(Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt )"

Transkript

1 1 Fondspecifika stadgar för placeringsfonden Aktia Government Bond+ (Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt ) 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Aktia Government Bond+, på finska Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+ och på engelska UCITS Fund Aktia Government Bond+ (nedan Fonden). 5 Fondens placeringsverksamhet Målet för placeringsverksamheten Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt öka fondandelens värde genom att sprida medlen på det sätt som lagen om placeringsfonder och Fondens stadgar förutsätter. Målet för Fondens verksamhet är att uppnå en avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning. Jämförelseindexet fastställs av Fondbolagets styrelse och det publiceras i vid var tidpunkt gällande fondprospekt (basfakta för investerare och fondprospekt). Placering av Fondens medel Fonden placerar sina medel huvudsakligen i eurodenominerade obligationer, som är emitterade eller garanterade av europeiska offentligrättsliga sammanslutningar, och i värdepapperiserade skuldförbindelser med säkerhet. Fonden har som syfte att placera sina medel i eurodenominerade placeringsobjekt som enligt likviditetskraven för kreditinstitut och värdepappersföretag kan räknas som likvida tillångar på det sätt som vid var tid till fastsälls i Europeiska Unionens författningar, för närvarande förordning EU/575/2013 och föreskrifter som är förknippade med den ("LCR-föreskrifter"). Fondmedel ska i huvudsak placeras i tillgångar klassade som nivå 1 och 2 A i LCR-föreskrifterna. Ränteplaceringarnas genomsnittliga effektiva löptid (duration) kan vara +/- 3 år jämfört med jämförelseindexets ränterisk, högst dock 10 år. Skuldförbindelser emitterade eller garanterade av övriga emittenter eller garanter än medlemsstater inom den Europeiska unionen eller emittenter eller garanter för dem ska vid den tidpunkt skuldförbindelsen köps ha en kreditvärdighet som är minst A3 (Moody s) eller A- (Standard & Poors) eller annan motsvarande kreditvärdighet av annat ratinginstitut. Om kreditrisken som följd av försämrad kreditvärdighet överstiger ovan angivna gräns, ska Fonden med beaktande av fondandelsägarens intressen korrigera situationen inom 6 månader. Fonden kan placera sina medel i derivatinstrument samt ingå låne- och återköpsavtal inom ramen för nedanstående begränsningar. Fonden kan placera sina medel även i Fondbolagets samt i andra inhemska och utländska placeringsfonders fondandelar eller i andelar i fondföretag. Fondens medel ska placeras utan obefogat dröjsmål enligt dessa stadgar och lagen om placeringsfonder med beaktande av följande begränsningar: 1) I penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper, såsom obligationslån och andra värdepapperiserade skuldförbindelser, där emittenten eller garanten är en europeisk stat eller någon europeisk offentlig sammanslutning eller där emittenten eller garanten är en bank eller ett företag. 2) I derivatavtal (definition: derivatavtal som är föremål för handel på en reglerad marknad eller annan reglerad, regelbundet verksam, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats som avses i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012); nedan derivatavtal) och i OTC-derivatavtal vars underliggande egendom kan utgöras av värdepapper, penningmarknadsinstrument, kreditrisk (credit default), ränta, finansieringsindex eller annat index. Motparten i OTC-derivatavtalet kan vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag med hemort i en stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en sammanslutning, på vilken tillämpas eller som iakttar sådana bestämmelser

2 2 om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning i följande länder: Australien, Chile, Israel, Japan, Kanada, Sydkorea, Mexiko, Schweiz, Turkiet, Nya Zeeland och Förenta staterna samt efter att de blivit medlemmar i OECD Brasilien och Ryssland. Motpartsrisken som följer av placering i OTC-derivatavtal får för en och samma motpart inte överstiga 10 % av Fondens medel, om motparten är ett i punkt 4 avsett kreditinstitut och i övriga fall 5 % av Fondens medel. De i punkterna 1-2 avsedda penningmarknadsinstrumenten, värdepappren och standardiserade derivatavtalen är föremål för offentlig handel på en marknadsplats som avses i 69 1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder dvs. de är föremål för handel antingen på en fondbörs börslista eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, eller är värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepappren föremål för handel inom ett år efter att de emitterats inom ett på ovannämnd marknadsplats och att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång. En förteckning över marknadsplatser som Fonden använder och som definieras i denna paragraf finns att få på Fondbolaget under dess öppettider. 3) I andra än i punkt 1 avsedda penningmarknadsinstrument och räntebärande värdepapper under förutsättning att för emissionen eller emittenten gäller bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd och förutsatt att: a) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbanken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en dylik stat eller en internationell offentlig sammanslutning, vilken som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en i 69 1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder avsedd marknadsplats eller c) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning eller d) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som regleras ovan i punkt a, b eller c, och emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro och emittenten upprättar och publicerar sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern med ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en i 69 1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder avsedd marknadsplats och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank. 4) I depositioner i kreditinstitut under förutsättning att depositionen på anmodan kan återbetalas eller lyftas och förfaller till betalning senast inom 12 månader och kreditinstitutets hemort är en stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i följande stater: Japan, Canada, Schweiz eller Förenta staterna. 5) I andra än ovan i punkterna 1 och 3 avsedda värdepapper och penningmarknadsinstrument högst 10 % av Fondens medel.

3 3 6) Av Fondens medel kan högst 10 % placeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument. 7) Av Fondens medel kan högst 20 % placeras i depositioner mottagna av ett och samma kreditinstitut i punkt 4. 8) Av Fondens medel kan dock högst 20 % placeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, depositioner som sammanslutningen mottagit eller i sådana OTC-derivatavtal, som utgör en motpartsrisk för Fonden gentemot sammanslutningen. 9) Sådana placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som utgör över 5 % av Fondens medel får utgöra högst 40 % av Fondens medel. Denna begränsning tillämpas inte på depositioner eller på placeringar i sådana OTC-derivatavtal, där motparten är ett ovan i punkt 4 avsett kreditinstitut. 10) Vid beräkning av begränsningarna i punkterna 7-9 samt punkterna 11 och 12 ovan ska som en helhet betraktas sammanslutningar som ingår i samma koncern enligt 1 kap. 6 i bokföringslagen. Utan hinder av detta får man emellertid placera sammanlagt högst 20 % av Fondens medel i värdepapper eller penningmarknadsinstrument emitterade av sammanslutningar som ingår i samma koncern med beaktande av begränsningen på 10 % i punkt 6 ovan. 11) Utan hinder av det som stadgas i punkterna 6, 8 och 9 får Fondbolaget placera högst 35 % av Fondens medel i en och samma emittents eller garants värdepapper eller penningmarknadsinstrument, då emittenten eller garanten är den finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat eller en annan lokal offentlig sammanslutning i en dylik stat, annan medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD (Australien, Chile, Israel, Japan, Kanada, Sydkorea, Mexiko, Schweiz, Turkiet, Nya Zeeland och Förenta staterna) eller en internationell offentlig sammanslutning vilken som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i denna punkt behöver inte beaktas då begränsningen på 40 % som stadgas i punkt 9 tillämpas. 12) Fondbolaget får genom att tillämpa riskspridningsprincipen placera mera än 35 % av Fondens medel i värdepapper eller penningmarknadsinstrument avsedda i punkt 11 ovan. Förutsättningen är att värdepappren eller penningmarknadsinstrumenten härrör från minst sex olika emissioner, och att avsikten inte är att i en och samma emission placera ett belopp som överstiger tre tiondelar av Fondens medel samt att fondandelsägarna kan garanteras motsvarande skydd som i en placeringsfond som iakttar begränsningarna i punkterna 6, 8 och 9. Värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i denna punkt behöver inte beaktas då begränsningen på 40 % som stadgas i punkt 9 tillämpas. 13) Ovan i punkterna 6, 8, 9 och 11 avsedda placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument eller depositioner den mottagit får inte överstiga ett belopp som motsvarar 35 % av Fondens medel. 14) Placeringsbegränsningar enligt LCR-föreskrifterna Fondens placeringar allokeras enligt LCR-föreskrifterna inom ramen för lagen om placeringsfonder i högklassiga likvida medel. Därmed avses tillgångar som snabbt kan konverteras till kontanter på privata marknader inom en kort tidsram och utan betydande värdeförlust. Detta förutsätter att Fondens placeringsobjekt ska ha hög eller mycket hög likviditet och kreditkvalitet. Av Fondens medel ska minst 60 % placeras i placeringsobjekten som beskrivs nedan och som uppfyller kraven i LCR-föreskrifterna för placeringsobjekt kvalificerade som nivå 1, och minst 30 % av dessa ska placeras i andra än s.k. högklassiga, säkerställda obligationslån på nivå 1. Av Fondens medel kan högst 40 % placeras i placeringsobjekt kvalificerade som nivå 2A i LCR-föreskrifterna. När gränserna räknas ut beaktas de kalkylerade värdesänkningarna enligt LCR-föreskrifterna som ställts för varje placeringsobjekt.

4 4 Placeringsobjekt kvalificerade som nivå 1 1. Värdepapprets emittent eller garant är: a) Europeiska centralbanken (ECB) eller centralbanken i någon av EU:s medlemsstater b) En medlemsstat i EU eller ett område som har självständig skatteuppbördsrätt c) Offentliga organ inom EU d) Europeiska unionen eller kommissionen e) Europeiska instrumentet för finansiell stabilitet (EFSF) eller Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) f) Stat utanför EU som har en kreditvärdighet på minst AA- eller Aa3 g) Internationella valutafonden (IMF) eller Internationella regleringsbanken (BIS) 2. S.k. högklassiga säkerställda obligationer med en kreditvärdighet på minst AA- eller Aa3 som uppfyller kraven i artikel 10, punkt f i kommissionens delegerade förordning om LCR. Placeringsobjekt kvalificerade som nivå 2A 1. Värdepapprets emittent eller garant ska vara något annat offentligt organ inom EU, vars riskvikt är 20 %. 2. S.k. högklassiga säkerställda obligationer med en kreditvärdighet på minst AA- eller Aa3 som uppfyller kraven i artikel 11, punkt c i kommissionens delegerade förordning om LCR. 3. S.k. högklassiga säkerställda obligationer som är emitterade av ett kreditinstitut utanför EU och har en kreditvärdighet på minst AA- eller Aa3 samt uppfyller kraven i artikel 11, punkt d i kommissionens delegerade förordning om LCR. 15) Ovan angivna begränsningar behöver inte iakttas då man utnyttjar teckningsrätter som avser värdepapper eller penningmarknadsinstrument som ingår i Fondens medel. Om begränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av Fondbolaget eller på grund av utnyttjande av teckningsrätter som kommit i Fondens ägo, ska Fondbolaget i sin fondverksamhet i första hand rätta till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen. 16) Fonden ska ha de kontanta medel som behövs för verksamheten. 17) Med Finansinspektionens tillstånd får Fondbolaget för Fondens räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för placeringsfondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Fondens medel. En säkerhetsfordran som beror på att återköpsavtal för värdepapper samt derivatavtal utnyttjats betraktas emellertid inte som ett lån i bemärkelsen tillfällig kredit. 18) Fonden kan för att effektivera portföljförvaltningen samt för att skydda sig mot kursnedgångar utnyttja derivat (derivatavtal och OTC-derivatavtal). Fonden ser på risken med värdepappersplaceringar och derivatavtal som en helhet. Derivatavtalens premiefordringar får inte överstiga 30 % av Fondens värde. Som säkerhet för derivatavtal, återköpsavatal, inlånade värdepapper och krediter kan ställas högst 30 % av Fondens värde.. Derivat kan ställas och ägas, även om Fonden inte äger deras underliggande tillgångar. 19) För att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan Fonden ingå låne- eller återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som ingår i Fondens medel förutsatt att de clearas av en i lagen avsedd clearingorganisation eller motsvarande utländsk sammanslutning. Om clearingen sker annanstans ska

5 5 avtalets motpart vara en i lagen avsedd värdepappersförmedlare och avtalsvillkoren ska vara sedvanliga och allmänt kända på marknaden. Marknadsvärdet på värdepapper med vilka ingåtts låneavtal får inte överstiga 25 % av värdet av värdepappren eller penningmarknadsinstrumenten i Fonden. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och som avser värdepapper som på anmodan omedelbart kan återfås. Det sammanlagda beloppet av Fondens återköpsavtal och i punkt 17 avsedda krediter får inte överskrida 10 % av Fondens medel. Den sammanlagda risken för Fondens värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatavtal följs upp dagligen med hjälp av säkerhetskravet och deltatalet för derivatens totalposition. 8 Kostnader för handel med fondandelar Fondbolaget debiterar för teckning av fondandelar högst två (2) procent av teckningssumman som omkostnader och för inlösen högst två (2) procent av fondandelens värde som omkostnader. Då fondandelar byts ut mot fondandelar i en annan fond förvaltad av Fondbolaget debiteras en provision på högst en (1) procent av värdet på de andelar som erhålls vid bytet. Fondbolagets styrelse fastställer storleken på provisionen för teckning, inlösen och byte av fonder samt avgiften för registrering av äganderätt som tillämpas vid var tid. Närmare uppgifter om provisionerna finns i de vid var tid gällande fondprospekten. Vid byte av avkastningsandelar mot tillväxtandelar eller tvärtom debiteras en registreringsavgift på högst en (1) procent av värdet på de andelar som erhålls vid bytet. Den rest som eventuellt uppstår vid bytet returneras till det konto som antecknats i fondandelsregistret. För registrering av en transport av en fondandel (och dess bråkdel) från en ägare till en annan debiteras en registreringsavgift enligt Fondbolagets gällande prislista. Fondbolagets styrelse kan besluta att en provision uppbärs för tryckning av skriftliga andelsbevis, för leverans av bevisen till andelsägarna och för förvaring av desamma på Fondbolaget. Utöver de ovan nämnda kostnadsbestämmelserna kan Fondbolagets styrelse besluta om debitering av en minimiåtgärdsprovision. En dylik åtgärdsprovision kan dock vara högst 30 euro. Närmare uppgifter om åtgärdsprovisionerna finns i de vid var tid gällande fondprospekten. 9 Ersättningar som utbetalas ur Fondens medel Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet en förvaltningsprovision som varierar enligt fondandelsserie och uppgår till högst 1,50 % per år beräknat på Fondens värde. Provisionen beräknas dagligen (årlig provisionsprocent/365) på Fondens värde föregående beräkningsdag och betalas till Fondbolaget kalendermånadsvis i efterskott. Förvaltningsprovisionen har avdragits från fondandelens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken för förvaltningsprovisionen. För fonder som utgör placeringsobjekt debiteras en fast förvaltningsprovision enligt fondernas egna stadgar och prislista. Förvaltningsprovisionen kan uppgå till högst 4 % per år beräknat på investeringsobjektets värde. Utöver den fasta förvaltningsprovisionen kan en avkastningsbunden provision debiteras för fonden som är placeringsobjekt. Fondbolaget debiterar inte tecknings- eller inlösenprovisioner för de placeringsobjekt det förvaltar. För förvaring av Fondens värdepapper och för Förvaringsinstitutets övriga i lagen föreskrivna uppgifter betalar Fondbolaget till Förvaringsinstitutet en månatlig provision som grundar sig på ett förvaringsinstitutsavtal mellan Förvaringsinstitutet och Fondbolaget. Provisionen är högst 0,10 % per år beräknat på Fondens värde. Provisionen beräknas dagligen (årlig provisionsprocent/365) på Fondens värde föregående beräkningsdag och betalas till Förvaringsinstitutet kalendermånadsvis i efterskott. Fondbolagets styrelse fastställer det exakta beloppet för provisionen. Förvaringsprovisionen har avdragits från fondandelens dagsvärde.

6 Närmare uppgifter om provisionerna finns i de vid var tid gällande fondprospekten. 6

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 12.1.2016. Stadgarna gäller från och med 1.3.2016. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar.

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 23.10.2014. Stadgarna gäller från 1.12.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EMD LOCAL CURRENCY Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt

Läs mer

Sparbanken Kortränta -placeringsfond

Sparbanken Kortränta -placeringsfond 1 Sparbanken Kortränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kortränta-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto.

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Långränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND Detta dokument är en översättning. Den finländska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska den 7.11.2011. Om det ursprungliga

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Kassa -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna.

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna. OP FONDBOLAGET AB Fondens gällande stadgar har fastställts 22.10.2012. Stadgarna gäller från 13.12.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-EUROPA DIVIDENDBOLAG Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 2.12.2013. Stadgarna gäller från 20.1.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-JAPAN Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de gemensamma

Läs mer

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 20.3.2014. Stadgarna gäller från 23.4.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-AMERIKA VÄRDE Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de

Läs mer

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

Fondspecifika stadgar för Placeringsfonden Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+

Fondspecifika stadgar för Placeringsfonden Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 1 (5) Fondspecifika stadgar för Placeringsfonden Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt

Läs mer

Alla klockslag hänvisar till finländsk tid, och alla bankdagar till bankdagar i Finland.

Alla klockslag hänvisar till finländsk tid, och alla bankdagar till bankdagar i Finland. OBS! Endast den ursprungliga finskspråkiga version en är juridiskt gällande. Seligson & Co Penningmarknadsfond AAA 1 / 9 SELIGSON & CO FONDBOLAG Stadgar för Seligson & Co Penningmarknadsfond AAA Alla klockslag

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP Stadgarna har fastställts av Finansinspektionen 30.5.2014 och gäller fr. o m 30.5.2014. 1 Placeringsfonden Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Dividend House European Small Cap (Fonden), på finska

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014

Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014 1 Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden HCP Black, på finska Erikoissijoitusrahasto HCP Black och på engelska Non-UCITS

Läs mer

Sparbanken Småföretag -placeringsfond

Sparbanken Småföretag -placeringsfond 1 Sparbanken Småföretag -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Småföretag placeringsfond, på finska Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.5.2014 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.9.2014.

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01.

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2004.01.26 Sparbanken Världen Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Världen-placeringsfond,stadgar

Läs mer

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015. Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2003.05.19 Sparbanken Kortränta Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Kortränta-placeringsfond,

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index

Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 17.2.2016. Dessa stadgar gäller

Läs mer

0 procent. 0 procent

0 procent. 0 procent Nr 1373 4573 Bilaga TILLÄMPLIGA RISKVIKTER I Vid tillämpning av den schablonmetod som avses i lagens 58 skall tillgångarna och åtagandena utanför balansräkningen viktas som följer: Fordringar på stater

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie

Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie Nyckelfonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 18.10.2012. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 19.12.2012.

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW 1 Placeringsfonden Fonden heter Specialplaceringsfonden UBView (nedan Fonden), på finska Erikoissijoitusrahasto UBView och på engelska UBView Non-Ucits Fund. Fonden är en

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader

Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader Placeringsfond Fondspecifika stadgar Fastställda av Finansinspektionen 19.7.2016 Placeringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader, på finska Sijoitusrahasto

Läs mer

Placeringsfonden Aktia Global Government Bond+:s fondspecifika stadgar

Placeringsfonden Aktia Global Government Bond+:s fondspecifika stadgar 1 Placeringsfonden Aktia Global Government Bond+:s fondspecifika stadgar (Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt 1.2.2012.) 1 Placeringsfond

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI HIGH YIELD SEK

PLACERINGSFONDEN EVLI HIGH YIELD SEK PLACERINGSFONDEN EVLI HIGH YIELD SEK FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield

Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 17.2.2016. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 28.4.2016.

Läs mer

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-TILLVÄXTMARKNAD RÄNTA

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-TILLVÄXTMARKNAD RÄNTA STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-TILLVÄXTMARKNAD RÄNTA 1 Placeringsfondens namn och syfte 2 Fondbolag 3 Användning av ombud Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden OP-Tillväxtmarknad Ränta, på

Läs mer

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2 JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 Finansinspektionen har fastställt JOM Silkkitie -placeringsfonds stadgar 6.3.2014, och de är i kraft

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2003.05.21 Sparbanken Finland Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Finland-placeringsfond,

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie

Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie Stil- och temaaktiefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 05.10.2011. Dessa stadgar gäller

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie

Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie Aktiefonder på tillväxtmarknaden Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 16.5.2014. Dessa stadgar

Läs mer

Europa Aktie Placeringskorgens stadgar, i kraft sedan

Europa Aktie Placeringskorgens stadgar, i kraft sedan Europa Aktie stadgar, i kraft sedan 14.2.2013 Centrala villkor för placeringskorgen namn: Mandatum Life Europa Aktie målmarknad: Aktier och aktierelaterade värdepapper i Europa Skydd av placeringskorgens

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie

Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie Basaktiefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 05.10.2011. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 22.11.2011.

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Placeringsfonden Aktia Government Bond+:s fondspecifika stadgar

Placeringsfonden Aktia Government Bond+:s fondspecifika stadgar 1 Placeringsfonden Aktia Government Bond+:s fondspecifika stadgar (Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt 2.2.2007) 1 Placeringsfond

Läs mer

Konvertibel Placeringskorgens stadgar, i kraft sedan

Konvertibel Placeringskorgens stadgar, i kraft sedan Konvertibel stadgar, i kraft sedan 10.9.2013 Centrala villkor för namn: Mandatum Life Konvertibel målmarknad: Europeiska konvertibler Skydd av s värde: Placeringskorgen har ingen kapitalgaranti. portföljförvaltare:

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom.

Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom. Fondens gällande stadgar har fastställts 25.02.2014. Stadgarna gäller från 30.05.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-HYRESINKOMST 1 Placeringsfondens namn Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI SVERIGE SELECT

PLACERINGSFONDEN EVLI SVERIGE SELECT PLACERINGSFONDEN EVLI SVERIGE SELECT FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2013.03.18. Sparbanken High Yield Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2017.04.27. Stadgarna gäller från och med 2017.06.05. Sparbanken High

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

STADGAR FÖR SPECI ALPLACERI NGSFONDEN OKOALPHA

STADGAR FÖR SPECI ALPLACERI NGSFONDEN OKOALPHA STADGAR FÖR SPECI ALPLACERI NGSFONDEN OKOALPHA 1 Placeringsfondens namn och syfte 2 Fondbolag 3 Användning av ombud Placeringsfondens namn är specialplaceringsfonden OKO Alpha, på finska OKO Alpha - erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Fondens gällande stadgar har fastställts Stadgarna gäller från STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN PRIMA

Fondens gällande stadgar har fastställts Stadgarna gäller från STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN PRIMA Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN PRIMA Fondens stadgar består av fondspecifika stadgar (1-2 ) och OP-Fondbolaget

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto. Sparbanken Trend specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto. Sparbanken

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper skuggning 1 (5) Till fondbörserna, värdepappersföretagen och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om rapportering

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

STADGAR. Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta 1 (3) Fondens startdatum är

STADGAR. Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta 1 (3) Fondens startdatum är STADGAR Fondens startdatum är 25.4.2000. 1 (3) Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta Fondens gällande stadgar har fastställts 13.4.2016. Stadgarna gäller från och med 6.7.2016. 1 Placeringsfond

Läs mer

STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND

STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND 1 PLACERINGSFONDENS NAMN Placeringsfondens namn är Fondita European Small Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita European

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FONDERNAS STADGAR Enkelt är effektivt.

SELIGSON & CO FONDER FONDERNAS STADGAR Enkelt är effektivt. SELIGSON & CO FONDER FONDERNAS STADGAR 12.12.2010 Enkelt är effektivt. Seligson & Fondbolag Abp FONDERNAS STADGAR Den här publikationen omfattar stadgar för placeringsfonder förvaltade av Seligson & Co

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG Fondens gällande stadgar har givits Finansinspektionen i Finland till kännedom och de trädde i kraft den 30.10.2015. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG 1 Placeringsfondens namn och tillämpliga

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Pohjola Corporate Finance Ab

Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola Corporate Finance Ab 1 (2) UPPFÖRANDEREGLER ANGÅENDE KUNDKATEGORISERING, INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH UTREDNINGSPLIKT VID TILLHANDAHÅLLANDE AV INVESTERINGSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer