OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar."

Transkript

1 Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse Stadgarna gäller från Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA PLUS Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de gemensamma stadgarna (3 19 ) för de fonder som förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (Fondbolaget). I de fondspecifika stadgarna presenteras de fondspecifika egenskaperna samt undantag från och preciseringar till de gemensamma stadgarna. I fondernas gemensamma stadgar har i sin tur presenters det som är gemensamt i stadgarna för de fonder som förvaltas av OP-Fondbolaget. Fonden följer i sin verksamhet de gemensamma stadgarna och avviker från dem då det så föreskrivs i de fondspecifika stadgarna. FONDSPECIFIKA STADGAR 1 Placeringsfondens namn Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden OP-Europa Plus, på finska OP-Eurooppa Plus -erikoissijoitusrahasto och på engelska OP-Europe Plus Fund (Non-UCITS) (Fonden). 2 Fondspecifika egenskaper PLACERING AV FONDENS TILLGÅNGAR OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond, eftersom den avvikande från de i fondföretagsdirektivet avsedda placeringsfonderna kan koncentrera sina placeringar mera än de placeringsfonder som uppfyller fondföretagsdirektivet. Dessutom kan fonden sälja värdepapper och andra finansiella instrument som den inte äger vid köptillfället (blankning) och uppta värdepapper och andra finansiella instrument som lån för att täcka blanknigen av värdepapper. Fonden kan dessutom ställa Fondens tillgångar som säkerhet så att äganderätten till tillgångarna övergår till den som har säkerheten. Fonden placerar sina tillgångar i huvudsak på aktiemarknaden i Europa. De aktiebundna placeringarnas andel av Fondens värde kan variera mellan 70 och 130 %. Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan blanka aktier begränsat. Fonden kan också ingå swap-kontrakt enligt vilka Fonden kan räkna det kassaflöde som baserar sig på utvecklingen av aktieindexet till godo. En betydande del av Fondens tillgångar kan bindas vid de här swapparna. Av Fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden får ha högst två sådana placeringar med en vikt på över 10 %. Sådana placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överskrider 5 % av Fondens värde får sammanlagt utgöra högst 80 % av Fondens värde. Fonden kan placera sina tillgångar i standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument för att skydda sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Riskexponeringen mot samma motpart får vid placering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 25 % av Fondens värde, om motparten är ett kreditinstitut som avses i 5 punkt D, i andra fall, 5 % av Fondens värde. Fonden kan använda direkta ränteplaceringar endast för hanteringen av kassamedel. Fonden kan göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och insättningar. Fonden kan inte placera sina tillgångar i obligationer. Fonden kan placera högst 10 % av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag. De fonder som utgör placeringsobjekt ska följa Fondens huvudsakliga placeringspolitik eller lämpa sig för hanteringen av Fondens kontanta tillgångar. Totalt högst 50 % av Fondens värde kan utgöra säkerhet för derivat-, låne- och återköpsavtal. Av Fondens tillgångar får högst 50 % placeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen. Vid tillämpningen av den här begränsningen beaktas dessutom den motpartsrisk som uppstår för Fonden vid överföringen av säkerhetens äganderätt. Som säkerhet för Fondens derivat-, låne- och återköpsavtal kan dessutom ställas tillgångar så att äganderätten till tillgångarna övergår till den som har säkerheten. Motparter (s.k. Prime Broker) i sådana avtal kan vara kreditinstitut, finansiella institut och fondföretag som aktivt verkar på marknaden och som har en tillräckligt god rating och som är föremål för tillsyn av en erkänd tillsynsmyndighet. Fonden kan blanka värdepapper. Instrument emitterade av samma emittent kan säljas via blankning endast till ett belopp som motsvarar Fondens spridningsregler. Fonden skaffar de blankade värdepappren genom att låna upp dem på marknaden. De lånade värdepappren får uppgå till högst ett belopp som motsvarar trettio (30) % av fondens värde. Fonden kan bli tvungen att i samband med ingången av derivat-, låne- och återköpsavtal som säkerhet ge motparten tillgångar i Fonden. Äganderätten till de tillgångar som Fonden ställt som säkerhet kan härvid överföras till motparten som dock är skyldig att återlämna motsvarande tillgångar. Äganderätten ger mottagaren av säkerheten full

2 bestämmanderätt över tillgångarna, vilket innebär rätt att t.ex. sälja tillgångarna som utgör säkerhet för säkerhetsmottagarens räkning eller ge dem som säkerhet för säkerhetsmottagarens lån. Som mest kan värdet av långivarens tillgångar motsvara fordringarna i anslutning till ifrågavarande motparts låneavtal. Bruttovärdet av de positioner som Fonden innehar kan vara hundratrettio (130) % av Fondens värde och bruttovärdet av positionerna som säljs via blankning trettio (30) % av Fondens värde. Nettopositionen som räknas som differensen mellan bruttopositionen av Fondens innehav och försäljningar via blankning ska dock ligga mellan sjuttion (70) % och hundratrettio (130) % av Fondens värde. I normalläge ligger nettopositionen nära 100 %. Nyckeltalen som beskriver Fondens riskposition ska uppfylla följande villkor: - deltatalet för hela Fondens aktieposition ska ligga mellan 0,70 och -1,30 - den modifierade durationen för Fondens ränteposition ska ligga mellan 0 1,00. Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i fondernas gemensamma stadgar. FONDANDELAR, UPPDRAG OCH UTDELNING Dagsuppehållet för teckningar och inlösen i Fonden är kl Fonden strävar efter att dela ut en avkastning på minst 3 % till innehavarna av avkastningsandelar. Fondens fondandelar, uppdrag och utdelning behandlas dessutom i 7, 8, 9 och 10 i fondernas gemensamma stadgar. PROVISIONER Uppgifter om gällande provisioner som uppbärs presenteras i fondens faktablad som finns att få hos Fondbolaget och på Fondens övriga teckningsställen. Fondens maximiförvaltningsprovision är 2,0 % per år. Av Fonden uppbärs också en avkastningsbaserad förvaltningsprovision som fastställs på följande sätt: Fondbolaget får högst tjugofem (25) procent av den avkastning som överskrider avkastningen på avkastningsindexet MSCI Nordic Net Return EUR. Den avkastningsbaserade provisionen fastställs dagligen på basis av Fondens och indexets avkastning under de senaste tolv (12) månaderna. Den avkastningsbaserade provisionen tas dock inte ut om Fondens värdeutveckling under de tolv (12) månaderna före granskningstidpunkten har varit negativ. Den avkastningsbaserade förvaltningsprovisionen beräknas på basis av avkastningen på tillväxtandelen och den tillämpas också på avkastningsandelarna. Fondens provisioner behandlas dessutom i 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar. VÄRDEBERÄKNING Värdet av Fondens tillgångar och skulder i valuta omvandlas till euro genom att använda valutakurser som noteras offentligt klockan finsk tid. Fondens värdeberäkning behandlas dessutom i 13 och 14 i fondernas gemensamma stadgar. FONDENS FÖVARINGSINSTITUT kande från fondernas gemensamma stadgar är Fondens förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) filial i Helsingfors.

3 GEMENSAMMA STADGAR FÖR FONDER FÖRVALTADE AV FONDENS FÖRVALTNING 3 Fondbolaget, förvaringsinstitutet och användning av ombud Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fondbolaget företräder Fonden i eget namn och handlar på dess vägnar i frågor som gäller Fonden samt utövar de rättigheter som ansluter sig till de tillgångar som ingår i Fonden. Fondens förvaringsinstitut är Pohjola Bank Abp. Förvaringsinstitutet kan vid skötseln av sina uppgifter som hjälp anlita sammanslutningar som specialiserat sig på förvaringstjänster och som verkar under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet. Fondbolaget kan anlita ombud för skötseln av sin verksamhet. I basfakta för investerare anges mera ingående i vilken utsträckning Fondbolaget anlitar ombud. 4 Fondbolagets och placeringsfondens räkenskapsperiod Fondbolagets och Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Placering av fondens tillgångar 5 Placeringar enligt lagen om placeringsfonder Enligt lagen om placeringsfonder kan Fondens tillgångar placeras i följande tillgångar inom de gränser som gäller enligt de fondspecifika stadgarna. Om fonden är en specialplaceringsfond kan dess fondspecifika stadgar omhandla även placeringar i andra placeringsobjekt. A. Värdepapper och penningmarknadsinstrument 1) Värdepapper (såsom till exempel aktier och masskuldebrevslån) och penningmarknadsinstrument, som omsätts i av värdepapperslagen reglerad offentlig handel eller i motsvarande handel i annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är föremål för handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. 2) Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att inom ett år från emissionen göra värdepapperen till föremål för handel på en marknadsplats som avses under punkt 1) här ovan, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan inledas senast när nämnda tidsfrist har löpt ut. 3) Penningmarknadsinstrument som ej är föremål för handel på en marknadsplats som avses i föregående punkt 1), förutsatt att emissionen eller emittenten lyder under bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd samt förutsatt att: a) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbanken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte tillhör Europeiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i punkt d), eller att c) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att d) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i punkterna a, b eller c och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 moment 1, punkt 1 i lagen om placeringsfonder och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering där kreditinstitutets likviditetslimit utnyttjas. 4) Andra än ovan nämnda värdepapper och penningmarknadsinstrument. I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning får Fondbolaget ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som tillhör Fondens tillgångar, förutsatt att de clearas av clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen, eller utöva handel med standardiserade options- och terminsavtal i, enligt lagen avsedda optionsbolag eller av motsvarande utländsk sammanslutning. Om clearingen sker någon annanstans, ska motparten vara en i lagen avsedd värdepappersförmedlare och villkoren ska vara sedvanliga och allmänt kända på marknaden. B. Derivat Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument vars underliggande tillgångar kan utgöras av värdepapper, penningmarknadsinstrument, depositioner i kreditinstitut, andel i placeringsfond eller fondföretag, annat derivat, finansiellt index, ränta, växelkurs eller valuta. Fonden kan även handla i CFD. Standardiserade derivatinstrument är föremål för offentlig handel på fondbörsens börslista eller är föremål för handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Motparten för ett icke-standardiserat derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag, som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.

4 C. Placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag 1) Fondandelar i placeringsfonder eller andelar i fondföretag som erhållit koncession i Finland eller en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på basis av lagstiftningen i sin hemstat uppfyller förutsättningarna för fondföretagsdirektivet. Fondandelar i finländska specialplaceringsfonder samt andelar i andra fondföretag än de som avses i punkt 1 ovan där fondföretagets administration och portföljförvaltning handhas av parter som erhållit koncession i en stat vars tillsynsmyndighet som omfattas av IOSCO:s multilaterala överenskommelse eller där samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen på annat sätt är tryggat i tillräcklig mån. Skyddsnivån för andelsägarna i dessa specialplaceringsfonder och fondföretag ska också motsvara det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har enligt fondföretagsdirektivet. Särskilt ska reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och överlåtandet av värdepapper och penningmarknadsinstrument utan täckning uppfylla villkoren i fondföretagsdirektivet. Vidare ska en sådan fond offentliggöra årsrapport och halvårsrapport över verksamheten med vilka en bedömning av dess tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsaktiviteter kan göras för rapportperioden. D. Insättningar Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen ska återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom tolv månader och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Japan, Kanada, Schweiz eller Förenta Staterna. 6 Tillgångarnas spridning och investeringsbegränsningar enligt lagen om placeringsfonder Fonden iakttar de regler om spridning av placeringar och investeringsbegränsningar som lagen om placeringsfonder föreskriver och som till stor del återges i detta avsnitt. I de fondspecifika stadgarna kan anges mer detaljerade investeringsbegränsningar samt möjlighet att göra undantag till kraven på spridning och investeringsbegränsningarna. A. Värdepapper och penningmarknadsinstrument Av Fondens tillgångar får högst 10 % placeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument. Sådana placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överskrider 5 % av Fondens värde får sammanlagt uppgå till högst 40 % av Fondens värde. Den i föregående punkt angivna begränsningen tillämpas inte på inlåning och inte heller på placeringar i sådana icke-standardiserade derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i 5 D ovan. Begränsningen gäller inte heller placeringar i andelar i placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag. Av fondens tillgångar får högst 20 % placeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen. Högst 10 % av Fondens värde får placeras i sådana värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 punkt A 4). Avvikande från det som nämns ovan får Fonden placera högst 35 % av sitt värde i emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument förutsatt att emittenten eller garanten är finska staten, en finsk kommun eller samkommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en (1) stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. OECD-länder som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är: Australien, Chile, Kanada, Israel, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Turkiet och Förenta staterna. Avvikande från det som nämns ovan får Fonden placera högst 25 % av sitt värde i samma emittents masskuldebrevslån förutsatt att emittenten uppfyller följande villkor: 1) emittenten är ett kreditinstitut som enligt lag och för att skydda masskuldebrevsinnehavare är underställd offentlig myndighetskontroll och som har hemvist i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och 2) medel som erhållits genom emittering av masskuldebrev enligt lag ska placeras på ett sätt som tryggar återbetalning av både kapitalet och räntor och förutsatt att nämnda tillgångar prioriterar sådan användning av erhållna medel i det fall att emittenten ej klarar av att leva upp till sina betalningsskyldigheter. Sådana placeringar i en och samma emittents värdepapper, som överstiger 5 % av Fondens värde, får sammanlagt uppgå till högst 80 % av Fondens värde. Marknadsvärdet för värdepapper och penningmarknadsinstrument som överlåts som skuld får inte överstiga 25 % av värdet på Fondens värdepapper och penningmarknadsinstrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och vars värdepapper på anmodan omedelbart kan återfås. B. Derivat Förvärvspriset för köp- och säljoptionspremier får inte överskrida 15 % av Fondens värde. Riskexponeringen mot samma motpart får vid placering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 10 % av Fondens värde, om motparten är ett kreditinstitut som avses i 5 punkt D, i andra fall 5 % av Fondens värde. C. Placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag Fondens tillgångar får inte placeras i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag som i enlighet med sina stadgar eller sin bolagsordning kan placera mer än 10 % av sina tillgångar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag.

5 Fondens tillgångar får placeras endast i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag vilkas sammanlagda årliga fasta förvaltningsprovision utgör högst 3,0 % av placeringsfondens, specialplaceringsfondens eller fondföretagets värde. Utöver denna fasta förvaltningsprovision kan det av placeringsfonden, specialplaceringsfonden eller fondföretaget, som är objekt för placeringen, tas ut avkastningsbundna provisioner. Fondens tillgångar kan också placeras i fondandelar i andra fonder som förvaltas av Fondbolaget. För de här placeringsobjekten kan Fondbolaget ta ut förvaltningsprovision. Tecknings- och inlösenprovision kan dock tas ut för teckning och inlösen för de här placeringsobjekten endast i de fall då provisionen betalas till den fond som utgör placeringsobjekt. Fonden får äga högst 25 % av andelarna i en och samma placeringsfond, specialplaceringsfond eller fondföretag. D. Insättningar Av fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i samma kreditinstituts insättningar. E. Övriga bestämmelser Fonden ska ha de kontanta medel som verksamheten förutsätter. I utförandet av Fondens förmögenhetsförvaltning (placeringar) får Fondbolaget, med beaktande av principen om riskspridning, avvika från investeringsbegränsningarna under en tid av högst sex månader från det att Fonden startade sin verksamhet. Vid beräkning av investeringsbegränsningarna beaktas inte de placeringsfonders, specialplaceringsfonders eller fondföretags tillgångar som Fonden har placerat i. Placeringsbegränsningarna behöver inte iakttas då teckningsrätter i anslutning till värdepapper eller penningmarknadsinstrument som hör till Fondens medel utnyttjas. Om placeringsbegränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av Fondbolaget eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, ska Fondbolaget i sin fondverksamhet i första hand rätta till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen. Till säkerhet för derivatinstrument, låne- och återköpsavtal får sättas högst 25 % av Fondens värde. Med Finansinspektionens tillstånd kan Fondbolaget tillfälligt uppta kredit i Fondens räkning för placeringsfondsverksamhet till ett belopp som tillsammans med återköpsavtalen motsvarar högst 10 % av Fondens värde. Fondens riskposition med avseende på ränterisk bevakas med hjälp av det modifierade durationstalet och riskposition för övriga placeringar bevakas med hjälp av deltatalet. Med beaktande av de begränsningar som föreskrivs i lagen om placeringsfonder får Fondens tillgångar investeras i aktier eller andra kapitalbevis i ett sådant utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beläget bolag vars tillgångar investeras huvudsakligen i värdepapper utgivna av emittenter med hemort i bolagets hemstat, då detta enligt den ifrågavarande statens lagstiftning är det enda sättet att investera i värdepapper som har emitterats i den staten. Fondbolaget ska ha en förteckning över de marknadsplatser, som fonden använder. Förteckningen är tillgänglig för allmänheten hos fondbolaget. Fondandelar, uppdrag och vinstutdelning 7 Fondandelsregister och fondandelar Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överföringar av fondandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar. En fondandel består av tiotusen (10000) lika stora bråkdelar. Fondbolagets styrelse kan besluta, att det i Fonden finns andelsserier med avvikande förvaltningsprovisioner (Andelsserie). Varje andelsserie kan ha både tillväxt- och avkastningsandelar (Andelsslag). En andelsägare kan byta ut en avkastningsandel mot en tillväxtandel och tvärtom. Förvaltningsprovisionerna för serierna kan avvika från varandra av följande orsaker: 1) fondandelarnas minimiteckningsbelopp avviker från varandra, 2) fondandelar tecknas i den bemärkelse som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009), 3) fondandelar används i den bemärkelse som försäkringsavtalslagen (543/1994) avser beträffande pensionsförsäkringar eller kapitalförsäkringar, 4) tecknaren är en annan fond som förvaltas av Fondbolaget, 5) fondandelarna marknadsförs förutom i Finland i en annan stat eller 6) kunden är helkund i OPgruppen. Fondföretagets styrelse beslutar om andelsslag och förutsättningarna för teckning av respektive andelsserie och de uppges i basfakta för investerare. En fondandel berättigar till en andel av Fondens värde som fördelas i relation till antalet fondandelar med beaktande av de relativa värdena för olika andelsserier och olika andelsslag. Om en andelsägares innehav under innehavstiden till följd av nya teckningar eller fondbyten i en enskild, i punkt 1 ovan omnämnd, andelsserie, överskrider en annan i samma punkt åsyftad andelsseries minimiteckningsbelopp, omvandlar Fondbolaget på andelsägarens begäran innehavet så att det gäller den andelsserie vars minimiteckningsbelopp det nya innehavet vid omvandlingstidpunkten motsvarar. Om andelsägarens innehav under innehavstiden till följd av inlösningar eller fondbyten i en enskild andelsserie som nämnd i punkt 1 ovan underskrider ifrågavarande series minimiteckningsbelopp, har Fondbolaget rätt att omvandla innehavet med beaktande av andelsägarnas likvärdiga behandling att gälla den andelsserie vars minimiteckningsbelopp innehavet motsvarar. Fondbolaget utfärdar på andelsägarens begäran ett andelsbevis över innehavet av fondandelar. Andelsbeviset kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana och det kan utfärdas endast i andelsägarens namn. Fondbolaget har rätt att debitera kunden med de i gällande fondprospekt nämnda handläggningskostnaderna för utfärdande och leverans av andelsbevis. Andelsbevis avseende gjorda fondplaceringar som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) kan utfärdas på begäran.

6 8 Teckning, inlösen och byte av fondandelar Fondandelar tecknas och inlöses i Fondbolaget och på andra i fondprospektet nämnda teckningsställen alla dagar då de finländska bankerna håller öppet (Bankdagar). Information om fondandelarnas värden samt om den teckningsprovision och inlösningsprovision som avses i 11 finns alla bankdagar tillgänglig för allmänheten hos Fondbolaget och i Fondens andra teckningsställen. Teckning av fondandelar Tecknaren ska i samband med teckningen meddela till vilken andelsserie och vilket andelsslag de andelar som tecknas hör. Teckningsuppdraget har tagits emot i Fondbolaget då Fondbolaget har fått erforderliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet samt om teckningens summa. Teckningsuppdraget är bindande för andelsägaren. Teckningsuppdraget betalas i samband med teckningen eller med Fondbolagets tillstånd senast innan teckningen bekräftas. Om teckningsuppdraget har mottagits av Fondbolaget innan det i 2 i de fondspecifika stadgarna angivna klockslaget (Daguppehållet), genomförs teckningen till värdet samma bankdag. Om teckningsuppdraget har mottagits efter Daguppehållet genomförs teckningen till värdet följande bankdag. Vid teckningar på basis av en kunds fortlöpande fondplaceringsavtal avviks från nämnda frister vid följande omständigheter: 1) Vid direktdebitering av betalningsposter genomförs teckningen till värdet den bankdag då betalningen debiteras kunden. 2) Då fondbolaget betalar återföring genomförs teckningen till värdet den sista bankdagen i intjäningsperioden. Om betalningen saknar referens eller är felaktig, genomförs teckningen till värdet den dag då referensen har utretts. Fondbolaget har rätt att godkänna eller förkasta teckningen eller teckningsuppdraget. Fondbolaget kan förkasta teckningen om Fondbolaget inte har haft tillgång till tillräckliga uppgifter för att uppdraget ska kunna genomföras. Fondbolagets styrelse kan fatta beslut om minimiantalet eller minimibeloppet för teckning eller inlösen av andelar. Antalet tecknade andelar räknas i Fondbolaget ut genom att dividera teckningsbeloppet, efter avdrag av den i 11 nämnda teckningsprovisionen, med andelens värde. Antalet tecknade andelar räknas med en tiotusendedels andels noggrannhet (1/10000) och genom att avrunda antalet andelar neråt. Divisionsresten fogas till fondkapitalet. Inlösen av fondandelar En fondandelsägare har rätt att få sin fondandel inlöst av Fondbolaget. Fondbolaget är på motsvarande sätt skyldigt att lösa in ifrågavarande fondandel. I samband med inlösen ska det eventuellt över teckningen utfärdade andelsbeviset överlåtas. Inlösen sker med Fondens tillgångar. Om teckningsuppdraget har mottagits av Fondbolaget innan det i 2 i de fondspecifika stadgarna nämnda klockslaget (Daguppehållet), genomförs teckningen till värdet samma bankdag. Om teckningsuppdraget har mottagits efter Daguppehållet, genomförs teckningen till värdet följande bankdag. Betalning erläggs huvudsakligen på bankdagen efter inlösendagen om inte annat avtalas med kunden. Om tillgångar för inlösen måste anskaffas genom försäljning av Fondens placeringar, ska försäljningen ske utan oskäligt dröjsmål, dock alltid inom två veckor från det att inlösenuppdraget mottagits. Inlösen ska härvid ske enligt värdeberäkningen på den dag då tillgångarna från försäljningen av värdepapperen har erhållits. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för överskridning av den ovan nämnda tidsgränsen på två veckor. Fondbolaget och fondandelsägaren kan komma överens om att fondandelarna alternativt kan inlösas genom att fondandelsägaren erhåller en till inlösenvärdet motsvarande andel av Fondens värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument. Fondbolaget tillser att arrangemanget inte äventyrar övriga andelsägares intressen. Byte av fondandelar Utbyte av fondandelar i Fonden till andelar i annan fond som förvaltas av Fondbolaget behandlas på samma sätt som inlösen av andelar i Fonden och teckning av andelar i en annan fond och således att i bytet inlösen av den gamla andelen och teckning av den nya genomförs samtidigt med värde på den bankdag, som gäller med avseende på de tidsgränser, betalning av teckning och övriga villkor tillsammans är uppfyllda enligt det som föreskrivs i stadgarna. Allmänt Teckning och inlösen kan i Finland betalas i euro, och i övriga länder där Fonden har marknadsföringstillstånd sker betalning i de valutor som anges i basfakta för investerare. 9 Avbrytande av teckning och inlösen och Fondbolagets rätt att vägra att utföra uppdrag Fondbolaget får med tillstånd av Finansinspektionen om särskilda skäl finns med hänsyn till fondandelsägares intresse tillfälligt avbryta teckning av andelar. Fondbolaget får tillfälligt avbryta inlösen av fondandelar om en väsentlig del av Fondens huvudmarknadsplatser av på förhand okänd orsak är stängd, eller om handeln på ifrågavarande marknader eller på grund av störningar i den normala förmedlingen av trovärdig marknads- eller prisinformation eller då det på annat sätt är i fondandelsägarens intresse. 10 Fondens vinstutdelning Fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslutar om den avkastning som utdelas till ägarna av avkastningsandelar samt betalningen av denna. Strävan är att som avkastning på avkastningsandelarna i respektive andelsserie årligen utdela minst den i de fondspecifika stadgarnas 2 angivna procentandel av värdet av ifrågavarande andelsseries avkastningsandel den sista bankdagen året innan. Avkastningen erläggs till de fondandelsägare som på den av bolagsstämman fastställda dagen är antecknade i det register som förs av Fondbolaget och inbetalas på det bankkonto som fondandelsägaren har anvisat senast inom en (1) månad från Fondbolagets bolagsstämma. Information om dagen för

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon.

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon. 1(7) FÖRHANDSUPPGIFTER OM BUNDET LÅNGSIKTIGT SPARANDE 1. Allmänt Detta meddelande omfattar information om Evli Bank Abp och Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande i enlighet med det

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

SVEASKOG AB (publ) MTN-program

SVEASKOG AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 24 juli 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. SVEASKOG AB (publ) MTN-program LEGAL#12135721v6 Ledarbank & Emissionsinstitut Svenska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Hufvudstaden AB (publ)

Hufvudstaden AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 2 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hufvudstaden AB (publ) MTN-program Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Emissionsinstitut

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 1 DEFINITIONER VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: A-aktier avser fullt betalda aktier av serie A i Bolaget med

Läs mer

Handelsbankens Eurolandfond Aktie

Handelsbankens Eurolandfond Aktie Frågor och svar: FÖR VEM PASSAR EUROLANDFOND AKTIE? Eurolandfond Aktie är en av Handels bankens aktiefonder och den är en indexfond. Fonden passar dig som tror på storföretagen inom Euroland. Med Euroland

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors.

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors. INFORMATION GÄLLANDE WIP OCH DESS UTBUD AV INVESTERINGSTJÄNSTER SAMT INFORMATION GÄLLANDE DE FINANSIELLA INSTRUMENTENS NATUR OCH OM TYPISKA RISKER, SAMT OM FÖRHANDSINFORMATION GÄLLANDE FINANSIELLA TJÄNSTERS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer