Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HONG/ Hongkong. Generalkonsul Lars Danielsson. UD-ASO Dnr 42

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HONG/20101212-1 2010-12-12. Hongkong. Generalkonsul Lars Danielsson. UD-ASO Dnr 42"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HONG/ Hongkong Generalkonsul Lars Danielsson UD-ASO Dnr 42 Börjar vi se slutet på "China's peaceful rise"? - några reflektioner om global maktpolitik från Victoria Harbour Det globala maktpolitiska klimatet har hårdnat som en följd av finanskrisen. Kinas allt påstridigare agerande bottnar till stor del i inrikespolitiska svårigheter. Landet känner sig säkerhetspolitiskt isolerat och frustrerat över att den ekonomiska styrkan inte följts av en större politisk respekt från omvärlden. Kinas politiska ledning tycks försöka vilja balansera den senaste tidens hårdnande politik. Bristen på fungerande regionala samarbetsstrukturer framstår som ett allt större problem. Financial Times-kolumnisten Gideon Rachman pekar i sin nyutkomna bok Zero-sum World: Power and Politics after the Crash på ett oroande tankeskifte hos världens ledare efter finanskrisen. Före hösten 2008 tycktes de flesta se globaliseringen som en win-win situation där i stort sett alla kunde dra nytta av den snabba ekonomiska tillväxt som blivit resultatet av att vi fått så mycket av ömsesidigt beroende i en värld där avstånd inte längre hade samma betydelse som tidigare. Finanskrisen slog dock sönder mycket av denna utvecklingsoptimism. Nu utvecklas i stället ett tänkande som går ut på att globala förändringar mer och mer är ett nollsummespel. Rachman illustrerar detta med hur klimatförhandlingarna förts under och efter Köpenhamnstoppmötet.

2 2(7) Han använder också synen på Kinas växande styrka som ett exempel på hur omvärlden gått från att ha välkomnat Kinas modernisering av sin ekonomi och landets roll som världens fabriksgolv till att bli allt mer orolig över hur snabbt Mittens Rike växer fram som en viktig och delvis svårbedömd ekonomisk och politisk maktfaktor. Detta synsätt och nollsummeteorin utvecklades i all sin glans inför det amerikanska kongressvalet i november då sambandet mellan den övervärderade kinesiska valutan och antalet förlorade amerikanska jobb formulerades med närmast matematisk precision på diverse skyltar och i kampanjtal. I Hongkong ägnar sig visserligen de flesta mest åt att tjäna så mycket pengar på så kort tid som möjligt och det väl inget större fel med det - men det finns även ett växande intresse för att diskutera det som brukar kallas global maktpolitik. Att det mesta av denna diskussion kretsar kring Kina är givetvis helt naturligt, Hongkong är ju formellt sett en del av det Stora Moderlandet. Men stadens internationella prägel och ett akademiskt klimat som blir allt vitalare gör att statsvetenskapliga diskussioner, som på andra ställen i världen kan bli lätt esoteriska, här ofta har en spänst och ett allmänintresse som gör det värt att försöka redovisa huvuddragen i dem. Inte minst är det påfallande att se hur tungbanden lossnar på många kinesiska professorer när de kommer hit. Därför är de seminarier som äger rum här ofta extra intressanta eftersom det bokstavligt går att se hur kinesiska akademiker rätar på ryggen när de kommer till yttrandefrihetens Hongkong och helt plötsligt med fast stämma säger vad de verkligen tycker. Följande reflektioner bygger därför på ett antal sådana seminarier samt en rad samtal med Hongkongs rikhaltiga uppsättning av frispråkiga observatörer av Kina från politikens, universitetens, näringslivets och journalistikens världar. Nollsummetänkandet är ett genomgående drag Kina växer, USA och Europa backar men påfallande många hyser en långsiktig oro över vart Kina är på väg. Global maktpolitik handlar i huvudsak om politisk, ekonomisk och militär styrka men också om vilken självbild särskilt de stora länderna har. Kinas växande ekonomiska och politiska styrka har utvecklats ohyggligt mycket fortare än vad vi själva kunde ana, medgav professor Wang Jisi, chef för School of International Studies vid Pekings universitet på ett seminarium på Lingnan-universitetet häromdagen. Men nu när fler och fler inser att vi är världens näst starkaste nation, börjar en uppfattning sprida sig i landets

3 3(7) ledning att vi kommer att inta tätplatsen inom en tioårsperiod. Självförtroendet, som ibland övergår i ren stöddighet, blir mer och mer utbrett i den kinesiska ledningen. Professor Wangs öppenhjärtiga beskrivning av den kinesiska självbilden var inte särskilt upplyftande. Han underströk att det finns oerhört många ensidiga bilder av omvärlden även på hög nivå i Kina. Även om ledningen hade tillgång till all upptänklig omvärldsbevakning, ledde den kontrollerade mediesituationen till en skriande brist på nyanser och dålig känsla för hur omvärlden uppfattar Kina. De reflexer som styr Kinas ledare när de konfronteras med en öppen nyhetsförmedling illustreras tydligt av utfallet mot Google från medlemmen av politbyråns ständiga utskott Li Changchun när han upptäckte vad som kom fram om man googlade på hans namn. Lägg till detta att både professor Wang och flera andra säkerhetspolitiska koryféer i Hongkong ser framför sig en alltmer påstridig kinesisk politik gentemot omvärlden som ett resultat av växande interna svårigheter. Den nära nog perenna tvåsiffriga årliga tillväxten kommer att vara svår att upprätthålla när Kina klättrar uppåt på den ekonomiska utvecklingsstegen och inte längre kan stoltsera som världens obestridliga fabriksgolv. Sociala och kanske även etniska störningar kommer att öka. Den hårdnade politiska kontrollen riskerar att bidra till en ytterligare polarisering. En relativt ny företeelse, som många här noterar, är att Kina inte längre talar med en röst i centrala utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Detta bör tyvärr inte ses som att det skulle vara högre i tak i dessa frågor utan främst som ett uttryck för att det blivit allt svårare för stats- och partiledningen att koordinera sig. En vanlig observation är att militären, särskilt flottan, nu tar större plats med offentliga uttalanden i säkerhetspolitiken, medan utrikesministeriet allt mer utvecklats till en flaggviftande propagandamaskin á la det ryska utrikesministeriet MID som den erfarne kolumnisten Frank Ching suckade i ett samtal häromdagen med hänvisning till det kinesiska agerandet kring fredspristagaren Liu Xiaobo. Andra pekar på att Kina saknar en genomtänkt analys av sina omvärldsrelationer för att landet dels skall kunna samla sig kring en säkerhetspolitisk grundhållning, dels också kunna gå från att vara i huvudsak reaktiv i utrikespolitiken till att bli en aktör som tas på allvar. Den rådande doktrinen att hålla ihop landet (och inkludera Taiwan samt diverse ögrupper)

4 4(7) samt säkra ekonomisk tillväxt räcker inte som styrkort för en stormakt i dagens globaliserade värld. Ett stort problem för Kina är att man i stort sett saknar allierade. Shanghai Cooperation Organisation samarbetsorganet mellan sex centralasiatiska länder kanske kan utvecklas till ett säkerhetspolitiskt instrument men dit är det nog ett bra stycke. Professor John Ikenberry på Princeton University brukar peka på att medan USA har formaliserade säkerhetsavtal med 64 länder så har Kina det med ett land Nordkorea. Den asymmetriska situation som uppstår när världens ekonomiska fokus förskjuts allt mer mot Kina medan den säkerhetspolitiska centralrollen ligger kvar hos USA är nog i längden inte hållbar. Grundbulten i hur det globala maktmönstret kommer att utvecklas under de närmaste åren är givetvis relationen Kina/USA. Professor Zhang Baohui på Centre for Asian Pacific Studies i Hongkong talar om det strategiska misstroendet mellan de båda länderna. USA tror inte längre på tesen om China s peaceful rise utan tycker sig märka tydliga tecken på att kinesernas strategi är att mota landet bort från Asien, åtminstone säkerhetspolitiskt. Kina, å sin sida, tycker att USA ständigt försöker slå kilar mellan Kina och dess asiatiska grannar. En försvårande faktor är också den ömsesidigt negativa bilden av den allmänna utvecklingen i respektive land. Den amerikanska beskrivningen av Kinas inrikesproblem sammanfaller ju rätt väl med den som vi själva gör. Mindre uppmärksammad är kanske den återkommande och allt hätskare kritiken från kinesisk sida mot tillkortakommanden i den amerikanska versionen av kapitalism, både vad gäller obalansen i de amerikanska statsfinanserna och det man kallar girigheten på Wall Street. Just nu är det den amerikanska centralbankens uppköp av obligationer från amerikanska banker (s.k. quantitative easing) som står i centrum för kritiken en kritik som f.ö. också i stor utsträckning delas av Hongkongs regering. På det positiva kontot får dock skrivas det faktum att både den amerikanska och den kinesiska statsledningen tycks vara övertygade om nödvändigheten att hålla kommunikationskanalerna öppna på den allra högsta nivån. Trots att samtalen på president- och utrikesministernivå ofta är mycket uppriktiga äger de ändå rum regelbundet. Båda sidors vilja att genomföra president Hus besök i USA i januari, trots att besöket säkerligen kommer att bli kantat av svårigheter av olika slag, visar på en insikt om att relationen är för viktig för

5 5(7) att tillåtas förtvina p gr a meningsskiljaktigheter. Det är en vanlig uppfattning bland kinesiska statsvetare att den egna ledningen egentligen tycker att det nog är ganska bra om inte USA:s politiska betydelse i världen faller för fort. Trots all försäkran från Peking (och från Washington med för den delen) att man inte vill ha ett G 2 så finns det helt klart samma kinesiska känsla inför detta koncept som de flesta människor har när det gäller ormar en blandning av motvilja och fascination. Ett återkommande diskussionsämne här är hur Kina under det senaste året lyckats med att skapa konflikter med nästan samtliga sina någorlunda demokratiska grannar. När jag i början av 2000-talet reste i Asien var det påfallande hur man i huvudstäderna berömde den kinesiska diplomatin som långsiktig och förvånansvärt ödmjuk. Detta positiva tonläge har nu snabbt förbytts efter ö-disputer med Japan och ett antal sydostasiatiska länder, klagomål från Sydkorea (och USA) på Kinas ovilja att utnyttja sitt inflytande över despotin i Pyongyang och friktioner med Australien över landets ovilja att acceptera kinesiska investeringar. Professor Shi Yinhong från Renminuniversitetet i Peking skakade uppgivet på huvudet när jag talade med honom härom veckan och konstaterade att till denna dystra uppräkning kunde också läggas närmast evigt dåliga relationer med Indien och ett ganska knackigt förhållande till Ryssland som tycktes vilja orientera sig mer mot Europa. En effekt av denna utveckling tycks ha blivit att Kina allt mer tvingats att söka samarbete med en grupp tämligen tvivelaktiga samarbetspartners förutom Nordkorea, även länder som Burma, Pakistan och Iran. Professor Shi menade att denna utveckling endast välkomnades av en ganska liten grupp i Kinas ledning de han kallade överlevande vänsterkrafter. Shi, som själv kallade sig liberal internationalist och hävdade att Kina som en av globaliseringens främsta vinnare måste samarbeta bättre med väst, ansåg att det han kallade Chinese particularism kommer att vara den förhärskande linjen framöver när det gäller synen på omvärlden. Denna linje utgår från att Kinas samhälle, historia och kultur är av en så särpräglad art att inga importerade system går att tillämpa i landet. Detta leder till en växande nationalism, en ensidig fokusering på det egna landets utveckling och ett ständigt tjatand om att allt måste ske med Chinese characteristics. Därför aspirerar inte Kina på att ta över USA:s roll i världspolitiken, senast manifesterat i en essä (Intressant form vi har för lite essäer i utrikespolitiken, tycker jag.) på det kinesiska utrikesministeriets hemsida av statsutrikesminister Dai Bingguo.

6 6(7) Samma essä kan nog också ses som ett uttryck för statsledningens försök att något mildra bilden av ett allt påstridigare Kina. Många i den civila ledningen är medvetna om att konfrontationerna kring diverse ögrupper inte kan tillåtas eskalera för långt, något som en del talesmän för den kinesiska flottan inte tycks vara främmande för. Flera bedömare i Hongkong vittnar också om verkliga meningsskiljaktigheter mellan den civila ledningen och militären om politiken gentemot Nordkorea. Den balansgång som regeringen försöker vandra mellan respekten för historiska band med ett broderparti och omvärldens förväntningar på att Kina skall utnyttja sin unika roll som det enda land som Nordkoreas ledning kan vara beredd att lyssna till är ett ekvilibristiskt nummer i den högre skolan om det skall lyckas. Den samlade slutsatsen i Hongkong är nog ändå att Kina kommer att fortsätta sin fredliga tillväxt, främst för att det är en så magnifik uppgift att styra ett land med snart 1,5 miljard invånare att man inte har tid och råd med allt för mycket konflikter med omvärlden. Man gör klokt i att bedöma Kina i första hand efter vad landet gör, inte efter vad olika kinesiska ledare säger, framhåller professor Brian Bridges vid ett av Hongkongs universitet. Därför vållade det viss oro här när Kina i höstas tillkännagav att man skulle begränsa framför allt Japans tillgång till vissa mineraler (rare earth minerals) som en reaktion på höstens incident utanför Senkaku i Östkinesiska havet. Denna kinesiska variant av internationella sanktioner har inte använts tidigare och ledde till skarpa reaktioner från inte minst USA. Flera säkerhetspolitiska bedömare i Hongkong menar att det relativt snabba backandet från kinesisk sida tyder på att den av militären inspirerade åtgärden (Många av företagen i rare earth minerals -branschen är nära kopplade till försvarsmakten.) inte hade fullt stöd i den civila statsledningen. Det inträffade understryker att eventuella säkerhetspolitiska komplikationer med Kina i framtiden säkerligen kommer att innehålla en komponent av kamp om energi och andra naturresurser. Så länge som Kina inte förmår att mer bestämt styra om sin produktionsapparat i mer hållbar riktning kommer landets närmast omättliga aptit på råvaror att riskera spänningar, trots att detta kanske egentligen inte är avsikten från den politiska ledningens sida. För en europé (tillika hallänning och svensk ) är det uppenbart att vad Kina och dess grannar skulle behöva för att säkra fred och fortsatt tillväxt i regionen vore någon form av fungerande regional samarbetsstruktur. Den variabla geometri som nu rådet, med en mängd olika bokstavskombinationer,

7 7(7) är föga mer än ett forum för bilaterala samtal, vilket i och för sig inte är oviktigt. De trevande diskussionerna om att diskutera förutsättningarna för ett närmare samarbete mellan Kina, Japan och Sydkorea är precis så försiktiga som mitt ordval anger. Kanske är det paradoxalt nog så att fröet till ett bättre fungerande ostasiatiskt samarbete ligger i de fortsatta samtalen om ett närmande mellan Kina och Taiwan. Kina kommer visserligen med all sannolikhet att fortsätta att avvisa varje form av utländsk inblandning i denna process. Men detta hindrar inte att om dialogen över Taiwan-sundet tillåts att fortsätta i mer politiska spår efter det taiwanesiska presidentvalet 2012 så kan ett av flera sätt att ge Taiwan en något större trygghet vara ett närmare regionalt samarbete. DANIELSSON

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Utmaningar och möjligheter för FN på 10-talet

Utmaningar och möjligheter för FN på 10-talet Utmaningar och möjligheter för FN på 10-talet Vilka utmaningar kommer FN att stå inför på 10-talet och hur väl rustad är organisationen för att hantera dem? Det var den grundläggande frågeställningen när

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete Nr 1 2011 mars Tema: Nordiskt försvars- samarbete Kallelse till årsstämma allmänna försvarsföreningens årsstämma 2011 äger rum på Teatergatan 3, 5 tr i Drottning Viktorias Örlogshems lokaler, torsdagen

Läs mer

Minskar samordning resultat?

Minskar samordning resultat? Minskar samordning resultat? Mars och april har varit hektiska, jag har rest runt och marknadsfört Grön IT för en av mina klienter och känt mig lite som en dansbandmusiker som åker från stad till stad

Läs mer

Har EU och USA gemensamma värderingar?

Har EU och USA gemensamma värderingar? Har EU och USA gemensamma värderingar? En fråga om sammanfallande intressen av Ingolf Kiesow Abstract While Europe is generally regarded as a helper and an ally to the USA, voices are heard more often

Läs mer

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap European Employee Index Sverige 2012 - Årgång 12 Vägen till högre arbetsglädje Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap Ledare Sverige har klarat de senaste årens

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer

Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen

Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Kenneth Hermele Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Den Globala Skolan Den Globala Skolan (DGS) är

Läs mer

IMF utveckling, kritik och uppgifter framöver

IMF utveckling, kritik och uppgifter framöver IMF utveckling, kritik och uppgifter framöver AV DAVID FARELIUS David Farelius är verksam på det nordisk-baltiska valkretskontoret vid Internationella valutafonden. Verksamheten i Internationella valutafonden,

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 10p VT2006 Handledare: Karin Winroth Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Författare: Niklas Brolin

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

En ny utvecklingspolitik

En ny utvecklingspolitik b e r t i l o h l i n f ö r e l ä s n i n g e n 2 0 0 7 En ny utvecklingspolitik Bertil Ohlinföreläsningen 2007: Med friheten i centrum. gunilla carlsson Det blir ingen demokrati om inte demokraterna kommer

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

NORDEN EN NY VISION En redovisning av ett intervjuprojekt Av Bengt Lindroth på uppdrag av Föreningen Norden Februari 2008

NORDEN EN NY VISION En redovisning av ett intervjuprojekt Av Bengt Lindroth på uppdrag av Föreningen Norden Februari 2008 NORDEN EN NY VISION En redovisning av ett intervjuprojekt Av Bengt Lindroth på uppdrag av Föreningen Norden Februari 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..1 1. BEGREPPET NORDEN...4 1.1 Norden som geografisk

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer