Aktiespararna Sundsvall års verksamhetsberättelse ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiespararna Sundsvall. 2011 års verksamhetsberättelse (2011-01-01 2011-12-31)"

Transkript

1 Aktiespararna Sundsvall 2011 års verksamhetsberättelse ( )

2 2011 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett år som inneburit många aktiviteter. Totalt har det inbjudits till 12 träffar. Två av dessa har varit utbildningar och två har haft formen av VIP-kvällar. Till de många aktiviteterna ska också läggas de Aktiecaféer som vi har igång sedan några år tillbaka. Vi hade som utgångspunkt inför året att vi skulle vara breda i vårt utbud och erbjuda aktiviteter både för nybörjare och vana aktieplacerare. Vi har följaktligen under året också kunnat bjuda på träffar där du fått reda på hur och var du kan göra dina aktieaffärer, hur du deklarerar dina affärer, fondträff och renodlade Aktieträffar. Vidare har vi haft en träff där vi analyserat börsföretag vid en s.k. Analyskväll. Som traditionen erbjuder så har vi också haft besök av Aktiespararnas Gunnar Ek. Mer om aktiviteterna, besökande företag, aktiecaféerna etc. redovisas i detalj nedan. Vårt medlemstapp har fortsatt, om än i begränsad skala. För Aktiespararna totalt sett är medlemsminskningen 8 % vilket inte är en acceptabel siffra. Vi måste lägga stor vikt framöver vid att få till en positiv medlemsutveckling. Vi har kunnat erbjuda fritt inträde till alla arrangemang som vi haft under året (undantaget utbildningen i Hitta Kursvinnare). Detta tack var en mycket god ekonomi. De ekonomiska siffrorna redovisas längre fram i verksamhetsberättelsen. Vi arbetar med s.k. målkort för vår lokalavdelning. Detta gör att vi på ett enkelt sätt kan följa upp vår verksamhet i efterhand. Nästan alla mål blev uppfyllda som vi satte upp inför året. En miss var att vi inte fick till stånd ett arrangemang som riktade sig framför allt mot nyrekrytering. Avsikten är att detta tas igen under det kommande verksamhetsåret. Sida 1(7)

3 Allmänt om vår lokalavdelning Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares Riksförbunds 144 lokalavdelningar. Vår avdelning bildades 1975 och ingår i Region Nord som omfattar totalt 21 lokalavdelningar, från Söderhamn i söder och norrut. Vår lokalavdelning är ingen juridisk person. Vid årsmötet utser vår lokalavdelning en ledningsgrupp bestående av minst tre personer. Bidrag från Riksförbundet utgår för närvarande med 30 kr per medlem. Bland föreningens uppgifter återfinns bl.a.: Ordna Aktie- och Fondträffar Medlemsvärvning Ordna utbildning och seminarier Delta i Aktie- och Fonddagar, mässor etc. Ledningsgrupp Under året har ledningsgruppen bestått av: Thomas Ahlandsberg, ordförande Lars Rönström Marie Lindström Anders Igglund Karolina Holm, representant för Unga Aktiesparare Ledningsgruppen har haft 11 ordinarie sammanträden under året. Dessutom har vi träffats en gång tillsammans med Unga Aktiesparares ledningsgrupp. Medlemsutveckling och fördelning Förbundet hade totalt medlemmar vid utgången av år 2011, vilket innebär ett medlemstapp på cirka 8 % sedan ingången av året. Vi i vår lokalavdelning hade vid utgången av år 2011 totalt 686 medlemmar, ett medlemstapp på 34 stycken vilket motsvarar cirka 5 %. Vi fortsätter således att tappa medlemmar trots att vi anordnar många bra och uppskattade aktiviteter. Givetvis spelar en orolig aktiemarknad en viss roll men hela förklaringen ligger inte där. Konkurrensen inom vårt verksamhetsområde hårdnar och det är mycket annat som pockar på uppmärksamheten. Allmänt sett har många olika sorters intresseföreningar problem med att behålla och rekrytera medlemmar. Medlemsdata Sundsvall lokalavdelning ( ): Totalt: 686 Varav Unga Aktiesparare: 67 Män: 531 Kvinnor: 155 (således 22,6 % kvinnor) Andel med E-postadress registrerad: cirka 65 % Sida 2(7)

4 Andelen som har sin E-postadress registrerad hos oss har ökat med 4 procentenheter och är nu uppe i cirka 65 %. Det är i topp bland Aktiespararnas lokalavdelningar men vi önskar så klart att siffran stiger ytterligare. Mycket av Aktiespararnas kommunikation sker via E-post så det är till gagn för medlemmar att registrera sin E-postadress. Dessutom sker vissa inbjudningar enbart via E-post. Tilläggas ska att alla inbjudningar alltid också läggs upp på vår hemsida. Aktiviteter och övrig verksamhet under året Nedan listas träffar/aktiviteter och medverkande företag: Årsmöte, Studsvik och Fortnox ( ) Skattekväll hos Skatteverket ( ) VIP-kväll med Skagen Fonder ( ) Aktieträff med Ratos och HL Display ( ) Träff med Aktieinvest, Safe Earth Fund och Max Matthiessen ( ) Träff med AktieTorget, Aros Quality Group och Brighter ( ) Heldagsutbildning i Hitta Kursvinnare ( ) Träff för nya medlemmar ( ) Analyskväll med Nordea, Africa Oil, Lucara Diamonds, Swedol, Micro Systemation och Aktiespararnas Christophe Génetay ( ) Helkväll med Aktiespararnas Gunnar Ek ( ) Fortsättningsutbildning i Aktiekunskap ( ) VIP-kväll hos SCA R&D Centre ( ) VIP-kvällarna är enbart öppna för våra medlemmar och innehållet är oftast lite annorlunda än det som är brukligt vid våra mer ordinarie träffar. Vi har sedan några år tillbaka anordnat VIPkvällar och avser så också att göra under kommande år. Detta är ett sätt för att ytterligare visa på det mervärde som ett medlemskap innebär och initiativet har varit väldigt uppskattat bland våra medlemmar. Vi har sedan ett par år tillbaka tre Aktiecaféer igång varav ett är på dagtid. Tillsammans innebär det ytterligare 40-talet sammankomster. Vi har varit representerade vid de träffar som anordnas av regionen såsom regionkonferens och närområdesträff. Vid Årskongressen i Stockholm deltog från vår avdelning Inge Nises och Lars Rönström. Även Thomas Ahlandsberg deltog vid kongressen, men då såsom styrelserepresentant för Aktiespararnas förbundsstyrelse. Vi hade som utgångspunkt för årets aktiviteter att vi skulle vara breda i vårt utbud och erbjuda ett smörgåsbord där alla kunde ta del av något. Som synes ovan bjöd vi också på ett mycket varierat innehåll, anpassat både för nybörjare och vana aktieplacerare. Var goda ekonomi har också gjort att vi kunnat bjuda på fritt inträde på alla arrangemang under det gångna året, undantaget heldagsutbildningen i Hitta Kursvinnare som vi dock erbjöd till ett rabatterat pris. Sida 3(7)

5 Kommentarer till några av aktiviteterna Förutom träffarna med Aktieinvest och AktieTorget så har uppslutningen varit mer än godkänd. Vi vet av erfarenhet att bolag noterade på mindre listor (såsom AktieTorget) drar mindre folk. Fördelen med de mindre bolagen är att de inte är speciellt analyserade eller kända av marknaden. Du får då själv bilda dig din egen uppfattning av företaget, aktien och dess framtida utveckling. Det är en avvägningsfråga från vår sida vilka företag vi ska ha på våra träffar. Kombination av små och stora företag kanske? Aktieträffen med Ratos och HL Display drog drygt 100 personer. Viss draghjälp fick vi av att Ratos bjöd in sina aktieägare till träffen. Att Gunnar Ek drar folk det vet vi. Så att det var mycket god uppslutning då vi arrangerade en helkväll med Gunnar var ingen överraskning. Sedan något år tillbaka anordnar Aktiespararna s.k. Analyskvällar. Dessa innehåller företagspresentationer i kombination med att företagens aktie också analyserar med hjälp av programmet Hitta Kursvinnare. När vi i Sundsvall stod som värd för en efterlängtad Analyskväll så var det också första gången som konceptet arrangerades norr om Norrtull. Det blev en mycket intressant kväll där vi förutom företagspresentationer och aktieanalyser även fick oss till livs föredragningar om råvaror såsom olja, guld och diamanter. Analyskvällen blev lyckad och konceptet tål att upprepas, förutsatt givetvis att ett intresse finns från våra medlemmars sida. Utbildning Från svaren av webbenkäten som vi genomförde hösten 2010 vet vi att utbildning efterfrågas av våra medlemmar. Detta är ju också precis vad vi inom Aktiespararna hela tiden säger: Utbildning är viktigt för att kunna spara framgångsrikt i aktier. Därför var det glädjande att 25 personer tog tillfället i akt och medverkande vid vår utbildning i Hitta Kursvinnare. Det var en heldagsutbildning som arrangerades första lördagen i oktober. Genom att vi vid våra träffar kontinuerligt visar på exempel från Hitta Kursvinnare och på hur man kan använda programmet så ökar intresset för programmet. I förlängningen kommer detta också säkerligen innebära att mer utbildning efterfrågas. I slutet av november genomfördes en fortsättningsutbildning i Aktiekunskap under en kväll. Detta var i samarbete med och på initiativ av Unga Aktiesparare. Cirka 25 personer deltog vilket var en bra siffra, speciellt med tanke på att vi inte marknadsförde utbildningen speciellt. Får vi bara ihop tillräckligt många personer som är intresserade av en utbildning (olika många beroende på vilken typ av utbildning det rör sig om) så försöker vi anordnar en. Sida 4(7)

6 Hemsidan Vi har som vanligt varit mycket aktiva på Aktiespararnas webbplats och då framför allt på vår hemsida Precis som tidigare år har vi under året publicerat nyheter om vår verksamhet, kommande aktiviteter lagts upp, besökande företag presenterats m.m. Vidare har det efter träffarna publicerats referat med tillhörande företagspresentationer tillgängliga för läsning/nedladdning. Vår hemsida innehåller även boktips, tips för användare av Hitta Kursvinnare och ett kalendarium som innehåller kommande och planerade aktiviteter under året. Vår hemsida är den tredje mest besökta av alla de 144 lokala hemsidorna inom Aktiespararna. Detta kan ses som ett erkännande av att vår hemsida är uppskattad. Aktiecaféerna En form av utbildning kan nog de tre rullande Aktiecaféerna som vi har igång betraktas som. Det första Aktiecaféet startades upp våren 2005 och består nu av 9 fasta personer. Gruppen träffas cirka 5 gånger per år. Det andra caféet startade hösten 2005 och i detta deltar 5 fasta personer. Denna grupp fungerar nu som en aktiesparklubb och träffas en gång per månad. Under 2008 startade vi upp det tredje Aktiecaféet, det s.k. måndagscaféet. Här träffas man varje måndag under dagtid. Vem som helst är välkommen att var med men det har visat sig att det är oftast är samma personer som deltar i caféet från gång till gång. Eftersom alla tre caféerna fungerar och är populära så är ambitionen att vi fortsätter även kommande år med verksamheten. Sida 5(7)

7 Ekonomi Vår lokalavdelning är som nämnts ovan ingen juridisk person. Vi finansierar vår verksamhet huvudsakligen via bidrag från Riksförbundet och från att medverkande företag vid våra aktiviteter står för hela eller delar av kostnaden. För närvarande är bidraget från förbundet på 30 kr per medlem. Nedan följer en sammanfattning över 2011 års transaktioner: Ingående balans ( ) Bidrag från förbundet Inträdesavgifter vid aktiviteter Intäkter från företag, sponsring Intäkter från utbildning i Hitta kursvinnare Summa intäkter Lokalhyror Folder, annonser Utskick av blå lappar och större utskick Förtäring vid träffar Presenter till företag, vinster för utlottning Övriga kostnader (frimärken, fika, resor etc.) Summa kostnader Kvar att disponera (Ingående balans ) kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr En del av våra kostnader faktureras direkt till medverkande företag (exempelvis lokalhyror, annonser) och finns således inte med i uppställningen ovan. Sida 6(7)

8 Kommande utmaningar Den största utmaningen är densamma som för många andra föreningar, hur gör vi för att behålla och rekrytera nya medlemmar? För att behålla våra medlemmar är det viktigt att vi är lyhörda inför vad som efterfrågas. Ska vi fortsätta med träffar där vi bjuder in noterade bolag? Ska det i så fall vara större eller mindre bolag? Ska vi anordna färre träffar men kanske i stället då större arrangemang såsom exempelvis Analyskvällar? Eller är det kanske helt andra arrangemang som krävs för att attrahera åhörare? Det viktiga är att de aktiviteter som vi anordnar ska vara bra arrangerade och hålla hög kvalité. Som alltid vill vi givetvis ha en hög uppslutning på våra träffar. Ju fler som kommer desto lättare är det att få (börs)bolag att komma hit till oss i Sundsvall. Att bryta den negativa medlemutvecklingen är inte lätt, det kräver långsiktighet och tålamod. Under det kommande året är avsikten att åtminstone en aktivitet ska inrikta sig framför allt mot rekrytering av nya medlemmar. Hur Aktiespararna uppträder och hur vårt arbete uppfattas spelar en stor roll i sammanhanget. Från lokalt perspektiv är det också viktigt att vi syns och når ut i media. Konkurrensen om utrymmet ökar men vi ska göra vårt bästa för att Aktiespararna ska synas och få lokal positiv uppmärksamhet framöver. Avslutande ord Det gångna året har innehållit många bra och välbesökta arrangemang. Vi kommer att prova på några nya grepp det kommande året men givetvis blir det även sedvanliga aktieträffar. Utbildning står som alltid i centrum för oss och det kommer att genomföras utbildningar inom vårt intresseområde. Utbildning utgör grunden för att kunna spara framgångsrikt i aktier. Slutligen vill vi tacka alla våra medlemmar och alla dem som besöker våra träffar för det gånga året och hälsa er välkomna till ett nytt år med många spännande aktiviteter! Sundsvall Thomas Ahlandsberg / Ordförande Aktiespararna Sundsvall Sida 7(7)

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) 2009 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året När vi nu lägger verksamhetsåret 2009

Läs mer

Minnesnoteringar Regionkonferens Syd, i Alvesta

Minnesnoteringar Regionkonferens Syd, i Alvesta Minnesnoteringar Regionkonferens Syd, i Alvesta 2009 10 17 Närvarande; se deltagarförteckning Ps Material som presenterats under dagen finns på webben, ledningsgruppsforum. 1. Välkommen till regionkonferens

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande.

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande. Årsredovisning 2010 Innehåll Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer: 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning

Läs mer

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att bilda en aktiesparklubb

Att bilda en aktiesparklubb Aktiesparklubb Att bilda en aktiesparklubb Allt du behöver för att komma i gång med ett långsiktigt och lönsamt sparande. 1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 1. Vad är en aktiesparklubb? En aktiesparklubb

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer