Beslut om att godkänna projektplanen tillhörande Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för kusten. KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om att godkänna projektplanen tillhörande Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för kusten. KS 2014-273"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Beslut om att godkänna projektplanen tillhörande Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för kusten. KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna projektplanen för den fördjupade översiktsplanen för kusten. Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontoret förslag till beslut daterad Något förstorade kartor till förklaring av avgränsningen för FÖP-området Sammanfattning av ärendet Den 12 augusti så beslutade kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att starta arbetet med en fördjupad översiktsplan för kusten. Ett första steg är att anta en projektplan, utformad enligt Region Hallands projektstyrningsmodell, som ger riktningen på det kommande arbetet. Här är syftet och målet med arbetet viktigt att diskutera. en måste antas innan nästa steg med arbetet för FÖP-kusten kan tas. Efter projektplanen antagits kommer kommunikationsplan, riskanalys och programbeskrivning tas fram. Programbeskrivningen är det egentliga första steget i planprocessen och beskriver vilka förutsättningar som finns i området. Den beskriver också vad som är utgångspunkten för arbetet. Utifrån programbeskrivningen tas en gemensam vision och gemensamma strategier fram för det kommande samrådsarbetet. Kommunikationsplanen är viktig eftersom en väl förankrad och genomförbar fördjupad översiktsplan har dialogen som grund. Riskanalysen bedömer riskerna för projekt- och effektmål efter vilken konsekvens det skulle medföra och sannolikhet att de inträffar. Ekonomi en i sig påverkar ingen ekonomi men den fördjupade översiktsplanen belastar stadsbyggnadskontorets och planenhetens budget. Övervägande en förekommer här i sin första version och kan komma att ändras utifrån ändrade förutsättningar. Dock krävs för att kunna fortsätta arbetet med FÖP:en för kusten att projektplanen godkänns. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 272 Vid protokollet Oskar Åhren Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadskontoret Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 1(17) Planerat startdatum: Planerat slutdatum: Beställare: Kommunstyrelsen Projektledare: Sofia Hedberg Broberg, Översiktsplanerare, Stadsbyggnadskontoret FÖP Kusten Innehållsförteckning 1. Bakgrund Syfte Mål Projektmål Effektmål Prioritetstriangeln Tillvägagångssätt Avgränsningar Förutsättningar Tidsram Ram för personella resurser Total budget Finansiering Organisatoriska förutsättningar Övriga förutsättningar Projektorganisation Beställare Projektledare Styrgrupp Projektgrupp Referensgrupp Resursplanering Projektbudget Personella resurser V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

4 2(17) 9.3. Övriga resurser Intressentanalys Aktivitets- och tidsplan Kommunikation Mötesrutiner Projektdokumentation Kommunikationsplan Riskanalys Sammanfattning Riskanalys Leverans och överlämning vid projektslut Leverans till beställaren Överlämning till ordinarie verksamhet Bilagor Fastställande V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

5 3(17) 1. Bakgrund Falkenbergs kommun har sedan länge arbetat med fördjupningar av översiktsplanen i de områden där exempelvis ökat bebyggelsetryck gjort att det varit intressant att titta närmare på motstående intressen. Kusten är ett sådant område och fastställdes det två fördjupade översiktsplaner, en för norra och en för södra kusten. I samband med att kommunen antog sin nya kommuntäckande översiktsplan, ÖP 2.0, konstaterades det att fördjupningarna för kustområdena behöver uppdateras. Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Kusten utgör därför en naturlig fortsättning av översiktplanen för Falkenbergs kommun, ÖP 2.0, och syftar till att mer detaljerat än i översiktsplanen avväga bevarandeintressen och ett exploateringstryck för framför allt bostäder. Kusten har cirka invånare. Den karaktäriseras av långsträckta sandstränder, dynlandskap och strandängar som bryts av bergspartier som sticker ut i havet. Innanför tar det flacka slättlandskapet vid med öppna åkermarker med mellanliggande trädbevuxna restberg. Hela kustområdet har höga natur-, kultur- och landskapsvärden samt även höga värden för det rörliga friluftslivet (turism). Detta märks bland annat i de riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken som finns utpekade för området. Samtidigt kännetecknas området av ett stort antal fritidsboende där en konvertering till fastboende successivt sker. Med permanentningen kommer också önskemål om större byggnadsyta, standardhöjningar för till exempel vatten, avlopp, vägar och belysning. Befolkningen inom kusten har ökat med ungefär en tiondel på 20 år, och beräknas öka i samma takt eller fortare. Detta innebär att ungefär 200 bostäder behöver tillskapas under en tänkt period på 15 år. Den fördjupade översiktsplanen relaterar till Region Halland mål för Boende (Det ska finnas attraktiva och trygga boendemiljöer i hela regionen) och Miljö (Region Hallands miljö- och klimatprofil ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig). Den anknyter även till Region Hallands tillväxtstrategi vad det gäller Hög attraktivitet (Utveckling av livsmiljön för boende och arbete på landsbygden) och Stark konkurrenskraft (Besöksnäring). Tillväxtstrategin beskriver också utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur men även utvecklade former för samplanering och samverkan mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering. På kommunal nivå så bygger FÖPen på det kommunala övergripande målet Vi växer för en hållbart framtid! men också på de strategier som finns i översiktsplanen. FÖP för Kusten berörs framför allt av två av översiktsplanens strategier: Strategi 1 - Planera för en hållbar samhällsutveckling Strategi 4 Styr bebyggelseutvecklingen i kustnära lägen V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

6 4(17) Till viss del berör den också: Strategi 2 Satsa på hållbara person- och godstransporter Den övergripande strukturbilden för kommunen visar bland annat på utpekat stråk Falkenberg-Olofsbo-Glommen- Morup. I söder finns stråket Falkenberg- Ugglarp-Halmstad, som idag går på väg 767 och 610, via Skrea-Eftra-Ugglarp till Halmstad Glommen är även utpekat som serviceort. Det handlar bland annat om mångfunktionell bebyggelse med olika boendeformer samt att grundläggande service så som förskola, skola och äldreboende ska bibehållas och/eller utvecklas. Detta innebär också att kommunen indirekt kan skapa förutsättningar för att den kommersiella servicen blir kvar på orten. I Glommen handlar det även om att utveckla hamnområdet. Teckenförklaring Strukturbilderna för kusten norr och söder om Falkenberg visar på en satsning att utveckla ortsstrukturen i Glommen och i Ugglarp- Långasand. V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

7 5(17) De generella rekommendationer som anges i översiktsplanen säger att tillväxten i kustområdet helst bör ske genom permanentning av fritidshus och nybyggnation inom eller i direkt anslutning till redan bebyggda områden. Det skrivs även om att bygga bakom befintlig bebyggelse vilket illustreras i bilden ovan genom de brunstreckade pilarna. Värdet av att spara landskapsluckorna för att behålla attraktiviteten och inte bygga igen/för kusten illusteras med gröna kilar. En central fråga är bebyggelse i förhållande till kollektivtrafikstråk vilket också stämmer väl överens med Region Hallands stratetgi, se ovan. 2. Syfte En fördjupad översiktsplan för Kusten syftar till att mer detaljerat än i översiktsplanen avväga de bevarandeintressen och de exploateringsintressen som finns i kustområdet. Syftet med en sådan avvägning är att ge stöd i planeringen för en hållbar samhällsutveckling där kustens höga värden bevaras och nyttjas i strävan att även fortsatt utgöra en attraktiv miljö för boende, verksamheter och besökare. Det gäller att inte såga av den gren man sitter på. 3. Mål 3.1. Projektmål En laga kraftvunnen fördjupad översiktsplan för kusten inom utsatt tid. Detaljerade, användbara riktlinjer för ett hållbart nyttjande och bevarande av kusten bland annat vad det gäller friluftsliv, bostadsbebyggelse, verksamheter, naturmiljö, kulturmiljö och infrastruktur Effektmål Hållbart nyttjande av kusten där utveckling av boende och verksamheter kombineras med ett bevarande. En implementerad och använd fördjupad översiktsplan för kusten. V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

8 6(17) 4. Prioritetstriangeln Cirkelns placering visar vad som är mest styrande i projektet. Kalendertid Resurser pengar, antal, arbetstid Resultat funktion, kvalitet 5. Tillvägagångssätt Plan- och bygglagen (PBL) styr den grundläggande processen att ta fram en översiktsplan. Det innebär ett antal steg och ett tre samrådstillfällen. Arbetet i dessa steg kommer att genomföras av en projektledare med projektgrupp. En tyngdpunkt i projektet kommer att ligga på dialog av olika former. Dialog inom men framför allt utanför organisationen kommunen. Detta för att få fram en fördjupad översiktsplan som har stor förankring och hög genomförbarhet. V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

9 7(17) 6. Avgränsningar 6.1. Geografisk avgränsning FÖP Kusten omfattar området som föreslås i översiktsplanen ÖP 2.0 (blåstreckade i bilden nedan). Detta är också det område som omfattas av området för hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap miljöbalken. Undantagna områden är de som omfattas av fördjupade översiktsplaner för Långås, Heberg, Slöinge och Falkenbergs centralortsområde. Avvägningen har också skett genom en studie av var förhandsbesked har sökts för tillbyggnad eller nybyggnad under perioden Det kan då konstateras att som väntat se en koncentration till det mest kustnära läget men att det förekommer en hel del ansökningar även öster om vilket ytterligare styrker att även området öster om det riktig kustnära området bör ingå i FÖPområdet. V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

10 8(17) Bilderna ovan illustrerar FÖPområdet för kusten i förhållande till: 1. området för hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens 4 kap. 2. de gamla FÖPområdena för kusten 3. övriga FÖPar 4. förhandsbesked V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

11 9(17) 6.2. Innehållsmässig avgränsning Den fördjupade översiktsplanen för Kusten ska grundas på följande frågeställningar: Friluftsliv och besöksnäring förutsättningar för utveckling Bebyggelsestruktur - förutsättningar för utveckling Infrastruktur hur byggs ett hållbart system upp Verksamheter möjligheter till verksamhetsutveckling Landskapsbild vilka strukturer ska byggas vidare på? Landskapskilarna, hur värnar vi dem? Naturvärden hur bevarande samspelar med besöksnäring och andra exploateringsintressen. 7. Förutsättningar 7.1. Tidsram Projektet startas formellt genom beslut i KS den 12 augusti Projektet planeras vara avslutat senast 31 december Projektslutet kan komma att flyttas fram Ram för personella resurser För att den fördjupade översiktsplanen ska kunna genomföras enligt projektbeskrivningen krävs att projektet har tillgång till de personalresurser som beskrivits i projektorganisationen. Detta innebär att projektledaren ägnar ca 70% utav sin tid till att arbeta med projektet men att övriga deltagare lägger ca 10% av sin arbetstid samt att representanter för förvaltningar och bolag lägger 5% av sin arbetstid i samhällsbyggnadsgruppen och för återföring och diskussion på hemmaplan. Chefsgruppen avsätter arbetstid vid vissa av sina möten för att kunna leda. Kommunikatör kommer att krävas till ca 50% under sammanlagt 3 månader, där kommunikationsplan för varje skede upprättas och planernas aktiviteter riggas samt för återkoppling. I mellanperioden behövs stöd från kommunikatör till ca 10%. Tidsuppskattningen är generellt mycket grov Total budget Inga extra medel finns avsatta i budget utan material och utbildningskostnader tas i befintlig verksamhetsbudget för stadsbyggnadskontoret och planenheten Finansiering Projektet finansieras av kommunstyrelsens verksamhetsbudget, Falkenbergs kommun. V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

12 10(17) 7.5. Organisatoriska förutsättningar Till projektet knyts en styrgrupp, en projektgrupp och referensgrupper. De planerade referensgrupperna är samhällbyggnadsgruppen, chefsgruppen inklusive vd, stadsbyggnadskontoret. Projektet är beroende av att de som ska avsätta tid till projektet verkligen får den möjligheten. Projektet är också beroende av att kommunikatörsstöd kan kopplas till processen. Beslutanderätt vad det gäller strategiska frågor och vad -frågor har kommunstyrelsen. När det gäller hur -frågor ombesörjer stadsbyggnadskontoret dessa Övriga förutsättningar De lokaler som kommer att behöva användas är de som finns i kommunhuset men även externa lokaler kommer att krävas vid olika typer av dialogmöten. Projektets fysiska hemvist är stadsbyggnadskontorets planavdelning. 8. Projektorganisation 8.1. Beställare Kommunstyrelsen 8.2. Projektledare Sofia Hedberg Broberg 8.3. Styrgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott 8.4. Projektgrupp Rickard Alström Daniel Helsing Charlotte Wingårdh Sofia H Broberg Arbetsgruppen kan komma att utökas med representanter för mark- och exploatering, gatatrafik och bygglov. Många av kommunens projekt bygger på ett tvärsektoriellt arbetssätt vilket kan innebära att även andra arbetsgrupper kan komma att bildas utifrån vilka frågor som kan bli aktuella att arbeta med. V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

13 11(17) 8.5. Referensgrupp Stadsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadsgruppen Chefsgruppen inklusive bolagsvd 9. Resursplanering 9.1. Projektbudget Kostnaderna för projektet belastar till stora delar stadsbyggnadskontorets planenhets budget. En stor andel av kostnaderna fördelas på dialoginsatser Personella resurser För att den fördjupade översiktsplanen ska kunna genomföras enligt projektbeskrivningen krävs att projektet har tillgång till de personalresurser som beskrivits i projektorganisationen. Detta innebär att projektledaren ägnar ca 70% utav sin tid till att arbeta med projektet men att övriga deltagare lägger ca 10% av sin tid samt att representanter för förvaltningar och bolag lägger 5% av sin tid i samhällsbyggnadsgruppen och för återföring och diskussion på hemmaplan. Chefsgruppen avsätter tid vid vissa av sina möten för att kunna leda. Kommunikatör kommer att krävas till ca 50% under sammanlagt 3 månader, där kommunikationsplan för varje skede upprättas och planernas aktiviteter riggas samt för återkoppling. I mellanperioden behövs stöd från kommunikatör till ca 10%. Tidsuppskattningen är generellt mycket grov. V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

14 12(17) Falkenbergs kommun bedriver arbete över förvaltnings- och bolagsgränser. I viss omfattning kan därför personal användas i projektet Övriga resurser Kontorsrum behövs för det dagliga arbetet och interna möteslokaler för arbetsgruppens möten. Externa möteslokaler krävs för olika typer av dialogaktiviteter. Extern resurs för upplägg av kommunikationsplan och dialog kan komma att krävas. Det komma att behövas utredningar i sakfrågor vilket kan komma att kräva experter som konsultinsatser. 10. Intressentanalys De huvudsakliga intressenterna är de som ska leva och verka i området. Andra intressenter är kommunen som behöver riktlinjer för att kunna avväga bevarandeintressen och exploateringsintressen i kustbygden och länsstyrelsen som har riksintressen att bevaka i kustbygden. Vid framtagandet av fördjupningarna för norra och södra kusten i mitten på 1990-talet så konstaterade länsstyrelsen då, att efter dessa fördjupningar var kusten färdigbyggd. V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

15 13(17) 11. Aktivitets- och tidsplan 2014 Beslut om att sätt igång projektet i Kommunstyrelsen (KS), Aktivitet aug-nov nov-dec Utarbeta projektplan samt godkännande Godkännande av projektplan i KSau och KS (Grind 1) Framtagande av kommunikationsplan Sammanställning av förutsättningar - programhandling Insamling av underlagsmaterial som kan ses saknas Information till nämnder och förvaltningar ang projektet Godkännande av programhandlingar och beslut om programsamråd i KSau och KS (Grind 2) Programsamråd (dialog I, tidig dialog med kommuninvånare) 2015 Aktivitet jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Programsamråd (dialog I, tidig dialog med kommuninvånare) Intern dialog samhällsbyggnadsgruppen och sbk med inkomna synpunkter från kommuninvånarna som grund Upprättande av programsamrådsredogörelse Godkännande av programsamrådsredogörelse samt beslut om inriktning för fortsatt arbete i KSau och KS (Grind 3) Framtagande av samrådshandlingar Godkännande av samrådshandlingar och beslut om samråd i KSau och KS (Grind 4) Plansamråd (dialog II med kommuninvånarna) V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

16 14(17) 2016 Aktivitet jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Upprättande av samrådsredogörelse Godkännande av samrådsredogörelse och beslut om inriktning fortsatt arbete i KSau och KS (Grind 5) Upprättande av utställningshandlingar Godkännande av utställningshandlingar och beslut om utställning i KSau och KS (Grind 6) Utställning (dialog III) Upprättande av utställningsutlåtande Godkännande av utställningsutlåtande och antagandehandlingar Antagande KF (Grind 7) Tidplanen är mycket tight för ett område av dess storlek och med de motstående intressen som finns i området. V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

17 15(17) 12. Kommunikation Mötesrutiner Möten kommer att hållas i olika gruppkonstellationer och under hela projektperioden Projektdokumentation Projektdokumentationen finns samlad på den elektroniska projektarbetsplatsen d v s under : V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten. I ett senare skede, om den blir en realitet, så kommer Evolution projektdatasbas att användas Kommunikationsplan Enligt de övergripande mål som kommunfullmäktige antagit för kommunen ska formerna för medborgarkontakter, information och dialog ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin. En fördjupad översiktsplan är ett dokument där dialogen med invånarna är extra viktig och här blir målet synnerligen tillämpbart. Det framgår även av ÖP 2.0, Strategi 1-Planera för en hållbar samhällsutveckling, som slår fast att Arbeta med dialog och invånarinflytande i planeringsprocesserna. Här handlar det alltså inte enbart om att informera utan bedriva dialog och ge medborgarna möjlighet till inflytande. De olika synpunkter och idéer som alstras under dialogen plockas in och avvägs för att sedan leda fram till ett förslag på hur utvecklingen i området kan tänkas se ut. Dialogen ska ledas av de politiskt valda representanterna och ske med invånarna i olika typer av dialogprocesser. Tjänstemännen har här en stödjande funktion men inte en styrande. Intressenter att bedriva dialog med kan vara: LUP Ugglarp-Långasand-Eftra Glommens samhällsförening Byalag Intresseföreningar Markägare Näringsidkare Boende med flera Förutom ovanstående dialog kommer sedvanlig dialog ske med bland annat länsstyrelsen och angränsande kommuner. Kommunikationsplan måste upprättas samt att tid måste läggas för att rigga de aktiviteter som föreslås i kommunikationsplanen. Återkoppling av varje skede måste ske till kommuninvånarna. Mellan dessa intensiva perioder krävs också ett visst stöd av kommunikatör, bland annat för att hantera de förväntningar som skapas vid dialogtillfällena. I kommunikationsplanen kommer det att finnas en mer detaljerad beskrivning av hur kommunikationen i och om projektet ska genomföras. V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

18 16(17) 13. Riskanalys Sammanfattning Den preliminära riskanalysen visar på att den största risken är att den fördjupade översiktsplanen inte får stöd och blir så förankrad bland allmänheten och internt som det krävs för att den ska vara användbar i framtiden. Detta kan bland annat bero på att kommunikatör inte kunnat finansiseras i projektet vilket gör att kommunen inte når ut med sitt försök till dialog, processen upplevs som att medinflytandet är litet. Det finns även en risk med personalbrist eller ändrad inriktning i projektet vilket direkt leder till tidsförlängning Riskanalys En riskanalys med en mer detaljerad bedömning av riskerna utifrån sannolikhet att de inträffar och vilken konsekvens det skulle få samt vem som är ansvarig för att försöka förhindra att riskerna uppkommer kommer att fördigställas. 14. Leverans och överlämning vid projektslut Leverans till beställaren Projektet kommer att levereras som en fördjupad översiktsplan för kusten i tryckt form Överlämning till ordinarie verksamhet Den fördjupade översiktsplanen kommer att finnas i tryckt form men framför allt i digital form på kommunens hemsida och som GIS-lager att användas i kommunens kartsystem. 15. Bilagor I dagsläget finns inga bilagor men projektplanen kompletteras med kommunikationsplan och riskanalys. V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

19 17(17) 16. Fastställande Undertecknas av beställare och projektledare. [Ort] [ÅÅÅÅ-MM-DD] Beställare [Namn] [Titel] [Förvaltning/Avdelning] [Ort] [] Projektledare [Namn] [Titel] [Förvaltning/Avdelning] [Ort] [] V:\avd PLAN\02 ÖVERSIKTSPLANERING\FÖP-ärenden\FÖP Kusten\1 PLANBESKED\Projektbeskrivning\1 FÖP Kusten.docx

20 Det tänkta FÖP området (Fördjupade ÖversiktsPlaneområdet)

21 Det tänkta FÖP området (Fördjupade ÖversiktsPlaneområdet) i förhållande till andra FÖP områden

22 Det tänkta FÖP området (Fördjupade ÖversiktsPlaneområdet) i förhållande till de gamla FÖParna för kusten

23 Det tänkta FÖP området (Fördjupade ÖversiktsPlaneområdet) i förhållande till område för hushållningsbestämmelser (riksintresse miljöbalken 4).

24 Det tänkta FÖP området (Fördjupade ÖversiktsPlaneområdet) i förhållande till var förhandsbesked sökts.

Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247

Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 102 Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Falkenbergs centrum - information om pågående centrumarbete. (AU 264) KS 2013-384

Falkenbergs centrum - information om pågående centrumarbete. (AU 264) KS 2013-384 231 Falkenbergs centrum - information om pågående centrumarbete. (AU 264) KS 2013-384 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket Rapport Juli 2004 Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket 2004 Titel: Erfarenheter från kommunomfattande

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-13 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott Projektgrupp Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef,

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län dnr KS 12/389 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län 2014-04-22 Kartor Illustrationer, foton & layout Beställare Konsult Ida Persson,

Läs mer

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17.

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2015-02-25 20 KF 33 dnr. KS 298/15-315 Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Projektplan för revidering av översiktsplan

Projektplan för revidering av översiktsplan Projektplan för revidering av översiktsplan Inledning Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Detta i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 3 Kap. 1. Översiktsplanen

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer