Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016"

Transkript

1 Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016

2 Ansökan eller betalningsyrkande? I denna presentation berättar vi när och hur en kommun kan framställa ett betalningsyrkande eller en ansökan om utbetalning till FPA i fråga om familjeförmåner. 2 Kommunen kan yrka på att en familjeförmån betalas ut till kommunen antingen genom att framställa ett betalningsyrkande angående detta eller genom att ansöka om förmånen. Betalningsyrkande = en framställning som kommunen gör till FPA om utbetalning av en förmån till kommunen.

3 Allmänt om betalningsyrkanden Betalningsyrkandet ska alltid grunda sig på lagen. Ange vilken bestämmelse yrkandet grundar sig på. Yrkandet ska vara skriftligt. Lämna i regel in yrkandet minst 2 veckor före betalningsdatumet för förmånen. FPA kan inte betala familjeförmåner till kommunens förmedlingskonto, eftersom det inte finns grund till ett sådant förfarande enligt lagen. 3

4 Hur? Du kan lämna in betalningsyrkandet 1. elektroniskt via nätet (E-tjänsten för socialvården för förfrågan om FPA-förmåner) eller 2. på FPA:s blankett EV 255r i de fall där yrkandet grundar sig på 7 och 14 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården eller 23 i lagen om utkomststöd Om betalningsyrkandet grundar sig på en förmånslag, använd blankett LL2r (barnbidrag) ansökan om underhållsstöd (underhållsstöd) eller ett fritt formulerat meddelande. 4

5 5 Meddela FPA om grunden för betalningsyrkandet upphör att gälla, till exempel om institutionsvården upphör eller en situation enligt lagen om utkomststöd upphör. Man kan inte yrka på utbetalning med stöd av lagen om utkomststöd om kommunen beviljat utkomststöd först efter att FPA fattat förmånsbeslutet. Då är det inte fråga om utkomststöd i förskott mot en emotsedd förmån.

6 Adoptionsbidrag Kommunen kan inte yrka på att adoptionsbidrag betalas ut till kommunen. 6

7 Underhållsstöd Utbetalning av underhållsstöd till kommunen kan grunda sig på följande bestämmelser: 11 4 mom. i lagen om underhållsstöd Lagen om klientavgifter inom socialoch hälsovården 7 och i lagen om utkomststöd 7

8 När underhållsstöd söks av kommunen (11 i lagen om utkomststöd) Kommunen kan ansöka om underhållsstöd för ett barns räkning om barnet får av kommunen bekostad vård dygnet runt utanför hemmet (t.ex. sjukhusvård, annan institutionsvård eller familjevård) och om vården varar längre än en kalendermånad. Stödet betalas ut till kommunen tidigast från ingången av kalendermånaden efter den då vården började. Det har ingen betydelse om barnet omhändertagits enligt barnskyddslagen. 8

9 När underhållsstöd söks av kommunen Kommunen har samma ställning som andra sökande. Fyll i ansökan om underhållsstöd och bifoga de handlingar som behövs. Den retroaktiva ansökningstiden är 3 månader. Uppge under Ytterligare uppgifter på ansökningsblanketten från och med när eller under vilken tid barnet får institutions- eller familjevård. 9

10 Betalningsyrkande enligt lagen om underhållsstöd (underhållsstöd som redan utbetalas) Kommunen kan med stöd av 11 4 mom. i lagen om underhållsstöd yrka på att underhållsstödet betalas ut till kommunen för den tid barnet får institutions- eller familjevård om barnet får av kommunen bekostad vård dygnet runt utanför hemmet (t.ex. sjukhusvård, annan institutionsvård eller familjevård) och om vården varar längre än en kalendermånad. Det har ingen betydelse om barnet omhändertagits enligt barnskyddslagen. 10

11 Betalningsyrkande enligt lagen om underhållsstöd (underhållsstöd som redan utbetalas) Underhållsstödet betalas ut till kommunen tidigast från ingången av kalendermånaden efter den då vården började. Ansök om utbetalning till kommunen av redan beviljat underhållsstöd minst 2 veckor före betalningsdatumet för underhållsstöd, som är den 10 dagen i kalendermånaden. 11

12 Betalningsyrkande enligt lagen om underhållsstöd (underhållsstöd som redan utbetalas) 12 Gör helst upp betalningsyrkandet i form av en ansökan om underhållsstöd. Gör du upp yrkandet på annat sätt ska det innehålla följande uppgifter: Mottagaren av underhållsstöd/barnets förälder (namn och personbeteckning) Vilken bestämmelse betalningsyrkandet grundar sig på Det/de barn för vilket/vilka stödet beviljats Uppgifter om det socialvårdsorgan till vilket stödet önskas utbetalas Namnet på den person som sköter ärendet samt telefonnummer Den tid som betalningsyrkandet gäller Begynnelsedatum för institutionsvården Underskrift

13 Enligt klientavgiftslagen Kommunen kan i enlighet med 7 eller 14 i klientavgiftslagen yrka på att underhållsstöd betalas ut till kommunen. Lämna in yrkandet minst 2 veckor före betalningsdatumet för underhållsstödet. Det är enklast för dig att lämna in yrkandet via E- tjänsten för socialvården för förfrågan om FPAförmåner. Gör du upp yrkandet på annat sätt ska det innehålla de uppgifter som anges i dia

14 Enligt lagen om utkomststöd Gör upp ett yrkande om utbetalning av underhållsstöd enligt 23 i lagen om utkomststöd om kunden beviljats utkomststöd i förskott mot emotsett underhållsstöd och FPA ännu inte fattat något förmånsbeslut. Det är enklast för dig att lämna in yrkandet via E- tjänsten för socialvården för förfrågan om FPAförmåner. Gör du upp yrkandet på annat sätt ska det innehålla de uppgifter som anges i dia

15 Att beakta i fråga om underhållsstöd 15 När du lämnar in ett betalningsyrkande via E-tjänsten för socialvården för förfrågan om FPA-förmåner, ta först reda på om underhållsstöd redan utbetalas. Gör upp betalningsyrkandet med personbeteckningen för den person som stödet för närvarande utbetalas till. Ange alltid den underhållsskyldiges personbeteckning i betalningsyrkandet, om det finns en underhållsskyldig. Ange den underhållsskyldiges personbeteckning även om beviljandet av underhållsstöd grundar sig på bristande försörjningsförmåga, dvs. även när det gäller 0-avtal eller skillnadsstöd, dvs. så kallat icke-ersättningsgillt underhållsstöd.

16 Utbetalning av underhållsbidrag till kommunen Utbetalning av underhållsbidrag till kommunen kan grunda sig på följande bestämmelser: Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 7 och i lagen om utkomststöd Du kan med stöd av 7 eller 14 i klientavgiftslagen yrka på utbetalning av underhållsbidraget för ett barn till kommunen för den tid barnet får institutions- eller familjevård. Enligt 23 i lagen om utkomststöd kan du yrka på utbetalning om kunden beviljats utkomststöd i förskott mot emotsett underhållsbidrag. Lämna in yrkandet minst 2 veckor före betalningsdatumet för underhållsbidraget, som är den 25 dagen i kalendermånaden. Det är enklast för dig att lämna in yrkandet via E-tjänsten för socialvården för förfrågan om FPA-förmåner. Gör du upp yrkandet på annat sätt ska det innehålla de uppgifter som anges i dia

17 Yrkande på utbetalning av underhållsbidrag 17 Ange underhållsbidragsbeloppet i betalningsyrkandet enligt hur stor del av underhållsbidraget kommunen vill ha. Gör upp betalningsyrkandet per underhållsbidragspost, dvs. euro/post och inte euro/månad som när det gäller underhållsstöd. Om kommunen vill ha hela underhållsbidragsposten, ange ett tillräckligt högt belopp. Storleken på underhållsbidragsposten kan variera från månad till månad beroende på de belopp som kunnat indrivas hos den underhållsskyldige.

18 Barnbidrag Utbetalning av barnbidrag till kommunen kan grunda sig på följande bestämmelser: 11 1 mom. och 12 2 mom. i barnbidragslagen 7 och 14 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 23 i lagen om utkomststöd 18

19 11 och 12 i barnbidragslagen Du kan göra en framställning om att barnbidraget betalas ut till kommunen med stöd av 11 1 mom. i barnbidragslagen, om barnet får sådan institutionseller familjevård som bekostas av kommunen och pågår längre än en månad. 19 Av särskilt vägande skäl och på framställning av socialnämnden kan barnbidraget betalas ut till kommunen, om barnets rätt kräver det. I sådana situationer kan du yrka på att barnbidraget betalas ut till kommunen med stöd av 12 2 mom. i barnbidragslagen.

20 Yrkande på betalning av barnbidrag en redan löpande förmån 20 Ett betalningsyrkande kan framställas endast i fråga om barnbidrag som redan betalas ut. Gör upp betalningsyrkandet med personbeteckningen för den person som förmånen för närvarande betalas till. Om barnbidraget har betalats till en familjevårdare, och utbetalningen har ställts in på grund av att familjevården avslutats och barnet överförs till institutionsvård på kommunens bekostnad, ska föräldern/vårdnadshavaren ansöka om barnbidrag och betalningsyrkandet göras upp med denna persons personbeteckning. Lämna in ett betalningsyrkande enligt barnbidragslagen minst 2 veckor före det ordinarie betalningsdatumet för barnbidraget, som är den 26 dagen i kalendermånaden. Använd blankett LL 2r. Du kan skriva ut blanketten på FPA:s webbplats. Om du lämnar in en fritt formulerad framställning ska den innehålla samma uppgifter som blankett LL 2r.

21 Yrkande på utbetalning av barnbidrag Lämna in betalningsyrkandet minst 2 veckor före det ordinarie betalningsdatumet för barnbidraget, som är den 26 dagen i kalendermånaden. Använd blankett LL 2r. Blanketten finns på FPA:s webbplats. Gör du en fritt formulerad framställning ska den innehålla samma uppgifter som anges i blankett LL 2r. 21

22 Enligt klientavgiftslagen Du kan lämna in ett betalningsyrkande om kommunen med stöd av 14 i klientavgiftslagen ordnat institutions- eller familjevård för den nuvarande barnbidragsmottagaren. Lämna in yrkandet minst 2 veckor före det ordinarie betalningsdatumet för barnbidraget. Det är enklast för dig att lämna in yrkandet via E- tjänsten för socialvården för förfrågan om FPAförmåner. Gör du upp yrkandet på annat sätt ska det innehålla de uppgifter som anges i dia

23 Enligt lagen om utkomststöd Du kan enligt 23 i lagen om utkomststöd framställa ett betalningsyrkande om kommunen antingen helt eller delvis har beviljat sökanden barnbidrag i förskott mot en emotsedd förmån. Lämna in yrkandet minst 2 veckor före det ordinarie betalningsdatumet för barnbidraget. Det är enklast för dig att lämna in yrkandet via E- tjänsten för socialvården för förfrågan om FPAförmåner. Gör du upp yrkandet på annat sätt ska det innehålla de uppgifter som anges i dia

24 Stöd för hemvård av barn Utbetalning av hemvårdsstöd till kommunen kan grunda sig på följande bestämmelser: 14 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 23 i lagen om utkomststöd För barn som omhändertagits har kommunen i allmänhet inte rätt till barnavårdsstöd. Det är alltså inte möjligt att framställa något betalningsyrkande i sådana fall. 24

25 Enligt klientavgiftslagen Stöd för hemvård av barn kan betalas ut till kommunen med stöd av 14 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården då kommunen har ordnat institutionsvård för stödtagaren. Kommunen kan uppbära och lyfta hemvårdsstödet för den tid institutionsvården varar. Om barnet också får institutions- eller familjevård som ordnas av kommunen, upphör rätten till stöd om vården varar över tre månader. 25

26 Enligt klientavgiftslagen Lämna in betalningsyrkandet minst 2 veckor före det ordinarie betalningsdatumet, som är den sista bankdagen i månaden. Det är enklast för dig att lämna in yrkandet via E- tjänsten för socialvården för förfrågan om FPAförmåner. Gör du upp yrkandet på annat sätt ska det innehålla de uppgifter som anges i dia

27 Enligt lagen om utkomststöd Enligt 23 i lagen om utkomststöd kan du framställa ett betalningsyrkande om kommunen antingen helt eller delvis har beviljat sökanden hemvårdsstöd i förskott mot en emotsedd förmån. Lämna in yrkandet minst 2 veckor före det ordinarie betalningsdatumet för hemvårdsstödet. Det är enklast för dig att lämna in yrkandet via E- tjänsten för socialvården för förfrågan om FPAförmåner. Gör du upp yrkandet på annat sätt ska det innehålla de uppgifter som anges i dia

28 Stöd för privat vård av barn Privatvårdsstödet betalas ut till serviceproducenten. Kommunen kan inte yrka på att privatvårdsstödet betalas ut till kommunen. 28

29 Flexibel vårdpenning och partiell vårdpenning Utbetalning av flexibel och partiell vårdpenning till kommunen kan grunda sig på följande bestämmelser: 14 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 23 i lagen om utkomststöd 29

30 Enligt klientavgiftslagen Enligt 14 i klientavgiftslagen kan du yrka på att flexibel eller partiell vårdpenning som redan beviljats betalas ut till kommunen. Betalningsyrkandet ska vara FPA tillhanda minst 2 veckor före betalningsdatumet, som är den sista bankdagen i månaden. Det är enklast för dig att lämna in yrkandet via E- tjänsten för socialvården för förfrågan om FPAförmåner. Gör du upp yrkandet på annat sätt ska det innehålla de uppgifter som anges i dia

31 31 Flexibel eller partiell vårdpenning kan betalas ut till kommunen med stöd av 14 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården då kommunen har ordnat institutionsvård för stödtagaren. Kommunen kan uppbära och lyfta flexibel eller partiell vårdpenning för den tid institutionsvården varar och använda den för ersättande av den avgift som fastställts för vården eller uppehället. I praktiken är detta dock ovanligt.

32 Enligt lagen om utkomststöd 32 Enligt 23 i lagen om utkomststöd kan du framställa ett betalningsyrkande om kommunen antingen helt eller delvis har beviljat sökanden flexibel eller partiell vårdpenning i förskott mot en emotsedd förmån. Lämna in yrkandet minst 2 veckor före det ordinarie betalningsdatumet för den flexibla eller partiella vårdpenningen. Det är enklast för dig att lämna in yrkandet via E- tjänsten för socialvården för förfrågan om FPAförmåner. Gör du upp yrkandet på annat sätt ska det innehålla de uppgifter som anges i dia 12.

33 Föräldradagpenningar Med föräldradagpenningar avses särskild moderskapspenning, moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning. Betalning av föräldradagpenning till kommunen kan grunda sig på följande bestämmelser: 14 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 23 i lagen om utkomststöd 15 kap mom. i sjukförsäkringslagen 33

34 Enligt 14 i klientavgiftslagen 34 Du kan yrka på utbetalning av föräldradagpenning om kommunen ordnat institutions- eller familjevård för kunden. Gör upp yrkandet för den tid institutions- eller familjevården varar. Lämna in yrkandet minst 2 veckor före betalningsdatumet för föräldradagpenningen. Det är enklast för dig att lämna in yrkandet via E- tjänsten för socialvården för förfrågan om FPAförmåner. Gör du upp yrkandet på annat sätt ska det innehålla de uppgifter som anges i dia 12.

35 Enligt lagen om utkomststöd Kommunen kan yrka på utbetalning av föräldradagpenning för samma tid som den har betalat personen utkomststöd i förskott mot en emotsedd förmån med stöd av 23 i lagen om utkomststöd och 15 kap mom. i sjukförsäkringslagen. Kommunen kan få föräldradagpenningen från den dag då den hade kunnat betalas ut till personen själv, under förutsättning att kommunen har betalat utkomststöd till personen i fråga för samma tid. Betalningsyrkandet ska vara FPA tillhanda minst 2 veckor före betalningsdatumet för föräldradagpenningen. 35

36 36 Kommunen har rätt att få föräldradagpenningen ända till det datum fram till vilket kommunen har betalat utkomststöd då beslutet om föräldradagpenning utfärdas. Den andel av sjukdagpenningen som ska betalas till arbetsgivaren betalas inte ut till kommunen. Det är enklast för dig att lämna in yrkandet via E- tjänsten för socialvården för förfrågan om FPAförmåner. Gör du upp yrkandet på annat sätt ska det innehålla de uppgifter som anges i dia 12.

37 Moderskapsunderstöd Kommunen kan inte yrka på att moderskapsunderstöd betalas ut till kommunen. 37

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Datum Ärende 2015-06-03 LF 22/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om hemvårdsstöd I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Inledande

Läs mer

Ansökan om underhållsstöd

Ansökan om underhållsstöd Ansökan om underhållsstöd Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan elektroniskt i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs ingen

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Hem och familj. Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj. Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 2 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om underhållstrygghet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om underhållstrygghet

Läs mer

Anvisningar för dig som använder e-tjänsten

Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan via vår e-tjänst i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs ingen ansökan i pappersform.

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011)

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Innehåll Allmänt...1 Flaggregeln...1 Lönebetalning från sjömannens bosättningsland..1 Utsända sjömän...2 Arbete samtidigt

Läs mer

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

Anvisningar för dig som använder e-tjänsten

Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan via vår e-tjänst i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs ingen ansökan i pappersform.

Läs mer

Hem och familj i siffror 2013

Hem och familj i siffror 2013 Ansök om stöd för barnfamiljer på webben www.fpa.fi/etjanst Ring och fråga på servicenumren må fre kl. 8 18 Barnfamiljer 020 692 226 Bostadsbidrag 020 692 221 Innehåll: Moderskapsunderstöd 2 Adoptionsbidrag

Läs mer

AVGIFTEN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN LÄSÅRET OCH PRINCIPERNA FÖR AVGIFTSNEDSÄTTNINGAR

AVGIFTEN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN LÄSÅRET OCH PRINCIPERNA FÖR AVGIFTSNEDSÄTTNINGAR 1 Meddelande till vårdnadshavarna AVGIFTEN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN LÄSÅRET 2017 2018 OCH PRINCIPERNA FÖR AVGIFTSNEDSÄTTNINGAR Fast månadsavgift Stadsstyrelsen fastställde 23.5.2016 ( 517) avgifterna

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Barnomsorgs- penning

Barnomsorgs- penning Barnomsorgs- penning Är det möjligt på Åland? En utredning om möjligheterna att införa en barnomsorgspenning Mariehamn den 30 juni 2004 Anthonio Salminen Innehållsförteckning 1. Uppdraget...3 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Hem och familj i siffror 2014

Hem och familj i siffror 2014 Hem och familj i siffror 2014 Ansök om stöd för barnfamiljer på webben www.fpa.fi/etjanst Ring och fråga på servicenumren må fre kl. 8 18 Barnfamiljer 020 692 226 Bostadsbidrag 020 692 221 Innehåll Moderskapsunderstöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning Moderskapsunderstöd Belopp: Mamman kan välja mellan en moderskapsförpackning eller ett skattefritt belopp på 140 euro. För barn som föds samtidigt får man 2 moderskapsunderstöd för det andra och 3 för

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Underhållsstöd

Underhållsstöd Underhållsstöd 17.11.2017 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Rätt och villkor... 1 1.3.1 Begrepp... 2 1.3.2 Förutsättningar för beviljande... 2 1.3.2.1 Fastställande

Läs mer

Barnfamiljers rätt till socialskydd

Barnfamiljers rätt till socialskydd Barnfamiljers rätt till socialskydd Föräldrarnas rätt till förmåner och ledigheter vid barns födelse Moderskapsledigheter och förmåner När man är gravid blir man vanligtvis moderskapsledig tidigast 50

Läs mer

RP 232/2016 rd. Propositionen syftar till att par av olika kön och par av samma kön ska ha en likvärdigare rätt till social trygghet.

RP 232/2016 rd. Propositionen syftar till att par av olika kön och par av samma kön ska ha en likvärdigare rätt till social trygghet. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 6 och 8 i lagen om underhållsstöd samt till vissa lagändringar som har samband med en ändring av

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

Bestämmelserna om samboförhållande, äktenskapsliknande förhållanden och sambor i lagstiftningen om social trygghet föreslås bli könsneutrala.

Bestämmelserna om samboförhållande, äktenskapsliknande förhållanden och sambor i lagstiftningen om social trygghet föreslås bli könsneutrala. Utkast 19.9.2016 1 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 6 och 8 i lagen om underhållsstöd samt vissa lagändringar till följd av en ändring

Läs mer

l. Nuläge och föreslagna ändringar

l. Nuläge och föreslagna ändringar 1994 rd - RP 209 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Underhållsstöd

Underhållsstöd Underhållsstöd 18.01.2017 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Rätt och villkor... 2 1.3.1 Begrepp... 2 1.3.2 Förutsättningar för beviljande... 3 1.3.2.1 Fastställande

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2004 Nr 350 371 INNEHÅLL Nr Sidan 350 om ändring av folkpensionslagen... 1037 351 om ändring av sjukförsäkringslagen... 1039 352 om ändring

Läs mer

FÖRMÅNSANVISNING Barnbidrag 12/ (76) Barnbidrag 12/2014. barnbidrag_1214.docx

FÖRMÅNSANVISNING Barnbidrag 12/ (76) Barnbidrag 12/2014. barnbidrag_1214.docx 12/2014 1 (76) 12/2014 12/2014 2 (76) INNEHÅLL 1 God förvaltning... 4 2 Syfte... 5 3 Rättigheter och villkor... 5 3.1 Förälder/vårdnadshavare... 5 3.2 Annan person som ansvarar för vårdnaden om barnet...

Läs mer

Tankesmedjan Tankesmedja kring den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vasa, Åbo och Helsingfors

Tankesmedjan Tankesmedja kring den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vasa, Åbo och Helsingfors Tankesmedjan 9.3.2016 Tankesmedja kring den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vasa, Åbo och Helsingfors Malin Eriksson, Svenska enheten för bildningsväsendet 9.3.2016 1 Läget i Svenskfinland En

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10)

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10) MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIG SAMT OLIKA LEDIGER FÖR VÅRD AV BARN 8.6.2017 1 (10) LEDIG LEDIGENS LÄNGD BEVILJAS MÖJLIG ATT ÄNDRA LE- DIGEN (gäller ändring Moderskapsledigheten kan på ansökan

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

RP 151/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 151/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Stöd för privat vård av barn

Stöd för privat vård av barn Stöd för privat vård av barn 01.02.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Vad består förmånen av?... 2 1.4 Rätt och villkor... 2 1.4.1 Rätt att välja vårdform...

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 Småbarnsfostran 14.3.2014 PB 364, 20101 Åbo DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 För kommunal barndagvård uppbärs en månadsavgift. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social-

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut upphävs i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 92 3 mom. och 171 2 mom., ändras 3 1 mom. 8 punkten,

Läs mer

Ansö kan öm möderskapsunderstö d

Ansö kan öm möderskapsunderstö d Ansö kan öm möderskapsunderstö d Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan elektroniskt i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad 1 empel Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4 Makans uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Makens uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Gemensamma barn under 18 år, under gemensam

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

RP 75/2007 rp. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 75/2007 rp. 1. Nuläge och föreslagna ändringar RP 75/2007 rp Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att barnbidragslagen skall ändras

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2006:12swe. Familjepolitiken i Finland

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2006:12swe. Familjepolitiken i Finland Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2006:12swe Familjepolitiken i Finland Helsingfors, Finland 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2146-9 (inh.) ISBN 952-00-2147-7 (PDF) Bilder: Mari Soini Layout

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 155 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att barnbidragslagen ändras

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

Underhållsstöd 12/ (80) Underhållsstöd

Underhållsstöd 12/ (80) Underhållsstöd Underhållsstöd 12/2014 1 (80) Underhållsstöd 12/2014 12/2014 2 (80) INNEHÅLL 1 God förvaltning... 1 2 Målsättning... 1 3 Rätt och villkor... 2 3.1 Begrepp... 2 3.2 Förutsättningar för beviljande... 3 3.2.1

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd Hemvårdsstöd 30.12.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Vad består förmånen av?... 2 1.4 Rätt och villkor... 2 1.4.1 Rätt att välja vårdform... 4 1.4.2 Begreppet

Läs mer

Promemoria 20.12.2013

Promemoria 20.12.2013 Promemoria 20.12.2013 Aila Puustinen-Korhonen Placeringar inom barnskyddet hos personer som ingår i ett nätverk av släktingar och närstående och ordnande av boende genom vårdnadsarrangemang som alternativ

Läs mer

Lag. Lagens tillämpningsområde. 3) stöd för hemvård av barn ett ekonomiskt. Definitioner. V al av vårdform

Lag. Lagens tillämpningsområde. 3) stöd för hemvård av barn ett ekonomiskt. Definitioner. V al av vårdform RSv 223/1996 rd - RP 208/1996 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till en reform av lagstiftningen om stöd för vård av små barn Till riksdagen har överlämnats regeringens proposition

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan Sid 1 April 2017 Våga prata pengar Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Agenda Övergripande information om Försäkringskassan. Översikt av vanliga förmåner som nyanlända kan ta del av. Att tänka på

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

RP 162/2004 rd. trygghet.

RP 162/2004 rd. trygghet. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lagen om underhållstrygghet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2015 815/2015 Lag om ändring av lagen om utkomststöd Utfärdad i Helsingfors den 26 juni 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands. Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands. Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2005:463 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Stöd för privat vård av barn

Stöd för privat vård av barn Stöd för privat vård av barn 01.02.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Vad består förmånen av?... 2 1.4 Rätt och villkor... 2 1.4.1 Rätt att välja vårdform...

Läs mer

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn Ansökan om vårdnadsbidrag Upplands-Bro tillhanda senast den 20:e i månaden före önskad start. Var vänlig texta tydligt. Ansökan skickas till Kundcenter, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen. De personuppgifter

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Telefon (hem, arbete,

Läs mer

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån 1. Inledning Syftet med detta dokument är att beskriva hur ärenden med vårdnadsbidrag där förordning (EEG) 1408/71 är tillämplig bör hanteras av och kommunerna.

Läs mer

Stöd för privat vård av barn

Stöd för privat vård av barn Stöd för privat vård av barn 10.05.2017 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Vad består förmånen av?... 1 1.4 Rätt och villkor... 2 1.4.1 Rätt att välja vårdform...

Läs mer

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 Vad är en dagvårdsavgift? Dagvårdsavgiften faktureras som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår (1.8 31.7). Avgiftsfri

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 10 september 1998 Nr 671 677 INNEHÅLL Nr Sidan 671 Lag om underhållstrygghet... 1843 672 Förordning om underhållstrygghet... 1850 673 Lag om

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten PB Skatteförvaltningen

SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten PB Skatteförvaltningen SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten 00052 Skatteförvaltningen 16.10.2015 Arbetslöshetskassor, försäkringsanstalter och deras ADB-servicecentraler

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN REGLEMENTE FÖR BARNDAGVÅRDSVERKSAMHETEN I FÖGLÖ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 82/06-12-14 att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Allmänt om barndagvård Enligt BarnomsorgsL för landskapet Åland 1997/14 har

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

RP 131/2009 rd. I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen

RP 131/2009 rd. I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen RP 131/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 kap. 10 a i sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen

Läs mer

Avgifterna för dagvården från 1.8.2014

Avgifterna för dagvården från 1.8.2014 S:t Karins stad Avgifterna för dagvården från 1.8.2014 Fastställd i bildningsnämnden 26.3.2014 14 INNEHÅLL 1. Så bestäms dagvårdsavgiften... 1 2. Avgiftsprocent och inkomstgränser... 1 2.1 Halvdagsvård...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 1 / 1 522/2016 02.05.00 22 Ändringar av lagstiftningen om stöd för privat vård av barn samt ändringarnas påverkan på arrangemangen för stöd för privat vård av barn och

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för hemvård och

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för hemvård och SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lagen om underhållstrygghet INLEDNING

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer