Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-08-20"

Transkript

1 Socialnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista 76 Kommunplan och budget 2014 samt ekonomisk plan Remiss - Betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn (SOU 2013:53) 78 Driftsform av nytt LSS-boende på Slåttervägen 79 Lokala värdighetsgarantier år Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och rapportering enligt 16 kap 6 f SoL samt beslut enligt 9 LSS och rapportering enligt 28 f-g LSS, kvartal 2/ Anmälningsärenden till socialnämnden år Anmälan av delegationsbeslut år Informationsärende

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden (18) Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset Laholm, kl Beslutande Mikael Kahlin (M), ordförande Lorenz Pucher (C) 76, 83 p. 1-4 Kristina Jönsson (S) Angela Magnusson (M) Majvor Persson (C) Margareta Svensson (KD) 76-77, 79, 83 p. 1-4 Michael Andersson (S) Nils-Erik Johansson (S) Anna-Maria Sjöstrand (SPI) Marita Andreasson (M), 77, 79 Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), 78, 80-82, 83 p. 5-6 Karl Olov Ivehammar (FP), 78, 80-82, 83 p. 5-6 Övriga deltagande Eva Ericsson (MP), ersättare Kerstin Olsson (S), ersättare Karl Olov Ivehammar (FP), ersättare Anna-Erica Alsbjer (SPI), ersättare Sven Svensson (C), ersättare Anne Kjerstin Löfstedt Schulz (M), ersättare Marita Andreasson (M), ersättare Björn Jingblad, socialchef Andreas Tylenius, kvalitetschef 76 Katarina Rikse, ekonom 76 Lovisa Persson, biståndshandläggare 83 p. 4 Viveca Baltzarsson, enhetschef hälso- och sjukvård 83 p. 2-3 Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare 83 p. 1 Marie Strömberg, kvalitetsutvecklare 78 Anette Larsson, kommunsekreterare Utses att justera Angela Magnusson (M) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret Paragrafer Sekreterare Anette Larsson Ordförande Mikael Kahlin Justerande Angela Magnusson

3 Laholms kommun Anslagsbevis Socialnämnden har haft sammanträde den 20 augusti 2013 Protokollet, som justerats den 26 augusti 2013, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Anette Larsson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr o m den 27 augusti 2013 t.o.m den 18 september 2013 intygas. Anette Larsson Kommunledningskontoret

4 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 SON 76 Dnr Kommunplan och budget 2014 samt ekonomisk plan Ärendet Kommunstyrelsen har den 14 maj 2013 fattat beslut om riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2014 samt ekonomisk plan för åren 2015 och Socialnämnden ska senast den 31 augusti 2013 överlämna sitt förslag till kommunplan för 2014, investeringsplan för samt ekonomisk plan för åren 2015 och 2016 till kommunstyrelsen. Den 12 augusti 2013, 133 beslutade socialnämndens beredningsutskott att ge verksamheten i uppdrag att färdigställa förslag till kommunplan till socialnämnden den 20 augusti Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 14 maj Kommunfullmäktiges protokoll den 25 juni Riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2014 samt ekonomisk plan Budgetramar för år Socialnämndens beredningsutskott den 12 augusti 2013, 133 Plan för införande av ehäsla samt införande av välfärds- och hälsoteknik inom socialtjänsten. Yrkande Kristina Jönsson (S): Familjeförskola skall införas under perioden i Laholms kommun. Finansieras genom socialdemokraternas äskande om extra tillskott på tkr enligt förslag i kommunfullmäktige. Lorenz Pucher (C) och Margareta Svensson (KD), Angela Magnusson (M): Ambitionsnivån är att införa familjeförskola under perioden samt att socialnämndens beredningsutskott får i uppdrag att inleda överläggningar med barn- och ungdomsnämnden.

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Kristina Jönssons (S) och Lorenz Puchers (C) yrkanden och finner att socialnämnden beslutar enligt Lorenz Puchers (C) yrkande. Yrkande Angela Magnusson (M), Margareta Svensson (KD), Majvor Persson (C), Kristina Jönsson (S): Plan för införande av ehälsa samt införande av välfärds- och hälsoteknik inom socialtjänsten skall genomföras enligt alternativ 2 i dokumentet, det vill säga behörighet (sithskort) att logga in i journalsystemet för 500 anställda under 2014 och ytterligare 500 anställda under Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Angela Magnussons (M) m.fl. yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt Magnussons (M) m.fl. yrkande. Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar överlämna förslag till kommunplan och budget 2014 samt ekonomisk plan till kommunstyrelsen med följande tillägg - Ambitionsnivån är att införa familjeförskola under perioden samt att socialnämndens beredningsutskott får i uppdrag att inleda överläggningar med barn- och ungdomsnämnden. - Plan för införande av ehälsa samt införande av välfärds- och hälsoteknik inom socialtjänsten skall genomföras enligt alternativ 2 i dokumentet, det vill säga behörighet (sithskort) att logga in i journalsystemet för 500 anställda under 2014 och ytterligare 500 anställda under Reservation: Kristina Jönsson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 SON 77 Dnr Remiss - Betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Ärendet Kommunstyrelsen begär socialnämndens yttrande över Finansdepartementets remiss på betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53). Andelen kommunal verksamhet som utförs av privata utförare har vuxit alltmer. Utredningen anser att kommunallagen behöver moderniseras för att bättre återspegla detta förhållande. Utredningen föreslår att begreppet kommunala entreprenader i kommunallagen ska ersättas med privata utförare. Det är viktigt att det på ett tydligt sätt framgår att kommuner och landsting har kvar sitt huvudmannaskap även om en verksamhet lämnas över till en privat utförare. Beredningsutskottet beslutade den 12 augusti 2013 att ge verksamheten i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande till socialnämnden den 20 augusti Beslutsunderlag Finansdepartementets remiss den 28 juni Socialnämndens beredningsutskott den 12 augusti 2013, 134 Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att färdigställa yttrandet. 2. Socialnämnden ger ordförande i delegation att godkänna det färdigställda yttrandet och överlämna det till kommunstyrelsen.

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 SON 78 Dnr Driftsform av nytt LSS-boende på Slåttervägen Ärendet Laholmshem AB har fått i uppdrag av Laholms kommuns servicenämnd att bygga nytt LSS-boende (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med sex stycken bostäder och gemensamhetsutrymmen på fastigheten Karosseriet 10 i Laholm. Fastigheten beräknas stå färdig under första eller andra kvartalet Socialnämnden behöver ta ställning till vilken driftsform LSS-boendet ska ha. Verksamheten föreslår två alternativ: Alternativ 1: Inriktningen är att den nya LSS-bostaden på Slåttervägen på sikt ska drivas som ett brukarkooperativ. Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att förbereda för kommunal drift med ett tydligt uppdrag och successiv förändring till brukarkooperativ. Alternativ 2: Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att förbereda för LOU upphandling med optimerade krav på brukarinflytande. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 5 augusti Socialnämndens beredningsutskott den 12 augusti 2013, 135 Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 15 augusti Yrkanden Angela Magnusson (M), Nils-Erik Johansson (S), Majvor Persson (C): Alternativ 1. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Angela Magnussons (M) m.fl. s yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt Magnussons (M) m.fl. s yrkande.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att inriktningen är att den nya LSS-bostaden på Slåttervägen på sikt ska drivas som ett brukarkooperativ. Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att förbereda för kommunal drift med ett tydligt uppdrag och successiv förändring till brukarkooperativ.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 SON 79 Dnr Lokala värdighetsgarantier år 2013 Ärendet Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Socialnämnden fattade i augusti/oktober 2012 beslut om tre lokala värdighetsgarantier. Samtliga personalgrupper och en grupp med representanter för pensionärsföreningarna har sedan dess arbetat med socialstyrelsens vägledningsmaterial om den nationella värdegrunden och skickat förslag på ytterligare värdighetsgarantier till en projektgrupp. I maj i år genomfördes en work-shop med socialnämnden, olika personalkategorier, representanter för pensionärsorganisationer och brukare. De förslag som kom därifrån har projektgruppen arbetat vidare med och föreslår nu att socialnämnden fattar beslut om ytterligare tre lokala värdighetsgarantier. Socialstyrelsen fördelar under 2013 totalt 98 miljoner kronor till landets kommuner som en prestationsersättning. 1 pott fördelas till de kommuner som redan har utformat och infört 3 garantier och i denna ansökan lämnar in en uppföljningsplan och en pott till de kommuner som inför ytterligare tre garantier. Förslag till nya värdighetsgarantier: Laholms kommun garanterar dig som äldre i Laholm stöd i vardagen. Förebyggande insatser ska vara lättillgängliga. I akuta situationer ska du kunna nå äldreomsorgen dygnet runt. Då du har behov av insatser ska det vara lätt att komma i kontakt med handläggare som tillsammans med dig utreder och beslutar om vilket stöd som är bäst för dig. Laholms kommun garanterar dig som har hemtjänst eller bor på särskilt boende att du blir tilldelad en kontaktman inom en vecka. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan där ni beskriver när och hur dina insatser ska utföras. Kontaktmannen ska regelbundet informera dig om de aktiviteter som anordnas. Trivs du inte med din kontaktman finns det alltid möjlighet att byta.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 Laholms kommun garanterar dig som har matdistribution eller äter på särskilt boende möjlighet att välja mellan två näringsriktiga måltider till lunch. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2013 Ansökan 1 Prestationsersättning till kommuner som infört tre lokala värdighetsgarantier och presenterar en plan för uppföljning. Uppföljningsplan för lokala värdighetsgarantier Ansökan 2 Prestationsersättning till kommuner för att utforma värdighetsgarantier 2013 Kommunikationsplan Lokala värdighetsgarantier Socialnämndens beredningsutskott den 12 augusti 2013, 136 Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden inför från och med den 1 januari 2014 de föreslagna värdighetsgarantierna. 2. Socialnämnden ansöker om prestationsersättning i enlighet med tjänsteskrivelse den 1 augusti 2013.

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 SON 80 Dnr Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och rapportering enligt 16 kap 6 f SoL samt beslut enligt 9 LSS och rapportering enligt 28 f-g LSS, kvartal 2/2013 Ärendet Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till socialstyrelsen enligt 16 kap 6 f SoL och enligt 28 f-g LSS om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader. Nämnden skall på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Ärendena skall anmälas på individrapporter och kvartalsrapporter. Rapportering av ej verkställda beslut skall även anmälas till revisionen samt kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 5 augusti 2013 Kvartalsrappport 2, 2013 Socialnämndens beredningsutskott den 12 augusti 2013, 137 Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner rapport 2/2013 och överlämnar den till socialstyrelsen, revisionen och kommunfullmäktige.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 SON 81 Dnr Anmälningsärenden till socialnämnden år 2013 Ärendet Följande anmälningsärenden delgavs vid nämndens sammanträde: 1. Förvaltningsrätten i Göteborg. Dom gällande daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dnr /80 2. Förvaltningsrätten i Göteborg. Dom gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dnr /90 3. Förvaltningsrätten i Göteborg. Beslut gällande bistånd i form av ledsagning och hjälp i hemmet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning. Dnr / Förvaltningsrätten i Göteborg. Dom gällande bistånd i form av hjälp i hemmet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dnr / Socialstyrelsen. Beslut gällande anmälan enligt 14 kap. 7 socialtjänstslagen (2001:453), SoL (Lex Sarah) avseende att vård- och omsorgstagare förmåtts bidra med medel till vård- och omsorgspersonal inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Ärendet avslutas. Dnr /20 6. Inspektionen för vård och omsorg. Beslut gällande anmälan enligt Lex Maria avseende bristande informationsöverföring mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård i Laholms kommun. Ärendet avslutas. Dnr /40 7. Laholms kommun. Anmälan av Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg. Ett allvarligt missförhållande, händelse mellan 2 boende på servicehus. Dnr /50

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Socialstyrelsen. Beslut gällande Lex Sarah anmälan inom verksamhetsområdet äldreomsorg vid särskilt boende (anmälningsdatum 14 september 2012). Ärendet avslutas. Dnr /40 9. Socialstyrelsen. Beslut gällande stimulansbidrag till kommunerna för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. Socialstyrelsen tilldelar Laholms kommun kr för att förbereda och utveckla valfrihetssystem i enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Dnr / Högskolan i Halmstad, sektion för hälsa och samhälle. En utvärdering av formell och informell kompetens i det sociala arbetet, på Resurscentrum i Laholms kommun. Dnr / Laholms kommun, kommunstyrelsen , 139. Avstämning av kommunens arbete med miljömålen enligt lokalt handlingsprogram för genomförande av miljökvalitetsmål. Dnr / Laholms kommun, kommunfullmäktige , 91. Svar på medborgarförslag om HBT-certifiering av kommunala verksamheter. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget på grund av kostnadsskäl. Dnr / Laholms kommun, kommunfullmäktige , 92. Kommunens budgetuppföljning 1/2013. Dnr / Laholms kommun, kommunfullmäktige , 93. Budgetramar för år 2014 samt övriga direktiv och uppdrag till nämnderna. Dnr / Laholms kommun, kommunfullmäktige , 95. Ändring i lokala ordningsföreskrifter avseende utökade områden med förbud mot förtäring av alkohol. Dnr / Laholms kommun, kommunfullmäktige , 102. Valärende. Tenny Davidsson (S) befrias från sina uppdrag som ledamot i socialnämnden och nämndeman i Halmstads tingsrätt. Fyllnadsval förrättas vid nästa sammanträde. Dnr /30

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Laholms kommun. Begäran om återbesättning/inrättande av tjänst. Coach 100 % på Alfa projektet. Återbesättning medges, Dnr / Laholms kommun. Begäran om återbesättning/inrättande av tjänst. Informatör på Alfa projektet. Återbesättning medges, Dnr / Laholms kommun. Begäran om återbesättning/inrättande av tjänst. Coach 80 % på Alfa projektet. Återbesättning medges, Dnr / Laholms kommun. Begäran om återbesättning/inrättande av tjänst. Enhetschef Daglig verksamhet, 10 % ökning, Resurscentrum Vuxen. Återbesättning medges, Dnr / Laholms kommun. Begäran om återbesättning/inrättande av tjänst. Personlig assistent/gruppledare, Sinnesgymmet, DV Knäred. Återbesättning medges, Dnr / Laholms kommun. Begäran om återbesättning/inrättande av tjänst. Undersköterska 87 %, Smedjebacken/Höstglöd. Återbesättning medges, Dnr / Laholms kommun. Begäran om återbesättning/inrättande av tjänst. Enhetschef 100%, Resurscentrum Vuxen. Återbesättning medges, Dnr / Laholms kommun. Begäran om återbesättning/inrättande av tjänst. Sjuksköterska dagtid 75 %, Hälso- och sjukvårdsenheten. Återbesättning medges, Dnr / Laholms kommun. Begäran om återbesättning/inrättande av tjänst. Nattjänst 70 %, Hälso- och sjukvårdsenheten. Återbesättning medges, Dnr / Laholms kommun. Begäran om återbesättning/inrättande av tjänst. Arbetsterapeut 60 %, Hälso- och sjukvårdsenheten. Återbesättning medges, Dnr /130

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Laholms kommun. Begäran om återbesättning/inrättande av tjänst. Kväll-natt sjuksköterska 80 % grav. vik, Hälso- och sjukvårdsenheten. Återbesättning medges, Dnr / Laholms kommun. Begäran om återbesättning/inrättande av tjänst. Sjuksköterska 80 %, Hälso- och sjukvårdsenheten. Återbesättning medges, Dnr / Laholms kommun. Redovisning av ej återbesatta tjänster. Enhetschef LSS, Resurscentrum Vuxen, Dnr /160

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 SON 82 Dnr Anmälan av delegationsbeslut år 2013 Ärendet Följande delegationsbeslut anmäls vid nämndens sammanträde: Typ av beslut Beslut Faderskapsbekräftelse Juni Beredningsutskottets protokoll , , Avgiftsbeslut enligt 8 kap 2-8 SoL, Äldreomsorg Juni 2013 Juli 2013 Underteckna hyresavtal i särskilda boendeformer som är utlagda på entreprenad Juni 2013 Juli 2013 Delegationsbeslut- Socialkontoret vuxen: Juni 2013 Juli 2013 Delegationsbeslut Socialkontoret barn- och ungdom: Juni 2013 Juli 2013 Delegationsbeslut Socialkontoret Familjerätt: Juni 2013 Juli Beviljade Återkallade avskrivet

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 Typ av beslut Delegationsbeslut SoL Maj 2013 Juni 2013 Juli 2013 Delegationsbeslut LSS/LASS Maj 2013 Juni 2013 Juli 2013 Delegationsbeslut boendestöd Maj 2013 Juni 2013 Juli 2013 Bostadsanpassning: Juni 2013 Beslut Beviljade 17 Delvis Återkallat avskrivet Juli 2013 Beslut om medgivande till ombyggnad av serveringsställe /60 Prövning av tillstånd då serveringstillstånd överlåtes pga ändrade ägarförhållanden/godkänna nya bolagsmän Dnr /

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 Typ av beslut Ordförandebeslut Ärenden som är så brådskande att socialnämndens beslut inte kan avvaktas: Beslut Beviljade Delvis Återkallat avskrivet - Teckna personuppgiftsbiträdesavtal mellan personuppgiftsansvarig Laholms kommun och personuppgiftsbiträde Inera AB, dnr / Teckna biträdesavtal mellan personuppgiftsansvarig Laholms kommun och personuppgiftsbiträde Health Navigator AB Dnr / Beslut att ge Hotell Freden AB tillfälligt serveringstillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Statskrafts anläggning i Knäred i samband med Laholms sommarspel. Tillståndet gäller 7 juli 21 juli 2013 mellan kl Räddningstjänstens yttrande ska följas. Dnr /100 1 forts

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 Typ av beslut Ordförandebeslut Ärenden som är så brådskande att socialnämndens beslut inte kan avvaktas: Beslut Beviljade Delvis Återkallat avskrivet Beslut att ge Spicy i Mellbystrand AB tillfälligt serveringstillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid serveringsyta på stranden, Mellbystrandskalaset. Tillståndet gäller 6 juli 2013 med serveringstid mellan kl Brandskydd gällande tält ska följas. Serveringsutrymmet ska avgränsas från omkringliggande område. Dnr /110 Omedelbart omhändertagande jml 6 LVU Placeringsbeslut: NN skall placeras jml 11 LVU hos NN Beslut angående tjänsteresor utanför Sverige för nämndens uppdragstagare Dnr /10 Dnr / Socialnämndens beslut Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 SON 83 Dnr Informationsärende Ärendet 1. Framtidsplan 2030 översiktsplan för Laholms kommun. 2. Problem angående dosleverans av medicin. 3. Magsjukan vid Fridhemsgården och de som har matdistribution från Fridhemsgården. 4. Redovisning av utvalt delegationsbeslut 5. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut Verksamhetschefens agenda.

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer