STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-TILLVÄXTMARKNAD RÄNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-TILLVÄXTMARKNAD RÄNTA"

Transkript

1 STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-TILLVÄXTMARKNAD RÄNTA 1 Placeringsfondens namn och syfte 2 Fondbolag 3 Användning av ombud Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden OP-Tillväxtmarknad Ränta, på finska OP-Kehittyvät Korkomarkkinat och på engelska OP-Emerging Market Debt Fund (nedan Fonden). Syftet med Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt öka fondandelens värde genom att i första hand placera Fondens tillgångar på masskuldebrevsmarknaden som bildas av stater som hör till den expanderande marknaden och av företag med hemort på den expanderande marknaden. Fondens placeringar genomförs i första hand genom att placera Fondens tillgångar i en annan placeringsfond i euro. Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond, eftersom Fonden avvikande från de i placeringsfondsdirektivet avsedda placeringsfonderna kan placera alla sina tillgångar i andelar i endast en placeringsfond eller ett fondföretag som avses i 5 punkt 7. För förvaltningen av Fonden svarar OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fondbolaget företräder Fonden i eget namn och handlar på dess vägnar i frågor som gäller Fonden samt utövar de rättigheter som ansluter sig till de tillgångar som ingår i Fonden. Fondbolaget kan anlita ett ombud för skötseln av sin verksamhet. I fondprospektet och i det förenklade fondprospektet (nedan Fondprospektet) anges mera ingående i vilken utsträckning Fondbolaget anlitar ombud. 4 Förvaringsinstitut Fondens förvaringsinstitut är OKO Andelsbankernas Centralbank Abp. Förvaringsinstitutet kan vid skötseln av sina uppgifter som hjälp anlita sammanslutningar som specialiserat sig på förvaringstjänster och som verkar under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet. 5 Placering av placeringsfondens tillgångar Enligt lagen om placeringsfonder kan Fondens tillgångar placeras i 1) Masskuldebrevslån 2) Penningmarknadsinstrument Med penningmarknadsinstrument avses skuldförbindelser som normalt omsätts på penningmarknaden samt är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas. 1

2 3) Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument, vilkas underliggande tillgångar kan utgöras av instrument, ränta, derivatinstrument, finansiellt index, växelkurs eller valuta. Motparten för ett icke-standardiserat derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag, som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Riskexponeringen mot samma motpart får vid placering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 10 % av placeringsfondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 5 och, i andra fall, 5 % av placeringsfondens tillgångar. De i punkterna 1 3 avsedda värdepappren, penningmarknadsinstrumenten samt standardiserade derivatinstrumenten är föremål för offentlig handel på fondbörsens börslista eller som är föremål för handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten inom euroområdet. Marknadsplatsens läge är inte geografiskt begränsat. En förteckning över gällande marknadsplatser finns att få hos Fondbolaget. 4) Andra än i punkt 2 nämnda penningmarknadsinstrument, under förutsättning att för emissionen eller emittenten gäller bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd samt förutsatt att: a) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbanken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i punkt 4 d, eller att c) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att d) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i punkterna a, b eller c och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 1 mom. 1 punkten lagen om placeringsfonder och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank. 5) Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen skall återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, Förenta staterna eller Japan. Av Fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i samma kreditinstituts inlåning. 2

3 6) Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepappren till föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 1 mom. 1 punkten lagen om placeringsfonder inom ett år från emissionen, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan inledas senast när nämnda tidsfrist har löpt ut. 7) Fondandelar i placeringsfonder eller andelar i fondföretag som erhållit koncession i Finland eller en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på basis av lagstiftningen i sin hemstat uppfyller förutsättningarna för fondföretagsdirektivet. 8) Fondandelar i finländska specialplaceringsfonder, andelar i fondföretag som erhållit koncession i andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än de som avses i punkt 7 ovan eller i Förenta staterna. En placeringsfond eller ett fondföretag som avses i den här punkten måste enligt sin hemstats lagstiftning vara föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska gemenskapens lagstiftning och dessutom skall det vara tillräckligt säkerställt att tillsynsmyndigheten samarbetar med Finansinspektionen. Skyddsnivån för andelsägarna skall också motsvara det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har enligt fondföretagsdirektivet. Särskilt skall reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som företaget inte innehar uppfylla villkoren i fondföretagsdirektivet. 9) Andra värdepapper och penningmarknadsinstrument än de som avses ovan i punkterna 1 2, 4 och 6 till högst 10 % av Fondens värde. Spridning av Fondens tillgångar Av Fondens tillgångar får högst 10 % placeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, men dock får sammanlagt högst 20 % av Fondens tillgångar placeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för placeringsfonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen. Sådana placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överskrider 5 % av Fondens värde får sammanlagt uppgå till högst 40 % av Fondens värde. Denna begränsning tillämpas inte på inlåning och inte heller på placeringar i sådana icke-standardiserade derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut som avse i punkt 5 ovan. Begränsningen gäller inte heller placeringar i andelar i placeringsfonder eller fondföretag som avses i punkterna 7 och 8 ovan. Avvikande från det som nämns ovan får Fonden placera 100 % av sitt värde i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument, förutsatt att emittenten eller garanten är finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en (1) stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessa placeringar skall härröra från minst sex (6) olika emissioner och i en och samma emission får inte placeras över 30 % av Fondens värde. 3

4 OECD-länder som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är: Australien, Kanada, Japan, Sydkorea, Mexico, Nya Zeeland, Turkiet och Förenta staterna. Fondens tillgångar får inte placeras i andelar i sådana ovan i punkterna 7 och 8 nämnda placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag som i enlighet med sina stadgar eller sin bolagsordning kan placera mer än 10 % av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag. Fondens tillgångar får i sin helhet placeras i andelar i en placeringsfonder eller ett fondföretag som avses i 5 punkterna 7. Fonden kan placera högst 30 % av Fondens värde i ovan i 5 punkt 8 avsedda specialplaceringsfonder och fondföretag. Det här beloppet kan i sin helhet placeras i en enda specialplaceringsfond eller ett enda fondföretag. Fonden får inneha högst 50 % av andelarna i samma placeringsfond, specialplaceringsfond eller fondföretag. Fondens tillgångar får placeras endast i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag, vilkas sammanlagda årliga fasta förvaltningsprovision utgör högst 2,5 % av placeringsfondens, specialplaceringsfondens eller fondföretagets värde. Utöver denna fasta förvaltningsprovision kan det av placeringsfonden, specialplaceringsfonden eller fondföretaget, som är objekt för placeringen, tas ut avkastningsbundna provisioner. Fondens tillgångar kan också placeras i fondandelar i fonder som förvaltas av Fondbolaget. Fondbolaget tar ut förvaltningsprovision också för dessa placeringsobjekt, men det tas inte ut någon tecknings- eller inlösningsprovision av Fonden för dessa placeringsobjekt. Fonden skall ha de kontanta medel som verksamheten förutsätter. Med Finansinspektionens tillstånd kan Fondbolaget tillfälligt uppta kredit i Fondens räkning för placeringsfondsverksamhet till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Fondens värde. Förvärvspriset för köp- och säljoptionernas premier får inte överskrida 15 % av Fondens värde. I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning får Fondbolaget ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till Fondens tillgångar, förutsatt att de clearas av en clearingorganisation som avses i lagen eller av en motsvarande utländsk sammanslutning. Om clearingen sker någon annanstans, skall motparten vara en i lagen avsedd värdepappersförmedlare och villkoren skall vara sedvanliga och allmänt kända på marknaden. Marknadsvärdet för de värdepapper som överlåts som skuld får inte överstiga 25 % av värdet på Fondens värdepapper och penningmarknadsinstrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper vilka på anmodan omedelbart kan återfås. Det sammanlagda säkerhetskravet för derivatinstrumenten, återköpsavtalen och låneavtalen för värdepapper får utgöra högst 25 % av Fondens värde. Fondens ränterisk följs upp med hjälp av det modifierade durationstalet som skall ligga mellan 0,00 10,00. 4

5 Fondens riskställning regleras på basis av Fondbolagets aktuella marknadsbedömning, och inga särskilda stängningsgränser har fastställts för derivatpositionen. 6 Fondandelsregister och fondandelar Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överföringar av fondandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar. En fondandel består av tusen (1000) lika stora bråkdelar, vilket innebär att fondandelens värde uppges med fyra (4) decimalers noggrannhet. Fondbolagets styrelse kan besluta, att det i Fonden finns andelsserier med avvikande förvaltningsprovisioner. Varje andelsserie kan ha både avkastnings- och tillväxtandelar (andelsslag). En andelsägare kan byta ut en avkastningsandel mot en tillväxtandel och tvärtom. Förvaltningsprovisionerna för serierna kan avvika från varandra av följande orsaker: 1) tecknaren är en annan fond som förvaltas av Fondbolaget, 2) fondandelarnas minimiteckningsbelopp avviker från varandra, 3) fondandelarna marknadsförs förutom i Finland i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller 4) kunden har ett helhetskundskap i OP-gruppen. Fondbolagets styrelse beslutar om förutsättningarna för teckning av respektive andelsserie och de uppges i gällande fondprospekt. En fondandel berättigar till en andel av Fondens värde som fördelas i relation till antalet fondandelar med beaktande av de relativa värdena för olika andelsserier och olika andelsslag. Om en andelsägares innehav under innehavstiden till följd av nya teckningar eller fondbyten i en enskild andelsserie överskrider en annan andelsseries minimiteckningsbelopp, omvandlar Fondbolaget på andelsägarens begäran innehavet så att det gäller den andelsserie vars minimiteckningsbelopp det nya innehavet vid omvandlingstidpunkten motsvarar. Om andelsägarens innehav under inlösningstiden till följd av inösningar eller fondbyten i en enskild andelsserie underskrider ifrågavarande series minimiteckningsbelopp, har Fondbolaget rätt att omvandla innehavet med beaktande av andelsägarnas likvärdiga behandling att gälla den andelsserie vars minimiteckningsbelopp innehavet motsvarar. Fondbolaget utfärdar på andelsägarens begäran ett andelsbevis över innehavet av fondandelar. Andelsbeviset kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana och det kan utfärdas endast i andelsägarens namn. Fondbolaget har rätt att debitera kunden med de i gällande fondprospekt nämnda handläggningskostnaderna för utfärdande och leverans av andelsbevis. 7 Teckning och inlösning av fondandelar Fondandelar tecknas och inlöses i Fondbolaget och på andra i fondprospektet nämnda teckningsställen. Information om fondandelarnas värden samt om den teckningsprovision och inlösningsprovision som avses i 8 finns alla bankdagar tillgänglig för allmänheten hos Fondbolaget och i Fondens andra teckningsställen. Tecknaren skall i samband med teckningen meddela till vilken andelsserie och vilket andelsslag de andelar som han tecknar hör. Teckningen blir bindande för andelsägaren då han betalar teckningsavgiften. Teckningsuppdraget har tagits emot i Fondbolaget då teckningsbeloppet står till Fondbolagets förfogande och Fondbolaget har fått erforderliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennas identitet. Om teckningsuppdraget har mottagits av Fondbolaget före klockan 24.00, genomförs teckningen till värdet följande bankdag. Undantag från ovannämnda klockslag utgör teckningar som bildas på basis av betalningsrater som direktdebiteras kunden på basis av kundens fortlöpande fondavtal. 5

6 Dessa teckningar genomförs till värdet den bankdag då kunden har debiterats. Om betalningen saknar referens eller den är felaktig, genomförs teckningen till värdet den dag då referensen har utretts. Fondbolaget har rätt att godkänna eller förkasta teckningen eller teckningsuppdraget. Grunden för förkastande av teckningen kan vara att Fondbolaget inte har haft tillgång till tillräckliga uppgifter för att uppdraget skall kunna genomföras. Fondbolagets styrelse kan fatta beslut om minimiantalet eller minimibeloppet för engångsteckning eller engångsinlösning av andelar. Antalet tecknade andelar räknas i Fondbolaget ut genom att dividera teckningsbeloppet (ett avdrag av den i 8 nämnda teckningsprovisionen) med andelens värde. Antalet tecknade andelar räknas med en tusendedels andels noggrannhet (1/1000) och genom att avrunda antalet andelar neråt. Divisionsresten fogas till fondkapitalet. En fondandelsägare har rätt att få sin fondandel inlöst av Fondbolaget. Fondbolaget är i sin tur skyldigt att lösa in fondandelen. Då skall det eventuellt över teckningen utfärdade andelsbeviset överlåtas. Inlösningen skall ske med Fondens tillgångar. Om inlösningsuppdraget tas emot i Fondbolaget en bankdag före klockan 24.00, genomförs inlösningen till värdet följande bankdag. Betalningen erläggs huvudsakligen följande bankdag efter inlösningsdagen, om inte annat avtalats med kunden. Om tillgångar för inlösningen måste anskaffas genom försäljning av Fondens placeringar, skall försäljningen ske utan oskäligt dröjsmål, dock alltid inom två veckor från det inlösningsuppdraget mottagits. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för överskridning av den ovannämnda tidsgränsen. Inlösningen skall härvid ske enligt värdeberäkningen på den dag då tillgångarna från försäljningen av värdepappren har erhållits. Betalningen erläggs på följande bankdag efter nämnda dag. 8 Provisioner för uppdrag i anslutning till fondandelar Då fondandelens teckningspris bestäms får Fondbolaget till fondandelens värde lägga till högst två (2) procent av fondandelens värde (teckningsprovision). Då fondandelens inlösningspris bestäms får Fondbolaget från fondandelens värde dra av högst två (2) procent av fondandelens värde (inlösningsprovision). Fondbolaget kan dock utan att de ovanstående momenten hindrar det fastställa en transaktionsbestämd minimiprovision för tecknings- och inlösningsprovisionerna. Denna minimiprovision kan vara högst åtta (8) euro per tecknings- eller inlösningstransaktion. Fondbolagets styrelse besluter om de ersättningar som avses ovan i denna paragraf. Den gällande ersättningstariffen finns till påseende och kan erhållas hos Fondbolaget och hos Fondens andra teckningsställen samt i gällande fondprospekt och förenklade fondprospekt. 9 Beräkning av Fondens värde Fondens värde beräknas genom att Fondens skulder avdras från Fondens tillgångar. Fondens värde anges i euro. De värdepapper och standardiserade derivatavtal som tillhör Fonden skall uppskattas enligt marknadsvärdet, som är den senaste avslutskursen klockan Om ovan nämnda kurs saknas för värderingsdagen, används köpnoteringen. 6

7 Masskuldebrev och penningmarknadsinstrument för vilka det går att få ett tillförlitligt marknadspris från ett offentligt prisnoteringssystem, värderas till medelvärdet av köp- och säljnoteringarna som fås klockan finsk tid via det offentliga prisnoteringssystemet. Andelarna i placeringsfonden värderas enligt det värde på fondandelen som i enlighet med respektive placeringsfonds stadgar publicerats för ifrågavarande värdeberäkningsdag. Värdepapprens låneavtal värderas till marknadsvärdet av deras underliggande värdepapper. Om ovan nämnda värde inte finns att tillgå för Fondens placeringsobjekt eller om det är frågan om andra placeringsobjekt än de ovan nämnda som inte har ett verkligt marknadsvärde att tillgå, värderas dessa objekt enligt objektiva principer, som fastställts av Fondbolagets styrelse. Till bankernas kontofordringar lägger man den ränta som upplupit efter föregående värdeberäkningsdag. Värdet av Fondens tillgångar och skulder i valuta omvandlas till euro genom att använda medelvärdet av valutanoteringarnas köp- och säljkurser som de internationella valutabankerna uppger i det offentliga prisuppföljningssystemet klockan finsk tid. 10 Beräkning av fondandelens värde Fondbolaget beräknar fondandelens värde alla sådana dagar då inlåningsbankerna i allmänhet är öppna i Finland (bankdag=värdeberäkningsdag). Fondandelens värde kan erhållas hos Fondbolaget och hos alla teckningsställen. Värdet av en fondandel är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, dock så att andelsseriernas avvikande förvaltningsprovisioner och fondandelarnas avkastningsandelar, som påverkar de olika andelsseriernas relativa andel av Fondens värde, beaktas i värdet för de olika andelsserierna. De relativa värdena för andelsslagen i de olika andelsserierna fastställs på basis av förvaltningsprovisionen, som beräknas varje värdeberäkningsdag, och den avkastningsandel som betalas årligen. Värdet för varje andelsslag i varje andelsserie beräknas genom att dividera Fondens värde med det sammanlagda antalet andelar av ifrågavarande andelsslag och det med relationstalet multiplicerade antalet andra andelsslag. Dessa relationstal ändras varje värdeberäkningsdag. 11 Fondens vinstutdelning Fondbolagets ordinarie bolagsstämma besluter om den avkastning som utdelas till ägarna av avkastningsandelar samt betalningen av denna. Strävan är att som avkastningsandel på avkastningsandelarna i respektive andelsserie utdela minst tre (3) procent av värdet av respektive andelsseries avkastningsandel den sista bankdagen året innan. Avkastningen erläggs till de fondandelsägare som på den av bolagsstämman fastställda dagen är antecknade i det register som förs av Fondbolaget och inbetalas på det bankkonto som fondandelsägaren har anvisat senast inom en (1) månad från 7

8 Fondbolagets bolagsstämma. Information om dagen för bolagsstämman finns tillgänglig för andelsägarna hos Fondbolaget under dess öppettid. Om en ägare av avkastningsandelar inte har anvisat Fondbolaget något bankkonto, på vilket avkastningsandelen kan betalas, överförs en avkastningsandel, som inte uttagits inom fem år räknat från den första uttagsdagen, tillbaka till Fondens innehav. 12 Fondbolagets och placeringsfondens räkenskapsperiod Fondbolagets och Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 13 Fondandelsägarstämma Ordinarie fondandelsägarstämma skall hållas årligen före utgången av april på en dag som Fondbolagets styrelse bestämmer. Extra fondandelsägarstämma skall hållas då Fondbolagets styrelse anser att skäl därtill föreligger eller om revisorerna eller fondandelsägare som innehar minst en tjugondedel (1/20) av alla utelöpande fondandelar skriftligt kräver det för behandling av ett uppgivet ärende. Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelsen till fondandelsägarstämma skall delges fondandelsägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom en annons som publiceras i åtminstone en i Helsingfors stad utkommande rikstäckande dagstidning. Övriga meddelanden till fondandelsägarna delges på samma sätt som meddelanden om ändringar i Fondens stadgar (15 ). En fondandelsägare skall för att få delta på stämman anmäla sig hos Fondbolaget på det sätt som nämns i möteskallelsen senast på den i kallelsen angivna dagen, som kan infalla tidigast fem (5) dagar före stämman. En fondandelsägare har inte rätt att utöva de rättigheter som tillkommer fondandelsägare vid stämman förrän hans fondandelar har registrerats eller förrän han har meddelat sitt förvärv eller företett en utredning över detta till Fondbolaget. Rätt att delta i fondandelsägarstämman och antalet röster vid stämman fastställs på basis av läget tio dagar före stämman. Den ordinarie fondandelsstämman öppnas av ordföranden för Fondbolagets styrelse eller av någon annan person som utsetts av Fondbolagets styrelse. På den ordinarie fondandelsägarstämman skall 1 väljas mötesordförande, som utser en protokollförare för stämman 2 röstlängd uppgöras och godkännas 3 två protokolljusterare och två rösträknare väljas 4 stämmans laglighet och beslutförhet konstateras 5 företes de vid Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Fonden 6 enligt Fondbolagets bolagsordning väljas en representant för Fondens fondandelsägare samt en suppleant till Fondbolagets styrelse 8

9 7 enligt Fondbolagets bolagsordning väljas en representant för Fondens fondandelsägare samt en suppleant till revisor för Fondbolaget 8 övriga eventuella ärenden behandlas. Varje hel fondandel i Fonden medför en röst på fondandelsägarstämman. Också bråkdelarna av en fondandel medför rösträtt i relation till innehavet av bråkdelar. Som fondandelsägarstämmans beslut gäller den åsikt som fler än hälften av de avgivna rösterna företrätt eller, vid lika röstetal, den åsikt som omfattas av ordföranden. Vid val väljs den som fått mest röster. Vid lika röstetal avgör lotten valet. 14 Information om Fonden och Fondbolaget Fondens fondprospekt, halvårsrapport, delårsrapport (endast specialplaceringsfonder) samt Fondbolagets och Fondens årsberättelser samt en av Fondbolaget upprätthållen förteckning över marknadsplatser som är tillgängliga för de av bolaget förvaltade fonderna finns till påseende för allmänheten och kan erhållas hos Fondbolaget och hos Fondens andra teckningsställen under deras öppettider. Både halvårsrapporten och delårsrapporten skall offentliggöras inom två månader från rapportperiodens slut och Fondens och Fondbolagets årsberättelser inom tre månader från räkenskapsperiodens slut. 15 Ändring av placeringsfondens stadgar Beslut om ändring av Fondens stadgar fattas av Fondbolagets styrelse. Fastställelse av stadgeändringar skall sökas hos Finansinspektionen. Om inte Finansinspektionen föreskriver annat, träder en ändring av Fondens stadgar i kraft en månad efter det Finansinspektionen har fastställt ändringen och stadgeändringen har delgivits andelsägarna. En andelsägare anses ha fått ta del av stadgeändringen den femte dagen efter att meddelandet om stadgeändringen har lämnats till posten eller den dag då annonsen har publicerats i en riksomfattande dagstidning som utkommer i Helsingfors eller med andelsägarens samtycke har skickats per e-post eller annat elektroniskt medium. Sedan en stadgeändring har trätt i kraft gäller den alla andelsägare och tillämpas också på placeringar som har gjorts före stadgeändringen. 16 Att avbryta teckningar och inlösningar Fondbolaget kan för att trygga fondandelsägarens intressen eller av andra särskilt vägande skäl med Finansinspektionens tillstånd avbryta teckningen av fondandelar. Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösningen av andelar om marknadsplatsen, som med beaktande av Fondens placeringspolitik kan anses som Fondens huvudmarknadsplats, av en oförutsägbar orsak är stängd eller om handeln på nämnda marknadsplats är begränsad eller om den normala informationsförmedlingen är störd. 17 Lämnande av upplysningar Fondbolaget har rätt att lämna upplysningar om fondandelsägarna enligt gällande lagstiftning. Enlig Kreditinstitutslagen har ett kreditinstitut och ett företag som hör till kreditinstitutets konsolideringsgrupp rätt att lämna kundupplysningar till en sammanslutning som hör till samma koncern, samma konsolideringsgrupp eller samma i 9

10 lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt koncernens, konsolideringsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskkontroll, om mottagaren omfattas av tystnadsplikten enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt. 18 Grunderna för den ersättning som Fondbolaget och förvarsinstitutet får för sin verksamhet Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet en förvaltningsprovision som kan variera mellan olika andelsserier och som kan uppgå till högst 2,0 procent per år räknat på Fondens värde. Provisionen räknas dagligen (provisionsprocenten per år/365) på basis av Fondens värde samma beräkningsdag och betalas till Fondbolaget en gång per månad i efterskott. Förvaltningsprovisionen har dragits av från fondandelens dagliga värde. Ingen separat förvarsprovision tas ut av Fonden. Uppgifter om gällande provisioner fås hos Fondbolaget. 19 Lag som tillämpas På Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas finsk lag. 10

STADGAR FÖR SPECI ALPLACERI NGSFONDEN OKOALPHA

STADGAR FÖR SPECI ALPLACERI NGSFONDEN OKOALPHA STADGAR FÖR SPECI ALPLACERI NGSFONDEN OKOALPHA 1 Placeringsfondens namn och syfte 2 Fondbolag 3 Användning av ombud Placeringsfondens namn är specialplaceringsfonden OKO Alpha, på finska OKO Alpha - erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar.

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 23.10.2014. Stadgarna gäller från 1.12.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EMD LOCAL CURRENCY Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna.

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna. OP FONDBOLAGET AB Fondens gällande stadgar har fastställts 22.10.2012. Stadgarna gäller från 13.12.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-EUROPA DIVIDENDBOLAG Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika

Läs mer

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Japan är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 2.12.2013. Stadgarna gäller från 20.1.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-JAPAN Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de gemensamma

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 20.3.2014. Stadgarna gäller från 23.4.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-AMERIKA VÄRDE Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Långränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Sparbanken Kortränta -placeringsfond

Sparbanken Kortränta -placeringsfond 1 Sparbanken Kortränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kortränta-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto.

Läs mer

Fondens gällande stadgar har fastställts Stadgarna gäller från STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN PRIMA

Fondens gällande stadgar har fastställts Stadgarna gäller från STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN PRIMA Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN PRIMA Fondens stadgar består av fondspecifika stadgar (1-2 ) och OP-Fondbolaget

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Sparbanken Småföretag -placeringsfond

Sparbanken Småföretag -placeringsfond 1 Sparbanken Småföretag -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Småföretag placeringsfond, på finska Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Kassa -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto. Sparbanken Trend specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto. Sparbanken

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP

STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP Stadgarna har fastställts av Finansinspektionen 30.5.2014 och gäller fr. o m 30.5.2014. 1 Placeringsfonden Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Dividend House European Small Cap (Fonden), på finska

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND Detta dokument är en översättning. Den finländska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska den 7.11.2011. Om det ursprungliga

Läs mer

Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom.

Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom. Fondens gällande stadgar har fastställts 25.02.2014. Stadgarna gäller från 30.05.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-HYRESINKOMST 1 Placeringsfondens namn Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab

Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab 2 Fondbolaget och tillämpning av stadgarna... 2 3 Anlitande av ombud... 2 4 Förvaringsinstitut... 2

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie

Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie Placeringsfond Danske Invest Japan Aktie Basaktiefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 05.10.2011. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 22.11.2011.

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie

Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie Placeringsfond Danske Invest Kompass Aktie Nyckelfonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 18.10.2012. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 19.12.2012.

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie

Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie Placeringsfond Danske Invest Hållbart Värde Aktie Stil- och temaaktiefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 05.10.2011. Dessa stadgar gäller

Läs mer

Långa räntefonder. 1 Specialplaceringsfond. 3 Anlitande av ombud. 4 Förvaringsinstitut. 5 Placering av Fondens tillgångar.

Långa räntefonder. 1 Specialplaceringsfond. 3 Anlitande av ombud. 4 Förvaringsinstitut. 5 Placering av Fondens tillgångar. S p ecialplaceringsfond Danske Invest Emerging Markets Debt Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har godkänt dessa stadgar för fonden 22.5.2015. Stadgarna har

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie

Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie Placeringsfond Danske Invest Tillväxtmarknad Aktie Aktiefonder på tillväxtmarknaden Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 16.5.2014. Dessa stadgar

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index

Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index Placeringsfond Danske Invest Euro Government Bond Index Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 17.2.2016. Dessa stadgar gäller

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Aktie 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield

Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield Placeringsfond Danske Invest Euro High Yield Långa räntefonder Placeringsfondens stadgar Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 17.2.2016. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 28.4.2016.

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI HIGH YIELD SEK

PLACERINGSFONDEN EVLI HIGH YIELD SEK PLACERINGSFONDEN EVLI HIGH YIELD SEK FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med

Läs mer

STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND

STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND STADGAR FÖR FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND 1 PLACERINGSFONDENS NAMN Placeringsfondens namn är Fondita European Small Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita European

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND

PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND PLACERINGSFONDEN EVLI ALPHA BOND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

(Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt )

(Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt ) 1 Fondspecifika stadgar för placeringsfonden Aktia Government Bond+ (Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt 13.5.2015.) 1 Placeringsfond

Läs mer

Fondbolaget kan anlita ombud för skötseln av sin verksamhet. I fondprospektet anges mera ingående i vilken utsträckning Fondbolaget anlitar ombud.

Fondbolaget kan anlita ombud för skötseln av sin verksamhet. I fondprospektet anges mera ingående i vilken utsträckning Fondbolaget anlitar ombud. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 26.05.2016. Stadgarna gäller från 30.6.2016. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EMD LOCAL CURRENCY SHORT TERM Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika

Läs mer

Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader

Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader Placeringsfond Fondspecifika stadgar Fastställda av Finansinspektionen 19.7.2016 Placeringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Placeringsfond LokalTapiola Växande Marknader, på finska Sijoitusrahasto

Läs mer

Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom.

Fonden kan också använda ränteplaceringar för hanteringen av kontanta medel och för tillfällig placering av egendom. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 26.05.2016. Stadgarna gäller från 30.6.2016. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-SKOGSÄGARE Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1-3

Läs mer

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.5.2014 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.9.2014.

Läs mer

Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014

Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014 1 Specialplaceringsfonden HCP Black Stadgar 12.2.2014 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden HCP Black, på finska Erikoissijoitusrahasto HCP Black och på engelska Non-UCITS

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI SVERIGE SELECT

PLACERINGSFONDEN EVLI SVERIGE SELECT PLACERINGSFONDEN EVLI SVERIGE SELECT FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med

Läs mer

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015. Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.6.2015 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.10.2015.

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 12.1.2016. Stadgarna gäller från och med 1.3.2016. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Alla klockslag hänvisar till finländsk tid, och alla bankdagar till bankdagar i Finland.

Alla klockslag hänvisar till finländsk tid, och alla bankdagar till bankdagar i Finland. OBS! Endast den ursprungliga finskspråkiga version en är juridiskt gällande. Seligson & Co Penningmarknadsfond AAA 1 / 9 SELIGSON & CO FONDBOLAG Stadgar för Seligson & Co Penningmarknadsfond AAA Alla klockslag

Läs mer

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2 JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 Finansinspektionen har fastställt JOM Silkkitie -placeringsfonds stadgar 6.3.2014, och de är i kraft

Läs mer

ÅLANDSBANKEN PLACERINGS- FONDER GEMENSAMMA STADGAR

ÅLANDSBANKEN PLACERINGS- FONDER GEMENSAMMA STADGAR 1 ÅLANDSBANKEN PLACERINGS- FONDER GEMENSAMMA STADGAR Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden

SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW. 1 Placeringsfonden SPECIALPLACERINGSFONDEN UBVIEW 1 Placeringsfonden Fonden heter Specialplaceringsfonden UBView (nedan Fonden), på finska Erikoissijoitusrahasto UBView och på engelska UBView Non-Ucits Fund. Fonden är en

Läs mer

SPARBANKENS FONDER [1] GEMENSAMMA STADGAR

SPARBANKENS FONDER [1] GEMENSAMMA STADGAR SPARBANKENS FONDER [1] GEMENSAMMA STADGAR De gemensamma stadgarna för Sparbankens fonder har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. De gemensamma stadgarna gäller placeringsfonder

Läs mer

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG Fondens gällande stadgar har givits Finansinspektionen i Finland till kännedom och de trädde i kraft den 30.10.2015. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG 1 Placeringsfondens namn och tillämpliga

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FONDERNAS STADGAR Enkelt är effektivt.

SELIGSON & CO FONDER FONDERNAS STADGAR Enkelt är effektivt. SELIGSON & CO FONDER FONDERNAS STADGAR 12.12.2010 Enkelt är effektivt. Seligson & Fondbolag Abp FONDERNAS STADGAR Den här publikationen omfattar stadgar för placeringsfonder förvaltade av Seligson & Co

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01.

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2004.01.26 Sparbanken Världen Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Världen-placeringsfond,stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG

STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG Fondens gällande stadgar har givits Finansinspektionen i Finland till kännedom och de har trätt i kraft den 15.12.2016. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN UB SKOG 1 Placeringsfondens namn och tillämpliga

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2003.05.19 Sparbanken Kortränta Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Kortränta-placeringsfond,

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

6 och 21 (KIL 39 och 5) (KIL 26 och 26 a ) Tillstånd för ett värdepappersföretag att inrätta en filial i en stat utanför EES

6 och 21 (KIL 39 och 5) (KIL 26 och 26 a ) Tillstånd för ett värdepappersföretag att inrätta en filial i en stat utanför EES FINANSINSPEKTIONEN ÅTGÄRDSTARIFF 1.10.2003 1 (5) FINANSINSPEKTIONENS ÅTGÄRDSAVGIFTER Lag om värdepappersföretag (VPFL) Dispens beträffande omfattningen av ett koncernbokslut eller en konsolideringsgrupp

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2003.05.21 Sparbanken Finland Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Finland-placeringsfond,

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2013.03.18. Sparbanken High Yield Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2017.04.27. Stadgarna gäller från och med 2017.06.05. Sparbanken High

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

STADGAR. Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta 1 (3) Fondens startdatum är

STADGAR. Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta 1 (3) Fondens startdatum är STADGAR Fondens startdatum är 25.4.2000. 1 (3) Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta Fondens gällande stadgar har fastställts 13.4.2016. Stadgarna gäller från och med 6.7.2016. 1 Placeringsfond

Läs mer

STADGAR. Placeringsfond Nordea Kina 1 (3) Fondens startdatum är

STADGAR. Placeringsfond Nordea Kina 1 (3) Fondens startdatum är STADGAR Fondens startdatum är 26.9.2005. 1 (3) Placeringsfond Nordea Kina Fondens gällande stadgar har fastställts 27.6.2016. Stadgarna gäller från och med 23.8.2016. 1 Placeringsfond Placeringsfondens

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND 1 Specialplaceringsfondens namn och målsättningen med Fondens verksamhet Namn Specialplaceringsfondens namn är Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond,

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 december 2011 1244/2011 Lag om ändring av kreditinstitutslagen Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och försäkringsbolagslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

0 procent. 0 procent

0 procent. 0 procent Nr 1373 4573 Bilaga TILLÄMPLIGA RISKVIKTER I Vid tillämpning av den schablonmetod som avses i lagens 58 skall tillgångarna och åtagandena utanför balansräkningen viktas som följer: Fordringar på stater

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper skuggning 1 (5) Till fondbörserna, värdepappersföretagen och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om rapportering

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING NUVARANDE BOLAGSORDNING Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsordning godkänt av bolagsstämman 24.8.2016 inte ännu registrerad i sin helhet 1 Firma Bolagets firma är Livränteanstalten Hereditas Ab, på

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område.

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område. Bilaga punkt 7.2 1 (6) Bolagsordningen som ändrats enligt styrelsens förslag ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA 1 Firma och hemort Bolagets firma är på finska Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, på svenska

Läs mer