Dricksvatten och avlopp på Lidingö. Maintpartner AB. Säker tillgång till rent vatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dricksvatten och avlopp på Lidingö. Maintpartner AB. Säker tillgång till rent vatten"

Transkript

1 Teknik

2 Dricksvatten och avlopp på Lidingö Rent sötvatten är vårt viktigaste livsmedel. Du som bor eller arbetar i Lidingö får ditt vatten levererat av Lidingös Tekniska Förvaltning. Med den här broschyren berättar vi om vatten och avlopp i Lidingö och ger dig praktiska tips och råd om vart du kan vända dig om du har frågor om vatten och avlopp. Jan Olof Ohlsson, enhetschef, vatten och avlopp Maintpartner AB Nytt för i år är att vi har lagt ut driftverksamheten för vatten- och avlopp på vår entreprenör Maintpartner AB, som sköter underhållet av distributions- och transportanläggningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Entreprenören ansvarar också för jour och beredskap för vatten- och avloppsverksamheten. Vi strävar efter en minskad miljöbelastning på mark och sjöar genom exempelvis reningsanläggningar för dagvatten, bland annat vår nyinvigda dagvattendamm i Tyktorp. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter, adresser och telefonnummer finner du längst bak i vår broschyr. Säker tillgång till rent vatten Lidingös Tekniska Förvaltning är en del av stadens kommunala verksamhet. Vår uppgift är att se till att Lidingöborna har en säker tillgång till rent vatten av god kvalitet samt ansvara för transport av avloppsvatten till reningsverk. Vår verksamhet innebär förnyelse och underhåll av anläggningar för vatten och avlopp som ledningar, tryckstegringsstationer, vattentorn och pumpstationer och avlopp. Anläggningarna förvaltas på ett tekniskt och ekonomiskt sätt så att du som bor eller verkar på Lidingö får ett godkänt och välsmakande vatten med hög säkerhet i leveransen. Dagvatten omhändertas och renas enligt en framtagen dagvattenplan och Maintpartner AB är vår nya entreprenör för VA-driften.

3 Nu är det nämligen på väg, elbilarna du tankar i ett vanligt eluttag. En tank täcker den dagliga körsträckan för de flesta och kostnaden blir ungefär 3 kr per mil. Du har ju redan hel drös mackar hemma, men för att du ska kunna tanka där det passar dig bäst välkomnar vi redan nu elbilen med att sätta upp de första laddstolparna på gator och parkeringar. Följ med i jakten på framtidens energi på fortum.se

4 Vattnets väg till din vattenkran Lidingö har ingen egen produktion av kommunalt dricksvatten utan köper årligen cirka 3,2 miljoner kubikmeter dricksvatten från Stockholm Vatten. Vattnet hämtas ur Mälaren och renas vid Norsborgs vattenverk och Lovö vattenverk. Från vattenverken i Stockholm distribueras det rena vattnet via ett vattenledningsnät till Ropsten. Därifrån leds vattnet via Lidingöbron till landfästet i Torsvik där tryckstegring av vattnet sker för vidare distribution via stadens ledningsnät. Vi har tre vattentorn, i Hersby, Käppala och i Näset och de motsvarar en total volym av kubikmeter. Vattentornen utjämnar trycket i vattenledningarna och fungerar som brandvattenreserv.

5 Vi har alltid gott vatten av hög kvalitet Kvaliteten på vårt vatten uppfyller med god marginal livsmedelsverkets krav på dricksvatten. Vattnet har ett PHvärde på cirka 8,1. Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket mineraler (framförallt kalcium magnesium) vattnet har. Lågdosera tvättmedel I Sverige använder vi enheten tyska hårdhetsgrader, dh och vattnet på Lidingö som kommer från Mälaren har värdet 5,5 dh. Det innebär att det är mjukt och för att få bästa tvättresultat så bör du dosera enligt lägsta dosering. Du minskar då även på utsläppet av kemikalier samtidigt som du sparar pengar. Använder du miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel skonas naturen ännu mer. Varför gå över ån. och köpa flaskvatten! Vi har mycket bra kvalitet på vårt kranvatten och det finns många orsaker till varför det är bättre att dricka kranvatten än buteljerat vatten. Buteljerat vatten är minst gånger dyrare än vanligt vatten från kranen, dessutom kan det buteljerade vattnet vara mindre hälsosamt än kranvatten. Produktionen och de ofta långa transporterna av buteljerat vatten ger upphov till stora utsläpp av koldioxid vilket bidrar till växthuseffekten. Ett alternativ till buteljerat vatten kan vara att köpa en kolsyreapparat där du kan göra ditt eget bubbelvatten vilket är betydligt billigare. För att det kolsyrade vattnet ska bli gott krävs det att det görs på gott kranvatten.

6 Ständiga kontroller och spolning av ledningar På Lidingö tas vattenprover minst en gång varje månad, på fyra olika ställen. I juli månad tar vi även prover från våra tre vattentorn. För att höja kvalitén på dricksvattnet och minska risken för spridning av föroreningar spolar vi delar av ledningsnätet. De ledningar som spolas ligger i områden där få fastigheter är anslutna till ledningsnätet och där risken finns att vattnet blir stillastående i ledningarna. Genom återkommande spolning omsätts vattnet fortare och höjer ytterligare säkerheten för en hög kvalitet på dricksvattnet. Reservvattenledning Lidingö har även en reservvattenledning för dricksvatten, den går mellan Larsberg och Frihamnen och är ansluten till ledningsnätet på fastlandet. En mindre mängd vatten pumpas ständigt genom reservvattenledningen till Lidingö så att vattnet aldrig blir stillastående och ständigt håller en hög och jämn kvalitet. Tillsammans säkerställer de båda ledningarna att hushåll och verksamheter på Lidingö alltid får rent och gott vatten, ett vatten som dessutom är mycket prisvärt och miljövänligt. Har du fått rost i vattnet? Dricksvattnet kan ibland innehålla rostpartiklar när vattnet släpps på igen efter en tillfällig avstängning eller reparation. Rostpartiklarna försvinner efter en tids spolning. Var extra noga med att spola innan du tvättar, eftersom rosten kan ge fläckar på tvätten och vi vanligtvis inte ersätter sådana skador. Även om vattnet innehåller rostpartiklar är det inte farligt att dricka. Om du ändå skulle få rostfläckar på tvätten kan du göra så här: Låt inte tvätten torka. Fläckarna är oftast lättast att ta bort om de inte har torkat fast. När rosten har försvunnit ur vattenledningen tvättar du kläderna igen på vanligt sätt. Missfärgningen försvinner då oftast direkt. Rostfläckar som fortfarande sitter kvar kan du behandla med lite citronsyra, vinsyra eller oxalsyra som du tillsätter i tvättvattnet. Skölj sedan noga. Det finns också specialmedel att köpa i färghandeln. Vi underhåller dina ledningar Vi utför: Rörinspektion Profilmätning Högtrycksspolning Utvärdering och åtgärdsförslag Renovering/relining av rörledningar i mark och fastighet Stockholms Rörinfodring AB Fridhem Vidbo Märsta Tel: Mail: Webb:

7 Dagvatten Dagvatten är regn- och smältvatten från tak och rännstenar som ofta innehåller föroreningar från bland annat luften och trafiken. Vattnet rinner från exempelvis tak och asfalt genom ledningar och diken ut i sjöar, vattendrag och hav. Minskad mängd förorenat dagvatten i våra sjöar och vattendrag Vi arbetar ständigt med att kartlägga och analysera dagvatten för att kontrollera att det inte är förorenat och rinner orenat ut i vattendrag på och runt Lidingö. Dagvattendammar är naturens reningsverk För att åtgärda och rena dagvatten innan det rinner ut i olika vattenområden bygger vi dagvattendammar. Dammarna filtrerar och renar dagvatten och blir därmed en slags reningsanläggning. Här är några exempel på hur vi tar hand om dagvatten på Lidingö: Tyktorps dagvattendammar filtrerar och renar dagvatten som kommer från golfbanan och från fastigheter på Näset. Från dammen rinner vattnet över till det intilliggande diket som renar vattnet och som sedan leder ut det i Lilla Värtan vid Lidingövarvet. Dagvatten från Stockby småindustriområde renas sedan år 2002 i två dammar med oljeavskiljare innan det rinner ut i Stockbysjön. Lak- och dagvatten från gamla soptippen vid Södergarn och från Trolldalstippen renas med hjälp av anlagda dammar innan det går ut i Södergarnsviken respektive Stora Värtan. Dagvatten som rinner ut i Kottlasjön vid Breviksbadet renas i en särskild reningsbassäng. n Håkan Sundkvist Stefan Sundkvist

8 Avloppet går till Käppala Lidingö ingår som en av elva medlemskommuner i Käppalaförbundet. Förbundets uppgift är att ta hand om och rena avloppsvatten. De flesta av Lidingös invånare är anslutna till Käppalaverket och endast ett fåtal hushåll har enskilda avloppsanläggningar. Lidingö levererar årligen cirka sex miljoner kubikmeter avloppsvatten till Käppalaverket. Käppalaverket Käppalaverket är ett av världens mest effektiva reningsverk. Genom mekanisk, kemisk och biologisk rening tar reningsverket bort slam, fosfor och kväve ur avloppsvattnet. Processen sker i flera reningssteg och tar ett till två dygn. Därefter släpps vattnet ut i Östersjön och återgår till naturens eget kretslopp. Förutom renat vatten ger processen också användbara restprodukter som slam och biogas. Slammet innehåller näringsämnen och kan efter kvalitetskontroll användas som gödsel i jordbruket och för jordtillverkning. Biogasen används till största delen för att värma upp bostäder på Lidingö, men från år 2010 ska biogasen användas som fordonsbränsle till SLbussar. Hjälp oss hålla avloppsvattnet rent! Det är viktigt att det inkommande avloppsvattnet är så rent som möjligt. Det är egentligen bara det som har passerat våra magar som ska gå ut i avloppet. Tänk därför på att slänga skräp i papperskorgen istället för i toaletten, exempelvis kattsand, kondomer, menstrationsskydd ska slängas i soporna. Bomullstoppar med nagellack, aceton och liknande skadar reningsverkets biologiska processer. Använd miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel Lämna färg och kemikalier till miljöstationen Lämna tillbaka mediciner till Apoteket Tvätta bilen på bensinmacken Åvägen 36, Huddinge Telefon: E-post: Htttitititititt Etitttttttititt tib titi tttt tttttttttttttttttttt tttttttttttttttttititititititititititi tititi tititi tititititi tititi titititititititititititititititititi tititi tititi tititititititi tititi titititititititititititititititi I vtttiti tttttititititittti tititittti tttittttttmtititttitititititi titittti titiétttttititittm tititim tititi titititititi tititititititititititi

9 Det är helt naturligt att många kallar på oss. Frog är Sveriges ledande marina anläggningsoch dykeriföretag. Vårt tjänsteutbud omfattar det mesta som går att utföra i och runt vatten. Skandinavien är vår huvudmarknad, men vi har uppdrag över hela världen. Så vill du ha tag på en samling tuffa, professionella, serviceinriktade experter. Kalla på oss! W A T E R P R O O F FROG DYK AB, LERGODSGATAn 1, GöTEBORG, SWEDEn. 24 Tim/h SERVicE , FA x se

10 Tips och råd Vad gör jag när det blir stopp i avloppet? Som fastighetsägare ansvarar du för alla fel som uppstår inom din fastighet och bekostar själv de åtgärder som måste göras. Är du osäker på om stoppet sitter på den egna anläggningen eller på den kommunala kan du kontakta Maintpartner AB:s kundtjänst eller jour så hjälper vi till. Vi ersätter inga kostnader för åtgärder vid stopp i avlopp där ni har beställt en annan entreprenör. Vad gör jag vid översvämning? Kontakta vår entreprenör Maintpartner AB för kontroll och eventuell åtgärd. Kontakta ditt försäkringsbolag och flytta undan föremål som kan skadas av vattnet. Vad gör jag vid vattenläcka i huset? Vid vattenläcka i hus stänger du först av ventilen till vattenmätaren och kontaktar därefter en auktoriserad rörentreprenör. Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet och kontakta ditt försäkringsbolag. Om läckan finns inom fastigheten, men utanför huset vid tomtgränsen kontaktar du vår entreprenör Maintpartner AB som hjälper dig. Kontrollera dina ledningar Det kan bli mycket dyrt att ha en vattenläcka i fastigheten. Därför är det viktigt att också fastighetsägaren kontrollerar att ledningar är i gott skick. Om en toalett står och rinner eller en kran ständigt droppar kan vatten för tusentals kronor försvinna i onödan. Läckande ledningar kan dessutom ställa till med skador på hus och mark. Hur kan jag kontrollera om det finns en vattenläcka i fastigheten? Förutsättningarna är att vattenledningen är av metall och inte av plast (som inte leder ljudet lika bra) Stäng alla kranar i huset och lyssna vid vattenmätaren. Om det hörs ett tydligt susande ljud eller om vattenmätarens lilla hjul fortsätter att rotera, innebär det att det kan finnas en läcka. För att hitta läckan stänger du av ventilerna vid vattenmätaren. Om susandet inte upphör, men hjulet stannar, kan läckan finnas före vattenmätaren, det vill säga på servisledningen på tomtmark mellan vattenmätaren och stadens ledningar, kontakta omedelbart Maintpartner AB som hjälper till att lokalisera läckan. Om susandet därefter upphör kan det finnas en eller flera läckor någonstans i huset. Öppna ventilen igen och kontrollera kranar, toalettstolar, varmvattenberedare etc. för att hitta läckan. Vi hjälper dig med markarbeten. Vi utför anläggnings-, hus- och fasadarbeten åt näringslivet och offentliga beställare Vx DHI är ett konsultföretag med specialistkompetens inom va-teknik, vattenresurser, kust och hav. En av våra kunder är Lidingö stad. För dem mäter vi och modellerar för att beskriva va-nätens exakta funktion. Vi utvecklar och sprider kunskap och teknik som stödjer en uthållig och säker användning av världens vattenresurser och vattenmiljö. Stockholm Göteborg - Växjö - Lund - dhi.se 10

11 Lidingö Stadshus S T O C K H O L M S RENS & SPOL Vi kan avlopp -Högtrycksspolning -Avloppsrensning -Rörinspektion -Avloppsbyten -Grundisolering -Dränering Vi renar ditt avloppsvatten Allt som du spolar ner i avloppet hamnar i Käppalaverket så småningom. Här renar vi avloppsvatten från mer än en halv miljon människor. Du kan underlätta vårt arbete och göra en insats för miljön genom att göra följande: toaletten. rengöringsmedel. Tack för din hjälp. Mer information finns på Bodalsvägen 45, Lidingö 11

12 Hit kan du vända dig Maintpartner AB är entreprenör för drift och underhåll av VA-verksamheten i Lidingö stad. Frågor om vatten och avlopp samt felanmälan besvaras direkt av entreprenören. Maintpartner ansvarar för all skötsel och underhåll av distributions- och transportanläggningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. I uppdraget ingår service och utbyten av vattenmätare, skötsel av brunnar och underhåll av tryckstegrings- och pumpstationer. Maintpartner svarar även för jour och beredskap för vatten- och avloppsverksamheten. Kundtjänst Har du allmänna frågor om ditt kommunala vatten, ditt avlopp eller din anslutning är du välkommen att kontakta Maintpartner antingen per telefon eller via e-post: Måndag-fredag kl Tel: E-post: Felanmälan Har det hänt något akut som du vill felanmäla, till exempel stopp i avloppet, vattenläcka, avstängning av vatten, smakeller luktproblem med vatten är du välkommen att kontakta Maintpartner på följande nummer: Vardagar (måndag-fredag) Kl Tel: Jourtid (kvällar, helger, nätter) Tel: LBC Danderyd-Kedjan AB ansvarar för driften vid Trolldalstippen tillsammans med Lidingö stad. Du som bor på Lidingö kan lämna dina rena schaktmassor från din tomt OCH köpa bergkross makadam sand grovharpad och finsållad jordfyllning Abonnemangs- och fakturafrågor Har du frågor gällande ditt abonnemang eller din faktura är du välkommen att kontakta tekniska förvaltningens kundtjänst på följande nummer: Måndag-fredag kl och kl Tel: E-post: Enskild vattenförsörjning och avloppshantering Vid frågor angående enskild vattenförsörjning och/eller enskild avloppshantering, vänligen kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret. Publisher, editor and advertisement booking: JS SVERIGE +46 (0) Printed on officially approved environmentally compatible paper Printing inks are based on vegetable oil Miljö- och stadsbyggnadskontoret Tel: E-post: Öppettider Trolldalstippen: Må-Fre Dock 19 juni - 14 aug: Fredagar Raster: Tel tippen(dir): Hos oss kan du få hjälp med kranbilar, schaktbilar, slamsugning, spolning, grävmaskiner, hyra av containers 4-30 kbm, lastväxlarflak mm Tel: Edición, redacción y reserva de anuncios: Grupo JS SL Impreso en papel oficialmente autorizado como ecológico La tinta de imprenta basada en aceites vegetales jssverige.se Utgivare, redaktion och annonser: JS SVERIGE +46 (0) Tryckt på officiellt godkänt miljövänligt papper Tryckfärgerna är baserade på vegetabiliska oljor www. 12 SV-UK ES SV

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009

RÅD ANVISNINGAR. till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009 RÅD ANVISNINGAR till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Vänersborg kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

RÅD och ANVISNINGAR. Till Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners ABVA. ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av kommunens allmänna

RÅD och ANVISNINGAR. Till Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners ABVA. ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av kommunens allmänna RÅD och ANVISNINGAR Till Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners ABVA ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av kommunens allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar 1 Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

Vi är stolta över att arbeta för dig!

Vi är stolta över att arbeta för dig! Till fastighetsägare i Umeå kommun Vi är stolta över att arbeta för dig! UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. I denna folder får du en översiktlig information om vad

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

Med valfrihet och service på topp

Med valfrihet och service på topp Med valfrihet och service på topp INNEHÅLL FIX-lägenhet en bra affär 4 50+ tryggt och exklusivt 6 Bredband med valfrihet 8 Service i absolut toppklass 10 Utvidgad valfrihet 12 Välkommen till hemsidan 14

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! VÄRMEPUMPCENTER 040-42 41 30, 046-211 41 30 WWW.ROTEK.SE Erfaren återförsäljare av värmepumpar Värmepumpcenter Rotek

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB OKTOBER 2013 Så blir varje droppe ren Följ med på studiebesök Tävla

Läs mer

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet Manus till bildserie om hållbar utveckling och miljö i hemmet Materialet har sammanställts av Förbundet Agenda 21 i Västmanland, och har sitt ursprung i ett studiematerial från miljökontoret i Göteborg

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! www.ivt.se VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB 040-42 41 30, 046-211 41 30 www.rotek.se IVT s största återförsäljare genom

Läs mer