OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar."

Transkript

1 Fondens gällande stadgar har fastställts Stadgarna gäller från STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-AMERIKA VÄRDE Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de gemensamma stadgarna (3 19 ) för de fonder som förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (Fondbolaget). I de fondspecifika stadgarna presenteras de fondspecifika egenskaperna samt undantag från och preciseringar till de gemensamma stadgarna. I fondernas gemensamma stadgar har i sin tur presenters det som är gemensamt i stadgarna för de fonder som förvaltas av OP-Fondbolaget. Fonden följer i sin verksamhet de gemensamma stadgarna och avviker från dem då det så föreskrivs i de fondspecifika stadgarna. FONDSPECIFIKA STADGAR 1 Placeringsfondens namn Placeringsfondens namn är OP-Amerika Värde, på finska OP-Amerikka Arvo och på engelska OP-America Value (Fonden). Fonden är en fond i enlighet med fonddirektivet (UCITS). 2 Fondspecifika egenskaper PLACERING AV FONDENS TILLGÅNGAR OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fonden placerar sina tillgångar i huvudsak i aktier i värdeföretag på aktiemarknaden i Nordamerika. De aktiebundna placeringarnas andel av Fondens värde kan variera mellan 75 och 100 %. Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan placera sina tillgångar i standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument för att skydda sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fonden kan använda ränteplaceringar endast för hanteringen av kassamedel. Fonden kan göra ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och insättningar. Fonden kan inte placera sina tillgångar i obligationer. Fonden kan placera högst 10 % av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag. De fonder som utgör placeringsobjekt ska följa Fondens huvudsakliga placeringspolitik eller lämpa sig för hanteringen av Fondens kontanta tillgångar. Nyckeltalen som beskriver Fondens riskposition ska uppfylla följande villkor: - deltatalet för hela Fondens aktieposition ska ligga mellan 0,75 och 1,00 - den modifierade durationen för Fondens ränteposition ska ligga mellan 0,0 och 1,0 Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i fondernas gemensamma stadgar. FONDANDELAR, UPPDRAG OCH UTDELNING Dagsuppehållet för teckningar och inlösen i Fonden är kl Fonden strävar efter att dela ut en avkastning på minst 3 % till innehavarna av avkastningsandelar. Fondens fondandelar, uppdrag och utdelning behandlas dessutom i 7, 8, 9 och 10 i fondernas gemensamma stadgar. PROVISIONER Uppgifter om gällande provisioner som uppbärs presenteras i prospektet med basfakta som finns att få hos Fondbolaget och på Fondens övriga teckningsställen. Fondens maximiförvaltningsprovision är 2,5 % per år. Fondens provisioner behandlas dessutom i 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar.

2 GEMENSAMMA STADGAR FÖR FONDER FÖRVALTADE AV FONDENS FÖRVALTNING 3 Fondbolaget, förvaringsinstitutet och användning av ombud Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (Fondbolaget). Fondbolaget företräder Fonden i eget namn och handlar på dess vägnar i frågor som gäller Fonden samt utövar de rättigheter som ansluter sig till de tillgångar som ingår i Fonden. Fondens förvaringsinstitut är Pohjola Bank Abp. Förvaringsinstitutet kan vid skötseln av sina uppgifter som hjälp anlita sammanslutningar som specialiserat sig på förvaringstjänster och som verkar under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet. Fondbolaget kan anlita ombud för skötseln av sin verksamhet. I basfakta för investerare anges mera ingående i vilken utsträckning Fondbolaget anlitar ombud. 4 Fondbolagets och placeringsfondens räkenskapsperiod Fondbolagets och Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. PLACERING AV FONDENS TILLGÅNGAR 5 Placeringar enligt lagen om placeringsfonder Fondens tillgångar kan placeras i följande placeringsobjekt som följer lagen om placeringsfonder inom de gränser som gäller enligt de fondspecifika stadgarna. Om fonden är en specialplaceringsfond kan dess fondspecifika stadgar omhandla placeringar också i andra placeringsobjekt. A. Värdepapper och penningmarknadsinstrument 1) Värdepapper (såsom till exempel aktier och masskuldebrevslån) och penningmarknadsinstrument, som omsätts i av värdepapperslagen reglerad offentlig handel eller i motsvarande handel i annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är föremål för handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. 2) Värdepapper, vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepappren till föremål för handel i ett ovan i punkt 1) nämnt marknadssystem inom ett år från emissionen, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan inledas senast när nämnda tidsfrist har löpt ut. 3) Penningmarknadsinstrument, som inte är föremål för handel på en ovan i punkt 1) avsedd marknadsplats, under förutsättning att för emissionen eller emittenten gäller bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd samt förutsatt att: a) emittenten eller borgensmannen är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbank i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses nedan i punkt d), eller att c) emittenten eller borgensmannen är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att d) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i punkterna a, b eller c och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 1 mom. 1 punkten lagen om placeringsfonder och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank. 4) Andra än ovan nämnda värdepapper och penningmarknadsinstrument. I syfte att främja en effektiv kapitalförvaltning får Fondbolaget ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till Fondens tillgångar, förutsatt att de clearas av en clearingorganisation som avses i värdepappermarknadslagen eller av ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer eller av en motsvarande utländsk sammanslutning. Om clearingen sker någon annanstans, ska motparten vara en i värdepappermarknadslagen avsedd värdepappersförmedlare och villkoren ska vara sedvanliga och allmänt kända på marknaden. B. Derivat Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument vars underliggande tillgångar kan utgöras av värdepapper, penningmarknadsinstrument, depositioner i kreditinstitut, andel i placeringsfond eller fondföretag, annat derivat, finansiellt index, ränta, växelkurs eller valuta. Fonden kan också handla i CFD. De standardiserade derivatinstrumenten är föremål för offentlig handel på fondbörsens börslista eller är föremål för handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Motparten för ett icke-standardiserat derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag, som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.

3 C. Placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag 1) Andelar i placeringsfonder eller fondföretag som erhållit koncession i Finland eller en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på basis av lagstiftningen i sin hemstat uppfyller förutsättningarna för fondföretagsdirektivet. 2) Andelar i finländska specialplaceringsfonder samt andelar i andra fondföretag än de som avses i punkt 1 ovan där fondföretagets administration och portföljförvaltning handhas av parter som erhållit koncession i en stat vars tillsynsmyndighet som omfattas av IOSCO:s multilaterala överenskommelse eller där samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen på annat sätt är tryggat i tillräcklig mån. Skyddsnivån för andelsägarna i de här specialplaceringsfonderna och fondföretagen ska dessutom motsvara det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har enligt fondföretagsdirektivet. Särskilt ska reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och överlåtandet av värdepapper och penningmarknadsinstrument utan täckning uppfylla villkoren i fondföretagsdirektivet. Vidare ska en sådan fond offentliggöra årsrapport och halvårsrapport över verksamheten med vilka en bedömning av dess tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsaktiviteter kan göras för rapportperioden. D. Insättningar Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen ska återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Förenta staterna. 6 Tillgångarnas spridning och investeringsbegränsningar enligt lagen om placeringsfonder Fonden iakttar de regler om spridning av placeringar och investeringsbegränsningar som lagen om placeringsfonder föreskriver och som till stor del återges i denna paragraf. I de fondspecifika stadgarna kan anges mer detaljerade investeringsbegränsningar samt möjlighet att göra undantag till kraven på spridning och investeringsbegränsningarna. A. Värdepapper och penningmarknadsinstrument Av Fondens tillgångar kan högst 10 % placeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument. Sådana placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överskrider 5 % av Fondens värde får sammanlagt utgöra högst 40 % av Fondens värde. De i den här punkten angivna begränsningar tillämpas inte på inlåning och inte heller på placeringar i sådana icke-standardiserade derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut som avse i 5 punkt D. Begränsningen gäller inte heller placeringar i andelar i placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag. Av Fondens tillgångar får högst 20 % placeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen. Högst 10 % av Fondens värde får placeras i sådana värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 punkt A 4. Avvikande från det som nämns ovan får Fonden placera högst 35 % av sitt värde i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument, förutsatt att emittenten eller garanten är finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en (1) stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. OECD-länder som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är Australien, Chile, Sydkorea, Israel, Japan, Kanada, Mexico, Schweiz, Turkiet, Nya Zeeland och Förenta staterna. Avvikande från det som nämns ovan får Fonden placera högst 25 % av sitt värde i samma emittents masskuldebrevslån förutsatt att emittenten uppfyller följande villkor: 1) emittenten är ett kreditinstitut som enligt lag och för att skydda skuldebrevsinnehavare är underställd offentlig myndighetskontroll och som har hemvist i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och 2) tillgångar som erhållits genom emittering av masskuldebrev enligt lag ska placeras på ett sätt som tryggar återbetalning av både kapitalet och räntor och förutsatt att nämnda tillgångar prioriterar sådan användning av erhållna tillgångar i det fall att emittenten ej klarar av att leva upp till sina betalningsskyldigheter. Sådana placeringar i en och samma emittents masskuldebrev som överstiger 5 % av Fondens värde får sammanlagt uppgå till högst 80 % av Fondens värde. Marknadsvärdet för värdepapper och penningmarknadsinstrument som överlåts som skuld får inte överstiga 25 % av värdet på Fondens värdepapper och penningmarknadsinstrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper vilka på anmodan omedelbart kan återfås. B. Derivat Förvärvspriset för köp- och säljoptionernas premier får inte överskrida 15 % av Fondens värde. Riskexponeringen mot samma motpart får vid placering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 10 % av Fondens värde, om motparten är ett kreditinstitut som avses i 5 punkt D, i andra fall, 5 % av Fondens värde. C. Placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag Fondens tillgångar får inte placeras i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag som i enlighet med sina stadgar eller sin bolagsordning kan placera mer än 10 % av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag.

4 Fondens tillgångar får placeras endast i andelar i sådana placeringsfonder och specialplaceringsfonder eller fondföretag vilkas sammanlagda årliga fasta förvaltningsprovision utgör högst 3,0 % av placeringsfondens, specialplaceringsfondens eller fondföretagets värde. Utöver denna fasta förvaltningsprovision kan det av placeringsfonden, specialplaceringsfonden eller fondföretaget, som är objekt för placeringen, tas ut avkastningsbundna provisioner. Fondens tillgångar kan också placeras i fondandelar i andra fonder som förvaltas av Fondbolaget. För de här placeringsobjekten kan Fondbolaget ta ut förvaltningsprovision. Tecknings- och inlösenprovision kan dock tas ut för teckning och inlösen för de här placeringsobjekten endast i de fall då provisionen betalas till den fond som utgör placeringsobjekt. Fonden får äga högst 25 % av andelarna i samma placeringsfond, specialplaceringsfond eller fondföretag. D. Insättningar Av Fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i samma kreditinstituts inlåning. E. Övriga bestämmelser Fonden ska ha de kontanta medel som verksamheten förutsätter. I placeringen av Fondens tillgångar får Fondbolaget, med beaktande av principen om riskspridning, avvika från investeringsbegränsningarna under en tid av högst sex månader från det att Fonden startade sin verksamhet. Vid beräkning av investeringsbegränsningarna beaktas inte de placeringsfonders, specialplaceringsfonders eller fondföretags tillgångar som Fonden har placerat i. Placeringsbegränsningarna behöver inte iakttas då teckningsrätter i anslutning till värdepapper eller penningmarknadsinstrument som hör till Fondens tillgångar utnyttjas. Om placeringsbegränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av Fondbolaget eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, ska Fondbolaget i sin fondverksamhet i första hand rätta till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen. Totalt högst 25 % av Fondens värde kan utgöra säkerhet för derivat-, låne- och återköpsavtal. Med Finansinspektionens tillstånd kan Fondbolaget tillfälligt uppta kredit i Fondens räkning för placeringsfondsverksamhet till ett belopp som tillsammans med återköpsavtalen motsvarar högst 10 % av Fondens värde. Fondens riskposition med avseende på ränterisk bevakas med hjälp av det modifierade durationstalet och riskposition för övriga placeringsobjekt med hjälp av deltatalet. Med beaktande av de begränsningar som föreskrivs i lagen om placeringsfonder får Fondens tillgångar investeras i aktier eller andra kapitalbevis i ett sådant utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beläget bolag vars tillgångar investeras huvudsakligen i värdepapper utgivna av emittenter med hemort i bolagets hemstat, då detta enligt den ifrågavarande statens lagstiftning är det enda sättet att investera i värdepapper som har emitterats i den staten. Fondbolaget ska ha en förteckning över de marknadsplatser som Fonden använder. Förteckningen är tillgänglig för allmänheten hos Fondbolaget. FONDANDELAR, UPPDRAG OCH UTDELNING 7 Fondandelsregister och fondandelar Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överföringar av fondandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar. En fondandel består av tiotusen (10 000) lika stora bråkdelar. Fondbolagets styrelse kan besluta, att det i Fonden finns andelsserier med avvikande förvaltningsprovisioner (Andelsserie). Varje Andelsserie kan ha både tillväxt- och avkastningsandelar (Andelsslag). En andelsägare kan byta ut en avkastningsandel mot en tillväxtandel och tvärtom. Förvaltningsprovisionerna för Andelsserierna kan avvika p.g.a. följande orsaker: 1) fondandelarnas minimiteckningsbelopp avviker från varandra, 2) fondandelar tecknas i det syfte som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009), 3) fondandelar används som fondanknutna sparobjekt i den bemärksele som försäkringsavtalslagen (543/1994) avser beträffande pensionsförsäkringar eller sparlivförsäkringar, 4) tecknaren är en annan fond som förvaltas av OP-Fondbolaget, 5) fondandelarna marknadsförs förutom i Finland också i andra stater eller 6) kunden har en helhetskundrelation i OP-Pohjola-gruppen. Fondbolagets styrelse beslutar om Andelsslag och förutsättningarna för teckning av respektive Andelsserie och de uppges i fondens basfakta för investerare. En fondandel berättigar till en andel av Fondens värde som fördelas i relation till antalet fondandelar med beaktande av de relativa värdena för olika Andelsserier och olika Andelsslag. Om en andelsägares innehav under innehavstiden till följd av nya teckningar eller fondbyten i en enskild i punkt 1 nämnd andelsserie överskrider en annan i samma punkt avsedd Andelsseries minimiteckningsbelopp, omvandlar Fondbolaget på andelsägarens begäran innehavet så att det gäller den Andelsserie vars minimiteckningsbelopp det nya innehavet vid omvandlingstidpunkten motsvarar. Om andelsägarens innehav under innehavstiden till följd av inlösningar eller fondbyten i en enskild i punkt 1 nämnd Andelsserie underskrider ifrågavarande series minimiteckningsbelopp, har Fondbolaget rätt att omvandla innehavet med beaktande av andelsägarnas likvärdiga behandling att gälla den i samma punkt avsedda Andelsserie vars minimiteckningsbelopp innehavet motsvarar. Fondbolaget utfärdar på andelsägarens begäran ett andelsbevis över innehavet av fondandelar. Andelsbeviset kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana och det kan utfärdas endast i andelsägarens namn. Fondbolaget har rätt att debitera kunden med de i basfakta för investerare nämnda handläggningskostnaderna för utfärdande och leverans av andelsbevis. Andelsbevis över fondplaceringar som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) kan utfärdas till ifrågavarande tjänsteleverantör.

5 8 Teckning, inlösen och byte av fondandelar Fondandelar tecknas och inlöses i Fondbolaget och på andra i basfakta för investerare nämnda teckningsställen alla dagar då de finländska bankerna håller öppet (Bankdagar). Information om fondandelarnas värden samt om den teckningsprovision och inlösenprovision som avses i 11 finns alla Bankdagar tillgänglig för allmänheten hos Fondbolaget och på Fondens andra teckningsställen. Teckning Tecknaren ska i samband med teckningen meddela till vilken Andelsserie och vilket Andelsslag de andelar som han tecknar hör. Teckningsuppdraget har tagits emot i Fondbolaget då Fondbolaget har fått erforderliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennas identitet samt om teckningsbeloppet. Teckningsuppdraget är bindande för andelsägaren. Teckningsuppdraget betalas i samband med teckningen eller med Fondbolagets tillstånd senast innan teckningen bekräftas. Om teckningsuppdraget har mottagits av Fondbolaget innan det i 2 i de fondspecifika stadgarna angivna klockslaget (Daguppehållet), genomförs teckningen till värdet samma Bankdag. Om teckningsuppdraget har tagits emot efter Daguppehållet genomförs det till värdet följande Bankdag. Vid teckningar på basis av ett fortlöpande fondavtal avviks från nämnda frister vid följande omständigheter: 1) Vid direktdebitering av betalningar genomförs teckningen till värdet den Bankdag då betalningen debiteras kunden. 2) Beträffande provisionsåterbäringar som Fondbolaget betalar genomförs teckningen till värdet den sista Bankdagen i intjäningsperioden. Om betalningen saknar referensnummer eller numret är felaktigt, genomförs teckningen till värdet den Bankdag då referensen har retts ut. Fondbolaget har rätt att godkänna eller förkasta teckningen eller teckningsuppdraget. Fondbolaget kan förkasta teckningen om Fondbolaget inte har haft tillgång till tillräckliga uppgifter för att uppdraget ska kunna genomföras. Fondbolagets styrelse kan fatta beslut om minimiantalet eller minimibeloppet för teckning eller inlösning av andelar. Antalet tecknade andelar räknas i Fondbolaget ut genom att dividera teckningsbeloppet, efter avdrag av den i 11 nämnda teckningsprovisionen, med andelens värde. Antalet tecknade andelar räknas med en tiotusendedels andels noggrannhet (1/10 000) och genom att avrunda antalet andelar neråt. Divisionsresten fogas till kapitalet. Inlösen En fondandelsägare har rätt att få sin fondandel inlöst av Fondbolaget. Fondbolaget är på motsvarande sätt skyldigt att lösa in ifrågavarande fondandel. I samband med inlösen ska det eventuella över teckningen utfärdade andelsbeviset överlåtas. Inlösen sker med Fondens tillgångar. Om inlösenuppdraget har mottagits av Fondbolaget innan det i 2 i de fondspecifika stadgarna angivna klockslaget (Daguppehållet), genomförs inlösen till värdet samma Bankdag. Om inlösenuppdraget har tagits emot efter Daguppehållet genomförs det till värdet följande Bankdag. Betalning erläggs huvudsakligen Bankdagen efter inlösendagen, om inte annat avtalats med kunden. Om tillgångar för inlösen måste anskaffas genom försäljning av Fondens placeringar, ska försäljningen ske utan oskäligt dröjsmål, dock alltid inom två veckor från mottagningen av inlösenuppdraget. Betalningen av inlösen ska härvid ske till värdet av Fonden enligt värdeberäkningen för den dag då tillgångarna från försäljningen av värdepapper har erhållits. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för överskridning av den ovan nämnda tidsgränsen på två veckor. Fondbolaget och fondandelsägaren kan komma överens om att fondandelarna alternativt kan inlösas genom att fondandelsägaren erhåller en till inlösenvärdet motsvarande andel av Fondens värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument. Fondbolaget ser till att arrangemanget inte äventyrar övriga andelsägares intressen. Byte Byte av fondandelar i Fonden till andelar i en annan fond som förvaltas av Fondbolaget behandlas på samma sätt som inlösen av andelar i fonden och teckning av andelar i en annan fond, dock så att inlösen och teckning vid byte görs samtidigt till värdet den Bankdag då tidsbegränsningarna för inlösen och teckning, betalning av teckning och övriga villkor tillsammans uppfylls på det sätt som nämns i stadgarna. Allmänt Teckning och inlösen kan i Finland betalas i euro och i övriga länder där Fonden har marknadsföringstillstånd sker betalningen i de valutor som anges i basfakta för investerare. 9 Avbrytande av teckning och inlösen och Fondbolagets rätt att vägra att utföra uppdrag Fondbolaget får med tillstånd av Finansinspektionen om särskilda skäl finns med hänsyn till fondandelsägarens intresse tillfälligt avbryta teckningen av andelar. Fondbolaget får tillfälligt avbryta inlösen av fondandelar om en väsentlig del av Fondens huvudmarknadsplatser av på förhand okänd orsak är stängd, eller om handeln på ifrågavarande marknader är begränsad eller på grund av störningar i den normala förmedlingen av trovärdig marknads- eller prisinformation eller då det på annat sätt är i fondandelsägarens intresse. 10 Fondens vinstutdelning Fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslutar om den avkastning som utdelas till ägarna av avkastningsandelar samt betalningen av den. Strävan är att som avkastning på avkastningsandelarna i respektive Andelsserie årligen utdela minst den i de fondspecifika stadgarnas 2 angivna procentandel av värdet av ifrågavarande Andelsseries avkastningsandel den sista Bankdagen året innan. Avkastningen erläggs till de fondandelsägare som på den av bolagsstämman fastställda dagen är antecknade i det register som förs av Fondbolaget och inbetalas på det bankkonto som fondandelsägaren har anvisat senast inom en (1) månad från Fondbolagets bolagsstämma. Information om dagen för

6 bolagsstämman finns tillgänglig för andelsägarna hos Fondbolaget under dess öppettid. Om en ägare av avkastningsandelar inte har anvisat Fondbolaget något bankkonto, på vilket avkastningsandelen kan betalas, överförs en avkastningsandel, som inte uttagits inom fem år räknat från den första uttagsdagen, tillbaka till Fondens innehav. PROVISIONER 11 Provisioner för uppdrag i anslutning till fondandelar Fondbolaget styrelse fastställer de provisioner som nämns i den här paragrafen. Gällande provisioner presenteras i basfakta för investerare som finns att få hos Fondbolaget och på Fondens övriga teckningsställen. Då fondandelens teckningspris bestäms får Fondbolaget till fondandelens värde lägga till teckningsprovisionen, som fastställs som en procentsats av teckningens värde (Teckningsprovision). Teckningsprovisionen får vara högst två (2) procent. På beslut av Fondbolagets styrelse kan Teckningsprovisionen betalas till Fonden. Då fondandelens inlösenpris bestäms får Fondbolaget från fondandelens värde dra av inlösenprovision, som fastställs som en procentsats av inlösenvärdet (Inlösenprovision). Inlösenprovisionen får vara högst två (2) procent. På beslut av Fondbolagets styrelse kan Inlösenprovisionen betalas till Fonden. Fondbolaget kan dock utan att de ovanstående momenten hindrar det fastställa ett transaktionsbestämt minimi för Tecknings- och Inlösenprovisionerna. Denna minimiprovision kan vara högst åtta (8) euro per tecknings- eller inlösentransaktion. 12 Förvaltnings- och förvarsprovision Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet en förvaltningsprovision som kan variera mellan olika Andelsserier. Provisionen räknas dagligen (provisionsprocenten per år/365) på basis av Fondens värde samma beräkningsdag. Förvaltningsprovisionen dras av från Fondens värde och minskar fondandelens värde. Ingen separat förvarsprovision tas ut av Fonden. Förvaltningsprovisionens maximibelopp anges i 2 i de fondspecifika stadgarna. Gällande provisioner presenteras i basfakta för investerare som finns att få hos Fondbolaget och på Fondens övriga teckningsställen. Av Fonden kan också uppbäras avkastningsbundna förvaltningsprovisioner som anges i 2 i de fondspecifika stadgarna. VÄRDEBERÄKNING 13 Beräkning av Fondens värde Fondens värde beräknas genom att Fondens skulder dras av från Fondens tillgångar. Fondens värde anges i Finland i euro. I övriga länder där Fonden har marknadsföringstillstånd, anges värdet i de valutor som anges i basfakta för investerare. Dessa värden som anges i valuta omräknas med samma valutakurser som används vid beräkning av värdet av Fondens tillgångar. De aktier och standardiserade derivatavtal som tillhör Fonden ska värderas till gällande avslutskurser i det offentliga prisuppföljningssystemet. De icke-standardiserade derivatavtalen noteras med allmänt vedertagna värderingsmodeller. Penningmarknadsinstrumenten värderas till marknadsräntan motsvarande den återstående löptiden, justerad för riskpremie, eller till det vid marknadens stängning gällande verkliga marknadsvärdet, som i regel är ett medelvärde av köp- och säljkurserna eller slutkursen, som fås via ett offentligt prisnoteringssystem eller en annan tillförlitlig källa. Masskuldebrevslån värderas till det marknadsvärde som gäller vid börsens stängning och som i regel är ett medelvärde av köp- och säljkurserna eller slutkursen som fås via ett offentligt prisnoteringssystem eller en annan tillförlitlig källa. Andelarna i placeringsfonden värderas enligt det senast tillgängliga värdet på fondandelen för respektive fond. Insättningarna värderas med beaktande av kapitalet och den ränta som periodiserats på kapitalet. Värdet av Fondens tillgångar och skulder i valuta omvandlas till euro genom att använda valutakurser som noteras offentligt klockan finsk tid. Om ovan nämnda tillförlitliga och verkliga värde inte finns att tillgå för Fondens placeringsobjekt eller om det är frågan om andra placeringsobjekt än de ovan nämnda, värderas placeringsobjektet i fråga enligt objektiva principer som fastställts av Fondbolagets styrelse. 14 Beräkning av fondandelens värde Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje Bankdag (Värdeberäkningsdag). Fondandelens värde kan erhållas hos Fondbolaget och på alla teckningsställen senast Bankdagen efter Värdeberäkningsdagen. Värdet av en fondandel är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, dock så att Andelsseriernas avvikande förvaltningsprovisioner och Andelsslagens avkastningsandelar, som påverkar de olika Andelsseriernas och Andelsslagens relativa andel av Fondens värde, beaktas i värdet för de olika fondandelarna. FONDANDELSÄGARSTÄMMA 15 Fondandelsägarstämma Ordinarie fondandelsägarstämma ska hållas årligen före utgången av april på en dag som Fondbolagets styrelse bestämmer. Extra fondandelsägarstämma ska hållas då Fondbolagets styrelse anser att skäl därtill föreligger eller om revisorerna eller fondandelsägare som innehar minst en tjugondedel (1/20) av alla utelöpande fondandelar skriftligt kräver det för behandling av ett uppgivet ärende.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.5.2014 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.9.2014.

Läs mer

Sparbanken Kortränta -placeringsfond

Sparbanken Kortränta -placeringsfond 1 Sparbanken Kortränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kortränta-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto.

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND 1 Specialplaceringsfondens namn och målsättningen med Fondens verksamhet Namn Specialplaceringsfondens namn är Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond,

Läs mer

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 1.1.2014. Enkelt är effektivt!

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 1.1.2014. Enkelt är effektivt! FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 1.1.2014 Enkelt är effektivt! Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska. 1 SELIGSON & CO FONDBOLAG

Läs mer

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 15.2.2013 Enkelt är effektivt! Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska. 1 SELIGSON & CO FONDBOLAG

Läs mer

FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners

FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Innehållsförteckning Dynamic, Freedom och Presto 1 Februari 2015 1. Viktig information... 3 1.1.

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

SEB. Fondbolagets ägarpolitik. Anlitande av ombud 1 (9)

SEB. Fondbolagets ägarpolitik. Anlitande av ombud 1 (9) SEB Fondbolag Finland Ab:s fondprospekt 11.6.2015 Enligt lagen om placeringsfonder måste fondbolagen publicera för sina förvaltade fonder förutom fondernas stadgar och basfakta för investerare även fondprospekt.

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF),

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fondprospekt 1.5.2015

Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken placeringsfonder Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehåll 4 Ålandsbanken Placeringsfonder 12 Information om beskattning 13 Ålandsbanken Fondbolag Ab 14 Ålandsbanken Bostadsfond

Läs mer

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil INFORMATIONSBROSCHYR Lancelot Avalon ( Fonden ) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Lancelot Asset Management A ( Bolaget )B,

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2007, som uppdaterats

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

RP 287/2009 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 287/2009 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om placeringsfonder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om placeringsfonder ska

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland Placeringsfondsguide 2012 65 Innehåll Vad är en placeringsfond?... 5 Vad är det skäl att uppmärksamma vid valet av placeringsfond?... 7 Hurdana placeringsfonder finns det?... 9 Vilka är riskerna med placeringsfonder?...

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer