Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28"

Transkript

1 Socialnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista 15 Årsredovisning Reviderad investeringsbudget Detaljplan för Kv Hästen 2, 3, 4, 6, 7 i Laholms stad och kommun 18 Uppföljning av internkontrollplan Anmälningsärenden till socialnämnden år Anmälan av delegationsbeslut år Informationsärenden på socialnämnden 2012

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (10) Plats och tid Maxi Mellbystrand och Strandhotellet Mellbystrand, kl Beslutande Mikael Kahlin (M), ordförande Lorenz Pucher (C) Kristina Jönsson (S) Angela Magnusson (M) Majvor Persson (C) Tenny Davidsson (S) Nils-Erik Johansson (S) Anna-Maria Sjöstrand (SPI) Karl-Olov Ivehammar (FP) Övriga deltagande Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare Nils-Bertil Sörensson (M), ersättare Olof Bertilsson (S), ersättare Michael Andersson (S), ersättare Eva Ericsson (MP), ersättare Anna-Erica Alsbjer (SPI), ersättare Marita Andreasson (M), ersättare Karin Alriksson, verksamhetsutvecklare 21 Katarina Rikse, ekonom Björn Jingblad, socialchef Anette Larsson, kommunsekreterare Utses att justera Angela Magnusson (M) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret Paragrafer Sekreterare Anette Larsson Ordförande Mikael Kahlin Justerande Angela Magnusson

3 Anslagsbevis Socialnämnden har haft sammanträde den 28 februari 2012 Protokollet, som justerats den 1 mars 2012, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Anette Larsson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr o m den 2 mars 2012 t.o.m den 26 mars 2012 intygas. Anette Larsson Kommunledningskontoret

4 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 SON 15 Dnr Årsredovisning 2011 Ärendet Enligt den kommunala redovisningslagen skall för varje räkenskapsår den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att den skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Den kommunala årsredovisningen skall således ge information till olika intressenter samt utgöra underlag för styrning och uppföljning av nämndernas verksamheter. Beslutsunderlag Socialtjänstens årsredovisning Socialnämndens beredningsutskott Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner årsredovisning 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 SON 16 Dnr Reviderad investeringsbudget 2012 Ärendet Socialtjänsten redovisar förslag till reviderad investeringsbudget för år 2012 inom socialnämndens verksamheter. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse daterad Socialtjänstens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens beredningsutskott , 25 Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att anta det reviderade förslaget till reviderad investeringsbudget som innebär följande: 1. Socialnämnden får disponera överskottet från 2011 års investeringsbudget, 186 tkr, under Det tidigare anslaget på tkr minskas med 500 tkr för ombyggnation av Ahla-fastigheten och att det resterande anslaget på tkr flyttas över till servicenämnden. 3. Överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 SON 17 Dnr Detaljplan för Kv Hästen 2, 3, 4, 6, 7 i Laholms stad och kommun Ärendet Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt förslag till detaljplan för Kvarteret Hästen 2, 3, 4, 6, och 7 i Laholms stad och kommun. Ett planförslag håller på att upprättas. Planområdet utgörs av kvarteret Hästen 2, 3, 4, 6, och 7 som är beläget i centrala Laholm. Området begränsas i väster mot Stortorget och Östertullsgatan, i norr mot Järnvägsgatan, i öster mot Trädgårdsgatan och i söder mot Fastigheten Hästen 5. Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av bebyggelse i centrala Laholm, skapa förutsättningar för utveckling av centrum med bostäder och lokaler för kommersiell verksamhet. Samtidigt byggs parkeringsanläggning för kvarteret. Syftet är vidare att införa skyddsbestämmelser för befintlig bebyggelse som bedöms värdefull enligt 3 kap 10 och 12 PBL. I planbeskrivningen framgår att del av bostäderna byggs med särskild hänsyn till kvarboende och med gemensamma lokaler för de boende, ett trygghetsboende. Laholms centralort är den del i kommunen som har högst andel äldre vilket stadigt ökar. Anpassade och tillgängliga bostäder med närhet till service och aktiviteter är viktiga inslag med att förlänga den tid man klarar sig själv i eget boende. Beslutsunderlag Samrådshandling Socialnämndens beredningsutskott , 26 Socialnämndens beslut Socialnämnden har inget att erinra mot detaljförslaget men vill att det särskilt beaktas tillgängligheten för äldre samt funktionshindrade personer och andra trygghetsskapande aspekter i miljön som tex belysning och vilobänkar.

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 SON 18 Dnr Uppföljning av internkontrollplan 2011 Ärendet Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern kontroll i Laholms kommun skall nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. Internkontrollplanen ska minst innehålla: Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. Till vem uppföljningen ska rapporteras. När rapportering ska ske. Nämnden skall senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt ske till kommunens revisorer. Rapporten skall innefatta omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Beslutsunderlag Socialtjänstens rapport daterad Socialnämndens beslut 1. Socialnämndens beredningsutskott ges mandat att bestämma datum för inlämnande av uppföljning av internkontrollplan 2011 utifrån erforderliga kontakter med kommunledningskontoret. 2. Socialnämnden delegerar till beredningsutskottet rätten att fatta beslut om uppföljning av internkontrollplan Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 SON 19 Dnr Anmälningsärenden till socialnämnden år 2012 Ärendet Följande anmälningsärenden delgavs vid nämndens sammanträde: 1. Förvaltningsrätten i Göteborg. Dom gällande personlig assistans enligt LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dnr / Förvaltningsrätten i Göteborg. Dom gällande bistånd enligt 4 kap 1 SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dnr / Förvaltningsrätten i Göteborg. Dom gällande assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Förvaltningsrätten beslutar att det överklagade beslutet att inte bevilja NN assistansersättning tills vidare inte ska gälla i avvaktan på målets slutliga avgörande. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. Dnr / Kammarrätten i Göteborg. Beslut gällande omedelbart omhändertagande enligt LVM. Kammarrätten avslår överklagandet. Dnr / Länsstyrelsen i Hallands län. Information om att Länsstyrelsen skärper och utvecklar sin alkohol- och tobakstillsyn. Dnr / Länsstyrelsen i Hallands län. Tillsynsbesök inom alkohol- och tobaksområdet i Laholms kommun. Dnr / Laholms kommun. Kommunfullmäktige Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser. Dnr / Laholms kommun, ekonomienheten. Sammanställning beslutsattestanter, daterad Dnr /30. forts.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 forts. 9. Laholms kommun, Verksamhetsberättelser 2011, personligt ombud. Dnr / Statens Institutionsstyrelse SiS. Yttrande med anledning av begäran om reducering av vårdkostnad samt ifrågasättande av utförd vård. Dnr /30.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 SON 20 Dnr Anmälan av delegationsbeslut år 2012 Ärendet Följande delegationsbeslut anmäls vid nämndens sammanträde: Typ av beslut Antal Antal Antal Beslut Beviljade avslag Faderskapsbekräftelse Januari Delegationsbeslut- Socialkontoret vuxen: Januari Delegationsbeslut Socialkontoret barn- och ungdom: Januari Delegationsbeslut Socialkontoret Familjerätt: Januari Underteckna hyresavtal i särskilda boendeformer som är utlagda på entreprenad Januari Beredningsutskottets protokoll , Antal avskrivet Beslut om tillfälligt serv. tillst. till slutet sällskap November-December Återkallelse av serv. tillst. då verksamheten upphör eller överlåtes November-December Beslut om utsträckt serveringstid vid enstaka tillfälle November-December forts

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 forts Typ av beslut Antal Beslut Antal Beviljade Antal avslag Antal delbeslut Bostadsanpassning: Delegationsbeslut SoL Januari LSS/LASS Januari Delegationsbeslut boendestöd Januari Avgiftsbeslut enligt 8 kap 2-8 SoL, Äldreomsorg Januari Socialnämndens beslut Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 SON 21 Dnr Informationsärenden på socialnämnden Yttrande till socialstyrelsen, se separat bilaga 2. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut Ledamöternas inspel 4. Verksamhetschefens agenda

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-08-20

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-20 Ärendelista 76 Kommunplan och budget 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 77 Remiss - Betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn (SOU 2013:53) 78 Driftsform

Läs mer

för hushållsel och hemförsäkring 2010 17 Upphandling av metodutbildning och handledning för personal i

för hushållsel och hemförsäkring 2010 17 Upphandling av metodutbildning och handledning för personal i ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 12 Årsredovisning 2009 13 Reviderad investeringsbudget 2010 14 Redovisning av handkassor och växelkassor inom nämndens verksamhet 15 Vägledande riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-01-29

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-01-29 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-01-29 Ärendelista 1 Interpellation om fredsseminariet i Knäred 2 Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av värmeanlägg-ning på Knäreds Prästgård 1:9 i Knäred 3

Läs mer

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29 Paragraf Ärendelista 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland 23 Interpellation om internt e-postmeddelande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-05-27 Ärendelista 88 Tomtpriser för bostadstomter inom del av Ysby 21:4 89 Svar på motion om elbilar 90 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 91 Svar på

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-09-10

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-09-10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-09-10 Ärendelista 164 Närvarorätt för utomstående 165 Markanvisningsavtal för bostäder i Skummeslöv och Våxtorp 166 Svar på motion om betygsresultat i engelska 167

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 12 november 2007 kl. 19:00 21:00

Plats och tid Bergaholm måndagen den 12 november 2007 kl. 19:00 21:00 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-11-12 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 12 november 2007 kl. 19:00 21:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 13.40. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle

Läs mer

147 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2015. 148 Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb

147 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2015. 148 Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-20 Ärendelista 145 Kulturpriset 2014 146 Årets förening 2014 147 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2015 148 Ansökan om kommunal

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.39 Omfattning 367 396 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer