Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Latinamerikagruppernas Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen syftar till att ge en god bild av Latinamerikagruppernas prioriteringar och planerad verksamhet i Latinamerika och i Sverige för verksamhetsåret Som grund för uppsatta mål och fokus i planen finns den strategiska långtidsplanen samt föreningens policy. Det är Latinamerikagruppernas starka övertygelse att dagens ekonomiska, demokratiska, miljöoch klimatkris är ett symptom på en ohållbar global utveckling. Denna utveckling går att förändra genom kunskap, organisering och politisk påverkan - EN ANNAN VÄRLD ÄR MÖJLIG! Det finns alternativ för att lösa dessa kriser, vilket vi bland annat kan se hos de latinamerikanska folkrörelser vi samarbetar med. Deras alternativ bygger på att människor har rätt och möjlighet att leva ett gott liv. På ett samhälle som grundar sig på hållbarhet, rättvisa och deltagande demokrati, samt där såväl mänskliga rättigheter liksom naturens rättigheter respekteras, skyddas och tillgodoses. I dessa alternativ bejakas mångfald och ses som en tillgång. Ekonomin är baserad på solidaritet och all produktion och konsumtion är socialt och ekologiskt hållbar. För att uppnå en förändring krävs en omfördelning av makt, möjligheter och resurser. För att detta ska vara möjligt krävs legitima och kraftfulla folkrörelser som samarbetar över nationsgränser. Därför fortsätter vi arbetet med att stärka vår egen förening, solidaritetsrörelsen i Sverige och folkrörelserna i Latinamerika. Det gör vi genom att arbeta för: ökad kunskap och kapacitet som politisk aktör, stärkt engagemang och organisering samt kraftfullt opinions- och påverkansarbete. Tyvärr har senaste årens mer kraftfulla och organiserade folkrörelser i Latinamerika utsatts för en allt starkare repression från staten. Detta gör att 1

2 Latinamerikagrupperna under året behöver öka kunskapen kring hur detta påverkar urfolk och småbrukare samt finna en metod för hur vi som förening kan och ska agera i sådana fall. Vi behöver också på ett tydligare sätt öka kunskapen kring hur vi ska förhålla oss till rörelser som har nära relation till progressiva regeringar. Under 2015 stärker och utvecklar Latinamerikagrupperna sina relationer med folkrörelser på kontinenten och med andra aktörer för att utveckla vårt påverkansarbete på olika nivåer. Latinamerikagruppernas närvaro i Latinamerika ger oss en möjlighet till god analys och förståelse över hur maktstrukturer verkar såväl lokalt som globalt och våra strategier uppdateras kontinuerligt. Föreningen fortsätter stötta urfolks- och småbrukarrörelser, detta då dessa grupper är några av de mest marginaliserade i Latinamerika. Stödet görs på nationell, regional och kontinental nivå, och till deras arbete med att stärka sin roll och position inom det civila samhället samt på den politiska arenan för kraven på ett samhälle grundat på matsuveränitet och buen vivir. Dessa krav utmanar inte bara makten i Latinamerika utan även politiker och medborgare globalt. Handelsavtal, företagsinvesteringar, konsumtionsmönster och livsstilar behöver förändras och resurser omfördelas om dessa krav ska bli verklighet. I Sverige arbetar vi med utveckla och stärka vårt arbete med systemkritik. Detta gör vi bland annat genom att fortsätta med att synliggöra och påverka det system som gör det möjligt för AP-fonderna att placera svenska pensionspengar i bolag som kränker mänskliga rättigheter och förorenar miljön. Under året väntas riksdagen besluta om ett nytt direktiv för APfonderna. Genom kampanjen Schyssta Pensioner, som Latinamerikagruppernas är drivande i, kommer vi att arbeta för att påverka det nya direktivet. Genom kampanjen kräver vi bland annat att AP-fondernas investeringar ska ske med respekt för miljö, mänskliga rättigheter och internationella klimatmål, samt att de ska investera i omställning för skapandet av hållbara och klimatneutrala samhällen. Under året utvecklar vi vårt arbete i Sverige inom matsuveränitet under rubriken makten över maten. Det arbetet präglas av systemkritik och av att vi visar på politiska alternativ inspirerade av folkrörelserna i Latinamerika. Det systemkritiska arbetet kommer att fokusera på hur system för handel (handelsavtal), klimat- och miljöintensiv verksamhet (industrijordbruk, gruvdrift, landgrabbing etc.), frölagar och genmodifierade grödor påverkar kampen för matsuveränitet och rättigheter. I slutet av året genomförs ett internationellt klimattoppmöte (COP 21) i Paris, vilket kommer att prägla vårt arbete under året. Vi kommer att arbeta för att mobilisera och skapa opinion kring klimatfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv, kopplat till de frågor vi arbetar med inom makten över maten. En utmaning under året är att ta fram en strategi för hur vi ska arbeta med att lyfta makten över maten till en politisk kampanj med krav på en annan livsmedelsproduktionsmodell som utgår från rättigheter, självbestämmanderätt och jämlikhet samt demokratiska krav på jämlikt och rättvist deltagande i den politiska processen, såväl på lokalt, nationellt som globalt plan. Styrelsen 17 februari

3 1. Verksamheten i Latinamerika För verksamheten i Latinamerika finns ett övergripande mål för 2018 fastslaget i föreningens strategiska långtidsplan för åren Detta mål ligger till grund för hur vi ska planera stora delar av vårt gemensamma arbete med samarbetsorganisationer i Latinamerika. Målet är: Samarbetspartners har utvecklat sin kapacitet att formulera konkreta alternativa visioner och dessa visioner har påverkat samhällsdebatten (Strategisk långtidsplan ) Under 2015 fortsätter Latinamerikagrupperna stödja samarbetspartners i Latinamerika genom stöd i programform, med syfte att nå ett ökat politiskt inflytande för urfolks- och småbrukarrörelsen i frågor främst kopplade till buen vivir och matsuveränitet. Mål för latinamerikaverksamheten 2015 Kvinnors- och ungdomars deltagande inom samarbetsorganisationerna är framträdande och deras prioriteringar syns i verksamheten samt att opinionen kring förslag relaterade till buen vivir och matsuveränitet har stärkts. Stödet till samarbetsorganisationerna görs i form av två program under perioden : Program 1 Buen Vivir: Ursprungsfolkens rättigheter och alternativ till utvecklingsmodellen Programmet genomförs tillsammans med CONAIE, en ecuadoriansk ursprungsfolksorganisation som representerar flertalet olika ursprungsfolksbefolkningar från hela landet samt med Waqib Kej, ett nätverk av ursprungsfolksorganisationer i Guatemala. Det övergripande målet med programmet är att urfolkens förslag om alternativ till den nuvarande utvecklingsmodellen har fått genomslag inom det civila samhället och bland beslutsfattare på olika samhällsnivåer. Under 2015 är målen att nätverkens folkbildningsprocesser har stärkts och att dessa genererat nya ledare, främst kvinnor och ungdomar. Målet är även att de interna organisatoriska processerna har stärkts så att kvinnor och ungdomar tar och får mer utrymme i diskussioner och i beslut. Påverkansarbetet har även det utvecklats genom bland annat ökat användande av kommunikationsverktyg samt att spridandet av organisationernas erfarenheter och förslag relaterade till buen vivir har fått genomslag i debatten. En del av påverkans- och opinionsarbetet är även att fortsätta presentera anklagelser om brott mot individuella och kollektiva rättigheter inför nationella och internationella instanser. Aktiviteter för att uppnå detta är bl.a. utbildningar och ledarskapsskolor, utbyten och forum för att stärka deltagande och utarbetande av alternativ. Att ta fram strategier för påverkansarbete och att föra fram sitt budskap på TV, radio och presskonferenser samt delta i olika beslutande forum samt på FN-möten. 3

4 Program 2 Matsuveränitet: CLOC/La Vía Campesina och matsuveränitet som alternativt system Programmet genomförs tillsammans med CLOC/La Vía Campesina som är ett nätverk som består av 84 organisationer för småbrukare, lantarbetare och jordlösa lantarbetare i Latinamerika. Det övergripande målet för programperioden är att CLOC/La Via Campesina har lyft fram matsuveränitet som ett konkret hållbart ekonomiskt och politiskt alternativt system, som också diskuteras inom det civila samhället och bland beslutsfattare på olika nivåer i samhället (lokalt, nationellt, internationellt). Under det kommande året är målen att småbrukarrörelsen på kontinenten har nya ledare med ökad kapacitet som politiska aktörer och att väl fungerande folkbildningsprocesser finns på kontinenten för att fortlöpande utbilda nya ledare. Målet är även ett ökat deltagande av kvinnor och ungdomar i nätverkets nationella organisationer samt att dessa har inflytande över vilka frågor, teman och aktiviteter organisationerna ska driva och genomföra. Påverkansarbete fortsätter att stärkas på regional och internationell nivå för att kunna stärka de nationella organisationernas arbete på ett effektivt sätt. Aktiviteter är bl.a. ledarskapsskolor, kontinental kommunikationsutbildning, workshops för att ta fram verksamhetsplaner, utbyten mellan de olika regionala processerna samt genomförandet av olika politiska påverkanskampanjer. Genom anställda och förtroendevalda fortsätter Latinamerikagrupperna att föra en löpande politisk dialog med samarbetsorganisationerna inom de båda programmen för att identifiera möjligheter till samarbete inom opinions- och påverkansarbete i Sverige och Europa. Detta för att öka samarbetsorganisationernas möjligheter att nå ut med sina budskap och hitta nya samarbetsmöjligheter. Under året kopplas praktikantverksamheten närmare programverksamheten. Genom detta stärker vi våra relationer med samarbetsorganisationerna samt kommunikations- och påverkansarbetet kopplat till gemensamma frågor. Förhoppningen är också att det ska bidra till att stärka föreningens aktivistbas. 2. Verksamheten i Sverige För verksamheten i Sverige finns ett övergripande mål för 2018 vilket är fastlaget i föreningens strategiska långtidsplan för åren Detta mål ligger till grund för hur vi ska planera stora delar av vår verksamhet i Sverige. Målet är: Latinamerikagrupperna är en betydelsefull och slagkraftig politisk svensk aktör inom de frågor föreningen driver, med stärkta relationer till aktörer inom den globala systemkritiska rörelsen. (Strategisk långtidsplan ) Övergripande mål för Sverigeverksamheten 2015 Latinamerikagrupperna är en stark röst i den svenska offentliga debatten som synliggör och påverkar ojämna strukturer kopplade till makt, demokrati, rättigheter samt resursfördelning, främst när dessa rör Sveriges och EU:s agerande och politik med konsekvenser i Latinamerika. 4

5 För att nå målet för Sverigeverksamheten för år 2015 arbetar föreningen på tre nivåer: KUNSKAP/KAPACITET SOM POLITISK AKTÖR Mål: - Medlemmar eller grupper inom Latinamerikagrupperna tar egna initiativ till, eller ansvarar för olika typer av aktiviteter eller processer som rör föreningens organisations-, opinions- eller påverkansarbete. - Föreningen har utvecklat sin kunskap om matsuveränitet och har strategier för hur kampanjarbetet inom temat ska drivas under Styrelse och anställda har bidragit till att fördjupa den interna diskussionen i föreningen om systemkritik och de alternativa visioner föreningen vill lyfta. Föreningen ska förutom årsmötet under året anordna två nationella samordnings- och utbildningstillfällen för medlemmar. Seminarier i samband med besök av representanter från samarbetsorganisationerna ska arrangeras, i nära samverkan med lokala grupper runt om i Sverige. Dessa forum och aktiviteter ska ge medlemmar möjlighet att fysiskt träffas och samordna verksamhet, men även öka sina kunskaper och sin kapacitet kring bland annat arbetet inom makten över maten. Arbetet inom makten över maten kommer under året att fokusera på internt kunskapshöjande, främst kopplat till teman som fröer, handelsavtal och regler, landgrabbing och klimat. Detta genom bland annat folkbildningsmaterial, seminarier och utbildningar. Styrelsen och föreningens kansli ska uppmuntra och stödja folkbildande initiativ, inom ramen för Schyssta pensioner, makten över maten och Rättvis vinhandel, från lokalgrupper, temagrupper, medlemsorganisationer, skolinformatörer och enskilda medlemmar. Tillsammans med dessa grupper och enskilda medlemmar ska även strategier för det fortsatta arbetet med makten över maten utvecklas. För att sprida kunskap, främst inom föreningen, är föreningens kommunikationskanaler viktiga verktyg. Vår medlemstidning Röster från Latinamerika kommer ut med två nummer under Hemsidorna samt som görs i samarbete med Svalorna Latinamerika och Kristna Fredsrörelsen, fortsätter att vara viktiga kanaler. Föreningens digitala nyhetsbrev kommer ut minst 6 gånger under Genom olika alternativa samt etablerade medier arbetar vi med att öka kunskapen hos den svenska allmänheten i de teman och frågor föreningen arbetar med. ENGAGEMANG/ORGANISERING Mål: - Lokalgrupper, temagrupper och enskilda medlemmar bedriver kontinuerlig verksamhet kring föreningens frågor. - Medlemmar upplever att föreningens former och metoder för engagemang är tilltalande samt att det är lätt och roligt att engagera sig i föreningen. 5

6 - Medlemmarna upplever att de kan vara delaktiga i att utveckla föreningens verksamhet på samma villkor som andra medlemmar. - Medlemsantalet har ökat med 5 procent. På lokal nivå är Latinamerikagruppernas medlemmar aktiva i att anordna eller medverka i olika aktiviteter, såsom manifestationer, debatter, sommarturnén på musikfestivaler samt föreningens aktivistträffar. Genom föreningens aktivistfond finns möjlighet till ekonomiskt stöd för dessa aktiviteter. Styrelsen och föreningens kansli ska arbeta med att utveckla former för hur fler medlemmar kan delta, involveras i och ansvara för olika typer av interna och externa aktiviteter. En viktig del av arbetet med att skapa engagemang för våra frågor är vårt samarbete med folkhögskolor och praktikantverksamheten. Detta arbete knyts under 2015 närmare till föreningens folkbildnings- och kampanjarbete samt till fler av våra samarbetsorganisationer inom både urfolks- och småbrukarrörelsen. Praktikantformen ska inspirera praktikanterna till ett långsiktigt engagemang inom föreningen samt bidra till att utveckla föreningens kampanjarbete. Föreningen ser det även som viktigt att samarbetet med andra relevanta aktörer inom främst matsuveränitetsarbetet stärks både på lokal och nationell nivå, men även inom Europa, för att på så sätt kunna öka och skapa engagemang, organisering och opinion kring våra frågor. Arbetet med att integrera insamling och medlemsvärvning i all föreningsverksamhet ska prioriteras. Föreningens medlemsstrategi fortsätter att vara ett levande dokument som bidrar till skapandet av forum för engagemang. De olika föreningsaktiviteterna syftar även till att stärka kontakten och dialogen mellan styrelse och medlemmar och till en ökad kunskap om föreningens arbete i Latinamerika. OPINION/PÅVERKAN Mål: - Beslutsfattare förhåller sig positivt till våra krav i diskussionerna om ett nytt direktiv för AP-fonderna, som ett resultat av ett effektivt opinions- och påverkansarbete genom kampanjen Schyssta pensioner. - Arbetet inom makten över maten har bidragit till att synliggöra globala system som förhindrar samt alternativ som möjliggör en hållbar och rättvis global matproduktion. - Latinamerikagrupperna har bidragit till att mobilisera och lyfta krav kopplade till klimaträttvisa och matsuveränitet inför COP 21 i Paris. - Latinamerikagrupperna är källa och referens till information samt fördjupad analys för media, politiker och en intresserad allmänhet i frågor som rör Latinamerika, då främst inom föreningens kärnfrågor. - Latinamerikagrupperna har bidragit till att ge samarbetsorganisationerna en svensk och europeisk plattform för att kunna lyfta sina erfarenheter, perspektiv och positioner i deras frågor. 6

7 Under året är ett av de prioriterade arbetsområdena att påverka utformningen av ett nytt direktiv för AP-fonderna. I detta arbete ska vi vara tydliga med föreningens alternativ till hur ett hållbart pensionssystem kan utformas. Prioriterat är även arbetet med att synliggöra kritiken kring rådande matproduktion samt lyfta fram matsuveränitet som ett tydligt alternativ för en mer hållbar matproduktion. Detta arbete kopplas främst till fröer, landgrabbing, klimat samt maktoch ekonomiska strukturer som bland annat återfinns i handelsavtal. Matsuveränitetsarbetet ska på ett tydligare sätt kopplas till de alternativ och förslag som samarbetsorganisationer i Latinamerika lyfter. Latinamerikagrupperna fortsätter att arbeta med debattartiklar och insändare, hålla möten med beslutsfattare och likasinnade organisationer/privatpersoner för att skapa opinion och ett kraftfullt påverkansarbete. Vi planerar att genomföra två föreläsningsturnéer, i april och september, med representanter från våra samarbetsorganisationer i Latinamerika med syfte att de ska lyfta sina erfarenheter, perspektiv och politiska förslag inom ramen för vårt gemensamma opinions- och påverkansarbete. Föreningen ska under året även prioritera att medlemmar i större utsträckning än tidigare uppmuntras till och involveras i att skriva debattartiklar, insändare, anordnar och deltar i debatter och andra opinions- och påverkansforum. Vi fortsätter även att använda oss av sociala medier för att nå våra opinions- och påverkansmål. Föreningen ska även, genom Forum Syd, följa framtagandet av en ny CSO-strategi (Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället), vilken idag styr användningen av de ekonomiska medel föreningen får genom Forum Syd för att bedriva utvecklingssamarbete i Latinamerika. Föreningen kommer att agera om behov uppstår av att försvara mervärdet av stöd via det svenska civilsamhället. 3. Samverkan och nätverkande Vi fortsätter att samverka med andra föreningar och nätverk för ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och perspektiv. Vi arbetar även tillsammans med andra för att på ett mer strategiskt och effektivt sätt kunna skapa opinion samt påverka debatten. Detta gör vi bland annat med nätverket Global Rättvisa Nu samt genom kampanjen Schysta Pensioner, men även genom samarbetet med ett flertal folkhögskolor, solidaritets- och miljöorganisationer, samt att vi även samarbetar med CIFCA, Forum Syd och Swedwatch. Vi utvecklar även vår samverkan och relation med våra folkrörelsepartner för att tillsammans med dem nå ut på till en bredare allmänhet en vad vi annars själva kan göra. Nytt sammarbetet inleds under året med Mundubat om en EU ansökan som förhoppningsvis kan leda till nya resurser för verksamhet i Latinamerika tillsammans med samarbetsorganisationer samt till gemensamt politiskt påverkansarbete. 7

8 4. Insamling och finansiering För föreningens finansiering och insamling finns två övergripande mål för 2018 fastslagna i föreningens strategiska långtidsplan för perioden Dessa mål ligger till grund för prioriteringar för arbetet med föreningens ekonomi under året: Målen är: Finansiering; Latinamerikagrupperna har en stabil ekonomisk buffert samt en förhållandevis självständig ekonomi. Insamling; Latinamerikagruppernas insamlingsarbete har en större förankring inom föreningen och hos samarbetsorganisationerna och insamlingskanalerna är fler. Medlemmar deltar mer aktivt i insamlingsarbetet. (Strategisk långtidsplan ) Övergripande mål för insamling och finansiering 2015 Föreningen har under året ökat insamlingen med 15 procent och planerat och utvecklat föreningens verksamhet så att föreningens budget är i balans inför verksamhetsåret För att nå det övergripande målet med insamling och finansiering under 2015 ska föreningen arbeta för att nå följande delmål: Delmål: - Insamlingen är integrerad och förankrad i all föreningsverksamhet och fler medlemmar upplever insamlingsverksamheten som positiv. - En ökning av antalet månadsgivare. - Ett ökat antal och en fördjupad relation med folkrörelsepartners. - Verksamheten för 2016 är planerad utifrån reella prognoser av ökad insamling och andra finansiella inkomster. Kommunikationen och relationen med våra folkrörelsepartners och enskilda givare är prioriterad och kontinuerlig. Långsiktighet och ömsesidigt samarbete är viktiga nyckelord i relationen. Arbetet med att hitta nya enskilda givare samt folkrörelsepartners fortsätter vara prioriterat. Den satsning på att öka månadsgivandet som inleddes under 2014 avslutas i början av året. Utfallet av satsningen ligger till grund för om ny satsning ska genomföras under Styrelse och kansli ska arbeta för att insamling ses som en politisk handling i hela organisationen - det krävs kunskap för att kunna arbeta med ett effektivt insamlingsarbete på lokal nivå och kunna argumentera för att folk ska skänka pengar till Latinamerikagrupperna. I detta arbete fortsätter insamlingskommunikationen att tydligt länkas samman med opinions- och påverkansarbetet. Under året kommer styrelsen genomföra en översyn av föreningens verksamhet, i relation till föreningens insamlingskapacitet, så att verksamheten år 2016 kan genomföras med en ekonomi i balans och med en långsiktig ekonomisk stabilitet. Ansökningar om medel från nya finansiärer 8

9 ska göras som ett led i detta, då med syfte att främst stärka föreningens förenings-, opinions- och påverkansarbete i Sverige. 5. Styrelsen Styrelsen har en viktigt och avgörande roll i att utveckla föreningen i linje med vad medlemmarna har fastslagit i den strategiska långtidsplanen för åren För att leva upp till detta ska styrelsen under 2015 arbeta för att: - Föreningens verksamhet styrs i enlighet med antagen verksamhetsplan. - Kommunikation mellan styrelse och medlemmar upplevs som kontinuerlig och god. - Styrelsearbetet är väl fungerande och att styrelseledamöterna upplever att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning, en god demokratisk och transparent anda samt att arbetsbelastningen ligger på en rimlig och hanterlig nivå. Styrelsen ska under året ha 6-7 fysiska möten. Styrelsen ska fortsätta att sträva efter att prioritera omvärldsanalys och diskussion på varje styrelsemöte samt även tid för fortbildning. Under året kommer mycket av styrelsearbetet fokusera på att skapa en stabil ekonomi där utgifterna är i balans med inkomsterna. Styrelsen leder och är aktiva i organisationens utåtriktade arbete och bidrar till att göra Latinamerikagrupperna till en röst i samhällsdebatten. Styrelsen ska även följa upp arbetet med normkritik och likabehandling som påbörjades under Styrelsen behöver under året jobba med att bättre prioritera arbetsuppgifter för att hitta en bra nivå på styrelseengagemanget samt att genom utskottsrapporter på varje styrelsemöte bättre följa upp, prioritera och stötta varandra inom de olika ansvarsområdena. Styrelsen ska delta vid ett par forum/möten som erbjuder möjlighet till dialog och strategiska diskussioner tillsammans med våra samarbetsorganisationer samt anställda. Styrelsen ska kontakta alla lokalgrupper, temagrupper och medlemsorganisationer för att boka in en träff med en eller flera styrelsemedlemmar om så är möjligt och önskvärt. 6. Uppföljning av verksamhetsplanen Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen följs. Uppföljningen är delegerad till verksamhetsledaren som halvårsvis rapporterar till styrelsen. Styrelsen efterfrågar en mer regelbunden rapportering inom vissa specifika områden vid behov. Till verksamhetsplanen finns även en riskmatris framtagen, vilken även den följs upp och analyseras regelbundet under året. Ansvaret för uppföljning av denna är delegerat till verksamhetsledaren med rapportkrav till styrelsen kring utvecklingen av risker minst två gånger årligen. 9

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsmål Föreningens verksamhet ska syfta till: Interna föreningsmål Föreningens interna arbete ska syfta till:

Verksamhetsplan Verksamhetsmål Föreningens verksamhet ska syfta till: Interna föreningsmål Föreningens interna arbete ska syfta till: Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplanen syftar till att ge en god bild av Latinamerikagruppernas prioriteringar samt planerad verksamhet i Latinamerika och i Sverige för verksamhetsåret. Dessa prioriteringar

Läs mer

Latinamerikagruppernas strategiska långtidsplan för åren 2014-2018

Latinamerikagruppernas strategiska långtidsplan för åren 2014-2018 Latinamerikagruppernas strategiska långtidsplan för åren 2014-2018 Strategisk långtidsplan 2014-2018, Antagen på årsmötet 2013 1 Innehåll Inledning... 3 Latinamerikagrupperna år 2018... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Föreläsningspaket 2013-2014

Föreläsningspaket 2013-2014 Föreläsningspaket 2013-2014 Makten över maten I Sverige står maten idag för 25 procent av växthusgaserna, från produktion och transport tills den hamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel ger

Läs mer

En kraft för förändring

En kraft för förändring En kraft för förändring Varför finns det fortfarande människor som går hungriga? Det finns tillräckligt med odlingsbar jord i världen för att utrota hungern och tillräckligt med resurser för att uppfylla

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna Årsredovisning 2010 Latinamerikagrupperna Org. Nr 802004-5681 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Noter 8 Styrelsens underskrifter

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Verksamhetsplan 2016 Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2016-03- 01 till 2017-02- 28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 september

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Latinamerikagruppernas. policy. f ö r f o l k l i g t i n f l y t a n d e

Latinamerikagruppernas. policy. f ö r f o l k l i g t i n f l y t a n d e Latinamerikagruppernas policy f ö r f o l k l i g t i n f l y t a n d e Latinamerikagrupperna:s politiska plattform Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Strategisk plan 2013-2017 skelett

Strategisk plan 2013-2017 skelett Strategisk plan 2013-2017 skelett Vision Jordens Vänner verkar för miljö och solidaritet. Målet är en ekologiskt och socialt hållbar värld. Vi verkar för en radikal omställning som gör det möjligt för

Läs mer

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Därför valde jag denna workshop Berätta för personen bredvid dig social hållbarhet definition

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Forum Syds Idéprogram 2012-2022

Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds idéprogram 2012-2022 Vår vision är en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra När människor använder och utvecklar demokratin fördelas

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Policy. För folkligt inflytande. Stockholm Tegelviksgatan 40, Stockholm

Policy. För folkligt inflytande. Stockholm Tegelviksgatan 40, Stockholm Stockholm 20170513 Policy För folkligt inflytande Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm info@latinamerikagrupperna.se www.latinamerikagrupperna.se Latinamerikagruppernas policy för folkligt inflytande 1

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

SMRs syn på utvecklingssamarbete

SMRs syn på utvecklingssamarbete SMRs syn på utvecklingssamarbete SMR tror att utvecklingssamarbete bäst sker utifrån en stabil grund och en tydlig identitet. För SMR är det vår värdegrund som inspirerar och vägleder oss när vi försöker

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer