Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014 samt Plan 2015-2016 central rapport slutlig version"

Transkript

1 Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version

2 Innehåll Politisk organisation... 3 Budgeten i sammandrag... 4 Verksamheten i sammandrag... 5 Mål- och kvalitetsarbete... 6 Vision... 6 Värderingar... 7 Kvalitet... 7 Servicegarantier... 8 Kommunstyrelse... 8 Bildningsnämnd... 8 Byggnadsnämnd... 9 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd... 9 Individ och myndighetsnämnd... 9 Vård och omsorgsnämnd Kommunövergripande mål Målområden Indikatorer Lärande Livsmiljö Ekonomi Näringsliv Omvärldsanalys Personal Budgetförutsättningar Lysekils finansiella förutsättningar Befolkningsutveckling Beräkningsgrund Budget 2014 plan Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Driftbudgetsammandrag Investeringsbudget...30 Nämndernas budget Kommunstyrelsen Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 1(42)

3 Byggnadsnämnden Bildningsnämnden Gymnasie- & Vuxenutbildningsnämnden Vård- & Omsorgsnämnden Individ- & Myndighetsnämnden Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 2(42)

4 Politisk organisation Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 3(42)

5 Budgeten i sammandrag För att ge en översiktlig bild av budgeten för 2014 görs ett sammandrag. Budgeterat resultat Det budgeterade resultatet för 2014 uppgår till 9,5 mnkr, vilket motsvarar 1,3 procent av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift. Budgeterade investeringar Budgeterade investeringar uppgår till 27,6 mnkr vilket är lika med nivån på budgeterade avskrivningar för Verksamheternas nettokostnader Verksamheternas nettokostnader uppgår till 752,3 mnkr vilket är en ökning med 32,9 mnkr (4,6 procent) jämfört med budget Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift, beräknas öka med 38,4 mnkr (5,3 procent) jämfört med budget Nämndernas budget 2014 Kommunstyrelsen (exklusive Servicenämnd) Servicenämnd Byggnadsnämnden Bildningsnämnden Individ- & myndighetsnämnden Vård- & omsorgsnämnden Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 91,2 mnkr 2,8 mnkr 3,2 mnkr 227,1 mnkr 121,1 mnkr 203,2 mnkr 72,3 mnkr Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelser uppgick sista december 2012 till 452,5 mnkr. Pensionsförpliktelser vid utgången av 2014 budgeteras till 471,0 mnkr. Låneskuld Kommunens låneskuld uppgick till 244,1 mnkr per den sista december Hösten 2013 genomfördes en amortering på 15,0 mnkr och för 2014 budgeteras ytterligare 10,0 mnkr i amortering. Soliditet Soliditeten per den sista december 2012 exklusive pensionsåtaganden uppgick till 36,6 procent. Vid samma tillfälle uppgick soliditeten inklusive pensionsåtaganden till -29,2 procent. Enligt budget kommer motsvarande nyckeltal uppgå till 38,5 procent respektive -31,4 procent vid 2014-års utgång. Skattesats Den kommunala skattesatsen har höjts med 40 öre till 22,46 kronor. Åren som kommer För att uppnå de finansiella målen skall kommunen visa ett överskott om 15,4 mnkr år 2015 samt ett överskott om 16,1 mnkr år Nettoinvesteringarna för dessa år är i planen upptagna till 27,6 mnkr per år. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 4(42)

6 Verksamheten i sammandrag Verksamheten i sammandrag Budget 2014 Prognos 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Antal invånare Kommunal utdebitering Verksamhetens nettokostnader (mnkr) Verksamhetens nettokostnader per invånare (kr) Skatteintäkter och generella statsbidrag (mnkr) Skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare (kr) Förändring av eget kapital (mnkr) Anläggningstillgångar (mnkr) Anläggningstillgångar per invånare (kr) 22,46 22,06 22,06 22,49 22,49 22, Eget kapital (mnkr) Eget kapital per invånare (kr) Soliditet procent 38,5 37,1 36,6 36,4 34,8 35,4 Låneskuld Låneskuld per invånare Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 5(42)

7 Mål- och kvalitetsarbete Vision Kommunfullmäktige antog Lysekils kommuns vision i december Visionen är kommunicerad, välkänd och accepterad. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 6(42)

8 Värderingar Kommunfullmäktige fastställde 2012 att arbetet i Lysekils kommun ska präglas av värderingarna: Öppet, Enkelt och Värdigt. Bakgrunden till beslutet är att tidigare medborgarundersökningar pekat på vikten av ett gemensamt förhållningssätt för tjänstemän och förtroendevalda. Öppet Begreppet innehåller flera dimensioner: Öppet och faktabaserat Lysekils kommun skall öppet redovisa beslut och underlag för beslut till alla som önskar ta del av dessa. Beslutsmöten och webbplatser skall vara öppna i alla de delar som inte begränsas av myndighetsutövning och sekretess. Öppet förhållningssätt Lysekils kommun skall i sitt beredningsarbete och möten med medborgare och allmänhet ha en öppen, bejakande och reflekterande inställning. Olika synpunkter och förslag som kan vidga perspektiven och öka kunskapen inför olika typer av beslut ska tas tillvara. Enkelt Lysekils kommun skall underlätta för medborgare, företag och allmänhet att ta del av vår service. Värdigt Förtroendevalda politiker och medarbetare i Lysekils kommun skall kommunicera och agera utifrån fakta i sak och gott personligt omdöme. Kvalitet Lysekils kommun kommer under 2014 att medverka i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utvärderingsverktyg Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK innehåller ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet med hjälp av 40 stycken mått fördelat inom fem olika områden: Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsutvecklare Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 7(42)

9 Servicegarantier Varje förvaltning har fått i uppdrag att upprätta servicegarantier som beskriver vilken service man kan förvänta sig som medborgare/brukare/kund i kontakten med kommunen. Kommunstyrelse Snabbinformation på hemsidan från ledningsutskott, ekonomiutskott och kommunstyrelse samma dag som mötet varit Kvalitetssäkrad ärendeberedning med signering i beredningsprocessen, samt underskrifter av ansvarig chef och handläggare Uppdaterad hemsida med namn och kontaktuppgifter till politiker och tjänstemän Q Publicering av kommunens årshjul på hemsidan Besked inom 24 timmar om när aktuellt ärende kan behandlas, samt svar inom 4 timmar på när allmänna handlingar kan lämnas ut Månadskrönikor från den politiska ledningen och tjänstemannaledningen på hemsidan Bildningsnämnd (Enligt preliminärt tjänstemannaförslag) Förskolan Utvecklingssamtal i förskolan varje termin: Enligt skollagen ska personal och barnens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om barnets utveckling och lärande minst en gång varje år. I Lysekils kommun erbjuds eleverna utvecklingssamtal varje termin. Vi garanterar: Vårdnadshavare och barn erbjuds minst ett utvecklingssamtal per termin. Om vi inte håller det vi lovar: Vi ger dig snarast en förklaring till varför det har dröjt och erbjuder en tid för utvecklingssamtal efter överenskommelse. Grundskolan Utvecklingssamtal i grundskolan och grundsärskolan: Enligt skollagen ska lärare, elever och elevers vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal minst en gång varje termin. Vid samtalet sker en utvärdering av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen. Vi garanterar: Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 8(42)

10 Vårdnadshavare och elever ska ha tillgång till skriftlig information om elevens kunskapsutveckling senast en vecka före utvecklingssamtalet. Om vi inte håller det vi lovar: Vi ger dig snarast en förklaring till varför det har dröjt och svar på när du kan få informationen. Byggnadsnämnd Handläggningstiden för enskilda bygglovsärenden får inte överskrida 10 veckor. Den genomsnittliga handläggningstiden bör vara 6 veckor. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Gemensamma servicegarantier: Garanterad återkoppling på frågor inom tre dagar svar om att vi återkommer samma dag. Tydlig och uppdaterad hemsida som ger medborgare rätt information och hänvisar till rätt funktion. Gymnasiet: Föräldramöte i åk 1 Utvecklingssamtal varje termin om elevens studie- och sociala situation. Alla elever har möjlighet att komplettera sina betyg i icke godkända kurser under sin studietid. Erbjuder hemmaplansläsning för Sotenäselever. Vuxenutbildningen: Kursutvärdering i samtliga kurser för inflytande och kvalitet. Före och under studietiden ges eleven möjlighet till vägledning genom samtal med skolans SYV (studie- och yrkesvägledare). Alla medborgare har möjligheten till att göra en prövning i kurser som erbjuds inom kommunerna. Individ och myndighetsnämnd Försörjningsstöd: Vi lovar dig att du inom två veckor från det du först var i kontakt med individ- och familjeomsorgen avseende ekonomiskt bistånd ska få tid för nybesök. Biståndshandläggning äldreomsorg och funktionsnedsättning: Vi lovar att vi tar personlig kontakt med dig inom fem arbetsdagar efter det att din ansökan har kommit till oss. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 9(42)

11 Vård och omsorgsnämnd Lysekils kommun har arbetat fram lokala värdighetsgarantier för att tydliggöra för dig som äldre vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen. Egen kontaktman Vi lovar dig, att du inom en vecka efter att insatsen påbörjats får en egen kontaktman. Detta för att stärka din upplevelse av trygghet i omsorgsinsatserna från oss. Delaktighet och påverkan Vi lovar dig delaktighet, självbestämmande och möjlighet att påverka omsorgens dagliga innehåll och rutiner. Din kontaktman upprättar tillsammans med dig och/eller närstående en genomförandeplan. Detta gör ni senast inom två veckor efter att du fått din beslutade insats. Viktigt att du är nöjd Vi lovar dig, att om du inte är nöjd med din kontaktmans sätt att bemöta dig, får du byta kontaktman. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 10(42)

12 Kommunövergripande mål 2014 Målområden De tidigare kommunövergripande målen har omarbetats för att bättre möta de förtroendevaldas behov och önskemål. Följande kommunövergripande målområden antogs av kommunfullmäktige i december 2012: Lärande Livsmiljö Ekonomi Näringsliv Definitioner av målområden Lärande Kommunens verksamheter ska utgå från individens, samhällets och näringslivets behov. Verksamheterna bedrivs kunskapsbaserat och med gott omdöme och nytänkande. Livsmiljö Ett varierat utbud av boendealternativ och rekreationsmöjligheter som ger livskvalitet till medborgare och besökare i alla åldrar. Ekonomi En ekonomi i balans med utrymme för utveckling. Näringsliv Ett hållbart och mångsidigt näringsliv med goda förutsättningar att utvecklas och växa. Indikatorer I det följande avsnittet redovisas utfall 2012 samt målsättningar för perioden Utfall 2012 skall läsas som värdet i den sista mätning kommunen har tillgång till. I vissa fall är denna uppgift från tidigare än 2012 på grund av avsaknad av information, till exempel redovisas utfall från medborgarundersökningen som senast genomfördes Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 11(42)

13 Lärande Medborgarnas upplevelse av kommunens verksamheter ska förbättras Indikator Utfall Lysekils NMI (Nöjd-Medborgar- Index) 42 >53 öka öka Mätning: SCB, Nöjd-Medborgar-Index Samordningsansvar: Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret Berörda förvaltningar: Alla Medborgarnas upplevda inflytande ska öka Indikator Utfall Lysekils NII (Nöjd-Inflytande- Index) 28 >40 öka öka Mätning: SCB, Nöjd-Inflytande-Index Samordningsansvar: Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret Berörda förvaltningar: Alla Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom koncernen Indikator Utfall Andel medarbetare som helt eller i stort instämmer i påståendena rörande information i medarbetarundersökningen Medborgarna upplever kommunens information som god (NII medborgarundersökningen - delmått rörande Information) 68,5procent 75 procent öka öka öka öka Mätning: Intern kommunikation mäts med hjälp av kommunens medarbetarundersökning. (Aktuella frågeställningar är: "Jag är tillräckligt informerad om det som rör min arbetsplats", "Jag söker information som är viktig för mitt arbete" samt "Jag får fortlöpande den information jag behöver om viktiga beslut och händelser i kommunen".) Extern kommunikation mäts med hjälp av Nöjd Inflytande Index för Information i SCB medborgarundersökning Samordningsansvar: Kommunstyrelsen - Näringslivsenheten/Information Berörda förvaltningar: Alla Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 12(42)

14 Andelen ungdomar i grundskola och gymnasieskola med fullständiga betyg ska öka Indikator Utfall Andel med fullständiga betyg grundskola Andel med fullständiga betyg gymnasieskola 92procent öka öka öka 83procent öka öka öka Mätning: Betyg vårtermin Samordningsansvar: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Berörda förvaltningar: Bildningsförvaltning, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning Sjukfrånvaron bland anställda i Lysekils kommun ska vara lägre än 5procent Indikator Utfall Sjukfrånvaro 5,3procent <5procent <5procent <5procent Mätning: Frånvarostatistik Samordningsansvar: Kommunstyrelsen - Personalenheten Berörda förvaltningar: Alla Antalet vårddagar på institution för barn och unga ska minska Indikator Utfall Antal vårddagar per månad 258 minska minska minska Mätning: Socialförvaltningens redovisning Samordningsansvar: Individ- och myndighetsnämnden Berörda förvaltningar: Socialförvaltning Livsmiljö Lysekil skall ha en positiv befolkningsutveckling Indikator Utfall Antal invånare den 1 november öka öka öka Mätning: SCB, Befolkningsstatistik Samordningsansvar: Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnadsförvaltningen Berörda förvaltningar: Alla Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 13(42)

15 Invånarna blir allt nöjdare med att bo i Lysekils kommun Indikator Utfall Placering på Fokus ranking "Här är bäst att bo" 221 bättre bättre bättre Lysekils NRI (Nöjd-Region-Index) 54 >60 öka öka Mätning: Fokus ranking respektive SCB:s Nöjd-Region-Index Samordningsansvar: Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret Berörda förvaltningar: Alla Energiförbrukningen ska minska Indikator Utfall Antalet förbrukade kwh i kommunens lokaler minska minska minska Mätning: Sammanställning av kommunens totala energiförbrukning Samordningsansvar: Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnadsförvaltningen Berörda förvaltningar: Alla Minst tre av aktiviteterna i "Förslag till miljömål för Lysekils kommun - övergripande mål samt detaljmål 2013" ska genomföras Indikator Utfall Antal genomförda aktiviteter Nytt mål >3 >3 >3 Mätning: Antal redovisade aktiviteter. Samordningsansvar: Miljönämnd Berörda förvaltningar: Alla Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 14(42)

16 Folkhälsan ska förbättras Indikator Utfall Andel uppfyllda mål i Folkhälsoplan Nytt mål 100 procent 100 procent Ny plan Mätning: Folkhälsostatistik Samordningsansvar: Kommunstyrelsen - Näringslivsenheten/Folkhälsa Berörda förvaltningar: Alla Ekonomi Lysekils kommun skall redovisa ett positivt resultat Indikator Utfall Årets resultat i procent av skatteintäkter 0,5 procent 1,2 procent 2,0 procent 2,0 procent Mätning: Årsredovisningen Samordningsansvar: Kommunstyrelsen - Ekonomienheten Berörda förvaltningar: Alla Investeringsutgifterna skall inte överstiga avskrivningarna Indikator Utfall Differens investeringsutgifter jmf avskrivningar 21,6 <0 <0 <0 Mätning: Årsredovisningen Samordningsansvar: Kommunstyrelsen - Ekonomienheten Berörda förvaltningar: Alla Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 15(42)

17 Näringsliv Ett näringslivsklimat som stödjer tillväxt och utveckling Indikator Utfall Placering på Svenskt Näringslivs ranking Placering på SKL:s servicemätning Insikt 271 bättre bättre bättre 32 bättre bättre bättre Mätning: Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. SKL:s servicemätning Insikt. Antal möten med företag. Samordningsansvar: Kommunstyrelsen - Näringslivsenheten Berörda förvaltningar: Alla Upprätta en markförsörjningsplan för att underlätta företagsetablering Indikator Utfall Markförsörjningsplan upprättad Nej Ja Ja Ja Mätning: Plan upprättad och antagen (Ja/Nej) Samordningsansvar: Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnadsförvaltningen Berörda förvaltningar: Samhällsbyggnadsförvaltning, Näringslivsenhet Hög förvärvsfrekvens Indikator Utfall Förvärvsfrekvensen i åldern år 78,2procent öka öka öka Mätning: SCB (RAMS) Samordningsansvar: Kommunstyrelsen - Näringslivsenheten Berörda förvaltningar: Alla Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 16(42)

18 Omvärldsanalys Olika omvärldsfaktorer påverkar kommuners möjlighet att bedriva och finansiera sin verksamhet. Internationell ekonomi Mycket tyder på att den internationella konjunkturen har nått sin botten och nu vänder upp. Aktiekurserna har stigit på de finansiella marknaderna och oron på valuta- och obligationsmarknaderna har dämpats avsevärt. Under andra kvartalet ökade tillväxten i euroområdet. Likaså tycks inköps- och chefsindexen för tillverkningsindustrin både o euroområdet och USA expandera. Många länder i euroområdet har dock fortfarande svag tillväxt eller recession. Världsekonomin förväntats därmed inte vända upp förrän under Svensk ekonomi Konjunkturläget i Sverige förbättras gradvis under hösten och vintern. Återhämtningen förväntas emellertid inte bli särskilt stark. Sveriges BNP växer år 2013 med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent. Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Pris- och löneutvecklingen hålls tillbaka av det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona. De offentliga finanserna underskott orsakas bland annat av regeringens skattesänkningar. Det offentliga sparandet förbättras i samband med att den svenska ekonomin stärks. Den mycket expansiva penningpolitiken som förs i stora delar av världen medför att obligationsräntorna förblir låga de kommande åren. Centralbankernas minskande stödköp kommer inte att påverka korträntorna låga nivå. Riksbankens styrränta på en procent kommer inte att ändras förrän i juni 2014 då den beräknas höjas till 1,25 procent. Ytterligare höjning kan komma i slutet av Höjningarna sker parallellt med att läget på arbetsmarknaden förbättras. Kommunsektorn Kommunernas starka resultat de senaste åren beror främst på tillfälliga tillskott såsom återbetalningar från AFA Försäkring. Under 2013 återbetalas nära åtta miljarder kronor vilket innebär att resultaten förväntas bli starka för de allra flesta kommuner. Sammantaget beräknas sektorn göra ett resultat på knappt tolv miljarder kronor, vilket motsvarar 2,5 procent av skatter och bidrag. Med kostnadsökningar som motsvarar ökade behov från demografiska förändringar beräknas kommunsektorn redovisa ett resultat 2014 på sammanlagt knappt fyra miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av skatter och bidrag. Senaste gången då resultatet motsvarade så låg andel av skatter och bidrag var år Många kommuner kommer att ha små marginaler i budgeten för Under 2014 träder det nya utjämningssystemet i kraft vilket kommer att innebära stora förändringar för många kommuner. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 17(42)

19 Befolkning och arbetsmarknad Invånarantalet i Lysekil har under perioden minskat med 371 personer från till Kommunen har under ett flertal år haft födelseunderskott och är beroende av inflyttning för att inte minska. Andelen arbetslösa i åldern år i Lysekil i september 2013 var 5,3 procent vilket är en minskning jämfört med september 2012 med 0,5 procentenheter. I kommunen finns drygt arbetstillfällen. Av dessa återfinns drygt 25 procent inom tillverkningsindustrin vilket är dubbelt så stor andel som genomsnittet i riket. Knappt 30 procent återfinns inom vård, skola och omsorg vilket är något högre än riksgenomsnittet. Handel- och byggverksamheterna bidrar med drygt 15 procent av arbetstillfällena. Utpendlingen är något större än inpendlingen. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 18(42)

20 Personal Personal Lysekils kommun har en samordnad personaladministration. Syftet är att kunna genomföra en gemensam personalpolitik i hela organisationen. Verksamheten skall vara stödjande och supporta organisationen, chefer och dess medarbetare. Personalstrategi Det personalpolitiska programmet skall revideras och utvecklas och gå i linje med kommunens utveckling. Målet är att det personalpolitiska programmet skall vara reviderad inför Verksamhetsutveckling Kartläggning av olika processer för verksamhetsutveckling är ett prioriterat område för att utveckla verksamheterna. Kommunledningsgruppen och personalenheten kommer tillsammans att kartlägga verksamheternas behov. Ledarskap och medarbetarskap Personalenheten kommer att ha ett nära samarbete med organisationens chefer för att uppmärksamma medarbetarskap och ledarskap. Fokus på medarbetare kommer att vara viktigt för framtiden. Arbetsmiljö En Systematisk arbetsmiljögrupp (SAM-grupp), bestående av huvudskyddsombud och arbetsgivare, har bildats för att ta fram ett långsiktigt arbete och utveckla kommunens arbetsmiljöarbete. Gruppen arbetar med utbildningar för skyddsombud, huvudskyddsombud, chefer. Årshjul för kommunens SAM-arbete och att ge svar på arbetsmiljöfrågor är andra arbetsuppgifter. Kommunen har som utgångspunkt sin arbetsmiljöpolicy för en hållbar arbetsmiljö, och genom verksamhetsutveckling skapa delaktighet i de utvecklingsprocesser som sker i verksamheterna. Fokus på medarbetarna är viktigt för att fånga upp ohälsa i tid både på individ- och organisationsnivå. Inför 2014 kommer kommunens personal- och arbetsmiljöhandbok vara tillgänglig för alla. Tanken är att man som medarbetare och chef ska kunna följa hela processen från att vara nyanställd i Lysekils kommun till att gå i pension. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 19(42)

21 Kompetensförsörjning (rekrytera, utveckla och behålla) Kartläggning av anställdas kompetenser och framtida kompetensbehov är en förutsättning för att skapa engagemang, stimulans och utveckling för den enskilde medarbetaren. I medarbetarsamtalet behöver kommunen lägga fokus på kompetensutveckling, därför kommer en komplettering till medarbetarsamtalet skapas. Målet är att förvaltningarna skall sammanställa kompetensbehoven i respektive förvaltning och delge till personalenheten för att ta fram en utbildningsplan för Lysekils kommun. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen kommer personalenheten att införskaffa ett rekryteringsverktyg. Processen är igång och väntas bli klar under vintern 2013 Jämställdhet och mångfald De närmaste årens pensionsavgångar kommer att kräva att kommunen arbetar strategiskt med jämställdhet och mångfaldsarbete för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Aktuella nulägesanalyser som integreras i kommunens verksamhetsutveckling är en självklarhet inför framtiden. En av flera delar av jämställdhetsarbetet är systematisk lönekartläggning. Kartläggningen genomförs kontinuerligt varje år. Enligt gällande lag ska kartläggning och rapport göras vart tredje år. Syftet med kartläggningen är att identifiera, utjämna och förhindra eventuellt osakliga skillnader i lön mellan män och kvinnor som utför lika eller likvärdigt arbete. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 20(42)

22 Budgetförutsättningar Lysekils finansiella förutsättningar I kommunallagen finns krav på god ekonomisk hushållning. Begreppet innebär bland annat att kommunens tillgångar skall vårdas och underhållas samt att medel som erhålls vid försäljning av anläggningstillgångar inte används för löpande behov. Det räcker därmed inte enbart att intäkterna överstiger kostnaderna för att kravet om god ekonomisk hushållning skall uppnås. Ett positivt resultat krävs för att klara reinvesteringsbehov, inflation, kommande pensionsutbetalningar och oförutsedda kostnader. Ett positivt resultat innebär även att kommunens skattebetalare via kommunalskatten finansierar respektive års verksamhet, något som får anses vara ett rättvisekrav. I kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2013 antogs 1,2 procent som resultatmål för 2014 medan 2,0 procent angavs som resultatmål både för 2015 och I resursberäkningen inför rambudgetbeslutet i juni var utgångspunkten den skatteprognosmodell som SKL publicerade den 24 april Som indata i modellen användes uppgifter från SCB:s senaste befolkningsprognos för Lysekil för åren För åren påvisade prognosen följande befolkningssiffror vid respektive års slut: invånare invånare invånare Faktisk befolkning den 30 juni 2013 uppgick till invånare. Tar man hänsyn till historiska befolkningsminskningar under perioden juli till oktober föranleder detta en förändring i indata till: invånare den 1 november 2013 Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 21(42)

23 Den 10 oktober kom en uppdaterad skatteprognos där föreslagna förändringar i det kommunalekonomiska utjämningssystemet, till skillnad från i tidigare skatteprognoser, är inkluderade. Med ovan nämnda befolkningsförändring i tillägg erhålls följande sammanställning avseende skatter och bidrag : Skatteprognos Indata skattesats 22:06 22:06 22:06 Indata antal invånare 1 nov året före Skatteintäkter Inkomstutjämningsbidrag/- avgift Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag Införandebidrag LSS-utjämning Slutavräkning Fastighetsavgift Summa intäkter För 2014 innebär detta en ökning med 14,6 mnkr jämfört med förutsättningarna inför rambudgetbeslutet. I budgetbeslutet från i december 2012 avseende Budget 2013 samt Plan ingick en kommungemensam omstruktureringsfond på 6,6 mnkr för år I fullmäktigebeslutet i november 2013 beslutades att denna fond upplöses och fördelas till verksamheterna. Nya beräkningar gällande bland annat finansiella poster visar cirka 1,0 mnkr högre nettokostnader jämfört med rambudgetbeslutet. De förändrade förutsättningarna enligt ovan innebär totalt att 20,2 mnkr ytterligare kan fördelas ut till verksamheterna med bibehållet resultatmål på 1,2 procent av skatteintäkterna. I slutlig budget har 19,7 mnkr av ovanstående utfördelats i tillfällig ramhöjning. Resterande 0,5 mnkr har budgeterats på ökat resultat till 9,5 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 28 november om skattehöjning på 40 öre som i tillägg till ovanstående innebär 10,8 mnkr i resurstillskott för För 2015 och 2016 innebär det 11,4 mnkr respektive 12,0 mnkr med samma förutsättningar i övrigt. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 22(42)

24 Befolkningsutveckling En viktig faktor vid planering av den kommunala verksamheten är de demografiska förutsättningarna. Detta avsnitt innehåller bearbetningar av en befolkningsprognos för Lysekils kommun och dess församlingar, som tagits fram av SCB i april Prognosen bygger på förhållandena 31/ samt på följande antaganden (gjorda av sakkunniga på SCB): Fruktsamheten i kommunen antas ligga 10 procent högre jämfört med riket och i övrigt följa den framtida utvecklingen i riket. Församlingarnas antagande bygger på medelvärdet för perioden Dödligheten antas följa samma utveckling som riket under prognosperioden, enligt SCB:s riksprognos. Dödsriskerna justeras regionalt efter jämförelse med rikets dödlighet under perioden Inrikes inflyttning till kommunen antas ligga på 563 personer per år under hela prognosperioden. Församlingarna antas följa medelvärdet för perioden förutom Brastad som antas följa medelvärdet för perioden för inrikes inflyttning. Immigrationen till kommunen antas ligga på 123 personer per år under hela prognosperioden. Inrikes utflyttning och utvandring från kommunen under prognosperioden baseras på tidigare observerade utflyttningsrisker för perioden Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 23(42)

25 Befolkningsprognos Lysekils kommun (utgår från befolkningen , källa SCB 2013) Ålder/år Summa I maj 2013 skickade ekonomienheten ut anvisningar till arbetet med Budget 2014 med Plan Som bilaga medföljde rapporten Demografiska förutsättningar som bygger på samma befolkningsstatistik som ovanstående tabell. Beräkningsgrund Pris- och löneökningar Nämnderna har i budget 2014 blivit kompenserade för prisökningar motsvarande den beräknade förändringen av konsumentprisindex (KPI), 1,3 procent. Lönekostnadsökningar budgeteras centralt och kommer att fördelas till respektive nämnd när alla löneavtal är klara. För 2014 har lönekostnadsökningen beräknats till 3,0 procent. Även för 2015 och 2016 baseras beräkningar för pris- och lönekostnadsökningar på nyckeltal för den svenska ekonomin (SKL Cirkulär 13:53): Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 24(42)

26 Rambudgetbeslut i juni Kommunfullmäktiges beslut på sammanträdet den 27 juni hade följande lydelse: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till preliminära nämndsvisa ramar i budget Ramarna utgör planeringsförutsättningar inför höstens detaljbudgetarbete och skall noggrant konsekvensbedömas. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgeterat överskott till 8,8 mnkr. De antagna preliminära nämndsvisa ramarna: Kommunstyrelsen 91,6 mnkr Byggnadsnämnden 3,2 mnkr Bildningsnämnden 212,1 mnkr Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 69,8 mnkr Individ- och myndighetsnämnden 118,3 mnkr Vård- och omsorgsnämnden 193,0 mnkr Efter det att detta inriktningsbeslut var taget skickade ekonomienheten i juli månad ut direktiv för det fortsatta arbetet med Budget 2014 och Plan Budgetprocessen hösten 2013 Under hösten har nämnder och förvaltningar arbetat vidare med budgeten. Första veckan i oktober hölls dialoger med budgetberedningen. Dialogerna hölls nämndsvis och då presenterades åtgärder och konsekvenser av de nya ramar som preliminärt tilldelats, se ovan. Under dialogerna framfördes från flera nämnder att de preliminärt tilldelade ramarna skulle komma att få kännbara konsekvenser för vissa verksamheter. Några nämnder framförde önskemål om att få två till tre år på sig för att genomföra sparåtgärder för att komma i budgetbalans. Resursförstärkning efter rambudgetbeslutet Som framgår av avsnittet "Lysekils finansiella förutsättningar" ovan visar den senaste skatteprognosen en positivare bild än den skatteprognos från april i år som låg till grund för resursberäkningen inför rambudgetbeslutet. Dessa ökade skatteintäkter i tillägg till upplösning av omstruktureringsfonden på 6,6 mnkr medgav ett utrymme för resursförstärkning till verksamheterna. I kommunfullmäktige i november fastställdes dessutom ny högre skattesats som medförde cirka 10,8 mnkr i resurstillskott. Slutligt fastställda nämndsvisa ramar framgår av Driftbudgetsammandraget samt avsnittet Nämndernas budget. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 25(42)

27 Budget 2014 plan Resultatbudget Kommentar 2014 Jämfört med den preliminära budgeten i juni 2013 har verksamhetens nettokostnader ökat från 728,0 mnkr till 752,3 mnkr. Tillfällig ramhöjning på 19,7 mnkr samt effekt av höjd skattesats på 10,8 mnkr delas ut till verksamheten. Resultatet har anpassats till den högre nivån på skatteintäkterna. Fastställt budgeterat resultat uppgår till 9,5 mnkr. Kommentar 2015 Under detta år planeras 9,0 mnkr i tillfällig ramhöjning. Effekten av skattehöjningen ger 11,4 mnkr. Beräkningen ger dessutom 1,0 mnkr i utrymme. Det planerade resultatet uppgår till 15,4 mnkr, vilket är 2,0 procent av de totala skatteintäkterna. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 26(42)

28 Kommentar 2016 Detta år ges ingen ramhöjning. Effekten av skattehöjningen beräknas till 12,0 mnkr. Nämndernas anpassningar har lett till att man med en bibehållen resultatnivå (16,1 mnkr) också skapat ett utrymme uppgående till 10,5 mnkr. Detta utrymme kan användas till att antingen stärka finanserna genom höjt resultat, alternativt pensions-skuldsavsättning, alternativt att de förtroendevalda gör satsningar i välfärden. Utrymmet ger också större handlingsfrihet att hantera volymökningar. Finansieringsbudget Planerade amorteringar i nivå med resultaten Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 27(42)

29 Balansbudget Planerad förstärkning av soliditeten, till att uppgå till 38,5 procent vid 2014 års slut. Inkluderas pensionsåtaganden är dock soliditeten fortsatt negativ, -31,4 procent vid 2014 års slut. Pensionsåtagandena redovisas som ansvarsförbindelser i årsredovisningen. Nivåerna är hämtade från färska uppgifter från Skandia. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 28(42)

30 Driftbudgetsammandrag Förändringar jämfört med rambudgetbeslutet i juni 2013: Omfördelning exploateringsintäkter från kommunstyrelsens ram till central egen rad. Detta ökar kommunstyrelsens ram med 2,0 mnkr Ökning kommunstyrelsens ram med 0,4 mnkr på grund av höjda avskrivningar. Tillfällig ramförstärkning till bildningsnämnden, gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden samt vård- & omsorgsnämnden. Totalt 19,7 mnkr. Slopad omstruktureringsfond. Mindre justering i posten skatter och försäkringar (0,1 mnkr). Höjda ramar på grund av skattehöjning 10,8 mnkr. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 29(42)

31 Investeringsbudget Alla investeringsprojekt följs löpande upp i en projektplan som sträcker sig till år Denna projektplan är för 2014 bantad till 27,6 mnkr. När det gäller år 2015 och 2016 uppgår investeringsbehoven från nämnderna till 61,5 mnkr respektive 23,9 mnkr. Ett av fullmäktiges finansmål är emellertid att investeringsutgifterna inte skall överstiga avskrivningarna. I balans- och finansieringsbudgeten är detta också utgångspunkten. Av denna anledning har anpassningar/justeringar gjorts när det gäller Plan 2015 samt Plan Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 30(42)

32 Nämndernas budget Kommunstyrelsen Allmän verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för ett brett verksamhetsområde. Området består av politisk verksamhet, centrala administrativa stödfunktioner samt samhällsbyggnadsförvaltningen som innehåller både administrativa och operativa enheter. Därutöver tillkommer näringslivsenhet och arbetsmarknadsenhet. Politisk organisation består av kommunfullmäktige inklusive valberedning, kommunstyrelse, valnämnd, kommunrevision och överförmyndarens verksamhet. De centrala administrativa stödfunktionerna består av kommunledningskontor, ekonomienhet, serviceenhet och personalenhet. Dessa stödfunktioner har till uppgift att dels administrera och ge stöd till den politiska organisationen, dels ge stöd åt kommunens förvaltningsorganisation. Inom arbetsmarknadsenhetens uppdrag ligger daglig verksamhet, daglig sysselsättning och arbetsmarknadsåtgärder. Näringslivsenheten är verksam inom fem verksamhetsområden: Evenemang, Finansiering/stöd, Företag, Samverkan och Utvecklingsområden. I samhällsbyggnadsförvaltningen ingår utvecklings- och planenhet, gemensamma servicefunktioner i form av IT, fastigheter, kost och städ samt hamnverksamhet. Inom kommunstyrelsens verksamhet administreras också kommunbidragen till den gemensamma miljönämnden med Munkedal och Sotenäs samt räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Resultatbudget Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 Intäkter 167,3 163,4 169,4 Personalkostnader -104,4-88,8-88,8 Övriga kostnader -128,4-132,5-133,3 Kapitalkostnader -34,5-35,4-40,9 Resultat -100,0-93,3-93,6 Budgetberedningens förslag ramförstärkning Av fullmäktige antagen ram -0,4-94,0 N ot Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 31(42)

33 Specifikation kommunbidrag (ramar) 2014 Ram ,3 Prisökningar 0,5 Exploateringsintäkter -2,0 Komp avskrivningar 1,5 Anpassningsbehov -1,7 Ram junibeslut 91,6 Åter exploateringsintäkter 2,0 Ram junibeslut justerat 93,6 Komp avskrivningar 0,4 Ram ,0 Inom detta belopp (94,0 mnkr) ryms Lysekils ram för gemensam servicenämnd (IT) 2,8 mnkr samt Lysekils ram för gemensam miljönämnd 2,2 mnkr. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 32(42)

34 Byggnadsnämnden Allmän verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämnden är ansvarig nämnd för bygglov- samt kart-, mät- och GISverksamheten. Bygglovsverksamheten omfattar främst prövning av bygglov, förhandsbesked samt anmälan. Utöver detta bedrivs tillsyn och service internt och externt. Bygglov agerar även remissinstans internt i kommunen samt gentemot andra myndigheter. Kart- Mät- och GIS-verksamhet Kart-, mät- och GIS-verksamheten ansvarar för kommunens kartor, GIS-information samt kartsystem. Verksamheten utför även mätningsarbeten i egen regi och ansvarar för att uppdatera adressregister med mera samt medverka i genomförandet av förrättningar. Sedan september 2013 ingår kommunen fullt ut i GIS-samverkan med Tanum, Strömstad och Munkedals kommuner. Verksamhetens uppdrag är att värna om god kvalitet i den byggda miljön genom myndighetsutövning, information och rådgivning samt att tillse att aktuellt kart- och GIS-material ska finnas tillgängligt. Ett gott bemötande, en kreativ arbetsmiljö, en god samverkan och en effektiv ärendehantering är ledord för verksamheten. Senast 2015 bör kommunen ha bytt sitt höjdsystem till det nationella referenssystemet. En ny grundkarta över Lysekils tätort samt Brodalen bör tas fram inom samma tid. År 2013 utgör kommunbidraget för verksamheten 1489 tkr. Kart-, mät- och GISverksamheten är avgiftsfinansierad till 45 procent. Kommunbidraget används framförallt till att täcka arbetstid för extern och intern service, medverkan i GISsamverkan, kompetensutveckling, ledning och styrning av verksamheten samt administration. Resultatbudget Utfall 2012 Budget 2013 Intäkter 7,4 4,2 3,9 Personalkostnader -9,0-5,2-5,2 Övriga kostnader -3,1-1,9-1,6 Budget 2014 Kapitalkostnader -0,3-0,3-0,3 Resultat -5,0-3,2-3,2 Förändring ram fullmäktige -0,0 Av fullmäktige antagen ram -3,2 N ot Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 33(42)

35 Specifikation kommunbidrag (ramar) 2014 Ram ,2 Prisökningar 0,0 Anpassningsbehov -0,1 Ram junibeslut 3,2 Ram ,2 Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 34(42)

36 Bildningsnämnden Allmän verksamhetsbeskrivning Bildningsnämndens ansvarsområden är barnomsorg, grundskola, särskola, musikskola, folkbibliotek, fritids- och kulturverksamhet. Det finns 10 förskolor ca 31 avdelningar, 2 enskilda förskolor och 6 familjedaghem (pedagogisk omsorg) Förskoleklass är frivilligt för barnet men obligatorisk verksamhet för kommunen och skall stimulera barnens utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång. Skolbarnsomsorg bedrivs för skolbarn i åldrarna 6-12 år, verksamheten skall komplettera skolan samt erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Grundskolan avser årskurs 1-9 och är obligatorisk verksamhet. I kommunen finns sju skolor varav ett högstadium. För barn som bedöms att inte kunna nå grundskolans mål för att de har en utvecklingsstörning finns den obligatoriska särskolan. Skolhälsovård/resursteam ska vara ett stöd för verksamheterna i deras arbete med att skapa förutsättningar för barn/elever med fysiska, psykiska, medicinska och sociala svårigheter. Det är viktigt att eleverna tidigt får tillgång till det stöd som finns inom enheten. Det finns en fritidsgård i Brastad och en nyöppnad verksamhet i Lysekil och Skaftö Folkets hus får bidrag till fritidsgårdsverksamhet. Musikskolan i Lysekil undervisar elever från årskurs 1 till årskurs 3 i gymnasiet och har ca 450 elever i egen undervisning. Inom kulturverksamheten ryms exempelvis arbete med studieförbund och kulturföreningar i gemensamma aktiviteter och arrangemang. Det kan också röra sig om medarrangemang till kulturprogram för vuxna och barn, kultur i vården, vänortssamarbete, skolbio, scenkonst, författarbesök, konstinköp och offentlig utsmyckning. Bibliotekens tjänster skall vara tillgängliga för kommunens invånare och främja intresse för läsning, utbildning och kunskapsutveckling. Biblioteken i Lysekils kommun utgörs av huvudbibliotek i Lysekil och filialer i Brastad och Grundsund. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 35(42)

37 Resultatbudget Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 Intäkter 31,1 22,4 23,2 1 Personalkostnader -157,9-152,7-143,4 2 Övriga kostnader -97,3-82,5-89,6 3 Kapitalkostnader -2,2-2,3-2,3 Resultat -226,3-215,1-212,1 Budgetberedningens förslag ramförstärkning -9,0 Förändring ram fullmäktige -6,0 Av fullmäktige antagen ram -227,1 N ot Noter till resultatbudget 1. Ökade intäkter om 0,8 mnkr inom fritid och förändring av maxtaxa i budgetförslag och avveckling av delar musikskola intäktsbortfall ca 0,3 mnkr samt indexuppräkning. 2. Lönerevisionen 2012 påverkar budget 2013 med 6,6 mnkr i kostnadsökning. Med likvärdig verksamhetskvalitet som 2012 och med samtliga verksamheter kvar som bedrivs 2013 samt återställande av fortbildningsmedel, skulle motsvarande drygt 10 mnkr behöva tillskjutas i budget Besparingsförslag avser till största delen personalkostnader. 3. Kostnader för lokaler och skolskjutsar har ökat mellan åren 2012 till 2013 med ca 5,0 mnkr. Sparbeting påverkar budget 2014, då hela verksamheter behöver avvecklas för att nå ram. Budget för material har inte uppräknats på flera år vilket kan ses som en årlig indirekt sparåtgärd. Specifikation kommunbidrag (ramar) 2014 Ram ,1 Prisökningar 1,3 Anpassningsbehov -4,3 Ram junibeslut 212,1 Ramförändring Budgetberedningens förslag 9,0 Ramförändring efter KS 7,0 Ramförändring efter KF -1,0 Ram ,1 Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 36(42)

38 Gymnasie- & Vuxenutbildningsnämnden Allmän verksamhetsbeskrivning Gymnasiet och vuxenutbildningsförvaltingen omfattar verksamheten Gullmarsgymnasiet med 668 elever och en Vuxenutbildning med ett brett utbud och olika kundgrupper. Gymnasiet har idag 15 olika program, både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Yrkesprogrammen har ett stort inslag av arbetsplatsförlagd verksamhet och i många fall en ren lärlingsutbildning. Gullmarsgymnasiet har även gymnasiesärskola och introduktionsprogram med totalt 58 elever. Gymnasiet har en riksrekryterande spetsutbildning i marinbiologi. Vuxenutbildningen har en ramfinansierad verksamhet som består av: Grundläggande vuxenutbildning grundskolenivå för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare Särskola för vuxna Lysekil och Sotenäs har en stor verksamhet inom SFI (svenska för invandrare) och en gymnasial verksamhet där deltagarna kan välja att gå i Munkedal, Lysekil eller Sotenäs. Vuxenutbildningen har en externfinansierad verksamhet som kan delas in i fyra delar: Yrkesvux gymnasiala yrkeskurser för vuxna som baserar sig på gymnasieskolan yrkesprogram. Lärling en utbildningsform där 70 procent av undervisningen ska vara förlagt på arbetsplatsen. YH-utbildning yrkeshögskoleutbildning som är en mellanvariant mellan gymnasieutbildning och högskoleutbildning med yrkesinriktning. Branscherna är med som styrgrupp för utbildningen. Uppdragsutbildning uppdragsutbildning för företag och andra förvaltningar i kommunen som finansieras av kunden. Yrkesvux och YH-myndigheten får pengar från staten för verksamheterna. När arbetslösheten är hög kommer i regel mer pengar till vuxenutbildningen och tvärtom. Volymerna kan vara mycket stora när lågkonjunkturen är djup. Den externfinansierade verksamheten är till sin natur projektorienterad och behöver flexibla lokallösningar. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 37(42)

39 Resultatbudget (Lysekils del) Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 Intäkter 74,8 64,8 67,5 Personalkostnader -65,3-60,0-59,5 1 Övriga kostnader -85,5-74,2-76,6 2 Kapitalkostnader -1,3-1,4-1,2 Resultat -77,3-70,8-69,8 Budgetberedningens förslag ramförstärkning Av fullmäktige antagen ram -2,5-72,3 N ot Noter till resultatbudget 1. En minskning av personalkostnader krävs under 2014 för att kunna hålla tilldelad budgetram. 2. Förutom anpassning till prisökningar krävs en effektivisering av lokalutnyttjande på cirka 1 mnkr Specifikation kommunbidrag (ramar) 2014 Ram ,8 Prisökningar 0,4 Anpassningsbehov -1,4 Ram junibeslut 69,8 Ramförstärkning 2,5 Ram ,3 Uppgifterna i tabellen avser Lysekils del av nämnden. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 38(42)

40 Vård- & Omsorgsnämnden Allmän verksamhetsbeskrivning Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att verkställa de beslut som Individ- och myndighetsnämnden fattat enligt Socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Avdelningen ansvarar också för hälso- och sjukvård inom ramen för det kommunala ansvaret enligt avtal som reglerar hälsooch sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inom inriktning LSS/psykiatri finns gruppbostäder på ett flertal platser inom centrala Lysekil. För personer som bor i ordinärt boende ges insatser i form av personlig assistans samt boendestöd. Nämnden verkställer även kontaktperson och ledsagarservice. För barn och unga och deras familjer verkställs korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för skolungdom. Inom inriktning äldreomsorg finns särskilda boenden i Brastad, Lysekil och på Skaftö. För personer som bor i ordinärt boende verkställs hemtjänstinsatser och ledsagarservice. Beslut om växelvård och korttidsvistelse verkställs på korttidsboendet Kompassen, där även trygghetsplats kan ges. Hälso- och sjukvård ges till personer som har behov av insatser från sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast i det egna hemmet eller på särskilt boende. Resultatbudget Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 Intäkter 109,8 90,2 103,0 Personalkostnader -229,4-207,0-217,0 Övriga kostnader -79,0-72,5-78,2 Kapitalkostnader -0,7-0,9-0,8 Resultat -199,3-190,2-193,0 Budgetberedningens förslag ramförstärkning -8,2 Förändring ram fullmäktige -2,0 Av fullmäktige antagen ram -203,2 N ot Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 39(42)

41 Specifikation kommunbidrag (ramar) 2014 Ram ,3 Prisökningar 1,1 Anpassning/justering 2,6 Ram junibeslut 193,0 Ramförändring enl Budgetberedningens förslag 8,2 Ramförändring KF 2,0 Ram ,2 De båda sociala nämnderna fick i resursberäkningen inför rambudgetbeslutet i juni kompensation för prisökningar med totalt 1,8 mnkr, varav vård- & omsorgsnämnden (VON) erhöll 1,1 mnkr och individ- & myndighetsnämnden (IMN) erhöll 0,7 mnkr. Anpassningsbehovet i form av minskad ram för de båda sociala nämnderna beräknades till totalt 6,1 mnkr. Detta fördelades så att VON fick ökad ram med 2,6 mnkr medan IMN fick minskad ram med 8,7 mnkr. Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 40(42)

42 Individ- & Myndighetsnämnden Allmän verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för myndighetsutövning som gäller äldre och funktionsnedsatta. Den enskildes behov bedöms och insatser kan beviljas enligt Socialtjänstlagen(SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Inom avdelningen handläggs dessutom ansökningar enligt färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen. Bostadsanpassningsbidrag handläggs enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. I denna del säljer förvaltningen handläggarsinsats även till Sotenäs och Munkedals kommuner. Även myndighetsutövning enligt alkohollagstiftningen handläggs inom denna avdelning. Alkoholhandläggartjänst säljs även till Munkedals kommun. Avdelningen ansvarar även för avgiftsuttag inom hela socialtjänstområdet. De insatser som avdelningen beslutar om överlämnas till bland annat vård- och omsorgsnämnden för verkställighet. Det förekommer även att insatser köps av annan utförare. Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att, i enlighet med Socialtjänstlagen, ge socialt stöd till enskilda och familjer där det generella välfärdssystemet inte räcker till. Särskilt prioriteras barn, ungdomar, familjer och människor med missbruk. Insatserna är individuellt bedömda och utformade med syfte att främja aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten handlägger även ärenden som berörs av tvångslagstiftning, lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM) Familjerättslig utredning och handläggning med ansvar för Munkedals, Tanums och Lysekils kommuner. Inom verksamheten ryms också familjerådgivning, faderskapsutredning samt budgetrådgivning. Inom individ- och familjeomsorgen ryms också ansvaret för mottagande av flyktingar efter etablering, samt mottagandet av ensamkommande barn/ungdomar med både asyl och permanent uppehållstillstånd (PUT). Resultatbudget Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 Intäkter 16,8 11,2 15,9 1 Personalkostnader -30,9-32,9-33,1 2 Övriga kostnader -104,9-103,4-100,8 3 Kapitalkostnader -0,1-0,3-0,3 Resultat -119,1-125,4-118,3 Förändring ram fullmäktige -2,8 Av fullmäktige antagen ram -121,1 N ot Budget 2014 samt Plan central rapport slutlig version 41(42)

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Lysekil 2013-11-20 KOMMUNLEDNINGSKONTORET/mld. Sven-Gunnar Gunnarsson. Sekreterare

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Lysekil 2013-11-20 KOMMUNLEDNINGSKONTORET/mld. Sven-Gunnar Gunnarsson. Sekreterare KOMMUNFULLMÄKTIGE kallas till sammanträde torsdagen den 28 november kl. 15.00 Obs tiden! i kommunfullmäktiges sessionssal, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE 1. Val av justerare

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Ledning och styrprinciper

Ledning och styrprinciper TÖREBODA KOMMUN Ledning och styrprinciper Utkast nov 2010 4 Innehåll Politisk organisation:... 3 Förvaltningsorganisation:... 3 Dialogen... 4 Ekonomistyrning... 5 Mål- och budgetprocess... 5 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

MER-plan 2016 med plan för Vård- och omsorgsnämnden

MER-plan 2016 med plan för Vård- och omsorgsnämnden MER-plan 2016 med plan för 2017-2018 Vård- och omsorgsnämnden 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 5 3 Mål och indikatorer... 6 3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer