Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS 2014-416"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Avslå begäran om planläggning. Beslutsunderlag Beslutsförslag, stadsbyggnadskontoret, Tjänsteskrivelse, stadsbyggnadskontoret Orienteringskartor Ansökan om planbesked Komplettering till ansökan om planbesked Bilagor till ansökan om planbesked (utdrag) Utdrag ur ÖP 2.0 (2014) Riksintressen Gällande detaljplan Morups-Lyngen (2009) Sammanfattning av ärendet Fastighetsägaren till Olofsbo 2:4 har inkommit med en förfrågan om upprättande av ny detaljplan omfattande den del som utgör campingområdet. Ansökan avser två olika förfrågningar: begäran om att låta befintliga villavagnar stå uppställda året runt begäran om att få bygga lodge/hotell Fastighetsägaren önskar upphäva befintliga restriktioner kring uppställning av villavagnar som ägaren idag är vitesförelagd att flytta bort från campingen. Avsikten med en lodge/ hotellbyggnation är att kunna utveckla Olofsbos camping och stugby till en åretruntanläggning med utvecklad konferensverksamhet under den lågfrekventa campingperioden. Ekonomi Ett eventuellt planarbete förutsätts finansieras av sökanden. De kostnader som uppkommer för genomförandet förutsätts bekostas av annan än Falkenbergs kommun. Bakgrund Stadsbyggnadskontoret har utfört studier av gällande detaljplan m.m. Besiktning på plats har skett. Dialog har förts med planavdelningen, bygglovsavdelningen, kommunekolog, Falkenbergs destinationsbolag samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts. 77 Fastigheten omfattas av detaljplan från 2009, vilken syftade till att fastställa befintliga förhållanden eftersom det tidigare inte fanns någon detaljplan. Planområdet är beläget i norra delen av Olofsbo, ca 6 km norr om Falkenbergs tätort och i anslutning till väg 735 (se bifogade kartor). Den berörda fastigheten ligger cirka 600 meter från Olofsbo badplats. Omgivningarna är i huvudsak öppna och landskapet plant. I sydost gränsar planområdet mot område för camping Caravan Club. 100 meter norr om Olofsbo 2:4, inom planområdet, ligger Torsåsens kycklingprodukter AB som har en bebyggd yta på ca 9100 m 2. Som högst är byggnaden ca 10 meter inklusive skorstenar, fläktar m.m. Under 2014 har Torsåsens kycklingprodukter AB påbörjat en utredning om att upprätta ett vattenskyddsområde där Olofsbo 2:4 införlivas i påverkansområdet. Mellan de båda fastigheterna går Lyngenvägen. Olofsbo Camping och Stugbys in- och utfart sker idag från denna. I den kommunomfattande översiktsplanen Översiktsplan 2.0 för Falkenbergs kommun ingår hela fastigheten i området för hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken (MB) 4 kap. Häri ingår riksintressen för turismen och friluftslivet, främst det rörliga friluftslivet, som särskilt ska beaktas vid bedömning av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Området är också i sin helhet av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden. Inom planområdet finns idag verksamheten Olofsbo Camping och Stugor. Den förfrågan som avser villavagnar rör de idag 106 villavagnar som står uppställda på campingen. Dessa har haft tillfälligt bygglov fram till När bygglovet förnyades 2005 av Falkenbergs kommuns bygglovsnämnd, överklagades detta och upphävdes av länsstyrelsen. Ett planarbete inleddes vilket skulle lösa problematiken i området och den nu gällande detaljplanen vann slutligen laga kraft Se vidare särskild tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret, daterad , rörande tidigare beslut kring villavagnarna. Idag saknar villavagnarna bygglov. Den mark som villavagnarna står uppställda på är enligt gällande detaljplan planlagd för tält + husvagnar vilket syftar till att gynna det rörliga friluftslivet. Denna mark får endast utnyttjas 1 april till 31 oktober. Övrig tid är det ej tillåtet med uppställning av villavagnar. Marken får ej heller bebyggas. Bygglovsnämnden beslutade i oktober 2014 om föreläggande vid vite om 3,18 Mkr för de 106 villavagnar som idag står uppställda på Olofsbo camping. Beslutet överklagades i december till länsstyrelsen. Vid den förfrågan som avser byggnation av hotell önskar fastighetsägaren genom utveckling och exploatering av fastigheten, öppna upp för en året-runt-anläggning av typen Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts. 77 lodge (se bifogade ritningar i bilaga). Lodgen ska innehålla en rad olika faciliteter och kunna rymma en större konferensanläggning. För det område som fastighetsägaren avser att bebygga medger gällande detaljplan för Olofsbo 2:4 en högsta byggnadshöjd på 4 meter. Det inkomna förslaget från fastighetsägaren visar på en byggnadshöjd på drygt 18 meter. Vidare anges i gällande detaljplan en högsta exploateringsgrad i byggnadsarea på 1300 m 2. Förslaget från fastighetsägaren visar på en byggnad omfattande drygt 2500 m 2. Den plats där sökanden avser att bygga är förutom att den är angiven för tält och husvagnar även angiven för yta för service, vilket innebär: Yta för service samt gemensamhetsutrymmen. Kontor, handel och reception. Tekniska anläggningar får uppföras. Bostadsrättsföreningen Olofsbo stugor är ägare av hela anläggningen/olofsbo camping, vilket är att likställa med fastighetens ägare. Bostadsrättsföreningen Olofsbo stugor är således den som är sökande av planbeskedet. Ansvarig för ansökan är bostadsrättsföreningens ordförande Hans Broberg. Föreningen består i sin tur av ett antal juridiska personer/företag (eg. andelsägare) som har rådighet över sina respektive andelar/stugor. Dessa delar på ägarskapet av de 72 stugor (enl. sökande) som idag finns på området. Samtliga villavagnar är privatägda och ingår ej i bostadsrättsföreningen. Överväganden Enligt 2007 års samrådshandling är villavagnarna att betrakta som enskilt ägda stugor på arrendetomt. Fastighetsägaren menar att en stor del av campingens verksamhet är uppbyggd kring inkomsten från dessa stamkunder års samrådshandling visar att kommunen anser att inga nya och inga fler villvagnar ska tillkomma inom campingen. Gällande detaljplan har genomförandetid fram till Det innebär att: Under genomförandetiden får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Ett undantag från detta är dock om en ändring är nödvändig på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. ( Detaljplanen har tidigare blivit överklagad till såväl länsstyrelsen som regeringen (tjänsteskrivelse daterad ). Båda instanserna hänvisar till riksintresse för det rörliga friluftslivet, som inte anses gynnas av att de befintliga campingplatserna planerade för tält + husvagnar nyttjas för permanent uppställning av privatägda villavagnar/större husvagnar. En förnyad detaljplan enligt inkommen ansökan där förfrågan avser upphäva Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts. 77 befintliga restriktioner kring uppställning av villavagnar är därmed inte förenlig med riksintressena. Vidare är den del av den inkomna ansökan som avser villvagnar, inte förenlig med riktlinjerna i Falkenbergs översiktsplan. Falkenbergs ÖP förordar att: Särskild hänsyn ska tas till områdets värde (riksintresse för friluftsliv) vid planering, och vid behov ska fördjupade underlag tas fram (Falkenbergs ÖP 2.0, s. 57). Sett till tidigare domar i planärendet, finns det skäl att anta att länsstyrelsen kommer stå fast vid sin bedömning av villavagnarna vid ett nytt planarbete. Antagandet baseras på tidigare beslut rörande det rörliga friluftslivet. Vid den del av ansökan som rör byggandet av lodge/hotell anses det ur destinationssynpunkt att fler boendeanläggningar behövs i kommunen. Det innebär att en anläggning av typen lodge, som planansökan avser, skulle kunna ha en positiv inverkan på turismen i Falkenberg. En byggnad av den storlek som lodgen/hotellet föreslås ha, kommer att ge en påtaglig inverkan på landskapsbilden i området. Den föreslagna höjden på 18 m är nästan dubbelt så högt som Torsåsens fabrik med 10 m som högsta höjd. Upplåtelseformen för lägenheterna i lodgen/hotellet får stor betydelse för om byggnaden gynnar turism eller inte. Detta är ej möjligt att reglera i detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående beslut från såväl länsstyrelse som regering att ansökan om planläggning ska avslås. Yrkanden Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Dahn Persson (S) och Claës L Ljung (M), bifall till stadsbyggnadskontorets förslag. Vid protokollet Marie Pettersson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadskontoret/plan Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

5 Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Lina Persson Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby), Falkenberg. KS Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Avslå begäran om planläggning. Beslutsunderlag Beslutsförslag, stadsbyggnadskontoret, Tjänsteskrivelse, stadsbyggnadskontoret Orienteringskartor Ansökan om planbesked Komplettering till ansökan om planbesked Bilagor till ansökan om planbesked (utdrag) Utdrag ur ÖP 2.0 (2014) Riksintressen Gällande detaljplan Morups-Lyngen (2009) Sammanfattning av ärendet Fastighetsägaren till Olofsbo 2:4 har inkommit med en förfrågan om upprättande av ny detaljplan omfattande den del som utgör campingområdet. Ansökan avser två olika förfrågningar: begäran om att låta befintliga villavagnar stå uppställda året runt begäran om att få bygga lodge/hotell Fastighetsägaren önskar upphäva befintliga restriktioner kring uppställning av villavagnar som ägaren idag är vitesförelagd att flytta bort från campingen. Avsikten med en lodge/hotellbyggnation är att kunna utveckla Olofsbos camping och stugby till en åretrunt-anläggning med utvecklad konferensverksamhet under den lågfrekventa campingperioden. Ekonomi Ett eventuellt planarbete förutsätts finansieras av sökanden. De kostnader som uppkommer för genomförandet förutsätts bekostas av annan än Falkenbergs kommun. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

6 Bakgrund Stadsbyggnadskontoret har utfört studier av gällande detaljplan m.m. Besiktning på plats har skett. Dialog har förts med planavdelningen, bygglovsavdelningen, kommunekolog, Falkenbergs destinationsbolag samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Fastigheten omfattas av detaljplan från 2009, vilken syftade till att fastställa befintliga förhållanden eftersom det tidigare inte fanns någon detaljplan. Planområdet är beläget i norra delen av Olofsbo, ca 6 km norr om Falkenbergs tätort och i anslutning till väg 735 (se bifogade kartor). Den berörda fastigheten ligger cirka 600 meter från Olofsbo badplats. Omgivningarna är i huvudsak öppna och landskapet plant. I sydost gränsar planområdet mot område för camping Caravan Club. 100 meter norr om Olofsbo 2:4, inom planområdet, ligger Torsåsens kycklingprodukter AB som har en bebyggd yta på ca 9100 m 2. Som högst är byggnaden ca 10 meter inklusive skorstenar, fläktar m.m. Under 2014 har Torsåsens kycklingprodukter AB påbörjat en utredning om att upprätta ett vattenskyddsområde där Olofsbo 2:4 införlivas i påverkansområdet. Mellan de båda fastigheterna går Lyngenvägen. Olofsbo Camping och Stugbys in- och utfart sker idag från denna. I den kommunomfattande översiktsplanen Översiktsplan 2.0 för Falkenbergs kommun ingår hela fastigheten i området för hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken (MB) 4 kap. Häri ingår riksintressen för turismen och friluftslivet, främst det rörliga friluftslivet, som särskilt ska beaktas vid bedömning av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Området är också i sin helhet av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden. Inom planområdet finns idag verksamheten Olofsbo Camping och Stugor. Den förfrågan som avser villvagnar rör de idag 106 villavagnar som står uppställda på campingen. Dessa har haft tillfälligt bygglov fram till När bygglovet förnyades 2005 av Falkenbergs kommuns bygglovsnämnd, överklagades detta och upphävdes av länsstyrelsen. Ett planarbete inleddes vilket skulle lösa problematiken i området och den nu gällande detaljplanen vann slutligen laga kraft Se vidare särskild tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret, daterad , rörande tidigare beslut kring villavagnarna. Idag saknar villvagnarna bygglov. Den mark som villavagnarna står uppställda på är enligt gällande detaljplan planlagd för tält + husvagnar vilket syftar till att gynna det rörliga friluftslivet. Denna mark får endast utnyttjas 1 april till 31 oktober. Övrig tid är det ej tillåtet med uppställning av villavagnar. Marken får ej heller bebyggas. Bygglovsnämnden beslutade i oktober 2014 om föreläggande vid vite om 3,18 Mkr för de 106 villavagnar som idag står uppställda på Olofsbo camping. Beslutet överklagades i december till länsstyrelsen. Vid den förfrågan som avser byggnation av hotell önskar fastighetsägaren genom utveckling och exploatering av fastigheten, öppna upp för en året-runt-anläggning av typen lodge (se bifogade ritningar i bilaga). Lodgen ska innehålla en rad olika faciliteter och kunna rymma en större konferensanläggning. 2

7 För det område som fastighetsägaren avser att bebygga medger gällande detaljplan för Olofsbo 2:4 en högsta byggnadshöjd på 4 meter. Det inkomna förslaget från fastighetsägaren visar på en byggnadshöjd på drygt 18 meter. Vidare anges i gällande detaljplan en högsta exploateringsgrad i byggnadsarea på 1300 m 2. Förslaget från fastighetsägaren visar på en byggnad omfattande drygt 2500 m 2. Den plats där sökanden avser att bygga är förutom att den är angiven för tält och husvagnar även angiven för yta för service, vilket innebär: Yta för service samt gemensamhetsutrymmen. Kontor, handel och reception. Tekniska anläggningar får uppföras. Bostadsrättsföreningen Olofsbo stugor är ägare av hela anläggningen/olofsbo camping, vilket är att likställa med fastighetens ägare. Bostadsrättsföreningen Olofsbo stugor är således den som är sökande av planbeskedet. Ansvarig för ansökan är bostadsrättsföreningens ordförande Hans Broberg. Föreningen består i sin tur av ett antal juridiska personer/företag (eg. andelsägare) som har rådighet över sina respektive andelar/stugor. Dessa delar på ägarskapet av de 72 stugor (enl. sökande) som idag finns på området. Samtliga villvagnar är privatägda och ingår ej i bostadsrättsföreningen. Överväganden Enligt 2007 års samrådshandling är villavagnarna att betrakta som enskilt ägda stugor på arrendetomt. Fastighetsägaren menar att en stor del av campingens verksamhet är uppbyggd kring inkomsten från dessa stamkunder års samrådshandling visar att kommunen anser att inga nya och inga fler villvagnar ska tillkomma inom campingen. Gällande detaljplan har genomförandetid fram till Det innebär att: Under genomförandetiden får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Ett undantag från detta är dock om en ändring är nödvändig på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. ( Detaljplanen har tidigare blivit överklagad till såväl länsstyrelsen som regeringen (se bifogad tjänsteskrivelse). Båda instanserna hänvisar till riksintresse för det rörliga friluftslivet, som inte anses gynnas av att de befintliga campingplatserna planerade för tält + husvagnar nyttjas för permanent uppställning av privatägda villavagnar/större husvagnar. En förnyad detaljplan enligt inkommen ansökan där förfrågan avser upphäva befintliga restriktioner kring uppställning av villavagnar är därmed inte förenlig med riksintressena. Vidare är den del av den inkomna ansökan som avser villvagnar, inte förenlig med riktlinjerna i Falkenbergs översiktsplan. Falkenbergs ÖP förordar att: Särskild hänsyn ska tas till områdets värde (riksintresse för friluftsliv) vid planering, och vid behov ska fördjupade underlag tas fram (Falkenbergs ÖP 2.0, s. 57). Sett till tidigare domar i planärendet (se bifogad tjänsteskrivelse), finns det skäl att anta att länsstyrelsen kommer stå fast vid sin bedömning av villvagnarna vid ett nytt planarbete. Antagandet baseras på tidigare beslut rörande det rörliga friluftslivet. 3

8 Vid den del av ansökan som rör byggandet av lodge/hotell anses det ur destinationssynpunkt att fler boendeanläggningar behövs i kommunen. Det innebär att en anläggning av typen lodge, som planansökan avser, skulle kunna ha en positiv inverkan på turismen i Falkenberg. En byggnad av den storlek som lodgen/hotellet föreslås ha, kommer att ge en påtaglig inverkan på landskapsbilden i området. Den föreslagna höjden på 18 m är nästan dubbelt så högt som Torsåsens fabrik med 10 m som högsta höjd. Upplåtelseformen för lägenheterna i lodgen/hotellet får stor betydelse för om byggnaden gynnar turism eller inte. Detta är ej möjligt att reglera i detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående beslut från såväl länsstyrelse som regering att ansökan om planläggning ska avslås. Expedieras till: Stadsbyggnadskontoret Jonas Håkansson 4

9 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Lina Persson Olofsbo 2:4, Falkenberg Dnr KS 2014/416 Ärendets gång avseende villavagnar Bygglov - före 2009 Bygglovsnämnden beviljade i september 2004 tillfälligt bygglov för 118 villavagnar på Olofsbo camping. En konflikt mellan Olofsbo Camping och intilliggande Torsåsens kycklingprodukter AB ledde fram till att Torsåsens kycklingprodukter AB överklagade beslutet till länsstyrelsen, som upphävde bygglovet: Antalet campingplatser vid kusten, tillgängliga för det rörliga friluftslivet, är otillräckligt och efterfrågan är ofta större än tillgången. Antalet platser som är tillgängliga för det rörliga friluftslivet riskerar därtill att minska genom att campingen på flera campingplatser tenderar att få en alltmer stationär karaktär genom permanent uppställda hus- och villavagnar. Permanent uppställda husoch villvagnar är i funktionshänseende att betrakta som fritidshus för enskilt ägande. Det nu aktuella planområdet ligger inom kustområdet i Halland som utgör riksintresse enligt 4 kap 2 och 4 miljöbalken och med särskilda hushållningsbestämmelser för turism och rörligt friluftsliv respektive fritidsbebyggelse. Att inom det aktuella området, med stort behov av campingplatser för det rörliga friluftslivet och med sådan stor andel och omfattning som det nu handlar om, kan åtgärden inte anses vara förenlig med hushållningsbestämmelserna i 4 kap MB, vilket innebär att åtgärden strider mot bestämmelserna i 2 kap 1 plan- och bygglagen. Under tiden som överklagan behandlades vid länsstyrelsen drog Torsåsens kycklingprodukter AB tillbaka sin överklagan eftersom Olofsbo camping och Torsåsens kycklingprodukter AB rett ut den konflikt som gett upphov till överklagan. Länsstyrelsen 5

10 hade dock redan observerat den förväntade permanenta uppställningen av villavagnarna och beslöt på eget initiativ att upphäva bygglovsbeslutet. Detaljplan Som följd av beslutet inledde kommunen 2005 arbetet med en ny detaljplan som skulle tillåta permanent uppställda villvagnar på Olofsbo camping. Syftet med planarbetet var dels att fastställa befintliga förhållanden, eftersom det tidigare inte funnits någon detaljplan, och dels att möjliggöra en lösning på villavagnsproblematiken. I sitt samrådsyttrande hotade länsstyrelsen att stoppa planen, med hänvisning till att Hallandskusten är ett riksintresse för det rörliga friluftslivet, och att detta inte gagnas av att campingplatser förvandlas till privata stugbyar. Falkenbergs kommun backade och gjorde om detaljplaneförslaget så att det tillät villvagnar på samma villkor som vanliga husvagnar, det vill säga uppställning under sommarhalvåret. Marken för de uppställda villvagnarna prickmarkerades, i enlighet med länsstyrelsens beslut. I planen tilläts också uppförande av ett sextiotal campingstugor avsikten var att ägaren skulle kunna konvertera hälften av villavagnarna till stugor (så har det inte blivit möjligheten att bygga stugor har av campingägarna använts för att bygga bostadsrätter i form av nya campingstugor). Den nya detaljplanen antogs 2007 av kommunfullmäktige. Ägarna till Olofsbo camping, samt Torsåsens kycklingprodukter AB, överklagade beslutet att anta detaljplanen till länsstyrelsen som avslog överklagandet 2008: Kustområdet i Halland är attraktivt för åretruntbebyggelse och enskilt ägda fritidshus men kusten har även mycket stort värde för turister och för det rörliga friluftslivet. I Falkenberg finns 5 campingplatser i länet samtidigt som motståndet vid planläggning av nya campingplatser ofta är betydande från boende. Länsstyrelsen har därmed gjort bedömningen att det är angeläget att de befintliga campingplatserna utnyttjas för det rörliga friluftslivet och ej för permanent uppställning av privatägda villavagnar/större husvagnar. Ägarna till Olofsbo camping, samt Torsåsens kycklingprodukter AB, överklagade 2009 länsstyrelsens beslut till regeringen utan framgång: Regeringen finner, med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken och till vad som framkommit i ärendet, att permanent uppställning av campingvagnar inte kan anses förenligt med redovisade allmänna intressen.( ) det enskilda intresset bör stå tillbaka för de allmänna intressena. Den nya detaljplanen vann slutligen laga kraft

11 Bygglov efter januari 2010: BLN förelägger campingägaren att 118 villavagnar skall tas bort. 11 oktober 2010: Länsstyrelsen avslår överklagandet från campingägaren. 11 april 2011: Förvaltningsrätten avslår överklagandet från campingägaren. 16 september 2011: Kammarrätten nekar prövningstillstånd. 22 november 2011: Högsta förvaltningsdomstolen nekar prövningstillstånd. 25 juni 2012: Campingägaren begär att BLN ska besluta att preskription inträtt enligt PBL 11 kap 20, det vill säga att vagnarna funnits på campingen i mer än tio år och därför är legaliserade. Enligt förvaltningsrättens dom 11 april 2011 har dock inte preskription inträtt. 15 november 2012: BLN beslutar om föreläggande vid vite om 3,3 miljoner kronor att 110 vagnar plus altaner etc. skall bort från campingen. 10 september 2013: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 3 oktober 2014: Mark- och miljödomstolen upphäver föreläggandet då det anses otydligt formulerat. 21 oktober 2014: BLN beslutar om föreläggande vid vite om 3,18 miljoner kronor att 106 vagnar skall bort från campingen. Beslutet är överklagat till länsstyrelsen. 7

12 Orienteringskartor Området för detaljplan Morups-Lyngen 1:13 8

13 Ansökan om planbesked. FALKENBERG STADSBYGGNADSKONTORET ANSÖKAN (inlämnas i ett exemplar) Planbeskcd Fastighctsbcteckning* Falkenberg Olofsbo 2:4 Sökande, namn* Brf Olofsbo stugor gm Hans Broberg (styrelseordförande) Fastighetens gatuadress* Olofsbo 223, 222, Falkenberg Person- eller org.nr* Sökande, postadress, postnr och ort* (hil skickas beslut och faktura om ingel annat anges på denna blankett) C/o EkonomiDartner N Axelsson. Västra Hamnqatan 7 A 5 tr, Göteborg Sökande, fakturaadress (om annan Sn ovan) f Telefon (även riktnummer) Annan kontaktperson, namn, adress, telefon dagtid (som i företa hand ska kontaktas vid behov av kompletteringar).innas Håkansson. 10 Fastighetsägare (om annan än sukanucj, uuiuii, auit». Ärendet gfiller planläggning av område* i jen-/två [bostadshus F : Butik/ kontor Beskrivning/motivering av projektet Garage, uthus etc n F,er I I bostadshus " Ant låg.. Camping "Brf Olofsbo stugor" ansöker om planändring beträffande befintliga restriktioner kring permanent uppställning av vagnar på Olofsbo Camping & Stugby. Detta med hänvisning till såväl negativ miljöpåverkan genom årlig bort- och återflytt av vagnar, som betungande kostnadsbörda för den enskilde vagnägaren. Bifogade handlingar* ( Situationsplan eller karta över området (obligatorisk) Övriga handlingar [Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa Namnteckning* Datum Sökande, narrml ivarig) NamnfÖrtydligande Hans Broberg Ansökan om planbesked ska göras av den som avser att uföra en åtgärd inom det området som ansökan begär. Normalt görs begäran av fastighetsägaren. Om någon annan står som sökande ska fullmakt eller avtal med fastighetsägaren bifogas. Observera att den som står som sökande och skriver under begäran är betalningsansvarigfor den avgift som tas ut för planbesked. <D Kryssa för vilka åtgärder som ansökan avser och ge en enkel och kortfattad beskrivning av projektet. (D En karta med markering för vilket område man söker planbesked för ska alltid bifogas. Övriga handlingar som kan bifogas är tänkt disposition av området samt information om annat som behöver beaktas. När en privatperson söker planbesked ska samma person som står som sökande skriva under ansökan. När företag ansöker ska ansökan skrivas under av person som har rätt att företräda företaget. Skicka ansökan till: Falkenbergs kommun Kommunstyrelsen FALKENBERG Postadress Falkenbergs kommun Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Besöksadress Nygatan 34 Telefon eller direktnummer E-posta dress Intemotswimc* 9

14 Komplettering till ansökan om planbesked 10

15 Bilagor till ansökan om planbesked (utdrag) 11

16 12

17 Utdrag ur Falkenbergs ÖP 2.0 (2014) Riksintressen 13

18 Gällande detaljplan Morups-Lyngen 1:13 (2009) 14

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-24 207 Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214

Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 309 Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal för detaljplanearbete

Läs mer

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-19 360 Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting). KS 2013-212

Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting). KS 2013-212 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-01-21 2 Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting). KS 2013-212 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Begäran om planläggning för Olofsbo 3:22 m fl, kv Måsen, Olofsbo. KS 2013-406

Begäran om planläggning för Olofsbo 3:22 m fl, kv Måsen, Olofsbo. KS 2013-406 83 Begäran om planläggning för Olofsbo 3:22 m fl, kv Måsen, Olofsbo. KS 2013-406 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Avslå begäran om planändring. Beslutsunderlag Kvarters föreningen

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 73 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65.

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 118 Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 70 Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169

Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 156 Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 49 Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

DOM 2014-04-16 Stockholm

DOM 2014-04-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-04-16 Stockholm Mål nr P 6534-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål nr P 288-12, se bilaga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 195 Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS 2014-227 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 71 Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 75 Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-12-22 372 Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Detaljplan för Hjortsberg 3:37 planavtal. KS

Detaljplan för Hjortsberg 3:37 planavtal. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 154 Detaljplan för Hjortsberg 3:37 planavtal. KS 2013-423 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2014/36 PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Det aktuella utredningsområdet 2014-04-17 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra

Läs mer

DOM 2014-08-07 Stockholm

DOM 2014-08-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 2014-08-07 Stockholm Mål nr P 11862-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE X MOTPART Kalix

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 82 Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

DOM 2013-05-10 Stockholm

DOM 2013-05-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2013-05-10 Stockholm Mål nr P 8575-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-17 i mål P 508-12, se bilaga A KLAGANDE Bergs kommun MOTPART

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha.

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha. Granskningshandling Dnr: BN 2014/12 215 Ändring 2 av del av detaljplan S 35 för Stranden 19:7 i Mora kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING januari 2015 Handlingar Planbeskrivning (denna handling), januari

Läs mer

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde torsdagen den 10 april 2014

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde torsdagen den 10 april 2014 Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde torsdagen den 10 april 2014 Sidan 3 av 127 Ärende 1 Sidan 4 av 127 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen Sidan 5 av 127 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare,

Läs mer

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna.

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 284 BUDGET Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 285 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation, nr 160 192, föredras och läggs

Läs mer

DOM 2014-02-20 Stockholm

DOM 2014-02-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060101 DOM 2014-02-20 Stockholm Mål nr P 6118-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-04 i mål nr P 4578-12,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

DOM 2012-12-10 Stockholm

DOM 2012-12-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0612 2012-12-10 Stockholm Mål nr P 3639-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen dom 2012-03-29 i mål nr P 2257-11, se bilaga

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2010-11-16 FALKENBERG 350 Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun 2015-08-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/39-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling.

Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling. SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling. Dnr 08-10067.214 KS 08-560 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER 1 Plan och miljökontoret Dnr: 2007-0709-214 ANTAGANDEHANDLING Del av MJÖLKENABBEN 1:4, SIRKÖN TINGSRYDS KOMMUN, KRONOBERGS LÄN BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxa 2014. KS 2013-171

Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxa 2014. KS 2013-171 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 329 Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxa 2014. KS 2013-171 KS, KF Beslut

Läs mer

INGARÖSTRAND 5:154, Stora Barnviksvägen 72: Ansökan om bygglov för uppförande av altan (fasadändring)

INGARÖSTRAND 5:154, Stora Barnviksvägen 72: Ansökan om bygglov för uppförande av altan (fasadändring) Datum Dnr 2015-04-14 BYGG.2014.4840 29 Helene Gustavsson helene.gustavsson@varmdo.se 08-570 475 85 Tf. enhetschef FJÄLLSTRÖM MALIN Tjänsteskrivelse INGARÖSTRAND 5:154, Stora Barnviksvägen 72: Ansökan om

Läs mer

Detaljplan för fast. Saxnäs 1:243, Saxnäs Center AB, Färjestaden

Detaljplan för fast. Saxnäs 1:243, Saxnäs Center AB, Färjestaden 1 Detaljplan för fast. Saxnäs 1:243, Saxnäs Center AB, Antagen av Kommunstyrelsen i Mörbylånga Kommun 2013-03-12 56 Beslutet vann laga kraft 2013-04-09 2 Handlingar Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. KS 2015-103

Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. KS 2015-103 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 88 Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. KS 2015-103 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Planprövning Stensätter 1:312, planbeskedsbeslut

Planprövning Stensätter 1:312, planbeskedsbeslut 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-01-11 Dnr Sbn 2012-312 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan 013 20 63 53 Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning Stensätter 1:312, planbeskedsbeslut

Läs mer

2013-10-01. Hemställan om planläggning - del av Hjortsberg 4:1. Dnr KS 2013-184

2013-10-01. Hemställan om planläggning - del av Hjortsberg 4:1. Dnr KS 2013-184 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-01 294 Hemställan om planläggning - del av Hjortsberg 4:1. Dnr KS 2013-184 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Akt nr 1486-P157 Upphävande av detaljplan för Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Antagen av MBN: 2015-11-19 Laga kraft: 2015-12-23 Dnr MBN/2015-0572

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

Försäljning av kvarteret Duvslaget. KS 2015-107

Försäljning av kvarteret Duvslaget. KS 2015-107 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-21 109 Försäljning av kvarteret Duvslaget. KS 2015-107 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Försäljning av kvarteret Duvslaget. (AU 109) KS 2015-107

Försäljning av kvarteret Duvslaget. (AU 109) KS 2015-107 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 123 Försäljning av kvarteret Duvslaget. (AU 109) KS 2015-107 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Sylvia Schönbeck, miljö- och hälsoskyddsinsp.

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Sylvia Schönbeck, miljö- och hälsoskyddsinsp. Miljö- och byggnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2012-05-24 76 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 24 maj 2012 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Utskottet för samhällsbyggnad

Utskottet för samhällsbyggnad 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, kl 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.45. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Benght Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) 54 64, 66 Berne

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-01-12 35 Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Planprogram för Glommens hamn Antagande. KS 2010-629

Planprogram för Glommens hamn Antagande. KS 2010-629 Beslutsförslag 2016-02-15 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Anna Modigh Planprogram för Glommens hamn Antagande. KS 2010-629 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Anta planprogrammet.

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan...

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan... Detaljplaner Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av

Läs mer

DOM 2015-02-25 Stockholm

DOM 2015-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2015-02-25 Stockholm Mål nr M 8665-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-02 i mål nr M 1231-14, se bilaga

Läs mer

Kinnekulle Camping DETALJPLAN. Kinnekulle Camping. Hällekis tätort, Götene kommun

Kinnekulle Camping DETALJPLAN. Kinnekulle Camping. Hällekis tätort, Götene kommun Kinnekulle Camping HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Karta med text från ÖP del 2 Bilagor Fastighetsförteckning dat 2010-02-03 Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-05-10 kl 08.30-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef

Läs mer

DJURÖ 4:65 & DJURÖ 4:238, skifte 2: Ansökan om strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor på land

DJURÖ 4:65 & DJURÖ 4:238, skifte 2: Ansökan om strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor på land Datum Dnr 2014-08-13 STR.2014.1463 489 Karolina Norrman karolina.norrman@varmdo.se 08-570 482 20 Miljöinspektör REK + MB HANS NICLAS HAMMARSTRÖM HÖGMALMSVÄGEN 19 13973 DJURHAMN DJURÖ 4:65 & DJURÖ 4:238,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Tänkt lokalisering på stranden i rött 1(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE SAMRÅDSHANDLING Dnr:2011.0712 315 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397 november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE Storumans Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166

Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 217 Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Mats Stenmark (M), tjänstgörande ersättare för Bengt Park (KD) 157. Elisabet Ingels (C) Therese Lundqvist (C) Mats Stenmark (M), 150-156

Mats Stenmark (M), tjänstgörande ersättare för Bengt Park (KD) 157. Elisabet Ingels (C) Therese Lundqvist (C) Mats Stenmark (M), 150-156 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-14:45 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183

Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-22 321 Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112.

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112. Beslutsförslag 2014-08-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras

Läs mer

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20 Detaljplan för Rockebro 7:137 m.fl, Sommens samhälle, Tranås kommun Dnr 330/2008 Upprättad i april 2009 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planområde Sjön Sommen Antagen av byggnadsnämnden

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 7 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB Ombud: Advokat Jörgen Hemby Gustav Adolfs Torg 47 211 39 Malmö KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Miljödepartementet)

Läs mer

Ändring av detaljplan 1880-P753 för del av fastigheten Återvändan 1:23 m.fl. och Katrinelunds badplats Stora Mellösa församling Örebro kommun

Ändring av detaljplan 1880-P753 för del av fastigheten Återvändan 1:23 m.fl. och Katrinelunds badplats Stora Mellösa församling Örebro kommun Planbeskrivning 2015-01-22 Ös 70/2014 Laga kraft Bn 33/2015 Ändring av detaljplan 1880-P753 för del av fastigheten Återvändan 1:23 m.fl. och Katrinelunds badplats Stora Mellösa församling Örebro kommun

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 4 oktober 2010 Syfte Planens syfte är att ge ramar för den bebyggelse

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE Samrådshandlingar 1 (6) 2015-06-23 Dnr PLAN.2015.4 Planbeskrivning Ändring genom tillägg till detaljplan för fastigheten ÅKAREN 1 i detaljplan för kv. PANTEN, STALLET, TULLEN m. fl. i stadsdelen Östertull,

Läs mer

Tröinge 4:38 ansökan om planläggning. KS 2015-299

Tröinge 4:38 ansökan om planläggning. KS 2015-299 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 8 Tröinge 4:38 ansökan om planläggning. KS 2015-299 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer