Karlstads universitets ansökan om tillstånd att utfärda psykologexamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlstads universitets ansökan om tillstånd att utfärda psykologexamen"

Transkript

1 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robert Östberg BESLUT Karlstads universitet Rektor Karlstads universitets ansökan om tillstånd att utfärda psykologexamen Universitetskanslersämbetets beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge Karlstads universitet tillstånd att utfärda psykologexamen. Ansökan och ärendets hantering Karlstads universitet har ansökt hos Universitetskanslersämbetet om tillstånd att utfärda psykologexamen. För granskning av ansökan har Universitetskanslersämbetet utsett följande sakkunniga: professor emerita Gunilla Preisler, Stockholms universitet (ordförande), docent Bettina von der Pahlen, Åbo akademi, fil.dr. sektionschef Marcelo Rivano Fischer, Skånes universitetssjukhus och psykologstuderanden Gustav Jonsson, Umeå universitet. De sakkunnigas bedömning baseras dels på ansökan om examenstillstånd, dels på skriftliga kompletterinar samt på ett platsbesök som genomfördes på Karlstads universitet den 3 juni De sakkunnigas yttrande bifogas. Universitetskanslersämbetets bedömning Bedömningen av ansökan har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1 434) och högskoleförordningen (1993:100) samt utifrån de aspekter och kriterier som Universitetskanslersämbetet har utarbetat. De sakkunnigas bedömning är att Karlstads universitet har de förutsättningar som krävs för att ge en psykologexamen med tillfredsställande kvalitet och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. Universitetskanslersämbetet instämmer i de sakkunnigas bedömning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av utredaren Robert Östberg i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson, avdelningschefen Anette Gröjer och enhetschefen Karin Järplid Linde. Harriet Wallberg Robert Östberg Kopia till: De sakkunniga POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 YTTRANDE 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robert Östberg Karlstads universitet Rektor Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda psykologexamen vid Karlstads universitet Uppdraget Karlstads universitet har den 30 januari 2014 ansökt hos Universitetskanslersämbetet om tillstånd att utfärda psykologexamen (reg.nr ). Vi, professor emerita Gunilla Preisler, Stockholms universitet, (ordförande), docent Bettina von der Pahlen, Åbo akademi, fil.dr. och sektionschef Marcelo Rivano Fischer, Skånes universitetssjukhus (arbetslivsrepresentant) och psykologstuderanden Gustav Jonsson, Umeå universitet har av Universitetskanslersämbetet fått i uppdrag att granska ansökan. Bedömning Vår bedömning har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen och utifrån de kvalitetsaspekter som Universitetskanslersämbetet har utarbetat. Underlag för bedömningen har varit lärosätets ansökan, skriftliga kompletteringar och platsbesök vid lärosätet den 3 juni Utbildningens förutsättningar Lärarresurser Psykologutbildningen vid Karlstads universitet planeras att starta hösten 2015 med antagning av trettio studenter per år. Inriktningen för utbildningen kommer att baseras på fyra grundläggande teman; Hälsa, livskvalitet och hållbarhet; Evidensbaserade arbetsmetoder och förhållningssätt; Ledarskap och samverkan; Kreativitet och entreprenörskap. För att uppfylla de lärandemål som formulerats kring dessa teman behövs generell och specifik ämneskompetens hos lärarna. För att säkerställa detta har lärosätet, via en enkät, kartlagt lärarnas ämneskompetenser och intresseområden. Lärosätet konstaterar att ett rekryteringsbehov föreligger inom neuropsykologi och biologisk psykologi, något bedömargruppen instämmer i, speciellt när det gäller neuropsykologi. Lärosätet har förbundit sig att skjuta till medel (3 miljoner kr) för en professur och två doktorander för att täcka de ovannämnda behoven. Det är vår bedömning att den nuvarande lärarresursen inom dessa områden tillsammans med den POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

3 YTTRANDE 2(5) av universitetsstyrelsen beslutade nyrekryteringen kommer att säkerställa en tillfredställande ämneskompetens hos lärarna. Lärosätet kommer att ge studenterna möjlighet att välja olika terapiinriktningar, vilket bedömargruppen ser som en styrka. Därmed erfordras nyrekryteringar inom psykodynamiskt inriktad klinisk psykologi. Landstinget i Värmland kommer aktivt delta i uppbyggandet av den psykodynamiska terapiutbildningen. Detta ska ske genom finansiering av en professur, två doktorander samt handledningskompetens. Det är vår bedömning att nuvarande lärarresurs inom detta område, den garanterade nyrekryteringen och samarbetet mellan lärosätet och landstinget kommer att tillgodose de behov som en ny terapiinriktning kräver. När det gäller de övriga delarna av utbildningen är vår bedömning, att den personal som nu finns vid lärosätet täcker de behov som krävs. Externa lärare från andra universitet kommer även att engageras som varande experter inom sina specifika områden. Fakulteten har avsatt medel i budgeten för att finansiera programmet. Detta kommer att ske genom ett nollintag 2015 på både kandidatprogrammet i vård- och stödsamordning och masterprogrammet i KBT. Det kommer vidare att behövas nyrekryteringar vid pensionsavgångar och då är lärosätets strävan att anställa fler legitimerade psykologer. Under en två årsperiod kommer delar av de medel som frigörs enligt ovan att allokeras till lärares kompetensutveckling inom ramen för tjänsten. Intresse för vidareutbildning har visat sig vara stort, enligt enkät bland personalen. Det är således vår bedömning att lärarna kommer att ges reella möjligheter till kompetensutveckling och egen forskning. Antalet anställda inom psykologiämnet, som i sin tur sorterar under institutionen för sociala och psykologiska studier vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap är vid tidpunkten för ansökan 33 personer. Närmare hälften är professorer, docenter och doktorer medan drygt en tredjedel har avlagt examen på grund- eller avancerad nivå. Resterande är doktorander. Ytterligare tio externfinansierade doktorander är knutna till institutionen. Lärarresursen är förstärkt och motsvarar 8,3 heltidsekvivalenter (6HTE utgörs av undervisande personal). Vår samlade bedömning är att antalet tillsvidareanställda och övriga lärare står i proportion till utbildningens beräknade omfattning och att lärarkåren kommer ha tillräckligt god vetenskaplig, pedagogisk och yrkesmässig kompetens för att kunna möta de krav som ställs på en psykologutbildning. Genomgång av den ekonomiska kalkylen visar att finansiering av programmet kan anses säkerställd. lärarresurs är tillfredsställande.

4 YTTRANDE 3(5) Utbildnings- och forskningsmiljö Psykologprogrammet kommer att utgöra en del av institutionen för psykologiska och sociala studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Det innebär möjlighet till nära kontakt med företrädare för andra ämnen såsom sociologi, socialt arbete och genusvetenskap. Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH) som har fått ett långsiktigt programstöd kommer att vara nära associerade med psykologprogrammet, liksom centrum för tjänsteforskning (CTF). Vid lärosätet finns även en mångvetenskaplig och fakultetsöverbryggande Hälsoakademi med ett stort antal professorer, docenter och forskare anställda. Ett antal workshops har genomförts med lärare, studenter och forskare från olika utbildningar för att diskutera uppläggning av psykologprogrammet och intresse finns att bidra till programmets genomförande. Samarbete finns nationellt framförallt med Göteborgs universitet. Forsknings och utbildningssamarbete finns även med högskolan i Hedmark (Norge). Kontakter med andra internationella lärosäten är etablerade om än i rätt begränsad omfattning. Sammantaget är det vår bedömning att utbildningen kommer att ges i en forskande, kritisk och kreativ miljö som har goda kontakter med angränsande utbildnings- och forskningsmiljöer, nationellt och internationellt. När det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) redovisar lärosätet en garanti från landstinget i Värmland att tillhandahålla platser, vilket även Karlstads kommun kommer att göra. I en avsiktsförklaring erbjuder sig dessutom Västra Götalands regionen, inom ramen för NU-sjukvården, att erbjuda VFU-platser. Därtill har lärosätet för avsikt, i samråd med studenten, att individualisera VFU-placeringen. Det är vår bedömning att det kommer att finnas en fungerande organisation för den verksamhetsförlagda utbildningen och att samtliga studenter garanteras en VFU plats under sin utbildning. utbildnings- och forskningsmiljö är tillfredsställande. Infrastruktur Psykologprogrammet kommer att få egna lokaler i anslutning till campus med laboratorier, psykoterapimottagning och tjänsterum. Det finns redan ett psykologilaboratorium vid institutionen med basutrustning för mätning och analys av psykofysiologiska data. Det finns en simulatormiljö för studier av olika stimulis inverkan på bilförare. Lokaler för familjeterapi, barnobservationer och lekdiagnostik med one-way screens kommer att skapas. Detta stämmer väl överens med de behov den planerade utbildningen kommer att ha. Ombyggnader och nybyggnader är budgeterade och finansierade. Vid universitetet finns bibliotek och god tillgång till lärandemedel och informationsteknologi. Det är vår sammantagna bedömning att lärosätets infrastruktur, för den planerade utbildningen, är tillfredställande.

5 YTTRANDE 4(5) infrastruktur är tillfredsställande. Utbildningens utformning Styrdokument En referensgrupp har utifrån medverkan av personalgruppen och avnämare från landstinget och kommunen utarbetat kursplaner och utifrån en utbildningsmatris diskuterat och analyserat samtliga kurser i relation till lärandemål. Programmet kommer att ge studenterna möjlighet att välja kognitiv beteendeterapi (KBT) alternativt psykodynamisk terapi (PDT). Utbildning i KBT finns sedan tidigare vid universitetet som en speciell masterutbildning. Nu tillkommer utbildning i PDT. I granskningen av kurser i relation till lärandemålen framkom att det finns viss progression i kursutbudet, och att forskningsanknytningen är tillfredsställande. Examination sker via en kombination av salstentor, hemskrivningar, uppsatsarbeten, och seminarier. Salstentor är anonyma sedan några år tillbaka. Vid hemtentamina ska det finnas ett uppföljande examinerande seminarium där studenten måste legitimera sig. Enligt vår samlade bedömning är utbildningens mål, innehåll och organisation väl förankrade i de mål och föreskrifter som finns i högskolelagen och i högskoleförordningen. Mål, innehåll och organisation är också väl förankrade i lärargruppen. Variationen av examinationsformer bör säkerställa att studenterna når de uppställda målen för utbildningen. styrdokument är tillfredsställande. Undervisning, kurslitteratur och examination Undervisningen kommer att bedrivas av professorer, docenter och doktorander som själva är engagerade i olika forskningsprojekt relevanta för psykologutbildningen. Eftersom psykologutbildningen är en generalistutbildning vilket innebär att studenterna ska få ett brett spektrum av ämneskurser är det svårt att bedöma progressionen i enskilda kurser. Progression kommer bäst till uttryck i psykoterapiavsnitten som utgör en stor del av utbildningen, samt även i metodavsnitten. Utbildningsplanen och samtliga kursplaner har utarbetats för att tydliggöra utbildningens forskningsanknytning och progression. Till den planerade utbildningen har lärosätet redovisat kursplaner, som i vissa delar ännu inte är kompletta. Detta gäller exempelvis litteraturlistor. I ansökan och vid platsbesöket framkom dock en tydlig plan för hur dessa kommer att färdigställas. Examinationsformerna är varierade för att säkerställa att studenterna mot slutet av utbildningen har tillgodogjort sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt. Det är

6 YTTRANDE 5(5) vår samlade bedömning att utbildningens innehåll säkerställer forsknings- och professionsanknytning samt progression. undervisning, kurslitteratur och examination är tillfredsställande. Utbildningens resultat Säkring av examensmålen I sin ansökan redovisar lärosätet kursplaner formulerade för samtliga kurser som planeras till psykologprogrammet, med ett antal lärandemål, examinationsform/er, betygsgrader (tre-gradig skala), samt kvalitetssäkringsformer. För varje kursplan finns även formulerat hur kvalitetsuppföljning ska ske under och efter kursens genomförande för att kontinuerligt kunna förbättra kursens innehåll och form. Kursplanerna kan antas formellt av fakultetsstyrelsen först efter det att beslut tagits om inrättande av psykologprogrammet. Det är vår samlade bedömning att krav finns klart dokumenterade och att lärosätet kan visa att utbildningen kommer att ge studenterna goda förutsättningar att nå examensmålen. Det är också vår bedömning att lärosätet redovisat ett kvalitetssäkringssystem som garanterar utbildningens framtida kvalitet. säkring av examensmålen är tillfredsställande. Samlad bedömning Sammanfattningsvis finner vi att Karlstads universitets ansökan om tillstånd att utfärda psykologexamen är tillfredställande. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att Universitetskanslersämbetet beviljar ansökan om att få utfärda psykologexamen vid Karlstads universitet

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi.

Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Loulou von Ravensberg 08-56308547 Loulou.von.ravensberg@uka.se 2015-05-25 42-397-14 Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås ansökan om tillstånd

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(23) Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 Margareta.Stark@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsofrämjande arbetsliv

Granskning av ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsofrämjande arbetsliv Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Reg.nr 641-5485-11 SAKKUNNIGAS YTTRANDE 2012-05-22 Granskning av ansökan

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Utvärdering av tandläkarutbildning. grund- och forskarutbildning i Sverige

Utvärdering av tandläkarutbildning. grund- och forskarutbildning i Sverige Utvärdering av tandläkarutbildning och odontologisk grund- och forskarutbildning i Sverige Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Rapport 2008:3 R. Utvärdering av veterinärprogrammet

Rapport 2008:3 R. Utvärdering av veterinärprogrammet Rapport 2008:3 R Utvärdering av veterinärprogrammet och forskarutbildningen i veterinärmedicin Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Rapport 2007:27 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i design och konsthantverk

Rapport 2007:27 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i design och konsthantverk Rapport 2007:27 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i design och konsthantverk Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rapport 2006:43 R. Utvärdering av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings universitet

Rapport 2006:43 R. Utvärdering av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings universitet Rapport 2006:43 R Utvärdering av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings universitet Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer