom social- och hälsovården). Förfrågningar gällande dagvårdsfakturan byråsekreterare Tuula Gassman-Joronen, tel. (019) eller byråsekreterare Barbro Ekholm, tel eller byråsekreterare Veronica Lindblom, 6

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2 Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 Gäller fr o m 1.1.2012 INNEHÅLL Sid KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX 2 PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR 2 BYGGNADSTAXOR 3

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Rätt till plats Barn som bor och är folkbokförda i Danderyds kommun Kommunen ska enligt 8 kap.

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Anvisningar om utkomststöd

Anvisningar om utkomststöd Anvisningar om utkomststöd Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad 2014 Innehåll 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande... 4 2 Allmänna grunder för utkomststöd... 4 2.1 Bestämmelser... 4 2.2

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 Serviceområdet för socialarbete Serviceområdet för invandrararbete Vasa social- och hälsovårdsnämnds Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 godkänd 10.12.2013 justerad 10.6.2014

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter.

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter. Överenskommelse om fritidshemsplats vid tillfälligt arbete för arbetssökande Blanketten kan behållas på fritids under månaden och föräldern kan fylla på flera tider under månaden. Rektor skriver därefter

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer