Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning"

Transkript

1 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om avveckling av återvinningsstation i Mellbystrand 52 Svar på motion om fruktträdgård vid Lingårdens äldreboende i Laholm 53 Svar på motion om gratis bussresor i kollektivtrafiken för pensionärer 54 Svar på motion om biljettförsäljning på järnvägsstationen i Trulstorp 55 Detaljplan för kvarteret Hästen i Laholm ändring av planuppdrag 56 Svar på medborgarförslag om information om hälsorisker med vindkraftverk 57 Svar på medborgarförslag om vindkraftsfrågor 58 Årsredovisning för kommunstyrelsens verksamhet år Verksamhetsplan för kommunledningskontoret Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning 61 Ansökan från Hallands 4H om bidrag från Lundgrenska donationsfonden för att genomföra Matskoleveckor i Laholm 62 Ansökan om bidrag från Lundgrenska donationsfonden från pensionärsorganisationer i Laholm för inköp av möbler

2 63 Ombudsinstruktion för bolagstämma i Laholmshem AB 64 Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings AB 65 Yttrande till länsstyrelsen över Arise Windpower AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftpark i Skogaby 66 Yttrande till Energimarknadsinspektionen över ansökan om förlängning av koncession för naturgasledning från dansk/- svensk gräns via Klagshamn (Malmö) till Rävekärr (Mölndal) 67 Kommunrådens ansvarsområden 68 Information om deltagande i projektet samordnad beredskapsplanering för dammbrott i Lagan 69 Information om räddningstjänstens årsuppföljning till Länsstyrelsen vad gäller Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 70 Information om räddningstjänstens årsuppföljning till Länsstyrelsen vad gäller lagen om skydd mot olyckor (LSO) 71 Information om avstämningen av uppföljning av mål för skydd mot olyckor Revidering av kommunstyrelsens behörighetsregler - upphandlare 73 Revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen - upphandlare 74 Anmälan av delegationsbeslut 75 Anmälningar 76 Informationsärenden/diskussionsärenden

3 Laholms kommun Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 15 mars 2011 Protokollet som justerats den 17 mars 2011, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Lena Boström Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 18 mars 2011 till och med den 8 april 2011 intygas. Lena Boström Kommunledningskontoret

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (44) Plats och tid Stadshuset i Laholm kl , Beslutande Per Asklund (M), ordförande Erling Cronqvist (C) Kjell Henriksson (S) Christer Johnsson (M) Jonas Hellsten (M) Roland Gottfridsson (C) Angelika Forsman (S) Lena Angviken (MP) Bertil Johansson (Lap) Övriga deltagande Elisabet Babic (M), ersättare, Kennet Gertsson (M), ersättare ej Emma Gröndahl (FP), ersättare ej Kaj Talik (C), ersättare Margareta Svensson (KD), ersättare Tenny Davidsson (S), ersättare Kristina Jönsson (S), ersättare Gejbert Strömdahl (SD), ersättare Tf kommunchef Nils Danred Ingemar Nilsson, ekonomichef 48-49, 76 Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare 53-54, 56-57, Pär-Åke Eriksson, räddningschef 68-71, 76 Peter Söderström, tf räddningschef 68-71, 76 Andreas Nilsson, brandingenjör 68-71, 76 Petra Fransson, säkerhetssamordnare 68-71, 76 Lena Drott, administratör på räddningstjänsten 68-71, 76 Lena Olofsdotter (C) ordf. i nämnden för Laholmsbuktens VA 76 Sven Palmkvist (M), 1:e vice ordf. för Laholmsbuktens VA 76 Bertil Andersson (S), 2:e vice ordf. för Laholmsbuktens VA 76 Torsten Rosenkvist, chef för teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun 76 Lennart Lorick, VA-chef för Laholmsbuktens VA 76 Mattias Leijon, Stf VA-chef Laholmsbuktens VA 76 Erland Björkman, teknik- och servicechef 76 Lena Boström, kommunsekreterare Utses att justera Christer Johnsson (M) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret kl Paragrafer Sekreterare Lena Boström Ordförande Per Asklund (M) Justerande Christer Johnsson (M)

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KS 48 Dnr Reviderad investeringsbudget år 2011 Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning skall reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige. Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar bli försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betalningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda varvid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl omfattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. s beredning Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2011 som antogs av kommunfullmäktige i november 2010 uppgick till totalt tkr. Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investeringsbudget för år Inom VA- verksamheten (kommunstyrelsen) och Servicenämnden har kommentarer till förslaget lämnats, vilka bifogas. Förslaget innehåller i princip de i 2011 års budget beslutade investeringar, projekt som av olika anledningar inte avslutats under 2010 samt vissa nya projekt. Den totala bruttokostnaden i årets förslagna investeringsbudget uppgår till tkr och intäkterna uppgår till tkr, vilket innebär att föreslagna nettoinvesteringar uppgår till tkr. Dessa fördelas mellan respektive nämnd enligt följande: Nettoinvesteringar (tkr) Kommunstyrelse (inklusive VA) Kultur- och utvecklingsnämnd Servicenämnd (inkl avfall) Barn- och ungdomsnämnd Socialnämnd Miljö- och byggnadsnämnd 635 Totalt forts

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 KS 48 forts Beslutsunderlag Förslag till reviderad investeringsbudget Servicenämndens protokoll den 23 februari Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 24 februari Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer den reviderade investeringsbudgeten för 2011 enligt ovanstående förslag. 2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att i samband med budgetuppföljning 1 se över budgeterade investeringar för att se vilka investeringar som är realistiska och genomförbara under 2011.

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 KS 49 Dnr Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening Knäreds Bygdegårdsförening anhåller i skrivelse om kommunal borgen för nyupplåning om kronor som skall finansiera ombyggnad av toaletterna i bygdegården. Föreningen anhåller även om kommunal borgen som säkerhet för befintligt lån om kronor. s beredning Kommunfullmäktige beviljade under 1993 föreningen borgen för lån om kronor för omläggning av yttertak och övrig ombyggnad. Dessutom erhöll föreningen kommunal borgen under 2006 med kronor för att finansiera installation av nytt värmesystem i bygdegården. Vid föregående årsskifte uppgick den återstående skulden för de två lånen med kommunal borgen till kronor respektive kronor. Den totala amorteringen på de två lånen uppgår således till kronor. Beslutsunderlag Knäreds Bygdegårdsförening ansökan den 17 januari Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att Knäreds Bygdegårdsförening medges borgen som säkerhet för lån om kronor för ombyggnad av toaletter i bygdegården samt kommunal borgen som säkerhet för befintligt lån om kronor.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 KS 50 Dnr Svar på motion om vänort i Tyskland I en motion till kommunfullmäktige har Margareta Jonsson (FP) yrkat dels att det ska tillsättas en arbetsgrupp för att undersöka möjligheten till ett vänortsutbyte med en stad i Tyskland dels att vänortsutbytet ska vidgas till att omfatta fler grupper i kommunen, till exempel idrottsföreningar, Kulturskolan, pensionärsföreningar och olika intresseorganisationer. Fullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde den 24 maj s beredning Kommunledningskontoret konstaterar att fullmäktige den 30 augusti 2007, 112, har bifallit en motion med ett uppdrag till kommunstyrelsen att lägga fram förslag till styrdokument för kommunens internationella arbete. Kommunstyrelsen har därefter den 9 oktober 2007, 292, godkänt kommunledningskontorets förslag till uppdragshandling för arbetet med att ta fram ett styrdokument för kommunens verksamhet med internationell anknytning. Enligt uppdragshandlingen är syftet med utredningen att skapa en gemensam plattform och referensram för kommunens internationella arbete genom att formulera mål, strategier samt ansvarsfördelning för arbetet. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga kommunens nuvarande verksamhet med internationell anknytning och former för verksamheten, identifiera viktiga målgrupper utanför den kommunala organisationen av betydelse för kommunens internationella arbete, kartlägga behov och krav från interna och externa målgrupper på kommunens internationella verksamhet. Enligt kommunledningskontorets uppfattning bör den nu remitterade motionen behandlas inom ramen för uppdraget att se över kommunens internationella arbete. forts

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 KS 50 forts Kommunledningskontoret vill i sammanhanget peka på att det traditionella kommunala vänortsutbytet har förändrats. Vänortssamarbetet spänner numera i många kommuner över en rad prioriterade kommunala verksamhetsområden och bedrivs ofta i projektform med klart definierade mål, där kommunen kan ha en stödjande men inte alltid en utförande roll. Många projekt har ett framtidsinriktat perspektiv med till exempel. en inriktning på barn och ungdomar, IT-användning och näringslivsutveckling. Vänortsverksamhet kostar pengar och det är en angelägen fråga att följa upp och utvärdera att kommunen får ut något av sina satsningar på internationellt samarbete. Beslutsunderlag Motion den 9 november Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att beakta motionen inom ramen för översynen av kommunens internationella arbete för att stimulera och utveckla ungdomsutbyten och att detta i första hand ska ske inom ramen för EU:s ungdoms och utbildningsprogram istället för traditionellt vänortsutbyte, samt att motionen därför avslås.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 KS 51 Dnr Svar på motion om avveckling av återvinningsstation i Mellbystrand I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att i samverkan med servicenämnden säga upp avtalet med tidnings- och förpackningsproducenter i syfte att avveckla återvinningsstationen i norra Mellbystrand. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till servicenämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. s beredning Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i yttrandet att kommunfullmäktige avslår motionen då återvinningsstationen vid Rombergs väg bör finnas kvar till dess att en annan placering i Norra Mellbystrand har utsetts. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår också att kommunfullmäktige ger presidierna i miljö- och byggnadsnämnden och servicenämnden i uppdrag att tillsammans skyndsamt undersöka förutsättningarna för att hitta en alternativ plats för återvinningsstationen på Rombergs väg. Servicenämnden har under år 2010 beslutat att låta återvinningsstationen i Mellbystrand var kvar på fastigheten till dess annan lämplig placering tagit fram. När servicenämnden behandlade motionen beslutades efter votering att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Beslutsunderlag Motion den 16 september Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 2 mars Servicenämndens protokoll den 23 februari Beredningsutskottets protokoll den 7 mars forts

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 KS 51 forts Yrkande Bertil Johansson (Lap): Bifall till motionen. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Johanssons yrkande och beredningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 KS 52 Dnr Svar på motion om fruktträdgård vid Lingårdens äldreboende i Laholm I en motion till kommunfullmäktige yrkar Anna-Erica Alsbjer (SPI) att kommunen ska bekosta anläggandet av en fruktträdgård vid Lingårdens äldreboende i Laholm. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande efter hörande av Laholmshem AB. s beredning Laholmshem AB skriver i sitt yttrande att de är positiva till förslaget om en fruktträdgård och att det sker något med markbiten omedelbart öster om Lingårdens äldreboende. Marken tillhör Laholms kommun. Då marken tillhör Laholms kommun har även teknik- och servicekontorets fått möjlighet att lämna synpunkter. Teknik- och servicekontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att de är positiva till att främja miljön vid Lingården i den så kallade gamla lerhålan. Marken är idag naturmark enligt detaljplan, men bör ses som en viktig del i stadsmiljön. Platsens centrala läge bör vidare diskuteras i den kommunala samhällsplaneringen. Beslutsunderlag Motion den 23 september Laholmshem AB:s yttrande den 23 november Teknik- och servicekontorets tjänsteskrivelse den 28 februari Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdrar åt servicenämnden att ta fram ett förslag på en mindre fruktträdgård vid Lingården och att detta tas med i kvalitetsprogrammet för offentlig miljö.

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 KS 53 Dnr Svar på motion om gratis bussresor i kollektivtrafiken för pensionärer I en motion till kommunfullmäktige yrkar Anna-Erica Alsbjer (SPI) att kommunen ser över möjligheterna att erbjuda pensionärer gratis bussresor i kollektivtrafiken. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande. s beredning Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att inom kort kommer ett förslag till förändring av organisationen för kollektivtrafik i länet att överlämnas till respektive kommun för ställningstagande. Anledningen är en ny kollektivtrafiklag som träder i kraft år Enligt denna ska det finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje län och denna får inte vara organiserad som ett bolag. Ett förslag att Hallandstrafiken omorganiseras från ett bolag till en förvaltning inom Region Halland har diskuterats fram bland Hallandstrafikens nuvarande ägare. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att mycket talar för att kommunerna tillsammans med den blivande ägaren Region Halland bör sträva efter gemensamma lösningar av taxan för samtliga kommuner i länet i den kommande organisationen av Hallandstrafiken. Kommunen bör därför avvakta med sitt ställningstagande till motionärens förslag om en taxa för en grupp resenärer tills helheten av förändringarna i taxan har diskuterats. Beslutsunderlag Motion den 17 januari 2010 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars forts

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 KS 53 forts Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motion men ger kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att Laholms representanter i samarbetsorganet mellan Region Halland och länets kommuner arbeta för en länsövergripande taxa för kollektivtrafiken som tillgodoser olika resenärers behov.

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 KS 54 Dnr Svar på motion om biljettförsäljning på järnvägsstationen i Trulstorp I en motion till kommunfullmäktige yrkar Thore Johansson (SD) att kommunen vidtar åtgärder så den manuella biljettförsäljningen på järnvägsstationen i Trulstorp kan behållas. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande. s beredning Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att Hallandstrafiken hade tidigare ett avtal med Taxi Laholm om försäljning av deras och Öresundstågs biljetter. Efter en upphandling under år 2009 av den samhällstrafik som bedrivs med taxibilar förlorade Taxi Laholm en stor del av underlaget för sin affärsverksamhet. Bolaget har därför minskat sin personal och har ingen möjlighet att bedriva försäljning av biljetter. För att medge försäljning av biljetter har en ny biljettautomat för tågbiljetter till Örestundståg satts upp på gaveln av Stationshuset (förutom den som finns i väntsalen). Vidare kan Hallandstrafikens återförsäljare ICA Torghallen i Laholm sälja biljetter till Hallandstrafiken och Öresundstågen. Dessutom finns ytterligare 13 ombud i kommunen (företrädesvis livsmedelsbutiker) som säljer ett begränsat urval av biljetter. Biljetter kan också köpas via hemsidorna för Hallandstrafiken och Öresundståg samt vad avser Hallandstrafikens busstrafik även via mobiltelefon (SMS). Beslutsunderlag Motion den 2 mars 2010 Samhällsbyggandskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars forts

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KS 54 forts Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de möjligheter som finns att köpa biljetter för kollektivtrafiken i kommunen och att kommunen inte kan avsätta resurser för att bedriva biljettförsäljning.

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 KS 55 Dnr Detaljplan för kvarteret Hästen i Laholm ändring av planuppdrag Kommunstyrelsen gav miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag den 9 februari att ändra detaljplanen för kvarteret Hästen (ej fastigheten Hästen 5) i Laholms centralort. hade då initierats av S Påhlsson fastigheter AB som vid tiden för beslutet var ägare till fastigheterna Hästen 3 och 4. Planändringen omfattade ytterliggare tre fastigheter som alla hade olika fastighetsägare. Med hänvisning till detta förordades att kommunen skulle hålla samman planprocessen och därmed fick miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att utföra planändringen. Miljö- och byggnadsnämnden valde att invänta resultatet från de arkeologiska undersökningarna inom kvarteret Hästen innan arbetet med detaljplanen skulle påbörjas. Ägarstrukturen i kvarteret har förändrats under året, vilket innebär att nu finns det bara två ägare till de fastigheter som omfattas av ändringen av detaljplanen. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ändra del av beslutet från den 9 februari så att S Påhlssons fastigheter AB medges att med egen konsult ändra detaljplanen för kvarteret Hästen (ej fastigheten Hästen 5) och att planavtal skall upprättas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 9 februari Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 2 mars Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen ändrar beslutet från den 9 februari , så att S Påhlssons fastigheter AB medges att med egen konsult ändra detaljplanen för kvarteret Hästen (ej fastigheten Hästen 5). forts

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 KS 55 forts 2. Planavtal ska upprättas. Beslutsexpediering Miljö- och byggnadsnämnden

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KS 56 Dnr Svar på medborgarförslag om information om hälsorisker med vindkraftverk I ett medborgarförslag av Noomi Steffan och Tasso Steffan från Knäred, föreslås att myndigheter samt företag som producerar vindkraftverk och deras konsulter ska informera sig om hälsorisken med lågfrekvent ljud från vindkraftverk enligt internationella forskningsresultat. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni s beredning Samhällsbyggnadskontoret skriver i sin tjänsteskrivelse att i kommunens tillsynsarbete sker en fortlöpande kompetensutveckling av den personal som är ansvarig för ärendet. Frågan om lågfrekvent ljud har tagits upp vid konferenser. Kommunens fullgörande av sin del i vindkraftprocessen enligt medborgarförslaget sker således. Beslutsunderlag Medborgarförslag den 26 november Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 januari Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Yrkande Bertil Johansson (Lap): återremitteras för att bilagan till medborgarförslaget ska bli översatt till svenska. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. forts

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 KS 56 forts Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse som beskriver att de personer som arbetar med dessa ärenden tar del av information om hälsorisken med lågfrekvent ljud. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. _ Beslutsexpediering Noomi Steffan och Tasso Steffan i Knäred, kommunfullmäktige

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 KS 57 Dnr Svar på medborgarförslag om vindkraftsfrågor I ett medborgarförslag av Noomi Steffan i Knäred, föreslås att avstånd mellan vindkraftverk och bostäder ska vara minst 2 km, att en utvärdering görs av vindkraftsparken i Oxhult, att kommunen använder sin vetorätt i ärenden om tillstånd till vindkraftverk samt att en utredning görs om hur vindkraftverk påverkar trygghetslarm. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om medborgarförslaget, varvid styrelsens svar på förslaget ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni s beredning Samhällsbyggnadskontoret bemöter i sin tjänsteskrivelse de punkter som medborgarförslaget föreslår. Vad gäller avståndet mellan vindkraftverk och bostäder, finns i tillägget till den kommunomfattande översiktsplanen avseende vindkraftsutbyggnads på land rekommendationer om placering och utformning av verk ur störningssynpunkt. Grundregeln är avståndet bör vara minst 500 meter. Detta avstånd ökas till 750 meter om verket placeras söder eller väster om bostaden. Vad gäller en utvärdering av vindkraftsparken i Oxhult, så sker en kontinuerlig tillsyn och uppföljning genom miljö- och byggnadsnämnden. Vad gäller användning av kommunens vetorätt skriver samhällsbyggnadskontoret, att det är möjligt att motsätta sig en etablering om kommunen anser att en speciell vindkraftspark strider mot kommunens planering eller äventyrar miljö och hälsa. Vad gäller vindkraftverken påverkan av trygghetslarm konstateras att 98 % av dagens trygghetslarm är anslutna till det markbundna nätet och påverkas inte av de eventuella störningar som kan alstras av vindkraftverken. Framtida digitala system är uppbyggda så att data skickas från trygghetstelefonen till larmcentralen för att kontrollera att kommunikationen går fram utan störningar. Störningar upptäcks omgående och kan snabbt åtgärdas. forts

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 KS 57 forts Beslutsunderlag Medborgarförslag den 15 november Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 januari Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Yrkande Bertil Johansson (Lap): återremitteras för att en del av bilagorna till medborgarförslaget ska bli översätta till svenska. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse som bemöter medborgarförslaget krav. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutsexpediering Noomi Steffan i Knäred, kommunfullmäktige

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 KS 58 Dnr Årsredovisning för kommunstyrelsens verksamhet år 2010 Varje räkenskapsår skall sammanfattas i en årsredovisning. Den kommunala årsredovisningen skall ge information om vilket resultat som uppnåtts under året både ur ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Redovisningen innehåller även en uppföljning av samtliga effektmål som fastställts i nämndsplanen för s beredning Kommunledningskontorets har upprättat ett förslag till årsredovisning för kommunstyrelsens verksamheter för år Budgetöverskottet inom driftbudgeten för kommunstyrelsens verksamheter uppgick till tkr. Orsakerna till avvikelsen kommenteras i redovisningen. Beslutsunderlag Årsredovisning för kommunstyrelsens verksamheter för år Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för kommunstyrelsens verksamheter för år Beslutsexpediering Ekonomienheten

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KS 59 Dnr Verksamhetsplan för kommunledningskontoret 2011 I styrprocessen ingår både styrning av det ekonomiska och det verksamhetsmässiga resultatet. Regler för styrning i Laholms kommun framgår ur Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning Grundstrukturen för styrningen utgår från en modell som bygger på planering och förberedelse, genomförande, uppföljning och utvärdering samt åtgärder och utveckling. Huvuddokumentet för verksamheten är kommunstyrelsens nämndsplan med budget. I nämndsplanen finns både budget och mål för verksamheten. Utifrån nämndsplanen arbetas en verksamhetsplan fram. I verksamhetsplanen anges handlingar och aktiviteter för att nå målen. s beredning Verksamhetsplanen är indelad i ett antal inriktningsmål med effektmål, nyckeltal och uppföljningsplan: 1. Kommunstyrelsens samordnade roll och kommunledningskontoret 2. Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet 3. Medborgardialogen och demokratiutveckling 4. Samhällsutveckling och översiktlig planering 5. Miljöstrategiskt arbete 6 Kommunikationer 7. Räddningstjänst, risk och säkerhet 8. Laholm i omvärlden Beslutsunderlag Verksamhetsplan Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av verksamhetsplanen 2011.

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 KS 60 Dnr Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning Kommunstyrelsen gav den 22 juni kommundirektören i uppdrag att utreda och lägga förslag på förändringar av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning i enlighet med en uppdragshandling som tagits fram av kommunledningskontoret. s beredning Vid kommunstyrelsen sammanträden den 28 september och den 14 december 2010 lämnades rapporter om ärendet och information har skickats ut. Vid sammanträdet i september beslutade kommunstyrelsen att slutligt förslag ska presenteras under mars månad Kommunledningskontoret har arbetat vidare med uppdraget. För att kunna presentera ett mer heltäckande förslag föreslås att tidplanen för uppdraget ändras så att slutligt förslag läggs fram för kommunstyrelsen under juni månad år Beslutsunderlag Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Kommunstyrelsens beslut Tidplanen för uppdraget ändras så att slutligt förslag skall läggas fram för kommunstyrelsen under juni månad år Beslutsexpediering Kommunledningskontoret

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 KS 61 Dnr Ansökan från Hallands 4H om bidrag från Lundgrenska donationsfonden för att genomföra Matskoleveckor i Laholm Hallands länsförbund 4H ansöker hos Lundgrenska donationsfonden om ett bidrag på kronor för att genomföra tre Matskoleveckor i Laholm under vardera sommaren 2011 och 2012 samt för olika lov. Matskolan är en daglägervecka som utgår ifrån hemkunskapssalen på Lagaholmsskolan. Under veckan får deltagarna lära sig laga bra och nyttig mat. Detta varvas med praktisk näringslära och motion. Avsikten med matskolan är att förbättra barn och ungas hälsa och mat- och motionsvanor i Laholm. s beredning Enligt donationsföreskrifterna för Stiftelsen Lundgrenska donationsfonden får stiftelsens räntefond användas för "något för staden allmännyttigt ändamål t ex att förhöja dess skönhet, att hjälpa gamla, fattiga och sjuka genom bidrag till anordnande av ett hem för deras hägn och vård samt bidrag till underhåll av sådan verksamhet, att, när så är för samhället önskvärt lämna tillfälligt stöd åt någon för samhället nyttig industri eller näring eller åtgärder för handelns och rörelsens framåtskridande till gagn för samhället, att stödja åtgärder för ungdomens fostran till arbetsamma och dugliga medlemmar i samhället eller annat ändamål som kan vara av stor vikt för stadens bestånd och dess lyckliga framåtskridande". Vidare bör "bestämmandet över fondens användning ske efter större linier så att medlen ej uppdelas i småposter utan lämna de för staden mest gagnande och bestående resultat". Beslutsunderlag Ansökan från Hallands länsförbund av 4H den 20 januari Beredningsutskottets protokoll den 7 mars forts

27 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 KS 61 forts Yrkande Erling Cronqvist (C) med instämmande av Christer Johnsson (M) och Kjell Henriksson (S): Kommunstyrelsen beviljar Hallands länsförbund 4H ett bidrag på kronor ur Lundgrenska donationsfonden för att genomföra tre Matskoleveckor i Laholm under sommaren 2011 samt för olika lov. Bertil Johansson (Lap): Bifall till beredningsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Cronqvists yrkande och beredningsutskottets förslag om att avslå ansökan och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Cronqvist yrkande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar Hallands länsförbund 4H ett bidrag på kronor ur Lundgrenska donationsfonden för att genomföra tre Matskoleveckor i Laholm under sommaren 2011 samt för olika lov. Vad gäller år 2012 uppmanas Hallands länsförbund 4H att lämna in en ny ansökan. Beslutsexpediering Hallands länsförbund 4H, ekonomienheten

28 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 KS 62 Dnr Ansökan om bidrag från Lundgrenska donationsfonden från pensionärsorganisationer i Laholm för inköp av möbler Pensionärsorganisationerna i gamla Laholms stad, PRO Laholm, SPRF Laholm och SPF Laholm ansöker hos Lundgrenska donationsfonden om ett bidrag på kronor för inköp av bord, stolar som behöver bytas i olika verksamhetslokaler samt kärror för möblerna. s beredning Enligt donationsföreskrifterna för Stiftelsen Lundgrenska donationsfonden får stiftelsens räntefond användas för "något för staden allmännyttigt ändamål t ex att förhöja dess skönhet, att hjälpa gamla, fattiga och sjuka genom bidrag till anordnande av ett hem för deras hägn och vård samt bidrag till underhåll av sådan verksamhet, att, när så är för samhället önskvärt lämna tillfälligt stöd åt någon för samhället nyttig industri eller näring eller åtgärder för handelns och rörelsens framåtskridande till gagn för samhället, att stödja åtgärder för ungdomens fostran till arbetsamma och dugliga medlemmar i samhället eller annat ändamål som kan vara av stor vikt för stadens bestånd och dess lyckliga framåtskridande". Vidare bör "bestämmandet över fondens användning ske efter större linier så att medlen ej uppdelas i småposter utan lämna de för staden mest gagnande och bestående resultat". Beslutsunderlag Pensionärsorganisationernas ansökan den 1 februari Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar Pensionärsorganisationerna i gamla Laholms stad, PRO Laholm, SPRF Laholm och SPF Laholm ett bidrag ur Lundgrenska donationsfonden på kronor för inköp av bord, stolar som behöver bytas i olika verksamhetslokaler samt kärror för möblerna. forts

29 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 KS 62 forts Beslutsexpediering Pensionärsorganisationerna i gamla Laholms stad, ekonomienheten

30 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 27 KS 63 Dnr Ombudsinstruktion för bolagstämma i Laholmshem AB Enligt kommunstyrelsens reglemente åvilar det styrelsen att utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktion i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intresse i och att därför också vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i sådana företag tillvarata kommunens intressen. Kommunledningskontoret har fått information om att ordinarie bolagsstämma i Laholmshem AB blir den 8 april Instruktion bör utfärdas till kommunens ombud om ställningstagande till de ärenden som behandlas vid bolagsstämman. s beredning Av revisionsberättelsen till bolagsstämman framgår att den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vidare framgår att lekmannarevisorerna i sin granskningsrapport bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll den 16 december Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen instruerar stämmoombudet att rösta för att: resultat- och balansräkningen fastställs, styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns, ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret _ Beslutsexpediering: Stämmoombudet

31 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 KS 64 Dnr Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings AB Kommunen är sedan år 2007 delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB påverkas då ny Försäkringslag (2010:2 043) träder i kraft den 1 april Ändringarna som införs är tvingande. Bolagets styrelse ska enligt lagen (2010:2 044) om införande av försäkringsrörelselagen, till den första ordinarie stämman efter utgången av mars månad lämna förslag till ändring av bolagsordningen så att den överensstämmer med den nya lagen. Förändringarna är av formell natur och ändrar inte bolaget inriktning eller verksamhet. Bolagets styrelse föreslår att kommunerna inför Kommunassurans Syd bolagsstämma den 5 maj 2011 beslutar att ge sitt ägareombud på bolagsstämman i uppdrag att godkänna föreslagna förändringar i bolagsordningen. Beslutsunderlag Kommunassurans Syd Försäkrings AB skrivelse den 9 februari Kommunfullmäktiges protokoll den 16 december Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunens ombud får i uppdrag att på Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s bolagsstämma den 5 maj 2011 godkänna föreslagna förändringar i bolagsordningen. Beslutsexpediering Kommunens ombud

32 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 KS 65 Dnr Yttrande till länsstyrelsen över Arise Windpower AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftpark i Skogaby ( ) Arise Windpower AB har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftspark med 8 vindkraftsverk med på fastigheterna Skogaby 6:1 och Kattarp 1:2. Totalhöjden på verken är inte över 150 meter. s beredning Kommunstyrelsen avstod den 13 oktober 2010 från att yttra sig över remissen från länsstyrelsen beträffande eventuellt behov av komplettering av ansökningshandlingarna. Kommunstyrelsen valde också i detta skede att inte ange om ansökan skulle tillstyrkas eller avstyrkas utan valde att besvara detta när ärendet återkommer på remiss. Miljö- och byggnadsnämnden har också fått ärendet för yttrande av länsstyrelsen. Nämnden tillstyrker i sitt yttrande att tillstånd kan beviljas för den sökta vindkraftsparken under följande förutsättningar: Villkoret angående skuggor anges så att den faktiska rörliga skuggtiden vid bostäder inte får överstiga 8 timmar per år och 30 minuter per dag. Villkoret för återställning efter byggskedet ska utformas så att samråd sker med tillsynsmyndigheten innan återställningen påbörjas. För skydd mot våtmarker och sumpskogsområden ska bolaget samråda med miljö- och byggnadsnämnden inför vägdragning och uppförandet av verk 4,9,10,17 och Etableringen av vindkraftverken får inte påverka den befintliga ridleden negativt. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att särskilt verk nr 9 kommer att innebära påverkan på ridleden, forts

33 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 30 KS 65 forts Beslutsunderlag Länsstyrelsens remiss den 26 januari 2011 Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 2 mars Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Yrkande Bertil Johansson (LP) med instämmande av Lena Angviken (MP): Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftspark i Skogaby, eftersom utvärderingen av vindkraftsparken i Oxhult ej är klar. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen antar beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen tillstyrker Arise Windpower AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftpark med 8 vindkraftverk på fastigheterna Skogaby 6:1 och Kattarp 1:2 Reservationer Bertil Johansson (Lap) och Lena Angviken (MP) reserverar sig till förmån för yrkandet. Beslutsexpediering Länsstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden

34 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 31 KS 66 Dnr Yttrande till Energimarknadsinspektionen över ansökan om förlängning av koncession för naturgasledning från dansk/- svensk gräns via Klagshamn (Malmö) till Rävekärr (Mölndal) ( ) Energimarknadsinspektionen har för yttrande översänt Swedgas AB:s ansökan om förlängning av koncession för naturgasledningen från svenska territorialgränsen via Klagshamn till Rävekärr i Skåne, Halland och Västra Götalands län. Nuvarande koncession löper ut vid halvårsskiftet Ansökan avser förlängning med 40 år. s beredning Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att Laholms kommun konstaterar att inga förändringar av lednings sträckning eller utförande är aktuella. Kommunen har beaktat ledningen i sin fysiska planering såväl i översiktsplaner som i detaljplaner. Laholms kommun har inget att erinra mot en förlängning av koncessionen. Beslutsunderlag Förslag till yttrande Energimarknadsinspektionens remiss den 17 februari 2011 Beredningsutskottets protokoll den 7 mars Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande. Beslutsexpediering Energimarknadsinspektionen

35 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 32 KS 67 Dnr Kommunrådens ansvarsområden Enligt 11 i kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande tillika vara kommunråd och ska ägna hela sin arbetstid motsvarande tjänstgöringsgraden åt uppdrag för kommunen. Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunråd på heltid. Kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande ska vara kommunråd på deltid med tjänstgöringsgrad på 50 procent, varav andre vice ordföranden skall ägna 20 procent av sin tjänstgöringstid åt uppdrag som oppositionsföreträdare. Kommunstyrelsen får besluta om kommunrådens ansvarsområden. Beslutsunderlag Förslag till ansvarsområden för kommunråden i Laholms kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till ansvarsområden för kommunråden. Beslutsexpediering Kommunråden, alla nämnder, personalenheten, verksamhetschefer

36 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 33 KS 68 Dnr Information om deltagande i projektet samordnad beredskapsplanering för dammbrott i Lagan Ett dammbrott i en stor damm får inte hända men det kan inte uteslutas. Konsekvenserna kan vara mycket omfattande och beröra ett stort antal aktörer - detta ställer krav på planering och beredskap. Statskraft har bjudit in räddningstjänsten till ett möte den 12 april 2011 för att diskutera samordnad beredskapsplanering för dammbrott i Lagan. Vid mötet ska innehållet i det gemensamma planeringsunderlaget diskuteras samt avsiktsavtalet till Svenska Kraftnät Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner att räddningstjänsten samordnar kommunens deltagande i projektet samordnad beredskapsplanering för dammbrott i Lagan. Beslutsexpediering Räddningstjänsten

37 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 34 KS 69 Dnr Information om räddningstjänstens årsuppföljning till Länsstyrelsen vad gäller Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Länsstyrelsen skall årligen rapportera till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vilka beredskapsförberedelser som vidtagits av kommunerna i länet. Uppföljningen utgör en del av den årliga nationella uppföljningen som MSB genomför vars syfte är att skapa en regional och nationell bild över krisberedskapen på lokal nivå. Årsuppföljningen som kommunen ska lämna avser förmågor och aktiviteter som är kopplade till lagen (2006:544) om kommunernas och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) s beredning Årsuppföljningen från länsstyrelsen har besvarats av säkerhetssamordnaren via en länk till webbenkätprogrammet. Vid sammanträdet informeras om den lämnade årsuppföljningen som är kopplad till LEH. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen av årsuppföljningen som är kopplad till lagen om kommunernas och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

38 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 35 KS 70 Dnr Information om räddningstjänstens årsuppföljning till Länsstyrelsen vad gäller lagen om skydd mot olyckor (LSO) Länsstyrelsen skall årligen rapportera till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vilka beredskapsförberedelser som vidtagits av kommunerna i länet. Uppföljningen ingår som en del i den statliga tillsynen över kommunernas verksamhet inom räddningstjänstområdet. Syftet med uppföljningen är att skapa en regional och nationell bild över verksamheten inom området lagen om skydd mot olyckor (LSO). Årsuppföljningen som kommunen ska lämna avser förmågor och aktiviteter som är kopplade till lagen om skydd mot olyckor (LSO). s beredning Årsuppföljning LSO 2010 från länsstyrelsen har besvarats av räddningschefen via en länk till webbenkätprogrammet. Vid sammanträdet informeras om den lämnade årsuppföljningen som är kopplad till LSO. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen av årsuppföljningen som är kopplad till lagen om skydd mot olyckor (LSO).

39 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 36 KS 71 Dnr Information om avstämningen av uppföljning av mål för skydd mot olyckor Kommunstyrelsen gav den 28 september 2010 övriga nämnder i uppdrag att utvärdera uppfyllelsen av målen i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Utvärderingen skulle vara klar i januari s beredning Räddningstjänsten har sammanställt svaren som redovisas vid sammanträdet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 28 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om avstämningen av uppföljningen för skydd mot olyckor

40 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 37 KS 72 Dnr Revidering av kommunstyrelsens behörighetsregler - upphandlare Kommunstyrelsens behörighetsregler behöver revideras med anledning av att upphandlarna ska kunna vara behöriga att delta vid öppnande av anbud enligt lagen om offentlig upphandling. Enligt reglementet med föreskrifter om arbetsformerna i kommunens nämnder sägs i 12 följande beträffande delgivning: Delgivning med en nämnd sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Beträffande undertecknande av handlingar föreskrivs i 13 följande: Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av en nämnd skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. Kommunledningskontoret föreslår följande behörighetsregler inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (det som är nytt är markerat med kursivstil): Delgivning Behöriga att ta emot delgivning med kommunstyrelsen: ordföranden, kommunchef eller kanslichefen/kommunjuristen. Kontrasignation Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall kontrasigneras av kommunchefen eller av kanslichefen/kommunjuristen (handlingar inom kanslienhetens verksamhetsområde), ekonomichefen (handlingar inom ekonomienhetens verksamhetsområde), personalchefen (handlingar inom personalenhetens verksamhetsområde), IT-chefen (handlingar inom IT-enhetens verksamhetsområde), samhällsbyggnadschefen (handlingar inom samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområde) samt räddningschefen (handlingar inom räddningstjänstens verksamhetsområde). forts

41 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 38 KS 72 forts Avtal och andra handlingar som med stöd av delegeringsuppdrag beslutas på kommunstyrelsens vägnar undertecknas av delegaten. Fullmakter a) att säga upp av kommunen upptaget lån till betalning när så bedöms förmånligt för kommunen: ekonomichefen. b) att teckna avtal med bank, bankgiro, post eller plusgiro om öppnande eller avslutande av konto för kommunens räkning: ekonomichefen. c) att teckna avtal med bank eller betalkortsföretag om betalkortstjänster: ekonomichefen. d) att för kommunens räkning ta emot och kvittera kontantinbetalningar: ekonom eller assistent inom ekonomienheten. e) att avge skattedeklaration och självdeklaration: ekonomichefen eller ekonom. f) att inom kommunens krav- och inkassoverksamhet inge ansökan om betalningsföreläggande samt träffa överenskommelse med gäldenär om avbetalningsplan etcetera: ekonomichefen, ekonom, assistent inom ekonomienheten. f) att för kommunens räkning göra överföringar mellan konton i bank, bankgiro, post och plusgiro, utkvittera betalningsanvisningar ställda till kommunen liksom i kommunens namn ställa ut checkar, post- och bankanvisningar samt för kommunens räkning ta ut kontanta medel innestående på bank- och girokonton tillhörande kommunen: ekonomichefen och ekonom, två i förening, eller en av dessa i förening med assistent inom ekonomienheten. Därutöver har kanslichefen/kommunjuristen fullmakt enligt kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 1995, 127, att som ombud företräda kommunen med den behörighet som anges i 12 kapitlet 14 första stycket rättegångsbalken. forts

42 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 39 KS 72 forts Öppnande av anbud Behöriga att delta vid öppnande av anbud enligt lagen om offentlig upphandling: kommunchefen, kanslichefen/kommunjuristen, ekonomichefen, personalchefen, IT-chefen, samhällsbyggnadschefen, räddningschefen, stf räddningschefen och upphandlare två i förening. Behöriga personer Det antecknas att ovanstående funktioner innehas av följande personer: kommunstyrelsens ordförande: Per Asklund kommunstyrelsens förste vice ordförande: Erling Cronqvist kommunstyrelsens andre vice ordförande: Kjell Henriksson kommunchef: Nils Danred kanslichef/kommunjurist: Bo Erlandsson ekonomichef: Ingemar Nilsson personalchef: Pernilla Lennström IT-chef: Ove Bengtsson samhällsbyggnadschef: Charlotta Hansson ekonom: Kristoffer Dehlin ekonom: Eivor Pettersson assistent ekonomienheten: Lena Larsson assistent ekonomienheten: Annelie Ingvarsson assistent ekonomienheten: Agneta Alriksson assistent ekonomienheten: Ritva Gustavsson räddningschef: Per-Åke Eriksson stf räddningschef: Peter Söderström upphandlare: Eva Ahlgren upphandlare: Ellinor Nilsson Löfving Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till behörighetsregler att gälla från och med den 15 mars 2011, då kommunstyrelsens beslut den 14 januari 2011, 24 skall upphöra att gälla. forts

43 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 40 KS 72 forts 2. Kommunchefen ges i uppdrag att föra förteckning över de personer som vid varje tidpunkt innehar de funktioner som anges i behörighetsreglerna. Beslutsexpediering Behöriga personer

44 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 41 KS 73 Dnr Revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen - upphandlare Kommunstyrelsen har den 11 januari antagit en reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. I delegationsordningen under punkten S nämns vilka ärenden eller grupper av ärenden som upphandlingssamordnaren får besluta om på kommunstyrelsens vägnar. Delegationsordningen behöver revideras på grund av att befattningen upphandlingssamordnaren ska ersättas med upphandlare, i övrigt ingen ändring. Beslutsunderlag Förslag till reviderad delegationsordning. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till reviderad delegationsordning att gälla från och med den 18 mars Beslutsexpediering Berörda delegater

45 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 42 KS 74 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbeslut enligt förteckning den 9 mars Beredningsutskottets protokoll den 7 mars 2011.

46 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 43 KS 75 Dnr Anmälningar Anmälningar enligt förteckning den 9 mars 2011.

47 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 44 KS 76 Dnr Informationsärenden/diskussionsärenden Jämförelse mellan landets kommuner redovisas i boken Öppna jämförelser, trygghet och säkerhet 2010 från Sverige Kommuner och Landsting (SKL) Pär-Åke Eriksson Se gärna: Presentation av presidiet i nämnden för Laholmsbuktens VA Ordf. Lena Olofsdotter (C), 1:e vice ordf. Sven Palmkvist (M) och 2:e vice ordf. Bertil Andersson (S) samt chefen för teknik- och fritidsförvaltningen Torsten Rosenkvist och VA-chefen Lennart Lorick Information om utbyggnaden av reningsverket i Ängstorp ihop med Båstads kommun Mattias Leijon Stf VA-chef Information från verksamheterna Nils Danred Information om bokslutet Ingemar Nilsson Studiebesök på räddningstjänsten och presentation av personalen. Pär-Åke Eriksson Uppföljning av kommunens verksamheter för perioden januari-december 2010 delas ut till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29 Paragraf Ärendelista 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland 23 Interpellation om internt e-postmeddelande

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-10-29 Ärendelista 131 Närvarorätt för utomstående 132 Arbetsmarknadsinsatser - AMI 133 Ekonomisk redovisning 2012 134 Handkassa - Koordinator på Lärcentrum

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer