OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar."

Transkript

1 Fondens gällande stadgar har fastställts Stadgarna gäller från STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar (3 19 ) för av OP-Fondbolaget AB (Fondbolaget) förvaltade fonder. I de fondspecifika stadgarna anges fondspecifika egenskaper samt undantag och förtydliganden till de gemensamma stadgarna. I fondernas gemensamma stadgar anges bestämmelser som är gemensamma för OP-Fondbolagets fonder. Fonden åtlyder i sin placeringsverksamhet de gemensamma stadgarna och avviker från dem i de fall då de fondspecifika stadgarna så påbjuder. FONDSPECIFIKA STADGAR 1 Placeringsfondens namn Placeringsfondens namn är Placeringsfonden OP-Företagslån, på finska OP-Yrityslaina och på engelska OP-Corporate Bond Fund (Fonden). Fonden står i överensstämmelse med fondföretagsdirektivet (UCITS). 2 Fondspecifika egenskaper PLACERING AV FONDENS TILLGÅNGAR OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fonden placerar sina tillgångar i första hand i masskuldebrev emitterade av stater inom euroområdet. Fondens tillgångar kan också placeras i masskuldebrev emitterade av OECD-stater och av företag med hemort i en OECD-stat. Andelen av alla ovannämnda placeringar av Fondens värde kan variera mellan 75 och 100 %. Den största delen av Fondens tillgångar placeras i värdepapper emitterade av företag vilka har en kreditvärdighetsklassificering på lång sikt på minst Moody s Baa3 eller S&P BBB-. Fonden får placera höst 10 % av Fondens värde i värdepapper emitterade av oklassificerade emittenter. Fondens ränterisk, mätt med modifierad duration, får vara högst 10. Fondens placeringar utförs i huvudsak med hjälp av direkta ränteplaceringar. Fonden kan göra placeringar i standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument för att skydda Fondens tillgångar mot marknadens förändringar, som alternativ till direkta placeringar och för att främja en effektiv portföljförvaltning. Fonden kan också placera sina tillgångar i derivatavtal avsedda för kreditrisköverföring. Fonden kan inte placera sina tillgångar i aktier eller aktiebundna instrument med undantag av konvertibla lån. Fonden får placera högst 10 % av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag. Fonder som fungerar som placeringsobjekt ska implementera Fondens huvudsakliga placeringspolitik eller anpassa sig till hantering av Fondens kontanta medel. Fondens nyckeltal, som avspeglar riskpositionen, ska uppfylla följande villkor: - den modifierade durationen för hela Fonden (ränteposition) får variera mellan 0,0 och 10,0 För Fonden gällande principer kring investeringsobjekt, riskspridning och investeringsbegränsningar beskrivs även i paragraferna 5 och 6 i fondernas gemensamma stadgar. FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VINSTUTDELNING Daguppehållet för teckningar och inlösningar i Fonden är förlagd till klockan Fonden strävar efter att dela ut en avkastning på minst 3 % till vinstandelarnas ägare. Bestämmelser om Fondens fondandelar, uppdrag/order och fördelning av avkastning finns även i paragraferna 7, 8, 9 och 10 i fondernas gemensamma stadgar. PROVISIONER Provisioner som betalas Fondbolaget finns angivna i det förenklade fondprospektet, som finns tillgängligt hos Fondbolaget och på Fondens andra teckningsställen. Fondens förvaltningsprovision uppgår till högst 0,7 procent per år. Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar.

2 GEMENSAMMA STADGAR FÖR FONDER FÖRVALTADE AV FONDENS FÖRVALTNING 3 Fondbolaget, förvaringsinstitutet och användning av ombud Fonden förvaltas av OP-Fondbolaget Ab (nedan Fondbolaget). Fondbolaget företräder Fonden i eget namn och handlar på dess vägnar i frågor som gäller Fonden samt utövar de rättigheter som ansluter sig till de tillgångar som ingår i Fonden. Fondens förvaringsinstitut är Pohjola Bank Abp. Förvaringsinstitutet kan vid skötseln av sina uppgifter som hjälp anlita sammanslutningar som specialiserat sig på förvaringstjänster och som verkar under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet. Fondbolaget kan anlita ombud för skötseln av sin verksamhet. I basfakta för investerare anges mera ingående i vilken utsträckning Fondbolaget anlitar ombud. 4 Fondbolagets och placeringsfondens räkenskapsperiod Fondbolagets och Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Placering av fondens tillgångar 5 Placeringar enligt lagen om placeringsfonder Enligt lagen om placeringsfonder kan Fondens tillgångar placeras i följande tillgångar inom de gränser som gäller enligt de fondspecifika stadgarna. Om fonden är en specialplaceringsfond kan dess fondspecifika stadgar omhandla även placeringar i andra placeringsobjekt. A. Värdepapper och penningmarknadsinstrument 1) Värdepapper (såsom till exempel aktier och masskuldebrevslån) och penningmarknadsinstrument, som omsätts i av värdepapperslagen reglerad offentlig handel eller i motsvarande handel i annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är föremål för handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. 2) Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att inom ett år från emissionen göra värdepapperen till föremål för handel på en marknadsplats som avses under punkt 1) här ovan, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan inledas senast när nämnda tidsfrist har löpt ut. 3) Penningmarknadsinstrument som ej är föremål för handel på en marknadsplats som avses i föregående punkt 1), förutsatt att emissionen eller emittenten lyder under bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd samt förutsatt att: a) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbanken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte tillhör Europeiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i punkt d), eller att c) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att d) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i punkterna a, b eller c och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 moment 1, punkt 1 i lagen om placeringsfonder och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering där kreditinstitutets likviditetslimit utnyttjas. 4) Andra än ovan nämnda värdepapper och penningmarknadsinstrument. I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning får Fondbolaget ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som tillhör Fondens tillgångar, förutsatt att de clearas av clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen, eller utöva handel med standardiserade options- och terminsavtal i, enligt lagen avsedda optionsbolag eller av motsvarande utländsk sammanslutning. Om clearingen sker någon annanstans, ska motparten vara en i lagen avsedd värdepappersförmedlare och villkoren ska vara sedvanliga och allmänt kända på marknaden. B. Derivat Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument vars underliggande tillgångar kan utgöras av värdepapper, penningmarknadsinstrument, depositioner i kreditinstitut, andel i placeringsfond eller fondföretag, annat derivat, finansiellt index, ränta, växelkurs eller valuta. Fonden kan även handla i CFD. Standardiserade derivatinstrument är föremål för offentlig handel på fondbörsens börslista eller är föremål för handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Motparten för ett icke-standardiserat derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag, som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.

3 C. Placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag 1) Fondandelar i placeringsfonder eller andelar i fondföretag som erhållit koncession i Finland eller en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på basis av lagstiftningen i sin hemstat uppfyller förutsättningarna för fondföretagsdirektivet. Fondandelar i finländska specialplaceringsfonder samt andelar i andra fondföretag än de som avses i punkt 1 ovan där fondföretagets administration och portföljförvaltning handhas av parter som erhållit koncession i en stat vars tillsynsmyndighet som omfattas av IOSCO:s multilaterala överenskommelse eller där samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen på annat sätt är tryggat i tillräcklig mån. Skyddsnivån för andelsägarna i dessa specialplaceringsfonder och fondföretag ska också motsvara det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har enligt fondföretagsdirektivet. Särskilt ska reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och överlåtandet av värdepapper och penningmarknadsinstrument utan täckning uppfylla villkoren i fondföretagsdirektivet. Vidare ska en sådan fond offentliggöra årsrapport och halvårsrapport över verksamheten med vilka en bedömning av dess tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsaktiviteter kan göras för rapportperioden. D. Insättningar Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen ska återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom tolv månader och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Japan, Kanada, Schweiz eller Förenta Staterna. 6 Tillgångarnas spridning och investeringsbegränsningar enligt lagen om placeringsfonder Fonden iakttar de regler om spridning av placeringar och investeringsbegränsningar som lagen om placeringsfonder föreskriver och som till stor del återges i detta avsnitt. I de fondspecifika stadgarna kan anges mer detaljerade investeringsbegränsningar samt möjlighet att göra undantag till kraven på spridning och investeringsbegränsningarna. A. Värdepapper och penningmarknadsinstrument Av Fondens tillgångar får högst 10 % placeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument. Sådana placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överskrider 5 % av Fondens värde får sammanlagt uppgå till högst 40 % av Fondens värde. Den i föregående punkt angivna begränsningen tillämpas inte på inlåning och inte heller på placeringar i sådana icke-standardiserade derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i 5 D ovan. Begränsningen gäller inte heller placeringar i andelar i placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag. Av fondens tillgångar får högst 20 % placeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen. Högst 10 % av Fondens värde får placeras i sådana värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 punkt A 4). Avvikande från det som nämns ovan får Fonden placera högst 35 % av sitt värde i emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument förutsatt att emittenten eller garanten är finska staten, en finsk kommun eller samkommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en (1) stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. OECD-länder som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är: Australien, Chile, Kanada, Israel, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Turkiet och Förenta staterna. Avvikande från det som nämns ovan får Fonden placera högst 25 % av sitt värde i samma emittents masskuldebrevslån förutsatt att emittenten uppfyller följande villkor: 1) emittenten är ett kreditinstitut som enligt lag och för att skydda masskuldebrevsinnehavare är underställd offentlig myndighetskontroll och som har hemvist i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och 2) medel som erhållits genom emittering av masskuldebrev enligt lag ska placeras på ett sätt som tryggar återbetalning av både kapitalet och räntor och förutsatt att nämnda tillgångar prioriterar sådan användning av erhållna medel i det fall att emittenten ej klarar av att leva upp till sina betalningsskyldigheter. Sådana placeringar i en och samma emittents värdepapper, som överstiger 5 % av Fondens värde, får sammanlagt uppgå till högst 80 % av Fondens värde. Marknadsvärdet för värdepapper och penningmarknadsinstrument som överlåts som skuld får inte överstiga 25 % av värdet på Fondens värdepapper och penningmarknadsinstrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och vars värdepapper på anmodan omedelbart kan återfås. B. Derivat Förvärvspriset för köp- och säljoptionspremier får inte överskrida 15 % av Fondens värde. Riskexponeringen mot samma motpart får vid placering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 10 % av Fondens värde, om motparten är ett kreditinstitut som avses i 5 punkt D, i andra fall 5 % av Fondens värde. C. Placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag Fondens tillgångar får inte placeras i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag som i enlighet med sina stadgar eller sin bolagsordning kan placera mer än 10 % av sina tillgångar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag.

4 Fondens tillgångar får placeras endast i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag vilkas sammanlagda årliga fasta förvaltningsprovision utgör högst 3,0 % av placeringsfondens, specialplaceringsfondens eller fondföretagets värde. Utöver denna fasta förvaltningsprovision kan det av placeringsfonden, specialplaceringsfonden eller fondföretaget, som är objekt för placeringen, tas ut avkastningsbundna provisioner. Fondens tillgångar kan också placeras i fondandelar i andra fonder som förvaltas av Fondbolaget. För de här placeringsobjekten kan Fondbolaget ta ut förvaltningsprovision. Tecknings- och inlösenprovision kan dock tas ut för teckning och inlösen för de här placeringsobjekten endast i de fall då provisionen betalas till den fond som utgör placeringsobjekt. Fonden får äga högst 25 % av andelarna i en och samma placeringsfond, specialplaceringsfond eller fondföretag. D. Insättningar Av fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i samma kreditinstituts insättningar. E. Övriga bestämmelser Fonden ska ha de kontanta medel som verksamheten förutsätter. I utförandet av Fondens förmögenhetsförvaltning (placeringar) får Fondbolaget, med beaktande av principen om riskspridning, avvika från investeringsbegränsningarna under en tid av högst sex månader från det att Fonden startade sin verksamhet. Vid beräkning av investeringsbegränsningarna beaktas inte de placeringsfonders, specialplaceringsfonders eller fondföretags tillgångar som Fonden har placerat i. Placeringsbegränsningarna behöver inte iakttas då teckningsrätter i anslutning till värdepapper eller penningmarknadsinstrument som hör till Fondens medel utnyttjas. Om placeringsbegränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av Fondbolaget eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, ska Fondbolaget i sin fondverksamhet i första hand rätta till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen. Till säkerhet för derivatinstrument, låne- och återköpsavtal får sättas högst 25 % av Fondens värde. Med Finansinspektionens tillstånd kan Fondbolaget tillfälligt uppta kredit i Fondens räkning för placeringsfondsverksamhet till ett belopp som tillsammans med återköpsavtalen motsvarar högst 10 % av Fondens värde. Fondens riskposition med avseende på ränterisk bevakas med hjälp av det modifierade durationstalet och riskposition för övriga placeringar bevakas med hjälp av deltatalet. Med beaktande av de begränsningar som föreskrivs i lagen om placeringsfonder får Fondens tillgångar investeras i aktier eller andra kapitalbevis i ett sådant utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beläget bolag vars tillgångar investeras huvudsakligen i värdepapper utgivna av emittenter med hemort i bolagets hemstat, då detta enligt den ifrågavarande statens lagstiftning är det enda sättet att investera i värdepapper som har emitterats i den staten. Fondbolaget ska ha en förteckning över de marknadsplatser, som fonden använder. Förteckningen är tillgänglig för allmänheten hos fondbolaget. Fondandelar, uppdrag och vinstutdelning 7 Fondandelsregister och fondandelar Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överföringar av fondandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar. En fondandel består av tiotusen (10000) lika stora bråkdelar. Fondbolagets styrelse kan besluta, att det i Fonden finns andelsserier med avvikande förvaltningsprovisioner (Andelsserie). Varje andelsserie kan ha både tillväxt- och avkastningsandelar (Andelsslag). En andelsägare kan byta ut en avkastningsandel mot en tillväxtandel och tvärtom. Förvaltningsprovisionerna för serierna kan avvika från varandra av följande orsaker: 1) fondandelarnas minimiteckningsbelopp avviker från varandra, 2) fondandelar tecknas i den bemärkelse som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009), 3) fondandelar används i den bemärkelse som försäkringsavtalslagen (543/1994) avser beträffande pensionsförsäkringar eller kapitalförsäkringar, 4) tecknaren är en annan fond som förvaltas av Fondbolaget, 5) fondandelarna marknadsförs förutom i Finland i en annan stat eller 6) kunden är helkund i OPgruppen. Fondföretagets styrelse beslutar om andelsslag och förutsättningarna för teckning av respektive andelsserie och de uppges i basfakta för investerare. En fondandel berättigar till en andel av Fondens värde som fördelas i relation till antalet fondandelar med beaktande av de relativa värdena för olika andelsserier och olika andelsslag. Om en andelsägares innehav under innehavstiden till följd av nya teckningar eller fondbyten i en enskild, i punkt 1 ovan omnämnd, andelsserie, överskrider en annan i samma punkt åsyftad andelsseries minimiteckningsbelopp, omvandlar Fondbolaget på andelsägarens begäran innehavet så att det gäller den andelsserie vars minimiteckningsbelopp det nya innehavet vid omvandlingstidpunkten motsvarar. Om andelsägarens innehav under innehavstiden till följd av inlösningar eller fondbyten i en enskild andelsserie som nämnd i punkt 1 ovan underskrider ifrågavarande series minimiteckningsbelopp, har Fondbolaget rätt att omvandla innehavet med beaktande av andelsägarnas likvärdiga behandling att gälla den andelsserie vars minimiteckningsbelopp innehavet motsvarar. Fondbolaget utfärdar på andelsägarens begäran ett andelsbevis över innehavet av fondandelar. Andelsbeviset kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana och det kan utfärdas endast i andelsägarens namn. Fondbolaget har rätt att debitera kunden med de i gällande fondprospekt nämnda handläggningskostnaderna för utfärdande och leverans av andelsbevis. Andelsbevis avseende gjorda fondplaceringar som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) kan utfärdas på begäran.

5 8 Teckning, inlösen och byte av fondandelar Fondandelar tecknas och inlöses i Fondbolaget och på andra i fondprospektet nämnda teckningsställen alla dagar då de finländska bankerna håller öppet (Bankdagar). Information om fondandelarnas värden samt om den teckningsprovision och inlösningsprovision som avses i 11 finns alla bankdagar tillgänglig för allmänheten hos Fondbolaget och i Fondens andra teckningsställen. Teckning av fondandelar Tecknaren ska i samband med teckningen meddela till vilken andelsserie och vilket andelsslag de andelar som tecknas hör. Teckningsuppdraget har tagits emot i Fondbolaget då Fondbolaget har fått erforderliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet samt om teckningens summa. Teckningsuppdraget är bindande för andelsägaren. Teckningsuppdraget betalas i samband med teckningen eller med Fondbolagets tillstånd senast innan teckningen bekräftas. Om teckningsuppdraget har mottagits av Fondbolaget innan det i 2 i de fondspecifika stadgarna angivna klockslaget (Daguppehållet), genomförs teckningen till värdet samma bankdag. Om teckningsuppdraget har mottagits efter Daguppehållet genomförs teckningen till värdet följande bankdag. Vid teckningar på basis av en kunds fortlöpande fondplaceringsavtal avviks från nämnda frister vid följande omständigheter: 1) Vid direktdebitering av betalningsposter genomförs teckningen till värdet den bankdag då betalningen debiteras kunden. 2) Då fondbolaget betalar återföring genomförs teckningen till värdet den sista bankdagen i intjäningsperioden. Om betalningen saknar referens eller är felaktig, genomförs teckningen till värdet den dag då referensen har utretts. Fondbolaget har rätt att godkänna eller förkasta teckningen eller teckningsuppdraget. Fondbolaget kan förkasta teckningen om Fondbolaget inte har haft tillgång till tillräckliga uppgifter för att uppdraget ska kunna genomföras. Fondbolagets styrelse kan fatta beslut om minimiantalet eller minimibeloppet för teckning eller inlösen av andelar. Antalet tecknade andelar räknas i Fondbolaget ut genom att dividera teckningsbeloppet, efter avdrag av den i 11 nämnda teckningsprovisionen, med andelens värde. Antalet tecknade andelar räknas med en tiotusendedels andels noggrannhet (1/10000) och genom att avrunda antalet andelar neråt. Divisionsresten fogas till fondkapitalet. Inlösen av fondandelar En fondandelsägare har rätt att få sin fondandel inlöst av Fondbolaget. Fondbolaget är på motsvarande sätt skyldigt att lösa in ifrågavarande fondandel. I samband med inlösen ska det eventuellt över teckningen utfärdade andelsbeviset överlåtas. Inlösen sker med Fondens tillgångar. Om teckningsuppdraget har mottagits av Fondbolaget innan det i 2 i de fondspecifika stadgarna nämnda klockslaget (Daguppehållet), genomförs teckningen till värdet samma bankdag. Om teckningsuppdraget har mottagits efter Daguppehållet, genomförs teckningen till värdet följande bankdag. Betalning erläggs huvudsakligen på bankdagen efter inlösendagen om inte annat avtalas med kunden. Om tillgångar för inlösen måste anskaffas genom försäljning av Fondens placeringar, ska försäljningen ske utan oskäligt dröjsmål, dock alltid inom två veckor från det att inlösenuppdraget mottagits. Inlösen ska härvid ske enligt värdeberäkningen på den dag då tillgångarna från försäljningen av värdepapperen har erhållits. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för överskridning av den ovan nämnda tidsgränsen på två veckor. Fondbolaget och fondandelsägaren kan komma överens om att fondandelarna alternativt kan inlösas genom att fondandelsägaren erhåller en till inlösenvärdet motsvarande andel av Fondens värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument. Fondbolaget tillser att arrangemanget inte äventyrar övriga andelsägares intressen. Byte av fondandelar Utbyte av fondandelar i Fonden till andelar i annan fond som förvaltas av Fondbolaget behandlas på samma sätt som inlösen av andelar i Fonden och teckning av andelar i en annan fond och således att i bytet inlösen av den gamla andelen och teckning av den nya genomförs samtidigt med värde på den bankdag, som gäller med avseende på de tidsgränser, betalning av teckning och övriga villkor tillsammans är uppfyllda enligt det som föreskrivs i stadgarna. Allmänt Teckning och inlösen kan i Finland betalas i euro, och i övriga länder där Fonden har marknadsföringstillstånd sker betalning i de valutor som anges i basfakta för investerare. 9 Avbrytande av teckning och inlösen och Fondbolagets rätt att vägra att utföra uppdrag Fondbolaget får med tillstånd av Finansinspektionen om särskilda skäl finns med hänsyn till fondandelsägares intresse tillfälligt avbryta teckning av andelar. Fondbolaget får tillfälligt avbryta inlösen av fondandelar om en väsentlig del av Fondens huvudmarknadsplatser av på förhand okänd orsak är stängd, eller om handeln på ifrågavarande marknader eller på grund av störningar i den normala förmedlingen av trovärdig marknads- eller prisinformation eller då det på annat sätt är i fondandelsägarens intresse. 10 Fondens vinstutdelning Fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslutar om den avkastning som utdelas till ägarna av avkastningsandelar samt betalningen av denna. Strävan är att som avkastning på avkastningsandelarna i respektive andelsserie årligen utdela minst den i de fondspecifika stadgarnas 2 angivna procentandel av värdet av ifrågavarande andelsseries avkastningsandel den sista bankdagen året innan. Avkastningen erläggs till de fondandelsägare som på den av bolagsstämman fastställda dagen är antecknade i det register som förs av Fondbolaget och inbetalas på det bankkonto som fondandelsägaren har anvisat senast inom en (1) månad från Fondbolagets bolagsstämma. Information om dagen för

6 bolagsstämman finns tillgänglig för andelsägarna hos Fondbolaget under dess öppettid. Om en ägare av avkastningsandelar inte har anvisat Fondbolaget något bankkonto, på vilket avkastningsandelen kan betalas, överförs en avkastningsandel som inte uttagits inom fem år räknat från den första uttagsdagen, tillbaka till Fondens innehav. PROVISIONER 11 Arvoden för uppdrag i anslutning till fondandelar Fondbolagets styrelse fastställer de ersättningar som omtalas i denna paragraf. Arvoden som debiteras finns angivna i basfakta för investerare, som finns tillgängligt i Fondbolaget och i Fondens andra teckningsställen. Då fondandelens teckningspris bestäms får Fondbolaget till fondandelens värde lägga till teckningsprovisionen, som fastställs som en procentsats av teckningens värde (Teckningsprovision). Teckningsprovisionen får vara högst två (2) procent. Fondbolaget kan besluta att teckningsprovisionen betalas till Fonden. Då fondandelens inlösenpris bestäms får Fondbolaget från fondandelens värde avdra inlösenprovision, som fastställs som en procentsats av inlösenvärdet (Inlösenprovision). Inlösenprovisionen får vara högst två (2) procent. Fondbolaget kan besluta att inlösenprovisionen betalas till Fonden. Fondbolaget kan dock utan att de ovanstående momenten hindrar det fastställa en transaktionsbestämd minimiprovision för tecknings- och inlösenprovisionerna, som kan vara högst åtta (8) euro per tecknings- eller inlösentransaktion. 12 Förvaltnings- och förvaringsprovision Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet en förvaltningsprovision som kan variera mellan olika andelsserier. Provisionen räknas dagligen (provisionsprocenten per år/365) på basis av Fondens värde samma beräkningsdag. Förvaltningsprovisionen dras av från Fondens värde och minskar fondandelens värde. Ingen separat förvaringsprovision tas ut. Förvaltningsprovisionens maximala belopp anges i 2 i de fondspecifika stadgarna. Provisioner som betalas fondbolaget finns angivna i basfakta för investerare, som finns tillgängligt i Fondbolaget och i Fondens andra teckningsställen. Av Fonden kan även uppbäras avkastningsbundna förvaltningsprovisioner, vilkas villkor anges i 2 i de fondspecifika stadgarna. FONDENS VÄRDE 13 Beräkning av fondens värde Fondens värde beräknas genom att Fondens skulder dras av från Fondens tillgångar. Fondens värde anges i Finland i euro. I övriga länder där Fonden har marknadsföringstillstånd, anges värdet i de valutor som anges i basfakta för investerare. Dessa värden som anges i valuta omräknas med samma valutakurser som används vid beräkning av Fondens tillgångar. De värdepapper och standardiserade derivatavtal som tillhör Fonden ska uppskattas enligt gällande börskurs. Vid värdering av ickestandardiserade derivatinstrument används allmänt godkända värderingsmodeller. Penningmarknadsinstrument värderas till marknadsräntan motsvarande den kvarstående löptiden, justerad för riskpremie, eller till det vid marknadernas stängning gällande marknadsvärdet, som i regel är ett medelvärde av köp- och säljkurserna eller slutkursen, som erhållits via ett offentligt prisnoteringssystem eller från en annan tillförlitlig källa. Masskuldebrevslån värderas till det marknadsvärde som gäller vid börsens stängning, och som i regel är ett medelvärde av köp- och säljkurserna eller slutkursen och som erhållits via ett offentligt prisnoteringssystem eller från en annan tillförlitlig källa. Andelarna i placeringsfonden värderas enligt det värde på fondandelen som publicerats för ifrågavarande beräkningsdag. Insättningar värderas genom att addera den upplupna räntan till kapitalet. Värdet av Fondens tillgångar och skulder i valuta omvandlas till euro genom att använda allmänt tillgängliga valutakurser klockan 18:00 finsk tid. Om ovan nämnda tillförlitliga värde inte finns att tillgå för Fondens placeringsobjekt, eller det är frågan om andra placeringsobjekt än de ovan nämnda, värderas placeringsobjektet i fråga enligt objektiva principer som fastställts av Fondbolagets styrelse. 14 Beräkning av fondandelarnas värde Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje bankdag (Värdeberäkningsdag). Fondandelens värde kan erhållas hos Fondbolaget och hos alla teckningsställen senast på den bankdag som följer efter Värdeberäkningsdagen. Värdet av en fondandel är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, dock så att andelsseriernas avvikande förvaltningsprovisioner och fondandelarnas avkastningsandelar, som påverkar de olika andelsseriernas och andelsslagens relativa andel av Fondens värde, beaktas i värdet för de olika andelsserierna. FONDANDELSÄGARSTÄMMA 14 Fondandelsägarstämma Ordinarie fondandelsägarstämma ska hållas årligen före utgången av april på en dag som Fondbolagets styrelse bestämmer. Extra fondandelsägarstämma ska hållas då Fondbolagets styrelse anser att skäl därtill föreligger, eller om revisorerna eller fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondedel (1/20) av alla utelöpande fondandelar skriftligt kräver det för behandling av ett uppgivet ärende.

7 Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelsen till fondandelsägarstämma ska delges fondandelsägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom en annons som publiceras i åtminstone en i Helsingfors stad utkommande rikstäckande dagstidning. Övriga meddelanden till fondandelsägarna delges på samma sätt som meddelanden om ändringar i Fondens stadgar. En fondandelsägare ska för att få delta på stämman anmäla sig hos Fondbolaget på det sätt som nämns i möteskallelsen senast på den i kallelsen angivna dagen, som kan infalla tidigast fem (5) dagar före stämman. En fondandelsägare har inte rätt att utöva de rättigheter som tillkommer fondandelsägare vid stämman förrän hans fondandelar har registrerats eller förrän han har meddelat sitt förvärv eller företett en utredning över detta till Fondbolaget. Rätt att delta i fondandelsägarstämman och antalet röster vid stämman fastställs på basis av läget tio dagar före stämman. Den ordinarie fondandelsstämman öppnas av ordföranden för Fondbolagets styrelse eller av någon annan person som utsetts av Fondbolagets styrelse. På den ordinarie fondandelsägarstämman ska: 1 väljas mötesordförande, som utser en protokollförare för stämman 2 röstlängd uppgöras och godkännas 3 två protokolljusterare och rösträknare väljas 4 stämmans laglighet och beslutsförhet konstateras 5 företes de vid Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Fonden. 6 enligt Fondbolagets bolagsordning väljas en representant för Fondens fondandelsägare samt en suppleant till Fondbolagets styrelse. 7 enligt Fondbolagets bolagsordning väljas en representant för Fondens fondandelsägare samt en suppleant till revisor för fondbolaget. 8 övriga eventuella ärenden behandlas. Varje hel fondandel i Fonden medför en röst på fondandelsägarstämman. Också bråkdelarna av en fondandel medför rösträtt i relation till innehavet av bråkdelar. Som fondandelsägarstämmans beslut gäller den åsikt som fler än hälften av de avgivna rösterna företrätt eller, vid lika röstetal, den åsikt som omfattas av ordföranden. Vid val väljs den som fått mest röster. Vid lika röstetal avgör lotten valet. Ordinarie fondandelsägarstämma för alla OP-Fondbolagets fonder hålls som en gemensam stämma. Eftersom OP-Fondbolagets bolagsordning föreskriver att val av styrelse och revisor ska ske för varje enskild fond, protokollförs även dessa beslut som fattats vid andelsägarstämman i ett gemensamt protokoll. I protokollet noteras antalet deltagare i fondandelsägarmötet fond för fond. Information om deltagande fondandelsägare i fondandelsägarstämman sparas av Fondbolaget. Vid extra fondandelsägarstämma förs separata protokoll för varje fond. Även för ordinarie fondandelsägarstämma kan separata protokoll föras för varje fond, om det beslutas att ordinarie fondandelsägarstämma ska hållas separat för varje fond. Övriga stadgar 16 Ändring av placeringsfondens stadgar Beslut om ändring av Fondens stadgar fattas av Fondbolagets styrelse. Vid stadgeändringar ska ansökan ske till Finansinspektionen. Om inte Finansinspektionen föreskriver annat, träder en ändring av Fondens stadgar i kraft en månad efter det att Finansinspektionen har fastställt ändringen och stadgeändringen har delgivits andelsägarna. En andelsägare anses ha fått ta del av stadgeändringen den femte dagen efter att meddelandet om stadgeändringen har lämnats till posten eller den dag då annonsen har publicerats i en riksomfattande dagstidning som utkommer i Helsingfors eller med andelsägarens samtycke har skickats per e-post eller annat elektroniskt medium. Sedan en stadgeändring har trätt i kraft gäller den alla andelsägare och tillämpas också på placeringar som har gjorts före stadgeändringen. 17 Information om Fonden och Fondbolaget Fondens fondprospekt, basfakta för investerare, halvårsrapport, kvartalsrapport (endast specialplaceringsfonderna), Fondbolagets och Fondens årsberättelser samt en av Fondbolaget upprätthållen förteckning över marknadsplatser som är tillgängliga för de av bolaget förvaltade fonderna finns till påseende för allmänheten och kan erhållas hos Fondbolaget och hos Fondens andra teckningsställen under deras öppettider. Både halvårsrapporten och kvartalsrapporten ska offentliggöras inom två månader från rapportperiodens slut och Fondens och Fondbolagets årsberättelser inom tre månader från räkenskapsperiodens slut. 18 Lämnande av upplysningar Fondbolaget har rätt att lämna upplysningar om fondandelsägarna enligt gällande lagstiftning. Enligt Kreditinstitutslagen har ett kreditinstitut och ett företag som hör till kreditinstitutets konsolideringsgrupp rätt att lämna kundupplysningar till en sammanslutning som hör till samma koncern, samma konsolideringsgrupp eller samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt koncernens, konsolideringsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskkontroll, om mottagaren omfattas av tystnadsplikten enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt. 19 Lag som tillämpas På Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas finsk lag.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2007, som uppdaterats

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR Sid 1 (5) ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR 1. Tillämpningsområde samt de bestämmelser och avtal som ska tillämpas Dessa villkor utgör de allmänna villkoren för förvar och tillämpas på förhållandet mellan Ålandsbanken

Läs mer

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon.

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon. 1(7) FÖRHANDSUPPGIFTER OM BUNDET LÅNGSIKTIGT SPARANDE 1. Allmänt Detta meddelande omfattar information om Evli Bank Abp och Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande i enlighet med det

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Handelsbankens Eurolandfond Aktie

Handelsbankens Eurolandfond Aktie Frågor och svar: FÖR VEM PASSAR EUROLANDFOND AKTIE? Eurolandfond Aktie är en av Handels bankens aktiefonder och den är en indexfond. Fonden passar dig som tror på storföretagen inom Euroland. Med Euroland

Läs mer

UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO SAMT UPPGIFTER OM PLACERINGSINTRUMENTSLAGENS KARAKTÄR OCH TYPISKA RISKER

UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO SAMT UPPGIFTER OM PLACERINGSINTRUMENTSLAGENS KARAKTÄR OCH TYPISKA RISKER Detta är en översatt version av det ursprungliga dokumentet skrivet på finska, som gäller i fall av innehållsmässig konflikt. UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 1 DEFINITIONER VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: A-aktier avser fullt betalda aktier av serie A i Bolaget med

Läs mer

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors.

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors. INFORMATION GÄLLANDE WIP OCH DESS UTBUD AV INVESTERINGSTJÄNSTER SAMT INFORMATION GÄLLANDE DE FINANSIELLA INSTRUMENTENS NATUR OCH OM TYPISKA RISKER, SAMT OM FÖRHANDSINFORMATION GÄLLANDE FINANSIELLA TJÄNSTERS

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

SVEASKOG AB (publ) MTN-program

SVEASKOG AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 24 juli 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. SVEASKOG AB (publ) MTN-program LEGAL#12135721v6 Ledarbank & Emissionsinstitut Svenska

Läs mer