Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Upphäva detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet). Beslutsunderlag Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, (beslut ang uppdrag, bakgrund mm) Detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet), Falkenberg, plankarta Förslag till upphävande, stadsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse, daterad Protokollsutdrag Kommunfullmäktige (beslut om återremiss) Försäkran från Favonius AB, daterad , samt företagsinformation Information om visualisering (länk till internetinformation) Bakgrund Begäran om upphävande av gällande detaljplan för vindkraft i havsområdet utanför Falkenberg, Kattegatt, inkom hösten 2014 från Favonius AB. Bolaget har rådighet för uppförande av vindkraftspark inom havsområdet. Tillståndsprövning enligt Miljöbalken pågår och bolaget föreslog att detaljplanen upphävs för att åstadkomma en anpassning till gällande lagstiftning. Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt stadsbyggnadskontoret att utarbeta och samråda kring förslag till upphävande av detaljplanen. Samråd har genomförts och de synpunkter som inkommit har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse, daterad Efter genomfört samråd kring förslag till upphävande föreslog Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta upphäva detaljplanen. Kommunfullmäktige beslöt dock med röstsiffrorna återremittera ärendet med begäran om att ärendet skulle kompletteras med en försäkran från ägarna om att inga anspråk om ersättning kommer att resas mot kommunen i och med upphävandet samt med en visualisering av den föreslagna parken i området. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 118 Ekonomi Arbetet med upphävandet av detaljplanen bekostas fullt ut av Favonius AB, enligt tecknat avtal. Försäkran om att inga ersättningsanspråk kommer att resas mot kommunen föreligger. Övervägande En försäkran från Favonius AB, daterad , om att bolaget inte kommer att resa ersättningsanspråk på kommunen med anledning av upphävande av detaljplanen har på kommunfullmäktiges begäran kompletterat handlingarna. Favonius AB anser att visualiseringar av den vindkraftspark som bolaget för närvarande söker miljötillstånd för, i en process som för närvarande ligger i Mark- och miljödomstolen, bäst återges digitalt på dataskärm eller liknande. Visualiseringarna låter sig inte med trovärdighet visas på utskrivet papper eller i pdf-format. En länk till den hemsida där ett stort antal visualiseringar finns redovisas därför här. Stadsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanen upphävs. Yrkande Marcelle Farjallah (S), Tore Holmefalk (C), Dahn Persson (S) och Jan Berge (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Filip Bertilsson (M), Lars Fagerström (FP), Ingrid Gustavsson (M), Georgia Ferris (KD), och Anders Jansson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Marcelle Farjallahs (S) yrkande mot Filip Bertilssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marcelle Farjallahs yrkande. Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Marcelle Farjallahs (S) yrkande. Nej-röst för Filip Bertilssons (M) yrkande. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 118 Omröstningsresultat Med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Marcelle Farjallahs yrkande. Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår Ingrid Gustavsson (M) X Donjeta Mlinaku (S) X Tore Holmefalk (C) X Dahn Persson (S) X Filip Bertilsson (M) X Marcelle Farjallah (S) X Lars Fagerström (FP) X Sebastian Ghafari (S) X Georgia Ferris (KD) X Lennart Torstensson (S) X Jan Berge (MP) X Anders Jansson (SD) X Mari-Louise Wernersson (C) X Summa 8 5 Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadskontoret/plan Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Detaljplan för Skottarevet. KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Upphäva detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet). Beslutsunderlag Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, (beslut ang uppdrag, bakgrund mm) Detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet), Falkenberg, plankarta Förslag till upphävande, stadsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse, daterad Protokollsutdrag Kommunfullmäktige (beslut om återremiss) Försäkran från Favonius AB, daterad , samt företagsinformation Information om visualisering (länk till internetinformation) Bakgrund Begäran om upphävande av gällande detaljplan för vindkraft i havsområdet utanför Falkenberg, Kattegatt, inkom hösten 2014 från Favonius AB. Bolaget har rådighet för uppförande av vindkraftspark inom havsområdet. Tillståndsprövning enligt Miljöbalken pågår och bolaget föreslog att detaljplanen upphävs för att åstadkomma en anpassning till gällande lagstiftning. Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt stadsbyggnadskontoret att utarbeta och samråda kring förslag till upphävande av detaljplanen. Samråd har genomförts och de synpunkter som inkommit har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse, daterad Efter genomfört samråd kring förslag till upphävande föreslog Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta upphäva detaljplanen. Kommunfullmäktige beslöt dock med röstsiffrorna återremittera ärendet med begäran om att ärendet skulle kompletteras med en försäkran från ägarna om att inga anspråk om ersättning kommer att resas mot kommunen i och med upphävandet samt med en visualisering av den föreslagna parken i området. Ekonomi Arbetet med upphävandet av detaljplanen bekostas fullt ut av Favonius AB, enligt tecknat avtal. Försäkran om att inga ersättningsanspråk kommer att resas mot kommunen föreligger. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

5 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts. 111 Övervägande En försäkran från Favonius AB, daterad , om att bolaget inte kommer att resa ersättningsanspråk på kommunen med anledning av upphävande av detaljplanen har på kommunfullmäktiges begäran kompletterat handlingarna. Favonius AB anser att visualiseringar av den vindkraftspark som bolaget för närvarande söker miljötillstånd för, i en process som för närvarande ligger i Mark- och miljödomstolen, bäst återges digitalt på dataskärm eller liknande. Visualiseringarna låter sig inte med trovärdighet visas på utskrivet papper eller i pdf-format. En länk till den hemsida där ett stort antal visualiseringar finns redovisas därför här. Stadsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanen upphävs. Yrkanden Claës-L Ljung (M) yrkar avslag på att upphäva detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet). Mari-Louise Wernersson (C), Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) yrkar upphäva detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande mot Claës-L Ljungs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande. Reservationer Claës-L Ljung (M) reservarar sig till förmån för eget yrkande. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

6 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts. 111 Anteckning Lars Fagerström (FP) och Georgia Ferris (KD) antecknar sina avvikande meningar till protokollet. Vid protokollet Oskar Åhrén Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadskontoret/plan Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

7 Beslutsförslag Kommunledningskontoret Stadsbyggnadskontoret Johan Risholm Detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet), Falkenbergs kommun. Dnr KS2014/353 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Upphäva detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet). Beslutsunderlag Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, (beslut ang uppdrag, bakgrund mm) Detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet), Falkenberg, plankarta Förslag till upphävande, stadsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse, daterad Protokollsutdrag Kommunfullmäktige (beslut om återremiss) Försäkran från Favonius AB, daterad , samt företagsinformation Information om visualisering (länk till internetinformation) Bakgrund Begäran om upphävande av gällande detaljplan för vindkraft i havsområdet utanför Falkenberg, Kattegatt, inkom hösten 2014 från Favonius AB. Bolaget har rådighet för uppförande av vindkraftspark inom havsområdet. Tillståndsprövning enligt Miljöbalken pågår och bolaget föreslog att detaljplanen upphävs för att åstadkomma en anpassning till gällande lagstiftning. Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt stadsbyggnadskontoret att utarbeta och samråda kring förslag till upphävande av detaljplanen. Samråd har genomförts och de synpunkter som inkommit har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse, daterad Efter genomfört samråd kring förslag till upphävande föreslog Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta upphäva detaljplanen. Kommunfullmäktige beslöt dock med röstsiffrorna återremittera ärendet med begäran om att ärendet skulle kompletteras med en försäkran från ägarna om att inga anspråk om ersättning kommer att resas mot kommunen i och med upphävandet samt med en visualisering av den föreslagna parken i området. Ekonomi Arbetet med upphävandet av detaljplanen bekostas fullt ut av Favonius AB, enligt tecknat avtal. Försäkran om att inga ersättningsanspråk kommer att resas mot kommunen föreligger. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

8 Övervägande En försäkran från Favonius AB, daterad , om att bolaget inte kommer att resa ersättningsanspråk på kommunen med anledning av upphävande av detaljplanen har på kommunfullmäktiges begäran kompletterat handlingarna. Favonius AB anser att visualiseringar av den vindkraftspark som bolaget för närvarande söker miljötillstånd för, i en process som för närvarande ligger i Mark- och miljödomstolen, bäst återges digitalt på dataskärm eller liknande. Visualiseringarna låter sig inte med trovärdighet visas på utskrivet papper eller i pdf-format. En länk till den hemsida där ett stort antal visualiseringar finns redovisas därför här. Stadsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanen upphävs. 2

9 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt, Falkenbergs kommun. (AU 299) KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja ett arbete kring upphävande av rubricerad detaljplan. 2 Planarbetet skall föregås av tecknande av avtal rörande kostnader mm. 3 Planarbetet skall inledas snarast. Beslutsunderlag Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret Begäran om upphävande av detaljplan, Favonius AB Detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet), Falkenberg Sammanfattning av ärendet Begäran om upphävande av gällande detaljplan för vindkraft i havsområdet utanför Falkenberg, Kattegatt, har inkommit från Favonius AB. Bolaget har sökt och fått rådigheten för uppförande av vindkraftspark inom området. Tillståndsprövning enligt Miljöbalken pågår och bolaget föreslår att detaljplanen upphävs för att åstadkomma en anpassning till gällande lagstiftning. Bakgrund I syfte att möjliggöra etablerande av havsbaserad vindkraft inom havsområdet i Falkenbergs kommun upprättades en detaljplan för en vindkraftspark. Området som planerade för energiproduktion ligger som närmast ca 7 km sydost om pirarmarna till Falkenbergs hamn. Planområdet är ca 4 gånger 5 km stort och föreslogs rymma ca 30 vindkraftsverk. Detaljplanen föreskriver att verken skall placeras i raka rader och ha en högsta totalhöjd om 150 m. Höjdbestämmelsen valdes med utgångspunkt att högintensivt blinkande vitt ljus (hindermarkering för flyg) skulle undvikas. För byggnadsverk lägre än 150 m krävs enligt gällande bestämmelser från Transportstyrelsen endast rött blinkande ljus med lägre styrka. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

10 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 257 Planarbetet föregicks av en lokaliseringsutredning avseende havsbaserad vindkraft inom hela Falkenbergs kommuns havsområde (1998). Därefter genomfördes ett programarbete rörande två möjliga lokaliseringar av en vindkraftspark i anslutning till farleden till Falkenbergs hamn, benämnda Skottarevet. Programarbetet utmynnade i ett uppdrag att utarbeta en detaljplan i ett yttre läge. Det formella planarbetet genomfördes 2007 och detaljplanen vann slutligen, genom regeringsbeslut, laga kraft 30 oktober Området finns även redovisat i gällande översiktsplan för Falkenberg som område för vindkraftspark och utgör även av Energimyndigheten utpekat riksintresseområde för vindkraft. Ekonomi Arbetet med upphävandet av detaljplanen förutsätts fullt ut bekostas av sökanden. Övervägande I kommunens översiktsplan har fem övergripande strategier formulerats, vilka skall vara vägledande för kommunens arbete med samhällsutvecklingen. Av dessa berör föreliggande begäran främst strategi 1 -Planera för en hållbar samhällsutveckling. Med det syftet är redovisningen i dels den kommuntäckande översiktsplanen ÖP2.0 (2014) och dels i delöversiktsplan för Falkenberg (2007) tydlig. Lagändringar genomfördes dock 2010 så att etablering av vindkraftspark inte längre fordrar bygglov och alltså inte längre prövas mot Plan- och Bygglagen. Ansökan om tillstånd för vindkraftspark (-verk) skall numer prövas mot Miljöbalkens bestämmelser. Kommunens inställning till ansökningar om vindkraft är dock väsentlig men denna bör stödjas på översiktsplanen Detaljplanen och har därmed spelat ut sitt syfte som vägledande inför bygglovsprövning. Tillståndsprövning enligt Miljöbalken för projektet Skottarevet genomfördes 2007 och Mark- och miljööverdomstolen fattade slutgiltigt beslut 2008 då man avslog ansökan. En förnyad ansökan har därefter utarbetats, nu under projektnamnet Kattegatt Offshore. I samband men detta har föreslagen etablering växt något i förhållande till det förslag som tidigare var aktuellt. Den nya ansökan omfattar ett något större område och redovisar ca 50 verk med en höjd upp till 190 m. I ansökan har dock bolaget åtagit sig villkor om att inte bygga högre än 150 m om inte behovsanpassad hinderbelysning (ex radarstyrd belysning, typ OCAS) används. Kommunen har 2013 aktivt tillstyrkt ansökan till Mark och miljödomstolen. Domstolen avslog dock densamma 25 juni 2014, med hänvisning till främst risker för torsk och Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

11 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 257 tumlare under byggfasen samt samhällsekonomin. Bolaget har överklagat beslutet till Mark- och miljööverdomstolen. I samband med prövningen i Mark- och miljödomstolen fördes ett resonemang om avvikelsen från detaljplanen. Bolaget anser att detaljplanen kan vara hämmande i den fortsatta tillståndsprocessen och önskar därför att kommunen upphäver densamma. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att detaljplanen i och med lagändringen 2010 saknar praktisk betydelse då bygglov inte längre fordras. Detaljplanens avgränsning som inte överensstämmer med vare sig redovisningen i gällande översiktsplan eller den aktuella ansökan kan vara förvirrande. Bestämmelsen om maximal höjd 150 m kom av en önskan att förhindra det mer störande högintensivt blinkande ljuset. Då bolaget åtagit sig villkor att inte bygga parken så att kontinuerligt blinkande högintensivt vitt ljus fordras (dvs att använda teknik för behovsstyrd hinderbelysning om högre verk än 150 m byggs) har bestämmelsen spelat ut sin roll. Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att snarast inleda arbete kring upphävande av detaljplanen för Skottarevet. Yrkande, propositionsordning och beslut Lars Fagerström (FP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Claes Ljung (M) och Georgia Ferris (KD) instämmer i yrkandet. Jan Dickens (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Lars Fagerström (FP), Claes Ljung (M), Georgia Ferris (KD) och Herman Fältström (M) reserverar sig mot beslutet. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

12 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 257 Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadskontoret Favonius AB Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

13

14

15 Upphävande av detaljplan för del av Kattegatt (vindkraft) Falkenberg SÄRSKILT UTLÅTANDE Upprättad Reviderad (avseende adress till person som yttrat sig, punkt 4.2) Kommunstyrelsen beslutade ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till upphävande av rubricerad detaljplan. Förslag till upphävande har därefter varit föremål för samråd mellan och Förslaget har under samrådstiden varit utställt i Stadshuset samt funnits på kommunens hemsida. Annons om samrådsremiss kring förslag till upphävande har varit intagen i Hallands Nyheter Brev med information om samrådet har sänts till diverse myndigheter och organisationer enligt en särskilt upprättad utsändningslista. Under samrådstiden inkomna yttranden presenteras i denna redogörelse i koncentrerat och något redigerat skick (all saktext finns dock med). Angivet datum är ankomstdatum. Samlade kommentarer till inkomna yttranden återfinns i slutet av denna redogörelse.

16 1. LÄNSSTYRELSEN, CENTRALA OCH REGIONALA MYNDIGHETER, VERK. BOLAG MM 2.1 Trafikverket, Transportstyrelsen, Samrådsredogörelse Upphävande av detaljplan för del av Kattegatt 2 (7)

17 2.3 Lantmäterimyndigheten, Försvarsmakten, Varbergs kommun, Byggnadsnämnden, Halmstads kommun, kommunekologen, KOMMUNAL REMISS 3.7 Bygglovsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Räddningstjänsten Väst, Samrådsredogörelse Upphävande av detaljplan för del av Kattegatt 3 (7)

18 4 PRIVATPERSONER, ORGANISATIONER 4.1 Ideella föreningen Rädda Hallandskusten, Hans Johansson, Leif E Svensson, Tvärvägen 17 (Långan 4), Samrådsredogörelse Upphävande av detaljplan för del av Kattegatt 4 (7)

19 Kommentar från Stadsbyggnadskontoret: Här finns i yttrandet från Leif E Svensson tio kartor som visar plottad kurs för tio skilda fartyg i det aktuella havsområdet ett specifikt dygn. Kartorna har inte medtagits i denna sammanställning. Kartorna finns dock att tillgå på stadsbyggnadskontoret för den intresserade i ärendeakten samt scannade till digitalt format. Samrådsredogörelse Upphävande av detaljplan för del av Kattegatt 5 (7)

20 Samrådsredogörelse Upphävande av detaljplan för del av Kattegatt 6 (7)

21 5. SAMMANFATTNING, KOMMENTARER, STÄLLNINGSTAGANDE Lantmäterimyndigheten ser oklarhet rörande detaljplanens genomförandetid. På den antagna plankartan finns ingen uppgift, i planbeskrivningen anges fem år. Senare gjord handanteckning på plankartan anger femton år. Oavsett vilket torde inget hinder att upphäva planen föreligga då området ej ingår i fastighet och då rättighetsinnehavaren (Favonius AB) begärt åtgärden. Ideella Föreningen Rädda Hallandskusten motsätter sig upphävande av detaljplanen då denna anger begränsningar kring hur en park får utformas. Privatpersonen Leif E Svensson lyfter fram säkerhetsriskerna vid etablering av en vindkraftpark i detta område. Då omfattande prövning av parkens lämpliga lokalisering, utformning samt av konsekvenserna härav prövas i enlighet med Miljöbalken inom pågående miljöprövning ser stadsbyggnadskontoret inget hinder för att nu upphäva detaljplanen. Kontoret föreslår att detaljplanen upphävs. 6. NAMNLISTA Följande har under samrådet inkommit med skriftliga synpunkter. Länsstyrelsen Trafikverket Transportstyrelsen Lantmäterimyndigheten Försvarsmakten Varbergs kommun, Byggnadsnämnden Halmstads kommun, kommunekologen Bygglovsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Räddningstjänsten Väst Ideella föreningen Rädda Hallandskusten, Hans Johansson Leif E Svensson, Tvärvägen 17 (Långan 4) Av dessa har följande kommit in med skriftliga synpunkter vilka helt eller delvis ej har blivit beaktade i och med föreliggande förslag. Dessa kommer därför, innan antagandet, att meddelas i enlighet med PBL 5: Lantmäterimyndigheten Ideella föreningen Rädda Hallandskusten, Hans Johansson Leif E Svensson, Tvärvägen 17 (Långan 4) Av dessa kan inte någon betraktas som sakägare m fl, som är berättigade att besvära sig över ett senare antagande av planförslaget. Inget meddelande med besvärshänvisning, i enlighet med PBL 5:29-30, kommer därför sändas ut efter ett eventuellt antagande. STADSBYGGNADSKONTORET Johan Risholm Planarkitekt Samrådsredogörelse Upphävande av detaljplan för del av Kattegatt 7 (7)

22

23

24

25

26

27 Företagsinformation :59 Ansvarig för informationen nedan är Bisnode Information AB Org-/personnr: Företagsnamn: Favonius AB Skatteregistrering: Aktiv» Juridisk information: Förekommer i juridiska sammanhang» Ansvarig för informationen nedan är Bisnode Information AB Koncerntillhörighet Koncernmoder: AGRIVIND AB Antal företag i koncernen: 3 Per bokslutsmånad: OBS! Dessa företagsnamn gäller vid bokslutstidpunkten Koncernstruktur Orgnr Ägar % AGRIVIND AB FAVONIUS AB METAVIND AB , ,00 Bisnode Information AB Solna Ansvarig utgivare Per Adolfsson, Bisnode Information AB

28

29

30 Johan Risholm Från: Jan-Åke Jacobson Skickat: den 12 april :16 Till: Johan Risholm Kopia: 'Engdahl Hannele'; 'Lennart Blomgren'; '''Anders Schönborg''; 'Patrik Lindström' Ämne: Kattegatt offshore Bifogade filer: Skopiator c pdf; Koncerntillhörighet.pdf; pdf Hej Johan! Jag bifogar försäkran från Agrivind. Det framgår av bilaga att Anders kan teckna Agrivinds firma själv men det kommer ett original i vanlig post med även Lennarts signatur när de hunnit träffas. Vad gäller fotomontage och visualisering så blir det inte tydligt på utskrifter i pdf-format. Det bästa är att studera länken: och välja en eller flera kamerapositioner. På bilden som kommer upp efter ett positionsval finns instruktion under hjälp-knappen hur bilden ska betraktas för att ge rätt intryck. På den länken har länge funnits visualisering med 189 m totalhöjd och Stora Middelgrund i bakgrunden. Frågor? Tveka inte att kontakta mig på Jag är på Energimyndigheten i Stockholm i morgon. Svarar jag inte lägg ett meddelande i telefonsvararen så ringer jag upp. Med vänliga hälsningar Jan-Åke Tfn Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 1

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt, Falkenbergs kommun. KS

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt, Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 50 Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt, Falkenbergs kommun. KS 2014-353 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Detaljplan för Skottarevet. KS

Detaljplan för Skottarevet. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-21 111 Detaljplan för Skottarevet. KS 2014-353 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-09 370 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna

Läs mer

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-01-12 35 Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 63 Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445

Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 52 Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Detaljplan för Hjortsberg 3:37 planavtal. KS

Detaljplan för Hjortsberg 3:37 planavtal. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 154 Detaljplan för Hjortsberg 3:37 planavtal. KS 2013-423 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 147 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS 2015-22 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112.

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112. Beslutsförslag 2014-08-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras

Läs mer

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 70 Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 71 Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 49 Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2013-09-10. Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.

2013-09-10. Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-09-10 195 Yttrande över Favonius AB ansökan om tillstånd till Uppförande och drift av vindkraftverk i Kattegatt

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter handels-, kontors- eller industrimark rättelse. (AU 244). KS 2015-261.

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter handels-, kontors- eller industrimark rättelse. (AU 244). KS 2015-261. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-11-10 259 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter handels-, kontors- eller industrimark rättelse. (AU

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-24 207 Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 138 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 34 Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Kommunstyrelsen har möjlighet att köpa in fastigheter för att täcka behov av boende

Läs mer

Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169

Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 156 Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214

Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 309 Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal för detaljplanearbete

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-11-08 303 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS 2016-431 KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-12-22 372 Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg *kw' 2011-12-06 317 Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 136 Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att utreda möjlighet att förhindra tiggeri på kommunal mark. (AU 14) KS

Motion om att utreda möjlighet att förhindra tiggeri på kommunal mark. (AU 14) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 61 Motion om att utreda möjlighet att förhindra tiggeri på kommunal mark. (AU 14) KS 2015-199 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Läs mer

Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. KS 2015-248

Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. KS 2015-248 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-12-08 338 Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. KS 2015-248 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS 2014-416

Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS 2014-416 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 77 Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS 2014-416 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Protokoll Sammantradesdatum 2015-12-22 Sammantradestid 08.30-11.15. Georgia Ferris (KD), 364. Marcelle Farjallah (S) Jan Berge (MP)

Protokoll Sammantradesdatum 2015-12-22 Sammantradestid 08.30-11.15. Georgia Ferris (KD), 364. Marcelle Farjallah (S) Jan Berge (MP) Protokoll Sammantradesdatum 2015-12-22 Sammantradestid 08.30-11.15 Nr 28 FALKENBERG Kommunstyrelsens arbetsutskott Narvarande Ledamoter Tjanstgorande ersattare Ersattare Ovriga fortroendevalda Tjansteman

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 73 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65.

Läs mer

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 75 Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S)

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2016-06-28 Sammanträdestid 14.30 15.15 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. KS 2015-289

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. KS 2015-289 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-26 34 Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. KS 2015-289 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ansökan om tillstånd för vindkraftverk på Rävige 6:1 m fl, Äskåsen. Dnr KS 2010-337

Ansökan om tillstånd för vindkraftverk på Rävige 6:1 m fl, Äskåsen. Dnr KS 2010-337 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-09-18 239 Ansökan om tillstånd för vindkraftverk på Rävige 6:1 m fl, Äskåsen. Dnr KS 2010-337 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg IO 2013-10-15 311 Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 33 Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 211 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321

Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 12 Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 189 Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-11-10 264 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38

Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 133 Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelsen i

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-24 Sammanträdestid 08:30-11.00. Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Faijallah (S)

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-24 Sammanträdestid 08:30-11.00. Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Faijallah (S) Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-24 Sammanträdestid 08:30-11.00 Nr 22 FALKENBERG Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. (AU 147) KS

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. (AU 147) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 201-06-02 13 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. (AU 147) KS 2014-40 KF Beslut

Läs mer

Försäljning av kvarteret Duvslaget. (AU 109) KS 2015-107

Försäljning av kvarteret Duvslaget. (AU 109) KS 2015-107 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 123 Försäljning av kvarteret Duvslaget. (AU 109) KS 2015-107 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 343 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS 2016-431 Beslut

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-02-14 47 Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS 2016-338 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294

Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 195 Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 63 Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 KS, KF Beslut

Läs mer

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 82 Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om dragracingbana. KS 2015-329

Medborgarförslag om dragracingbana. KS 2015-329 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 66 Medborgarförslag om dragracingbana. KS 2015-329 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-15 244 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 97 Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS 2015-105 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting). KS 2013-212

Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting). KS 2013-212 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-01-21 2 Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting). KS 2013-212 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Farjallah (S)

Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Farjallah (S) Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2013-05-14 Sammanträdestid 8.30-10.40 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-05-28 Sammanträdestid 16.00-20.00. Närvarande

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-05-28 Sammanträdestid 16.00-20.00. Närvarande Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-05-28 Sammanträdestid 16.00-20.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 67 Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS 2015-289 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Protokoll Nr 2. Närvarande

Protokoll Nr 2. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2015-03-31 Sammanträdestid 16.00-19.15 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Försäljning av kvarteret Duvslaget. KS 2015-107

Försäljning av kvarteret Duvslaget. KS 2015-107 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-21 109 Försäljning av kvarteret Duvslaget. KS 2015-107 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum 2014-10-21 Sammantradestid 16.00-16.30 FALKENBERG Kommunfullmaktige Narvarande Ledamdter Stig Agnaker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Per Johansson (C) Kerstin Angel (C)

Läs mer

Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166

Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 217 Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-04-23 Sammanträdestid 16.00-20.00

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-04-23 Sammanträdestid 16.00-20.00 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-04-23 Sammanträdestid 16.00-20.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under lågtrafik. KS 2014-314

Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under lågtrafik. KS 2014-314 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 341 Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under lågtrafik. KS 2014-314 KS KF Beslut

Läs mer

Försäljning av fastigheten Slottshagen 5. (AU 110) KS 2015-138

Försäljning av fastigheten Slottshagen 5. (AU 110) KS 2015-138 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 124 Försäljning av fastigheten Slottshagen 5. (AU 110) KS 2015-138 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Tallgläntan hus A Tallkottens förskola. (AU 123) KS

Tallgläntan hus A Tallkottens förskola. (AU 123) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 131 Tallgläntan hus A Tallkottens förskola. (AU 123) S 2014-286 F Beslut ommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2012-10-02 Sammanträdestid 8.30-11.05

Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2012-10-02 Sammanträdestid 8.30-11.05 Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2012-10-02 Sammanträdestid 8.30-11.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Claës-L

Läs mer

Redovisning av tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen.

Redovisning av tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-03-22 75 Redovisning av tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. KS 2016-20 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om presskonferens efter nämndsmöten. (AU 396) KS 2014-401

Medborgarförslag om presskonferens efter nämndsmöten. (AU 396) KS 2014-401 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 32 Medborgarförslag om presskonferens efter nämndsmöten. (AU 396) KS 2014-401 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2014-02-04. 1 Avslå den del av motionen som förespråkar enkelriktade cykelbanor.

2014-02-04. 1 Avslå den del av motionen som förespråkar enkelriktade cykelbanor. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 35 Motion angående gång- och cykelbanor. (AU 11) KS 2013-327 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med den ändringen att beslutssats

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-01-29 23 Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i. Dnr KS 2012-449 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 363 Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022.

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. KS

Motion om öppen förskola i Ullared. KS 25 Motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen med tilläggen att i utredningen i första

Läs mer

Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183

Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-22 321 Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 192 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Information energieffektiviseringsåtgärder. KS 2012-33

Information energieffektiviseringsåtgärder. KS 2012-33 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-26 242 Information energieffektiviseringsåtgärder. KS 2012-33 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer