FIAN-Sveriges VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIAN-Sveriges VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 FIAN-Sveriges VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

2 Om FIAN FIAN-Sverige är den svenska sektionen av den internationella människorättsorganisationen FIAN (FoodFirst Information & Action Network). FIAN grundades 1986 i Heidelberg i Tyskland och har idag kontor i ett 20-tal länder och medlemmar i över 60 länder i Afrika, Asien, Amerika och Europa. FIAN har rådgivande status i FN och i Europarådet. FIAN:s arbete grundar sig på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och på konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, ESK-konventionen. FIAN-Sverige startades 1990 och är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. Förutom arbete med enskilda fall försöker FIAN främja rätten till mat genom utbildning, opinionsbildning, informations- och påverkansarbete på lokal, regional och internationell nivå. vision FIAN:s vision är en värld utan hunger där varje individ åtnjuter sina mänskliga rättigheter, främst rätten till mat. Mandat Synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till mat var de än sker. Motverka all orättvis och kränkande behandling som hindrar människor från att försörja sig själva. Sträva efter att trygga människors tillgång till de resurser som de behöver för att försörja sig, nu och i framtiden. Integrera kampen mot könsdiskriminering och andra former av ojämlik behandling i vårt uppdrag. Vi i FIAN-Sveriges styrelse vill genom denna verksamhetsberättelse tacka alla medlemmar som på olika sätt har bidragit till verksamheten under 2010 och hälsa er välkomna till årsmötet den 9 april Lena Klevenås, Nike Dahlskog, Anita Klum, Charles Omobude, Sarolta Winkler, Cecilia Berggren, Johan Juffermans, Christopher Eriksson, Johanna Jers

3 FIAN-Sveriges årsmöte 2010 Årsmötet hölls på Klubbensborg i Stockholm den 24 april i samband med en helgutbildning för medlemmar. 19 medlemmar deltog under årsmötet. Styrelsen har sedan årsmötet bestått av följande medlemmar: Lena Klevenås, ordförande Nike Dahlskog, vice ordförande Anita Klum, vice ordförande Charles Omobude, kassör Sarolta Winkler, sekreterare Cecilia Berggren, ordinarie Johan Juffermans, ordinarie Christopher Eriksson, suppleant 1 Johanna Jers, suppleant Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året och däremellan fattat beslut per e-post. Elin Sundqvist har varit internrevisor med Rebecka Bodemar som suppleant Valberedare har varit Åsa Callmer som ordinarie med Karen Marie Slunge Buus som ersättare FIAN:s Internationella stämma och styrelse I oktober hölls FIAN:s internationella stämma, International Council IC, utanför Bryssel. FIAN-Sverige deltog med en delegat, Anita Klum och en observatör, Katarina Wahlberg. Stämman antog en ny strategisk plan för och valde en ny styrelse. Anita Klum nominerad av FIAN-Sverige blev invald i den internationella styrelsen. Vi fick också bifall på vår motion om att instifta ett årligt pris, en Right to Food Award, som FIAN International ska dela ut för att uppmärksamma personer eller organisationer som arbetat på förtjänstfullt sätt för rätten till mat. Syftet med priset är att öka FIANs synlighet. 1 Christopher Eriksson har inte deltagit i styrelsearbetet

4 Medlemmar Vid årets slut hade FIAN-Sverige 307 medlemmar, vilket var en ökning med 50% jämfört med året innan. Intäkterna från medlemsavgifterna har dock inte ökat, p g a att många nya medlemmar är kampanjmedlemmar som betalar en reducerad avgift på 50 kr första året. Allt fler medlemmar går dock över till autogiromedlemskap. Lokalgrupper och frivilliga I början av 2010 hade FIAN-Sverige fem lokalgrupper, fyra som arbetade med fall och en som arbetade med informationsaktiviteter. Under 2010 har medlemmar i Kalmar och Stockholm tagit initiativ till nya lokalgrupper medan andra lokalgrupper har avslutat sitt arbete med fall. Alingsås Yanadifallet i Indien I Alingsås har lokalgruppen arbetat med Yanadifallet i Indien. Lokalgruppen anordnade flera informationsaktiviteter, bland annat en fotoutställning, föreläsningar och infobord med medlemsvärvning. Flera reportage om gruppen har publicerats i Alingsås tidning. Kalmar - Infogrupp I Kalmar har arbetet med en ny lokalgrupp påbörjats. Under Ölands skördemarknad anordnades bokförsäljning och infobord under 4 dagar. Man har även gjort en del mediearbete och blivit intervjuade i Ölandsbladet. Malmö/Lund Curlafallet i Honduras I Skåne fortsatte lokalgruppen sitt arbete med Curlafallet i Honduras. Men på grund av militärkuppen och därav följande svårigheter att få kontakt med FIAN Honduras beslutade styrelsen i november att fallet skulle återlämnas till FIAN:s internationella sekretariat. Uppsala Marlinfallet i Guatemala I Uppsala har lokalgruppen arbetat med Marlinfallet i Guatemala. På grund av bristande kapacitet i lokalgruppen beslutade styrelsen i december att en ny lokalgrupp i Stockholm skulle ta över fallet. I december anordnade Uppsalagruppen ett seminarium på stadsbiblioteket och infobord på Schysst julmarknad och värvade tjugo nya medlemmar. Stockholm Babafallet i Ecuador Lokalgruppen som arbetade med Babafallet i Ecuador avslutade och rapporterade projektsamarbetet med lokalgruppen i Ecuador som finansierats av Ungdomsfonden. Eftersom människorna drabbade av Babadammbygget i Ecuador inte längre driver fallet avslutade gruppen sin verksamhet. S t o c k h o l m I n f o g r u p p Infogruppen i Stockholm har under 2010 utökat sin verksamhet och antal engagerade. Sedan september har gruppen indelats i tre grupper med olika inriktningar: informatörer, skribenter och organisatörer. Gruppen har anordnat flera fotoutställningar, föreläsningar, infobord, utbildningar, filmvisningar, försäljningar m.m. Gruppen har även gjort en del mediearbete och publicerat debattartiklar och skrivit pressmeddelanden. Stockholm Marlinfallet En ny fallgrupp bildades formellt i december för att ta över Marlinfallet från Uppsalagruppen. Aktiviteter 2010 Informations- och påverkansarbete FIAN:s informations- och påverkansarbete syftar till att göra politiker, media och allmänhet medvetna om de verkliga orsakerna till hunger samt engagera fler i arbetet för att stärka rätten till mat. Under 2010 fokuserade vårt arbete främst på att stoppa landgrabbing och mobilisera stöd för tilläggsprotokollet till ESK-konventionen. Landgrabbing Landgrabbing innebär att stater och privata investerare i rikare delar av världen köper upp eller arrenderar stora arealer av mark i fattigare länder. Stigande priser på mat och andra jordbruksprodukter har gjort landgrabbing till en attraktiv investeringsmöjlighet, i synnerhet i ljuset av den globala finanskrisen. Landgrabbing är också ett sätt för rikare länder att trygga sin energioch livsmedelsförsörjning och minska sitt beroende av import. De som främst drabbas är fattiga människor utan papper på att de äger den mark de brukar. Ofta är det kvinnor och ursprungsfolk som körs iväg och på så vis förlorar sina försörjningsmöjligheter. Att tillåta utländska investerare att köra undan människor från de marker de odlar, är ett tydligt brott mot ESK-konventionen. Därför arbetar FIAN för ett förbud mot landgrabbing. Tilläggsprotokollet Vårt arbete för tilläggsprotokollet har fokuserat på Sveriges regering som har sagt att den inte har för avsikt

5 att skriva under eller ratificera protokollet. Bland annat hävdar man att det är svårt att med precision ange när en kränkning anses ha begåtts. I våra kontakter med politiker har vi därför tryckt på FIAN:s fallarbete som bygger på konkreta kränkningar av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 35 länder har undertecknat protokollet, bland dessa Finland, Nederländerna, Belgien, Portugal och Spanien liksom stater i Afrika och Latinamerika. Tre länder har hittills ratificerat protokollet, Ecuador, Mongoliet och Spanien. Det krävs att ytterligare sju stater ratificerar innan protokollet träder i kraft. Blixtaktioner Vi genomförde tre blixtaktioner under året, två handlade om att stoppa landgrabbing och en om barns rätt till mat i Uttar Pradesh i Indien. Totalt samlade vi nästan 300 underskrifter på de tre blixtaktionerna. I nformationsaktiviteter Vi anordnade en stor mängd informationsaktiviteter som vi beräknar nådde ca 4000 personer. Engagerade i lokalgrupper ökade med totalt ca 20 och vi utbildade 35 informatörer och volontärer i FIAN:s arbete, mänskliga rättigheter och medlemsrekrytering. Följande informationsaktiviteter anordnades under året: Infobord och två seminarier om tilläggsprotokollet till ESK-konventionen och fallarbetet i Ecuador på MR-dagarna i Örebro november. Sex seminarier i Stockholm, Alingsås och Uppsala. Fotoutställningar med vernissage vid 3 tillfällen i Stockholm och Alingsås. Fotoutställningarna hängde mellan tre och sju veckor. 10 föreläsningar på gymnasier, folkhögskolor, MRutbildningar och andra sammanhang i Stockholm, Uppsala och Alingsås. En utbildning i Stockholm för ca 20 medlemmar i medlemsrekrytering. Mer än 10 infobord, 18 lokalgruppsträffar, en studiecirkel och i samband med fotoutställingning, en gatufest på Mynttorget den internation ella hungerdagen 16 oktober, då vi samlade namnunderskrifter och delade ut information till hundratals människor.

6 Media Vi skickade 11 pressmeddelanden och publicerade tio artiklar i Göteborgsposten, Alingsås Tidning, Ölandsbladet, Fria Tidningen, Kontext och Arbetaren Zenit. Därtill publicerades ett antal pluggannonser i lokala tidningar. Tidningarna har upplagor på mellan och över och vi uppskattar att vi har nått ca i vårt mediearbete. Hemsida & sociala medier Vi utvecklade hemsidan för att göra den mer interaktiv och tillgänglig. Den nya hemsidan lanserades i januari Dessutom utvecklade vi vår användning av sociala medier som Facebook, blogg och twitter. Vår Facebooksida hade mot årets slut över 150 aktiva användare Nätverksarbete/Samarbete Genom månatliga telefonkonferenser och ett regionalt samordningsmöte i Berlin i juni har FIAN-Sverige samarbetat med andra FIAN-sektioner i Europa. Vi sökte och blev i slutet av året beviljade ett treårigt EU-projekt tillsammans med FIAN-sektioner och partners i EU och Afrika. Tillsammans med FIAN-Norge producerade vi ett magasin som skickades till medlemmar i Sverige och Norge. Genom utvecklingsprojekt finansierade av Forum Syd har vi även formaliserat samarbeten med FIAN-Ecuador och FIAN-Andhra Pradesh. I Sverige har vi också nätverkat och samarbetat med ett flertal organisationer och andra aktörer. Bland annat genomförde vi en kampanj kring tilläggsprotokollet tillsammans med Amnesty och ActionAid. Vi påbörjade ett samarbete med Fair Trade Center, Amnesty och en rad andra organisationer kring företags ansvar. Vi deltog i Forum Syds kampanj 100 resultat för demokrati där vårt arbete med rätten till mat lyftes. Vi deltog i MR-nätverket och vi påbörjade samarbeten med Saltå Kvarn och Fair Trade shop som bägge visat intresse för vårt arbete. Utöver detta har FIAN-Sverige deltagit i en rad möten och konferenser, bland annat den internationella konferensen Policies Against Hunger som hölls i Berlin i juni, ett seminarium om landgrabbing anordnat av SIANI i Stockholm i november, haft två miniseminarier på MR-dagarna i Örebro i november och i svenska Amnestys konferens Make Rights Real! också i november. Påverkansarbete En kampanj tillsammans med Amnesty och ActionAid gick ut på att påverka den svenska regeringens position kring tilläggsprotokollet till ESK-konventionen. Kampanjen resulterade i 1000 underskrifter som skickades till utrikesminister Carl Bildt innan valet för att uppmana Sveriges regering att byta hållning och skriva under protokollet. Inför valet genomförde vi även en enkätundersökning med frågor till partierna. Sju politiker från V, S, MP, C, FP, KD och M svarade på FIAN:s enkätundersökning med fem frågor om rätten till mat. Resultatet från undersökningen lades ut på hemsida och Facebook. Vi skickade brev till regeringen om landgrabbing och tilläggsprotokollet och fick svar av jordbruksministern. Vi deltog i ett UD-möte om Tilläggsprotokoll till Barnkonventionen och vi hade informella möten med tjänstemän på UD och Sida. FIAN-Sveriges påverkansarbete resulterade i att tre olika riksdagsledamöter från två olika partier ställt två frågor (om landgrabbing och tilläggsprotokollet) samt lagt fram två motioner (om basinkomst och landgrabbing). Utvecklingssamarbete Vi har inlett två utvecklingssamarbeten med hjälp av finansiering från Forum Syd. Tillsammans med FIAN- Ecuador och FIAN-Andhra Pradesh har vi arbetat för att stärka rätten till mat i deras länder. I augustiseptember gjorde FIAN-Sverige en uppföljningsresa till Ecuador som bland annat resulterade i en informationsbroschyr om fallarbetet i Ecuador. Uppföljningsresa till Andhra Pradesh sker i februari Material Vi producerade en hel del informationsmaterial under året, bland annat: Ett medlemsmagasin tillsammans med FIAN- Norge. En PowerPoint presentation med manual för att underlätta för dem som håller föreläsningar om FIAN:s arbete. En flyer om landgrabbing. En informationsbroschyr om fallarbetet i Ecuador. Kontor och kanslipersonal FIAN-Sverige har under 2010 flyttat kontor två gånger på grund av vattenskada i Solidaritetsrörelsens hus på Tegelviksgatan i Stockholm. I april flyttade kansliet tillfälligt till Götgatan 22 A och i december till nytt kansli på Hammarby Allé 93. FIAN-Sveriges tre heltidsanställda på projekt, Lina Andéer, Jennie Jonsén och Olivia Malmqvist slutade i början av Sedan 1 mars har Katarina Wahlberg

7 varit anställd som kanslisamordnare på halvtid. FIANSverige har också haft en timanställd redovisningskonsult (Susanne Bergholtz) som skött bokföringen och betalat räkningar. Sedan maj har FIAN-Sverige en FAS3-praktikant (Ewa Garcia-Folmer) som layoutar informationsmaterial och deltar i informationsaktiviteter. Utöver detta anställdes för en kortare period Jennie Jonsén för att göra uppföljningsresa till Ecuador och skriva och presentera en rapport om fallarbetet i landet. Slutligen har enskilda styrelsemedlemmar, andra medlemmar och volontärer i hög grad bidragit ideellt till verksamheten under året. ekonomi FIAN-Sveriges verksamhet har under året omslutit kronor. Intäkter har uppgått till och kostnader till kronor. Den största delen av årets verksamhet har genomförts inom ramen av ett Forum Syd-finansierat informationsprojekt som löpte från 1 januari till 31 december, Informationsbidraget uppgick till kr. Utöver detta har vi tillsammans med FIAN-Ecuador och FIAN-Andhra Pradesh i Indien påbörjat två utvecklingsprojekt finansierade av Forum Syd. För FIAN-Ecuador projektet uppgick det totala bidraget till kr varav FIAN-Sverige beviljades bland annat för att göra uppföljningsresa och skriva en rapport. För FIAN-Andhra Pradesh projektet uppgick det totala bidraget till kr varav FIAN-Sverige beviljades bland annat för att göra uppföljningsresa och delta i en utbildning för människorättsförsvarare. Vi avslutade och rapporterade även det ungdomsprojekt med FIAN-Ecuador som genomfördes främst under Egeninsatsen för alla ovanstående projekt uppgick till kr varav kr samlades in redan under Under 2010 har vi samlat in genom gåvor, genom försäljningar och genom medlemsavgifter, sammanlagt Genom FAS3bidrag drog vi in ytterligare till verksamheten. FIAN-Sverige antog under 2010 ett underlag till en fundraisingstrategi samt en ny medlemsstrategi för att stärka vår finansiering och öka vårt oberoende. Medlemsvärvning har fortsatt att vara högt prioriterad under 2010, liksom diverse försäljnings och insamlingsaktiviteter.

8 FIAN Sverige Hammarby Allé Stockholm Sweden Tel: +46 (0) E-post: org.nr: Pg:

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 Verksamhetsberättelse för år 2014 Ändamål enligt stadgarna BLLF Sweden skall enligt stadgarna arbeta för avskaffandet av olika former av livegenskap var de än förekommer arbeta för alla barns rätt till

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Inledning/ Vision 2 Organisation 3 Aktivism och mobilisering 4 Verksamheten i Latinamerika 7 Verksamheten i Sverige 14 Latinamerikagrupperna i siffror 17 Vi tror att en annan värld är möjlig.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för Kollektivhus NU 2011-2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för Kollektivhus NU 2011-2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för Kollektivhus NU 2011-2012 Verksamhetsberättelsen täcker perioden från årsmötet 2011 till årsmötet 2012, medan den ekonomiska berättelsen täcker kalenderåret 2011. Det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Inledning År 2011 har varit ett omvälvande år för Östgruppen. Liksom tidigare har vi fortsatt att stötta människorättsförsvarare

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011 mot barnsexandel: 1 Verksamhetsberättelse 2011 tio viktiga resultat 2011 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECPAT Sveriges förebyggande arbete mot barnsexturism har enligt en undersökning från YouGov lett till att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 År 2008 har varit ett händelserikt år för Östgruppen. Fokus har till stor del legat på Belarus/Vitryssland och Ryssland, med både ett opinionsbildande arbete i Sverige och ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll 1. Introduktion 3 2. Föreningens arbete 2013 4 2.1 Styrelsens arbete 4 2.2 Kontor och personal 5 2.3 Partnermöten 6 2.4 Medlemmar och frivilliga 6 2.5 Praktikanter

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Barnkonventionen. Berättelser om framsteg för barns rättigheter

Barnkonventionen. Berättelser om framsteg för barns rättigheter Barnkonventionen 25 Berättelser om framsteg för barns rättigheter år 25 år av framsteg för barns rättigheter DEN 20 NOVEMBER 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Läs mer

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet Resultatuppföljning 2008 Informations- och påverkansprogrammet 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Datainsamling och analys... 4 1.4 Rapportens fortsatta upplägg... 4 2 Programbeskrivning...

Läs mer

Föreningen för Utvecklingsfrågor

Föreningen för Utvecklingsfrågor Föreningen för Utvecklingsfrågor Verksamhetsberättelse 2012 1 Innehållsförteckning FUF 3 STYRELSE OCH KANSLI 2012 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET 6 VERKSAMHET 2012 7 1. INLEDNING 7 2. FUF:S VERKSAMHETSGRENAR 7

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringsbyrån Humanitas 3 1.1 Värdegrund och ändamål 3 2. Organisation 3 2.1 Anställda 4 2.2 Styrelse 4 2.3 Medlemmar 4 3. Verksamhet 4 3.1 Juridisk

Läs mer

Afrikagruppernas årsredovisning. 2011 På väg mot en rättvis värld

Afrikagruppernas årsredovisning. 2011 På väg mot en rättvis värld Afrikagruppernas årsredovisning 2011 På väg mot en rättvis värld Afrikagrupperna i Sverige Förord Vi förändrar liv... 3 Om Afrikagrupperna Lokal påverkan ger globala effekter... 5 Vi är Afrikagrupperna...6

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1

2014-02-07 Verksamhetsberättelse 2013 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Ökad kunskap... 3 1.2.3 Bredda verksamheten... 3 2. ORGANISATION... 3

Läs mer

För ett civilsamhälle i världsklass

För ett civilsamhälle i världsklass För ett civilsamhälle i världsklass Förvaltningsberättelse 2012 Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige.

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Effektrapport för HRF

Effektrapport för HRF 1 Effektrapport för HRF Rapporten avser verksamhetsåret 2013. Namn: Hörselskadades Riksförbund (HRF) Organisationsnummer: 802004-4510 Juridisk form: ideell organisation Vad vill HRF uppnå? Hörselskadades

Läs mer