Sparbanken Kortränta -placeringsfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbanken Kortränta -placeringsfond"

Transkript

1 1 Sparbanken Kortränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kortränta-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag För Placeringsfondens förvaltning ansvarar Sp-Fondbolag Ab (senare Fondbolaget). Fondbolaget representerar Placeringsfonden i eget namn och handlar för dess räkning i frågor som berör Placeringsfonden samt utövar de rättigheter som gäller Placeringsfondens tillgångar. 3 Ombud Fondbolaget kan lägga ut sin verksamhet på entreprenad till ett ombud. I fondprospektet (fondprospektet och det förenklade fondprospektet) anges för vilka delar av verksamheten som Fondbolaget kan anlita ett ombud. 4 Förvaringsinstitut Placeringsfondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingfors filial. 5 Placering av Placeringsfondens tillgångar Placeringsfonden är en kort räntefond som placerar i räntebärande värdepapper i euro samt deras derivat. Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt åstadkomma bästa möjliga värdeökning genom att man sprider tillgångarna på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder och Placeringsfondens stadgar. Det jämförelseindex som används vid respektive tidpunkt och som Fondbolagets styrelse har beslutat om publiceras i det gällande fondprospektet. Placeringsfondens tillgångar kan placeras i följande: 1. Penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper som emitterats eller garanterats av ett internationellt eller inhemskt företag, av en central-, regional- eller lokalmyndighet eller en centralbank i en stat på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europas centralbank, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, någon annan stat än en stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller delstat i sådan stat, eller internationell offentlig sammanslutning, i vilken minst en stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är medlem. 2. Standardiserade och icke-standardiserade derivatavtal, där den underliggande egendomen kan vara ett värdepapper, penningmarknadsinstrument, deposition i kreditinstitut, derivatavtal, finansieringsindex, valutakurs eller valuta. Motparten i ett icke-standardiserat derivatavtal kan vara ett kreditinstitut vars hemort ligger i en stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz, USA, Kanada eller Japan. Den motpartsrisk som förknippas med placering i icke-standardiserade derivatavtal får inte för en och samma motpart överskrida 10 procent av Placeringsfondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 3, i övriga fall 5 procent av Placeringsfondens tillgångar. Värdepapper, penningmarknadsinstrument och standardiserade derivatavtal som avses i punkterna 1 och 2 skall vara föremål för offentlig handel på börslistan i en värdepappersbörs eller någon

2 annan reglerad, fortlöpande fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats i Europa, Canada eller Asia. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de marknadsplatser som Placeringsfonden använder. Förteckningen kan fås från Fondbolaget under dess öppettider. 3. Depositioner i kreditinstitut, under förutsättning att depositionen på anmodan betalas tillbaka eller lyftas och förfaller till betalning senast inom 12 månader, och kreditinstitutets hemort är i en stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, USA eller Japan. Högt 20 procent av Placeringsfondens tillgångar kan placeras i depositioner som tas emot av samma kreditinstitut. 4. Övriga penningmarknadsinstrument än de som avses i punkt 1 under förutsättning att emissionen eller emittenten berörs av regler som fastställts att skydda placerarna och besparingarna, och under förutsättning att deras: Emittent eller garant är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller en centralbank i en stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europas centralbank, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, någon annan stat än en stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller delstat i sådan stat, eller internationell offentlig sammanslutning, i vilken minst en stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är medlem; eller Emittent är en sammanslutning, vars emitterade värdepapper är föremål för handel på fondbörsens börslista eller med vilket handel idkas på annan ovan nämnd reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats; eller Emittent eller garant är en sammanslutning, vars stabilitet hos verksamheten är föremål för tillsyn i enlighet med de grunder som fastställts i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning, på vilken tillämpas och vilken iakttar sådana bestämmelser om stabiliteten hos verksamheten som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning (t.ex. Kommunfinans), eller Emittent är en annan sammanslutning, där man på placeringar som gjorts i penningmarknadsinstrument som emitterats av sammanslutningen tillämpar skydd av placerare, och sammanslutningens eget kapital är minst 10 miljoner euro, och sammanslutningen upprättar och publicerar sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som ingår i en koncern, som har ett eller flera bolag vars emitterade värdepapper är föremål för handel på marknadsplats såsom avses i 69 1 mom. 1 punkten lagen om placeringsfonder, och som är inriktad på koncernfinansiering, eller en sammanslutning som är inriktad på finansiering av sådana värdepapperiseringsinstrument där man utnyttjar kreditinstitutets likviditetslimit. Obehindrat av det som regleras ovan, får Fondbolaget placera högst en fjärdedel av Placeringsfondens tillgångar i en och samma emittents masskuldebrevslån, om emittenten är ett kreditinstitut, som enlig lag är underkastat offentlig tillsyn avsedd att skydda skuldebrevsinnehavarna med hemort i en stat på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och de medel som erhålls från emissionen av dem enligt lag skall placeras på ett sätt som tryggar erläggandet av kapital och räntor under förutsättning att de sagda medlen kan användas för detta ändamål med prioritetsrätt, om emittenten inte kan fullfölja sin betalningsskyldighet. Sådana placeringar i sagda en och samma emittents masskuldebrevslån, som överstiger en tjugondel av Placeringsfondens tillgångar, får vara sammanlagt högst fyra femtedelar av Placeringsfondens tillgångar. 5. Högst 10 procent av Placeringsfondens tillgångar i övriga värdepapper och penningmarknadsinstrument än de som avses i punkterna 1 4. Högst 10 procent av Placeringsfondens tillgångar kan placeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, dock sammanlagt högst 20 procent i samma emittents värdepapper 2

3 och penningmarknadsinstrument eller depositioner som tas emot av den aktuella sammanslutningen eller sådana icke-standardiserade derivatavtal, vilka för Placeringsfonden innebär en riskexponering mot den aktuella sammanslutningen. Sådana placeringar i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överskrider 5 procent av Placeringsfondens tillgångar får utgöra högst 40 procent av Placeringsfondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på depositioner eller placering i sådana icke-standardiserade derivatavtal där motparten är ett kreditinstitut som avses ovan i punkt 3. Oberoende av ovan sagda kan 100 procent av Placeringsfondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper som emitterats av en stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om tillgångarna placeras i samma emittents räntebärande värdepapper, skall värdepapperen dock härröra från minst sex (6) olika emissioner och en enskild emissions andel får inte vara över 30 procent av Placeringsfondens tillgångar. Placeringsfondens modifierade duration inklusive derivatpositionen är högst 1 år. I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan låne- och återköpsavtal ingås för de värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till Placeringsfondens tillgångar under förutsättning att dessa clearas i en i lagen avsedd clearingorganisation eller en motsvarande utländsk sammanslutning. Om clearingen sker någon annanstans skall motparten i avtalet vara en i lagen avsedd värdepappersförmedlare och avtalsvillkoren vara typiska för marknaden och allmänt kända. Marknadsvärdet på de värdepapper som utlånas för inte överstiga 25 procent av värdet på Placeringsfondens värdepapper och penningmarknadsinstrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och där de värdepapper som berörs av låneavtalet kan återfås omedelbart på anmodan. Högst 25 procent av Placeringsfondens värde kan ställas som säkerhet för derivatavtal och låne- och återköpsavtal. Den sammanlagda risken i anknytning till Placeringsfondens värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatavtal följs dagligen upp med hjälp av säkerhetskravet samt av den totala positionens modifierade duration och deltatal. Placeringsfonden skall ha de likvida medel som behövs för verksamheten. 3 6 Fondandelsregister och fondandelar Fondbolaget för ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överlåtelser av fondandelarna. Fondandelarna kan indelas i bråkdelar. En fondandel består av tio tusen (10 000) lika stora bråkdelar. Fondandelarna är tillväxtandelar. Fondbolagets styrelse kan besluta att Placeringsfonden skall ha fondandelsserier med olika förvaltningsarvoden. Fondbolagets styrelse fastställer de minimiteckningsbelopp som är en förutsättning för teckning av respektive fondandelsserie och dessa meddelas i gällande fondprospekt. En fondandel berättigar till en kvotandel av Fondens tillgångar med beaktande av fondandelsseriernas relativa värden.

4 Om en andelsägares innehav under innehavsperioden till följd av en ny teckning eller ett fondbyte inom en viss fondandelsserie överstiger en annan fondandelsseries minimiteckningskrav, konverterar Fondbolaget på andelsägarens begäran innehavet att gälla den fondandelsserie, vars minimiteckning det nya innehavet vid konverteringstidpunkten motsvarar. Om andelsägarens innehav under innehavsperioden till följd av inlösen eller fondbyte understiger minimiteckningen för ifrågavarande fondandelsserie, har Fondbolaget rätt att, med beaktande av en jämbördig behandling av andelsägarna, konvertera innehavet till den fondandelsserie vars minimiteckning innehavet motsvarar. På begäran av andelsägaren utfärdar Fondbolaget ett andelsbevis. Andelsbevisen kan gälla flera andelar eller bråkdelar av dessa och kan utfärdas endast till en namngiven andelsägare. Fondbolaget har av andelsägarna rätt att ta ut en avgift som framgår av gällande fondprospekt för utfärdande och distribution av andelsbeviset. 4 7 Teckning, inlösen och byte av fondandelar Fondandelar erbjuds för teckning och inlöses på Sp-Fondbolaget Ab samt på andra teckningsställen som fastställts av Fondbolagets styrelse. Fondandelar kan tecknas och inlösas bankdagar. Uppgifter om fondandelarnas värden (tecknings- och inlösningspriser) står till allmänhetens förfogande hos Fondbolaget varje bankdag. En bindande anmälan och teckning sker i och med att andelsägaren betalar teckningsbeloppet på bankkontot för den aktuella fonden och fondserien. Om teckningsbeloppet är på Placeringsfondens bankkonto före kl , genomförs teckningen av fondandelar till det fondandelsvärde som beräknas senare samma dag. Om teckningsbeloppet är på Placeringsfondens bankkonto först kl eller senare, genomförs teckningen till det fondandelsvärde som beräknas nästa bankdag. En förutsättning för teckningen är att Fondbolaget har fått aktuella och tillräckliga uppgifter om placeraren och hans identitet. Fondbolaget har rätt att förkasta en genomförd teckning eller ett teckningsuppdrag, om fondbolaget inte har tillställts tillräcklig information för att genomföra teckningen. Fondbolagets styrelse kan fatta beslut om ett minimiantal fondandelar som kan köpas eller säljas på en gång, eller ett minimibelopp för köp eller försäljning. Antalet tecknade andelar beräknas i Fondbolaget genom att man dividerar teckningsbeloppet med andelens värde på valuteringsdagen, som är den dag betalningen anländer till kontot. Antalet tecknade andelar beräknas med dels noggrannhet, som avses i 6, och den rest som överskrider fyra decimaler läggs till fondkapitalet. Som bekräftelse på teckningen får placeraren per post en köpkalkyl och, under de förutsättningar som nämns ovan i 6, ett andelsbevis, som skickas till det förvar som placeraren har utsett. Fondandelsägaren har rätt att kräva att Fondbolaget löser in fondandelen. Fondbolaget har i sin tur skyldighet att lösa in den aktuella fondandelen. Om ett andelsbevis har utfärdats för fondandelen, skall detta överlåtas till Fondbolaget i samband med begäran om inlösen. Om Fondbolaget inte behöver sälja värdepapper ur Placeringsfonden för inlösen, är inlösningspriset det fondandelsvärde som Fondbolaget har beräknat på inlösningsdagen med avdrag för inlösningsprovisionen, om inlösningsuppdraget har anlänt till Fondbolaget före kl Inlösningsuppdrag som tas emot senare genomförs på motsvarande sätt till det fondandelsvärde som beräknas följande bankdag med avdrag för inlösningsprovisionen. Inlösen skall ske omedelbart ur Placeringsfondens tillgångar.

5 5 Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av värdepapper ur Placeringsfonden, skall försäljningen ske så snart som möjligt och senast inom två veckor från det att krav på inlösen lagts fram för Fondbolaget. Inlösen skall ske omedelbart efter att medel från försäljningen av värdepapper har influtit. Fondandelarnas inlösningsvärde bestäms utifrån värdet den dag inlösen genomförs. Inlösningspriset betalas därvid på den dag som följder efter inlösningsdagen. Inlösningsuppdragen genomförs i den ordningsföljd de anländer. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att överskrida den ovan nämnda tidsfristen för försäljningen av värdepapper. Om fondandelsägaren byter fondandelar till fondandelar i övriga fonder som kan tecknas samtidigt och som förvaltas av Fondbolaget, är inlösning- och teckningsdagen den dag bytesuppdraget tas emot och registreras hos Fondbolaget senast kl finsk tid, under förutsättning att Placeringsfonden har de likvida medel som behövs för bytet. 8 Provisioner för uppdrag som gäller fondandelar I provision för teckning av fondandelar tar Fondbolaget ut högst en (1) procent av teckningsbeloppet, och i provision för inlösen av fondandel högst en (1) procent av fondandelens värde. Fondbolagets styrelse beslutar om provisionen för teckning, inlösen och byte samt avgiften för registrering av ägorätten. Närmare uppgifter om provisionerna finns i gällande fondprospekt. 9 Beräkning av Placeringsfondens värde Placeringsfondens värde beräknas så att Placeringsfondens skulder avdras från Placeringsfondens tillgångar. Placeringsfondens värde uppges i euro. Räntebärande instrument i Placeringsfonden, för vilka en marknadsprisnotering i realtid kan fås från det offentliga prisuppföljningssystemet, värderas kl. 15 finsk tid i enlighet med de köpnoteringar som fås på förmedling av det offentliga prisuppföljningssystemet. Om värdet på ett ränteinstrument inte kan fastställas på ovan nämnda sätt, skall placeringsobjektet värderas så att den vid anskaffningstiden realiserade avkastningsdifferensen till det som referenslån använda till maturiteten motsvarande räntebärande instrumentet betraktas företrädesvis som konstant. Som referenslån används den avkastningskurva som ha erhållits kl finsk tid från det offentliga prisuppföljningssystemet och som har bildats genom interpolation från swap-räntenoteringarna. Värdepapperens låneavtal värderas till marknadspriset på de underliggande värdepapperen. Om inget gängse marknadsvärde kan fås för värdepapperen, skall de värderas utifrån objektiva principer som fastställts av Fondbolagets styrelse. Standardiserade derivatinstrument värderas till marknadsplatsens sista avslutskurs före kl finsk tid. Om den sista avslutskursen inte ligger mellan den rådande köp- och säljnoteringen, används den notering som ligger närmare den sista avslutskursen. Om handel inte har idkats med det aktuella derivatet under dagen, värderas instrumentet utifrån den bästa informationen på marknaden till ett teoretiskt värde. Om det teoretiska värdet inte ligger mellan den rådande köp- och säljnoteringen, används den notering som ligger närmare det teoretiska värdet. Om marknadsvärdet inte kan bestämmas med hjälp av ovan nämnda metoder, beräknar Fondbolaget derivatinstrumentets värde utifrån bästa möjliga tillgängliga information. Värdet på fondens tillgångar i valuta omräknas till euro enligt de valutakurser som dagligen fastställs av Europeiska centralbanken.

6 På räntebärande värdepapper och placeringsobjekt fogas upplupen ränta. Till kontofordringarna från bankerna läggs den ränta som har upplupit på dem i enlighet med principer fastställda av fondbolagets styrelse Beräkning av fondandelens värde Fondbolaget beräknar värdet på fondandelen varje dag då depositionsbankerna i Finland är allmänt öppna. Fondandelens värde finns tillgängligt på Fondbolaget, alla teckningsställen och Internet. Värdet på fondandelen är Placeringsfondens värde dividerat med antalet utestående fondandelar, med beaktande av varierande förvaltningsarvoden hos eventuella olika andelsserier. 11 Utdelning av Placeringsfondens avkastning Fondandelarna är tillväxtandelar och därför utdelas ingen avkastning på dem, utan vinstmedlen placeras vidare i enlighet med Placeringsfondens placeringspolicy. 12 Placeringsfondens och Fondbolagets räkenskapsperiod Placeringsfondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. 13 Fondandelsägarnas stämma Ordinarie fondandelsägarstämma skall hållas årligen före utgången av maj på en dag som Fondbolagets styrelse fastställer. Extra fondandelsägarstämma skall hållas när Fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta, eller om en revisor eller fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondel (1/20) av alla utelöpande fondandelar skriftligen yrkar på att en stämma sammankallas för att behandla ett anmält ärende. Den ordinarie fondandelsägarstämman skall befatta sig åtminstone med följande: 1. Välja stämmans ordförande, som kallar en protokollförare; 2. Uppgöra och godkänna röstlängden; 3. Välja två protokolljusterare samt två rösträknare; 4. Konstatera stämmans laglighet och beslutförthet; 5. Presentera de av Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Placeringsfonden; 6. I enlighet med Fondbolagets bolagsordning välja fondandelsägarnas representanter i Fondbolagets styrelse samt revisor och revisorssuppleant för Fondbolaget; 7. Behandla övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. Varje hel fondandel i Placeringsfonden ger en röst på fondandelsägarstämman. Om andelsägarens hela innehav i fonden understiger en andel, har andelsägaren dock en röst på stämman. Mötesärendena avgörs med enkel röstmajoritet eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden omfattar. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Om rösterna faller lika avgörs valet genom lottning.

7 7 14 Kallelse och anmälan till fondandelsägarnas stämma Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelse till fondandelsägarstämman publiceras minst i en riksomfattande dagstidning som utkommer i Finland. Kallelsen skall publiceras tidigast fyra och senast två veckor före stämman. För att få delta i fondandelsägarstämman skall en andelsägare anmäla sig till Fondbolaget på det i möteskallelsen nämnda sättet och senast på den angivna dagen. Fondandelsägaren har inte rätt att använda sin rösträtt på fondandelsägarstämman innan hans fondandelar har registrerats eller han har anmält sitt fång hos Fondbolaget och uppvisat relevant handling över fånget. Rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstantalet på stämman bestäms enligt innehavet tio dagar före stämman. Övriga meddelanden tillkännages fondandelsägare som upptas av fondandelsregistret skriftligen eller genom en annons som publiceras i minst en riksomfattande dagstidning som utkommer i Finland. 15 Fondprospekt, halvårsrapport och årsredovisning Fondprospektet, det förenklade fondprospektet, halvårsrapporten samt Placeringsfondens och Fondbolagets årsredovisningar offentliggörs på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder. Halvårsrapporten skall offentliggöras inom två månader efter rapportperiodens utgång. Placeringsfondens och Fondbolagets årsredovisningar skall offentliggöras inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång. Ovan nämnda handlingar finns tillgängliga på Fondbolaget under dess öppettider och skickas på begäran utan extra kostnad till en fondandelsägare. 16 Ändring av Placeringsfondens stadgar Om ändring av Placeringsfondens stadgar beslutar Fondbolagets styrelse. För stadgeändring skall godkännande av Finansinspektionen ansökas om. Ändringen av Placeringsfondens stadgar träder i kraft en månad efter att Finansinspektionen godkänt ändringen och fondandelsägarna har tillkännagetts ändringen, om inte Finansinspektionen bestämmer annat. Ändringar anses ha kommit andelsägarna till kännedom fem dagar efter att meddelande skickats per post eller den dag då meddelande publiceras i en riksomfattande dagstidning i Finland eller med andelsägarens samtycke skickats med e-post eller via någon annan elektronisk kanal. När en stadgeändring trätt i kraft gäller den samtliga andelsägare. 17 Avbrytande av teckning eller inlösen Fondbolaget får med tillstånd av Finansinspektionen avbryta teckningen av fondandelar om detta är berättigat med hänsyn till fondandelsägarnas intresse eller av något annat vägande skäl. Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen av fondandelar om en marknadsplats, som på basis av Placeringsfondens placeringspolicy kan betraktas som huvudmarknadsplats, av på förhand okänd orsak är stängd, eller om handeln på ifrågavarande marknad är begränsad, eller på grund av störningar i den normala informationsförmedlingen.

8 8 18 Överlåtelse av uppgifter Fondbolaget har rätt att överlåta uppgifter som berör andelsägarna i enlighet med gällande lagstiftning. 19 Ersättningar som skall betalas ur Placeringsfondens tillgångar Som ersättning för verksamheten får Fondbolaget en förvaltningsprovision, som varierar efter fondandelsserie och är högst två (0,5) procent om året beräknat på Placeringsfondens värde. Provisionsbeloppet beräknas dagligen (0,5 procent/365 dagar) utifrån Placeringsfondens värde föregående värderingsdag och betalas till Fondbolaget kalendermånadsvis i efterhand. Förvaltningsprovisionen har dragits från fondandelens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer förvaltningsprovisionens exakta belopp. Ur Placeringsfondens tillgångar betalas månadsvis en provision till Förvaringsinstitutet för förvaret av Placeringsfondens värdepapper och Förvaringsinstitutets övriga lagstadgade uppgifter. Provisionen fastställs i ett avtal om förvar mellan Förvaringsinstitutet och Fondbolaget. Provisionen är högst 0,1 procent om året beräknat på Placeringsfondens värde. Provisionsbeloppet beräknas dagligen (0,1 procent/365 dagar) utifrån Placeringsfondens värde föregående värderingsdag och betalas till Förvaringsinstitutet kalendermånadsvis i efterhand. Fondbolagets styrelse fastställer provisionens exakta belopp. Förvaringsprovisionen har dragits från fondandelens dagsvärde. Närmare uppgifter om ovan nämnda provisioner finns i gällande fondprospekt. 20 Lag som tillämpas På Fondbolagets och Placeringsfondens verksamhet tillämpas finsk lag. Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar Stadgarna träder i kraft Detta är en översättning av de av Finansinspektionen fastställda finskspråkiga stadgarna. Om det finns skiljaktigheter gäller den finska originaltexten.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 15.2.2013 Enkelt är effektivt! Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska. 1 SELIGSON & CO FONDBOLAG

Läs mer

FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners

FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Innehållsförteckning Dynamic, Freedom och Presto 1 Februari 2015 1. Viktig information... 3 1.1.

Läs mer

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Fondprospekt 1.5.2015

Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken placeringsfonder Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehåll 4 Ålandsbanken Placeringsfonder 12 Information om beskattning 13 Ålandsbanken Fondbolag Ab 14 Ålandsbanken Bostadsfond

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2007, som uppdaterats

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KUNDAVTAL

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KUNDAVTAL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KUNDAVTAL 1. Syfte och tillämpningsområde för kundavtal Med detta avtal stadgas de allmänna villkoren i kundförhållandet mellan Kunden, Värdepappersföretaget och Banken. Kundavtalets

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer